1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält."

Transkript

1 1 SCB Arbetskostnadens nivå och struktur Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) med jämna mellanrum. Uppgifterna ska lämnas av ett antal utvalda företag och arbetsställen. I Agda PS finns rapporten SCB Arbetskraftskostnader som ett hjälpmedel att ta fram de uppgifter som finns i programmet som ska lämnas in till SCB. w Det är viktigt att du tar del av de instruktioner som skickas från SCB vid uppsättningen av rapportens inställningar och variabelkopplingar. 1.1 Variabler För att få ut värden från programmet krävs att du gör ett antal variabelkopplingar i systemet. Vår rekommendation är att du lägger upp nya variabler för att använda i denna statistik. Nya variabler lägger du upp under Register > Löneberäkning > Variabler. Variablerna ska vara av variabeltypen Ackumulering. För att göra det tydligt vad variablerna används till kan du med fördel namnsätta dem på ett sätt som visar detta. I exemplen nedan har vi döpt dem till bland annat LCS_Arbetade_timmar (LCS = Labour Cost Survey som är det namn undersökningen har i EU). Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält. 1

2 ( ) De variabler som används i statistiken är: LCS_Arbetade_timmar. I fält B1 redovisas antalet faktiskt arbetade timmar. Markering i Antal. LCS_Avgångsvederlag. I fält C5 redovisas utbetalda avgångsvederlag. Markering i Belopp. LCS_Avlönade_dagar. I fält B2 redovisas antal avlönade timmar och för att kunna göra om frånvaro som beräknas i dagar till timmar används två variabler till samma fält. Markering i Antal. LCS_Avlönade_timmar. I fält B2 redovisas antal avlönade timmar och för att kunna göra om frånvaro som beräknas i dagar till timmar används två variabler till samma fält. Markering i Antal. LCS_Bonus. I fält C4 redovisas bonus med mera. Markering i Belopp. LCS_Förmåner. I fält D1 redovisas kostnaderna för förmåner och kontanta ersättningar. Markering i Belopp. LCS_Ind_avtalsförmåner. I fält E2b redovisas kostnader för individuella avtalsförmåner. Värdet kan även fyllas i direkt i rapportens beställningsbild om inte uppgifterna finns i Agda PS. Markering i Belopp. LCS_Lön_för_tid. I fält C2 ska all ordinarie lön redovisas förutom den som ingår i C3 till C6. Markering i Belopp. LCS_Sjuklön. I fält C3 redovisas den sjuklön arbetsgivaren betalat ut. Markering i Belopp. LCS_Utbet_anst_sparprog. I fält C6 redovisas avsättningar till anställdas sparprogram. Värdet kan även fyllas i direkt i rapportens beställningsbild om inte uppgifterna finns i Agda PS. Markering i Belopp. 1.2 Företagsinställningar I Företagsinställningarna > flik 6 Rapporter > knappen SCB Arb kost, kopplar du dina variabler för att få ut värden i rapporten. Markera din variabel under Tillgängliga variabler och antingen dra över till vänstra sidan eller använd pilarna för att förflytta variabeln till rätt plats. 2

3 1.3 Personal > Personregister > Statistik/Försäkringar Vilka personer som ska redovisas i statistiken beskrivs i instruktionerna från SCB. För att den anställde ska komma med i rapporten krävs att det finns en markering i rutan Statistik. w Personer med siffran 9 i fältet Kod Sv Näringsliv kommer inte att tas med i rapporten. 3

4 ( ) 1.4 Rapporter > Rapportcentral > Statistikrapporter > SCB Arbetskraftskostnader Rapporten, SCB Arbetskraftskostnader finns i rapportcentralen i både Agda PS webb och Agda PS klient. n Bilderna från beställningsbilden nedan är hämtade från Agda PS webb och kan till vissa delar se lite annorlunda ut i Agda PS klienten. Beskrivning av hur rapporter generellt fungerar finns att läsa om i användarhandböckerna Gemensamma delar och Agda PS webb och kommer därför inte att beskrivas här. 4

5 1.4.1 Frekventa inställningar Datum: I fälten för datum anger du vilken period du vill ta fram rapporten för. Redovisningsperioden finns angiven i instruktionerna från SCB och avser vanligast ett helt kalenderår. Här kan du antingen använda de kodord som finns, ange datum manuellt eller via kalendern. Du kan maximalt välja ett intervall som omfattar 18 månader. Anställningsnummer: Vid anställningsnummer kan du göra ett urval genom att ange ett intervall. Om du inte anger några anställningsnummer kommer alla personer att skrivas ut. I nedanstående rutor anger du det värde (alternativt de värden) som ska skrivas ut i rapporten. Dessa fält avser uppgifter som normalt inte finns tillgängliga i Agda PS. w I SCB s anvisningar finns angivet från vilka konton du ska hämta värdet som ska redovisas i respektive ruta i rapporten. C.6. Utbet anställdas sparprog tkr: Ange värdet av de avsättningar som gjorts till sparprogram eller fonder, för inköp av företagets aktier eller andra finansiella tillgångar för den anställdes räkning. Anges i jämna tusental. E.2a. Kollektiva antalsförmåner tkr: Ange kostnaderna för pensionsförsäkringar, avgifter och premier till arbetsmarknadsförsäkringar (t ex AFA, Fora, Alecta), gruppförsäkringar eller andra sociala kostnader som är knutna till kollektivavtalet. Anges i jämna tusental. E.2b. Individuella antalsförmåner tkr: Ange kostnaderna för kompletterande individuella avtalsförmåner som tilkommit genom särskilt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde, till exempel individuellt tecknade pensionsförsäkringar. Här kan du antingen koppla en variabel som hämtar värdet från Agda PS eller skriva in värdet i beställningsbilden. Det värde du lägger in i beställningsbilden trumfar ev variabelvärde. E.2c. Övriga socialförsäkringar tkr: Ange kostnader som tillkommit genom särskilt avtal mellan arbetsgivare och anställd. Exempelvis individuellt tecknade pensionsförsäkringar. Här kan du antingen koppla en variabel som hämtar värdet från Agda PS eller skriva in värdet i beställningsbilden. Det värde du lägger in i beställningsbilden trumfar ev variabelvärde. F.1. Personalutbildningskostnader tkr: Ange kostnader för kursavgifter, externa lärare, hyra för utrustning mm. Dra av ev bidrag till personalutbildningskostnaderna. Lönekostnader för egen personal som deltar i utbildningen, kostnader för byggnader eller egen utrustning som används till utbildning ska inte ingå. F2. Kostnader för sjukvård tkr: Ange kostnader för bland annat företagssjukvård och företagshälsovård, fria läkemedel, sjukvårdsmaterial, behandling utanför verksamheten samt terminalglasögon. 5

6 ( ) F.3. Kostnader för personalvård tkr: Ange kostnader för fritidsverksamhet, fritidsanläggningar, friskvårdspengar, personalfester mm. Till kostnader för personalvårdande verksamhet räknas också barntillsyn, personaltidning, direkt utbetald begravningshjälp, semesterbidrag mm. F.4. Kostnader för rekryteringar tkr: Här redovisas kostnader som uppstår i samband med rekrytering av personal enligt SCB s anvisningar. F5. Övriga arbetskraftskostnader tkr: Här redovisas eventuella kostnader som inte nämnts tidigare. G.1. Bidrag arbetskraftskostnader tkr: Ange alla erhållna bidrag som ska användas för att betala delar av eller hela ersättningen till anställda. Minuter att fylla i: Här kan du ange hur lång tid det tog för dig att ta fram de uppgifter som SCB efterfrågar. Frivillig uppgift. Kontaktperson: Ange företagets kontaktperson. Epost: Ange epostadress till kontaktpersonen. Telefon 1: Ange telefonnummer till kontaktpersonen. Telefon 2: Ange telefonnummer till kontaktpersonen. 6

7 1.4.2 Övriga inställningar Företag, Tjänsteställe, Avdelning, Arbetsledare, Attestkod resor och tid: Här kan du göra urval på olika organisatoriska begrepp. Endast de du som användare har behörighet till visas. Läs mer om hur du använder dessa inställningar i användarhandboken Gemensamma delar eller Agda PS webb. Ta med vilande: Om du markerar rutan Ta med vilande, kommer även personer som har en markering i rutan Vilande under Personal > Personregister > flik 3 Anst uppg, med på rapporten. Ta med ej anställda: Om du markerar rutan Ta med ej anställda, kommer även personer som har ett Avgångsdatum under Personal > Personregister > flik 3 Anst uppg, med på rapporten. Personens avgångsdatum måste ligga inom det valda datumurvalet för att komma med på listan. Totalsida: Markera rutan om du vill skriva ut blankettsidorna. Detaljrader: Detaljraderna används om du vill stämma av de värden som skrivs ut i rapporten. Registreringarna skrivs ut per person Brytbegrepp/Sortering Under Brytbegrepp/Sortering kan du styra hur informationen i rapporten ska brytas, grupperas och sorteras vid distributionen. Rapporten är inte tänkt att distribueras, men det är fullt möjligt om du skulle vilja. Läs mer om distribution i användarhandboken Gemensamma delar eller Agda PS webb. 7

8 ( ) 1.5 Rapporter > Rapportcentral > SCB Arbetskraftskostnader > Rapporten Här visas exempel på rapportens båda sidor och en bild på en utskrift av detaljraderna. Varje fälts beräkning beskrivs nedan: n Vid utskrift av rapporten, visas först en sida för vilket företag du valt att ta ut rapporten samt vilka urval och brytbegrepp du valt i beställningsbilden. Endast personer med gällande anställningsperioder i aktuellt datumintervall tas med i urvalet. Till exempel, har personen ingen anställningsperiod enligt datumurvalet men har värde på variablerna, kommer denna person eller variabelvärdet inte att räknas med på rapporten. 8

9 9

10 ( ) Namn, adressuppgifter och organisationsnummer hämtas från registret Företag. Arbetsställenummer hämtas från registret Företagsinställningar > flik 1 A.1 Genomsnittligt antal anställda: Redovisar genomsnittligt antal anställda (A1=A2+A3) Beräknas för varje person genom att titta på personens anställningsperioder och räkna antal dagar personen varit anställd och jämför detta med datumintervallets antal dagar. Ingen kontroll görs mot löneutbetalning. Avrundar till heltal på rapporten. A.2 Genomsnittligt antal heltidsanställda: Redovisar genomsnittligt antal heltidsanställda. Beräknas enligt ovan, men tar även hänsyn till personens sysselsättningsgrad. Endast personer som varit heltidssysselsatta under redovisningsperioden kommer att redovisas. Om en person varit anställd på 100% under halva året kommer personen att bli en halv heltidsanställd i beräkningen. Avrundar till heltal på rapporten. A.3 Genomsnittligt antal deltidsanställda: Redovisar genomsnittligt antal deltidsanställda. Beräknas på samma sätt som A.2, men tar endast med personer som varit deltidsanställda. En person som varit heltidsanställd en del av året och deltidsanställd en del, räknas som deltidsanställd. Avrundar till heltal på rapporten. A.4 Antal deltidspersoner omräknade till heltidspersoner: Redovisar antal deltidsanställda omräknat till heltidspersoner. Beräknar och summerar sysselsättningsgraden för deltidsanställda redovisade i A.3. Exempel 1: Två anställda med 50% resp 70% sysselsättningsgrad utgör tillsammans 1,2 heltidspersoner. 10

11 Exempel 2: En person som varit anställd halva året och under denna tid haft en sysselsättningsgrad på 50%, det ger en deltidsperson på 0,25 i rapporten. Visar värdet med två decimaler. B.1 Antal faktiskt arbetade timmar: Antal faktiskt arbetade timmar enligt anvisningarna. Redovisar värdet från variabeln kopplad till B1 Arbetade timmar i Företagsinställningarna uppdelade för heloch deltidsanställda. B.2 Antal avlönade timmar: Antal avlönade timmar enligt anvisningarna. Avlönade timmar är timmarna från B.1 + betald frånvaro som till exempel semester. Redovisar värdet från variablerna kopplad till B2 Avlönade timmar och B2 Avlönade dagar. C.1 Total lönekostnad: Redovisar den totala lönekostnaden som ska vara summan av C.2 till C.6. C.2 Lön för arbetad och ej arbetad tid: Redovisar lön för arbetad och ej arbetad tid. Redovisar värdet från variabeln kopplad till C2 Lön för tid i Företagsinställningarna. Se anvisningarna vad som ska ingå resp inte ingå. C.3 Sjuklön och ersättning utöver försäkringskassans förmåner: Redovisar den sjuklön arbetsgivaren betalat ut. Även ersättning som arbetsgivaren betalar utöver försäkringskassans förmåner ska redovisas. Hämtar värdet från variabeln kopplad till C3 Sjuklön med mera i Företagsinställningarna. C.4 Bonus, vinstdelning, personaloptioner: Redovisar bonus, vinstdelning eller annan betalning som sker utan juridiska förpliktelser, som inte sker regelbundet varje månad. Hämtar värdet från variabeln kopplad till C4 Bonus med mera i Företagsinställningarna. C.5 Avgångsvederlag: Utbetalda ersättningar i form av till exempel avgångsvederlag. Redovisar värdet från variabeln kopplad till C5 Avgångsvederlag i Företagsinställningarna. 11

12 ( ) C.6 Utdelning till anställdas sparprogram: Redovisar avsättningar till sparprogram eller fonder för inköp av företagets aktier eller dylikt för den anställdes räkning. Hämtar värdet från variabeln kopplad till C6 Utbet anställdas sparprogram i Företagsinställningarna eller från beställningsbilden. D.1 Förmåner och kontanta ersättningar: Redovisar förmåner och kontanta ersättningar. Här används variabelkoppling till D1 Förmåner i Företagsinställningarna. E.1 Arbetsgivaravgifter enligt lag: Redovisar arbetsgivaravgifter enligt lag. Hämtar uppgifterna enligt arbetsgivardeklarationens rutor 56, 58 och 60. E.2a Kollektiva avtalsförmåner: Redovisa kollektiva avtalsförmåner. Värdet matas in i bilden. SCB s instruktion ger kontohänvisningar. E.2b Individuella avtalsförmåner: Redovisa individuella avtalsförmåner. Här kan du hämta värdet från variabeln kopplad till E2b Individuella avtalsförmåner i Företagsinställningarna alternativt mata in ett värde i beställningsbilden. Har du lagt in ett värde i beställningsbilden kommer detta att trumfa eventuellt värde på variabeln. E.2c Övriga socialförsäkringar: Matas in i beställningsbilden. SCB s instruktion ger kontohänvisningar. E.3 Särskild löneskatt: Redovisar kostnader för särskild löneskatt. Hämtar arbetsgivaravgifterna för personer som är kopplade till den sociala avgiftsgruppen Särskild löneskatt 65. F.1 Personalutbildningskostnader: Redovisa kostnader för kursavgifter, externa lärare, hyra för utrustning etc. Värdet matas in i bilden. SCB s instruktion ger kontohänvisningar. 12

13 F.2 Arbetsgivarens kostnader för företagssjukvård och företagshälsovård: Redovisa kostnader för företagssjukvård och företagshälsovård, fria läkemedel, sjukvårdmaterial, behandling utanför verksamheten, terminalglasögon med mera. Värdet matas in i bilden. SCB s instruktion ger kontohänvisningar. F.3 Kostnader för personalvård: Redovisa kostnader för diverse personalvårdande verksamheter, se SCB s anvisningar. Värdet matas in i bilden. SCB s instruktion ger kontohänvisningar. F.4 Kostnader för personalrekrytering och arbetskläder: Redovisa kostnader som uppstår i samband med rekrytering av personal enligt SCB s anvisningar. Värdet matas in i bilden. SCB s instruktion ger kontohänvisningar. F.5 Övriga arbetskraftskostnader: Redovisa eventuella kostnader som inte nämnts tidigare. Värdet matas in i bilden. SCB s instruktion ger kontohänvisningar. G.1 Bidrag till arbetskraftskostnader: Redovisa alla erhållna bidrag vars avsikt är att betala delar av eller hela ersättningen till anställda. Värdet matas in i bilden. SCB s instruktion ger kontohänvisningar. H.1 Övrigt: Frivillig uppgift. Här kan du ange hur lång tid det tog att ta fram uppgifterna för att kunna redovisa rapporten till SCB. Om ingen kostnad, sätt ett kryss: Om det inte finns något värde från variabeln eller om du inte angett något värde i beställningsbilden alternativt angett 0, sätts automatiskt ett kryss i rutorna. Kontaktperson, E-post, Telefon 1 och Telefon 2: Här anger du kontaktuppgifter till den person på företaget som SCB kan ta kontakt med för eventuella frågor. 13

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB

Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB V Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB V Çrona Lön LSS Handbok Copyright DataVara AB Handbok Leif Davidson Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Morgan Klebom Hans Bäcklund, Thomas Palm Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson,

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

HANDBOK. Version 2010.0. transpa AB v2010.0

HANDBOK. Version 2010.0. transpa AB v2010.0 HANDBOK Version 2010.0 transpa AB v2010.0 Innehåll INLOGGNING... 7 ÄNDRA LÖSENORD... 7 VÄXLA FÖRETAG... 7 SYSTEMINSTÄLLNINGAR... 9 Företag... 9 Användare... 9 Länder och trafikområden... 10 Kommunikation...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner Lö n enytt Årsskiftet 2007/2008 Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Ett årsskifte förknippas ofta med osäkerhet och funderingar eftersom många av de rutiner

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Çrona Lön Handbok Del 1. Copyright DataVara AB

Çrona Lön Handbok Del 1. Copyright DataVara AB V Çrona Lön Handbok Del 1 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn Dahlin

Läs mer

Personaladministration

Personaladministration nvändarhandledning vser: Utbildningsdokument 9.00 1[86] nvändarinstruktion till Personaladministration Copyright VITEC FSTIGHETSSYSTEM B Dok id: Utbildningsdokument Löner 9.00 nvändarhandledning vser:

Läs mer

Bokens inlaga är tryckt på 100 grams G-Print matt, miljömärkt med Svanen. Omslaget är tryckt på 230 grams Multiart Gloss och är vattenlackat.

Bokens inlaga är tryckt på 100 grams G-Print matt, miljömärkt med Svanen. Omslaget är tryckt på 230 grams Multiart Gloss och är vattenlackat. Åttonde utgåvan (december 2012) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller förändringar i denna bok

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project

Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Handbok för Hogia PBM Time & Attendance / Hogia PBM Time & Project Innehållsförteckning handbok Innehållsförteckning handbok... 1 Vad är Hogia PBM Time & Attendance/Project?... 2 Inställningar... 3 Registrering...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer