GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING"

Transkript

1 GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET... 6 GENOMFÖR MED EN OBEROENDE AKTÖR... 8 ANONYMITET... 8 RELEVANT FRÅGEBATTERI... 9 INKLUDERA GÄRNA ER VÄRDEGRUND I UNDERSÖKNINGEN RÄTT METOD FÖR DATAINSAMLING SAMMANSTÄLLNING & ANALYS Nedbrytningar och jämförelser Resultat över tid Drivkraftsanalys Benchmarking och jämförelser med andra Koppling till andra nyckeltal motiveringar och förbättringsförslag RAPPORTERING INFORMATION EFTER UNDERSÖKNINGEN UPPFÖLJNING OCH VERKSAMHETSUTVECKLING Next Research & Consulting AB Insight & Action

3 INLEDNING En medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg för alla som är måna om att ha en nöjda och engagerade medarbetare och en bra arbetsmiljö. Det finns dock en mängd olika saker att tänka på för att en medarbetarundersökning verkligen ska bli ett bra verktyg. Nedan presenterar vi olika saker man bör tänka på för en bra medarbetarundersökning. En medarbetarundersökning bör aldrig endast ses som en undersökning utan som en del i ett större arbete med att utveckla arbetsplatsen för medarbetarna. Om man inte är inställda på att göra någon form av åtgärder utifrån undersökningen så är det faktiskt bättre att inte göra någon undersökning. Att inte agera på resultatet gör bara att medarbetarna tappar förtroende för ledningen. Man ska aldrig göra en medarbetarundersökning för att stilla sin nyfikenhet eller för att det ska göras. Det ska göras för att det är ett bra verktyg för att få ett underlag för att förbättra arbetsmiljön och därmed skapa en mer välmående och framgångsrikare organisation. Fem steg för en lyckad medarbetarundersökning Förberedelser Insamling av svar Sammanställning & analys Identifiering och prioritering av problem & möjligheter Åtgärder och uppföljning Genom att vara noga vid alla dessa fem steg når man verklig effekt av sin medarbetarundersökning. 3 Next Research & Consulting AB Insight & Action

4 INTERN FÖRANKRING Ska man genomföra en medarbetarundersökning är det viktigt att det finns ett riktigt engagemang för att lyssna på personalen och att vidta åtgärder. Att genomföra en medarbetarundersökning handlar inte om att bara göra en undersökning utan att även kommunicera kring dess resultat samt att använda resultatet till verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling kräver både engagemang, tid och ekonomiska resurser och därför är det viktigt att man verkligen är beredd att prioritera de frågor som är viktiga för personalen. Inte bara den person som beställer undersökningen bör vara insatt i att genomförandet av en medarbetarundersökning kan innebära att det måste ske olika former av åtgärder. Ett sätt att skapa engagemang för medarbetarundersökningens genomförande bland cheferna i organisationen är att klargör att det är varje chefs ansvar att deras medarbetare besvarar undersökningen och cheferna ansvarar för att promota undersökningen och ge medarbetarna tid att svara samt se till att medarbetarna har tillgång till undersökningen. Lågt deltagande är ofta en effekt av att personalen inte är engagerad inte bara i undersökningen utan även har lågt engagemang då det gäller sitt arbete. 4 Next Research & Consulting AB Insight & Action

5 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ En medarbetarundersökning kan antingen genomföras med ett större antal frågor som täcker in ett stort antal aspekter av arbetsmiljön (genomförs ofta en gång per år) eller med en kort undersökning som genomförs flera gånger per år (tex. kvartalsvis eller så ofta som månadsvis). Båda tillvägagångssätten har sina för och nackdelar. En kort medarbetarundersökning som genomförs ofta ger snabb feedback och gör att man snabbt kan upptäcka eventuella problem som medarbetarna upplever. Med en så kort enkät som krävs för att upprepa undersökningen flera gånger per år kan man dock inte gå på djupet så finns det en stor risk att medarbetarna tröttar på att hela tiden få samma frågor månad efter månad. Och har det skett en försämring så kanske man inte har nog med frågor för att få nog med information för att kunna identifiera vad försämringen beror på. Att man ställer samma frågor flera gånger per kan göra att man ganska snabbt börjar se mycket låga svarsfrekvenser vilket gör att resultatet därmed blir mindre tillförlitligt. Sker det en förändring i resultatet från ena gången till den andra så kan det helt enkelt bero på osäkerheter i datat pga. det stora bortfallet Vid små organisationer så är betydelsen av varje enskilt svar dessutom högre än för större organisationer så då får bortfallet ännu större konsekvenser. Ska man ha en medarbetarundersökning som genomförs oftare än en gång per år måste den vara extremt kort för att man ska bibehålla en bra svarsfrekvens men då blir undersökningen samtidigt för tunn för att kunna ge nog med information och den måste därför kompletteras med en med omfattande medarbetarundersökning. Vi kommer i denna guide att koncentrera oss på den typ av mer omfattande medarbetarundersökning som man genomför mer sällan då det är den typ som de flesta organisationer använder sig av i dagsläget och det är även den form som vi rekommenderar om man ska välja den ena eller den andra. En kombination av mer heltäckande undersökning och extremt korta avstämningar däremellan kan för många vara en bra kombination. 5 Next Research & Consulting AB Insight & Action

6 TIMING En medarbetarundersökning bör genomföras vid en tidpunkt då medarbetarna har tid att besvara den. Sen bör man genomföra undersökningen visa samma tidpunkt nästa gång för att inte en justering av tiden för genomförandet ska kunna påverka resultatet. Att genomföra en medarbetarundersökning i samband med en organisationsförändring eller kort därefter kan för många vara avskräckande eftersom man räknar med att resultatet kan bli dåligt. En medarbetarundersökning är dock inte avsett för att bara fånga positiva nyheter. Att genomföra en medarbetarundersökning trots en organisationsförändring gör att man kan se hur förändringen påverkar medarbetarna och ger ett underlag för att identifiera och därmed hantera de problem som medarbetarna upplever att kommer av förändringen. Detta är så klart bättre än att inte få någon feedback alls. INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET Innan man påbörjar en medarbetarundersökning är det viktigt att undersökningen förankras bland medarbetarna och att de får information om undersökningen från den egna organisationen. Detta är viktigt för att uppnå en hög svarsfrekvens och få engagerade respondenter som svarar uppriktigt, med eftertanke och som ger uttömmande svar på öppna frågor. Undersökningen bör marknadsföras internt för både ledning, mellanchefer och övriga medarbetare. Använd tex. veckomöten, e-post och intranät för att sprida information om undersökningen inför dess genomförande. Detta kommer ge högra svarsfrekvens för undersökningen. Det är även en god ide att stämma av genomförandet av medarbetarundersökningen med fackliga representanter i den mån det är aktuellt. Förutom förklara varför det är viktigt att man deltar i undersökningen finns det även en del andra saker som det är bra om kommuniceras inför och i samband med genomförandet av en medarbetarundersökning. 6 Next Research & Consulting AB Insight & Action

7 Kommunicera följande Vad är syftet med medarbetarundersökningen och hur kommer man arbeta vidare med resultatet. Detta är mycket viktig information för att engagera medarbetarna att besvara medarbetarundersökningen. Om medarbetarna upplever att deras svar inte kommer leda till några åtgärder kommer medarbetarna inte att engagera sig i undersökningen. När kommer medarbetarundersökningen att påbörjas och när måste man senast ha svara. Särskild slutdatumet är viktigt så att inte medarbetarna drar ut på tiden. Hur kommer undersökningen att genomföras/ hur svarar man Alla måste få möjlighet att besvara undersökningen. Om någon behöver få möjlighet att svara på ett annat sätt än det normala eller behöver hjälp från en stödperson eller liknande så kan de hinna påtala detta innan undersökningen ska börja. Information om hur man säkerställer anonymitet Detta är viktigt att lyfta fram för att säkerställa att medarbetarna ger ärliga svar i medarbetarundersökningen. Kontaktpersoner Information om vart man ska vända sig om man har frågor eller problem med att svara. Inkludera kontaktuppgifter till både intern kontaktperson samt hos eventuell konsult som genomför undersökningen (och ev. även facklig representant) 7 Next Research & Consulting AB Insight & Action

8 GENOMFÖR MED EN OBEROENDE AKTÖR Att genomföra medarbetarundersökningen med hjälp av en oberoende aktör har flera fördelar jämfört med att genomföra den på egen hand. Undersökningen genomförs av personer med erfarenhet av att utforma genomföra och analysera medarbetarundersökningar. Det ökar svarsfrekvensen genom att medarbetarna kan vara säkra på att svaren behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att analyseras och presenteras med objektivitet. Medarbetarundersökningen belastar inte er egen personal med extra arbete för genomförandet. ANONYMITET Det är av yttersta vikt att medarbetarundersökningen genomförs på ett sätt som garanterar att svaren inte kan koppla till någon enskild medarbetar. Annars kommer inte medarbetarna att svara ärligt och kanske vågar det inte ta upp saker som de känner att är känsliga för dem eller för deras medarbetare. Svaren som lämnas kommer att få en positiv vinkling om inte medarbetarna litar på att deras svar är anonyma. Det är även viktigt att berätta att man inte kan bryta ner resultatet så långt så att någon enskild persons svar kan kopplas till den som svarat. En vanlig gräns är att inte redovisa resultat som består av färre än fem svarande. 8 Next Research & Consulting AB Insight & Action

9 RELEVANT FRÅGEBATTERI Medarbetarundersökningar kommer i en mängd olika former när det gäller vilka frågor som ställs och hur enkäten är strukturerad. Frågor om hur medarbetarna upplever förtagets ledning, strategi, värderingar, förekomst av mobbing och jämställdhet kan kännas besvärliga att ställda men det är just i en anonym medarbetarundersökning som medarbetarnas verkliga åsikter kring dessa frågor kan komma fram. Många enkätverktyg och undersökningsföretag erbjuder medarbetarundersökningar i form av färdiga mallar. Det är inget fel i att ha en mall eller frågebank att utgå från men man måste vara medveten om att frågorna i en medarbetarundersökning ofta kan behöva anpassas till den organisation som undersökningen gäller. Om man inte tar hänsyn till de förutsättningar som råder så kan man dels riskera att inte fånga upp viktiga aspekter i arbetsmiljön som kanske är unika för den organisationen och detta kan i sin tur påverka både medarbetarnas förtroende för undersökningen och i vilken utsträckning man sen tar rätt beslut utifrån medarbetarundersökningens resultat. Det kan även råda olika förhållanden inom organisationen mellan tex. olika yrkesgrupper. Detta gör att de frågor som lämpar sig bra för en yrkesgrupp kanske inte alls är applicerbara för en annan. Vi rekommenderar att en medarbetarundersökning byggs upp av olika frågeområden där varje frågeområde består av flera olika delfrågor för få dels en översiktbild via övergripande nyckeltal som tex. Nöjd medarbetar index och resultatet per frågeområden och att man sedan får en mer detaljerad bild via att granska resultatet för varje delfråga. Genom ställa flera frågor kring tex. närmaste chef kan man fånga medarbetarnas uppfattning om chefen ur många olika synvinklar jämfört om man bara frågade hur nöjd man ger chefen i sin helhet. Mer fler synvinklar kan man göra en bättre analys och göra åtgärder på rätt ställe. 9 Next Research & Consulting AB Insight & Action

10 INKLUDERA GÄRNA ER VÄRDEGRUND I UNDERSÖKNINGEN Det är ganska vanligt att man har någon form av värdegrund som man vill att personalen ska agera utifrån. Dock är det också vanligt att detta bara blir några ord på ett pappers och inte alls får någon effekt på personalens agerande. Att lägga in frågor om detta i medarbetarundersökningen är ett sätt att dels lyfta fram värdegrunden och att dels få en värdemätare på i vilken utsträckning medarbetarna faktiskt känner till och agerar utifrån värdegrunden. RÄTT METOD FÖR DATAINSAMLING Det smidigaste sättet att genomföra en medarbetarundersökning är med hjälp av en webbenkät som skickas ut med e-post till de anställda. Detta gör det enkelt att hantera påminnelse och att koppla bakgrundsdata till varje enskild medarbetare vilket säkerställer att deras svar kopplas till rätt organisatoriska enhet, rätt chef osv. Ibland kan det dock vara nödvändigt att helt eller delvis använda andra typer av insamlingsmetoder. En del personal kanske saknar e-postadress och en del kanske även saknar tillgång till en dator vilket gör att man kan behöva använda webbenkät med inloggning istället för utskick med e-post och även pappersenkäter till de som saknar dator. Att använda sig av en inloggningskoder och pappersenkäter kräver lite mer arbete med det viktigaste är att samtliga anställda har möjlighet att besvara undersökningen 10 Next Research & Consulting AB Insight & Action

11 SAMMANSTÄLLNING & ANALYS Hur resultatet av medarbetarundersökningen sammanställs och analyseras är av yttersta betydelse för att resultatet ska ge värdefulla insikter. Här presenteras några saker att tänka på. NEDBRYTNINGAR OCH JÄMFÖRELSER Att bryta ner och analysera resultatet utifrån olika organisatoriska enheter så som avdelning, företag, land osv. är en absolut nödvändighet. Tittar man bara på totalresultatet är det en överhängande risk att man inte upptäcker att det finns ett stort missnöje inom en vis del av organisationen. När man tex. jämför åldersgrupper så bör man vara medveten om att högre ålder vanligtvis även betyder en högre position i företaget och därmed även högre lön än de yngre medarbetarna. Detta påverkar även vid jämförelse mellan avdelningar. RESULTAT ÖVER TID Att titta på resultatet över tid och se hur det utvecklar sig från en mätning till en annan är mycket viktigt. Det är på detta sätt man kan se om de förbättringar man gör har någon effekt fr medarbetarna. DRIVKRAFTSANALYS För att få fram vilka områden som man bör vidareutveckla så behöver man veta i vilken utsträckning de påverkar medarbetarnas totala nöjdhet. En faktor med lågt betyg behöver ju tex inte ha stor effekt så det kan löna sig mer att vidareutveckla någon faktor som har ett högre betyg. En del frågar medarbetarna rakt ut hur viktiga olika faktorer är men detta ger mycket opålitliga resultat som man inte bör förlita sig på. Via statistiska analyser kan man istället beräkna hur mycket olika faktorer betyder för medarbetarna. 11 Next Research & Consulting AB Insight & Action

12 BENCHMARKING OCH JÄMFÖRELSER MED ANDRA Att vilja jämföra sig med andra är en naturlig mänsklig egenskap, vi jämför oss konstant med andra vare sig vi gör det med avsikt eller undermedvetet. Då det gäller resultatet av en medarbetarundersökning så kan jämförelser med andra organisationer faktiskt vara till mer skada än nytta. Anledningen är att det som man jämfört med andra får ett relativt dåligt betyg på gärna vill försöka förbättra. Men inom den egna organisationen så kan det finnas en massa andra saker som man hellre bör prioritera utifrån vilken inverkan det har på medarbetarna. För att Jämförelsevärden ska vara jämförbara så måste de även komma från organisationer som är så lika den egna organisationen och dessutom komma från en stor mängd organisationer för att vara pålitligt att det är mycket svårt att få fram ett användbart jämförelsevärde. Använd i första hand jämförelser över tid och mellan olika era egna enheter för att göra jämförelser istället för att titta på andra organisationers resultat. KOPPLING TILL ANDRA NYCKELTAL Medarbetarundersökningens resultat bör med fördel kopplas ihop med andra former av nyckeltal så som personalomsättning, sjukfrånvaro, produktivitet, kundklagomål, kundnöjdhet, lönenivå osv. Detta gör att man kan koppla medarbetarnas trivsel till ekonomiska värden på ett helt annat sätt än om man bara utgår från teoretiska samband. MOTIVERINGAR OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG För att identifiera vad som skapar nöjda respektive missnöjda medarbetar och att hitta utvecklingsmöjligheter är det inte nog att studera betyg. En analys av motiveringar och öppna svaren för att identifiera de bakomliggande orsakerna är en viktig del i att få en förståelse för medarbetarna och finna roten till eventuella problem. 12 Next Research & Consulting AB Insight & Action

13 RAPPORTERING Hur resultatet från medarbetarundersökningen rapporteras har också har också betydelse. Hur svaren presenteras rent grafisk, om man använder sig av indexvärden, medelbetyg, visar antal procent som svarat ett visst betyg på skalan eller både påverkar hur enkelt det är att ta del av resultatet och att utläsa vad resultaten betyder. De som ansvarar för utfallet av resultatet måste få tillgång till resultatet för just de medarbetare och de frågor som de kan påverka. Om en chef inte får se svaren från just sin egen avdelning kommer chefen inte ha någon utgångspunkt för vad den har att jobba med framöver. Resultat över tid och i relation till organisationen totalt sett och ev. andra avdelningar bör redovisas för att kunna sätta det egna resultatet i perspektiv. Resultatet bör även visa vilka områden som man har bäst respektive sämst resultat på samt vilka områden man bör prioritera baserat på betyg och den betydelse det områden har för den övergripande graden av nöjdhet. INFORMATION EFTER UNDERSÖKNINGEN När undersökningen är genomförd och resultatet sammanställt och presenterat så är det viktigt att man kommunicerar till medarbetarna vad resultatet blev och vad man kommer göra framöver för att förbättra resultatet. Ju snabbare ni kan göra en första återkoppling på undersökningen ju bättre. 13 Next Research & Consulting AB Insight & Action

14 UPPFÖLJNING OCH VERKSAMHETSUTVECKLING Efter analysen av resultatet bör det vara tydligt vilka områden man ska jobba med att förbättra. Sen gäller det dock att utforma och genomföra rätt åtgärder för att utvecklas. Ett sätt att komma igång med åtgärdsarbetet är att prioritera en eller ett par åtgärder som är snabba att åtgärda och som därigenom får hjulen i rullning inför större utmaningar och det visar personalen att ledningen tar medarbetarundersökningen på allvar. Att kommuniceras kring de förändringar/förbättringar som man planerar och/genomför gör att personalen har lättare att acceptera förändringarna då de förstår vad som kommer göras och varför. Och följ upp regelbundet med personalen vad de tycker om förändringarna. Se till att arbetsledarna tar ansvar för att göra förbättringar inom de områden som de ska prioritera. Next har en arbetsmodell som vi kallar Action Aid för att prioritera åtgärder och utveckla åtgärder och handlingsplaner just för att säkerställa att uppföljningsarbetet blir effektivt. 14 Next Research & Consulting AB Insight & Action

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Vill ni veta vad era medarbetare verkligen tycker? Medarbetarundersökningen HR-KOMPASSEN ger bland annat svar på vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser. - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra

Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser. - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra Agenda 1. Vad gör jag här? 2. Nuläge & orsaker 3. Krut och effekt? 4. Öka chefernas kommunikativa

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER

ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER ARBETSMILJÖKOMPASSEN ARBETSMILJÖKOMPASSEN ANALYS DIAGNOS ÅTGÄRDER ARBETSMILJÖKOMPASSEN EN ORGANISATION KAN INTE LEVERERA BÄTTRE PRODUKTER/TJÄNSTER ÄN MEDARBETARNA KAN PRESTERA ITS Kompassverktyg utgår

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Medarbetarenkät Oktober Hälso o Sjukvårdsförvaltningen

Medarbetarenkät Oktober Hälso o Sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät Oktober 2013 Hälso o Sjukvårdsförvaltningen Organisationsutveckling med medarbetarundersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Resultat - Totalt. Kundundersökning vår För Robustus Wear Components. Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015

Resultat - Totalt. Kundundersökning vår För Robustus Wear Components. Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015 Resultat - Totalt Kundundersökning vår 2015 För Robustus Wear Components Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015 1 Fakta Syfte & mål: Målgrupp: Datainsamling: Att ta reda på hur nöjda existerande kunder

Läs mer

SCA Skog. En trygg partner, som tror på framtiden

SCA Skog. En trygg partner, som tror på framtiden SCA Skog En trygg partner, som tror på framtiden SCA koncernen SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag 2016-05-30 SCA Skog Marknad 2 SCA Skogs uppdrag Massa SCAs skogar Förpackningspapper

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning Vad det är Arbetsgivare som ser över hur medarbetarna reser till, från och i arbetet har mycket att vinna i form av lägre resekostnader,

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer