Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar"

Transkript

1 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kommunbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet Användaridentifikationen och lösenordet för återlämningen av materialet finns i följebrevet.

2 INNEHÅLL 2 KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER...3 BAKGRUND... 3 UPPGIFTSINNEHÅLL... 3 VEM GÄLLER ENKÄTEN?... 3 SPECIFIKATION AV NÄRINGSGREN... 4 KONTAKTPERSONER... 4 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR DEN ELEKTRONISKA DATAINSAMLINGEN... 4 Inloggning till tjänsten... 4 Lämnande av kontaktinformation och uppgifter om arbetsgivare... 4 Uppgifter om arbetsinsats och arbetskraftskostnader... 5 ANVISNINGAR FÖR FRÅGORNA... 6 SPECIFICERINGEN AV LÖNTAGARGRUPPER... 6 STATISTIKPERIOD ANTAL AVLÖNADE I SLUTET AV STATISTIKPERIODEN ARBETSTIMMAR... 7 GRUNDBLANKETT a. Antalet betalda arbetstimmar b. Antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour c. Antalet betalda frånvarotimmar (inkl. timmar med dellön) d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar e. Antalet utförda arbetstimmar... 7 BLANKETT FÖR UNDERVISNING a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt b. Antalet klubb- och stödundervisningstimmar c. Antalet andra än undervisningstimmar d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetsdagar e. Antalet utförda arbetstimmar LÖNEKOSTNADER a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt b. Betald ordinarie lön c. Lön för tilläggs- och övertidsarbete d. Resultatpremier e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) ANDELEN (PROCENT) SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER AV LÖNESUMMAN (=TARIFF) YTTERLIGARE INFORMATION VANLIGA FRÅGOR BILAGA 1 Grundblankett för offentlig sektor (för samkommuner) BILAGA 2 Blankett för undervisningsbranschen (för kommuner och samkommuner inom utbildning) BILAGA 3 Posten av kostnadsuppgifter efter näringsgren BILAGA 4 Näringsgrensindelning av verksamhet i kommunbranschen... 17

3 3 K v a r t a l s s t atistik över arbetskraftskostnader Bakgrund Europaparlamentets och rådets förordning nr 450/2003 förpliktar medlemsländerna att sammanställa statistik över kortsiktiga förändringar av arbetskraftskostnaderna för en arbetad timme. Om en utvidgning av förordningens tillämpningsområde till att också omfatta näringsgrenar som huvudsakligen hör till den offentliga sektorn föreskrevs genom Europeiska kommissionens förordning Nr 224/2007. Författningen trädde i kraft i början av år Bakom den låg Europeiska unionens och Europeiska Centralbankens behov att följa inflationstrycket på arbetsmarknaden även inom den offentliga sektorn. Europeiska unionens statistikbyrå och Statistikcentralen publicerar kvartalsvis ett näringsgrensspecifikt arbetskraftskostnadsindex. Uppgiftsinnehåll Arbetsgivaren ombes ange uppgifterna om antalet avlönade anställda, antalet utförda och avlönade arbetstimmar samt lönekostnaderna och socialförsäkringsavgifterna. Uppgifterna om antalet anställda efterfrågas för kvartalets senaste löneutbetalningsperiod. Uppgifterna om arbetskraftskostnader och antalet arbetstimmar ska uppges för alla löneutbetalningsperioder som slutar under kvartalet. Vem gäller enkäten? Enkäten gäller alla anställda inom kommunen/samkommunen samt vid dess affärsverk. Svaret ska omfatta månads- och timavlönade deltids- och visstidsanställda avlönade elever, praktikanter samt funktionsnedsatta och de personer som anställts med sysselsättningsmedel timlärare. Enkäten gäller inte personer, som inte har ett anställningsförhållande till kommunen/samkommunen, t.ex. hyrd personal och frilansare, familje- och närståendevårdare o.d. personer som lyfter arvode. Eftersom arbetstiden för personer som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet bestäms enligt olika grunder, insamlas uppgifterna om verksamhetsenheter inom utbildning på en separat blankett, vars uppgiftsinnehåll avviker från övriga näringsgrenar. Uppgiftsinnehållet beskrivs närmare under punkten "Anvisningar för frågorna".

4 Specifikation av näringsgren 4 Vänligen specificera uppgifterna enligt näringsgrensindelningens (TOL2008) 2- siffernivå. Budgetfinansierad verksamhet som bedrivs inom näringsgrenen och som organiserats i affärsverk specificeras inte, utan den anges tillsammans med övriga uppgifter om kommunen. Uppgifter om samkommuner kan i regel anges utan specifikation av näringsgrenar. Om samkommunen bedriver betydande verksamhet inom flera näringsgrenar ska uppgifterna specificeras efter näringsgren. Specifikationen av näringsgrenar bygger på den indelning av verksamhetsenheter som uppgiftslämnaren tillämpar i sin redovisning. För verksamhetsenheterna specificeras en näringsgren, och timmarna och kostnaderna för samtliga personer i anställningsförhållande till enheten ifråga anges under denna näringsgren. Uppgifterna anges summerade för varje näringsgren som kommunen bedriver verksamhet i. Undantag är jordbruk, skogsbruk och fiske (näringsgrenarna A01 A03), för vilka uppgifter om arbetskraftskostnader inte insamlas. Näringsgrensindelningen presenteras i bilaga 4. Statistikcentralens kontaktpersoner assisterar vid specifikationen av näringsgrenar för verksamhetsenheterna. Som stöd vid specifikation av näringsgren kan man också använda TOL2008-handboken som finns i pdf-format (på finska) på Statistikcentralens webbplats (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/ /kasikirja.html). Kontaktpersoner Följande personer vid Statistikcentralen svarar på förfrågningar om uppgiftsinnehållet i enkäten och den elektroniska datainsamlingen samt tar emot beställningar av blanketter: Hanna Jokimäki tfn (09) Marjukka Monto tfn (09) Leena Furuholm tfn (09) E-post: Allmänna anvisningar för den e lektroniska datainsamlingen Inloggning till tjänsten Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet på adressen Till varje uppgiftslämnare skickas ett personligt användar-id och lösenord. Man kan också be om koderna av kontaktpersonerna för statistiken. Uppgiftslämnaren kan också vid behov be att få en separat Excel- eller pappersblankett från Statistikcentralen. På inloggningssidan är det möjligt att välja antingen svenska eller finska som språk för tjänsten. Skriv in användar- ID och lösenord i fälten och tryck på Fortsätt. Lämnande av kontaktinformation och uppgifter om arbetsgivare Fyll i uppgifterna om företagets kontaktperson (namn, telefonnummer och e- postadress). Vi kontaktar personen ifråga om det finns något oklart i de levererade uppgifterna. Observera att det är obligatoriskt att lämna kontaktinformation. Kontrollera de förifyllda uppgifterna om arbetsgivare och korrigera felaktiga uppgifter. Fältet Företagets kontaktperson ifylls med namnet av den person, som fungerar

5 5 som kontaktperson för arbetsgivaren. Om FO-numret ändrats, kan det nya numret uppges i fältet Nytt FO-nummer. Tryck till slut på Lagring. Uppgifter om arbetsinsats och arbetskraftskostnader Kommuner Kommunernas uppgifter om arbetsinsats och kostnader (exkl. utbildning) anges i en fil i Excel-format där uppgifterna för varje näringsgren antecknats på en rad. En modellfil finns tillgänglig vid inloggningssidan) Blanketter - Modell.xls). Då man trycker på knappen "Sänd bilagan" öppnas ett "Sänd fil" -fönster. Filen som ska sändas hämtas från den egna datorn med knappen "Bläddra". När Excel-filen har lagts till webbapplikationen skickas den till Statistikcentralen med knappen "Sänd fil". Skickade uppgifter kan korrigeras genom att sända en uppdaterad ny fil, varvid den tidigare skickade filen ersätts med den nya. En filbeskrivning finns i bilaga 3 till denna anvisning. Uppgifterna om arbetsinsats och kostnader inom utbildning (TOL2008 = 85) i kommunerna anges i en separat webbvy. Genom att trycka på knappen "Övergång till sidan för utbildningsuppgifter" kommer du till en vy för näringsgrenen utbildning, där vyn för själva näringsgrenen öppnas med knappen "Till enkätblanketten". Efter att uppgifterna sparats flyttas de till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen "Spara". Om någon väsentlig uppgift saknas, visas en anmärkning om detta i den nedre marginalen av blanketten då uppgifterna sparas. Anmärkningen hindrar dock inte sparandet. Systemet meddelar om sparandet har lyckats eller misslyckats. Efter att uppgifterna sparats är det möjligt att gå tillbaka till sidan "Kontaktinformation" eller logga ut ur tjänsten. Sparandet lyckas inte om det sparats textuppgifter i det numeriska fältet. Den person som fyller i blanketten ska trycka på knappen Spara med omkring 60 minuters mellanrum för att sessionen/förbindelsen inte ska avbrytas. Samkommuner (exkl. samkommuner inom utbildning) Efter sparandet av kontaktinformation öppnas för samkommuner (exkl. samkommuner inom utbildning) en blankett gällande näringsgrenar genom att trycka på knappen "Övergång till sidan för grunduppgifter". Från denna blankett kan man gå vidare till själva enkätblanketten med vederbörande knapp. Efter att uppgifterna sparats flyttas materialet till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen "Spara". Blanketten fungerar på samma sätt som inmatningsfönstret för utbildningsuppgifter som beskrivits ovan. Om samkommunen bedriver verksamhet inom fler än en näringsgren eller dess stödfunktioner väsentligt lagts ut till ett företag som ägs av verket, kan uppgifter om den specificeras efter näringsgren i en fil i ovannämnda Excel-format. Man ska komma överens med kontaktpersonerna för statistiken om ett avvikande sätt att lämna uppgifter. Samkommuner inom utbildning Efter uppdateringen av kontaktinformation öppnas för samkommuner inom utbildning en blankett gällande utbildning. Dess innehåll och funktion motsvarar ovan beskrivna webblankett gällande utbildning i kommunerna.

6 Anvisningar för frågorna Specificeringen av löntagargrupper Grundblankett 6 Med kommunbranschens grundblankett insamlas primäruppgifterna i statistiken separat gällande heltidsanställda månadsavlönade, deltidsanställda månadsavlönade samt timavlönade anställda. Som deltidsanställda räknas de löntagare som inte arbetar full arbetstid enligt kollektiv- eller tjänstekollektivavtal. Tillfällig ledighet utan lön inverkar inte på indelningen i hel- och deltidsanställning. Som timavlönade räknas de löntagare, som omfattas av kollektivavtalet för timavlönade. Också de deltidsanställda som inte har en fastställd regelbunden arbetstid ska anges bland timavlönade. Undervisningsbranschen På blanketten för undervisningsbranschen anges grunduppgifterna för verksamhetsenheterna i näringsgren 85. Uppgifterna gällande arbetsinsats och kostnader specificeras i tre grupper: undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, undervisningspersonal på deltid och i bisyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, övrig personal, dvs. annan personal inom utbildningsbranschen än den som tilllämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet (bl.a. rektorer) samt annan än undervisningspersonal (bl.a. skolgångsbiträden). Statistikperiod Enkäten gäller löne- och socialkostnader samt antalet utförda arbetstimmar som varit som grund för avlöning under kvartalet. Uppgifterna ska anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet och svaret för varje kvartal ska innehålla uppgifter bara för löneutbetalningsperioder som gått ut under kvartalet. Om uppgifter om hela kvartalet inte finns tillgängliga, kan uppgifter också ges för en kortare period än hela kvartalet. Statistikperioden kan också inledas under det föregående kvartalet. Om de timavlönade har löneutbetalningsperioder av olika längder, ges uppgifterna enligt den huvudsakliga löneutbetalningsperioden. Den statistikperiod som uppgiftslämnandet täcker ska specificeras på blanketten, t.ex. startdatum uppges som och slutdatum som Antal avlönade i slutet av statistikperioden För varje löntagargrupp som ska specificeras anges här antalet personer i anställningsförhållande i slutet av statistikperioden och antalet avlönade under löneutbetalningsperioden ifråga. Personer som har oavlönad ledighet eller är permitterade under mer än två veckor beaktas inte när antalet anställningsförhållanden i slutet av kvartalet anges. Obs! I punkt 1 anges bara antalet personer i anställningsförhållande i slutet av statistikperioden, men i punkterna 2 4 anges alla utförda arbetstimmar och kostnader under kvartalet också de personer som i slutet av statistikperioden inte längre är i anställningsförhållande.

7 2. Arbetstimmar Grundblankett 7 2a. Antalet betalda arbetstimmar I denna punkt ska antalet betalda arbetstimmar för alla arbetsförhållanden anges som hela timmar. Den avlönade tiden som anställningsförhållandet varit i kraft innehåller alla de timmar för vilka huvudsaklig ersättning betalats under det aktuella kvartalet både utförda arbetstimmar och timmar under avlönad ledighet. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar för vissa specialgrupper (t.ex. halvordinarie brandmän), ska svaret inte heller innehålla kostnaderna för dessa grupper. 2b. Antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour Övertids- och tilläggsarbetstimmar är timmar för vilka ersättning i pengar betalats och som inte har ersatts med ledighet. Beredskaps- och jourtimmar (utan utförd arbetstid) räknas inte med i övertidstimmarna. Läkare och dylikas timmar i aktiv jour anges som övertidstimmar, om avtalsenlig ersättning betalats för dem. Om tiden i aktiv jour ersätts med ledighet av motsvarande längd, anges detta inte här. 2c. Antalet betalda frånvarotimmar (inkl. timmar med dellön) Till antalet betalda frånvarotimmar räknas timmar under avlönad ledighet, bl.a.: - hållen semester, sparledighet och utbytesledighet, - avlönad sjukdoms- eller olycksfallstid samt avlönad ledighet i samband med barnafödsel och -vård (inkl. den del som Fpa kompenserat arbetsgivaren), - avlönad tillfällig vårdledighet, - söckenhelger samt allmänna lediga dagar som infaller under arbetsdagar; dessa är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul. Timmar under lediga dagar med lön fastställs på basis av normal arbetstid, för anställda med dagarbete vanligen på basis av vardagar. Om en persons ordinarie arbetstid per vecka är 38 timmar 15 minuter, fastställs längden på en frånvarovecka med lön till 38,25 timmar och längden på en frånvarodag till 7,65 timmar. 2d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar 2e. Antalet utförda arbetstimmar I punkten anges i timmar sådan frånvaro med lön som berott på sjukdom, olycksfall, föräldraledighet eller kortvarig ledighet för vård av sjukt barn. Här inräknas också de arbetstimmar för vilka full lön inte betalats. Timmar i tjänstledighet utan lön anges inte. Med utförd arbetstid avses den arbetstid då de anställda har utfört sina arbetsuppgifter, som han eller hon har anställts för. Till utförd arbetstid räknas också den betalda tid som använts för personalutbildning samt den betalda arbetstid som använts för fackföreningsverksamhet. Antalet utförda arbetstimmar kan oftast fastställas genom att man från antalet betalda arbetstimmar (2a) drar av betalda frånvarotimmar (2c). Om endera uppgiften fattas, kan antalet utförda arbetstimmar fastställas direkt från löneberäkningssystemet.

8 Blankett för undervisning 8 2a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt Här anges antalet undervisningstimmar för personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Siffran ska innehålla också både övertimmar per år och övertimmar som ersatts som engångstimarvode. Om det verkliga antalet undervisningstimmar inte kan klarläggas, anges det antal undervisningstimmar enligt läroplanen för läsåret som bokförts för varje kalenderkvartal. 2b. Antalet klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Antalet andra än undervisningstimmar Här specificeras klubb- och stödundervisningstimmar för kvartalet för de lärare i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Timmarna ingår i de undervisningstimmar som anges i punkt 2 a. Här anges andra timmar än de som använts för undervisningsarbete (t.ex. timmar för samplaneringstid och lärararbetsdagar). Här anges inte för- och efterarbete med anknytning till undervisningstimmar. Statistikcentralen definierar antalet timmar kalkylmässigt på basis av undervisningstimmarna. 2d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetsdagar 2e. Antalet utförda arbetstimmar För undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet anges här i dagar sådan frånvaro med lön (inkl. dellön) som berott på sjukdom, olycksfall, föräldraledighet eller kortvarig ledighet för vård av sjukt barn. Sjukfrånvaro och familjeledighet för undervisningspersonal i bisyssla och för skolans övriga personal anges inte. Här anges antalet utförda arbetstimmar för annan personal än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. För personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet fastställer Statistikcentralen kalkylmässigt antalet utförda arbetstimmar genom att använda de uppgifter som uppgetts.

9 3. Lönekostnader 9 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt 3b. Betald ordinarie lön 3c. Lön för tilläggs- och övertidsarbete Lönekostnaderna anges i hela euro. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar för vissa specialgrupper (t.ex. halvordinarie brandmän), ska svaret inte heller innehålla kostnaderna för dessa grupper. Här uppges löner och arvoden, inkl. naturaförmåner, som är underkastade förskottsinnehållning och som betalats under perioden enligt lagen om förskottsuppbörd (13 ). I lönen ingår lön som betalas för arbetsinsatsen under den aktuella perioden, lön som betalas retroaktivt för annan än ovan angivna arbetsinsats samt lön som betalas som engångsbelopp eller vid regelbundet återkommande tillfällen. Uppgifterna anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Här anges den betalda ordinarie lönen. Då arbetskraftskostnadsindexet mäter kostnaderna enligt prestationsprincipen, anges här bara den ordinarie lönen, som faktiskt har betalats under statistikperioden. Till den ordinarie lönen räknas samma lönefaktorer som i enkäten om löner inom kommunsektorn. Den innehåller utöver den uppgiftsbaserade lönen t.ex. ett individuellt tillägg, tillägg bundna till tjänstgöringstid, glesbygdstillägg, språktillägg och förtroendemannaersättning. Begreppet ordinarie lön behövs då lönen betalas, bl.a. för semester samt sjuk- och moderskapsledighet. Grundblankett Lön för tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour. Här anges den lön för tilläggs- och övertidsarbete som är underställd förskottsinnehållning. Det är den lön som löntagaren erhåller för arbete utanför ordinarie arbetstid och som bestäms på basis av utförda arbetstimmar. Till lönen hör alla löneposter som betalas för tilläggsoch övertidsarbete, oberoende av betalningsgrund, också lön som betalas på basis av skift-, söndags- eller helgarbete. Blankett för undervisning Engångstimarvoden. Här anges som tilläggs- och övertidsarbete bara de övertimmar som ersatts som s.k. engångstimarvode, inte det s.k. årsarvodet för veckoövertimmar som under hela året ersätts med samma månatliga belopp. 3d. Resultatpremier Här anges resultatpremie som ingår i lön som är underställd förskottsinnehållning och som betalas av kommunen, samkommunen eller kommunalt affärsverk under kvartalet samt motivationstillägg som betalas mera sällan än månatligen.

10 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) 10 Under punkten anges de förskottsinnehållspliktiga tillfälliga löner eller löner av engångsnatur, som inte ingår i punkten 3d. Dessa löneposter ingår vanligen inte i löntagarens fortlöpande avlöning för varje löneperiod. I punkten uppges bl.a. semesterpenning, semesterersättning, utryckningspenning, uppsägningsersättning, engångsposter som betalas på basis av kollektivavtal, initiativarvoden samt lönedelar och -tillägg som betalats retroaktivt för föregående kvartal, om möjligt. 4. Andelen (procent) socialförsäkringsa vgifter av lönesumman (=tariff) I punkt 4 anges andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) som arbetsgivaren betalar under det aktuella kvartalet. Målet är att beskriva de kostnader som uppstår av socialskyddet för den personalen inom kommunbranschen. Betalningstidpunkten för försäkringsavgifter borde inte påverka den mätta kostnadsutvecklingen. Eftersom tarifferna för socialförsäkringsavgifter varierar efter persongrupp, ska tarifferna viktas med lönesummavikterna för de olika persongruppernas tariffer. Den tariff som uppskattats för kalenderåret kan vanligen användas för alla kvartal. Om det under året sker förändringar i betalningsgrunderna för kostnaderna (t.ex. i personalstrukturen) eller i tariffen, ska de beaktas vid bestämning av kvartalets tariff. Tariffen ska täcka arbetsgivarens lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter, dvs. lagstadgade och frivilliga arbetspensionsavgifter, arbetsgivarens socialskyddsavgift, lagstadgade och frivilliga olycksfallsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie samt kostnader för övriga frivilliga försäkringar med anknytning till användning av arbetsinsatsen. Uppgiftslämnaren ska uppskatta tariffen så noggrant som det bara är möjligt med tillgängliga uppgifter. Om en tariff för socialförsäkringsavgifterna inte kan erhållas separat för de löntagargrupper som statistikförs, kan man också ange medeltalet för den aktuella näringsgrenen eller hela kommunen/samkommunen. Tariffen för socialförsäkringsavgifterna anges med två decimalers noggrannhet.

11 Arbetspensionsavgifter 11 Kommunernas pensionsförsäkring (KomPL) Kommunernas pensionsförsäkringsavgift (KomPL) för kommunala arbetsgivare är år 2013 i genomsnitt 23,90 procent. Beroende på beräkningsgrunden kan avgiften för olika arbetsgivare dock betydligt avvika från genomsnittet. Arbetsgivarens KomPL-avgift består av en lönebaserad avgift, en förtidspensionsutgiftsbaserad avgift (förtidsavgift) och en pensionsutgiftsbaserad avgift. Arbetsgivarens lönebaserade avgift är 16,45 procent av de totala lönerna. Den s.k. förtidsavgiften är i genomsnitt 0,90 procent av den betalda lönesumman. Betalningsandelen varierar beroende på premieklass (småarbetsgivare, medelstor arbetsgivare, storarbetsgivare). Den pensionsutgiftsbaserade andelen av KomPL-avgiften är 6,55 procent. Statens pensionsförsäkring (StaPL) För dem som försäkrats enligt statens pensionssystem är tariffen för arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter år 2013 i medeltal 19,62 procent av lönesumman. Socialskyddsavgift Arbetsgivarens socialskyddsavgift består av en sjukförsäkringsavgift. Sjukförsäkringsavgiften för kommunala arbetsgivare år 2013 är 2,04 procent av lönesumman. Arbetslöshetsförsäkringspremie År 2013 är premien för de första euro i arbetsgivarens lönesumma 0,80 procent och premien för den överstigande delen är 3,20 procent. Olycksfallsförsäkringspremie Olycksfallsförsäkringspremien bestäms som en del av lönesumman och premien varierar på basis av hur farligt arbetet i företaget är, dvs. risken. Olycksfallsförsäkringspremierna varierar också efter försäkringsbolag, eftersom varje försäkringsbolag har sina egna beräkningsgrunder. Grupplivförsäkring En kommunal arbetsgivare kan ta hand om sina grupplivförsäkringsförpliktelser antingen i samband med olycksfallsförsäkringen, som ekonomiskt stöd genom Keva eller som ett engångsbelopp från sin egen kassa genom försäkringsskyddet. Försäkringspremierna varierar efter försäkringsbolag.

12 Exempel 12 Nedan är ett exempel på hur socialförsäkringsavgifterna bildas i en kommun vars lönesumma antas vara 20 miljoner euro. Således är tariffen för kommunens socialförsäkringsavgifter 29,46 procent enligt betalningsgrunderna för år Socialförsäkringspremie Tariff, % Betalat belopp, KomPL-premie 23, Sjukförsäkringsavgift 2, Arbetslöshetsförsäkringspremie 2, * 0,8 % + ( ) * 3,2 % Olycksfallsförsäkringspremie 0, Grupplivsförsäkringspremie 0, Totalt 29, Ytterligare information Ange i den här punkten som fritt formulerad text om något förfaringssätt som avviker från anvisningarna har använts vid lämnande av uppgifter eller synpunkter på enkätens innehåll eller blanketten. Här anges också ifall antalet arbetstimmar i företaget är betydligt mindre än tidigare t.ex. på grund av permitteringar eller uppsägningar. Om det uppstår problem med sparandet av uppgifterna, kontakta kontaktpersonerna på sida 4 eller per e-post: E-post:

13 Vanliga frågor Hur anger man utförda timmar och löner i statistiken, då timmarna har utförts under enkätkvartalet, men lönerna för dem betalas senare? Utförda arbetstimmar anges för samma tid som lönerna. Om de timmar som utfördes under föregående kvartal ersattes under kvartalet, ska både timmarna och motsvarande löner anges. 2. Under vilken punkt anges retroaktiva löneförhöjningar och andra löneposter som betalas retroaktivt? De retroaktiva löneförhöjningarna från föregående kvartal och andra löneposter som betalas retroaktivt specificeras i punkt 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 3. Bör man i summan av socialförsäkringspremier beakta t.ex. personer under 18 år och över 68 år? Pensionsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremier och olycksfallsförsäkringspremier tas inte ut av löntagare som är under 18 år eller som fyllt 68 år. Det innebär att man vid beräkningen av socialförsäkringsavgifternas procentandel ska beakta detta som en tariffsänkande faktor. 4. Var ska samkommunen ange avlönade timmar för deltidsanställda och timavlönade? Avlönade timmar för deltidsanställda och timavlönade specificeras inte på blanketten. Dessa timmar ska inte ingå i de avlönade timmarna i kolumnen för heltidsanställda.

14 14 BILAGA 1 Grundblankett för offentlig sektor (för samkommuner) KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER OFFENTLIGA SEKTORN - GRUNDBLANKETT Konfidentiell Lagstadgad enkät Statistiklag 280/2004 Kommunkod Näringsgren Telefonnummer E-postadress Löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet Statistikföringsperiod (ddmmåååå) startdatum slutdatum Månadsavlönade Månadsavlönade Timavlönade heltidsanställda deltidsanställda 1. Avlönade anställningsförhållanden i slutet av perioden 2. Arbetstid (i hela timmar) 2a Antalet betalda arbetstimmar totalt, varav 2b. betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour 2c betalda frånvarotimmar (inkl timmar med dellön) 2d. varav sjukfrånvaro och familjeledighet, timmar 2e. Antalet utförda arbetstimmar 3. Lönekostnader (i euro) 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt, av vilken 3b. Betald ordinarie lön 3c. Lön för tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour 3d. Resultatpremier 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur 4. Andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) % (i formen 00,00) I följande fält kan Ni ge mera information om Ni så önskar

15 15 BILAGA 2 Blankett för undervisningsbranschen (för kommuner och samkommuner inom utbildning) KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER UNDERVISNING KONFIDENTIELL Lagstadgad enkät Kommunkod Statistiklag 280/ Telefonnummer E-postadress Löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet Statistikföringsperiod (ddmmååå) startdatum slutdatum Arbetstiden baserad på undervisningsskyldighet Övrig personal Personal i huvudsyssla Personal i bisyssla osv (t.ex.rektorer studiehandledare) 1. Antalet avlönade anställningsförhållanden i slutet av perioden 2. Arbetstid 2a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt 2b. därav klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Andra än undervisningstimmar (bl.a. samplanering och lärararbetsdagar) 2d. Betalda sjukfrånvarodagar (inkl anställda med dellön) 2e. Antalet utförda arbetstimmar 3. Lönekostnader (i euro) 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt, av vilken 3b. Betald ordinarie lön 3c. Engångstimarvoden 3d. Resultatpremier 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur 4. Andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) % (i formen 00,00) I följande fält kan Ni ge mera information om Ni så önskar

16 16 BILAGA 3 Posten av kostnadsuppgifter efter näringsgren Filformat xls, xlsx Förteckning av variablerna fält variabel längd vuosi statistikår 4 nelj kvartal 2 YID 5+kommunnummer 4 tol08 näringsgren i 2-siffernivå 2 tol_01a huvudklass av näringsgren 1 tilalku startdatum av statistikperiod 8 tilloppu slutdatum av statistikperiod 8 ko_lkm antalet månadsavlönade heltidsanställda i slutet av perioden 8 ko_palktun antalet betalda arbetstimmar för månadsavlönade heltidsanställda 8 ko_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " " " 8 ko_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " " 8 ko_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " " 8 ko_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " " 8 ko_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön för " " 8 ko_varspa betald ordinarie lön för " " 8 ko_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 ko_tulospalk resultatpremier för " " 8 ko_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " " 8 ko_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " " 8,2 dec. os_lkm antalet månadsavlönade deltidsanställda i slutet av perioden 8 os_palktun antalet betalda arbetstimmar för månadsavlönade deltidsanställda 8 os_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 os_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " " 8 os_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " " 8 os_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " " 8 os_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön för " " 8 os_varspa betald ordinarie lön för " " 8 os_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 os_tulospalk resultatpremier för " " 8 os_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " " 8 os_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " " 8,2 dec. tp_lkm antalet timavlönade i slutet av perioden 8 tp_palktun antalet betalda arbetstimmar för timavlönade 8 tp_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " 8 tp_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " 8 tp_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " 8 tp_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " 8 tp_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön " 8 tp_varspa betald ordinarie lön för " 8 tp_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " 8 tp_tulospalk resultatpremier för " 8 tp_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " 8 tp_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " 8,2 dec.

17 17 BILAGA 4 Näringsgrensindelning av verksamhet i kommunbransch en Huvudgrupp 2 -siffernivå Verksamhet D Försörjning av el, gas, värme och kyla 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning, avloppsrening, 36 Vattenförsörjning avfallshantering och san 37 Avloppsrening 38 Avfallshantering, återvinning 39 San, efterbehandling av jord och vatten o.d. F Byggverksamhet 42 Anläggningsarbeten H Transport och magasinering 49 Landtransport, transport i rörsystem 50 Sjötransport 52 Magasin- och stödjetjänster till transport I Hotell- och restaurangverksamhet 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet J Informations- och kommunikationsverksamhet 63 Informatiostjänster L Fastighetsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet M Verksamhet inom juridik, ekonomi, 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d., vetenskap, teknik teknisk provning och analys 75 Veterinärverksamhet N Uthyrning- och fastighetsservice, resetjänster o.d. 81 Fastighetsservice samt skötsel o.d. O Offentlig förvaltning och försvar, 84 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring obligatorisk socialförsäkring P Utbildning 85 Utbildning Q Vård och omsorg 86 Hälso- och sjukvård 87 Vård och omsorg med boende 88 Öppna sociala insatser R Kultur, nöje och fritid 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet, nöjesverksamhet 91 Bibliotek-, arkiv- och museiverksamhet mm. 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet S Annan serviceverksamhet 94 Intressebevakning, religiös verksamhet 96 Andra konsumenttjänster

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 4:e kvartalet Industrin Byggbranschen Samfärdsel Bevaknings-, rengörings- och städbranschen Tekniska branscher Oktober Servicebranscher Innehåll Allmänna

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 1 INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Datainsamlingsobjekt Datainsamlingen gäller rektorer och lärare som ger grundläggande utbildning och

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät BYGGFÖRETAGENS REPARATIONSBYGGANDE Lagstadgad enkät, uppgifterna konfidentiella Statistiklagen 280/2004 ( 12, 14 och 15) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2014 31.12.2014.

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6)

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) AKTUELL ARBETSGIVARINFORMATION TILL SLC:S MEDLEMMAR: Landsbygdsföretagaren i rollen som arbetsgivare Tillämpningsområdet i Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar

LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar LÖNEFÖRFRÅGAN FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN OKTOBER 2009 Anvisningar Månadsavlönade Timavlönade Bästa mottagare! Statistikmaterialet över löner inom den kommunala sektorn skall återsändas före 18.12.2009.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält.

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält. 1 SCB Arbetskostnadens nivå och struktur Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) med jämna mellanrum.

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt www.bygg.org 2 Granskningsunderlag till Byggnads Fas 1 (sid 3 21) Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 (sid 22) Prestationslöner:

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 april - 30 juni

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer