Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar"

Transkript

1 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet Användaridentifikationen och lösenordet för återlämningen av materialet finns i följebrevet.

2 Innehåll: Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader... 3 Privata undervisningsbranschen... 3 Vem gäller enkäten?... 3 Kontaktpersoner och rådgivning... 4 Allmänna anvisningar för den elektroniska datainsamlingen... 4 Anvisningar för frågorna... 5 Statistikperiod Antalet avlönade i slutet av statistikperioden Arbetstid a. Hållna undervisningstimmar b. varav klubb- och stödundervisningstimmar c. Andra än undervisningstimmar d. Sjukfrånvarodagar med lön e. Utförda arbetstimmar Lönekostnader a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt b. varav ordinarie lön c. varav engångstimarvoden d. varav resultatpremier e. varav annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) Andelen (procent) socialförsäkringsavgifter (=tariff) av lönesumman... 9 Ytterligare information Vanliga frågor... 11

3 3 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Privata undervisningsbranschen Vem gäller enkäten? Enkäten omfattar företag eller andra sammanslutningar som juridisk enhet. I koncerner besvarar varje dotterbolag separat enkäten. Urvalet har uttagits ur företagsregistret. Uppgifterna för varje kvartal ska levereras före utgången av påföljande månad. Denna enkät är avsedd för sådana arbetsgivare inom den privata undervisningsbranschen, där lärarnas arbetstid baserar sig på undervisningsskyldighet. Vid behov kan Ni istället använda den allmänna blanketten för servicebranschen (se Blanketter och anvisningar på Arbetsgivaren ombes ange uppgifterna om antalet avlönade anställda, antalet utförda eller avlönade arbetstimmar samt lönekostnaderna och socialförsäkringsavgifterna för hela företaget eller en angiven näringsgren. Uppgifterna om antalet anställda efterfrågas för kvartalets senaste löneutbetalningsperiod. Uppgifterna om arbetskraftskostnader samt antalet arbetstimmar ska uppges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Enkäten gäller arbetskraftskostnaderna för anställda som har ett anställningsförhållande till företaget. Svaret ska också omfatta företagets högsta avlönade ledning deltids- och visstidsanställda avlönade elever, praktikanter och de personer som anställts med sysselsättningsmedel hela personalen i företag som hyr ut arbetskraft (inte s.k. användarföretag). timlärare Enkäten gäller inte personer, som inte har ett anställningsförhållande till företaget (företagare, hyrd personal, tillfälliga föreläsare och frilansare, personer som lyfter arvode för konsultuppdrag osv.) samt personer som i regel arbetat utomlands eller för utlandsregistrerade företag, t.ex. arbetstagare på kommendering, omfattas inte av undersökningen om inkomsten inte beskattas i Finland på basis av den s.k. sexmånadersregeln. Kostnader för socialförsäkringsavgifter som baserar sig på försäkringslön anges inte heller. Kostnaderna och antalet arbetstimmar ska stämma överens med varandra. Under punkten antal arbetstimmar anges de timmar för vilka huvudsaklig ersättning betalats under det aktuella kvartalet. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar (avlönade/utförda) för vissa specialgrupper (t.ex. företagets högsta ledning, provisionsavlönade), ska svaren inte omfatta kostnaderna för dessa grupper.

4 4 Kontaktpersoner och rådgivning Vi hoppas att Ni sänder oss uppgifterna på en elektronisk webblankett https://cinereus.stat.fi/tyovoimakustannukset/loginpage.aspx?language=sv. Blankettens företagsspecifika användar-id och lösenord hittar Ni i följebrevet. Vid behov kan företag be om en separat Excel- eller pappersblankett från Statistikcentralen för enkäten. Kontaktinformation finns på adressen: E-post: Anvisningarna för enkäten finns på adressen: Allmänna anvisningar för den elektroniska datainsamlingen Inloggning till tjänsten och återsändning av material Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet som nås via adressen https://cinereus.stat.fi/tyovoimakustannukset/loginpage.aspx?language=sv. Logga in till tjänsten med företagets användaridentifikation och lösenord, som Statistikcentralen levererat i följebrevet. Vid behov kan ni be om användaridentifikation och lösenord av kontaktpersoner. På inloggningssidan är det möjligt att välja svenska eller finska som språk för tjänsten. Skriv in användar-id och lösenord i fälten och tryck på Fortsätt. Lämnande av kontaktinformation Uppgifter om uppgiftslämnaren (namn, telefonnummer och e-postadress) ska anges på blanketten. Vi kontaktar denna person, om det finns något oklart i de levererade uppgifterna. Observera att det är obligatoriskt att lämna kontaktinformation. Lämnande av uppgifter om företaget Kontrollera de förifyllda uppgifterna om företaget och korrigera dem vid behov. Fältet för företagets kontaktperson ifylls med namnet på den person som fungerar som kontaktperson i företaget. Om FO-numret ändras, t.ex. om företagets juridiska verksamhet upphör, men verksamheten fortsätter i ett nytt företag, kan det nya numret uppges i fältet Nytt FO-nummer. Lista över näringsgrenar Om företaget har verksamhet inom bara en näringsgren, ifylls bara en blankett med uppgifter som gäller hela företaget. Listan över näringsgrenar omfattar de näringsgrenar inom vilka företaget enligt Statistikcentralens företagsregister verkar. Om företaget har betydande verksamhet inom flera näringsgrenar, ska det svara separat för varje näringsgren som specificerats på blanketten. Länken bredvid beskrivningen av näringsgrenen leder till den näringsgrensvisa svarsblanketten.

5 5 Anvisningar för frågorna Att spara uppgifter Överför uppgifterna om arbetsinsats och kostnader till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen Spara. Om någon väsentlig uppgift saknas, visas en anmärkning om detta i den nedre marginalen av blanketten då uppgifterna sparas. Anmärkningen hindrar dock inte sparandet. Systemet meddelar om sparandet har lyckats eller misslyckats. Efter att uppgifterna sparats är det möjligt att gå tillbaka till föregående sida eller logga ut ur tjänsten. Sparandet lyckas inte om det sparats textuppgifter i det numeriska fältet! Den person som fyller i blanketten ska trycka på knappen Spara med omkring 60 minuters mellanrum för att sessionen/förbindelsen inte plötsligt ska avbrytas. Statistikperiod Enkäten gäller de arbetskraftskostnader som betalats under kvartalet, arbetstimmar som ligger till grund för avlöningen samt antalet anställda i slutet av kvartalet. Uppgifterna ska anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Om uppgifter om hela kvartalet inte finns tillgängliga, kan uppgifter också ges för en kortare period än hela kvartalet. Statistikperioden kan också inledas under det föregående kvartalet, men statistikperioden bör sluta innan följande kvartal börjar. Om någon löntagargrupp har löneutbetalningsperioder av olika längder, ges uppgifterna enligt den huvudsakliga löneutbetalningsperioden. Den statistikperiod som uppgiftslämnandet täcker ska specificeras på blanketten, startdatum uppges t.ex. som och slutdatum som Antalet avlönade i slutet av statistikperioden Här avses antalet avlönad personal som har ett anställningsförhållande i slutet av statistikperioden. Anställda som har oavlönad ledighet eller är permitterade under mer än två veckor beaktas inte. På blanketten för undervisningsbranschen specificeras de anställda enligt arbetstidssystemet i tre grupper: Anställda i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Hit räknas också timlärare och lektorer i huvudsyssla. De lärare som tillämpar totalarbetstid räknas i enkäten till annan månadsavlönad personal. Till arbetstid för de anställda i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet räknas hållna undervisningstimmar och arbetade timmar utöver undervisningstimmar (bl.a. samplaneringstid och s.k. veso-dagar). Statistikcentralen bestämmer antalet arbetade timmar för lärarna kalkylmässigt på basis av undervisningstimmar, timmar utöver undervisningstimmar samt sjukfrånvarodagar med lön. Anställda i bisyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Hit räknas deltidsanställda månadsavlönade samt

6 6 timlärare i bisyssla. Denna grupps arbetsinsats anges enligt hållna undervisningstimmar. Frånvaro specificeras inte. Övrig personal. Här anges annan personal inom utbildningsbranschen än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, t.ex. personal som utför kontorsarbetstid, rektorer, studiehandledare samt timanställd personal (exkl. timlärare). Arbetstiden gällande övrig personal anges alltid i utförda timmar. 2. Arbetstid Arbetsinsatsen för undervisningspersonal i huvud- och bisyssla ska anges separat som hållna undervisningstimmar och andra än undervisningstimmar. Arbetstiden gällande övrig personal anges alltid i utförda arbetstimmar. 2a. Hållna undervisningstimmar Här anges antalet undervisningstimmar under kvartalet för personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. 2b. varav klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Andra än undervisningstimmar 2d. Sjukfrånvarodagar med lön Här specificeras klubb- och stödundervisningstimmar för kvartalet för de lärare i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Timmarna ingår i de undervisningstimmar som anges i punkt 2 a. Här anges för undervisningspersonal i huvudsyssla andra timmar än de som använts för undervisningsarbete (t.ex. timmar för samplaneringstid och s.k. veso-dagar). Här anges inte för- och efterarbete med anknytning till undervisningsskyldigheten. Statistikcentralen definierar antalet timmar kalkylmässigt. Här anges avlönade dagar (inkl. dellön) med anknytning till sjukfrånvaro och familjeledigheter för undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Sjukfrånvaro och familjeledighet för undervisningspersonal i bisyssla och för skolans övriga personal anges inte.

7 7 2e. Utförda arbetstimmar Med utförd arbetstid avses den arbetstid, då personalen har utfört sina arbetsuppgifter. Till utförd arbetstid räknas också den tid som använts för personalutbildning. Statistikcentralen kalkylerar antalet arbetade timmar utförda av anställda med arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. När det gäller annan personal än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet anges antalet utförda arbetstimmar för kvartalet. I timavlönat arbete kan utförda arbetstimmar fastställas genom att lägga till den tid som använts för personalutbildning till antalet utförda timmar enligt lönebokföringen. Antalet utförda arbetstimmar i månadsavlönat arbete fastställs genom att man först räknar ut den teoretiska arbetstiden, antalet avlönade timmar på basis av övertimmar och frånvaro utan lön och sedan drar av frånvaro med lön, dvs. teoretisk arbetstid (antalet löntagare * antalet arbetsdagar * arbetsdagens längd) + tilläggs- och övertidsarbete frånvaro utan lön = avlönade timmar frånvaro med lön = utförda arbetstimmar Över- och tilläggsarbetstimmar är timmar för vilka ersättning i pengar betalats och som inte har tagits ut i ledighet. Beredskapstimmar räknas inte med i övertidstimmarna. Söckenhelger samt andra allmänna helgdagar jämställs med arbetsdagar (t.ex. första maj, Kristi himmelsfärdsdag) när de infaller på arbetsdagar. Dessa helger beaktas på motsvarande sätt vid fastställandet av frånvaro. Antalet arbetstimmar för en arbetsdag kan räknas ut genom att man dividerar ordinarie veckoarbetstid med antalet arbetsdagar under veckan (vanligen 5). Till frånvaro med lön hör bl.a. semester med lön, semesterpenningsledighet, söckenhelger samt andra allmänna helgdagar *), avlönad sjukdoms- eller olycksfallstid, avlönad ledighet i samband med barnafödelse och -vård, avlönad ledighet som beviljats av personliga skäl den förlängning av avlönad ledighet som getts som ersättning för helgarbete (alltså inte hela förlängningen) lediga dagar som beviljats för att förkorta arbetstiden, oberoende av om lönen betalas som en del av lönen för utförd arbetstid eller för icke utförd arbetstid. Timmarna under lediga dagar med lön fastställs på basis av normal arbetstid, för anställda med dagarbete vanligen på basis av vardagar. Om en persons ordinarie arbetstid per vecka är 37,5 timmar, fastställs längden på frånvarovecka med lön till 37,5 timmar och längden på frånvarodag till 7,5

8 8 timmar. *) Dessa är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul. 3. Lönekostnader Uppgifterna under punkt 3 anges i hela euro. 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt 3b. varav ordinarie lön 3c. varav engångstimarvoden 3d. varav resultatpremier Här anges de löner och arvoden, inkl. naturaförmåner, på vilka förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (13 ) ska verkställas och som betalats under perioden. I lönen ingår lön som betalas för arbetsinsatsen under den aktuella perioden, lön som betalas retroaktivt för annan än ovan nämnda arbetsinsats samt lön som betalas som engångsbelopp eller vid regelbundet återkommande tillfällen. Uppgifterna anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Här anges den betalade fasta ordinarie lönen. Den omfattar utöver grundlön lönetillägg med fasta belopp såsom tillägg bundna till tjänstgöringstid, glesbygdstillägg, språktillägg och förtroendemannaersättning. Begreppet ordinarie lön behövs då lönen betalas, bl.a. för semester samt sjuk- och moderskapsledighet. Då arbetskraftskostnadsindexet mäter kostnaderna enligt prestationsprincipen, anges här bara den ordinarie lönen, som faktiskt har betalats under statistikperioden. Här anges den lön för tilläggs- och övertidsarbete på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som företaget betalat under granskningsperioden. I undervisningsbranschen tolkas som tilläggs- och övertidsarbete bara de övertimmar som ersatts som s.k. engångstimarvode, inte det s.k. årsarvodet för veckoövertimmar som under hela året ersätts med samma månatliga belopp. Till tilläggs- och övertidsarbete räknas inte arbetstid som har ersatts med ledighet av motsvarande längd. Här anges den resultatpremie som ingår i lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som företaget betalat under granskningsperioden samt kontant vinstutdelning. Avtal om system för resultatpremie ingås företagsvis. Till grund för resultatpremien ligger i allmänhet det ekonomiska resultatet, produktiviteten eller uppnåendet av utvecklingsmål. Premien ackumuleras ofta under längre

9 9 perioder än löneutbetalningsperioden. Resultatpremien grundar sig på annat än den direkta arbetsprestationen. 3e. varav annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) Här anges den tillfälliga lön eller lön av engångsnatur på vilken förskottsinnehållning ska verkställas och som inte ingår i ovan nämnda punkt 3d. Dessa löneposter ingår vanligen inte i löntagarens fortlöpande lön som betalas för varje löneutbetalningsperiod. I punkt 3e uppges bl.a. semesterpenning, semesterersättning, utryckningspenning, uppsägningsersättning, löneförhöjning som betalats retroaktivt för föregående kvartal. 4. Andelen (procent) socialförsäkringsavgifter (=tariff) av lönesumman I punkt 4 anges andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) som arbetsgivaren betalar under det aktuella kvartalet. I tariffen beaktas inte andelen som arbetstagaren betalar. Tariffen ska täcka företagets lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter, dvs. lagstadgade och frivilliga arbetspensionsavgifter, pensioner som företag betalar direkt till sina arbetstagare, arbetsgivarens socialskyddsavgift, lagstadgade och frivilliga olycksfallsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie samt kostnader för övriga frivilliga försäkringar med anknytning till användning av arbetsinsatsen. Företaget ska uppskatta tariffen så noggrant som det bara är möjligt med tillgängliga uppgifter. Uppgifter kan anges för hel- och deltidsanställdas del som medelvärde av hela företaget/verksamhetsenheten, och separat för deltidsanställda, då de kan fastställas. Den tariff som uppskattats för kalenderåret kan vanligen användas för alla kvartal. Om det under året sker förändringar i betalningsgrunderna för kostnaderna (t.ex. i personalstrukturen) eller i tariffen, ska de beaktas vid bestämning av kvartalets tariff. Eftersom tarifferna för socialförsäkringsavgifter varierar efter persongrupp, ska tarifferna viktas med lönesummavikterna för de olika persongruppernas tariffer. Tariffen för socialförsäkringsavgifterna anges med två decimalers noggrannhet. Arbetspensionsavgifter När det gäller det pensionsskydd som skötts via försäkringsanstalter uppges i punkten den förskottspremieprocent för arbetspensioner som fastställts för företaget. För pensionskassornas och -stiftelsers del uppges i punkten förskottsprocenten för försäkringspremien resp. kvartal. Då denna betalningsprocent definierats har man beaktat den kundåterbäring, premieklass och den tillfälliga nedsättning av invalidpensionspremien som uppskattats för företaget. De återbäringar som betalas för tidigare år inverkar

10 10 inte på förskottspremierna. Arbetsgivarnas andel av pensionsförsäkringspremien är i genomsnitt 18,00 procent år Socialskyddsavgift De privata arbetsgivarnas socialskyddsavgift består av en sjukförsäkringsavgift. Arbetsgivarens avgift är 2,08 procent år Arbetslöshetsförsäkringspremie År 2015 är arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie 0,80 procent, om den totala lönesumman är högst euro. För den överstigande delen är premien 3,15 procent. Olycksfallsförsäkringspremie Olycksfallsförsäkringspremien bestäms som en del av lönesumman och premien varierar på basis av hur farligt arbetet i företaget är, dvs. risken. Olycksfallsförsäkringspremierna varierar också efter försäkringsbolag, eftersom varje försäkringsbolag har sina egna beräkningsgrunder. I genomsnitt är olycksfallsförsäkringspremien 0,9 procent av lönesumman år Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring behandlas i samband med olyckfallsförsäkring. Försäkringspremien varierar efter försäkringsbolag. I genomsnitt är grupplivförsäkringspremien 0,07 procent av lönesumman år Exempel på beräkning av tariffen för socialförsäkringsavgifter Tariffen för ett företag, vars lönesumma är 5 miljoner euro, beräknas enligt följande: Företagets kostnader för löntagarnas frivilliga försäkring är euro, och företaget har inget optionsprogram. Således är tariffen för socialkostnader 23,278 procent enligt betalningsgrunderna för år Socialförsäkringspremier Tariff, % Betalat belopp, APL-premie 18, Socialskyddsavgift 2, Arbetslöshetsförsäkringspremie 2, Olycksfallsförsäkringspremie 0, Grupplivförsäkringspremie 0, Frivilliga försäkringspremier 0, Totalt 23,

11 11 Ytterligare information Ange i den här punkten som fritt formulerad text om något förfaringssätt som avviker från anvisningarna har använts vid lämnande av uppgifter. I den här punkten anges även andra faktorer som påverkar uppgifterna, såsom: - antalet arbetstimmar i företaget är betydligt mindre än tidigare på grund av permitteringar eller uppsägningar - förändringarna i antalet anställda är betydande - den förskottsinnehållningspliktiga lönen innehåller summor, som inte syns i specifikationen I den här punkten kan man också ge respons på innehållet i uppgifterna eller blanketten. Om det uppstår problem med sparandet av uppgifter, ta kontakt med kontaktpersonerna eller per e-post: Vanliga frågor 1. Hur ska man gå till väga när företaget lägger ned sin verksamhet eller fortsätter under ett nytt FO-nummer? Om företaget har lagt ned sin verksamhet, anges nedläggningstidpunkten i punkten Tilläggsuppgifter. Om företaget fortsätter sin verksamhet under nytt FO-nummer, ska det nya FO-numret anges i fältet Nytt FO-nummer i punkten Kontaktinformation. 2. Hur anges utförda timmar och löner i statistiken, då timmarna har utförts under enkätkvartalet, men lönerna för dem betalas senare? Utförda arbetstimmar anges för samma tid som lönerna. Om ersättning för timmar som utförts under föregående kvartal har betalats under det aktuella kvartalet, ska både timmarna och motsvarande löner anges. 3. Hur anges tjänsteårstillägg? Om tjänsteårstillägg ingår i månadslönen, behöver man inte specificera tjänsteårstillägget. I annat fall anges tjänsteårstillägget i punkt 3e Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 4. Var anges retroaktiva löneförhöjningar? Retroaktiva löneförhöjningar specificeras i punkt 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 5. Var anges andra löneposter som betalas retroaktivt? Övriga löneposter som betalas retroaktivt bl.a. övertidsersättning som betalas retroaktivt eller lön för övertidsarbete anges i punkterna 3a 3d. 6. Var anges lön som betalats i förskott för semestertid? Lön som betalats i förskott för semestertid jämställs med löneposter av engångsnatur och anges i punkt 3e. För löneposter av engångsnatur anges inte avlönade timmar! 7. Bör man i summan av socialförsäkringsavgifter beakta t.ex. personer under 18 år och över 68 år? Arbetspensionsavgifter tas inte ut av löntagare som är under 18 år eller som fyllt 68 år. Arbetslöshetsförsäkringspremier gäller för sin del inte löntagare

12 12 som är under 17 år eller fyllt 65 år. Dessa ärenden ska beaktas som en tariffsänkande faktor då procentandelen för socialförsäkringsavgifterna räknas ut. 8. Socialförsäkringsavgifternas % -andel sparas inte, fastän man trycker på knappen Spara. Märk att procentandelen av socialförsäkringsavgifterna anges som decimaltal och som avskiljare används komma, t.ex. 23,278. Däremot används hela tal i fråga om punkterna Hur anges byte av semesterpenning till ledighet? Byte av semesterpenning till ledighet minskar antalet utförda timmar, men inverkar inte på antalet avlönade timmar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Servicebranscher Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Industri Byggverksamhet Bilverkstäder Trafik Bevakning och skötsel av fastigheter Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Industri Byggverksamhet Bilverkstäder Trafik Bevakning och skötsel av fastigheter

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Industri Byggverksamhet Bilverkstäder Trafik Bevakning och skötsel av fastigheter Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Industri Byggverksamhet Bilverkstäder Trafik Bevakning och skötsel av fastigheter Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kommunbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.stat.fi/keruu/jstki/lomake

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

4:e KVARTALET: OKTOBER:

4:e KVARTALET: OKTOBER: Löneenkät för den privata sektorn 2009 Timavlönade Blankettanvisningar 4:e KVARTALET: OKTOBER: Industrin Byggbranschen Samfärdsel och bevakning Fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster Miljöhygien

Läs mer

Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004

Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004 Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004 Allmänt Föremålet för utredningen är företaget som juridisk enhet. Urvalet baserar sig på FO-nummer, vilket innebär att ett dotterbolag

Läs mer

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Kostnaden för arbetad timme 31,6 euro för arbetsgivaren år 2012 Enligt uppgifter i Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning

Läs mer

Löneenkät för den privata sektorn 2010 Månadsavlönade. Blankettanvisningar Oktober

Löneenkät för den privata sektorn 2010 Månadsavlönade. Blankettanvisningar Oktober Löneenkät för den privata sektorn 2010 Månadsavlönade Blankettanvisningar Oktober Uppgifter om månadsavlönade anges så att löneposterna motsvarar lönen för en hel månad och innehåller avtalshöjningar!

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Kostnaden för arbetad timme 3 euro för arbetsgivaren år 2012 Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning

Läs mer

Löneenkät för den privata sektorn: Anvisning för bearbetning av CSV-filer. Innehåll: 1(9)

Löneenkät för den privata sektorn: Anvisning för bearbetning av CSV-filer. Innehåll: 1(9) 1(9) Löneenkät för den privata sektorn: Anvisning för bearbetning av CSV-filer Innehåll: 1. Att omvandla en Excel-fil till en CSV-fil och överföra den till enkäten 2. Att öppna en CSV-fil som skapats av

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Anvisningar för timavlönade

Anvisningar för timavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för timavlönade Statistiken över timlöner utreder löner för både utförd och icke-utförd arbetstid. Två statistikbegrepp för utförd arbetstid bildas, medeltimlön

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 4:e kvartalet Industrin Byggbranschen Samfärdsel Bevaknings-, rengörings- och städbranschen Tekniska branscher Oktober Servicebranscher Innehåll Allmänna

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 6.11.2007 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 Det är möjligt att få tilläggsinformation på löneuträkningen Du kan spara 160 tecken fritt formulerad text på löneuträkningen. 6.11.2007 1 (3) Du kan spara överlappande

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden 1 KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.2.2017 31.1.2018 Kollektivavtalen för turism, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och chefer) har förnyats enligt konkurrenskraftsavtalet

Läs mer

Uppgifter om anställningsförhållande på löneblanketten

Uppgifter om anställningsförhållande på löneblanketten AVAINTA Arbetsgivarna rf:s löneenkät 2016 för medlemsorganisationerna Datainnehåll och variabelbeskrivning I enkäten anges: Alla månadsavlönade arbetstagare och lärare som arbetar i medlemsorganisationen

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn 2014 Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar: Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2014 är anställda av en kommun

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT LAGEN OM OLYCKSFALL I ARBETET OCH OM YRKESSJUKDOMAR ( )

ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT LAGEN OM OLYCKSFALL I ARBETET OCH OM YRKESSJUKDOMAR ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 25.1.2016 21.9.2016 päivitetty laskentataulukkoa laskennallisen lomarahan laskennan osalta ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN

Läs mer

KT Cirkulär 10/2016 bilaga 3 1 (14) Freund. UKTA del A. 33 Semester och kalkylerad semester

KT Cirkulär 10/2016 bilaga 3 1 (14) Freund. UKTA del A. 33 Semester och kalkylerad semester KT Cirkulär 10/2016 bilaga 3 1 (14) UKTA del A 33 Semester och kalkylerad semester mom. 2 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som hör till undervisningspersonalen har rätt till semester, ingår en

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017) KT Cirkulär 10/2016 bilaga 2 1 (12) Freund Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017) Avtalsändringar Avtalsändringarna

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar. Månadsavlönade Timavlönade

Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar. Månadsavlönade Timavlönade Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar Månadsavlönade Timavlönade Löneuppgifterna anges på så sätt att löneposterna innehåller eventuella avtalshöjningar! Innehåll ALLMÄNNA BLANKETTANVISNINGAR

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 1 (17) Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 2 (17) Innehåll 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret... 3 1.1 Anmälan av uppgifter om anställningar

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL FÖR LÄRARE (bilaga 13 b i landskapets tjänstekollektivavtal)

TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL FÖR LÄRARE (bilaga 13 b i landskapets tjänstekollektivavtal) 19.6.2013 Bilaga 1 TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL FÖR LÄRARE (bilaga 13 b i landskapets tjänstekollektivavtal) fr. 1.8.2013 INNEHÅLL AVSNITT 1 ALLMÄN DEL Allmänna och gemensamma bestämmelser. 1. Tillämpning 2.

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Förslag från landskapsregeringen 21 februari 2011

Förslag från landskapsregeringen 21 februari 2011 Förslag från landskapsregeringen 21 februari 2011 TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL FÖR LÄRARE (bilaga 13 b i landskapets tjänstekollektivavtal) INNEHÅLL AVSNITT 1 ALLMÄN DEL Allmänna och gemensamma bestämmelser.

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Tjänstekollektivavtal 4.6.2015 för lärare med årsarbetstid fr.o.m. 1.8.2015 bilaga 13 b i landskapets tjänstekollektivavtal

Tjänstekollektivavtal 4.6.2015 för lärare med årsarbetstid fr.o.m. 1.8.2015 bilaga 13 b i landskapets tjänstekollektivavtal Dokumentnamn Nr Sidnr INFO 1 (1) Datum 25.6.2015 Dnr Ärende Utbytesblad Tjänstekollektivavtal 4.6.2015 för lärare med årsarbetstid fr.o.m. 1.8.2015 bilaga 13 b i landskapets tjänstekollektivavtal Avsnitt

Läs mer

Anvisning för bearbetning av CSV-filer

Anvisning för bearbetning av CSV-filer Anvisning för bearbetning av CSV-filer Löneenkät för den privata sektorn: 1.ATT OMVANDLA EN EXCEL-FIL TILL EN CSV-FIL OCH ÖVERFÖRA DEN TILL ENKÄTEN... 2 1.1 Allmänt om att skapa en CSV-fil... 2 1.2 Att

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn Månadsavlönade Oktober. Innehållsförteckning

Löneförfrågan för den privata sektorn Månadsavlönade Oktober. Innehållsförteckning Löneförfrågan för den privata sektorn Månadsavlönade 2005 Oktober Innehållsförteckning Allmänna blankettanvisningar...2 Vem gäller förfrågan och för vilken tid ges uppgifterna...2 Anvisningar för den elektroniska

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Månadslöner inom staten

Månadslöner inom staten Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom staten 2013, november Hög utbildning höjer lönerna inom staten Enligt Statistikcentralen tjänade heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom staten

Läs mer

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST 1 (8) MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST Månadsenkät om utländska finansiella fordringar och skulder i betalningsbalansen (BOPM) Statistikcentralens och Finlands Banks

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST)

ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A46/200/2016 version 1.0 ÅRSANMÄLAN Kostnadsersättningar till löntagare (VSPSKUST) POSTBESKRIVNING 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2

Läs mer

INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS NÄRINGSLIV EK

INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS NÄRINGSLIV EK ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN CIRKULÄR 6/2014 Bulevarden 28 00120 Helsingfors 1(5) Tfn 0404504 244 Fax 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24, 26 och 55 i lagen om beskattningsförfarandet

Läs mer

Anmälan om arbetsolycksfall > Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning

Anmälan om arbetsolycksfall > Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning Anmälan om arbetsolycksfall 2016 -> Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning Start Välj först skadetyp och klicka på Fortsätt. Om det öppnas tilläggsfrågor i anslutning till försäkringen,

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Anvisningar för timavlönade

Anvisningar för timavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn 2016 Anvisningar för timavlönade Enkäten om timavlönade omfattar Alla de arbetstagare som omfattas av kommunala kollektivavtalet (TIM-AKA) för timavlönade och som 1.10.2016

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från Medlemsinfo 7/12/JK Lönehöjningar till farmaceutisk personal från 1.12.2012 A. Individuella löner 1.12.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till farmaceuter, provisorer och farmacielever i

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 95/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR... 3 VAD ÄR

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

BLANKETTANVISNINGAR. Blankettens struktur. A. Bakgrundsinformation om företaget

BLANKETTANVISNINGAR. Blankettens struktur. A. Bakgrundsinformation om företaget FÖRETAGENS PERSONALUTBILDNING ÅR 2015 UTBILDNINGSSTATISTIK BLANKETTANVISNINGAR De uppgifter om företaget och utbildning som anordnats år 2015 som insamlas med den här undersökningen har i regel rapporterats

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer