Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar"

Transkript

1 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet Användaridentifikationen och lösenordet för återlämningen av materialet finns i följebrevet.

2 Innehåll: Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader... 3 Privata undervisningsbranschen... 3 Vem gäller enkäten?... 3 Kontaktpersoner och rådgivning... 4 Allmänna anvisningar för den elektroniska datainsamlingen... 4 Anvisningar för frågorna... 5 Statistikperiod Antalet avlönade i slutet av statistikperioden Arbetstid a. Hållna undervisningstimmar b. varav klubb- och stödundervisningstimmar c. Andra än undervisningstimmar d. Sjukfrånvarodagar med lön e. Utförda arbetstimmar Lönekostnader a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt b. varav ordinarie lön c. varav engångstimarvoden d. varav resultatpremier e. varav annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) Andelen (procent) socialförsäkringsavgifter (=tariff) av lönesumman... 9 Ytterligare information Vanliga frågor... 11

3 3 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Privata undervisningsbranschen Vem gäller enkäten? Enkäten omfattar företag eller andra sammanslutningar som juridisk enhet. I koncerner besvarar varje dotterbolag separat enkäten. Urvalet har uttagits ur företagsregistret. Uppgifterna för varje kvartal ska levereras före utgången av påföljande månad. Denna enkät är avsedd för sådana arbetsgivare inom den privata undervisningsbranschen, där lärarnas arbetstid baserar sig på undervisningsskyldighet. Vid behov kan Ni istället använda den allmänna blanketten för servicebranschen (se Blanketter och anvisningar på Arbetsgivaren ombes ange uppgifterna om antalet avlönade anställda, antalet utförda eller avlönade arbetstimmar samt lönekostnaderna och socialförsäkringsavgifterna för hela företaget eller en angiven näringsgren. Uppgifterna om antalet anställda efterfrågas för kvartalets senaste löneutbetalningsperiod. Uppgifterna om arbetskraftskostnader samt antalet arbetstimmar ska uppges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Enkäten gäller arbetskraftskostnaderna för anställda som har ett anställningsförhållande till företaget. Svaret ska också omfatta företagets högsta avlönade ledning deltids- och visstidsanställda avlönade elever, praktikanter och de personer som anställts med sysselsättningsmedel hela personalen i företag som hyr ut arbetskraft (inte s.k. användarföretag). timlärare Enkäten gäller inte personer, som inte har ett anställningsförhållande till företaget (företagare, hyrd personal, tillfälliga föreläsare och frilansare, personer som lyfter arvode för konsultuppdrag osv.) samt personer som i regel arbetat utomlands eller för utlandsregistrerade företag, t.ex. arbetstagare på kommendering, omfattas inte av undersökningen om inkomsten inte beskattas i Finland på basis av den s.k. sexmånadersregeln. Kostnader för socialförsäkringsavgifter som baserar sig på försäkringslön anges inte heller. Kostnaderna och antalet arbetstimmar ska stämma överens med varandra. Under punkten antal arbetstimmar anges de timmar för vilka huvudsaklig ersättning betalats under det aktuella kvartalet. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar (avlönade/utförda) för vissa specialgrupper (t.ex. företagets högsta ledning, provisionsavlönade), ska svaren inte omfatta kostnaderna för dessa grupper.

4 4 Kontaktpersoner och rådgivning Vi hoppas att Ni sänder oss uppgifterna på en elektronisk webblankett https://cinereus.stat.fi/tyovoimakustannukset/loginpage.aspx?language=sv. Blankettens företagsspecifika användar-id och lösenord hittar Ni i följebrevet. Vid behov kan företag be om en separat Excel- eller pappersblankett från Statistikcentralen för enkäten. Kontaktinformation finns på adressen: E-post: Anvisningarna för enkäten finns på adressen: Allmänna anvisningar för den elektroniska datainsamlingen Inloggning till tjänsten och återsändning av material Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet som nås via adressen https://cinereus.stat.fi/tyovoimakustannukset/loginpage.aspx?language=sv. Logga in till tjänsten med företagets användaridentifikation och lösenord, som Statistikcentralen levererat i följebrevet. Vid behov kan ni be om användaridentifikation och lösenord av kontaktpersoner. På inloggningssidan är det möjligt att välja svenska eller finska som språk för tjänsten. Skriv in användar-id och lösenord i fälten och tryck på Fortsätt. Lämnande av kontaktinformation Uppgifter om uppgiftslämnaren (namn, telefonnummer och e-postadress) ska anges på blanketten. Vi kontaktar denna person, om det finns något oklart i de levererade uppgifterna. Observera att det är obligatoriskt att lämna kontaktinformation. Lämnande av uppgifter om företaget Kontrollera de förifyllda uppgifterna om företaget och korrigera dem vid behov. Fältet för företagets kontaktperson ifylls med namnet på den person som fungerar som kontaktperson i företaget. Om FO-numret ändras, t.ex. om företagets juridiska verksamhet upphör, men verksamheten fortsätter i ett nytt företag, kan det nya numret uppges i fältet Nytt FO-nummer. Lista över näringsgrenar Om företaget har verksamhet inom bara en näringsgren, ifylls bara en blankett med uppgifter som gäller hela företaget. Listan över näringsgrenar omfattar de näringsgrenar inom vilka företaget enligt Statistikcentralens företagsregister verkar. Om företaget har betydande verksamhet inom flera näringsgrenar, ska det svara separat för varje näringsgren som specificerats på blanketten. Länken bredvid beskrivningen av näringsgrenen leder till den näringsgrensvisa svarsblanketten.

5 5 Anvisningar för frågorna Att spara uppgifter Överför uppgifterna om arbetsinsats och kostnader till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen Spara. Om någon väsentlig uppgift saknas, visas en anmärkning om detta i den nedre marginalen av blanketten då uppgifterna sparas. Anmärkningen hindrar dock inte sparandet. Systemet meddelar om sparandet har lyckats eller misslyckats. Efter att uppgifterna sparats är det möjligt att gå tillbaka till föregående sida eller logga ut ur tjänsten. Sparandet lyckas inte om det sparats textuppgifter i det numeriska fältet! Den person som fyller i blanketten ska trycka på knappen Spara med omkring 60 minuters mellanrum för att sessionen/förbindelsen inte plötsligt ska avbrytas. Statistikperiod Enkäten gäller de arbetskraftskostnader som betalats under kvartalet, arbetstimmar som ligger till grund för avlöningen samt antalet anställda i slutet av kvartalet. Uppgifterna ska anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Om uppgifter om hela kvartalet inte finns tillgängliga, kan uppgifter också ges för en kortare period än hela kvartalet. Statistikperioden kan också inledas under det föregående kvartalet, men statistikperioden bör sluta innan följande kvartal börjar. Om någon löntagargrupp har löneutbetalningsperioder av olika längder, ges uppgifterna enligt den huvudsakliga löneutbetalningsperioden. Den statistikperiod som uppgiftslämnandet täcker ska specificeras på blanketten, startdatum uppges t.ex. som och slutdatum som Antalet avlönade i slutet av statistikperioden Här avses antalet avlönad personal som har ett anställningsförhållande i slutet av statistikperioden. Anställda som har oavlönad ledighet eller är permitterade under mer än två veckor beaktas inte. På blanketten för undervisningsbranschen specificeras de anställda enligt arbetstidssystemet i tre grupper: Anställda i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Hit räknas också timlärare och lektorer i huvudsyssla. De lärare som tillämpar totalarbetstid räknas i enkäten till annan månadsavlönad personal. Till arbetstid för de anställda i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet räknas hållna undervisningstimmar och arbetade timmar utöver undervisningstimmar (bl.a. samplaneringstid och s.k. veso-dagar). Statistikcentralen bestämmer antalet arbetade timmar för lärarna kalkylmässigt på basis av undervisningstimmar, timmar utöver undervisningstimmar samt sjukfrånvarodagar med lön. Anställda i bisyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Hit räknas deltidsanställda månadsavlönade samt

6 6 timlärare i bisyssla. Denna grupps arbetsinsats anges enligt hållna undervisningstimmar. Frånvaro specificeras inte. Övrig personal. Här anges annan personal inom utbildningsbranschen än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, t.ex. personal som utför kontorsarbetstid, rektorer, studiehandledare samt timanställd personal (exkl. timlärare). Arbetstiden gällande övrig personal anges alltid i utförda timmar. 2. Arbetstid Arbetsinsatsen för undervisningspersonal i huvud- och bisyssla ska anges separat som hållna undervisningstimmar och andra än undervisningstimmar. Arbetstiden gällande övrig personal anges alltid i utförda arbetstimmar. 2a. Hållna undervisningstimmar Här anges antalet undervisningstimmar under kvartalet för personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. 2b. varav klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Andra än undervisningstimmar 2d. Sjukfrånvarodagar med lön Här specificeras klubb- och stödundervisningstimmar för kvartalet för de lärare i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Timmarna ingår i de undervisningstimmar som anges i punkt 2 a. Här anges för undervisningspersonal i huvudsyssla andra timmar än de som använts för undervisningsarbete (t.ex. timmar för samplaneringstid och s.k. veso-dagar). Här anges inte för- och efterarbete med anknytning till undervisningsskyldigheten. Statistikcentralen definierar antalet timmar kalkylmässigt. Här anges avlönade dagar (inkl. dellön) med anknytning till sjukfrånvaro och familjeledigheter för undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Sjukfrånvaro och familjeledighet för undervisningspersonal i bisyssla och för skolans övriga personal anges inte.

7 7 2e. Utförda arbetstimmar Med utförd arbetstid avses den arbetstid, då personalen har utfört sina arbetsuppgifter. Till utförd arbetstid räknas också den tid som använts för personalutbildning. Statistikcentralen kalkylerar antalet arbetade timmar utförda av anställda med arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. När det gäller annan personal än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet anges antalet utförda arbetstimmar för kvartalet. I timavlönat arbete kan utförda arbetstimmar fastställas genom att lägga till den tid som använts för personalutbildning till antalet utförda timmar enligt lönebokföringen. Antalet utförda arbetstimmar i månadsavlönat arbete fastställs genom att man först räknar ut den teoretiska arbetstiden, antalet avlönade timmar på basis av övertimmar och frånvaro utan lön och sedan drar av frånvaro med lön, dvs. teoretisk arbetstid (antalet löntagare * antalet arbetsdagar * arbetsdagens längd) + tilläggs- och övertidsarbete frånvaro utan lön = avlönade timmar frånvaro med lön = utförda arbetstimmar Över- och tilläggsarbetstimmar är timmar för vilka ersättning i pengar betalats och som inte har tagits ut i ledighet. Beredskapstimmar räknas inte med i övertidstimmarna. Söckenhelger samt andra allmänna helgdagar jämställs med arbetsdagar (t.ex. första maj, Kristi himmelsfärdsdag) när de infaller på arbetsdagar. Dessa helger beaktas på motsvarande sätt vid fastställandet av frånvaro. Antalet arbetstimmar för en arbetsdag kan räknas ut genom att man dividerar ordinarie veckoarbetstid med antalet arbetsdagar under veckan (vanligen 5). Till frånvaro med lön hör bl.a. semester med lön, semesterpenningsledighet, söckenhelger samt andra allmänna helgdagar *), avlönad sjukdoms- eller olycksfallstid, avlönad ledighet i samband med barnafödelse och -vård, avlönad ledighet som beviljats av personliga skäl den förlängning av avlönad ledighet som getts som ersättning för helgarbete (alltså inte hela förlängningen) lediga dagar som beviljats för att förkorta arbetstiden, oberoende av om lönen betalas som en del av lönen för utförd arbetstid eller för icke utförd arbetstid. Timmarna under lediga dagar med lön fastställs på basis av normal arbetstid, för anställda med dagarbete vanligen på basis av vardagar. Om en persons ordinarie arbetstid per vecka är 37,5 timmar, fastställs längden på frånvarovecka med lön till 37,5 timmar och längden på frånvarodag till 7,5

8 8 timmar. *) Dessa är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul. 3. Lönekostnader Uppgifterna under punkt 3 anges i hela euro. 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt 3b. varav ordinarie lön 3c. varav engångstimarvoden 3d. varav resultatpremier Här anges de löner och arvoden, inkl. naturaförmåner, på vilka förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (13 ) ska verkställas och som betalats under perioden. I lönen ingår lön som betalas för arbetsinsatsen under den aktuella perioden, lön som betalas retroaktivt för annan än ovan nämnda arbetsinsats samt lön som betalas som engångsbelopp eller vid regelbundet återkommande tillfällen. Uppgifterna anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Här anges den betalade fasta ordinarie lönen. Den omfattar utöver grundlön lönetillägg med fasta belopp såsom tillägg bundna till tjänstgöringstid, glesbygdstillägg, språktillägg och förtroendemannaersättning. Begreppet ordinarie lön behövs då lönen betalas, bl.a. för semester samt sjuk- och moderskapsledighet. Då arbetskraftskostnadsindexet mäter kostnaderna enligt prestationsprincipen, anges här bara den ordinarie lönen, som faktiskt har betalats under statistikperioden. Här anges den lön för tilläggs- och övertidsarbete på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som företaget betalat under granskningsperioden. I undervisningsbranschen tolkas som tilläggs- och övertidsarbete bara de övertimmar som ersatts som s.k. engångstimarvode, inte det s.k. årsarvodet för veckoövertimmar som under hela året ersätts med samma månatliga belopp. Till tilläggs- och övertidsarbete räknas inte arbetstid som har ersatts med ledighet av motsvarande längd. Här anges den resultatpremie som ingår i lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som företaget betalat under granskningsperioden samt kontant vinstutdelning. Avtal om system för resultatpremie ingås företagsvis. Till grund för resultatpremien ligger i allmänhet det ekonomiska resultatet, produktiviteten eller uppnåendet av utvecklingsmål. Premien ackumuleras ofta under längre

9 9 perioder än löneutbetalningsperioden. Resultatpremien grundar sig på annat än den direkta arbetsprestationen. 3e. varav annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) Här anges den tillfälliga lön eller lön av engångsnatur på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som inte ingår i ovan nämnda punkt 3d. Dessa löneposter ingår vanligen inte i löntagarens fortlöpande lön som betalas för varje löneutbetalningsperiod. I punkt 3e uppges bl.a. semesterpenning, semesterersättning, utryckningspenning, uppsägningsersättning, löneförhöjning som betalats retroaktivt för föregående kvartal. 4. Andelen (procent) socialförsäkringsavgifter (=tariff) av lönesumman I punkt 4 anges andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) som arbetsgivaren betalar under det aktuella kvartalet. I tariffen beaktas inte andelen som arbetstagaren betalar. Tariffen ska täcka företagets lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter, dvs. lagstadgade och frivilliga arbetspensionsavgifter, pensioner som företag betalar direkt till sina arbetstagare, arbetsgivarens socialskyddsavgift, lagstadgade och frivilliga olycksfallsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie samt kostnader för övriga frivilliga försäkringar med anknytning till användning av arbetsinsatsen. Företaget ska uppskatta tariffen så noggrant som det bara är möjligt med tillgängliga uppgifter. Uppgifter kan anges för hel- och deltidsanställdas del som medelvärde av hela företaget/verksamhetsenheten, och separat för deltidsanställda, då de kan fastställas. Den tariff som uppskattats för kalenderåret kan vanligen användas för alla kvartal. Om det under året sker förändringar i betalningsgrunderna för kostnaderna (t.ex. i personalstrukturen) eller i tariffen, ska de beaktas vid bestämning av kvartalets tariff. Eftersom tarifferna för socialförsäkringsavgifter varierar efter persongrupp, ska tarifferna viktas med lönesummavikterna för de olika persongruppernas tariffer. Tariffen för socialförsäkringsavgifterna anges med två decimalers noggrannhet. Arbetspensionsavgifter När det gäller det pensionsskydd som skötts via försäkringsanstalter uppges i punkten den förskottspremieprocent för arbetspensioner som fastställts för företaget. För pensionskassornas och -stiftelsers del uppges i punkten förskottsprocenten för försäkringspremien resp. kvartal. Då denna betalningsprocent definierats har man beaktat den kundåterbäring, premieklass och den tillfälliga nedsättning av invalidpensionspremien som uppskattats för företaget. De återbäringar som betalas för tidigare år inverkar

10 10 inte på förskottspremierna. Arbetsgivarnas andel av pensionsförsäkringspremien är i genomsnitt 18,00 procent år Socialskyddsavgift De privata arbetsgivarnas socialskyddsavgift består av en sjukförsäkringsavgift. Arbetsgivarens avgift är 2,08 procent år Arbetslöshetsförsäkringspremie År 2015 är arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie 0,80 procent, om den totala lönesumman är högst euro. För den överstigande delen är premien 3,15 procent. Olycksfallsförsäkringspremie Olycksfallsförsäkringspremien bestäms som en del av lönesumman och premien varierar på basis av hur farligt arbetet i företaget är, dvs. risken. Olycksfallsförsäkringspremierna varierar också efter försäkringsbolag, eftersom varje försäkringsbolag har sina egna beräkningsgrunder. I genomsnitt är olycksfallsförsäkringspremien 0,9 procent av lönesumman år Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring behandlas i samband med olyckfallsförsäkring. Försäkringspremien varierar efter försäkringsbolag. I genomsnitt är grupplivförsäkringspremien 0,07 procent av lönesumman år Exempel på beräkning av tariffen för socialförsäkringsavgifter Tariffen för ett företag, vars lönesumma är 5 miljoner euro, beräknas enligt följande: Företagets kostnader för löntagarnas frivilliga försäkring är euro, och företaget har inget optionsprogram. Således är tariffen för socialkostnader 23,278 procent enligt betalningsgrunderna för år Socialförsäkringspremier Tariff, % Betalat belopp, APL-premie 18, Socialskyddsavgift 2, Arbetslöshetsförsäkringspremie 2, Olycksfallsförsäkringspremie 0, Grupplivförsäkringspremie 0, Frivilliga försäkringspremier 0, Totalt 23,

11 11 Ytterligare information Ange i den här punkten som fritt formulerad text om något förfaringssätt som avviker från anvisningarna har använts vid lämnande av uppgifter. I den här punkten anges även andra faktorer som påverkar uppgifterna, såsom: - antalet arbetstimmar i företaget är betydligt mindre än tidigare på grund av permitteringar eller uppsägningar - förändringarna i antalet anställda är betydande - den förskottsinnehållningspliktiga lönen innehåller summor, som inte syns i specifikationen I den här punkten kan man också ge respons på innehållet i uppgifterna eller blanketten. Om det uppstår problem med sparandet av uppgifter, ta kontakt med kontaktpersonerna eller per e-post: Vanliga frågor 1. Hur ska man gå till väga när företaget lägger ned sin verksamhet eller fortsätter under ett nytt FO-nummer? Om företaget har lagt ned sin verksamhet, anges nedläggningstidpunkten i punkten Tilläggsuppgifter. Om företaget fortsätter sin verksamhet under nytt FO-nummer, ska det nya FO-numret anges i fältet Nytt FO-nummer i punkten Kontaktinformation. 2. Hur anges utförda timmar och löner i statistiken, då timmarna har utförts under enkätkvartalet, men lönerna för dem betalas senare? Utförda arbetstimmar anges för samma tid som lönerna. Om ersättning för timmar som utförts under föregående kvartal har betalats under det aktuella kvartalet, ska både timmarna och motsvarande löner anges. 3. Hur anges tjänsteårstillägg? Om tjänsteårstillägg ingår i månadslönen, behöver man inte specificera tjänsteårstillägget. I annat fall anges tjänsteårstillägget i punkt 3e Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 4. Var anges retroaktiva löneförhöjningar? Retroaktiva löneförhöjningar specificeras i punkt 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 5. Var anges andra löneposter som betalas retroaktivt? Övriga löneposter som betalas retroaktivt bl.a. övertidsersättning som betalas retroaktivt eller lön för övertidsarbete anges i punkterna 3a 3d. 6. Var anges lön som betalats i förskott för semestertid? Lön som betalats i förskott för semestertid jämställs med löneposter av engångsnatur och anges i punkt 3e. För löneposter av engångsnatur anges inte avlönade timmar! 7. Bör man i summan av socialförsäkringsavgifter beakta t.ex. personer under 18 år och över 68 år? Arbetspensionsavgifter tas inte ut av löntagare som är under 18 år eller som fyllt 68 år. Arbetslöshetsförsäkringspremier gäller för sin del inte löntagare

12 12 som är under 17 år eller fyllt 65 år. Dessa ärenden ska beaktas som en tariffsänkande faktor då procentandelen för socialförsäkringsavgifterna räknas ut. 8. Socialförsäkringsavgifternas % -andel sparas inte, fastän man trycker på knappen Spara. Märk att procentandelen av socialförsäkringsavgifterna anges som decimaltal och som avskiljare används komma, t.ex. 23,278. Däremot används hela tal i fråga om punkterna Hur anges byte av semesterpenning till ledighet? Byte av semesterpenning till ledighet minskar antalet utförda timmar, men inverkar inte på antalet avlönade timmar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kommunbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.stat.fi/keruu/jstki/lomake

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 4:e kvartalet Industrin Byggbranschen Samfärdsel Bevaknings-, rengörings- och städbranschen Tekniska branscher Oktober Servicebranscher Innehåll Allmänna

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6)

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) AKTUELL ARBETSGIVARINFORMATION TILL SLC:S MEDLEMMAR: Landsbygdsföretagaren i rollen som arbetsgivare Tillämpningsområdet i Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna

Läs mer

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 2 BETALNINGSSKYLDIGA 4 Huvudregel 4 Avvikelser från betalningsskyldigheten

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 ÄNDRINGAR I FASTSTÄLLANDET AV KYPL-PENSIONSAVGIFTERNA FR.O.M. 1.1.2005 I början av år 2005 införs ett flertal ändringar i fastställandet av KyPLpensionsavgifterna.

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar

LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar Månadsavlönade Timavlönade Bästa mottagare! Statistikmaterialet över löner inom den kommunala sektorn skall återsändas före 18.12.2009.

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9)

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Ut i arbetslivet De unga lever i nuet, men drömmer om framtiden. En stor fråga är vad man ska välja att jobba med. Målet för lektionen Ut i arbetslivet är att

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo 2009 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Helglön I samtliga avtal gäller helglön. Alla helgdagar som infaller

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 april - 30 juni

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält.

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält. 1 SCB Arbetskostnadens nivå och struktur Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) med jämna mellanrum.

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt www.bygg.org 2 Granskningsunderlag till Byggnads Fas 1 (sid 3 21) Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 (sid 22) Prestationslöner:

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN Handikappservice Kyrkslätts kommun Vård-och omsorgsväsendet 14.2.2011 Innehållsförteckning 1 ANSKAFFNING OCH ANSTÄLLNING AV ASSISTENT OCH

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Janina Sandås. Eliminera ersättningar för att säkra företagens framtid

Janina Sandås. Eliminera ersättningar för att säkra företagens framtid Janina Sandås Eliminera ersättningar för att säkra företagens framtid Företagsekonomi och turism 2014 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Janina Sandås Lärdomsprovets

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

23 februari 2015. Information till handledare angående sommarjobb 2015

23 februari 2015. Information till handledare angående sommarjobb 2015 23 februari 2015 Information till handledare angående sommarjobb 2015 Handledning Du som ska vara handledare har en viktig och ansvarsfull uppgift framför dig! Du kommer antagligen att vara den första

Läs mer