Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning"

Transkript

1 Revisionsrapport Barn- och utbildnings- och nämndens ledning uppföljning Uppvidinge kommun Lisa Åberg och Pär Sturesson

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod Iakttagelser Hur styr barn- och utbildningsnämnden verksamheten dels via ekonomiska resurser, dels via mål? Hur följer barn- och utbildningsnämnden upp verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt? Hur arbetar barn- och utbildningsnämnden med standardkostnader? Hur fungerar samarbetet mellan nämnden och förvaltningen? Har barn- och utbildningsnämnden en fungerande intern kontroll? Hur använder barn- och utbildnings-nämnden kvalitetsredovisningen för att utveckla verksamheten? Revisionell bedömning Kontrollfrågor...7 Uppvidinge kommun

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Revisorerna har en regelbunden dialog med nämnderna och representanter för förvaltningarna som en del i sin riskbedömning. Barn- och utbildningsnämnden utgör en stor del av kommunens verksamhet och svarar för drygt 40 % av kommunens kostnader. I dialogerna med representanter för både nämnder och förvaltningar har det framkommit att ledning av nämnden inte fungerar fullt ut ändamålsenligt. Revisorerna har i sin bedömning av väsentlighet och risk ansett det angeläget att granska barn- och utbildningsnämndens ledning och uppföljning. Granskningen har genomförts av Pär Sturesson och Lisa Åberg inom Revisionsfråga Har barn- och utbildningsnämnden en ändamålsenlig ledning och uppföljning av verksamheten? Kontrollmål Hur styr barn- och utbildningsnämnden verksamheten dels via ekonomiska resurser, dels via mål? Hur följer barn- och utbildningsnämnden upp verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt? Hur arbetar barn- och utbildningsnämnden med standardkostnader? Hur fungerar samarbetet mellan nämnden och förvaltningen? Har barn- och utbildningsnämnden en fungerande intern kontroll? Hur använder barn- och utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen för att utveckla verksamheten? 1.3. Metod Granskningen genomförs genom intervjuer av politiker i nämnden, representanter för kommunstyrelsen, barn- och utbildningschef, ekonom, rektorer samt genomgång av relevant dokumentation. Rapporten har sakavstämts av med förvaltningschefen. Uppvidinge kommun 1 av 8

4 2. Iakttagelser 2.1. Hur styr barn- och utbildningsnämnden verksamheten dels via ekonomiska resurser, dels via mål? Ordförande och vice ordförande i nämnden anser att det är ekonomin och nationella krav som styr verksamheten. Förvaltningsledningen framhåller skollagen och budgeten med dess ekonomiska mål och verksamhetsmål. Rektorer och förskolechefer anger att det är de nationella kraven i form av läroplan och skollag som är styrande för verksamheten, samtidigt är ekonomin överordnad vilken nivå på verksamheten som ska bedrivas. Endast någon intervjuad nämner de kommunala målen som en del av styrningen av nämndens verksamhet. Det sker inga tydliga prioriteringar hur resurserna ska användas från nämndens sida enligt de intervjuade. Det framförs önskemål från rektorerna och förskolecheferna att nämnden måste bli tydligare med vilken vision ska finnas i Uppvidinge kommun avseende exempelvis förskolan. De menar att det saknas en tydlig politisk inriktning på verksamheten. Bland annat önskas besked om vilka öppettider som ska gälla inom förskolan. Av budgeten för år 2012 framgår att nämnden har 190 mnkr till sitt förfogande och som är fördelat enligt följande: Verksamhet Mnkr Politisk verksamhet 0,4 Kulturskolan 2,2 Gemensamma kostnader 20,3 Barnomsorg 32,7 Grundskola 84,1 Gymnasieskola 42,6 Särskola 4,3 SFI 0,8 Uppdragsutbildning 1-0,2 Flyktingmottagning 2-0,5 190,0 Av intervjuerna framkommer att det skapar en misstro när nämnden redovisar ett överskott samtidigt som sparbeting läggs på verksamheterna. Mål enligt god ekonomisk hushållning för barn- och utbildningsnämnden. 1 Intäkt 2 Intäkt Uppvidinge kommun 2 av 8

5 Volym Nettokostnader inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasium som jämförbara kommuners (definition av jämförbara kommuner enligt ekonomiavdelningens utredning Vad kostar verksamheten i vår kommun ). Kvalitet Personaltäthet i verksamheten som jämförbara kommuners. 98 procent godkända i nationella prov i grundskolans årskurs 3 och procent av grundskoleelever behöriga till nationellt program inom gymnasieskolan. 80 procent av gymnasieelever fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år. Personal Sjukfrånvaron maximalt fyra procent av arbetad tid. Genomförd kompetensutveckling motsvarar 1 procent av total personalbudget. Medborgarnytta Förskoleplats inom tre månader. Trygg och säker skolmiljö (enkätundersökning). Uppvidinge kommun bland de 100 bästa skolkommunerna i landet (enligt SKL:s Öppna jämförelser). Nämnden tycker att det egna beslutsfattandet är effektivt. Arbetsutskottet har avskaffats och istället deltar oppositionen vid beredningen. Nämnden behandlar i genomsnitt tolv ärenden per sammanträde, varav en del utgörs av informationsärenden. Delegationsordningen lyfts fram som ett betydelsefullt dokument i styrningen. Av intervjuerna framkommer att nämnden har fått gå ut med direktiv och påminna rektorerna att redovisa delegationsbeslut till nämnden Hur följer barn- och utbildningsnämnden upp verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt? Nämnden följer upp ekonomin vid varje sammanträde. Nämnden har också en stående punkt på dagordningen Verksamhetsrapport. Varje rektor har också i uppgift att redovisa kvalitet utifrån läroplansmålen, vilket innebär att nämnden går igenom elev för elev och följer upp om eleven når målen eller ej. Utifrån ett uppgjort schema kommer rektorerna till nämndssammanträdena och redovisar sin enhets ekonomiska uppföljning och kvalitetsarbete. Nämndens personalkostnader anses viktiga att kontinuerligt följa upp då nämnden brottas med ett fallande elevantal. Nämnden lägger också stort fokus på det pedagogiska ledarskapet som ett redskap för att höja resultaten. Uppvidinge kommun 3 av 8

6 2.3. Hur arbetar barn- och utbildningsnämnden med standardkostnader? Ett dokumenterat resursfördelningssystem finns för förskolan. Resurserna inom skolan fördelas utifrån lärartäthet med ett inslag av SALSA-beräkning plus omkostnader utöver personal- och lokalkostnader. För vissa kostnadsslag finns en elevpeng exempelvis läromedel och kost. Förvaltningschefen har också följt upp och kunnat finna avvikelser när det gäller subventioner av lokalkostnader och kostprissättningen. Synpunkter framförs på att kosten upplevs som dyr och att nämnden sitter med lokaler på fel ställen. När det gäller förskolans resursfördelningssystem upplevs det inte ta hänsyn till verkligheten. Systemet tar t.ex. inte hänsyn till om förskolan är liten och hämtar maten, eller hur dags barnen lämnas eller hämtas. Synpunkter framförs på att tillräckliga resurser inte fördelas till barn i behov av särskilt stöd utifrån antalet barn. Dessa anses inte få det stöd hjälp som de har rätt till, enligt de intervjuade. Barn- och utbildningsnämnden har höga kostnader för gymnasieskolan. En översyn av lärartätheten kommer att genomföras. Gymnasiet har en ny rektor som har vidtagit åtgärder och kunnat minska kostnaderna, bland annat har undervisningstiden ökat. En viktig fråga för nämnden är att få upp sökantalet till gymnasieskolan. I förhållande till standardkostnaderna har barn- och utbildningsnämnden totalt 8,6 mnkr högre kostnader, detta fördelas på förskolan 2,4 mnkr lägre, grundskolan 3,0 högre och gymnasieskolan 8,0 mnkr högre Hur fungerar samarbetet mellan nämnden och förvaltningen? Både ordföranden och vice ordföranden har täta kontakter med förvaltningschefen och förvaltningskoordinatorn. Förvaltningsledningen å sin upplever styrningen från den politiska nivån som tillräcklig. Samarbetet mellan ordföranden och förvaltningsledningen upplevts ha blivit bättre jämfört med i början på mandatperioden. Synpunkter framförs på att det har förekommit bekymmer runt tystnadsplikten. Exempelvis har uppgifter om vitesföreläggande läckt ut. Från och med höstterminen 2012 har förvaltningen lagt om mötesstrukturen för de interna mötena. Utifrån ett fastlagt kalendarium träffas ledningsgruppen, dvs. rektorerna, chefen för elevhälsan, kvalitetsutvecklaren, förvaltningskoordinatorn och förvaltningschefen för stormöte en gång i månaden, en gång i månaden får rektorerna handledning i pedagogiskt ledarskap, ytterligare en gång i månaden ägnas mötestiden renodlat åt kvalitetsarbetet. Tid finns även inlagt för ytterligare ett möte om behov uppstår. Synpunkter framförs på att även ledningsgruppen behöver handledning då gruppkänslan och tilliten till gruppen saknas. Det upplevs inte vara högt i tak på mötena. Det finns också uppfattningar om att det är främst skolan som diskuteras på ledningsgruppen och att många diskussioner rör praktiska göromål. Önskemål finns om mer pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyten. Uppvidinge kommun 4 av 8

7 Förra mandatperioden fanns en Samsynsgrupp. I denna grupp gavs rektorerna tillfälle att träffa den politiska nivån utan förvaltningsledningens deltagande. Gruppen avskaffades i och med att den nuvarande ordföranden tillträdde. Flera intervjuade saknar Samsynsgruppen då den bidrog till ett närmare samarbete mellan rektorer och nämnd Har barn- och utbildningsnämnden en fungerande intern kontroll? Barn- och utbildningsnämnden har inte fattat beslut om något system eller rutiner för intern kontroll. Någon intern kontrollplan har inte upprättats trots att fullmäktige fastställt ett reglemente för intern kontroll som anger att en sådan ska upprättas årligen. Nämnden ser uppföljningen av delegationsbeslut som en del av sin interna kontroll Hur använder barn- och utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen för att utveckla verksamheten? Det är inte längre ett krav i skollagen att varje skola måste upprätta en kvalitetsredovisning, däremot krävs att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge har beslutat att göra en form av kvalitetsredovisning. Sedan två år tillbaka har barn- och utbildningsnämnden en kvalitetsutvecklare på heltid. I våra intervjuer framförs synpunkter på att kvalitetsutvecklaren främst fungerar som ett stöd för förvaltningschefen i kvalitetsarbetet än som ett stöd till rektorerna ute i verksamheten. Det kan skilja från rektor till rektor vilket behov av stöd som önskas. Synpunkter framförs på att arbete främst riktas mot skolan. Årligen upprättas en kvalitetsplan med SMARTA mål med koppling till ekonomi och resurser. Målen sätts utifrån läroplanerna. Av intervjuerna framkommer att förvaltningsledningen anser att de SMARTA målen har en röd tråd, men att målen är dåligt formulerade. Vissa intervjuade anser att förvaltningen inte är överens inom förvaltningen om hur mål ska formuleras. Synpunkter framförs t.ex. om att förskolan inte kan arbeta med kunskapsmål på samma sätt som i skolan. Kvalitetsarbetet utgår från ett kvalitetshjul och kvalitetsutvecklaren har tagit fram mallar och rutiner som ska följas. Enligt intervjuade upplevs dessa som ändamålsenliga. Vidare framkommer att kvalitetsarbetet mycket handlar om att få ut optimalt av pengarna samtidigt som alla barn och elever ska behandlas lika. De förtroendevalda ser kvalitetsredovisningen som ett kvitto på det som genomförts under året. I och med nuvarande kvalitetsutvecklare upplevs kvalitetsarbetet har förbättrats och fått en tydligare struktur. Nämnden gör också uppföljningar på de åtgärder som måste göras. Av intervjuerna med tjänstemännen framkommer synpunkter på att förtroendevalda saknar viss respekt för externa styrdokument såsom lagar och förordningar, exempelvis har nämnden satt målet att 98 % av eleverna ska ha behörighet till de nationella programmen inom gymnasieskolan, vilket strider mot skollagens intentioner. Uppvidinge kommun 5 av 8

8 Inom ramen för kvalitetsarbetet har kvalitetsutvecklaren regelbundna avstämningar med rektorerna. Rektorerna får i uppdrag att återkomma och förbättra det som kommer fram. För varje skola ska det upprättas en lokal arbetsplan med smarta mål. Synpunkter framförs på att målen snarare är utformade som aktiviteter. Enligt de intervjuade vill skolinspektionen ha kunskapsmål. Förvaltningsledningen uppges sig har svår att bedöma hur mycket egentligen kvalitetsredovisningen styr verksamheten. Nämnden är i vissa fall nere på individnivå och följer upp resultat. Förvaltningsledningen uppger att den får ligga på rektorerna när det gäller kvalitetsarbetet en relativt stor mängd statistik ska skickas in till förvaltningen. Förvaltningen gör också skolbesök, då gås allt igenom på plats och diskussioner förs utifrån hur det ser ut och vilka käpphästar som finns. Uppvidinge kommun 6 av 8

9 3. Revisionell bedömning Vi bedömer att barn- och utbildningsnämndens ledning och uppföljning avseende det ekonomiska perspektivet i stort fungerar ändamålsenligt. Denna bedömning grundar vi på att den ekonomiska styrningen och fördelningen av resurser är tydlig och att uppföljningen av ekonomin sker systematiskt och regelbundet. Däremot kan ledning och uppföljning utifrån ett verksamhetsperspektiv förbättras ytterligare. Denna bedömning grundar vi på att det i stort endast är de nationella målen och kraven som är styrande med de lokala målen har ringa eller liten styreffekt för verksamheten. Uppföljningen av verksamheten sker till stor del utifrån de nationella målen. De kommunala målen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. Det är angeläget att barn- och utbildningsnämndens mål för god ekonomisk hushållning utgör en utgångspunkt för respektive enhets nedbrytning till sina SMARTA mål. Vi bedömer att den nya mötesstrukturen som förvaltningen har infört ska kunna leda till att nämndens styrning och uppföljning förbättras. Vi bedömer att nämnden måste börja arbeta med sin interna kontroll. Nämnden behöver därför upprätta system och rutiner för hur det intern kontroll arbetet ska bedrivas Kontrollfrågor Hur styr barn- och utbildningsnämnden verksamheten dels via ekonomiska resurser, dels via mål? Nämnden fördelar sin ekonomiska ram utifrån sitt resursfördelningssystem för förskola och skola. När det gäller verksamhetsstyrningen så vill tjänstemännen har en mer tydlig politisk styrning och vision vad vill politiken i Uppvidinge med barn- och utbildningsverksamheten. Hur följer barn- och utbildningsnämnden upp verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt? Ekonomin följs upp regelbundet av nämnd och förvaltning. Verksamhetsuppföljningen sker i samband med delårsrapport, årsredovisning och kvalitetsrapporterna som upprättas. Verksamhetsuppföljningen kan förbättras ytterligare för att få en bättre styrning på verksamheten. Uppvidinge kommun 7 av 8

10 Hur arbetar barn- och utbildningsnämnden med standardkostnader? Standardkostnaderna utgör en del av hur resurserna fördelas. Nämnden är väl medveten om att gymnasieskolan ligger betydligt högre än vad standardkostnaden säger. Hur fungerar samarbetet mellan nämnden och förvaltningen? Samarbetet mellan nämnd och den centrala förvaltningsledningen fungerar i stort väl. Nämnden bör i dialog med både förvaltningsledning och rektorer samt förskolechefer få en gemensam målbild för vad verksamheten ska sträva mot. Idag finns olika uppfattningar i detta. Den nya mötesstrukturen på förvaltningen är ett steg i rätt riktning för att bedriva utvecklings- och förändringsarbete. Har barn- och utbildningsnämnden en fungerande intern kontroll? Nämnden arbetar inte i någon större utsträckning med den interna kontrollen. Det finns delar i nämndens sätt att arbeta som är en del av den interna kontrollen men ett större helhetsgrepp bör tas. Hur använder barn- och utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen för att utveckla verksamheten? Kvalitetsredovisningen och nämndens kvalitetsarbete kan i ännu större utsträckning användas för att styra och utveckla verksamheten Lisa Åberg Projektledare Pär Sturesson Uppdragsledare/certifierad kommunal revisor Uppvidinge kommun 8 av 8

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Uppföljning av fritidshemsgranskning

Uppföljning av fritidshemsgranskning www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Augusti 2014 Uppföljning av fritidshemsgranskning Trosa kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning...3 1.1. Uppdrag...3 1.2. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan. Mönsterås kommun

Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan. Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan Viktor Prytz Sandra Marcusson Mönsterås kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten

Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Trosa kommun Anna Gröndahl, Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Sofia Regnell Mars 2013 Botkyrka kommun Pwx Mars 2013 Salems kommun PwC

Revisionsrapport Sofia Regnell Mars 2013 Botkyrka kommun Pwx Mars 2013 Salems kommun PwC www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Pwx Salems kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Styrning, uppföljning och kontroll av resurser och resursutnyttjande inom grundskolan

Styrning, uppföljning och kontroll av resurser och resursutnyttjande inom grundskolan Revisionsrapport Styrning, uppföljning och kontroll av resurser och resursutnyttjande inom grundskolan Malin Kronmar och Stefan Wik Innehåll 1 Inledning 1 11 Bakgrund 1 12 Revisionsfråga 1 13 Metod 1 2

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Kommunstyrelsens. nämndernas arbete med intern kontroll

Kommunstyrelsens. nämndernas arbete med intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll Uppvidinge kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2.1.

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning Lisa Åberg Malin Kronmar Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och revisionsfråga...2 1.3. Revisionskriterier...2

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende barnoch utbildningsnämndens styrning och ledning. Orsa kommun

Uppföljning av tidigare granskning avseende barnoch utbildningsnämndens styrning och ledning. Orsa kommun PM Uppföljning av tidigare granskning avseende barnoch utbildningsnämndens styrning och ledning Maj 2012 Orsa kommun Louise Cedemar Hanna Franck Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Åtvidabergs kommun December 2003 Håkan Lindahl Karin Jäderbrink Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Katrineholms kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Januari 2012 Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz, Bo Thörn Cert. kommunal revisor Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Revisionsrapport Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Nyköpings kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Elevers rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning

Elevers rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning Revisionsrapport Elevers rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning Viktor Prytz Revisorerna i Torsås kommun 1 Sammanfattning Syftet är att granska om bildningsnämnden genom

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4 Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner..... s. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun.... s. 4 3. Modell för systematiskt kvalitetsarbete.... s... 5 4. Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetets

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse 2014-10-15 BUN 2013.0438 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Konsultföretaget KPMG fick av kommunstyrelsen

Läs mer

Styrning av barnomsorgen

Styrning av barnomsorgen Revisionsrapport Styrning av barnomsorgen Lindesbergs kommun Augusti 2009 Fredrik Alm Marie Lindblad 2009-08-24 Fredrik Alm Namnförtydligande Marie Lindblad Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Revisionsrapport. Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa

Revisionsrapport. Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz 24 maj 2013 Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa Uppvidinge kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Skånes Svensk Arabiska Förening Org.nr. 846006-3319 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Skånes Svensk Arabiska Förening Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Styrning av förskoleverksamheten

Styrning av förskoleverksamheten Revisionsrapport Styrning av förskoleverksamheten Smedjebackens kommun november 2009 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga...2

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Tilda Lindell Sofia Regnell Augusti 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning del 2. Sollefteå kommun

Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning del 2. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning del 2 Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer