LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Sidan LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling. Vår vision: Så som du själv vill att andra ska behandla dig, så ska du också behandla andra Innehållsförteckning: Mål, lagar och styrdokument s. 2 Definitioner s. 3 Barnens rättigheter och skyldigheter s. 4 Förebyggande arbete s. 4-5 Att upptäcka kränkande behandling s. 6 Att utreda kränkande behandling s. 6 Att åtgärda kränkande behandling s. 7 Likabehandlingsplanens utvärdering och utveckling s 7

2 Sidan Mål Till Dunkers skola och förskola samt fritids går alla utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller mobbning. Alla, barn, föräldrar och personal ska känna till att denna handlingsplan finns, den förankras och diskuteras med föräldrar på föräldramöten All personal arbetar aktivt med förebyggandet av kränkande behandling, och vidtar direkt åtgärder enligt våra handlingsplaner om kränkning trots detta sker. Ex. Gruppövningar, gruppsamtal, filmer på temat, lika som bär -materialet. Det är också viktigt att personalen på skolan och förskolan föregår med gott exempel. Vad säger lagen? Arbetet mot kränkande behandling är en självklarhet för oss alla med en humanistisk samhällssyn. Arbetet är också ett krav enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandlingar i skollagen kap.6. Vad säger våra läroplaner? Lpfö-98: Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling Lgr 11: Värdegrunden i läroplanen ger uttryck för att ingen ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

3 Sidan Vad är kränkande behandling och mobbning? Gemensamt för begreppet kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling är en subjektiv bedömning. Det är inte handlingen i sig, som är kränkande, utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts. Se Skolverkets Olikas lika värde ) Ytterligare förtydliganden till begreppet kränkningar: Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Kränkningar kan äga rum i alla miljöer när som helst. Kränkande behandling kan utföras av såväl vuxen som barn. Kränkningar kan vara: fysiska (t.ex. knuffar och slag) verbala (t.ex. hotelser eller öknamn) psykosociala (t.ex. utfrysning, skvaller, jargong eller rykten) text- eller bildburna (t.ex. klotter, bilder, brev, sms, mms, sociala medier och lappar) Kränkningar kan bland annat ta sig uttryck som främlingsfientlighet, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism och homofobi.

4 Sidan Barns rättigheter: Alla barn har rätt att känna sig trygga på skolan. Ett barn som känner sig kränkt av någon har rätt att tala med en vuxen som lyssnar på honom/henne och tar det som sägs på allvar. Alla barn har rätt att påverka sin situation, t.ex. genom samråd med vuxna på skolan och genom klass- och elevråd. Elevråd 1/termin. Barns skyldigheter: Alla barn är skyldiga att visa andra, barn såväl som vuxna, hänsyn och respekt. De som vistas på förskolan eller skolan ska känna till och respektera de regler som gäller. Förebyggande arbete: Dunkers skola och förskola ska arbeta förebyggande mot alla former av kränkningar på skolan. All personal har ansvar för att förebygga kränkningar. Med förebyggande arbete menas: Alla som vistas i verksamheten ska behandla varandra med hänsyn och respekt. Alla vuxna på förskolan och skolan uppmärksammar barnens beteende och samtalar med barnen kring vilka olika konsekvenser olika beteenden får. Barnens känslor ska respekteras det ska vara tydligt för barnen att det är tillåtet att bli arg, men det är inte tillåtet att utföra kränkande handlingar i sin ilska. Vuxenledda samtal eller rollspel om beteenden förs med barnen i såväl förskola som skola för att förstå känslor hos andra. Personal, föräldrar och barn som är knutna till Dunkers skola och förskola ska alla vara medvetna om vad som räknas som kränkande behandling, samt vilka rättigheter och skyldigheter man har på skolan. Barnens trygghet ska utvärderas en gång per termin, antingen med enkäter eller vid utvecklingssamtal. Barnen skall vara delaktiga i den årliga revideringen av planen. Barnen är gruppvis delaktiga i arbetet. Vilket sker genom samtal och diskussion.

5 Sidan Förskolan I den dagliga verksamheten finns vi vuxna som en trygghet. Vi observerar och samtalar med barnen om och i olika sociala situationer. Vi använder oss också av sagor med etniska dilemman, som skapar förståelse för orsak/ verkan. För att stimulera alla barn med olika etniska bakgrunder språkligt jobbar vi på olika sätt. För att uppnå en språkstimulans som gynnar alla bakar vi in den i vår pedagogiska verksamhet genom en planerad samling, genom konkret material som lockar, genom det dagliga samtalet med barnen/barnet. Vi skapar medvetna planerade samarbetsövningar och lekar för att öka barnens medvetenhet och förståelse för andra. Vi skapar tillsammans med barnen gemensamma trivselregler som ramas in och sitter synligt på väggen. Vi pratar i grupp med barnen om hur vi ska vara mot varandra. Samtliga barn på förskolan träffas dagligen i åldersblandade grupper. Där de större får vara stora och stötta de mindre utifrån sin förmåga. Jag kan stärker självkänslan. För att stärka Vi-känslan på förskolan har vi en gemensam sångsamling på fredagar. Vi ses utomhus på gården och utanför i parken. Ut efter barnens behov och utvecklingsmässigt är barnen uppdelade efter åldersbaserad grupper. Att stärka barnens Jag Kan stöttar vi barnen i att prova själva och ta hjälp av en kompis. Vi vuxna befinner oss, där vi bäst behövs, utifrån om barnen är ute eller inne, uppe eller nere. Ett positivt bemötande av barnen, är en ledstjärna på förskolan, för att stärka barnens tillit till sin egen förmåga och deras sätt att vara gentemot andra. Skolan Arbetet med värdegrundsfrågor genomsyrar det dagliga arbetet. Våra trivselregler är gemensamma och väl kända av samtliga. Många åldersöverskridande aktiviteter finns. Ex. teater/musik, elevens val, skoljogg samt åldersblandad undervisning m.m. Elevvårdsgruppen ( endast personal ) på skolan träffas regelbundet. Riskområden är kartlagda; minst en vuxen är ute på raster, vid matkön, omklädningsrum och i väntan på skolskjuts. En vuxen finns på skolan från kl fram till att skoldagen börjar. Flitmyror har som uppgift att titta extra noga så att ingen är utan vän på rasten.

6 Sidan Lika-som-bär 1-2 UR kompisproblem 3-4 Teskedsorden, mycket lekar 5-6 Värderingsövningar Att upptäcka kränkande behandling Det ska finnas en personal ute under varje rast. Denna rastvärd ska cirkulera och samtala med barnen samt vara uppmärksam på den ton som används. Veckovärdarna från varje klass har också en uppgift att upptäcka olika typer av kränkande behandling för att sedan rapportera det. Föräldrar bör vara uppmärksamma på sina barns känslor gentemot skolan. Vid misstanke om att det egna barnet utsätts för eller utsätter andra för kränkande behandling bör föräldern direkt kontakta barnets ansvarslärare eller den personal som är inblandad. Personalen ska kontakta hemmet om man fattar misstankar om att ett barn utsätter andra för kränkningar eller själv kränks av någon. Tjuvlyssna Att utreda kränkande behandling En kränkning är inte en objektiv handling, utan något som sker i relation två parter emellan. Det finns dels en avsikt att kränka (hos den som kränker) men viktigare är att beteendet bidrar till att den andre känner sig kränkt. Den som blir attackerad har också ett ansvar för sin reaktion. Tänk därför på det normala maktförhållandet. Den part som har mer makt har ett större ansvar för situationen. Vuxna har normalt mer makt än barn. Därför är det allvarligare när vuxna kränker barn än det omvända. När barn kränker (barn eller vuxna) måste vi hålla isär allmän uppfostring och åtgärd. Allmän uppfostring (dvs markering mot olämpligt beteende) är förebyggande arbete. Eftersom två parter är inblandade måste åtgärder inriktas mot båda. Första steget då skolan har fått kännedom om eventuella kränkningar är att en vuxen i lugn och ro talar med det utsatta barnet om det inträffade. Detta ska vara en vuxen som den utsatte litar på. Samma person ska tala enskilt med de övriga inblandade barn, samt så snart som möjligt kontakta hemmen och dokumentera händelsen skriftligt (vid återkommande och allvarliga händelser). Dokumentationen ska allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta alla kända delar av händelsen. Ett uppföljningssamtal ska ske ca 1-2 veckor efter händelsen.

7 Sidan I de fall kränkningen betraktas som så allvarlig att en anmälan till socialtjänsten och polisen behöver göras, står rektor som ansvarig för anmälan. Om personal misstänks för kränkning av ett barn bör rektor ansvara för utredningen. Att åtgärda kränkande behandling För varje enskilt fall ska bedömning göras av berörda parter om hur allvarliga kränkningarna är. För allvarligare kränkningar ska handlingsplaner upprättas för alla de inblandade individerna. Uppföljning av handlingsplanerna ska ske kontinuerligt ca varje/varannan vecka till dess att de respektive mål som upprättas för varje individ anses vara uppnådda. Likabehandlingsplanens utvärdering och utveckling Utvärdering av det gångna läsåret sker på förskolan, fritidshemmet och på skolan under maj månad utifrån följande frågeställningar: Vilka händelser har förekommit? Hur har dessa händelser hanterats? Se dokumentation Kunde vi ha hanterat dessa händelser på ett bättre sätt? Hade vi kunnat förebygga händelserna på ett bättre sätt? Förslag till förtydliganden och förbättringar inför revideringen tillsammans med barn och föräldrar. Mål-metod-hur Likabehandlingsplanen ska varje år i september diskuteras och utvärderas av personal, elever och föräldrar. Personalen vid Stiftelsen Dunkers förskola och skola

8 Sidan

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2012/13 1.Vision l Vi vill att alla barn på Orust Montessori ska känna sig trygga och trivas. Ingen ska behöva utsättas för någon form av kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6 2014-12-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sannerudsskolan Åk F-6 KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SANNERUDSSKOLANS MÅLSÄTTNING 3 ANSVARSFÖRDELNING 4 LAGAR

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Planerna syftar till att främja trygghet, respekt, delaktighet,

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer