SLUTRAPPORT. Projekttitel. Så kan Lean ge en säkrare arbetsmiljö i lantbruksföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Projekttitel. Så kan Lean ge en säkrare arbetsmiljö i lantbruksföretag"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Projekttitel Dnr Så kan Lean ge en säkrare arbetsmiljö i lantbruksföretag Projektledare Anna Rydberg Innehåll: 1. Projektets syfte och bakgrund 2. Projektets genomförande 3. Uppnådda resultat 4. Genomförda insatser för att resultaten ska komma till praktisk användning 5. Publikationer, presentationer och annan spridning inom projektets ram 1. Syfte och bakgrund Bakgrund Lantbruket är en olycksdrabbad bransch där gränsen mellan hem och arbete är diffus. Många arbetsrelaterade olyckor i företag sker när oförutsedda händelser inträffar som kräver snabb improvisation, exv. vid maskinhaverier eller hantering av djur. I lantbruket finns flera faktorer som kan bidra till att oförutsedda händelser inträffar, allt från anpassning av kritiska tidpunkter för jordbearbetning, sådd, spridning och skörd efter snabba väderväxlingar, till utfodring, utgödsling, mjölkning, vägning, förflyttning och behandling av levande djur. En annan möjlig förklaring till den höga olycksfrekvensen i lantbruket är att arbetsmiljöåtgärder traditionellt drivits som separata punktinsatser utan att utvecklas i takt med verksamhetens dagliga drift och personalutveckling. Många företag introducerar Lean (Lean Production) i sin verksamhet för att arbeta smartare, öka intern och extern kommunikation samt för att få bättre lönsamhet och en ökad flexibilitet. Även i lantbruket börjar Lean introduceras genom olika initiativ, för att effektivisera verksamheten och förbättra produktiviteten. Detta har exempelvis skett genom programmet Lean Lantbruk (LL) som är ett samverkansprogram mellan olika intressenter för svenskt lantbruk. Se Figur 1 för en bild över utvecklingen av LL och på vilka grupper denna forskning baserats på. Det finns däremot nästan ingen forskningsbaserad kunskap om hur arbetsmiljö och säkerhet i lantbruket påverkas av Lean. Därmed finns det inte heller beskrivet hur företag kan utveckla processrelaterat arbetsmiljöförbättringsarbete beroende på hur långt man kommit i sin Lean-implementering.

2 Figur 1. Beskrivning av utvecklingen av LL samt sammansättningen på den grupp som beforskades i detta projekt. Syfte Projektets syfte är att underlätta integration av arbetsmiljöarbetet i lantbruksföretag med de produktionsrutiner och den företagsutveckling som idag sker ute i verksamheterna. Målet är att i lantbruksverksamheter identifiera fungerande tillämpningar av Lean-verktyg som kan ge stöd för ökad säkerhet och en god arbetsmiljö med mindre tidspress och färre oförutsedda händelser. Målet är också att informera om och sprida goda exempel till branschen om hur arbetsmiljöarbetet kan integreras i verksamhetsutvecklingen utifrån det egna företagets förutsättningar. 1. Genomförande Projektets arbete har varit indelat i fyra faser som inkluderat 1) litteraturstudie och erfarenhetsinsamling från praktiken, 2) analys och sammanställning av identifierade tillämpningar, 3) utveckling av nya metoder och verktyg, samt 4) informations- och resultatspridning. Referensgrupp Till projektet har en partnersammansatt referensgrupp varit anknuten bestående av representanter från SLA (Åsa Karlsson), Kommunal (Anja Westberg), LRF (Anders Danielsson), SLUs Kompetenscentrum Rådgivning (SLU-KR) (Magnus Ljung) och Lean Lantbruk (Hanna Åström). Referensgruppen var med och genomförde en SWOT-analys av projektet när projektet startades upp. Referensgruppen har även konsulterats regelbundet, som grupp men även som enskilt, under projektets gång och bidragit med värdefulla erfarenheter och synpunkter.

3 Inkluderade data från tidigare projekt Till detta projekt har data från ett tidigare projekt inkluderats vilket, sammantaget med materialet framtaget i detta projekt, gjort det möjligt att följa hur Lean i svenskt lantbruk utvecklats under en period om totalt sex år. Dessa inkluderade data kommer från ett tidigare SLO-projekt (SLO: SLO) och består dels av semistrukturerade djupintervjuer med anställda och arbetsledare dels ett första utskick av en longitudinell enkätstudie (T1). Tidsperioden mellan första (T1) och andra (T2) utskicket (som genomförts inom ramen för detta AFA-projekt) är sex år vilket ger ett extraordinärt material från svenskt lantbruk. Det är ett stort material där analys och publicering inte kommer vara klart i och med avslutet på detta projekt. Däremot ligger dessa data (T1 och T2) till grund för kommande ansökningar och projekt och kommer i och med det kunna kanaliseras och publiceras på det sättet.. De semistrukturerade djupintervjuer, vilka också ligger till grund för forskningen i detta projekt, utfördes på 14 gårdar med en anställd respektive en chef/ägare på varje gård. Urvalet av gårdar för intervjuerna genomfördes med en spridningsprincip baserad på bland annat produktionsinriktning och geografiskt läge. Djupintervjuerna genomfördes enligt en semistrukturerad intervjuguide som hanterade såväl den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön, som säkerhet så som möjliga produktivitetsändringar i form av nyckeltal. Produktionsinriktningarna analyserades sedan tematiskt i programvaran NVivo. Litteraturstudie En litteraturstudie genomfördes i projektet där 3 grupper med relevanta nyckelord skapades. I första gruppen inkluderades ord som representerade lean eller delar av konceptet. Den andra gruppen innehöll ord som representerade ett integrerat arbetsmiljöarbete (säkerhet inkluderat) och den tredje gruppen innehöll ord som representerade jordbruket. Dessa söksträngar användes sedan i databaserna: Ergonomic Abstracts, Scopus, Business Source Complete och Emerald Journal and Books. I slutet av sökningarna fick den tredje gruppen uteslutas på grund av för få relevanta träffar och utökas till att vara sektoroberoende. Abstracts har tagits ut och relevanta artiklar läst och sammanställs vilka till stor del publiceras i avhandlingen. Även enklare sökningar gjordes på grå litteratur där de flesta resultat var MSc-uppsatser med låg relevans. Forskningsseminarium Ett forskningsseminarium genomfördes inom ramen för projektet, med syfte att utvärdera projektets metodik. Seniora och juniora forskare läste in sig på projektets material, samt material från ett tidigare projekt (SLO-delen) som knyter an till detta projekt, och diskuterade projektets metodik i förhållande till den teori som relaterar till forskningsområdet. Seminariet belyste vikten av att undersöka hur de blivande användarna ser på arbetsmiljö, samt hur förbättringar av arbetsmiljö och säkerhet kan integreras i den dagliga verksamheten. Utöver detta har metodik, relevant teori, data och artiklar behandlats och diskuteras genom KTHs årliga forskningsseminarier som åsyftar progression mot en doktorsdisputation. I dessa forum har olika seniora och juniora forskare opponerat på materialet. Datainsamling och analys För att undersöka hur väl Lean-konceptet, och dess integration med arbetsmiljö och säkerhet, fungerar i praktiken i svenskt lantbruk genomfördes enkätstudier och intervjuer i fokusgrupper. Utöver detta genomfördes dokumentstudier samt till viss del även

4 observationer. Respondenterna delades in i olika grupperingar baserade på lantbruksföretagens storlek, produktionsinriktning (exempelvis växtodling, grisproduktion) och mogenhetsgrad i lean-implementeringen, se Tabell 1. Om exempelvis Leanimplementeringen endast innefattade implementering av ett produktivitetsverktyg så studerades relationen mellan arbetsmiljö och det produktivitetsverktyget. Med detta menas att forskningen inte värderade huruvida respondenter verkligen jobbade med Lean och i sådana fall, efter vilken definition på Lean som de jobbade efter. Lean-light gårdar, se Figur 1, är gårdar som har varit med i kortare och mindre projekt som har undersökt om mindre delar av Lean konceptet överhuvudtaget kan appliceras på lantbruk samt metodutveckling för implementering av Lean. Referensgårdar var utvecklingsbenägna gårdar som på något sätt deltagit i andra typer av forsknings och försöksprojekt men som inte knutit an till det vokabulär som relaterar till Lean. Tabell 1. Beskrivning av hur materialet är indelat efter produktionsinriktning och mognadsgrad i Lean-implementeringen. Typ av produktion Lean gård Lean-light gård Referensgård Antal anställda (snitt) Fjäderfä Ägg Fjäderfä - Göd Gris Gris/Ko Ko Nöt Trädgårdsodling Växtodling Mink Enkät Enkätutskick, T2, genomfördes december 2018, inom ramen för detta projekt. Enkätutskick T2 postades till alla 53 gårdar, se figur 1, efter ett Inför-brev. I detta Inför-brev informerades respondenten om vad den kommande enkäten innehöll och varför den skulle skickas ut en gång till. Denna gång var en intressentorganisation (Lantbrukarnas Riksförbund, LRF) involverad med en logga på brevet för att skapa ännu mer legitimitet. Enkäten skickades sedan ut med svarskuvert. Första påminnelsen skedde i form av ett brev medan den andra påminnelsen skedde genom telefon. Enkäten, med de tre delområdena fysisk- och psykosocial arbetsmiljön samt organisatoriska aktiviteter, var kortat med ca 20 frågor/delfrågor, från runt 170st till runt 150 st. Svarsfrekvensen är ej än fastställd då det fortfarande kommer svarskuvert. I materialet har några gårdar exkluderats bland annat på grund av försäljning av produktion/gård. Fokusgruppsintervjuer Under januari 2016 utfördes datainsamling för validering av tilltänkt intervjuguide genom fokusgruppsintervjuer med utvecklingsbenägna lantbruk. Detta var en valideringssession för att validera intervjufrågorna samt intervju metodiken under själva intervjusessionen samtidigt som man får en känsla för praktiken samt praktikers aktiviteter och resonemang om aktiviteter. Valideringen visade att intervjufrågorna och intervjumetodiken fungerade men att de framkomna arbetsmetoderna för att integrera säkerhet i de dagliga processerna måste utvecklas med stor respekt för de lantbruk som inte implementerat Lean för att materialet ska vara användbart i alla typer av lantbruk, dvs både för lean gårdar respektive icke Leangårdar. De integrerade metoderna måste baseras på sådana verktyg som kan kännas igen av och som, om så är fallet, redan används på icke Lean-gårdar. Intervjufrågorna som slutligen användes var samlade runt två olika grenar i intervjun: Produktivitetsverktyg-, metoder och principer och Produktivitetsverktyg-, metoder och principer.

5 Intervjuerna ägde rum i följande ordning, först intervjuas lean coacher, sedan Lean-lantbruk och sist utvecklingsbenägna referenslantbruk. Filmproduktion Syftet med denna film var att lyfta fram hur man med enkla metoder kan integrera arbetsmiljö och säkerhet på ett enkelt sätt med hjälp av Lean konceptet. Tidigare resultat från detta projekt samt SLO-projektet visar att Lean konceptet skapar en miljö där lantbrukare hanterar vissa typer av arbetsmiljöproblem automatiskt utan en större medvetenhet. Detta skapar en grogrund till att medvetet och till en större del lyfta in arbetsmiljö och säkerhet samt det systematiska arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet genom Lean konceptet. Syftet med filmen var att inspirera, informera och utbilda lantbrukare med hjälp av olika teman i en kortare film. Filmproduktionen vävde in erfarenheter, goda exempel och resultat från intervjuerna. Under oktober 2016 inleddes arbetet med att hitta ett bra produktionsbolag för filmproduktionen, där valet föll på produktionsbolaget Innovisual. Under oktober och november sattes ett mood board ihop och under december påbörjades arbetet med att skriva manus i samarbete med Innovisual och vår kommunikatör. Arbetet låg stilla under doktorandens föräldraledighet men färdigställdes efter dennes tillbakagång i arbete. En draftversion av filmen visades för delar av referensgruppen vars synpunkter och kommentarer gav väsentliga positiva förändringar i draftversionen. Ett exempel som kom fram var fördelen att kunna integrera befintliga lagkrav så som systematisk arbetsmiljöarbete (SAM) i verktygen som togs fram och exemplifierades som goda exempel. 2. Resultat Litteraturstudie Resultatet av sökningarna, i akademisk så väl som i grå litteratur, har påvisat några mindre utforskade områden i den akademiska litteraturen. Området med ett mer konceptuellt utvecklingssynsätt, som Lean och lantbruk, är mindre omskrivet. Endast ett fåtal artiklar återfinns på området Lean i lantbruket där lean är implementerat på gårdsnivå. Dessa bidrag karaktäriseras ofta av att en eller flera enskilda verktyg är använda. Ett annat mindre utforskat områden är relationer mellan Lean och systematiskt arbetsmiljöarbete. För systematiskt arbetsmiljöarbete och Lean finns flera exempel av användningen av Lean verktyg så som rotorsak (5 Varför och fiskbensdiagram), dock finns inga exempel inom lantbruk. Integreringen av Lean och säkerhet inom jordbruket gav inte heller några träffar däremot fanns flera resultat och goda exempel inom andra sektorer, exempel på dessa goda exempel är Gröna korset och 6S. Erfarenheter och goda exempel I detta projekt har även erfarenheter och goda exempel från tidigare genomförda arbetsmiljöprojekt, exempelvis erfarenheter från lagstadgat arbete med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och erfarenheter från Säkert Bondförnuft (avslutat projekt för att förbättra arbetsmiljön i lantbruket genom en stor informationssatsning) tagits tillvara. I Säkert Bondförnuft är bland annat olika checklistor ett framträdande verktyg. Av det material som hittats från tidigare studier framgår att riktlinjer som integreras i ordinarie verksamhet eller goda exempel på detta förekommer i liten utsträckning.

6 Enkätstudien Enkätstudien med en longitudinell period på sex år ger ett extraordinärt material från svenskt lantbruk. Det är ett stort material vilket inte kommer vara slutanalyserat och omskrivet i och med avslutet på detta projekt utan kommer publiceras under kommande år. Materialet ger, utöver input till den fysiska och psykosociala arbetsmiljö, så som organisatoriska aspekter, även input om hållbarhet av en programimplementering av lean i lantbruket. Det går att ifrågasätta om en programimplementering är det mest effektiva och bestående sättet att skapa en bättre produktionsprocess och med det bättre arbetsmiljö. Resultat indikerar att mindre men angränsande projektuppstarter med mindre delar av konceptet kan bidra till det fortsatta systematiska arbetet med företagets processer. På detta sätt så sker en gradvis implementering av det som gården önskar och är mogen för. T.ex. är värdeflödesanalys ett verktyg som dels går att använda ur ett rent produktivitetsperspektiv men det går även att inkludera både arbetsmiljöperspektiv samt miljömässigt hållbarhetsperspektiv på samma flöde. Analys av insamlat projektmaterial visar på ledarskapets roll för hur väl arbetsmiljöarbete integreras i det dagliga arbetet. Lean har gett en inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna är delaktiga i både förbättringsarbete så som arbete med värdeflödesanalyser. Intervjuer i fokusgrupp Fokusgruppsintervjuerna har givit konkluderande resultat som visar att det är svårt för mikroföretag att integrera ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i de dagliga processerna om det inte finns strukturer och metoder som möjliggör detta. Systematiskt arbetsmiljöarbete är inte utvecklat till samma grad som i andra sektorer vilket visar sig i resultatet från gårdarna. Det som resultatet däremot visar från gårdar som använder sig av en Lean metodik är att konceptet skapar ett system för att hantera processer och förbättringsarbete som ofta är resulterar i bättre arbetsmiljö. Djupintervjuer Djupintervjuerna gjordes enligt en semistrukturerad intervjuguide som tog upp både den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön så som möjliga produktivitetsändringar i form av nyckeltal. Vad som kan konkluderas är att deras medvetenhet om den fysiska arbetsmiljön är låg. Resultaten är mycket sparsamma och respondenterna hade svårt att exemplifiera och identifiera förbättringar i arbetsmiljön. Ett vanligt förekommande svar inom Lean-gårdarna var att Lean skapade en arbetsmiljö med mindre fysisk förflyttning genom att ha de verktygen man verkligen behövde nära till hands, att man strukturerade om förvaringsutrymmen där mer använda material hamnade på bättre lyfthöjd och att man skapade signalsystem på t.ex. fodervagnar för att minska onödiga förflyttningar för att endast försäkra sig om att mekaniken fungerade som den skulle. Lean-light gårdarna visade liknande resultat inom Lean konceptets metoder som de praktiserade. Referensgårdarna hade en mindre utbredd medvetenhet att inkludera fysisk arbetsmiljö som ett integrerat fokus i förbättringsarbetet. Psykosocial arbetsmiljö påvisade större positiva förändringar för Lean-gårdar och Lean-light gårdar. Detta berodde på att det kontinuerliga förbättringsarbetet som Lean baseras på och de metoder som används i konceptet för att skapa förbättring. T.ex. hade man kortare regelbundna avstämningsmöten där fördelning och genomförande av arbetsuppgifter togs upp, om det fanns viktig information som behövde delges i gruppen och om det fanns förbättringsförslag vilka sattes upp på en tavla tillsammans genomförande metod så t.ex.

7 PDCA-cykeln där förslagen och anställd/anställdas arbete med förslagen kunde följas och följas upp. Tavlor användes även för att amt visualisera standardisera arbetsmoment samt nyckeltal. Genom att samla många olika metoder på ett och samma ställe kunde man tydligt se integreringen mellan de olika metoderna samt att det blev en tydligare struktur för de anställda. Dessa möten, strukturer och visualiseringar skapade en bättre psykosocial arbetsmiljö som dels blev mer öppen där anställda på ett enklare sätt vara mer aktivt delaktiga i gårdens processer, arbetsmoment och förbättringsarbete. Film Goda exempel och verktyg för hur arbetsmiljö kan introduceras strukturerat i verksamhetens utvecklingsarbete har sammanställts i en kortfilm med fem olika delavsnitt som kan ses separat. Denna film har bekräftats vara både spridd och använd av konsulter och rådgivare inom lantbruket. Den återkoppling som framkommit om filmens struktur och innehåll har än så länge varit positiv där den ger en bra och enkel inblick i Lean som ett verktyg för att integrera systematiskt arbetsmiljöarbete. Dokumentstudier och observationer Under intervjubesöken ägde även vissa observationer rum, vilket bekräftade studiens tidigare data. Dessa observationer är inte korrekt vetenskapliga observationsstudier då observationsstudier är illa valda metoder i lantbruket med hänsyn av de långa periodiska cykler som lantbrukets processer består av. Dokumentstudierna bestod mestadels i diverse rapporter till ESF-rådet gällande just det beforskade ESF-projektet. Slutsatser Lean har i de fall där företagen arbetat aktivt och målmedvetet med konceptet, om än möjligen utanför de teoretiska ramarna för vad konceptet beskrivs vara, bidragit med positiva aspekter i den organisatoriska samt psykosociala arbetsmiljön. Lean har både på ett medvetet och omedvetet sätt skapat en bättre arbetsmiljö. Förändringar i den fysiska miljön är konstaterade med framför allt minskade förflyttning, men med bristande kunskaper om ergonomi kan dessa minskade förflyttningar ge andra oönskade konsekvenser som t.ex. en mer belastande kognitiv arbetsmiljö samt att man ökar risken för muskel- och skelettbesvär i samband med omorganisering av material och redskap. Förebyggande säkerhetsarbete har integrerats, och har integrerats på ett mer systematiskt sätt i de gårdar som arbetar enligt konceptet Lean, dock har detta inte alltid skett med ett medvetet säkerhetsfokus utan genom ett förbättringsfokus. Konceptet Lean har en stor potential att skapa ett integrerat arbetsmiljöarbete och inte skapa arbetsmiljöarbete i silosform. 3. Genomförda insatser för att resultaten ska komma till praktisk användning Gruppcoaching används för att sprida och tillämpa det utvecklade materialet i lokala kluster av lantbruk, vilket är en relativt kostnadseffektiv metod. Med hjälp av LL och SLUs Kompetenscentrum Rådgivning (SLU KR) nås både rådgivare och lantbrukare. Goda exempel och verktyg för hur arbetsmiljö kan introduceras strukturerat i verksamhetens utvecklingsarbete har sammanställts i en handfull kortfilmer.

8 Filmerna har skickats till alla inblandade finansiärer, samt lagts upp på youtube som länkats via hemsidor på RISE och KTH.och även lagts upp på Youtube. Filmen visades för en grupp lean coacher som visade stort intresse. Därefter har det framkommit att filmen både är visad i konsultmöten mellan lantbrukare och konsult och att Youtube-länk är vidarebefordrad till lantbrukare. Borgeby Lantbruksdagar har visat intresse för att visa filmen under deras event i juni med ca besökare i snitt/år. Säker Arbetsmiljö i Lantbruket har visat intresse att använda den i sina utbildningar. 4. Publikationer, presentationer och annan spridning inom projektets ram Artiklar klara att skickas in: Artikel 1: Lundkvist, A H, Andersson, K., Lindskog, P, Ståhl, J., Melin, M., Barth, H., Svensson, L., & Eklund, J. (2019). Sustainable organisational change through national programmes. Skickas till International journal of Lean Six Sigma. Artikeln beskriver och diskuterar lean implementering utifrån data från tre program där Lean Lantbruk är ett av dem. Lean implementeringarna diskuteras ur ett organisatoriskt perspektiv med utgångspunkt från stödjande så som styrande processer. (Framsida, se bilaga 1). Artikel 2: Andersson, K., Eklund, J. & Rydberg, A. (2019). Lean-inspired development work in agriculture: Implication for the work environment. Skickas till Agronomy Research. I denna artikel presenteras hur gårdarna arbetar med Lean dvs om hela konceptet används eller endast delar, till vilken utsträckning och vad det kan betyda för de redan välkända fysiska och psykosociala utmaningarna som finns i lantbrukets arbetsmiljö. (Framsida, se bilaga 2). Artiklar i manuskriptform: Artikel 3: Andersson, K. et al (2019). Lean as a method to integrate the work environment in daily processes on agriculture (arbetsnamn). Skickas in till Agronomy Research. Fokus: Presentera resultatet från fokusgruppsintervjuerna där säkerhetsstrukturer på lantbruk påvisas och till den del gårdarna arbetar med Lean påvisas denna struktur i relation till Lean konceptet. Artikel 4: Andersson, K. & Nyman, T. (2019). Fokus är att presentera longitudinella resultat av enkätstudien där förändringar i Lean användningen och förändringar i arbetsmiljö presenteras. Denna artikel kommer att skickas till Applied Ergonomics under Q Konferensbidrag och annan muntlig resultatspridning Agro Sörmland Smart Farming 11 oktober Föredrag I skärningspunkten av Lean, produktivitet och arbetsmiljö, Karin Andersson, RISE/KTH. Bilaga 3. Annan resultatspridning Materialet håller på att sammanställas och kommer att ingå i sin helhet i en doktorsavhandling som finns i manuskriptform. Avhandlingen färdigställs i tid för disputation i september 2019 och kommer när den är klar att skickas till AFA. Filmen LEAN - För en säkrare arbetsmiljö i lantbruket ligger publicerad på youtube ( med länk från RISE, KTHs och SLAs hemsidor. Lean Lantbruk använder den när de arbetar med Lean-rådgivning till lantbruksföretag. Filmen kommer även användas/används även av Arbetsmiljö Sverige i deras

9 konsultverksamhet för bättre arbetsmiljö mot lantbruksföretag. Vi har även fått bekräftat att enskilda lantbruk har efterfrågat filmen och fått möjlighet att få en egen medladdad version. Kontinuerligt medverkande i Lean Excellence Nätverket på Lean Centrum, Södertälje

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Framtidens företagshälsovård ett programstöd för forskning om företagshälsovård KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Bakgrund KTH bedriver i samarbete med IVL och Karolinska

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat!

Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat! Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat! Mjölkföretagardagarna 2016 Åsa-Lina Olsson, Växa Sverige Bengt Svensson, Törlan Lantbruk AB Min roll på Växa Sverige - Företagsutvecklare

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. Belastningsergonomisk riskbedömning

En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. Belastningsergonomisk riskbedömning En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö. sk riskbedömning Charlotte Wåhlin Med dr. Ergonom & leg Fysioterapeut Film - En säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö Sträva efter en nollvision

Läs mer

Program för verksamhetsutvecklare

Program för verksamhetsutvecklare www.frontleaders.se Program för verksamhetsutvecklare Verksamhetsutveckling Att utveckla en verksamhet kräver engagemang, kunskap och verktyg för att ta oss från nu till framtiden. Vem är verksamhetsutvecklare?

Läs mer

I SKÄRNINGSPUNKTEN AV LEAN, ARBETSMILJÖ OCH PRODUKTIVITET

I SKÄRNINGSPUNKTEN AV LEAN, ARBETSMILJÖ OCH PRODUKTIVITET I SKÄRNINGSPUNKTEN AV LEAN, ARBETSMILJÖ OCH PRODUKTIVITET Karin Andersson Oktober 2018 RISE Research Institutes of Sweden BIOVETENSKAP OCH MATERIAL JORDBRUK OCH LIVSMEDEL Innehåll Vad är Lean? Lean och

Läs mer

PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE

PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE VAD KAN VI GÖRA FÖR ERT FÖRETAG? Psykisk ohälsa är ett växande problem. Psykisk ohälsa är ett stort problem på många arbetsplatser och medför höga

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv

Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv Therese Hellman, med dr Institutionen Medicinska Vetenskaper, Med Forskningsstöd av AFA Försäkring Urval av privat

Läs mer

Arbetsmiljöutveckling inom byggbranschen

Arbetsmiljöutveckling inom byggbranschen KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Arbetsmiljöutveckling inom byggbranschen Forskning om arbetsmiljö, säkerhet, belastning och jämställdhet Annika Vänje annika.vanje@sth.kth.se KTH Flemingsberg Technology

Läs mer

Arbetsmiljömässiga följder av effektivitetstekniker i lantbruket

Arbetsmiljömässiga följder av effektivitetstekniker i lantbruket Uppdragsrapport Arbetsmiljömässiga följder av effektivitetstekniker i lantbruket Ett fysiskt och psykosocialt arbetsmiljöperspektiv före och efter implementering av lean Karin Andersson Uppdragsrapport

Läs mer

Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för arbetsmiljöarbetet i kommuner och regioner?

Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för arbetsmiljöarbetet i kommuner och regioner? POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för arbetsmiljöarbetet i kommuner och regioner? Lisa Schmidt, John Sjöström, Helena Strehlenert IVL Svenska Miljöinstitutet 2019 Författare:

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ)

Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) Presentation av Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) Bakgrund Önskemål om yrkesintroduktion Arbetsmiljö Rekrytering/Personalomsättning Central finansiering Syfte Syftet med KUÅ är främst att säkra en yrkesintroduktion

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Ökad säkerhet inom jordbruket -interventioner och andra strategier

Ökad säkerhet inom jordbruket -interventioner och andra strategier Ökad säkerhet inom jordbruket -interventioner och andra strategier Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi (AEM) SLU Alnarp I samverkan med: Lunds universitet /Arbetsmiljöhögskolan (Doktorand

Läs mer

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI 2013. Slutrapport, 727 svar

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI 2013. Slutrapport, 727 svar Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,20 2,20 2,00 1,80 NyForealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI 2013 Svensk Projektmognad 2013 Slutrapport, 727 svar Rapportens

Läs mer

Utvärdering av Grenverket Södertörn delrapport 4

Utvärdering av Grenverket Södertörn delrapport 4 Rådgivningsrapport Utvärdering av Grenverket Södertörn delrapport 4 Samordningsförbundet Östra Södertörn 4 januari 2012 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 VÅRT UPPDRAG... 1 RAPPORTERING... 1 SLUTSATSER

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning

Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Sida 1 av 8 Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Innehåll 1. Marknadsföring, införsäljning och planering... 2 1.1 HPI Arbetsplatsprofil innehåller

Läs mer

Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö En studie om samband mellan arbetsrelaterade faktorer och uppkomst av mobbning

Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö En studie om samband mellan arbetsrelaterade faktorer och uppkomst av mobbning Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö En studie om samband mellan arbetsrelaterade faktorer och uppkomst av mobbning CHECKLISTA . Uppdragsgruppen består av: Projektledare

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Studieplan för ämne på forskarnivå

Studieplan för ämne på forskarnivå Studieplan för ämne på forskarnivå Ämne Fastställd Diarienummer Ks-kod Matematik 2017-04-05 V-2017-0042 3.2.3 1 (1) Kommentar om förändringar Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget till allmän studieplan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3

Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3 Kunskap och förståelse Examensmål 1 Progression steg 1 Progression steg 2 Progression steg 3 Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga

Läs mer

Arbetsmiljöarbete och motivation

Arbetsmiljöarbete och motivation Arbetsmiljöarbete och motivation Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär Mattias Åteg, Ing-Marie Andersson, Greg Neely, Gunnar Rosén, Jonas Laring och Olle Nygren arbetslivsrapport nr

Läs mer

GÖR VERKLIGHET AV DIN DIGITALA POTENTIAL.

GÖR VERKLIGHET AV DIN DIGITALA POTENTIAL. GÖR VERKLIGHET AV DIN DIGITALA POTENTIAL. UPPKOPPLAT BEHÖVER INTE BETYDA SMART. Trasslat in dig i tekniken? Se vår humoristiska film om en möjlig (?) nära, uppkopplad framtid. www.semcon.com/smart Att

Läs mer

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Forskning om ekologisk produktion Alnarp 6 mars 2013 Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU maria.wivstad@slu.se *

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Samlat resultat för Säkerhet och arbetsmiljöenkät

Samlat resultat för Säkerhet och arbetsmiljöenkät Samlat resultat för Säkerhet och arbetsmiljöenkät Enkäten är nu besvarad. Här ser du ditt samlade resultat och feedback, skriv gärna ut och spara det. 24 st har svarat på enkäten. Ledning och prioriteringar

Läs mer

SIQ Framgångsinsikt Baserad på framgångsfaktorerna i SIQ Managementmodell Version 2018:1

SIQ Framgångsinsikt Baserad på framgångsfaktorerna i SIQ Managementmodell Version 2018:1 SIQ Framgångsinsikt Baserad på framgångsfaktorerna i SIQ Managementmodell Version 2018:1 Framgångsfaktorer SIQ har definierat fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande företag och organisationer.

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet 1 IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet Carola Löfstrand Arbetsmiljöspecialist Vision Medarbetardriven verksamhetsutveckling - genom digitalisering Hur fånga upp medarbetarnas behov och göra dom

Läs mer

Utvärdering ERUF SFP Småland och Öarna, 7 dec 2018 Emelie Johansson, Uppföljning och Utvärdering, Tillväxtverket

Utvärdering ERUF SFP Småland och Öarna, 7 dec 2018 Emelie Johansson, Uppföljning och Utvärdering, Tillväxtverket Utvärdering ERUF 2014-2020 SFP Småland och Öarna, 7 dec 2018 Emelie Johansson, Uppföljning och Utvärdering, Tillväxtverket Syftet med utvärderingar är att förbättra kvaliteten på programmens utformning

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Ledning av kvalitetsarbete i team - värdet av att reflektera tillsammans genom att använda ett självreflektionsinstrument som hjälpmedel

Ledning av kvalitetsarbete i team - värdet av att reflektera tillsammans genom att använda ett självreflektionsinstrument som hjälpmedel Ledning av kvalitetsarbete i team - värdet av att reflektera tillsammans genom att använda ett självreflektionsinstrument som hjälpmedel Agneta Abrahamsson, Bitr. professor Vibeke Bing, Folkhälsovetare

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 5 9 november 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: september 2012-oktober

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för genomförande av medborgardialoger. Beslutas av kommunstyrelsen och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar

Riktlinje. Riktlinje för genomförande av medborgardialoger. Beslutas av kommunstyrelsen och gäller för samtliga nämnder och förvaltningar DIARIENUMMER: KS 136/2017 101 FASTSTÄLLD: KS 130/ 2017-08-14 VERSION: 1 SENAST REVIDERAD: -- GILTIG TILL: -- DOKUMENTANSVAR: Kanslichef Riktlinje Riktlinje för genomförande av medborgardialoger Beslutas

Läs mer

Anmälan till SKL:s utvecklingsarbete KARTA

Anmälan till SKL:s utvecklingsarbete KARTA ANMÄLAN Vårt dnr: 17/01637 2018-01-22 Anmälan till SKL:s utvecklingsarbete KARTA Anmälan avser förskolan i. kommun. Vi önskar anmäla... personer/förändringsledare till utbildningen. (minst 2, max 4 personer)

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Lantbruk Maskinförare Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning

Läs mer

Institutionen för psykologi. Psykologprogrammet. Rapport. Mattias Emgård, Josefin Glantz & Jasmine Tuovinen,

Institutionen för psykologi. Psykologprogrammet. Rapport. Mattias Emgård, Josefin Glantz & Jasmine Tuovinen, Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Rapport Mattias Emgård, Josefin Glantz & smine Tuovinen, 013-1-0. Innehållsförteckning Sida INLEDNING BAKGRUND SYFTE METOD RESULTAT 3 ENKÄTSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet Roger Edsand Ny föreskrift - anledning Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller

Läs mer

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 30/45 18:1 KS 157 Arbetsmiljöpolicy Dnr 2018:279-003 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1.

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

INNEHÅLL. DEL 1: Teori 11. DEL 2: Praktisk tillämpning 61 FÖRORD 5 INLEDNING 6 BOKENS UPPLÄGG 10 REFERENSER 135 BILAGOR MALLAR 136

INNEHÅLL. DEL 1: Teori 11. DEL 2: Praktisk tillämpning 61 FÖRORD 5 INLEDNING 6 BOKENS UPPLÄGG 10 REFERENSER 135 BILAGOR MALLAR 136 INNEHÅLL FÖRORD 5 INLEDNING 6 BOKENS UPPLÄGG 10 DEL 1: Teori 11 Varför gör vi som vi gör? 12 Beteendeanalys Lär dig förstå motivation 23 Beteendeanalytiskt ledarskap 38 Beteendeorienterad organisationsstyrning,

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

Biproduktsinnovation - Hur företag kan finna affärsmöjligheter för biprodukter

Biproduktsinnovation - Hur företag kan finna affärsmöjligheter för biprodukter Biproduktsinnovation - Hur företag kan finna för biprodukter 29 juni 2016 Andrea Larsson och Fanny Lundkvist Att utnyttja resurser mer effektivt bidrar både till en hållbar värld och ger även ekonomiska

Läs mer

Spår A Uppföljning av insatser Del 1. Fredrik Lindencrona, Zophia Mellgren & Catrin Hägerholm

Spår A Uppföljning av insatser Del 1. Fredrik Lindencrona, Zophia Mellgren & Catrin Hägerholm Spår A 13.00-13.45 Uppföljning av insatser Del 1 Fredrik Lindencrona, Zophia Mellgren & Catrin Hägerholm Hur har vi tänkt lägga upp det? PASS 1. 13.00-13.45 Presentationer Introduktion Utvärderingsmetodik

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Digital Conversion Manager

Digital Conversion Manager Digital Conversion Manager Kurser Kursen har 8 huvudmoment/delkurs(er) YH-poäng: Webbteknik & Interaktionsdesign 30 Kursen lär den studerande hur teknikerna bakom webben fungerar i övergripande drag. Den

Läs mer

FRÅGA. Vad är det bästa med ditt jobb? (Svara med ett ord)

FRÅGA. Vad är det bästa med ditt jobb? (Svara med ett ord) FRÅGA Vad är det bästa med ditt jobb? (Svara med ett ord) FRÅGA Känner du till Suntarbetsliv sedan tidigare? Ja Ja, något Nej Vet inte Undertecknad av parterna augusti 2016 Våra grundprinciper Att jobba

Läs mer

Processer Vad är processer? Processhierarki

Processer Vad är processer? Processhierarki Processer All verksamhet sker i processer och intresset för processarbete inom hälso- och sjukvård leder till att behovet av kunskap inom området ökat. Syftet med processarbete är att öka effektiviteten

Läs mer

PM Bakgrunden till satsningen på SIP för äldre var att användningen inte motsvarade behoven

PM Bakgrunden till satsningen på SIP för äldre var att användningen inte motsvarade behoven PM 2019-03-20 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Åsa Furén-Thulin Återrapportering till Socialdepartementet avseende medel för Samordnad individuell plan (SIP) och förebyggande insatser (regeringsbeslut 2018-07-19

Läs mer

Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter.

Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter. Medieanalys 3 Hur, när och till vad använder personer sin smarta telefon eller surfplatta? Personers medievanor på mobila enheter. Medievanor Datainsamling Vetenskapligt ta fram underlag: Statistik Intervjuer

Läs mer

På tal om källor. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson

På tal om källor. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson På tal om källor Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, BHS, Högskolan i Borås Ann-Louise Larsson Frågeställningar Vilka typer av informationskällor refererar lärarstudenter till i sina

Läs mer

Lean - en väg till framgångsrikt företagande!

Lean - en väg till framgångsrikt företagande! Lean - en väg till framgångsrikt företagande! Ove Karlsson VD Hushållningssällskapet Halland Varför Lean? Öka konkurrenskraften!!! -Skapa resultat på kort och lång sikt -Skapa effekter -Ständig förbättring

Läs mer

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå kommun 2012

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå kommun 2012 Datum 1 Sida Nämnd/styrelse/förvaltning etc. Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå kommun 2012 Sammanfattning Resultatet av uppföljningen av det systematiska

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Utmaningar och möjligheter när hållbarhet ska integreras

Utmaningar och möjligheter när hållbarhet ska integreras Utmaningar och möjligheter när hållbarhet ska integreras Insikter och erfarenheter genom forskningsprojektet Hållbar kommun- och regionsutveckling Lisa Wälitalo, Blekinge Tekniska Högskola Åsa Terent,

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Resultat; Lärling 1 Rekrytering svar från handledarna

Resultat; Lärling 1 Rekrytering svar från handledarna ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 58 53 Resultat; Lärling 1 Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Workshop om utarbetande av handlingsprogram för Lantbrukets arbetsmiljökommitté

Workshop om utarbetande av handlingsprogram för Lantbrukets arbetsmiljökommitté Workshop om utarbetande av handlingsprogram för Lantbrukets arbetsmiljökommitté Minnesanteckningar fört vid LAMK:s lunch till lunch möte 6-7 april 2009. Plats: Hamra Gård, Tumba Deltagare: Catharina Alwall

Läs mer

Till Dig som är medlem i IF Metall, avd 44 Halland

Till Dig som är medlem i IF Metall, avd 44 Halland Till Dig som är medlem i IF Metall, avd 44 Halland Hur fungerar arbetsmiljöarbetet och samverkan vid förändringar på Din arbetsplats? Jag heter Knut Lindgren och har under trettio år arbetat som arbetsmiljöingenjör.

Läs mer

Arbetsvetenskap - studier av arbete & arbetande människor

Arbetsvetenskap - studier av arbete & arbetande människor Arbetsvetenskap - studier av arbete & arbetande människor Viktigast mänskliga resurser! Catharina Alwall Svennefelt, Adjunkt, Doktorand Katarina Horn, Doktorand Christina Lunner Kolstrup, Bitr. forskare

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman.

Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman. Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman www.feelgood.se Strategiskt arbetsmiljöarbete Vad är det? Önskade läget Sätta mål Nuvarande läget Nuvarande läget Önskade läget Sätta mål

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Plan för Isbjörnens förskola

Plan för Isbjörnens förskola Plan för Isbjörnens förskola Isbjörnens förskola ingår i enheten Hökåsens förskolor. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande behandling av något slag.

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer