Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar"

Transkript

1 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kommunbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet Användaridentifikationen och lösenordet för återlämningen av materialet finns i följebrevet.

2 INNEHÅLL 2 KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER...3 BAKGRUND... 3 UPPGIFTSINNEHÅLL... 3 VEM GÄLLER ENKÄTEN?... 3 SPECIFIKATION AV NÄRINGSGREN... 4 KONTAKTPERSONER... 4 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR DEN ELEKTRONISKA DATAINSAMLINGEN... 4 Inloggning till tjänsten... 4 Lämnande av kontaktinformation och uppgifter om arbetsgivare... 4 Uppgifter om arbetsinsats och arbetskraftskostnader... 5 ANVISNINGAR FÖR FRÅGORNA... 6 SPECIFICERINGEN AV LÖNTAGARGRUPPER... 6 STATISTIKPERIOD ANTAL AVLÖNADE I SLUTET AV STATISTIKPERIODEN ARBETSTIMMAR... 7 GRUNDBLANKETT a. Antalet betalda arbetstimmar b. Antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour c. Antalet betalda frånvarotimmar (inkl. timmar med dellön) d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar e. Antalet utförda arbetstimmar... 7 BLANKETT FÖR UNDERVISNING a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt b. Antalet klubb- och stödundervisningstimmar c. Antalet andra än undervisningstimmar d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetsdagar e. Antalet utförda arbetstimmar LÖNEKOSTNADER a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt b. Betald ordinarie lön c. Lön för tilläggs- och övertidsarbete d. Resultatpremier e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) ANDELEN (PROCENT) SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER AV LÖNESUMMAN (=TARIFF) YTTERLIGARE INFORMATION VANLIGA FRÅGOR BILAGA 1 Grundblankett för offentlig sektor (för samkommuner) BILAGA 2 Blankett för undervisningsbranschen (för kommuner och samkommuner inom utbildning) BILAGA 3 Posten av kostnadsuppgifter efter näringsgren BILAGA 4 Näringsgrensindelning av verksamhet i kommunbranschen... 17

3 3 K v a r t a l s s t atistik över arbetskraftskostnader Bakgrund Europaparlamentets och rådets förordning nr 450/2003 förpliktar medlemsländerna att sammanställa statistik över kortsiktiga förändringar av arbetskraftskostnaderna för en arbetad timme. Om en utvidgning av förordningens tillämpningsområde till att också omfatta näringsgrenar som huvudsakligen hör till den offentliga sektorn föreskrevs genom Europeiska kommissionens förordning Nr 224/2007. Författningen trädde i kraft i början av år Bakom den låg Europeiska unionens och Europeiska Centralbankens behov att följa inflationstrycket på arbetsmarknaden även inom den offentliga sektorn. Europeiska unionens statistikbyrå och Statistikcentralen publicerar kvartalsvis ett näringsgrensspecifikt arbetskraftskostnadsindex. Uppgiftsinnehåll Arbetsgivaren ombes ange uppgifterna om antalet avlönade anställda, antalet utförda och avlönade arbetstimmar samt lönekostnaderna och socialförsäkringsavgifterna. Uppgifterna om antalet anställda efterfrågas för kvartalets senaste löneutbetalningsperiod. Uppgifterna om arbetskraftskostnader och antalet arbetstimmar ska uppges för alla löneutbetalningsperioder som slutar under kvartalet. Vem gäller enkäten? Enkäten gäller alla anställda inom kommunen/samkommunen samt vid dess affärsverk. Svaret ska omfatta månads- och timavlönade deltids- och visstidsanställda avlönade elever, praktikanter samt funktionsnedsatta och de personer som anställts med sysselsättningsmedel timlärare. Enkäten gäller inte personer, som inte har ett anställningsförhållande till kommunen/samkommunen, t.ex. hyrd personal och frilansare, familje- och närståendevårdare o.d. personer som lyfter arvode. Eftersom arbetstiden för personer som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet bestäms enligt olika grunder, insamlas uppgifterna om verksamhetsenheter inom utbildning på en separat blankett, vars uppgiftsinnehåll avviker från övriga näringsgrenar. Uppgiftsinnehållet beskrivs närmare under punkten "Anvisningar för frågorna".

4 Specifikation av näringsgren 4 Vänligen specificera uppgifterna enligt näringsgrensindelningens (TOL2008) 2- siffernivå. Budgetfinansierad verksamhet som bedrivs inom näringsgrenen och som organiserats i affärsverk specificeras inte, utan den anges tillsammans med övriga uppgifter om kommunen. Uppgifter om samkommuner kan i regel anges utan specifikation av näringsgrenar. Om samkommunen bedriver betydande verksamhet inom flera näringsgrenar ska uppgifterna specificeras efter näringsgren. Specifikationen av näringsgrenar bygger på den indelning av verksamhetsenheter som uppgiftslämnaren tillämpar i sin redovisning. För verksamhetsenheterna specificeras en näringsgren, och timmarna och kostnaderna för samtliga personer i anställningsförhållande till enheten ifråga anges under denna näringsgren. Uppgifterna anges summerade för varje näringsgren som kommunen bedriver verksamhet i. Undantag är jordbruk, skogsbruk och fiske (näringsgrenarna A01 A03), för vilka uppgifter om arbetskraftskostnader inte insamlas. Näringsgrensindelningen presenteras i bilaga 4. Statistikcentralens kontaktpersoner assisterar vid specifikationen av näringsgrenar för verksamhetsenheterna. Som stöd vid specifikation av näringsgren kan man också använda TOL2008-handboken som finns i pdf-format (på finska) på Statistikcentralens webbplats (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/ /kasikirja.html). Kontaktpersoner Följande personer vid Statistikcentralen svarar på förfrågningar om uppgiftsinnehållet i enkäten och den elektroniska datainsamlingen samt tar emot beställningar av blanketter: Hanna Jokimäki tfn (09) Marjukka Monto tfn (09) Leena Furuholm tfn (09) E-post: Allmänna anvisningar för den e lektroniska datainsamlingen Inloggning till tjänsten Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet på adressen Till varje uppgiftslämnare skickas ett personligt användar-id och lösenord. Man kan också be om koderna av kontaktpersonerna för statistiken. Uppgiftslämnaren kan också vid behov be att få en separat Excel- eller pappersblankett från Statistikcentralen. På inloggningssidan är det möjligt att välja antingen svenska eller finska som språk för tjänsten. Skriv in användar- ID och lösenord i fälten och tryck på Fortsätt. Lämnande av kontaktinformation och uppgifter om arbetsgivare Fyll i uppgifterna om företagets kontaktperson (namn, telefonnummer och e- postadress). Vi kontaktar personen ifråga om det finns något oklart i de levererade uppgifterna. Observera att det är obligatoriskt att lämna kontaktinformation. Kontrollera de förifyllda uppgifterna om arbetsgivare och korrigera felaktiga uppgifter. Fältet Företagets kontaktperson ifylls med namnet av den person, som fungerar

5 5 som kontaktperson för arbetsgivaren. Om FO-numret ändrats, kan det nya numret uppges i fältet Nytt FO-nummer. Tryck till slut på Lagring. Uppgifter om arbetsinsats och arbetskraftskostnader Kommuner Kommunernas uppgifter om arbetsinsats och kostnader (exkl. utbildning) anges i en fil i Excel-format där uppgifterna för varje näringsgren antecknats på en rad. En modellfil finns tillgänglig vid inloggningssidan) Blanketter - Modell.xls). Då man trycker på knappen "Sänd bilagan" öppnas ett "Sänd fil" -fönster. Filen som ska sändas hämtas från den egna datorn med knappen "Bläddra". När Excel-filen har lagts till webbapplikationen skickas den till Statistikcentralen med knappen "Sänd fil". Skickade uppgifter kan korrigeras genom att sända en uppdaterad ny fil, varvid den tidigare skickade filen ersätts med den nya. En filbeskrivning finns i bilaga 3 till denna anvisning. Uppgifterna om arbetsinsats och kostnader inom utbildning (TOL2008 = 85) i kommunerna anges i en separat webbvy. Genom att trycka på knappen "Övergång till sidan för utbildningsuppgifter" kommer du till en vy för näringsgrenen utbildning, där vyn för själva näringsgrenen öppnas med knappen "Till enkätblanketten". Efter att uppgifterna sparats flyttas de till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen "Spara". Om någon väsentlig uppgift saknas, visas en anmärkning om detta i den nedre marginalen av blanketten då uppgifterna sparas. Anmärkningen hindrar dock inte sparandet. Systemet meddelar om sparandet har lyckats eller misslyckats. Efter att uppgifterna sparats är det möjligt att gå tillbaka till sidan "Kontaktinformation" eller logga ut ur tjänsten. Sparandet lyckas inte om det sparats textuppgifter i det numeriska fältet. Den person som fyller i blanketten ska trycka på knappen Spara med omkring 60 minuters mellanrum för att sessionen/förbindelsen inte ska avbrytas. Samkommuner (exkl. samkommuner inom utbildning) Efter sparandet av kontaktinformation öppnas för samkommuner (exkl. samkommuner inom utbildning) en blankett gällande näringsgrenar genom att trycka på knappen "Övergång till sidan för grunduppgifter". Från denna blankett kan man gå vidare till själva enkätblanketten med vederbörande knapp. Efter att uppgifterna sparats flyttas materialet till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen "Spara". Blanketten fungerar på samma sätt som inmatningsfönstret för utbildningsuppgifter som beskrivits ovan. Om samkommunen bedriver verksamhet inom fler än en näringsgren eller dess stödfunktioner väsentligt lagts ut till ett företag som ägs av verket, kan uppgifter om den specificeras efter näringsgren i en fil i ovannämnda Excel-format. Man ska komma överens med kontaktpersonerna för statistiken om ett avvikande sätt att lämna uppgifter. Samkommuner inom utbildning Efter uppdateringen av kontaktinformation öppnas för samkommuner inom utbildning en blankett gällande utbildning. Dess innehåll och funktion motsvarar ovan beskrivna webblankett gällande utbildning i kommunerna.

6 Anvisningar för frågorna Specificeringen av löntagargrupper Grundblankett 6 Med kommunbranschens grundblankett insamlas primäruppgifterna i statistiken separat gällande heltidsanställda månadsavlönade, deltidsanställda månadsavlönade samt timavlönade anställda. Som deltidsanställda räknas de löntagare som inte arbetar full arbetstid enligt kollektiv- eller tjänstekollektivavtal. Tillfällig ledighet utan lön inverkar inte på indelningen i hel- och deltidsanställning. Som timavlönade räknas de löntagare, som omfattas av kollektivavtalet för timavlönade. Också de deltidsanställda som inte har en fastställd regelbunden arbetstid ska anges bland timavlönade. Undervisningsbranschen På blanketten för undervisningsbranschen anges grunduppgifterna för verksamhetsenheterna i näringsgren 85. Uppgifterna gällande arbetsinsats och kostnader specificeras i tre grupper: undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, undervisningspersonal på deltid och i bisyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, övrig personal, dvs. annan personal inom utbildningsbranschen än den som tilllämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet (bl.a. rektorer) samt annan än undervisningspersonal (bl.a. skolgångsbiträden). Statistikperiod Enkäten gäller löne- och socialkostnader samt antalet utförda arbetstimmar som varit som grund för avlöning under kvartalet. Uppgifterna ska anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet och svaret för varje kvartal ska innehålla uppgifter bara för löneutbetalningsperioder som gått ut under kvartalet. Om uppgifter om hela kvartalet inte finns tillgängliga, kan uppgifter också ges för en kortare period än hela kvartalet. Statistikperioden kan också inledas under det föregående kvartalet. Om de timavlönade har löneutbetalningsperioder av olika längder, ges uppgifterna enligt den huvudsakliga löneutbetalningsperioden. Den statistikperiod som uppgiftslämnandet täcker ska specificeras på blanketten, t.ex. startdatum uppges som och slutdatum som Antal avlönade i slutet av statistikperioden För varje löntagargrupp som ska specificeras anges här antalet personer i anställningsförhållande i slutet av statistikperioden och antalet avlönade under löneutbetalningsperioden ifråga. Personer som har oavlönad ledighet eller är permitterade under mer än två veckor beaktas inte när antalet anställningsförhållanden i slutet av kvartalet anges. Obs! I punkt 1 anges bara antalet personer i anställningsförhållande i slutet av statistikperioden, men i punkterna 2 4 anges alla utförda arbetstimmar och kostnader under kvartalet också de personer som i slutet av statistikperioden inte längre är i anställningsförhållande.

7 2. Arbetstimmar Grundblankett 7 2a. Antalet betalda arbetstimmar I denna punkt ska antalet betalda arbetstimmar för alla arbetsförhållanden anges som hela timmar. Den avlönade tiden som anställningsförhållandet varit i kraft innehåller alla de timmar för vilka huvudsaklig ersättning betalats under det aktuella kvartalet både utförda arbetstimmar och timmar under avlönad ledighet. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar för vissa specialgrupper (t.ex. halvordinarie brandmän), ska svaret inte heller innehålla kostnaderna för dessa grupper. 2b. Antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour Övertids- och tilläggsarbetstimmar är timmar för vilka ersättning i pengar betalats och som inte har ersatts med ledighet. Beredskaps- och jourtimmar (utan utförd arbetstid) räknas inte med i övertidstimmarna. Läkare och dylikas timmar i aktiv jour anges som övertidstimmar, om avtalsenlig ersättning betalats för dem. Om tiden i aktiv jour ersätts med ledighet av motsvarande längd, anges detta inte här. 2c. Antalet betalda frånvarotimmar (inkl. timmar med dellön) Till antalet betalda frånvarotimmar räknas timmar under avlönad ledighet, bl.a.: - hållen semester, sparledighet och utbytesledighet, - avlönad sjukdoms- eller olycksfallstid samt avlönad ledighet i samband med barnafödsel och -vård (inkl. den del som Fpa kompenserat arbetsgivaren), - avlönad tillfällig vårdledighet, - söckenhelger samt allmänna lediga dagar som infaller under arbetsdagar; dessa är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul. Timmar under lediga dagar med lön fastställs på basis av normal arbetstid, för anställda med dagarbete vanligen på basis av vardagar. Om en persons ordinarie arbetstid per vecka är 38 timmar 15 minuter, fastställs längden på en frånvarovecka med lön till 38,25 timmar och längden på en frånvarodag till 7,65 timmar. 2d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar 2e. Antalet utförda arbetstimmar I punkten anges i timmar sådan frånvaro med lön som berott på sjukdom, olycksfall, föräldraledighet eller kortvarig ledighet för vård av sjukt barn. Här inräknas också de arbetstimmar för vilka full lön inte betalats. Timmar i tjänstledighet utan lön anges inte. Med utförd arbetstid avses den arbetstid då de anställda har utfört sina arbetsuppgifter, som han eller hon har anställts för. Till utförd arbetstid räknas också den betalda tid som använts för personalutbildning samt den betalda arbetstid som använts för fackföreningsverksamhet. Antalet utförda arbetstimmar kan oftast fastställas genom att man från antalet betalda arbetstimmar (2a) drar av betalda frånvarotimmar (2c). Om endera uppgiften fattas, kan antalet utförda arbetstimmar fastställas direkt från löneberäkningssystemet.

8 Blankett för undervisning 8 2a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt Här anges antalet undervisningstimmar för personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Siffran ska innehålla också både övertimmar per år och övertimmar som ersatts som engångstimarvode. Om det verkliga antalet undervisningstimmar inte kan klarläggas, anges det antal undervisningstimmar enligt läroplanen för läsåret som bokförts för varje kalenderkvartal. 2b. Antalet klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Antalet andra än undervisningstimmar Här specificeras klubb- och stödundervisningstimmar för kvartalet för de lärare i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Timmarna ingår i de undervisningstimmar som anges i punkt 2 a. Här anges andra timmar än de som använts för undervisningsarbete (t.ex. timmar för samplaneringstid och lärararbetsdagar). Här anges inte för- och efterarbete med anknytning till undervisningstimmar. Statistikcentralen definierar antalet timmar kalkylmässigt på basis av undervisningstimmarna. 2d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetsdagar 2e. Antalet utförda arbetstimmar För undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet anges här i dagar sådan frånvaro med lön (inkl. dellön) som berott på sjukdom, olycksfall, föräldraledighet eller kortvarig ledighet för vård av sjukt barn. Sjukfrånvaro och familjeledighet för undervisningspersonal i bisyssla och för skolans övriga personal anges inte. Här anges antalet utförda arbetstimmar för annan personal än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. För personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet fastställer Statistikcentralen kalkylmässigt antalet utförda arbetstimmar genom att använda de uppgifter som uppgetts.

9 3. Lönekostnader 9 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt 3b. Betald ordinarie lön 3c. Lön för tilläggs- och övertidsarbete Lönekostnaderna anges i hela euro. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar för vissa specialgrupper (t.ex. halvordinarie brandmän), ska svaret inte heller innehålla kostnaderna för dessa grupper. Här uppges löner och arvoden, inkl. naturaförmåner, som är underkastade förskottsinnehållning och som betalats under perioden enligt lagen om förskottsuppbörd (13 ). I lönen ingår lön som betalas för arbetsinsatsen under den aktuella perioden, lön som betalas retroaktivt för annan än ovan angivna arbetsinsats samt lön som betalas som engångsbelopp eller vid regelbundet återkommande tillfällen. Uppgifterna anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Här anges den betalda ordinarie lönen. Då arbetskraftskostnadsindexet mäter kostnaderna enligt prestationsprincipen, anges här bara den ordinarie lönen, som faktiskt har betalats under statistikperioden. Till den ordinarie lönen räknas samma lönefaktorer som i enkäten om löner inom kommunsektorn. Den innehåller utöver den uppgiftsbaserade lönen t.ex. ett individuellt tillägg, tillägg bundna till tjänstgöringstid, glesbygdstillägg, språktillägg och förtroendemannaersättning. Begreppet ordinarie lön behövs då lönen betalas, bl.a. för semester samt sjuk- och moderskapsledighet. Grundblankett Lön för tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour. Här anges den lön för tilläggs- och övertidsarbete som är underställd förskottsinnehållning. Det är den lön som löntagaren erhåller för arbete utanför ordinarie arbetstid och som bestäms på basis av utförda arbetstimmar. Till lönen hör alla löneposter som betalas för tilläggsoch övertidsarbete, oberoende av betalningsgrund, också lön som betalas på basis av skift-, söndags- eller helgarbete. Blankett för undervisning Engångstimarvoden. Här anges som tilläggs- och övertidsarbete bara de övertimmar som ersatts som s.k. engångstimarvode, inte det s.k. årsarvodet för veckoövertimmar som under hela året ersätts med samma månatliga belopp. 3d. Resultatpremier Här anges resultatpremie som ingår i lön som är underställd förskottsinnehållning och som betalas av kommunen, samkommunen eller kommunalt affärsverk under kvartalet samt motivationstillägg som betalas mera sällan än månatligen.

10 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) 10 Under punkten anges de förskottsinnehållspliktiga tillfälliga löner eller löner av engångsnatur, som inte ingår i punkten 3d. Dessa löneposter ingår vanligen inte i löntagarens fortlöpande avlöning för varje löneperiod. I punkten uppges bl.a. semesterpenning, semesterersättning, utryckningspenning, uppsägningsersättning, engångsposter som betalas på basis av kollektivavtal, initiativarvoden samt lönedelar och -tillägg som betalats retroaktivt för föregående kvartal, om möjligt. 4. Andelen (procent) socialförsäkringsa vgifter av lönesumman (=tariff) I punkt 4 anges andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) som arbetsgivaren betalar under det aktuella kvartalet. Målet är att beskriva de kostnader som uppstår av socialskyddet för den personalen inom kommunbranschen. Betalningstidpunkten för försäkringsavgifter borde inte påverka den mätta kostnadsutvecklingen. Eftersom tarifferna för socialförsäkringsavgifter varierar efter persongrupp, ska tarifferna viktas med lönesummavikterna för de olika persongruppernas tariffer. Den tariff som uppskattats för kalenderåret kan vanligen användas för alla kvartal. Om det under året sker förändringar i betalningsgrunderna för kostnaderna (t.ex. i personalstrukturen) eller i tariffen, ska de beaktas vid bestämning av kvartalets tariff. Tariffen ska täcka arbetsgivarens lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter, dvs. lagstadgade och frivilliga arbetspensionsavgifter, arbetsgivarens socialskyddsavgift, lagstadgade och frivilliga olycksfallsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie samt kostnader för övriga frivilliga försäkringar med anknytning till användning av arbetsinsatsen. Uppgiftslämnaren ska uppskatta tariffen så noggrant som det bara är möjligt med tillgängliga uppgifter. Om en tariff för socialförsäkringsavgifterna inte kan erhållas separat för de löntagargrupper som statistikförs, kan man också ange medeltalet för den aktuella näringsgrenen eller hela kommunen/samkommunen. Tariffen för socialförsäkringsavgifterna anges med två decimalers noggrannhet.

11 Arbetspensionsavgifter 11 Kommunernas pensionsförsäkring (KomPL) Kommunernas pensionsförsäkringsavgift (KomPL) för kommunala arbetsgivare är år 2013 i genomsnitt 23,90 procent. Beroende på beräkningsgrunden kan avgiften för olika arbetsgivare dock betydligt avvika från genomsnittet. Arbetsgivarens KomPL-avgift består av en lönebaserad avgift, en förtidspensionsutgiftsbaserad avgift (förtidsavgift) och en pensionsutgiftsbaserad avgift. Arbetsgivarens lönebaserade avgift är 16,45 procent av de totala lönerna. Den s.k. förtidsavgiften är i genomsnitt 0,90 procent av den betalda lönesumman. Betalningsandelen varierar beroende på premieklass (småarbetsgivare, medelstor arbetsgivare, storarbetsgivare). Den pensionsutgiftsbaserade andelen av KomPL-avgiften är 6,55 procent. Statens pensionsförsäkring (StaPL) För dem som försäkrats enligt statens pensionssystem är tariffen för arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter år 2013 i medeltal 19,62 procent av lönesumman. Socialskyddsavgift Arbetsgivarens socialskyddsavgift består av en sjukförsäkringsavgift. Sjukförsäkringsavgiften för kommunala arbetsgivare år 2013 är 2,04 procent av lönesumman. Arbetslöshetsförsäkringspremie År 2013 är premien för de första euro i arbetsgivarens lönesumma 0,80 procent och premien för den överstigande delen är 3,20 procent. Olycksfallsförsäkringspremie Olycksfallsförsäkringspremien bestäms som en del av lönesumman och premien varierar på basis av hur farligt arbetet i företaget är, dvs. risken. Olycksfallsförsäkringspremierna varierar också efter försäkringsbolag, eftersom varje försäkringsbolag har sina egna beräkningsgrunder. Grupplivförsäkring En kommunal arbetsgivare kan ta hand om sina grupplivförsäkringsförpliktelser antingen i samband med olycksfallsförsäkringen, som ekonomiskt stöd genom Keva eller som ett engångsbelopp från sin egen kassa genom försäkringsskyddet. Försäkringspremierna varierar efter försäkringsbolag.

12 Exempel 12 Nedan är ett exempel på hur socialförsäkringsavgifterna bildas i en kommun vars lönesumma antas vara 20 miljoner euro. Således är tariffen för kommunens socialförsäkringsavgifter 29,46 procent enligt betalningsgrunderna för år Socialförsäkringspremie Tariff, % Betalat belopp, KomPL-premie 23, Sjukförsäkringsavgift 2, Arbetslöshetsförsäkringspremie 2, * 0,8 % + ( ) * 3,2 % Olycksfallsförsäkringspremie 0, Grupplivsförsäkringspremie 0, Totalt 29, Ytterligare information Ange i den här punkten som fritt formulerad text om något förfaringssätt som avviker från anvisningarna har använts vid lämnande av uppgifter eller synpunkter på enkätens innehåll eller blanketten. Här anges också ifall antalet arbetstimmar i företaget är betydligt mindre än tidigare t.ex. på grund av permitteringar eller uppsägningar. Om det uppstår problem med sparandet av uppgifterna, kontakta kontaktpersonerna på sida 4 eller per e-post: E-post:

13 Vanliga frågor Hur anger man utförda timmar och löner i statistiken, då timmarna har utförts under enkätkvartalet, men lönerna för dem betalas senare? Utförda arbetstimmar anges för samma tid som lönerna. Om de timmar som utfördes under föregående kvartal ersattes under kvartalet, ska både timmarna och motsvarande löner anges. 2. Under vilken punkt anges retroaktiva löneförhöjningar och andra löneposter som betalas retroaktivt? De retroaktiva löneförhöjningarna från föregående kvartal och andra löneposter som betalas retroaktivt specificeras i punkt 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 3. Bör man i summan av socialförsäkringspremier beakta t.ex. personer under 18 år och över 68 år? Pensionsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremier och olycksfallsförsäkringspremier tas inte ut av löntagare som är under 18 år eller som fyllt 68 år. Det innebär att man vid beräkningen av socialförsäkringsavgifternas procentandel ska beakta detta som en tariffsänkande faktor. 4. Var ska samkommunen ange avlönade timmar för deltidsanställda och timavlönade? Avlönade timmar för deltidsanställda och timavlönade specificeras inte på blanketten. Dessa timmar ska inte ingå i de avlönade timmarna i kolumnen för heltidsanställda.

14 14 BILAGA 1 Grundblankett för offentlig sektor (för samkommuner) KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER OFFENTLIGA SEKTORN - GRUNDBLANKETT Konfidentiell Lagstadgad enkät Statistiklag 280/2004 Kommunkod Näringsgren Telefonnummer E-postadress Löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet Statistikföringsperiod (ddmmåååå) startdatum slutdatum Månadsavlönade Månadsavlönade Timavlönade heltidsanställda deltidsanställda 1. Avlönade anställningsförhållanden i slutet av perioden 2. Arbetstid (i hela timmar) 2a Antalet betalda arbetstimmar totalt, varav 2b. betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour 2c betalda frånvarotimmar (inkl timmar med dellön) 2d. varav sjukfrånvaro och familjeledighet, timmar 2e. Antalet utförda arbetstimmar 3. Lönekostnader (i euro) 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt, av vilken 3b. Betald ordinarie lön 3c. Lön för tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour 3d. Resultatpremier 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur 4. Andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) % (i formen 00,00) I följande fält kan Ni ge mera information om Ni så önskar

15 15 BILAGA 2 Blankett för undervisningsbranschen (för kommuner och samkommuner inom utbildning) KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER UNDERVISNING KONFIDENTIELL Lagstadgad enkät Kommunkod Statistiklag 280/ Telefonnummer E-postadress Löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet Statistikföringsperiod (ddmmååå) startdatum slutdatum Arbetstiden baserad på undervisningsskyldighet Övrig personal Personal i huvudsyssla Personal i bisyssla osv (t.ex.rektorer studiehandledare) 1. Antalet avlönade anställningsförhållanden i slutet av perioden 2. Arbetstid 2a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt 2b. därav klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Andra än undervisningstimmar (bl.a. samplanering och lärararbetsdagar) 2d. Betalda sjukfrånvarodagar (inkl anställda med dellön) 2e. Antalet utförda arbetstimmar 3. Lönekostnader (i euro) 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt, av vilken 3b. Betald ordinarie lön 3c. Engångstimarvoden 3d. Resultatpremier 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur 4. Andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) % (i formen 00,00) I följande fält kan Ni ge mera information om Ni så önskar

16 16 BILAGA 3 Posten av kostnadsuppgifter efter näringsgren Filformat xls, xlsx Förteckning av variablerna fält variabel längd vuosi statistikår 4 nelj kvartal 2 YID 5+kommunnummer 4 tol08 näringsgren i 2-siffernivå 2 tol_01a huvudklass av näringsgren 1 tilalku startdatum av statistikperiod 8 tilloppu slutdatum av statistikperiod 8 ko_lkm antalet månadsavlönade heltidsanställda i slutet av perioden 8 ko_palktun antalet betalda arbetstimmar för månadsavlönade heltidsanställda 8 ko_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " " " 8 ko_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " " 8 ko_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " " 8 ko_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " " 8 ko_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön för " " 8 ko_varspa betald ordinarie lön för " " 8 ko_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 ko_tulospalk resultatpremier för " " 8 ko_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " " 8 ko_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " " 8,2 dec. os_lkm antalet månadsavlönade deltidsanställda i slutet av perioden 8 os_palktun antalet betalda arbetstimmar för månadsavlönade deltidsanställda 8 os_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 os_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " " 8 os_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " " 8 os_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " " 8 os_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön för " " 8 os_varspa betald ordinarie lön för " " 8 os_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 os_tulospalk resultatpremier för " " 8 os_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " " 8 os_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " " 8,2 dec. tp_lkm antalet timavlönade i slutet av perioden 8 tp_palktun antalet betalda arbetstimmar för timavlönade 8 tp_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " 8 tp_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " 8 tp_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " 8 tp_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " 8 tp_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön " 8 tp_varspa betald ordinarie lön för " 8 tp_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " 8 tp_tulospalk resultatpremier för " 8 tp_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " 8 tp_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " 8,2 dec.

17 17 BILAGA 4 Näringsgrensindelning av verksamhet i kommunbransch en Huvudgrupp 2 -siffernivå Verksamhet D Försörjning av el, gas, värme och kyla 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning, avloppsrening, 36 Vattenförsörjning avfallshantering och san 37 Avloppsrening 38 Avfallshantering, återvinning 39 San, efterbehandling av jord och vatten o.d. F Byggverksamhet 42 Anläggningsarbeten H Transport och magasinering 49 Landtransport, transport i rörsystem 50 Sjötransport 52 Magasin- och stödjetjänster till transport I Hotell- och restaurangverksamhet 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet J Informations- och kommunikationsverksamhet 63 Informatiostjänster L Fastighetsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet M Verksamhet inom juridik, ekonomi, 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d., vetenskap, teknik teknisk provning och analys 75 Veterinärverksamhet N Uthyrning- och fastighetsservice, resetjänster o.d. 81 Fastighetsservice samt skötsel o.d. O Offentlig förvaltning och försvar, 84 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring obligatorisk socialförsäkring P Utbildning 85 Utbildning Q Vård och omsorg 86 Hälso- och sjukvård 87 Vård och omsorg med boende 88 Öppna sociala insatser R Kultur, nöje och fritid 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet, nöjesverksamhet 91 Bibliotek-, arkiv- och museiverksamhet mm. 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet S Annan serviceverksamhet 94 Intressebevakning, religiös verksamhet 96 Andra konsumenttjänster

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN Handikappservice Kyrkslätts kommun Vård-och omsorgsväsendet 14.2.2011 Innehållsförteckning 1 ANSKAFFNING OCH ANSTÄLLNING AV ASSISTENT OCH

Läs mer

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008 Statistik över regional ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi, samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress till olika

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer

Löner inom den privata sektorn 2008

Löner inom den privata sektorn 2008 Statistik 2009:4 Löner inom den privata sektorn 2008 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Statistik över företagsstrukturer

Statistik över företagsstrukturer STATIS 2007 1 Statistik över företagsstrukturer Betydelsen av statistikuppgifter i beslutsfattande Det behövs så hållbara datamaterial som möjligt som grund för ekonomiska analyser och slutledningar. Detta

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun Problemkartläggning och problemlösning Theresia Holländer Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE

Läs mer

Utsänd utomlands Pensionsskyddscentralen Försäkringsärenden som gäller utlandsarbete Folkpensionsanstaltens utlandsenhet

Utsänd utomlands Pensionsskyddscentralen Försäkringsärenden som gäller utlandsarbete Folkpensionsanstaltens utlandsenhet Utsänd utomlands 2010 Den här broschyren är avsedd som vägledning för arbetsgivare och arbetstagare när de planerar utlandsarbete. Broschyren ger svar på i vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 7 1.1 Omfattning... 7 1.2 Tillämpning... 7

Läs mer

Statistik 2011:2. Löner inom den privata sektorn 2010

Statistik 2011:2. Löner inom den privata sektorn 2010 Statistik 2011:2 Löner inom den privata sektorn 2010 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer