Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar"

Transkript

1 Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kommunbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet Användaridentifikationen och lösenordet för återlämningen av materialet finns i följebrevet.

2 INNEHÅLL 2 KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER...3 BAKGRUND... 3 UPPGIFTSINNEHÅLL... 3 VEM GÄLLER ENKÄTEN?... 3 SPECIFIKATION AV NÄRINGSGREN... 4 KONTAKTPERSONER... 4 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR DEN ELEKTRONISKA DATAINSAMLINGEN... 4 Inloggning till tjänsten... 4 Lämnande av kontaktinformation och uppgifter om arbetsgivare... 4 Uppgifter om arbetsinsats och arbetskraftskostnader... 5 ANVISNINGAR FÖR FRÅGORNA... 6 SPECIFICERINGEN AV LÖNTAGARGRUPPER... 6 STATISTIKPERIOD ANTAL AVLÖNADE I SLUTET AV STATISTIKPERIODEN ARBETSTIMMAR... 7 GRUNDBLANKETT a. Antalet betalda arbetstimmar b. Antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour c. Antalet betalda frånvarotimmar (inkl. timmar med dellön) d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar e. Antalet utförda arbetstimmar... 7 BLANKETT FÖR UNDERVISNING a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt b. Antalet klubb- och stödundervisningstimmar c. Antalet andra än undervisningstimmar d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetsdagar e. Antalet utförda arbetstimmar LÖNEKOSTNADER a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt b. Betald ordinarie lön c. Lön för tilläggs- och övertidsarbete d. Resultatpremier e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) ANDELEN (PROCENT) SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER AV LÖNESUMMAN (=TARIFF) YTTERLIGARE INFORMATION VANLIGA FRÅGOR BILAGA 1 Grundblankett för offentlig sektor (för samkommuner) BILAGA 2 Blankett för undervisningsbranschen (för kommuner och samkommuner inom utbildning) BILAGA 3 Posten av kostnadsuppgifter efter näringsgren BILAGA 4 Näringsgrensindelning av verksamhet i kommunbranschen... 17

3 3 K v a r t a l s s t atistik över arbetskraftskostnader Bakgrund Europaparlamentets och rådets förordning nr 450/2003 förpliktar medlemsländerna att sammanställa statistik över kortsiktiga förändringar av arbetskraftskostnaderna för en arbetad timme. Om en utvidgning av förordningens tillämpningsområde till att också omfatta näringsgrenar som huvudsakligen hör till den offentliga sektorn föreskrevs genom Europeiska kommissionens förordning Nr 224/2007. Författningen trädde i kraft i början av år Bakom den låg Europeiska unionens och Europeiska Centralbankens behov att följa inflationstrycket på arbetsmarknaden även inom den offentliga sektorn. Europeiska unionens statistikbyrå och Statistikcentralen publicerar kvartalsvis ett näringsgrensspecifikt arbetskraftskostnadsindex. Uppgiftsinnehåll Arbetsgivaren ombes ange uppgifterna om antalet avlönade anställda, antalet utförda och avlönade arbetstimmar samt lönekostnaderna och socialförsäkringsavgifterna. Uppgifterna om antalet anställda efterfrågas för kvartalets senaste löneutbetalningsperiod. Uppgifterna om arbetskraftskostnader och antalet arbetstimmar ska uppges för alla löneutbetalningsperioder som slutar under kvartalet. Vem gäller enkäten? Enkäten gäller alla anställda inom kommunen/samkommunen samt vid dess affärsverk. Svaret ska omfatta månads- och timavlönade deltids- och visstidsanställda avlönade elever, praktikanter samt funktionsnedsatta och de personer som anställts med sysselsättningsmedel timlärare. Enkäten gäller inte personer, som inte har ett anställningsförhållande till kommunen/samkommunen, t.ex. hyrd personal och frilansare, familje- och närståendevårdare o.d. personer som lyfter arvode. Eftersom arbetstiden för personer som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet bestäms enligt olika grunder, insamlas uppgifterna om verksamhetsenheter inom utbildning på en separat blankett, vars uppgiftsinnehåll avviker från övriga näringsgrenar. Uppgiftsinnehållet beskrivs närmare under punkten "Anvisningar för frågorna".

4 Specifikation av näringsgren 4 Vänligen specificera uppgifterna enligt näringsgrensindelningens (TOL2008) 2- siffernivå. Budgetfinansierad verksamhet som bedrivs inom näringsgrenen och som organiserats i affärsverk specificeras inte, utan den anges tillsammans med övriga uppgifter om kommunen. Uppgifter om samkommuner kan i regel anges utan specifikation av näringsgrenar. Om samkommunen bedriver betydande verksamhet inom flera näringsgrenar ska uppgifterna specificeras efter näringsgren. Specifikationen av näringsgrenar bygger på den indelning av verksamhetsenheter som uppgiftslämnaren tillämpar i sin redovisning. För verksamhetsenheterna specificeras en näringsgren, och timmarna och kostnaderna för samtliga personer i anställningsförhållande till enheten ifråga anges under denna näringsgren. Uppgifterna anges summerade för varje näringsgren som kommunen bedriver verksamhet i. Undantag är jordbruk, skogsbruk och fiske (näringsgrenarna A01 A03), för vilka uppgifter om arbetskraftskostnader inte insamlas. Näringsgrensindelningen presenteras i bilaga 4. Statistikcentralens kontaktpersoner assisterar vid specifikationen av näringsgrenar för verksamhetsenheterna. Som stöd vid specifikation av näringsgren kan man också använda TOL2008-handboken som finns i pdf-format (på finska) på Statistikcentralens webbplats (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/ /kasikirja.html). Kontaktpersoner Följande personer vid Statistikcentralen svarar på förfrågningar om uppgiftsinnehållet i enkäten och den elektroniska datainsamlingen samt tar emot beställningar av blanketter: Hanna Jokimäki tfn (09) Marjukka Monto tfn (09) Leena Furuholm tfn (09) E-post: Allmänna anvisningar för den e lektroniska datainsamlingen Inloggning till tjänsten Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet på adressen Till varje uppgiftslämnare skickas ett personligt användar-id och lösenord. Man kan också be om koderna av kontaktpersonerna för statistiken. Uppgiftslämnaren kan också vid behov be att få en separat Excel- eller pappersblankett från Statistikcentralen. På inloggningssidan är det möjligt att välja antingen svenska eller finska som språk för tjänsten. Skriv in användar- ID och lösenord i fälten och tryck på Fortsätt. Lämnande av kontaktinformation och uppgifter om arbetsgivare Fyll i uppgifterna om företagets kontaktperson (namn, telefonnummer och e- postadress). Vi kontaktar personen ifråga om det finns något oklart i de levererade uppgifterna. Observera att det är obligatoriskt att lämna kontaktinformation. Kontrollera de förifyllda uppgifterna om arbetsgivare och korrigera felaktiga uppgifter. Fältet Företagets kontaktperson ifylls med namnet av den person, som fungerar

5 5 som kontaktperson för arbetsgivaren. Om FO-numret ändrats, kan det nya numret uppges i fältet Nytt FO-nummer. Tryck till slut på Lagring. Uppgifter om arbetsinsats och arbetskraftskostnader Kommuner Kommunernas uppgifter om arbetsinsats och kostnader (exkl. utbildning) anges i en fil i Excel-format där uppgifterna för varje näringsgren antecknats på en rad. En modellfil finns tillgänglig vid inloggningssidan) Blanketter - Modell.xls). Då man trycker på knappen "Sänd bilagan" öppnas ett "Sänd fil" -fönster. Filen som ska sändas hämtas från den egna datorn med knappen "Bläddra". När Excel-filen har lagts till webbapplikationen skickas den till Statistikcentralen med knappen "Sänd fil". Skickade uppgifter kan korrigeras genom att sända en uppdaterad ny fil, varvid den tidigare skickade filen ersätts med den nya. En filbeskrivning finns i bilaga 3 till denna anvisning. Uppgifterna om arbetsinsats och kostnader inom utbildning (TOL2008 = 85) i kommunerna anges i en separat webbvy. Genom att trycka på knappen "Övergång till sidan för utbildningsuppgifter" kommer du till en vy för näringsgrenen utbildning, där vyn för själva näringsgrenen öppnas med knappen "Till enkätblanketten". Efter att uppgifterna sparats flyttas de till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen "Spara". Om någon väsentlig uppgift saknas, visas en anmärkning om detta i den nedre marginalen av blanketten då uppgifterna sparas. Anmärkningen hindrar dock inte sparandet. Systemet meddelar om sparandet har lyckats eller misslyckats. Efter att uppgifterna sparats är det möjligt att gå tillbaka till sidan "Kontaktinformation" eller logga ut ur tjänsten. Sparandet lyckas inte om det sparats textuppgifter i det numeriska fältet. Den person som fyller i blanketten ska trycka på knappen Spara med omkring 60 minuters mellanrum för att sessionen/förbindelsen inte ska avbrytas. Samkommuner (exkl. samkommuner inom utbildning) Efter sparandet av kontaktinformation öppnas för samkommuner (exkl. samkommuner inom utbildning) en blankett gällande näringsgrenar genom att trycka på knappen "Övergång till sidan för grunduppgifter". Från denna blankett kan man gå vidare till själva enkätblanketten med vederbörande knapp. Efter att uppgifterna sparats flyttas materialet till Statistikcentralens system genom att trycka på knappen "Spara". Blanketten fungerar på samma sätt som inmatningsfönstret för utbildningsuppgifter som beskrivits ovan. Om samkommunen bedriver verksamhet inom fler än en näringsgren eller dess stödfunktioner väsentligt lagts ut till ett företag som ägs av verket, kan uppgifter om den specificeras efter näringsgren i en fil i ovannämnda Excel-format. Man ska komma överens med kontaktpersonerna för statistiken om ett avvikande sätt att lämna uppgifter. Samkommuner inom utbildning Efter uppdateringen av kontaktinformation öppnas för samkommuner inom utbildning en blankett gällande utbildning. Dess innehåll och funktion motsvarar ovan beskrivna webblankett gällande utbildning i kommunerna.

6 Anvisningar för frågorna Specificeringen av löntagargrupper Grundblankett 6 Med kommunbranschens grundblankett insamlas primäruppgifterna i statistiken separat gällande heltidsanställda månadsavlönade, deltidsanställda månadsavlönade samt timavlönade anställda. Som deltidsanställda räknas de löntagare som inte arbetar full arbetstid enligt kollektiv- eller tjänstekollektivavtal. Tillfällig ledighet utan lön inverkar inte på indelningen i hel- och deltidsanställning. Som timavlönade räknas de löntagare, som omfattas av kollektivavtalet för timavlönade. Också de deltidsanställda som inte har en fastställd regelbunden arbetstid ska anges bland timavlönade. Undervisningsbranschen På blanketten för undervisningsbranschen anges grunduppgifterna för verksamhetsenheterna i näringsgren 85. Uppgifterna gällande arbetsinsats och kostnader specificeras i tre grupper: undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, undervisningspersonal på deltid och i bisyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet, övrig personal, dvs. annan personal inom utbildningsbranschen än den som tilllämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet (bl.a. rektorer) samt annan än undervisningspersonal (bl.a. skolgångsbiträden). Statistikperiod Enkäten gäller löne- och socialkostnader samt antalet utförda arbetstimmar som varit som grund för avlöning under kvartalet. Uppgifterna ska anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet och svaret för varje kvartal ska innehålla uppgifter bara för löneutbetalningsperioder som gått ut under kvartalet. Om uppgifter om hela kvartalet inte finns tillgängliga, kan uppgifter också ges för en kortare period än hela kvartalet. Statistikperioden kan också inledas under det föregående kvartalet. Om de timavlönade har löneutbetalningsperioder av olika längder, ges uppgifterna enligt den huvudsakliga löneutbetalningsperioden. Den statistikperiod som uppgiftslämnandet täcker ska specificeras på blanketten, t.ex. startdatum uppges som och slutdatum som Antal avlönade i slutet av statistikperioden För varje löntagargrupp som ska specificeras anges här antalet personer i anställningsförhållande i slutet av statistikperioden och antalet avlönade under löneutbetalningsperioden ifråga. Personer som har oavlönad ledighet eller är permitterade under mer än två veckor beaktas inte när antalet anställningsförhållanden i slutet av kvartalet anges. Obs! I punkt 1 anges bara antalet personer i anställningsförhållande i slutet av statistikperioden, men i punkterna 2 4 anges alla utförda arbetstimmar och kostnader under kvartalet också de personer som i slutet av statistikperioden inte längre är i anställningsförhållande.

7 2. Arbetstimmar Grundblankett 7 2a. Antalet betalda arbetstimmar I denna punkt ska antalet betalda arbetstimmar för alla arbetsförhållanden anges som hela timmar. Den avlönade tiden som anställningsförhållandet varit i kraft innehåller alla de timmar för vilka huvudsaklig ersättning betalats under det aktuella kvartalet både utförda arbetstimmar och timmar under avlönad ledighet. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar för vissa specialgrupper (t.ex. halvordinarie brandmän), ska svaret inte heller innehålla kostnaderna för dessa grupper. 2b. Antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour Övertids- och tilläggsarbetstimmar är timmar för vilka ersättning i pengar betalats och som inte har ersatts med ledighet. Beredskaps- och jourtimmar (utan utförd arbetstid) räknas inte med i övertidstimmarna. Läkare och dylikas timmar i aktiv jour anges som övertidstimmar, om avtalsenlig ersättning betalats för dem. Om tiden i aktiv jour ersätts med ledighet av motsvarande längd, anges detta inte här. 2c. Antalet betalda frånvarotimmar (inkl. timmar med dellön) Till antalet betalda frånvarotimmar räknas timmar under avlönad ledighet, bl.a.: - hållen semester, sparledighet och utbytesledighet, - avlönad sjukdoms- eller olycksfallstid samt avlönad ledighet i samband med barnafödsel och -vård (inkl. den del som Fpa kompenserat arbetsgivaren), - avlönad tillfällig vårdledighet, - söckenhelger samt allmänna lediga dagar som infaller under arbetsdagar; dessa är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul. Timmar under lediga dagar med lön fastställs på basis av normal arbetstid, för anställda med dagarbete vanligen på basis av vardagar. Om en persons ordinarie arbetstid per vecka är 38 timmar 15 minuter, fastställs längden på en frånvarovecka med lön till 38,25 timmar och längden på en frånvarodag till 7,65 timmar. 2d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar 2e. Antalet utförda arbetstimmar I punkten anges i timmar sådan frånvaro med lön som berott på sjukdom, olycksfall, föräldraledighet eller kortvarig ledighet för vård av sjukt barn. Här inräknas också de arbetstimmar för vilka full lön inte betalats. Timmar i tjänstledighet utan lön anges inte. Med utförd arbetstid avses den arbetstid då de anställda har utfört sina arbetsuppgifter, som han eller hon har anställts för. Till utförd arbetstid räknas också den betalda tid som använts för personalutbildning samt den betalda arbetstid som använts för fackföreningsverksamhet. Antalet utförda arbetstimmar kan oftast fastställas genom att man från antalet betalda arbetstimmar (2a) drar av betalda frånvarotimmar (2c). Om endera uppgiften fattas, kan antalet utförda arbetstimmar fastställas direkt från löneberäkningssystemet.

8 Blankett för undervisning 8 2a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt Här anges antalet undervisningstimmar för personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Siffran ska innehålla också både övertimmar per år och övertimmar som ersatts som engångstimarvode. Om det verkliga antalet undervisningstimmar inte kan klarläggas, anges det antal undervisningstimmar enligt läroplanen för läsåret som bokförts för varje kalenderkvartal. 2b. Antalet klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Antalet andra än undervisningstimmar Här specificeras klubb- och stödundervisningstimmar för kvartalet för de lärare i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. Timmarna ingår i de undervisningstimmar som anges i punkt 2 a. Här anges andra timmar än de som använts för undervisningsarbete (t.ex. timmar för samplaneringstid och lärararbetsdagar). Här anges inte för- och efterarbete med anknytning till undervisningstimmar. Statistikcentralen definierar antalet timmar kalkylmässigt på basis av undervisningstimmarna. 2d. Antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetsdagar 2e. Antalet utförda arbetstimmar För undervisningspersonal i huvudsyssla som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet anges här i dagar sådan frånvaro med lön (inkl. dellön) som berott på sjukdom, olycksfall, föräldraledighet eller kortvarig ledighet för vård av sjukt barn. Sjukfrånvaro och familjeledighet för undervisningspersonal i bisyssla och för skolans övriga personal anges inte. Här anges antalet utförda arbetstimmar för annan personal än den som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet. För personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet fastställer Statistikcentralen kalkylmässigt antalet utförda arbetstimmar genom att använda de uppgifter som uppgetts.

9 3. Lönekostnader 9 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt 3b. Betald ordinarie lön 3c. Lön för tilläggs- och övertidsarbete Lönekostnaderna anges i hela euro. Om det inte är möjligt att uppge antalet arbetstimmar för vissa specialgrupper (t.ex. halvordinarie brandmän), ska svaret inte heller innehålla kostnaderna för dessa grupper. Här uppges löner och arvoden, inkl. naturaförmåner, som är underkastade förskottsinnehållning och som betalats under perioden enligt lagen om förskottsuppbörd (13 ). I lönen ingår lön som betalas för arbetsinsatsen under den aktuella perioden, lön som betalas retroaktivt för annan än ovan angivna arbetsinsats samt lön som betalas som engångsbelopp eller vid regelbundet återkommande tillfällen. Uppgifterna anges för alla löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet. Här anges den betalda ordinarie lönen. Då arbetskraftskostnadsindexet mäter kostnaderna enligt prestationsprincipen, anges här bara den ordinarie lönen, som faktiskt har betalats under statistikperioden. Till den ordinarie lönen räknas samma lönefaktorer som i enkäten om löner inom kommunsektorn. Den innehåller utöver den uppgiftsbaserade lönen t.ex. ett individuellt tillägg, tillägg bundna till tjänstgöringstid, glesbygdstillägg, språktillägg och förtroendemannaersättning. Begreppet ordinarie lön behövs då lönen betalas, bl.a. för semester samt sjuk- och moderskapsledighet. Grundblankett Lön för tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour. Här anges den lön för tilläggs- och övertidsarbete som är underställd förskottsinnehållning. Det är den lön som löntagaren erhåller för arbete utanför ordinarie arbetstid och som bestäms på basis av utförda arbetstimmar. Till lönen hör alla löneposter som betalas för tilläggsoch övertidsarbete, oberoende av betalningsgrund, också lön som betalas på basis av skift-, söndags- eller helgarbete. Blankett för undervisning Engångstimarvoden. Här anges som tilläggs- och övertidsarbete bara de övertimmar som ersatts som s.k. engångstimarvode, inte det s.k. årsarvodet för veckoövertimmar som under hela året ersätts med samma månatliga belopp. 3d. Resultatpremier Här anges resultatpremie som ingår i lön som är underställd förskottsinnehållning och som betalas av kommunen, samkommunen eller kommunalt affärsverk under kvartalet samt motivationstillägg som betalas mera sällan än månatligen.

10 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning) 10 Under punkten anges de förskottsinnehållspliktiga tillfälliga löner eller löner av engångsnatur, som inte ingår i punkten 3d. Dessa löneposter ingår vanligen inte i löntagarens fortlöpande avlöning för varje löneperiod. I punkten uppges bl.a. semesterpenning, semesterersättning, utryckningspenning, uppsägningsersättning, engångsposter som betalas på basis av kollektivavtal, initiativarvoden samt lönedelar och -tillägg som betalats retroaktivt för föregående kvartal, om möjligt. 4. Andelen (procent) socialförsäkringsa vgifter av lönesumman (=tariff) I punkt 4 anges andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) som arbetsgivaren betalar under det aktuella kvartalet. Målet är att beskriva de kostnader som uppstår av socialskyddet för den personalen inom kommunbranschen. Betalningstidpunkten för försäkringsavgifter borde inte påverka den mätta kostnadsutvecklingen. Eftersom tarifferna för socialförsäkringsavgifter varierar efter persongrupp, ska tarifferna viktas med lönesummavikterna för de olika persongruppernas tariffer. Den tariff som uppskattats för kalenderåret kan vanligen användas för alla kvartal. Om det under året sker förändringar i betalningsgrunderna för kostnaderna (t.ex. i personalstrukturen) eller i tariffen, ska de beaktas vid bestämning av kvartalets tariff. Tariffen ska täcka arbetsgivarens lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter, dvs. lagstadgade och frivilliga arbetspensionsavgifter, arbetsgivarens socialskyddsavgift, lagstadgade och frivilliga olycksfallsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremie, grupplivförsäkringspremie samt kostnader för övriga frivilliga försäkringar med anknytning till användning av arbetsinsatsen. Uppgiftslämnaren ska uppskatta tariffen så noggrant som det bara är möjligt med tillgängliga uppgifter. Om en tariff för socialförsäkringsavgifterna inte kan erhållas separat för de löntagargrupper som statistikförs, kan man också ange medeltalet för den aktuella näringsgrenen eller hela kommunen/samkommunen. Tariffen för socialförsäkringsavgifterna anges med två decimalers noggrannhet.

11 Arbetspensionsavgifter 11 Kommunernas pensionsförsäkring (KomPL) Kommunernas pensionsförsäkringsavgift (KomPL) för kommunala arbetsgivare är år 2013 i genomsnitt 23,90 procent. Beroende på beräkningsgrunden kan avgiften för olika arbetsgivare dock betydligt avvika från genomsnittet. Arbetsgivarens KomPL-avgift består av en lönebaserad avgift, en förtidspensionsutgiftsbaserad avgift (förtidsavgift) och en pensionsutgiftsbaserad avgift. Arbetsgivarens lönebaserade avgift är 16,45 procent av de totala lönerna. Den s.k. förtidsavgiften är i genomsnitt 0,90 procent av den betalda lönesumman. Betalningsandelen varierar beroende på premieklass (småarbetsgivare, medelstor arbetsgivare, storarbetsgivare). Den pensionsutgiftsbaserade andelen av KomPL-avgiften är 6,55 procent. Statens pensionsförsäkring (StaPL) För dem som försäkrats enligt statens pensionssystem är tariffen för arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter år 2013 i medeltal 19,62 procent av lönesumman. Socialskyddsavgift Arbetsgivarens socialskyddsavgift består av en sjukförsäkringsavgift. Sjukförsäkringsavgiften för kommunala arbetsgivare år 2013 är 2,04 procent av lönesumman. Arbetslöshetsförsäkringspremie År 2013 är premien för de första euro i arbetsgivarens lönesumma 0,80 procent och premien för den överstigande delen är 3,20 procent. Olycksfallsförsäkringspremie Olycksfallsförsäkringspremien bestäms som en del av lönesumman och premien varierar på basis av hur farligt arbetet i företaget är, dvs. risken. Olycksfallsförsäkringspremierna varierar också efter försäkringsbolag, eftersom varje försäkringsbolag har sina egna beräkningsgrunder. Grupplivförsäkring En kommunal arbetsgivare kan ta hand om sina grupplivförsäkringsförpliktelser antingen i samband med olycksfallsförsäkringen, som ekonomiskt stöd genom Keva eller som ett engångsbelopp från sin egen kassa genom försäkringsskyddet. Försäkringspremierna varierar efter försäkringsbolag.

12 Exempel 12 Nedan är ett exempel på hur socialförsäkringsavgifterna bildas i en kommun vars lönesumma antas vara 20 miljoner euro. Således är tariffen för kommunens socialförsäkringsavgifter 29,46 procent enligt betalningsgrunderna för år Socialförsäkringspremie Tariff, % Betalat belopp, KomPL-premie 23, Sjukförsäkringsavgift 2, Arbetslöshetsförsäkringspremie 2, * 0,8 % + ( ) * 3,2 % Olycksfallsförsäkringspremie 0, Grupplivsförsäkringspremie 0, Totalt 29, Ytterligare information Ange i den här punkten som fritt formulerad text om något förfaringssätt som avviker från anvisningarna har använts vid lämnande av uppgifter eller synpunkter på enkätens innehåll eller blanketten. Här anges också ifall antalet arbetstimmar i företaget är betydligt mindre än tidigare t.ex. på grund av permitteringar eller uppsägningar. Om det uppstår problem med sparandet av uppgifterna, kontakta kontaktpersonerna på sida 4 eller per e-post: E-post:

13 Vanliga frågor Hur anger man utförda timmar och löner i statistiken, då timmarna har utförts under enkätkvartalet, men lönerna för dem betalas senare? Utförda arbetstimmar anges för samma tid som lönerna. Om de timmar som utfördes under föregående kvartal ersattes under kvartalet, ska både timmarna och motsvarande löner anges. 2. Under vilken punkt anges retroaktiva löneförhöjningar och andra löneposter som betalas retroaktivt? De retroaktiva löneförhöjningarna från föregående kvartal och andra löneposter som betalas retroaktivt specificeras i punkt 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning). 3. Bör man i summan av socialförsäkringspremier beakta t.ex. personer under 18 år och över 68 år? Pensionsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremier och olycksfallsförsäkringspremier tas inte ut av löntagare som är under 18 år eller som fyllt 68 år. Det innebär att man vid beräkningen av socialförsäkringsavgifternas procentandel ska beakta detta som en tariffsänkande faktor. 4. Var ska samkommunen ange avlönade timmar för deltidsanställda och timavlönade? Avlönade timmar för deltidsanställda och timavlönade specificeras inte på blanketten. Dessa timmar ska inte ingå i de avlönade timmarna i kolumnen för heltidsanställda.

14 14 BILAGA 1 Grundblankett för offentlig sektor (för samkommuner) KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER OFFENTLIGA SEKTORN - GRUNDBLANKETT Konfidentiell Lagstadgad enkät Statistiklag 280/2004 Kommunkod Näringsgren Telefonnummer E-postadress Löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet Statistikföringsperiod (ddmmåååå) startdatum slutdatum Månadsavlönade Månadsavlönade Timavlönade heltidsanställda deltidsanställda 1. Avlönade anställningsförhållanden i slutet av perioden 2. Arbetstid (i hela timmar) 2a Antalet betalda arbetstimmar totalt, varav 2b. betalda tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour 2c betalda frånvarotimmar (inkl timmar med dellön) 2d. varav sjukfrånvaro och familjeledighet, timmar 2e. Antalet utförda arbetstimmar 3. Lönekostnader (i euro) 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt, av vilken 3b. Betald ordinarie lön 3c. Lön för tilläggs- och övertidstimmar samt timmar i aktiv jour 3d. Resultatpremier 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur 4. Andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) % (i formen 00,00) I följande fält kan Ni ge mera information om Ni så önskar

15 15 BILAGA 2 Blankett för undervisningsbranschen (för kommuner och samkommuner inom utbildning) KVARTALSSTATISTIK ÖVER ARBETSKRAFTSKOSTNADER UNDERVISNING KONFIDENTIELL Lagstadgad enkät Kommunkod Statistiklag 280/ Telefonnummer E-postadress Löneutbetalningsperioder som går ut under kvartalet Statistikföringsperiod (ddmmååå) startdatum slutdatum Arbetstiden baserad på undervisningsskyldighet Övrig personal Personal i huvudsyssla Personal i bisyssla osv (t.ex.rektorer studiehandledare) 1. Antalet avlönade anställningsförhållanden i slutet av perioden 2. Arbetstid 2a. Antalet betalda och utförda undervisningstimmar, totalt 2b. därav klubb- och stödundervisningstimmar 2c. Andra än undervisningstimmar (bl.a. samplanering och lärararbetsdagar) 2d. Betalda sjukfrånvarodagar (inkl anställda med dellön) 2e. Antalet utförda arbetstimmar 3. Lönekostnader (i euro) 3a. Förskottsinnehållningspliktig lön totalt, av vilken 3b. Betald ordinarie lön 3c. Engångstimarvoden 3d. Resultatpremier 3e. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur 4. Andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman (= tariff) % (i formen 00,00) I följande fält kan Ni ge mera information om Ni så önskar

16 16 BILAGA 3 Posten av kostnadsuppgifter efter näringsgren Filformat xls, xlsx Förteckning av variablerna fält variabel längd vuosi statistikår 4 nelj kvartal 2 YID 5+kommunnummer 4 tol08 näringsgren i 2-siffernivå 2 tol_01a huvudklass av näringsgren 1 tilalku startdatum av statistikperiod 8 tilloppu slutdatum av statistikperiod 8 ko_lkm antalet månadsavlönade heltidsanställda i slutet av perioden 8 ko_palktun antalet betalda arbetstimmar för månadsavlönade heltidsanställda 8 ko_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " " " 8 ko_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " " 8 ko_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " " 8 ko_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " " 8 ko_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön för " " 8 ko_varspa betald ordinarie lön för " " 8 ko_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 ko_tulospalk resultatpremier för " " 8 ko_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " " 8 ko_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " " 8,2 dec. os_lkm antalet månadsavlönade deltidsanställda i slutet av perioden 8 os_palktun antalet betalda arbetstimmar för månadsavlönade deltidsanställda 8 os_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 os_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " " 8 os_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " " 8 os_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " " 8 os_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön för " " 8 os_varspa betald ordinarie lön för " " 8 os_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " " 8 os_tulospalk resultatpremier för " " 8 os_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " " 8 os_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " " 8,2 dec. tp_lkm antalet timavlönade i slutet av perioden 8 tp_palktun antalet betalda arbetstimmar för timavlönade 8 tp_ylitun antalet betalda tilläggs- och övertidstimmar för " 8 tp_eitehtun antalet betalda frånvarotimmar för " 8 tp_sairtun antalet betalda sjukfrånvaro- och familjeledighetstimmar för " 8 tp_tehtun antalet utförda arbetstimmar för " 8 tp_yhtpalk förskottsinnehållningspliktig lön " 8 tp_varspa betald ordinarie lön för " 8 tp_ylipalk betald lön för tilläggs- och övertidstimmar för " 8 tp_tulospalk resultatpremier för " 8 tp_muupalk annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur för " 8 tp_sospros andelen av socialförsäkringsavgifter av lönesumman för " 8,2 dec.

17 17 BILAGA 4 Näringsgrensindelning av verksamhet i kommunbransch en Huvudgrupp 2 -siffernivå Verksamhet D Försörjning av el, gas, värme och kyla 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla E Vattenförsörjning, avloppsrening, 36 Vattenförsörjning avfallshantering och san 37 Avloppsrening 38 Avfallshantering, återvinning 39 San, efterbehandling av jord och vatten o.d. F Byggverksamhet 42 Anläggningsarbeten H Transport och magasinering 49 Landtransport, transport i rörsystem 50 Sjötransport 52 Magasin- och stödjetjänster till transport I Hotell- och restaurangverksamhet 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet J Informations- och kommunikationsverksamhet 63 Informatiostjänster L Fastighetsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet M Verksamhet inom juridik, ekonomi, 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d., vetenskap, teknik teknisk provning och analys 75 Veterinärverksamhet N Uthyrning- och fastighetsservice, resetjänster o.d. 81 Fastighetsservice samt skötsel o.d. O Offentlig förvaltning och försvar, 84 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring obligatorisk socialförsäkring P Utbildning 85 Utbildning Q Vård och omsorg 86 Hälso- och sjukvård 87 Vård och omsorg med boende 88 Öppna sociala insatser R Kultur, nöje och fritid 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet, nöjesverksamhet 91 Bibliotek-, arkiv- och museiverksamhet mm. 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet S Annan serviceverksamhet 94 Intressebevakning, religiös verksamhet 96 Andra konsumenttjänster

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Servicebranscher. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Servicebranscher Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Industri Byggverksamhet Bilverkstäder Trafik Bevakning och skötsel av fastigheter Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Industri Byggverksamhet Bilverkstäder Trafik Bevakning och skötsel av fastigheter

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Industri Byggverksamhet Bilverkstäder Trafik Bevakning och skötsel av fastigheter Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Industri Byggverksamhet Bilverkstäder Trafik Bevakning och skötsel av fastigheter Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska

Läs mer

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Kostnaden för arbetad timme 31,6 euro för arbetsgivaren år 2012 Enligt uppgifter i Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

4:e KVARTALET: OKTOBER:

4:e KVARTALET: OKTOBER: Löneenkät för den privata sektorn 2009 Timavlönade Blankettanvisningar 4:e KVARTALET: OKTOBER: Industrin Byggbranschen Samfärdsel och bevakning Fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster Miljöhygien

Läs mer

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan Korrigering. Offentliggörandet

Läs mer

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Kostnaden för arbetad timme 3 euro för arbetsgivaren år 2012 Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 4:e kvartalet Under sista kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under sista kvartalet 2013. Referenstidpunkten

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn 2014 Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar: Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2014 är anställda av en kommun

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2013 Producentprisindex för tjänster 2013, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med 1,0 procent i juli-september Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Anvisningar för timavlönade

Anvisningar för timavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för timavlönade Statistiken över timlöner utreder löner för både utförd och icke-utförd arbetstid. Två statistikbegrepp för utförd arbetstid bildas, medeltimlön

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 3:e kvartalet Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2013 Producentprisindex för tjänster 2013, 2:a kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i april-juni Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Arbetskraftskostnadsindex 2009, 1:a kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2009, 1:a kvartalet Löner och arbetskraftskostnader 2009 Arbetskraftskostnadsindex 2009, 1:a kvartalet ostnaden för arbetad timme steg med 4,5 procent under januari mars Under januari mars 2009 steg arbetskraftskostnaderna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Löneenkät för den privata sektorn 2010 Månadsavlönade. Blankettanvisningar Oktober

Löneenkät för den privata sektorn 2010 Månadsavlönade. Blankettanvisningar Oktober Löneenkät för den privata sektorn 2010 Månadsavlönade Blankettanvisningar Oktober Uppgifter om månadsavlönade anges så att löneposterna motsvarar lönen för en hel månad och innehåller avtalshöjningar!

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 217 Undersökning om lediga arbetsplatser 216, 4:e kvartalet Under sista kvartalet 216 fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 4:e kvartalet Under sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 32 300 lediga jobb

Läs mer

Uppgifter om anställningsförhållande på löneblanketten

Uppgifter om anställningsförhållande på löneblanketten AVAINTA Arbetsgivarna rf:s löneenkät 2016 för medlemsorganisationerna Datainnehåll och variabelbeskrivning I enkäten anges: Alla månadsavlönade arbetstagare och lärare som arbetar i medlemsorganisationen

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Löneenkät för den privata sektorn: Anvisning för bearbetning av CSV-filer. Innehåll: 1(9)

Löneenkät för den privata sektorn: Anvisning för bearbetning av CSV-filer. Innehåll: 1(9) 1(9) Löneenkät för den privata sektorn: Anvisning för bearbetning av CSV-filer Innehåll: 1. Att omvandla en Excel-fil till en CSV-fil och överföra den till enkäten 2. Att öppna en CSV-fil som skapats av

Läs mer

Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar. Månadsavlönade Timavlönade

Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar. Månadsavlönade Timavlönade Löneenkät för den privata sektorn 2013 Blankettanvisningar Månadsavlönade Timavlönade Löneuppgifterna anges på så sätt att löneposterna innehåller eventuella avtalshöjningar! Innehåll ALLMÄNNA BLANKETTANVISNINGAR

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2016 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005

Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 Löneförfrågan för den privata sektorn Timavlönade 2005 4:e kvartalet Industrin Byggbranschen Samfärdsel Bevaknings-, rengörings- och städbranschen Tekniska branscher Oktober Servicebranscher Innehåll Allmänna

Läs mer

Löner inom kommunsektorn

Löner inom kommunsektorn Löner och arbetskraftskostnader 04 Löner inom kommunsektorn 0, oktober Direktörer och läkare har de högsta lönerna inom kommunsektorn Enligt Statistikcentralen var medellönen för ordinarie arbetstid hos

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Anmälan om arbetsolycksfall > Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning

Anmälan om arbetsolycksfall > Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning Anmälan om arbetsolycksfall 2016 -> Ny elektronisk blankett, ifyllande chef och löneförvaltning Start Välj först skadetyp och klicka på Fortsätt. Om det öppnas tilläggsfrågor i anslutning till försäkringen,

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2015 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga jobb än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2012 Producentprisindex för tjänster 2012, 1:a kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med 2,6 procent i januari mars Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 1 INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Datainsamlingsobjekt Datainsamlingen gäller rektorer och lärare som ger grundläggande utbildning och

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 21 Undersökning om lediga arbetsplatser 21, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 36 9 lediga jobb under

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

Arbetskraftskostnadsindex

Arbetskraftskostnadsindex Löner och arbetskraftskostnader 0 Arbetskraftskostnadsindex 00, :e kvartalet ostnaden för arbetad timme ökade med,0 procent under oktober december Under oktober december 00 ökade arbetskraftskostnaderna

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004

Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004 Svarsanvisningar till undersökningen om arbetskraftskostnader år 2004 Allmänt Föremålet för utredningen är företaget som juridisk enhet. Urvalet baserar sig på FO-nummer, vilket innebär att ett dotterbolag

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 6.11.2007 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 Det är möjligt att få tilläggsinformation på löneuträkningen Du kan spara 160 tecken fritt formulerad text på löneuträkningen. 6.11.2007 1 (3) Du kan spara överlappande

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(5) Allmänna anvisningar Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 I datainsamlingen insamlas uppgifter om kommunernas, samkommunernas och deras affärsverks resultaträkningar,

Läs mer

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Lönefaktorer efter avtalsbransch AKTA

Lönefaktorer efter avtalsbransch AKTA Lönefaktorer efter avtalsbransch AKTA Allmänna tillägg Lön Kapitel II 00400 Prövningsbaserad del av personligt tillägg...... 6 01127 Motivationstillägg...... 8 01095 Språktillägg...... 9 01543 Mötesarvode......

Läs mer

Anvisningar för timavlönade

Anvisningar för timavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn 2016 Anvisningar för timavlönade Enkäten om timavlönade omfattar Alla de arbetstagare som omfattas av kommunala kollektivavtalet (TIM-AKA) för timavlönade och som 1.10.2016

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 1:a kvartalet Under första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017) KT Cirkulär 10/2016 bilaga 2 1 (12) Freund Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017) Avtalsändringar Avtalsändringarna

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 11 Undersökning om lediga arbetsplatser 11, :a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 49 8 lediga jobb

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Månadslöner inom staten

Månadslöner inom staten Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom staten 2013, november Hög utbildning höjer lönerna inom staten Enligt Statistikcentralen tjänade heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom staten

Läs mer

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät BYGGFÖRETAGENS REPARATIONSBYGGANDE Lagstadgad enkät, uppgifterna konfidentiella Statistiklagen 280/2004 ( 12, 14 och 15) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2014 31.12.2014.

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2011 Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 1:a kvartalet Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer