Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar"

Transkript

1 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet Användaridentifikationen och lösenordet för återlämningen av materialet finns i följebrevet.

2 Innehåll: Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader... 3 Privata undervisningsbranschen... 3 Vem gäller enkäten?... 3 Kontaktpersoner och rådgivning... 4 Allmänna anvisningar för den elektroniska datainsamlingen... 4 Anvisningar för frågorna... 5 Statistikperiod Antalet avlönade i slutet av statistikperioden Arbetstid a. Hållna undervisningstimmar b. varav klubb- och stödundervisningstimmar c. Andra än undervisningstimmar d. Sjukfrånvarodagar med lön e. Utförda arbetstimmar Lönekostnader a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt b. varav ordinarie lön c. varav engångstimarvoden d. varav resultatpremier e. varav annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) Andelen (procent) socialförsäkringsavgifter (=tariff) av lönesumman... 9 Ytterligare information Vanliga frågor... 11

3 3 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Privata undervisningsbranschen Vem gäller enkäten? Enkäten omfattar företag eller andra sammanslutningar som juridisk enhet. I koncerner besvarar varje dotterbolag separat enkäten. Urvalet har uttagits ur företagsregistret. Uppgifterna för varje kvartal ska levereras före utgången av påföljande månad. Denna enkät är avsedd för sådana arbetsgivare inom den privata undervisningsbranschen, där lärarnas arbetstid baserar sig på undervisningsskyldighet. Vid behov kan Ni istället använda den allmänna blanketten för servicebranschen (se Blanketter och anvisningar på Arbetsgivaren ombes ange uppgifterna om antalet avlönade anställda, antalet utförda eller avlönade arbetstimmar samt lönekostnaderna och socialförsäkringsavgifterna för hela företaget eller en angiven näringsgren. Uppgifterna om antalet anställda efterfrågas för kvartalets senaste löneutbetalningsperiod. Uppgifterna om arbetskraftskostnader samt antalet arbetstimmar ska uppges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Enkäten gäller arbetskraftskostnaderna för anställda som har ett anställningsförhållande till företaget. Svaret ska också omfatta företagets högsta avlönade ledning deltids- och visstidsanställda avlönade elever, praktikanter och de personer som anställts med sysselsättningsmedel hela personalen i företag som hyr ut arbetskraft (inte s.k. användarföretag). timlärare Enkäten gäller inte personer, som inte har ett anställningsförhållande till företaget (företagare, hyrd personal, tillfälliga föreläsare och frilansare, personer som lyfter arvode för konsultuppdrag osv.) samt personer som i regel arbetat utomlands eller för utlandsregistrerade företag, t.ex. arbetstagare på kommendering, omfattas inte av undersökningen om inkomsten inte beskattas i Finland på basis av den s.k. sexmånadersregeln. Kostnader för socialförsäkringsavgifter som baserar sig på försäkringslön anges inte heller. Kostnaderna och antalet arbetstimmar ska stämma överens med varandra. Under punkten antal arbetstimmar anges de timmar för vilka huvudsaklig ersättning betalats under det aktuella kvartalet. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar (avlönade/utförda) för vissa specialgrupper (t.ex. företagets högsta ledning, provisionsavlönade), ska svaren inte omfatta kostnaderna för dessa grupper.

4 4 Kontaktpersoner och rådgivning Vi hoppas att Ni sänder oss uppgifterna på en elektronisk webblankett https://cinereus.stat.fi/tyovoimakustannukset/loginpage.aspx?language=sv. Blankettens företagsspecifika användar-id och lösenord hittar Ni i följebrevet. Vid behov kan företag be om en separat Excel- eller pappersblankett från Statistikcentralen för enkäten. Kontaktinformation finns på adressen: E-post: Anvisningarna för enkäten finns på adressen: Allmänna anvisningar för den elektroniska datainsamlingen Inloggning till tjänsten och återsändning av material Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet som nås via adressen https://cinereus.stat.fi/tyovoimakustannukset/loginpage.aspx?language=sv. Logga in till tjänsten med företagets användaridentifikation och lösenord, som Statistikcentralen levererat i följebrevet. Vid behov kan ni be om användaridentifikation och lösenord av kontaktpersoner. På inloggningssidan är det möjligt att välja svenska eller finska som språk för tjänsten. Skriv in användar-id och lösenord i fälten och tryck på Fortsätt. Lämnande av kontaktinformation Uppgifter om uppgiftslämnaren (namn, telefonnummer och e-postadress) ska anges på blanketten. Vi kontaktar denna person, om det finns något oklart i de levererade uppgifterna. Observera att det är obligatoriskt att lämna kontaktinformation. Lämnande av uppgifter om företaget Kontrollera de förifyllda uppgifterna om företaget och korrigera dem vid behov. Fältet för företagets kontaktperson ifylls med namnet på den person som fungerar som kontaktperson i företaget. Om FO-numret ändras, t.ex. om företagets juridiska verksamhet upphör, men verksamheten fortsätter i ett nytt företag, kan det nya numret uppges i fältet Nytt FO-nummer. Lista över näringsgrenar Om företaget har verksamhet inom bara en näringsgren, ifylls bara en blankett med uppgifter som gäller hela företaget. Listan över näringsgrenar omfattar de näringsgrenar inom vilka företaget enligt Statistikcentralens företagsregister verkar. Om företaget har betydande verksamhet inom flera näringsgrenar, ska det svara separat för varje näringsgren som specificerats på blanketten. Länken bredvid beskrivningen av näringsgrenen leder till den näringsgrensvisa svarsblanketten.

5 5 Anvisningar för frågorna Att spara uppgifter Överför uppgifterna om arbetsinsats och kostnader till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen Spara. Om någon väsentlig uppgift saknas, visas en anmärkning om detta i den nedre marginalen av blanketten då uppgifterna sparas. Anmärkningen hindrar dock inte sparandet. Systemet meddelar om sparandet har lyckats eller misslyckats. Efter att uppgifterna sparats är det möjligt att gå tillbaka till föregående sida eller logga ut ur tjänsten. Sparandet lyckas inte om det sparats textuppgifter i det numeriska fältet! Den person som fyller i blanketten ska trycka på knappen Spara med omkring 60 minuters mellanrum för att sessionen/förbindelsen inte plötsligt ska avbrytas. Statistikperiod Enkäten gäller de arbetskraftskostnader som betalats under kvartalet, arbetstimmar som ligger till grund för avlöningen samt antalet anställda i slutet av kvartalet. Uppgifterna ska anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Om uppgifter om hela kvartalet inte finns tillgängliga, kan uppgifter också ges för en kortare period än hela kvartalet. Statistikperioden kan också inledas under det föregående kvartalet, men statistikperioden bör sluta innan följande kvartal börjar. Om någon löntagargrupp har löneutbetalningsperioder av olika längder, ges uppgifterna enligt den huvudsakliga löneutbetalningsperioden. Den statistikperiod som uppgiftslämnandet täcker ska specificeras på blanketten, startdatum uppges t.ex. som och slutdatum som Antalet avlönade i slutet av statistikperioden Här avses antalet avlönad personal som har ett anställningsförhållande i slutet av statistikperioden. Anställda som har oavlönad ledighet eller är permitterade under mer än två veckor beaktas inte. På blanketten för undervisningsbranschen specificeras de anställda enligt arbetstidssystemet i tre grupper: Anställda i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Hit räknas också timlärare och lektorer i huvudsyssla. De lärare som tillämpar totalarbetstid räknas i enkäten till annan månadsavlönad personal. Till arbetstid för de anställda i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet räknas hållna undervisningstimmar och arbetade timmar utöver undervisningstimmar (bl.a. samplaneringstid och s.k. veso-dagar). Statistikcentralen bestämmer antalet arbetade timmar för lärarna kalkylmässigt på basis av undervisningstimmar, timmar utöver undervisningstimmar samt sjukfrånvarodagar med lön. Anställda i bisyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Hit räknas deltidsanställda månadsavlönade samt

6 6 timlärare i bisyssla. Denna grupps arbetsinsats anges enligt hållna undervisningstimmar. Frånvaro specificeras inte. Övrig personal. Här anges annan personal inom utbildningsbranschen än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, t.ex. personal som utför kontorsarbetstid, rektorer, studiehandledare samt timanställd personal (exkl. timlärare). Arbetstiden gällande övrig personal anges alltid i utförda timmar. 2. Arbetstid Arbetsinsatsen för undervisningspersonal i huvud- och bisyssla ska anges separat som hållna undervisningstimmar och andra än undervisningstimmar. Arbetstiden gällande övrig personal anges alltid i utförda arbetstimmar. 2a. Hållna undervisningstimmar Här anges antalet undervisningstimmar under kvartalet för personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. 2b. varav klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Andra än undervisningstimmar 2d. Sjukfrånvarodagar med lön Här specificeras klubb- och stödundervisningstimmar för kvartalet för de lärare i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Timmarna ingår i de undervisningstimmar som anges i punkt 2 a. Här anges för undervisningspersonal i huvudsyssla andra timmar än de som använts för undervisningsarbete (t.ex. timmar för samplaneringstid och s.k. veso-dagar). Här anges inte för- och efterarbete med anknytning till undervisningsskyldigheten. Statistikcentralen definierar antalet timmar kalkylmässigt. Här anges avlönade dagar (inkl. dellön) med anknytning till sjukfrånvaro och familjeledigheter för undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Sjukfrånvaro och familjeledighet för undervisningspersonal i bisyssla och för skolans övriga personal anges inte.

7 7 2e. Utförda arbetstimmar Med utförd arbetstid avses den arbetstid, då personalen har utfört sina arbetsuppgifter. Till utförd arbetstid räknas också den tid som använts för personalutbildning. Statistikcentralen kalkylerar antalet arbetade timmar utförda av anställda med arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. När det gäller annan personal än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet anges antalet utförda arbetstimmar för kvartalet. I timavlönat arbete kan utförda arbetstimmar fastställas genom att lägga till den tid som använts för personalutbildning till antalet utförda timmar enligt lönebokföringen. Antalet utförda arbetstimmar i månadsavlönat arbete fastställs genom att man först räknar ut den teoretiska arbetstiden, antalet avlönade timmar på basis av övertimmar och frånvaro utan lön och sedan drar av frånvaro med lön, dvs. teoretisk arbetstid (antalet löntagare * antalet arbetsdagar * arbetsdagens längd) + tilläggs- och övertidsarbete frånvaro utan lön = avlönade timmar frånvaro med lön = utförda arbetstimmar Över- och tilläggsarbetstimmar är timmar för vilka ersättning i pengar betalats och som inte har tagits ut i ledighet. Beredskapstimmar räknas inte med i övertidstimmarna. Söckenhelger samt andra allmänna helgdagar jämställs med arbetsdagar (t.ex. första maj, Kristi himmelsfärdsdag) när de infaller på arbetsdagar. Dessa helger beaktas på motsvarande sätt vid fastställandet av frånvaro. Antalet arbetstimmar för en arbetsdag kan räknas ut genom att man dividerar ordinarie veckoarbetstid med antalet arbetsdagar under veckan (vanligen 5). Till frånvaro med lön hör bl.a. semester med lön, semesterpenningsledighet, söckenhelger samt andra allmänna helgdagar *), avlönad sjukdoms- eller olycksfallstid, avlönad ledighet i samband med barnafödelse och -vård, avlönad ledighet som beviljats av personliga skäl den förlängning av avlönad ledighet som getts som ersättning för helgarbete (alltså inte hela förlängningen) lediga dagar som beviljats för att förkorta arbetstiden, oberoende av om lönen betalas som en del av lönen för utförd arbetstid eller för icke utförd arbetstid. Timmarna under lediga dagar med lön fastställs på basis av normal arbetstid, för anställda med dagarbete vanligen på basis av vardagar. Om en persons ordinarie arbetstid per vecka är 37,5 timmar, fastställs längden på frånvarovecka med lön till 37,5 timmar och längden på frånvarodag till 7,5

8 8 timmar. *) Dessa är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul. 3. Lönekostnader Uppgifterna under punkt 3 anges i hela euro. 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt 3b. varav ordinarie lön 3c. varav engångstimarvoden 3d. varav resultatpremier Här anges de löner och arvoden, inkl. naturaförmåner, på vilka förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (13 ) ska verkställas och som betalats under perioden. I lönen ingår lön som betalas för arbetsinsatsen under den aktuella perioden, lön som betalas retroaktivt för annan än ovan nämnda arbetsinsats samt lön som betalas som engångsbelopp eller vid regelbundet återkommande tillfällen. Uppgifterna anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Här anges den betalade fasta ordinarie lönen. Den omfattar utöver grundlön lönetillägg med fasta belopp såsom tillägg bundna till tjänstgöringstid, glesbygdstillägg, språktillägg och förtroendemannaersättning. Begreppet ordinarie lön behövs då lönen betalas, bl.a. för semester samt sjuk- och moderskapsledighet. Då arbetskraftskostnadsindexet mäter kostnaderna enligt prestationsprincipen, anges här bara den ordinarie lönen, som faktiskt har betalats under statistikperioden. Här anges den lön för tilläggs- och övertidsarbete på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som företaget betalat under granskningsperioden. I undervisningsbranschen tolkas som tilläggs- och övertidsarbete bara de övertimmar som ersatts som s.k. engångstimarvode, inte det s.k. årsarvodet för veckoövertimmar som under hela året ersätts med samma månatliga belopp. Till tilläggs- och övertidsarbete räknas inte arbetstid som har ersatts med ledighet av motsvarande längd. Här anges den resultatpremie som ingår i lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som företaget betalat under granskningsperioden samt kontant vinstutdelning. Avtal om system för resultatpremie ingås företagsvis. Till grund för resultatpremien ligger i allmänhet det ekonomiska resultatet, produktiviteten eller uppnåendet av utvecklingsmål. Premien ackumuleras ofta under längre

9 9 perioder än löneutbetalningsperioden. Resultatpremien grundar sig på annat än den direkta arbetsprestationen. 3e. varav annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) Här anges den tillfälliga lön eller lön av engångsnatur på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som inte ingår i ovan nämnda punkt 3d. Dessa löneposter ingår vanligen inte i löntagarens fortlöpande lön som betalas för varje löneutbetalningsperiod. I punkt 3e uppges bl.a. semesterpenning, semesterersättning, utryckningspenning, uppsägningsersättning, löneförhöjning som betalats retroaktivt för föregående kvartal. 4. Andelen (procent) socialförsäkringsavgifter (=tariff) av lönesumman I punkt 4 anges andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) som arbetsgivaren betalar under det aktuella kvartalet. I tariffen beaktas inte andelen som arbetstagaren betalar. Tariffen ska täcka företagets lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter, dvs. lagstadgade och frivilliga arbetspensionsavgifter, pensioner som företag betalar direkt till sina arbetstagare, arbetsgivarens socialskyddsavgift, lagstadgade och frivilliga olycksfallsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie samt kostnader för övriga frivilliga försäkringar med anknytning till användning av arbetsinsatsen. Företaget ska uppskatta tariffen så noggrant som det bara är möjligt med tillgängliga uppgifter. Uppgifter kan anges för hel- och deltidsanställdas del som medelvärde av hela företaget/verksamhetsenheten, och separat för deltidsanställda, då de kan fastställas. Den tariff som uppskattats för kalenderåret kan vanligen användas för alla kvartal. Om det under året sker förändringar i betalningsgrunderna för kostnaderna (t.ex. i personalstrukturen) eller i tariffen, ska de beaktas vid bestämning av kvartalets tariff. Eftersom tarifferna för socialförsäkringsavgifter varierar efter persongrupp, ska tarifferna viktas med lönesummavikterna för de olika persongruppernas tariffer. Tariffen för socialförsäkringsavgifterna anges med två decimalers noggrannhet. Arbetspensionsavgifter När det gäller det pensionsskydd som skötts via försäkringsanstalter uppges i punkten den förskottspremieprocent för arbetspensioner som fastställts för företaget. För pensionskassornas och -stiftelsers del uppges i punkten förskottsprocenten för försäkringspremien resp. kvartal. Då denna betalningsprocent definierats har man beaktat den kundåterbäring, premieklass och den tillfälliga nedsättning av invalidpensionspremien som uppskattats för företaget. De återbäringar som betalas för tidigare år inverkar

10 10 inte på förskottspremierna. Arbetsgivarnas andel av pensionsförsäkringspremien är i genomsnitt 18,00 procent år Socialskyddsavgift De privata arbetsgivarnas socialskyddsavgift består av en sjukförsäkringsavgift. Arbetsgivarens avgift är 2,08 procent år Arbetslöshetsförsäkringspremie År 2015 är arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie 0,80 procent, om den totala lönesumman är högst euro. För den överstigande delen är premien 3,15 procent. Olycksfallsförsäkringspremie Olycksfallsförsäkringspremien bestäms som en del av lönesumman och premien varierar på basis av hur farligt arbetet i företaget är, dvs. risken. Olycksfallsförsäkringspremierna varierar också efter försäkringsbolag, eftersom varje försäkringsbolag har sina egna beräkningsgrunder. I genomsnitt är olycksfallsförsäkringspremien 0,9 procent av lönesumman år Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring behandlas i samband med olyckfallsförsäkring. Försäkringspremien varierar efter försäkringsbolag. I genomsnitt är grupplivförsäkringspremien 0,07 procent av lönesumman år Exempel på beräkning av tariffen för socialförsäkringsavgifter Tariffen för ett företag, vars lönesumma är 5 miljoner euro, beräknas enligt följande: Företagets kostnader för löntagarnas frivilliga försäkring är euro, och företaget har inget optionsprogram. Således är tariffen för socialkostnader 23,278 procent enligt betalningsgrunderna för år Socialförsäkringspremier Tariff, % Betalat belopp, APL-premie 18, Socialskyddsavgift 2, Arbetslöshetsförsäkringspremie 2, Olycksfallsförsäkringspremie 0, Grupplivförsäkringspremie 0, Frivilliga försäkringspremier 0, Totalt 23,

11 11 Ytterligare information Ange i den här punkten som fritt formulerad text om något förfaringssätt som avviker från anvisningarna har använts vid lämnande av uppgifter. I den här punkten anges även andra faktorer som påverkar uppgifterna, såsom: - antalet arbetstimmar i företaget är betydligt mindre än tidigare på grund av permitteringar eller uppsägningar - förändringarna i antalet anställda är betydande - den förskottsinnehållningspliktiga lönen innehåller summor, som inte syns i specifikationen I den här punkten kan man också ge respons på innehållet i uppgifterna eller blanketten. Om det uppstår problem med sparandet av uppgifter, ta kontakt med kontaktpersonerna eller per e-post: Vanliga frågor 1. Hur ska man gå till väga när företaget lägger ned sin verksamhet eller fortsätter under ett nytt FO-nummer? Om företaget har lagt ned sin verksamhet, anges nedläggningstidpunkten i punkten Tilläggsuppgifter. Om företaget fortsätter sin verksamhet under nytt FO-nummer, ska det nya FO-numret anges i fältet Nytt FO-nummer i punkten Kontaktinformation. 2. Hur anges utförda timmar och löner i statistiken, då timmarna har utförts under enkätkvartalet, men lönerna för dem betalas senare? Utförda arbetstimmar anges för samma tid som lönerna. Om ersättning för timmar som utförts under föregående kvartal har betalats under det aktuella kvartalet, ska både timmarna och motsvarande löner anges. 3. Hur anges tjänsteårstillägg? Om tjänsteårstillägg ingår i månadslönen, behöver man inte specificera tjänsteårstillägget. I annat fall anges tjänsteårstillägget i punkt 3e Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 4. Var anges retroaktiva löneförhöjningar? Retroaktiva löneförhöjningar specificeras i punkt 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 5. Var anges andra löneposter som betalas retroaktivt? Övriga löneposter som betalas retroaktivt bl.a. övertidsersättning som betalas retroaktivt eller lön för övertidsarbete anges i punkterna 3a 3d. 6. Var anges lön som betalats i förskott för semestertid? Lön som betalats i förskott för semestertid jämställs med löneposter av engångsnatur och anges i punkt 3e. För löneposter av engångsnatur anges inte avlönade timmar! 7. Bör man i summan av socialförsäkringsavgifter beakta t.ex. personer under 18 år och över 68 år? Arbetspensionsavgifter tas inte ut av löntagare som är under 18 år eller som fyllt 68 år. Arbetslöshetsförsäkringspremier gäller för sin del inte löntagare

12 12 som är under 17 år eller fyllt 65 år. Dessa ärenden ska beaktas som en tariffsänkande faktor då procentandelen för socialförsäkringsavgifterna räknas ut. 8. Socialförsäkringsavgifternas % -andel sparas inte, fastän man trycker på knappen Spara. Märk att procentandelen av socialförsäkringsavgifterna anges som decimaltal och som avskiljare används komma, t.ex. 23,278. Däremot används hela tal i fråga om punkterna Hur anges byte av semesterpenning till ledighet? Byte av semesterpenning till ledighet minskar antalet utförda timmar, men inverkar inte på antalet avlönade timmar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17 S:\1. Statistikprocess\Tidsanvändningsstatistik\1. Produktion och granskning\1. Insamling\0. Anvisningar\Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik_primula_anpassad efter villkorsavtalen.doc

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehåll. Del 1 Om handboken 1. Del 2 Introduktion 3. Del 3 Basuppgifter 19. Del 4 Löneräkning och periodiska rutiner 85

Innehåll. Del 1 Om handboken 1. Del 2 Introduktion 3. Del 3 Basuppgifter 19. Del 4 Löneräkning och periodiska rutiner 85 pedago LÖN Handbok INNEHÅLL i Innehåll Del 1 Om handboken 1 Välkommen som användare av Pedago Lön! 1 Handbokens indelning 1 Förbättringsförslag 2 Upphovsrätten 2 Del 2 Introduktion 3 Om programmet Pedago

Läs mer

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008 Statistik över regional ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi, samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress till olika

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Innehåll. Del 1 Om handboken 1. Del 2 Introduktion 3. Del 3 Basuppgifter 19. Del 4 Löneräkning och periodiska rutiner 81

Innehåll. Del 1 Om handboken 1. Del 2 Introduktion 3. Del 3 Basuppgifter 19. Del 4 Löneräkning och periodiska rutiner 81 INNEHÅLL i Innehåll Del 1 Om handboken 1 Välkommen som användare av Pedago Lön! 1 Handbokens indelning 1 Förbättringsförslag 2 Upphovsrätten 2 Del 2 Introduktion 3 Om programmet Pedago lön 3 Historik 3

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER EGET KAPITAL Verksamheten i ett företag drivs i någon juridisk bolagsform (företagsform). Denna kan vara t ex enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Bland annat ägarnas ansvar

Läs mer

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 0004 0028 0029 0042 0085 0086 EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning

Läs mer