Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar"

Transkript

1 Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet Användaridentifikationen och lösenordet för återlämningen av materialet finns i följebrevet.

2 INNEHÅLL: 2 UNDERSÖKNINGEN OM ARBETSKRAFTSKOSTNADER ÅR VEM GÄLLER ENKÄTEN?...3 KONTAKTPERSONER...3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR DEN ELEKTRONISKA DATAINSAMLINGEN...3 FASTSTÄLLANDE AV KOSTNADER...4 NÄRINGSGREN...4 ANVISNINGAR FÖR FRÅGORNA...5 A. Antalet anställda, arbetade timmar och penninglön (euro) år A1. Antalet avlönade (årsverke)*...5 A2. Antalet deltidsanställda omvandlade till heltidsanställda (timmar)...6 A3-A6. Antalet arbetade och frånvarotimmar med lön och utförda arbetstimmar (timmar)*...6 A7. Förskottsinnehållningspliktig lön (euro)*...7 A8. Naturaförmåner...7 A9 och A10. Lärare inom arbetstid baserad på undervisningsskyldighet...8 A11. Anställda som är hela året på oavlönad ledighet...8 A12. Mindre än ett års frånvaro utan lön...8 B. Frånvarotimmar med lön (timmar) och lön för frånvarotiden (euro)...8 B1-B2. Semester*...9 B3-B5. Sjukfrånvaro*...9 B6-B8. Familjeledighet (frånvaro p.g.a. barnafödsel eller -vård)...9 B9. Ledigt för beredskapstid...9 B11. Övrig frånvaro...9 C. Resultatarvoden, semester-, e.d. ersättningar (euro)...10 C1. Resultatarvoden...10 C2. Semesterpenning...10 C3. Semesterersättning...10 C4. Söckenhelgsersättningar...10 C5. Ersättning som betalats för att anställningsförhållande upphört...10 C6. Beredskaps- och alarmersättningar...10 D. Understöd som arbetsgivaren erhållit...10 E. Socialskyddskostnader (euro)...10 F. Andra arbetskraftskostnaderna...11 F1. Löner som betalats från tid av personalutbildning (den egna personalens löner)...11 F2. Anslag som använts för utbildningen...11 F3. Skyddsdräkter, arbetskläder...11 F4. Kostnader för rekreation och social verksamhet...11 F5. Kostnader för personalrekrytering...11 F6. Rehabilitering i tidigt skede och övriga arbetskraftskostnader...11 KOMMENTARER...12

3 Undersökningen om arbetskraftskostnader år Vem gäller enkäten? Kontaktpersoner Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2008 med de undantag som nämns nedan. Det finns två möjligheter att räkna ut antalet anställda (årsverken): endera summeras uppgifterna för var och en av kommunerna utgående från kommunens egen personalförteckning eller kommunens eget personalregister eller alternativt räknas summorna ut med hjälp av det genomsnittliga antalet anställda i kommunen under varje månad. Beräkningsmodellerna presenteras nedan i punkten A1 om antalet anställda. Uppgifterna om personalen samlas in separat för heltids- och deltidsanställda månadsavlönade samt timavlönade. Uppgifterna gäller antalet anställda (årsverken), antalet arbetsdagar/-timmar med lön, antalet frånvarodagar/-timmar jämte löner som betalats för dessa samt några socialkostnadsavgifter som arbetsgivaren betalar och vissa andra arbetskraftskostnader. Största delen av socialkostnaderna erhålls ur administrativa register. Till arbetskraftskostnaderna räknas inte utgifter för arbetslokaler, hyror, telefon- eller energikostnader, kontorsmaterial osv. Vi hoppas att Ni sänder oss uppgifterna på en elektronisk webblankett Blankettens kommunspecifika användar-id och lösenord hittar Ni i följebrevet. Vid behov kan kommun/samkommun be om en separat excel- eller pappersblankett från Statistikcentralen för enkäten. Följande personer vid Statistikcentralen svarar på förfrågningar om uppgiftsinnehållet i enkäten och den elektroniska datainsamlingen samt tar emot beställningar av blanketter: Pentti Jonninen tfn (09) Tomi Martikainen tfn (09) Hanna Rättö tfn (09) e-post: Anvisningarna för enkäten finns på adressen: Allmänna anvisningar för den elektroniska datainsamlingen Inloggning till tjänsten Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet på adressen Logga in till tjänsten med kommuns/samkommuns användar-id och lösenord, som Statistikcentralen levererat i ett följebrev. På inloggningssidan är det möjligt att välja antingen svenska

4 4 eller finska som språk för tjänsten. Skriv in användar-id och lösenord i fälten och tryck på Fortsätt. Lämnande av kontaktinformation Fyll i uppgifterna om kommuns/samkommuns kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress). Vi kontaktar personen ifråga om det finns något oklart i de levererade uppgifterna. Observera att uppgifterna är obligatoriska. Att spara uppgifter Fastställande av kostnader Uppgifterna sparas med knappen Spara. Om något väsentligt saknas eller om det finns uppgifter som inte är logiska i förhållande till varandra, ger programmet en anmärkning om detta i nedre marginalen av blanketten. Anmärkningen hindrar dock inte sparandet. Systemet informerar om sparandet lyckats eller eventuellt misslyckats. Härefter kan man återgå t.ex. till föregående sida eller logga ut ur tjänsten, och de sparade uppgifterna försvinner inte. Sparandet av uppgifter lyckas inte om det sparats text i det numeriska fältet. Observera att den person som fyller i blanketten ska trycka på knappen Spara med omkring 60 minuters mellanrum för att sessionen/förbindelsen inte plötsligt ska avbrytas. Näringsgren I undersökningen tillämpas kassaflödesprincipen. Det innebär att utredningen gäller de penningflöden som faktiskt har inträffat under år 2008, trots att en del av kostnaderna (eller återbäringarna) egentligen hänför sig till år Kostnaderna antecknas till nettobelopp efter avdrag för eventuella återbäringar, gottgörelser och liknande poster som kommun/samkommun erhållit. Undantag från ovanstående regel är löner för sjukdomstid och ledighet p.g.a. barnafödsel och -vård. Dessa poster antecknas till bruttobelopp före återbäring från Folkpensionsanstalten eller olycksfallsförsäkringen. Samkommunerna svarar på bara en blankett enligt den huvudsakliga näringsgrenen. I kommunerna är det en blankett för varje näringsgren. Varje person eller enhet placeras i sin egen näringsgren. En egen blankett skall i mån av möjlighet fyllas i för varje näringsgren på 2-siffrig nivå. Om det är möjligt att ur datasystemet ta fram kostnader per person, skall uppgifterna summeras per näringsgren. I annat fall ges uppgifterna per näringsgren genom att dagarna/timmarna, kostnaderna osv. för de olika enheterna inom näringsgrenarna summeras. Om det inom administrativa enheter finns personer som hör till en annan näringsgren och som det är besvärligt att särskilja från sina enheter, kan uppgifterna lämnas enligt den ursprungliga enheten. Ett exempel är att näringsgrenen offentlig förvaltning omfattar administrativ personal på hälsocentralerna, men dessa personer kan antecknas för näringsgrenen hälsovård och socialtjänster. Alldeles små enheter, med ungefär tio personer eller färre, kan slås samman och föras till en annan näringsgren som är lämplig med tanke på verksamheten. Det här gäller om enheten i fråga annars skulle vara den enda i sin näringsgren. Utbildningsnäringsgrenen delas i två delar (också i samkommunerna) på så sätt att den ena blanketten gäller personer som följer arbetstidssystemet för undervisningsarbete och den andra övrig personal inom utbildning. Bl.a. de flesta rektorer hör till den senare gruppen.

5 Anvisningar för frågorna 5 Om en person under år 2008 arbetat inom flera enheter (näringsgrenar) och uppgifterna inte kan fördelas med en månads noggrannhet, bokförs uppgifterna på den näringsgren där personen arbetat den största delen av året. Om det ifråga om någon kostnadspost bara finns uppgift om hela kommunen, kan den fördelas på näringsgrenar och ytterligare på personalgrupper i förhållande till deras lönesummor. De fält som har en asterisk (*) i anvisningarna är obligatoriska. A. Antalet anställda, arbetade timmar och penninglön (euro) år 2008 A1. Antalet avlönade (årsverke)* Uppgifterna om antalet anställda och också de flesta andra uppgifter samlas in separat gällande timavlönade samt hel- och deltidsanställda månadsavlönade. Deltidsanställd är en person som i sitt avtal har en deltidsprocent eller vars arbetstid annars är kortare än enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet eller kortare än den arbetstid som normalt tillämpas vid enheten. Om en person som annars är heltidsanställd har haft partiell vårdledighet, partiell studieledighet, deltidspension, deltidstillägg eller motsvarande, betraktas han/hon som heltidsanställd under månaderna i fråga. Om det inte går att beräkna antalet anställda månadsvis, räknas en person som hel- eller deltidsanställd beroende på vilkendera gruppen han eller hon har tillhört under största delen av kalenderåret Antalet anställda och de övriga uppgifterna skall inte omfatta personer som bara fått arvoden (t.ex. föreläsare, konsulter, utomstående utbildare, närståendevårdare eller familjevårdare, medlemmar i frivilliga brandkårar), timlärare i bisyssla (bl.a. vid medborgarinstitut) och inte heller personer som har varit lediga utan lön hela kalenderåret (A11). Tim- eller månadsavlönade lantbruksavbytare skall inte heller ingå och detsamma gäller personer som varit alterneringslediga hela året från och med kalenderårets början. Dessa grupper och deras arbetstimmar och löner samt socialkostnaderna faller utanför förfrågan. I antalet anställda ingår däremot personer i anställningsförhållande på visstid (såsom vikarier och sysselsatta). Det relevanta är att de personer, arbetstimmar och lönesummor samt andra kostnader som ingår i undersökningen motsvarar varandra. Antalet anställda (årsverke) beräknas på följande sätt: (Antalet dagar (kalenderdagar) i anställningsförhållande minus antalet (kalender)- dagar av frånvaro utan lön) dividerat med 366 = punkt A1 i blanketten. Det genomsnittliga antalet anställda under året (antalet årsverken) erhålls genom att från det totala antalet kalenderdagar för personer som under året varit i anställningsförhållande (med undantag för dem som varit lediga utan lön under hela året) dra av alla ledigheter utan lön (också permittering- och strejkdagar) och dividera skillnaden med 366. Om det finns olika arbetstider inom kommunens/samkommunens enhet/näringsgren, lönar det sig att först räkna antalet arbetstimmar för varje grupp och sedan sammanslå dem så blir det enklare att räkna antalet arbetstimmar i punkt A3.

6 6 Om det inte går att genomföra en automatisk uppföljning av anställda på individnivå, erhålls kommuns/samkommuns genomsnittliga antal anställda (årsverken) år 2008 genom att räkna ihop antalet personer i anställningsförhållande med lön i slutet av varje månad och dividera summan med 12. I siffran för slutet av en månad skall inte inräknas de personer som under månaden varit lediga utan lön. A2. Antalet deltidsanställda omvandlade till heltidsanställda (timmar) Antalet deltidsanställa (årsverken för deltidsanställda) omräknas till årsverken för heltidsanställda med hjälp av deltidsprocenten eller någon annan deltidsgrad utgående från siffran i punk A1. Om t.ex. arbetstiden för en deltidsanställd är ca 2/3 av arbetstiden för en heltidsanställd, motsvarar tre deltidsanställda två heltidsanställda arbetstagare. A3-A6. Antalet arbetade och frånvarotimmar med lön och utförda arbetstimmar (timmar)* I statistiken behövs både antalet arbetade timmar och frånvarotimmar med lön och antalet utförda arbetstimmar för att nyckeltalen för arbetskraftskostnaderna skall kunna beräknas. Uppgifterna om personalens sammanlagda ordinarie teoretiska årsarbetstid samt om tilläggs- och övertidstimmarna behövs för att antalet arbetade timmar och frånvarotimmar med lön skall kunna beräknas. År 2008 har 254 arbetsdagar, då man från 366 kalenderdagar drar av veckosluten (2x52) och 8 söckenhelger. För personer med månadslön i kontorsarbete är veckoarbetstiden 36,25 timmar och dagsarbetstiden 7,25 timmar. Den ordinarie årsarbetstiden för år 2008 för de anställda fås genom att multiplicera antalet arbetsdagar med antalet arbetstimmar (7,25 x 254), dvs timmar. För personer i periodarbete är veckoarbetstiden 38,25 timmar med avdrag för lunchpaus som de flesta har. Då blir antalet arbetstimmar per dag 7,32 timmar. Den ordinarie årsarbetstiden får man genom att multiplicera 254 x 7,32 = 1859 timmar. För personer med allmän arbetstid ingår inte lunchpausen i arbetstiden. Veckoarbetstiden är 38,25 timmar, dvs. antalet timmar per dag är 7,65. Den ordinarie årsarbetstiden får man genom att multiplicera 7,65 x 254 = 1943 timmar. Slutligen multipliceras denna persons ordinarie årsarbetstid: för heltidsanställda med anställda (årsverke) från punkt A1 och för deltidsanställda med medeltalet deltidsanställda från punkt A2 omvandlade till heltidsanställda. Till ovannämnda ordinarie arbetstidstimmar läggs ytterligare övertidstimmarna (separat i punkt A4), för erhållande av alla arbets- och frånvarotimmar med lön. Enligt arbetskollektivavtalet är den ordinarie årsarbetstiden för timavlönade i medeltal 1943 timmar per år. Beroende på kommunens datasystem är det eventuellt möjligt att ta ut den ordinarie årsarbetstiden och antalet arbetstimmar med lön per näringsgren direkt utan räkneoperationerna ovan. För andra lärare än dem vars arbetstid baserar sig på undervisningsskyldighet antecknas timmarna bland den övriga personalen på undervisningsblankett. Den ordinarie årsarbetstiden för t.ex. rektorer och lärare vid läroanstalter inom social- och hälsovården antecknas enligt kontorsarbetstid och för lärare inom yrkesinriktad vuxenutbildning enligt den allmänna arbetstiden. För anställda inom yrkeshögskola med årsarbetstid används allmänt årsarbetstiden 1600 timmar. Tilläggs- och övertidstimmar (punkten A4) är timmar för vilka penningersättning betalats, inkl. läkares jourtimmar, som ersatts i pengar och som inte tagits ut i form av ledig tid. Beredskapstimmar, läkares aktiva ledigheter och lärares övertimmar

7 7 räknas inte som tilläggs- och årveckaövertidstimmar. övertidstimmar behövs alltid ange som timmar. Antalet tilläggs- och För läkare och personer med motsvarande arbetsuppgifter antecknas timmarna för aktiv jour (jour som sköts på ifrågavarande arbetsplats) som övertidstimmar om en avtalsenlig ersättning betalats för dem. Om man för timmarna i aktiv jour har gett lediga timmar, som hålls under den ordinarie arbetstiden ingår dessa i den ordinarie arbetstiden. Löner och arvoden ingår i den ordinarie lönesumman. Aktiva timmar för annan än aktiv jour antecknas som övertidstimmar och de ersättningar som utgått för dem ingår i den ordinarie lönesumman. Andra ersättningar ingår i beredskapsersättningarna (C6). Om beredskapstimmarna omvandlas till lediga timmer skall de antecknas i punkt B9. Frånvarotimmar med lön (A5) omfattar både separat efterfrågade (B1, B3-B4, B6-B7) och övriga frånvarotimmar med lön (B9, B11). Antalet arbetade timmar (A6) borde erhållas som skillnaden mellan ovannämnda punkter A3 och A5. A7. Förskottsinnehållningspliktig lön (euro)* A8. Naturaförmåner Det totala beloppet av penninglöner som kommun/samkommun under året har betalat för utförd och icke-utförd arbetstid. I lönerna inräknas inte löner för personer som inte ingår i antalet anställda (antalet årsverken), t.ex. mottagare av arvoden. Det antecknade antalet löntagare och lönesumman bör motsvara varandra! Naturaförmåner samt kostnadsersättningar räknas inte som penninglön. Med kostnader för naturaförmåner avses nettobeloppet av de verkliga kostnaderna för beviljade naturaförmåner. Om de verkliga kostnaderna för en naturaförmån inte finns att tillgå, uppges beskattningsvärdet för naturaförmånen ifråga. Kostnaderna för personalbespisning (måltidsförmån) inbegriper kostnader för eventuell egen personalmatsal eller kafé och kostnader för anskaffning av lunchsedlar e.d. (exkl. löner för personal, eftersom dessa ingår i totallönesumman för de anställda) efter avdrag för den andel som eventuellt betalas av de anställda själva. På motsvarande sätt avdras från lunchsedelns pris den andel som betalas av den anställda, och skillnaden utgör kostnaderna för måltidsförmånen. Kostnaderna för bilförmån omfattar kommuns/samkommuns nettokostnader för olika förmåner som hänför sig till användningen av bil: bränsle-, försäkrings-, service-, reparations- och parkeringskostnader, garageförmån, bilplats. Kostnaderna för ett fordon som ägs av kommun/samkommun och som är i de anställdas eget bruk kan även beräknas på leasingkostnaderna för motsvarande bilförmån, med kontraktsenliga leasingpriser som beräkningsgrund. I kostnaderna inräknas inte den del av användningen som direkt hänför sig till arbetet, och inte heller kostnader för inköp av fordon eller inkomster av återförsäljning av fordon. Kostnaderna för boende omfattar nettobeloppet av bruks- och underhållskostnader för stöd av personalens boende, d.v.s.: underhåll av kommuns/samkommuns egna bostäder och bostadsområden (bl.a. serviceföretagskostnader, försäkringspremier, fastighetsskatt),

8 8 kostnader för stödjande av boende på hyra, flyttnings- och reparationsbidrag, samt ränteförmåner som hänför sig till en löntagares köp av ägarbostad. Andra förmåner är t. ex. arbetsgivarens nettokostnader för telefonförmån. A9 och A10. Lärare inom arbetstid baserad på undervisningsskyldighet En särskild blankett ifylls gällande Lärare inom arbetstid baserad på undervisningsskyldighet och där frågar vi i punkt A9 efter timmar för skolarbetstid, som utgör grund för lön (= timmar i klassundervisning + lärotimmar eller andra uppgifter som betalats på basis av övertidarvode). I antalet timmar för samplanering och veso-utbildning i punkt A10 innebär samplaneringen veckotimmar enligt avtalet (t.ex. i grundskolan 3 timmar/vecka) och veso-utbildningen utbildnings- och planeringsdagar. A11. Anställda som är hela året på oavlönad ledighet Personer som har varit hela året lediga utan lön är personer i anställningsförhållande som varit hela året på oavlönad ledighet. De finns inte med i antalet anställda som erhållit lön (årsverken) i punkt A1. A12. Mindre än ett års frånvaro utan lön All oavlönad frånvaro i mindre ett år antecknas såsom timmar. Sådan frånvaro är t.ex. studieledighet, alterneringsledighet, vårdledighet, sabbatsår eller någon annan frånvaro utan lön. Dessa oavlönade ledigheter har dragits av vid beräkning av årsverken i punkt A1. B. Frånvarotimmar med lön (timmar) och lön för frånvarotiden (euro) Frånvaro och motsvarande kostnader uppges för personer som ingår i antalet anställda. Man får antalet frånvarotimmar under arbetsdagen genom att dividera det ordinarie antalet arbetstimmar under veckan med 5, i vardagar är divisorn 6 och om frånvaro anges i kalenderdagar är divisorn 7. Om frånvarotiden är känd exempelvis i form av kalenderdagar kan antalet frånvarotimmar räknas enligt följande: Det ordinarie antalet arbetstimmar under veckan/7 x antalet frånvarodagar (kalenderdagar) = antalet frånvarotimmar. För månads- och timavlönade kan kostnaderna för frånvaro räknas genom att frånvarotimmarna multipliceras med timlönen. Om en person har varierande arbetstid räcker det med en uppskattning av antalet frånvarotimmar och kostnaderna för dessa. Den lön som betalats för frånvarotimmar uppges som bruttobelopp. Detta gäller också frånvaro på grund av sjukdom och familjeledighet (på grund av barnafödsel och vård).i praktiken är det väldigt svårt att definiera arbetstider eller frånvaro i timmar i fråga om personer som följer arbetstidssystemet för

9 9 undervisningsarbete. Frånvaro för personer som hör till denna grupp anges i arbetsdagar. B1-B2. Semester* B3-B5. Sjukfrånvaro* Semestrarna omfattar semesterdagar som tagits ut under år 2008 inklusive förlängningar, fastställd utbytesledighet och sparledighet. Tiden anges i arbetstimmar och även motsvarande semesterlön uppges. På blanketten för lärare inom arbetstid baserad på undervisningsskyldighet förekommer begreppet sommaravbrott. Det avser tiden mellan skolarbetets slut och dess början. Begreppet omfattar här också skolornas höstlov och övriga ledigheter, också kalkylerad semesterlov för lärarna. I dessa punkter antecknas korta och långa (ersättning av FPA) sjukfrånvarotimmar med lön. Lön/ersättning för inkomstbortfall under sjuktid antecknas till bruttobelopp utan avdrag för belopp som betalats till arbetsgivaren med stöd av sjukförsäkringslagen eller olycksfallsförsäkringslagen. Uppgifterna om de återbetalningar av dagpenningar som kommunen år 2008 erhållit av Fpa för sjukledighet och familjeledighet samt olycksfallsdagpenningar erhåller Statistikcentralen ur Fpa:s register. B6-B8. Familjeledighet (frånvaro p.g.a. barnafödsel eller -vård) B9. Ledigt för beredskapstid B11. Övrig frånvaro I dessa punkter antecknas frånvarotimmar med lön för moderskaps-, faderskapsoch föräldraledighet samt löner för frånvarotimmar med lön. Om en person haft moderskapsledighet utan lön och därtill hörande vårdledighet under hela kalenderåret 2008, skall hon inte räknas med i antalet anställda, och frånvaron skall inte räknas med i antalet frånvarotimmar. En person som varit moderskapsledig med lön under en del av år 2008 räknas däremot med i antalet anställda under de månader hon har varit ledig, och hennes frånvarotimmar uppges för motsvarande tid. Eventuella vikarier skall på normalt sätt räknas med i antalet anställda, liksom arbetstimmar och lön skall räknas med i respektive summor. Ledighet för beredskapstid är t.ex. för läkare, servicemän ledighet med lön som getts för annan orsak än aktiv jour. Den ledighet med lön som eventuellt tas ut istället för en ersättning antecknas här och ersättningen för beredskapstiden (utan ledighet) finns i punkt C6. Till övrig frånvaro räknas löner som betalats för lediga dagar som beviljats av olika personliga och samhälleliga skäl (t.ex. bemärkelsedagar, förtroendeuppdrag, repetitionsövningar, studieledighet). Till skillnad från tidigare undersökningsomgångar räknas samarbete såsom förtroendemannaverksamhet, fackföreningsutbildning osv. inte längre med i ickeutförd arbetstid, utan de ingår i utförd arbetstid. I denna punkt uppges alltså inte lönekostnader för dessa.

10 10 C. Resultatarvoden, semester-, e.d. ersättningar (euro) C1. Resultatarvoden C2. Semesterpenning C3. Semesterersättning C4. Söckenhelgsersättningar Kostnaderna omfattar sådana ersättningar som betalats i tillägg till tids- och prestationslöner, och som baserar sig på ekonomisk och produktivitetsmässig utveckling eller andra resultatmått som kommun/samkommun har uppställt. Semesterpenningen gäller främst månadsavlönade. Den omfattar också semesterersättning som betalats i pengar då anställningsförhållandet upphört. Semesterersättning betalas för semester som den anställda inte tagit ut och hit hör också lärares semesterdagsersättningar. Särskilda ersättningar för icke-utfört arbete under söckenhelger och andra helger betalas vanligen bara inom timlönebranscher. Anställda med månadslön eller skiftarbete får vanligen inte någon separat söckenhelgsersättning. Hit hör alltså inte söndagstillägg eller motsvarande. C5. Ersättning som betalats för att anställningsförhållande upphört I denna punkt antecknas ersättning p.g.a. att anställningsförhållandet upphör, till den del den utbetalda lönen eller ersättningen inte är ersättning för utfört arbete. I denna punkt antecknas även engångsersättning som betalas då anställningsförhållandet upphör. Hit hör inte semesterersättning, som antecknas i punkt C3. C6. Beredskaps- och alarmersättningar I denna punkt antecknas betydande beredskaps- och alarmersättningar som inte utgör ordinarie lön, utan avtalsgrundade extra tillägg. Till denna kostnadspost hör också förtroendemannaersättningar, initiativarvoden, undervisningsarvoden och honorar, den beskattningsbara delen av kostnadsersättningar, o.s.v. D. Understöd som arbetsgivaren erhållit I denna punkt ingår bara de utbildningsersättningar och utbildningsstöd till läroanstalter som staten beviljat den kommunala arbetsgivaren och som betalats i samband med sysselsättningsunderstöden år De egentliga sysselsättningsstöden erhålls ur registren. E. Socialskyddskostnader (euro) Merparten av de sociala kostnaderna (bl.a. KomPL-premier) erhålls ur de administrativa registren och behöver således inte anges här. De sociala kostnaderna anges för de personers del som är inkluderade i antalet anställda och i lönekostnaderna. Dessutom anges på lärarblanketten (punkt E5) de StPL-premier som betalats till statskontoret för lärarnas pensioner. Frivilliga socialkostnader omfattar bl.a. frivilliga pensionsförsäkringar, ansvarsförsäkringar osv.

11 11 F. Andra arbetskraftskostnaderna F1. Löner som betalats från tid av personalutbildning (den egna personalens löner) Med personalutbildning avses utbildning som arbetsgivaren skaffat eller ordnat för företagets egen personal. Till personalutbildning räknas yrkesinriktad grundutbildning och tilläggsutbildning samt övrig utbildning med syfte att upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheten, också arbetsskyddsutbildning och befolkningsskyddsutbildning. Gällande denna utbildning antecknas lönen för utbildningstiden. Om utbildarna hör till kommunens egen personal, anges inte deras löner här. Personalutbildning räknas höra till utförd arbetstid och därför räknas inte personalutbildningstimmarna som frånvarotid. F2. Anslag som använts för utbildningen F3. Skyddsdräkter, arbetskläder Kostnaderna omfattar nettokostnaderna för anskaffning och skötsel av material/anordningar för användning i arbetsplatsutbildning samt nettokostnader som hänför sig till fastighetsslitage, utbildningsarvoden och andra kostnader, som hänför sig till kurser och kommun/samkommun har betalat till utomstående, kostnader som hänför sig till kurser som ordnats utanför kommun/samkommun (kursavgifter, rese- och övernattningskostnader). I skyddsdräkter och arbetskläder ingår de nettokostnader som uppkommer för arbetsgivaren vid köp och tvätt eller hyrning av dem samt s.k. dräktpenning och anskaffningsersättningar till arbetare. F4. Kostnader för rekreation och social verksamhet Nettokostnader för ordnande av barnavård, personalklubbar, semester- och rekreationsverksamhet, semesterbyar, kulturverksamhet o.dyl. F5. Kostnader för personalrekrytering Kostnader för rekrytering av personal, exkl. värdet av de egna anställdas arbetsinsats, d.v.s.: kostnader för tidningsannonser, ersättningar till företag som erbjuder arbetskraftstestnings- och rekryteringstjänster, resekostnadsersättningar som betalats till arbetssökande. F6. Rehabilitering i tidigt skede och övriga arbetskraftskostnader De kostnader som arbetsgivaren betalat gällande rehabilitering i ett tidigt skede och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan anges som nettokostnader. Övriga arbetskraftskostnader omfattar bl. a. eventuella personalförmåner och prisnedsättningar i stil med gratis arbetsresor, kostnader för barnavård som arbetsgivaren arrangerat osv.

12 Kommentarer 12 Ange i den här punkten som fritt formulerad text om något förfaringssätt som avviker från anvisningarna har använts vid lämnande av uppgifter eller synpunkter på enkätens innehåll eller blanketten. Om det uppstår problem med sparandet av uppgifterna kontakta kontaktpersonerna eller per e-post:

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kommunbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.stat.fi/keruu/jstki/lomake

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 4:e kvartalet Industrin Byggbranschen Samfärdsel Bevaknings-, rengörings- och städbranschen Tekniska branscher Oktober Servicebranscher Innehåll Allmänna

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält.

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält. 1 SCB Arbetskostnadens nivå och struktur Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) med jämna mellanrum.

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt www.bygg.org 2 Granskningsunderlag till Byggnads Fas 1 (sid 3 21) Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 (sid 22) Prestationslöner:

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar

LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar Månadsavlönade Timavlönade Bästa mottagare! Statistikmaterialet över löner inom den kommunala sektorn skall återsändas före 18.12.2009.

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 3 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2005 2007 Ändrade avtalsbestämmelser 1 KAPITEL II AVLÖNING KAPITEL I ALLMÄN DEL 2 Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET 2012 03 28 KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET Inledning Parterna kom i förra avtalsrörelsen överens om att göra en redaktionell översyn av ALFA. Avsikten var inte att göra några materiella förändringar utan

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f.

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. 1.2.2014 31.1.2017 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Med detta arbetskollektivavtal fastställs arbets- och lönevillkoren för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011 BILAGA 2 TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer