Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina Causevic Sofie Lundgren Lärarexamen 210hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Examinator: Fanny Jonsdottir Handledare: Thom Axelsson

2 Sammanfattning Sofie Lundgren & Sabina Causevic, Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället. Denna studies syfte är att försöka förstå och diskutera den digitala mobbningen utifrån det mediasamhälle vi befinner oss i. Frågeställningarna som är grunden för studien är: Hur kan vi förstå digital mobbning? Hur kan denna förståelse leda vidare till metoder för att angripa problemet? Hur upplever pedagoger respektive elever den digitala mobbningen? Vad säger lagen om mobbning? Vad kan vara viktigt att tänka på i samband med Internet? Studien bygger på kvalitativa och kvantitativa undersökningar gjorda på två olika skolor. Den kvantitativa undersökningen bestod av enkäter som delades ut i tre klasser i år sex. Den kvalitativa undersökningen bygger på intervjuer med två pedagoger knutna till dessa klasser. De teoretiska utgångspunkterna är Patrik Hernwalls bok samt Micke Gunnarssons och Jessica Lindes kartläggning, Internet en arena för mobbning? En intervju med Micke Gunnarsson genomfördes i samband med empiriinsamlingen. Studien visar att pedagoger inte har tillräckliga kunskaper om Internet, liksom att många pedagoger känner en osäkerhet i sin roll när det gäller Internet. Samtidigt som pedagogerna anser att skolan har ett stort ansvar för digital mobbning, menar eleverna att lärare inte engagerar sig tillräckligt i deras Internetvanor. Forskning visar på att det är avgörande att vi vågar se människans villkor som intimt förknippade med teknikens utveckling och dess nya erbjudande. All ny teknik kräver att vi lär oss nya verktyg och alla nya verktyg kräver ny kunskap. Det är därför viktigt att vi vuxna anpassar oss efter de förändringar som sker i samhället. Dessa förändringar är för närvarande Internet, som kräver de vuxnas närvaro samt kännedom om barns digitala arenor. Nyckelord: digital mobbning, Internet och skolan, kunskapsklyfta, mediasamhälle. 2

3 3

4 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR DISPOSITION TIDIGARE FORSKNING MOBBNING DIGITAL MOBBNING VAD SÄGER LAGEN OM MOBBNING? METOD URVAL RESULTAT REDOGÖRELSE AV ENKÄTSVAR Diskussion kring enkätsvar REDOGÖRELSE AV INTERVJUPROTOKOLL Diskussion kring intervjuprotokoll ANALYS REFLEKTION GODA RÅD FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN RÅD TILL LÄRARE REFERENSLISTA...35 BILAGA BILAGA

5 5

6 1. Inledning Det var oftast bakom den stora eken som Erik och flera andra barn blev mobbade, för just där fanns det nästan aldrig några vuxna. Den stora eken blev ett hett samtalsämne bland föräldrar och lärare. Till slut sågades den ner och nu kan ingen längre bli slagen eller retad där. Löste det problemet? (Gunnarsson, 2006, s1) Digital mobbning har fått många namn, till exempel nätmobbning, e-mobbning och elektronisk mobbning. Fastän det finns många begrepp för detta fenomen innefattar de alla samma sak, det vill säga att någon skickar hot eller kränkningar via sin mobil eller sin mejl upprepade gånger. Det kan också vara när någon lägger ut ett foto på nätet utan att personen på bilden har gett sitt medgivande. Kontrasten till denna mobbning är den analoga, det vill säga den som sker i den fysiska verkligheten. Vi kommer att använda oss av begreppen digital och analog mobbning. Friends, Lunarstorm och Skolporten är alla organisationer som på något sätt arbetar med barn, ungdomar och skolan. Friends målsättning är att minska mobbning och annan kränkande behandling i samhället med tyngdpunkt på barn och ungdom. (Friends, ) Lunarstorm är en mötesplats på Internet där barn och ungdomar kan kommunicera med varandra och skapa nya kontakter. 80% av Sveriges ungdomar använder regelbundet Lunarstorm. (Lunarstorm, ). Skolporten är en sajt för skolans lärare och ledare. Här kan du hitta information om skolvärlden och varje vardag publiceras nyheter om aktuella händelser i skolvärlden. (Skolporten, ) Under det senaste året har allt fler fall av mobbning på Internet rapporterats av media. Denna mobbning sker oftast utanför skoltid men är i många fall sammankopplad med skolverksamheten (BRIS, ). Lovdagar, helger eller studiedagar kunde tidigare ge mobbade elever en viss vila och återhämtning ifrån sina plågares attacker. Detta är inte längre en självklarhet då den nya, digitala formen av mobbning inte är beroende av tid och plats, utan når sitt offer när och i stort sett var som helst. Hemmet är inte längre en skyddad zon. (Friends, ) 6

7 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, står att ingen ska i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Här står också att alla som arbetar i skolan ska motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. (Lärarens handbok, 2004) Digital mobbning är därför ett ämne som är oerhört relevant för oss som blivande lärare. Medvetenheten om detta ämne ger en möjlighet att motarbeta mobbningen ytterligare. I en undersökning som stiftelsen Friends gjorde år 2006, framkom det att 35 % av de personer som deltog blivit utsatta för digital mobbning. Av de utsatta var de flesta år (Friends, ). Samma år gjordes även, på Lunarstorm och Skolportens initiativ, en undersökning om digital mobbning. Där uppgav 74 % av de 844 lärarna som deltog att de inte har tillräckliga kunskaper om detta ämne (Lunarstorm, ). Enligt dessa undersökningar är lärarnas kunskaper kring Internet begränsade och skolorna har valt att blockera de Internetsidor som upplevts problematiska. Detta har i sin tur lett till att eleverna känner sig mer utsatta och inte kan vända sig till sina lärare (Lunarstorm, ). Konsekvensen av detta diskuteras flitigt i detta arbete. Arbetets teoretiska utgångspunkter består av Hernwalls (2003) teorier om hur media påverkar barn och ungdomar samt vilken betydelse media haft i samhället. Han menar att den klyfta som idag råder mellan två generationer aldrig varit större och att barnen är ensamma ute i den digitala världen. Även Gunnarsson & Lindes (2006) kartläggning Internet en arena för mobbning? har legat till grund för teorin i arbetet. Denna teori stödjer Hernwalls då den beskriver hur barn och ungdomar känner sig när det gäller media och hur digital mobbning kan se ut. För att få en inblick i problemområdet samlade vi in empiri i form av böcker samt texter publicerade på Internet. Den information som var relevant för vårt arbete sammanställdes och reflekterades över vilket ledde till utformandet av enkät- och intervjufrågor. Dessa genomfördes sedan och svaren redovisas i resultat delen i arbetet. 7

8 2. Syfte Vårt syfte är att diskutera den digitala mobbningen. Vi vill undersöka hur pedagoger och elever ser på, hanterar och arbetar med detta ämne eftersom det är viktigt för vårt framtida yrke. Då vi sannolikt kommer att stöta på detta problem, tyckte vi att det var viktigt att känna till förebyggande metoder samt ämnet som helhet. Digital mobbning sker oftast på fritiden men barnen påverkas enligt BRIS (070920) negativt också inom skolan. Fastän det händer utanför skolans dörrar bär eleverna det med sig på lektionerna. Därför kan det diskuteras hur och var ämnet ska hanteras. Denna problematik kommer att beröras i detta arbete. Efter att ha tagit del av diskussioner och artiklar som förts kring området, har vi även insett att det saknas goda exempel på givande arbetssätt. Vi vill visa på metoder både för hur man kan arbeta förebyggande och hur man kan hantera problemen efter att de uppstått. Ett av våra mål blir att i detta arbete sammanställa olika metoder, inhämtade från vår empiri, som förhoppningsvis kommer att vara till hjälp för pedagoger och elever att handskas med den virtuella världens baksidor. 2.1 Frågeställningar Hur kan vi förstå digital mobbning? Hur kan denna förståelse leda vidare till metoder för att angripa problemet? Hur upplever pedagoger respektive elever den digitala mobbningen? Vad säger lagen om mobbning? Vad kan vara viktigt att tänka på i samband med Internet? 8

9 2.2 Disposition I kapitel tre beskriver vi den tidigare forskning vi utgår från i arbetet. Vi skriver också vilken definition av mobbning vi utgår ifrån samt vad lagen säger om mobbning. I kapitel fyra berättas om den metod som använts för att samla information och empiri kring vårt problemområde. I kapitel fem beskrivs den tidigare forskning inom ämnet som ligger till grund för detta arbete. Kapitel sex anger arbetes metoder och urval. I kapitel sju kommer vi att försöka definiera begreppet mobbning, både den digitala och den analoga. Detta för att ge läsarna en bild av vad mobbning innebär samt klargöra vilken definition av mobbning vi utgår ifrån i arbetet. Efter det följer ett avsnitt om lagordningen inom ämnet. Därefter kommer, i kapitel åtta, resultatet från enkäterna redovisas för att sedan diskuteras. I samma kapitel redovisas resultatet från intervjuerna som även de diskuteras här. Syftet med kapitel nio är att analysera resultaten, både de kvalitativa och de kvantitativa, med utgångspunkt i empirin. Därpå, i kapitel tio, följer en reflektion kring arbetet som helhet. I kapitel elva kommer fokus att ligga på en lathund med användbara metoder och punkter som kan vara viktiga att tänka på inom den virtuella världen. 9

10 3. Tidigare forskning Den västerländska världen har sett en förändring i människans villkor för utveckling och lärande under senare delen av 1900-talet som saknar motstycke i historien. Denna hastiga utveckling har medfört att villkoren för barns utveckling förändras i så hög takt att skillnaderna mellan två generationer är så stor att deras erfarenheter bokstavligen skildrar två olika epoker. Tillgång till olika mediaformer har, enligt Hernwall (2003), varit betydelsefull i denna förändring och har varit en av anledningarna till den stora klyftan mellan två generationer. Mänskligheten har upplevt tre stora informationsteknologiska revolutioner: skriftspråket, boktryckarkonsten och Internet. Hernwall (2003) menar att det mediasamhälle vi lever i nu ständigt utvecklar nya former för kulturöverföring, där den äldre generationens kunskaper inte alltid är tillräckliga. Istället utgör barn och unga den äldre generationens länk till den värld de lever i. Exempel på detta kan vi se i en rad olika sammanhang; allt från att elever kan mer om datorer än sina lärare till att föräldrar har otillräcklig kunskap om deras barns Internetvanor. Psykologen Erik H Eriksons åtta olika utvecklingsfaser kännetecknas av att varje individ måste genomgå en kris eller en speciell konflikt som måste lösas, vilket leder till att personligheten formas på olika sätt. En av dessa faser är Identitet Identitesförvirring och brukar ske mellan åldrarna I denna fas ska de tidigare erfarenheterna integreras till en stabil helhetsbild, som i stort sett ska utgöra grunden för hela den vuxna identiteten. (Hwang, Philip & Nilsson, Björn, 2003) Dessa faser, skriver Hernwall (2003), är inte längre beroende av vare sig ålder eller fysisk belägenhet. Han menar istället att den mediesituation vi har idag gör att tillgång och tillträde till individens utvecklingsskeden inte är begränsade till en särskild ålder eller samhällelig/kulturell status, utan att barn har allt bredare tillgång till en mångfald världar vid varje tillfälle individen är uppkopplad mot Internet. Här hittar barnen de vuxnas uttryck redan i tidig ålder och befinner sig snarare i en mediaålder än en biologisk ålder. Med detta menas att barnens identitet formas utav media och att de olika faserna inte längre sker i en viss biologisk ålder. 10

11 Enligt Hernwall (2003) tenderar medias betydelse för människan att eskalera. Inte för att media som sådan skulle påverka individer mer eller mindre, utan just för att människor själva runt om i världen kan vara delaktiga och aktiva i skapandet av mediets innehåll på ett helt annat sätt än tidigare. Dessutom kan individer med den moderna informations- och kommunikationstekniken agera i media. Med plattformar som Lunarstorm, Facebook och MSN, är mediet endast ett redskap som möjliggör mellanmänskliga möten. Dessa möten skapar kommunikation, som både kan vara positiv och negativ, människor emellan (Hernwall, 2003). Det finns ett flertal uppsatser, avhandlingar och artiklar skrivna om den digitala mobbningen. Många undersökningar har gjorts och resultaten beskrivs i olika texter som mestadels är publicerade på Internet, däribland forskning som gjorts utav BRIS, Friends, Lunarstorm och Skolporten. Dessa texter används i arbetet och valdes dels för att de är relativt nygjorda och dels för att de ställer frågor som är relevanta för arbetet. Micke Gunnarsson är utbildad barnskötare och har de senaste cirka 15 åren arbetar med barn, ungdomar och media i olika sammanhang. Han föreläser om kommunikationen mellan barn och ungdomar, där han bland annat behandlar den digitala mobbningen. För tillfället arbetar Micke som utvecklare och marknadsförare på webbyrån Noisy Cricket. Arbetet kommer att innehålla hans kartläggning av mobbning via digitala kanaler, Internet en arena för mobbning? (2006). 3.1 Mobbning Inom mobbningsforskningen används termen mobbning som en samlingsbeteckning för olika slags icke-önskvärda beteenden. Dessa kan bland annat vara utfrysning, våldshandlingar, trakasserier, verbala hot och ryktesspridning. I en snävare mening uppfattas mobbning som en asymmetrisk maktrelation; en individ anses vara mobbad när denne, utan att vara provokativ, upprepade gånger och över tid är föremål för andras avsiktliga försök att såras eller skadas genom någon form av social isolering, psykningar eller fysiska övergrepp. (Eriksson, Björn & Lindberg, Odd & Flygare, Erik & Daneback, Kristian, 2002) 11

12 Det finns många aktörer inblandade i mobbningen. De som utsätts för mobbning, de som aktivt mobbar, de som hejar på, det vill säga stöttar mobbaren, de som blundar, de som reagerar antingen genom att stödja den mobbade eller genom att angripa den som mobbar. (Eriksson, m fl, 2002) Det kan även finnas många psykologiska grunder för mobbning. Det kan handla om att den som mobbar angriper en person vars egenskaper påminner om sådana sidor som den mobbande inte accepterar hos sig själv, till exempel svaghet eller barnslighet. Detta är ett sätt att projicera egna oönskade personlighetsdrag på en annan person för att kunna attackera dem där istället för hos sig själv. Det kan också handla om en grupp som har interna konflikter och har behov av att avleda dessa på en syndabock. Gruppens budskap till sina medlemmar kan vara att visa att avvikelse bestraffas. Gruppmedlemmarna kan ge stöd åt mobbningen och som betraktare få utlopp för uppdämda aggressioner. (a.a.) Löwenborg, Lars & Gislason, Björn (2002) menar att den mobbade kan ha svårt att hävda sina intressen och gränser gentemot omvärlden. Det finns också mobbade som på grund av sin negativa självuppfattning söker negativa reaktioner mot sin person och själv utnämner sig till offer. Denna negativa självuppfattning behöver inte ha funnits innan mobbningen utan kan vara en följd av långvarig förföljelse. Digital mobbning sker med hjälp av tekniken, det vill säga via sms eller Internet. Till sitt innehåll skiljer sig inte digital mobbning från analog. Det som skiljer sig är att offret blir mer tillgängligt i den virtuella världen. (Myndigheten för skolutveckling, ) 3.2 Digital mobbning Mobbningsforskningen har ett väldigt snävt perspektiv och pratar oftast bara om den analoga mobbningen som sker på skolan. Gunnarsson & Linde (2006) menar att forskningen måste använda sig av ett vidgat perspektiv och studera flera arenor där mobbning sker. 1. De sociala arenor och rum som existerar digitalt förstås bäst som förlängningar av andra sociala arenor och rum. Att umgås på Lunarstorm kan ses som en förlängning av att träffa kompisgänget på fritidsgården, 12

13 och att betala sina räkningar via sin Internetbank kan ses som en förlängning av det sociala rum som ett fysiskt bankkontor representerar. 2. Att studera flera arenor är av stor vikt. Men det är också viktigt att se gränserna mellan dessa som mer flytande än fasta, inte minst de nya interaktionsformerna kan bidra till att lösa upp gränserna mellan till exempel privat/offentligt och skola/fritid. Vad som är utmärkande för de sociala arenorna, skolan, arbetslivet och en mängd andra arenor i samhället, är att aktörerna inte kan välja sina samaktörer eller begränsa de möjligheter att göra så. Dessa samaktörer kommer individen att vistas med under lång eller obegränsad tid. Det medför också stora omställningar att lämna arenor och detta är inte alltid en möjlighet. Den digitala arenan erbjuder större möjlighet att välja sina samaktörer och även begränsa dessa. I denna arena behöver heller inte individen vistas med sina samaktörer under lång tid. Trots att valmöjligheterna är större för individen att välja sina samaktörer, existerar även möjligheter för samaktören att kringgå dessa hinder och utöva digital mobbning. Om samaktören blir blockerad av den utsatta, är det enkelt att skapa en ny användaridentitet och fortsätta mobbningen. Frågan blir därför inte var mobbningen sker utan varför den sker i den digitala världen? Att ge svar på denna fråga är invecklat men diskuteras flitigt av Gunnarsson & Linde (2006). De menar att det som sker i ungas digitala kommunikation är precis det många vuxna gör; undviker att grundligt undersöka vad roten till problemet är. Samtidigt som de unga försöker hitta sin identitet och förstå sina handlingar, hittar de inget stöd hos de vuxna då kunskapsklyftan i relation till den nya tekniken är så stor. Mobbning via digitala kanaler måste sättas i ett större sammanhang och problematiseras. Även om digital mobbning ofta är tätt sammanlänkad med övrig mobbning, finns det drag som särskiljer dessa. Fem olika metaforer som är hämtade ur det militära brukar användas som kännetecken för digital mobbning: Krypskjutning detta kan vara ett anonymt sms, mail eller gästboksinlägg av grovt kränkande karaktär. Krypskytten omgrupperar sig snabbt. För den som blockerar en anonym krypskytt dyker snart nya anonyma kränkningar upp från en användare som bara behövt skapa sig ett nytt alias. Denna process kan pågå i evigheter utan att mobbaren kan stoppas. 13

14 Kommunikén de kränkningar som någon utsätts för digitalt kan enkelt spridas och läsas av vem som helst. Det finns extremfall där bilder och filmer som inte var tänkta att spridas, snabbt har nått en stor mängd människor, men oftast räcker det att filerna sprids lokalt för att offret ska känna obehag. Bulletinen för den som redan är utsatt för mobbning kan kränkningarna förstärkas genom digital teknik. Då det dessutom främst handlar om skriven text kan kränkningarna få extra tryck. Kränkningarna upplevs starkare och med större effekt eftersom det är i skrift. Arkivet den kommunikation som sker digitalt kan i de flesta fall sparas för att plockas fram vid senare tillfällen. Detta kan vara både positivt och negativt. Positivt i bemärkelsen att vid en anmälan eller då konflikten skall redas ut finns det konkreta bevis att utgå från. Negativt med avseende på att det är enkelt att plocka fram gamla dispyter och använda på olika sätt. Kuriren mobbarens medhjälpare kan med enkla medel hjälpa till att föra fram mobbarens kränkningar och på så sätt förstärka mobbningen. Denna situation är egentligen inte något nytt där det förekommer mobbning, men digitalt kan den här typen av agerande underlätta för mobbaren att mobba. (Gunnarsson & Linde, 2006, s 14) Att kränkningar och mobbning sker i digitala rum, kan knappast beskrivas som något nytt eller särskilt uppseendeväckande. Dessa handlingar existerar där människor möts och kommunicerar. Istället för att fokusera på vilka arenor som kan medföra mobbning, och försöka begränsa dessa, bör istället unga, föräldrar och lärare få verktyg för att hantera utvecklingen. En utveckling som inte går att undvika och som troligtvis inte kommer att stagnera. (Gunnarsson & Linde, 2006) 14

15 3.3 Vad säger lagen om mobbning? Det är viktigt att elever, föräldrar och skolpersonal känner till vilka lagar som gäller för mobbning. Eftersom digital mobbning är en form av mobbning, omfattar dessa lagar även den. Brottsbalken Mobbning innebär ofta brottsliga handlingar som kan leda till åtal enligt brottsbalken. Misshandel, vållande till kroppsskada, olaga hot, olaga tvång och ärekränkning är några av de brottsrubriceringar som kan komma ifråga när mobbning polisanmäls. (Skolverket, ) Läroplanen, Lpo94 Enligt Läroplanen (Lärarens handbok, 2004) skall ingen i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Läroplanen slår också fast att rektor har ett särskilt ansvar för skolans program för att motverka alla former av trakasserier och mobbning bland elever och anställda. (Lärarens handbok, 2004) Skollagen 1:2 Enligt skollagen (Skolverket, ) ska var och en som verkar inom skolan främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Barn- och elevskyddslagen Enligt Barn- och elevskyddslagen (2006:7) ska huvudmännen för de verksamheter som regleras i skollagen se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. (Skolverket, ) 15

16 4. Metod Innan datainsamlingen hade vi kännedom om olika organisationer som arbetar med Internet och digital mobbning. Dessa organisationers hemsidor besöktes med intentionen att hitta ytterligare information som förhoppningsvis skulle hjälpa till att besvara frågeställningarna. Därifrån kom vi sedan vidare till andra länkar som var relevanta för ämnet. Det användbara materialet sammanställdes och låg sedan till grund för hur analysen formulerades. För att få elevernas perspektiv av hur problematiken upplevs, delades enkäter ut. Två skolor, i olika stadsdelar, i Malmö deltog i enkätundersökningen, sammanlagt tre klasser. Vi lämnade enkäter till tre klasser i år sex och eleverna är alla i 12 års ålder. De klasser vi lämnade enkäter till är relativt jämt fördelade mellan pojkar och flickor. Vid utdelningen av enkäter samt genomförandet av intervjuer, följdes forskningsetiska principer (Vetenskapliga rådet, ). Dessa innebär bland annat att deltagarna informerades om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gällde för deras deltagande. Villkoren, med stöd i samtyckeskravet, innefattar att medverkandet var frivilligt och att deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna informerades även om undersökningens syfte och genomförande i stora drag enligt informationskravet. På grund av konfidentialitetskravet är deltagarna anonyma och inga personuppgifter publiceras i arbetet. Informationen som undersökningen ger kommer endast att användas till forskningen, enligt nyttjandekravet. För att förstå och belysa pedagogernas syn utav ämnet samt för att kunna jämföra deras erfarenheter med elevernas, gjordes intervjuer. Analysen utav resultaten gjordes utifrån boken Forskning en introduktion (DePoy, Elizabeth & Gitlin, Laura N, 1999), där författarna beskriver hur en undersökning bör analyseras för att vara givande. En interaktiv induktion användes vid analysen, vilket innebär att en mindre mängd data analyseras, för att sedan göra ett nytt datainsamlande på basis vad forskaren kommit fram till. Åter analyseras det nya datamaterialet och jämförs med tidigare insamlat material. På detta sätt skapas teoretiska idéer, och i efterhand fokuseras undersökningen allt mer på dessa framväxande teoretiska idéer. Just i detta arbete analyserades först andra undersökningar gjorda av BRIS och Friends (2006), för att sedan skapa en teori som blev riktlinjen i det fortsatta datainsamlandet och vid intervjuerna. 16

17 Vid genomförandet av intervju- och enkätundersökningar är det enligt Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) viktigt att tänka på frågornas utformning och inbördes ordning. Detta kallas standardisering. Vi måste också tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Detta kallas strukturering. Intervjuer med låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer gör vi när vi själva formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson. Vid helt standardiserade intervjuer ställer vi likalydande frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Helt standardiserade intervjuer används oftast i sådana sammanhang där man vill kunna jämföra och generalisera. När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme som intervjupersonen får. I en helt strukturerad intervju lämnas mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara inom och vi kan ofta förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. En ostrukturerad intervju lämnar maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom. I analysdelen kommer dessa två undersökningar, samt empirin, ställas mot varandra och diskuteras. Även en intervju som gjordes med Micke Gunnarsson kommer att vara en del utav analysen. Då han är insatt i ämnet, ansåg vi att hans erfarenheter var viktiga. Förutom att presentera och analysera resultaten kommer en slutsats beskrivas utifrån resultaten. Med slutsats menas det att en sammanfattning av resultaten görs genom att beskriva det viktigaste som framkommit. (Patel & Davidsson, 2003) För att påvisa att Internet kan innebära risker men att det går att värja sig mot dessa risker har en del goda råd sammanställts och redogörs för i kapitel tio. Dessa råd påträffades i empiriinsamlingen och kommer från de olika Internetsidor som använts under arbetes gång. Det som ansetts relevant för arbetets ändamål har radats upp i punktform och är menade som ett hjälpmedel för elever, skolpersonal och föräldrar. 17

18 4.1 Urval I empiriinsamlingen framkom det att den digitala mobbningen eskalerar i de tidiga tonåren, vilket ledde till att den kvantitativa undersökningen gjordes i år 6. Med tanke på vår tidsbegränsning och arbetets omfattning, valde vi att begränsa oss till 3 klasser som visade engagemang och ville delta. För att eventuellt kunna se ett samband mellan elevernas och pedagogernas upplevelser utav ämnet, intervjuades två pedagoger, kopplade till dessa klasser. Pedagogen i den tredje klassen kunde ej medverka. Sammanlagt 79 enkäter delades ut och alla lämnades åter. Däremot gick inte alla svar att använda bland annat på grund av missförstånd av frågan. Dock kunde de flesta svar på alla enkäter användas. Klasserna är relativt jämt fördelade mellan pojkar och flickor. Båda skolorna befinner sig i medelklassområden med elever från olika etniska bakgrunder. Pedagogerna är båda utbildade grundskollärare och har arbetat på skolorna i sju respektive tre år. Vi åkte till skolorna för att berätta om vårt arbete och syftet med enkäterna. Eleverna informerades om de forskningsetiska principer vi följt och om deras valmöjlighet att delta i, eller avstå från medverkan i undersökningen. På båda skolorna lämnades enkäterna kvar då pedagogerna önskade få dela ut enkäterna vid lämpligt tillfälle. Efter kontakt med pedagogerna hämtades enkäterna. 18

19 5. Resultat Reliabiliteten i enkätundersökningen stärks utav tillvägagångssättet att sortera bort de svar som upplevts inte förhålla sig riktigt till frågan, det vill säga då det uppstått en misstanke om missförstånd kring frågan. Däremot har resten av svaren tillvaratagits utifrån resonemanget att alla elever har olika erfarenheter och åsikt. Inga elevintervjuer har gjorts då både mobbning och Internet kan vara känsligt för eleverna och reliabiliteten ansågs vara större då eleverna fick vara anonyma. En del av resultaten kommer att sammanställas i procentform, de andra i diagram. Detta för att framställa resultaten tydligt då frågorna i enkäten inte var utformade på samma sätt. Enkätsvaren och intervjuprotokollen har sedan lett till att försöka besvara våra frågeställningar. Den kvalitativa undersökningen i form av intervjuer genomfördes med två pedagoger på olika skolor samt med Micke Gunnarsson. Pedagogerna kommer i texten benämnas som pedagog 1 (P1) och pedagog 2 (P2). Micke Gunnarsson kommer i avsnittet att benämnas som MG. P1 arbetar för närvarande i år fem och sex samt är mentor för elever i dessa klasser. P2 arbetar som klasslärare i år sex. Resultaten av de kvantitativa och de kvalitativa undersökningarna diskuteras var för sig i olika avsnitt, för att sedan analyseras i det avslutande kapitlet. Formuleringen av enkätfrågorna liksom intervjufrågorna är utformade för att besvara arbetes frågeställningar Redogörelse av enkätsvar 1. Digital mobbning är vanlig på din skola? Ja 11,5 % Nej 53,6 % Vet inte 34,8 % 19

20 2. Digital mobbning är vanlig i samhället? Ja 36,2 % Nej 34,8 % Vet inte 29 % 3. a. Det är lättare att mobba någon över Internet eller via mobilen, än att mobba någon öga mot öga. Ja 55 % Nej 18,8 % Vet inte 26 % b. Min skola arbetar aktivt för att förebygga digital mobbning. Ja 26 % Nej 17,5 % Vet inte 46,4 % 4. Tror du att dina lärare vet vad du gör på Internet? Ja 7,1 % Nej 68,5 % Vet inte 24,3 % 5. Tror du att dina föräldrar vet vad du gör på Internet? Ja 71,4 % Nej 7,1 % Vet inte 21,4 % 20

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Trygghet i den digitala skolmiljön -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Syfte Stärka skolpersonal i arbetet med att göra elevers digitala skolmiljö trygg Göra likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan Ålands förskola

Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan reviderad 201010-25 1 Policy och vision... 2 2 Definitioner och lagens omfattning... 2 3 Förebygga... 3 3.1 Upptäcka... 3 3.2 Utreda och åtgärda...

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan. Gäller from 1 april 2012

Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan. Gäller from 1 april 2012 Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan Gäller from 1 april 2012 Revideras 15 mars 2013 Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Inledning Vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2014/2015 Planen utvärderas varje år Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla

Läs mer

Blåbärsdalens förskola. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling BLÅBÄRSDALENS FÖRSKOLA

Blåbärsdalens förskola. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling BLÅBÄRSDALENS FÖRSKOLA Blåbärsdalens förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2015-2016 BLÅBÄRSDALENS FÖRSKOLA INNEHÅLL 1. Våra mål. 2. Levnadsregler. 3. Inledning. 3.1 Vår definition av kränkande behandling.

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Trygghet i den digitala skolmiljön -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Syfte Stärka skolpersonal i arbetet med att göra elevers digitala skolmiljö trygg Göra likabehandling

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Frågor och svar kring kränkande behandling

Frågor och svar kring kränkande behandling Frågor och svar kring kränkande behandling Vad är en kränkning? Kränkning är ett paraplybegrepp där mobbning, trakasserier och övrig kränkande behandling ingår. Här ryms alla typer av handlingar som gör

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 20131101-20141031 Stockslycke förskola avdelning Månskenet 1 Innehåll Inledning 2 Mål 2 Syfte 2 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

PERSBOSKOLAN. Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

PERSBOSKOLAN. Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. VÄSTERÅS STAD Rev. 2010-05-10 Persboskolan, Skultuna Rektor, Daniel Holstensson PERSBOSKOLAN Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Förskolan Klätten Läsåret

Förskolan Klätten Läsåret Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Klätten Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för barn/elever mot. VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN. för barn/elever mot. VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Djupadals rektorsområdes HANDLINGSPLAN för barn/elever mot VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Fastställd 2007-08-14 HANDLINGSPLAN MOT VÅLD, DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Åmberg Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-25 Marianne Nilsson Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Arealens Förskola Arealens Förskola A. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

Arealens Förskola Arealens Förskola A. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet Arealens Förskola Arealens Förskola A Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2017 Likabehandlingsplan för Arealens förskola Syfte:

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning för Nikkala och Seskarö skola.

Handlingsplan mot mobbning för Nikkala och Seskarö skola. Handlingsplan mot mobbning för Nikkala och Seskarö skola. Skolan accepterar inte mobbning eller någon form av kränkande behandling bland personal-personal, personal-elev, samt elev-elev. I begreppet kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Örnässkolan F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN. Örnässkolan F-6 LIKABEHANDLINGSPLAN Örnässkolan F-6 Lagar och styrdokument Enligt barn- och elevskyddslagen (2 006:67) ska det på varje skola finnas en likabehandlingsplan. Planen skall syfta till att främja barns och

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Klostertians förskolas

Klostertians förskolas Klostertians förskolas Likabehandlingsplan BUREÅ 14 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Klostertiansförskola, Bureå 2014-10-27 Förord Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds Fritidshem 2015/2016 Planen utvärderas varje år Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket

Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket Förskolorna Framtidsfolket AB Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Utdrag ur lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Ramshyttans skola

Plan mot kränkande behandling. Ramshyttans skola Hagabackens rektorsområde Ramshyttans rektorsområde Plan mot kränkande behandling Ramshyttans skola 2014 Likabehandlingsplan /plan mot kränkande behandling På vår skola ska inget barn bli utsatt för: Diskriminering:

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden

Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden 2011-2012 Inledning Planen ska främja barns och vuxnas lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Erikslunds resultatenhet

Likabehandlingsplan. Erikslunds resultatenhet Likabehandlingsplan Erikslunds resultatenhet 2009-2010 Innehåll Syfte Mål Handlingsplanens omfattning Deltagare i arbetsgruppen Definition kränkning Definition mobbning Förebyggande åtgärder Arbetsgång:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken

LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken Inledning LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken På varje förskola/skola ska det finnas ett målinriktat arbete med att förebygga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Likabehandlingsplan (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Hösten 2010 Förskolans långsiktiga mål och vår policy Vi vill att alla ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 augusti 2016 1 Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Sara Wallin,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingen för Långareds förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingen för Långareds förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandlingen för Långareds förskola 2014/2015 Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla har rätt att vara olika.

Läs mer