Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012"

Transkript

1 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Kostnaden för arbetad timme 31,6 euro för arbetsgivaren år 2012 Enligt uppgifter i Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning var arbetskraftskostnaderna i genomsnitt 31,6 euro per arbetad timme år Inom den privata sektorn var timkostnaden 32,0 euro, inom kommunsektorn 29,5 euro och inom den statliga sektorn 37,4 euro. Lönekostnaderna inom sektorerna utgjorde i genomsnitt 76,5 procent, kostnaderna för social trygghet 21,3 procent och övriga kostnader 2,2 procent av de totala arbetskraftskostnaderna. Kostnad för arbetad timme samt kostnad per årsverke efter arbetsgivarsektor år 2012 Sektor / näringsgren Sektorer totalt Privata sektorn totalt Industrin totalt (B E) Byggverksamhet (F) Servicenäringar (GS) Konsument och företagsekonomitjänster (GN) Kommunsektorn Staten Välfärdstjänster (O S) Arbetskraftskostnad per arbetad Arbetskraftskostnad per årsverke, timme, euro euro 31,6 32,0 35,1 31,8 30,7 3 31,5 29,5 37, Inom den privata sektorn var kostnaden per arbetad timme högst inom industrin (BE) och lägst inom konsument och företagsekonomitjänster (GN). Sett till sektor var kostnaden per arbetad timme högst inom staten, 37,4 euro, medan den var lägst inom kommunsektorn, 29,5 euro. Den höga kostnadsnivån inom staten förklaras av att bland statligt anställda ligger tyngdpunkten på expertyrken, vilka i genomsnitt har en hög lönenivå. Inom den statliga sektorn har man dessutom längre semestertider än inom den privata sektorn. Detta minskar antalet arbetade timmar i förhållande till den privata sektorn. På grund av den längre semestern är kostnaden per arbetad timme högre inom statssektorn än inom industrin, även om kostnaden per årsverke är lägre än inom industrin. I tabellbilaga 1 specificeras förutom kostnader för timmar och årsverken också antalet arbetade timmar efter sektor. Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Av sektorerna har kommunen den lägsta arbetskraftskostnaden mätt både per arbetad timme och per årsverke. Även om antalet arbetade timmar inom kommunsektorn på grund av semestern är färre än inom den privata sektorn och socialkostnaderna är högre än inom de andra sektorerna, så är kommunsektorns lönekostnader klart lägre jämfört med övriga sektorer. Arbetskraftskostnaderna har beräknats genom att från arbetsgivarens lönekostnader, kostnader för social trygghet och andra arbetskraftskostnader dra av de kostnadsersättningar som arbetsgivaren får (återbetalning av löner för sjukdomstid, ersättningar för företagshälsovård och sysselsättningsstöd). Arbetade timmar har beräknats genom att dra av frånvaron, t.ex. semestrar och sjukledigheter, från summan av ordinarie arbetstid och övertidstimmar. Inom industrin ökar timkostnaden med företagets storlek Inom industrinäringsgrenarna (BE) inom den privata sektorn är kostnaden per arbetad timme 29,2 euro i de minsta företagen med 1049 anställda, medan den genomsnittliga timkostnaden är 39,6 euro i de största företagen. Kostnaden ökar kraftigt med företagets storlek. Också inom välfärdstjänster ökar timkostnaden enligt hur stort företaget är mätt med antal anställda. Inom byggverksamhet är timkostnaden högre i företag med anställda än i företag med anställda, men annars är kostnaden uppåtgående då företagets storlek ökar. Kostnad per arbetad timme inom den privata sektorn efter näringsgren och företagets storlek år 2012 Den lägsta timkostnaden finns i de minsta företagen (10 49 anställda) inom konsument och företagsekonomitjänster. Inom dessa näringsgrenar ökar inte kostnaden konsekvent med företagets storlek som inom industrin, utan de medelstora företagen med anställda har den högsta kostnaden. Därefter minskar timkostnaden då företagets storlek ökar. Inom konsument och företagsekonomitjänster finns bland de stora företagen företag med huvudsakligen lågavlönade yrken, till exempel inom fastighetsunderhåll och handel samt personaluthyrning. Detta förklarar till stor del den lägre kostnadsnivån i de större företagen. Den näringsgrensvisa variationen i kostnaden per arbetad timme är liten då de minsta företagen, med anställda, jämförs. I dessa företag varierar den genomsnittliga timkostnaden bara med en dryg euro, från 27,9 euro inom konsument och företagsekonomitjänster till 29,2 euro inom industrin. Ju större företagsstorlek det är frågan om, desto tydligare syns de näringsgrensvisa skillnaderna i timkostnaderna. De näringsgrensvisa timkostnaderna i de största företagen med fler än 500 löntagare varierar från 30,6 euro inom konsument och företagsekonomitjänster till 39,6 euro inom industrin. 2

3 Granskat efter storleksklass finns den största skillnaden i timkostnader mellan den minsta och näst minsta storleksklassen inom andra näringsgrenar än industri. Inom industrin finns den största kostnadsskillnaden mellan de mittersta storleksklasserna, dvs. då man övergår från företag med löntagare till företag med löntagare. Skillnaden i timkostnader mellan företag av olika storlek förklaras främst av lönekostnader. Dessa är högre ju större företag det är fråga om. Också en del av socialförsäkringsavgifterna är högre ju större företag det är fråga om. Inom industrinäringsgrenarna betalar de större företagen också i genomsnitt mer resultatpremier och andra poster av engångsnatur än de små företagen. Företag med färre än 10 löntagare omfattas inte av arbetskraftskostnadsundersökningen. Andra än lönekostnader utgör 22,8 procent av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn Andra än lönekostnader, dvs. kostnader för social trygghet samt övriga arbetskraftskostnader, utgör 22,8 procent av de totala kostnaderna inom den privata sektorn. Inom kommunsektorn är andelen andra kostnader än lönekostnader störst, kostnaderna för social trygghet och övriga arbetskraftskostnader utgör 26,2 procent av de totala kostnaderna. Inom statssektorn är motsvarande kostnadsandel 22,0 procent. Lönekostnaderna utgörs av direkt inkomst och övriga lönekostnader, dvs. löneposter av engångsnatur samt lön för lediga dagar. I statistiken räknas kostnader för den egentliga sociala tryggheten, dvs. lagstadgade, avtalsbundna och frivilliga socialförsäkringsavgifter, löner för sjukdomstid samt löner i anslutning till barnafödsel och vård, och kostnader för företagshälsovård till kostnader för social trygghet. Arbetskraftskostnadernas struktur inom den privata sektorn, statsoch kommunsektorn år 2012, procent av de totala arbetskraftskostnaderna Andra arbetskraftskostnadsposter är naturaförmåner, kostnader för utbildning på arbetsplatsen, kostnader för arbetskläder och skyddsdräkter, rekryteringskostnader samt kostnader för personalfonder. Dessa kostnadsposters andel totalt är störst inom den privata sektorn, 2,7 procent, medan den är 0,9 procent inom kommunsektorn och 1,6 procent inom statssektorn. Den privata sektorns större andel andra arbetskraftskostnader i förhållande till staten och kommunerna beror främst på ett större antal naturaförmåner än i de andra sektorerna. 3

4 Innehåll Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke efter näringsgren (TOL 2008) och sektor år Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur efter arbetsgivarsektor år Tabellbilaga 3. Kostnad per arbetad timme inom den privata sektorn efter antal anställda och företagets näringsgren7 4

5 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke efter näringsgren (TOL 2008) och sektor år 2012 Sektor/näringsgren Sektorerna totalt Privata sektorn totalt (BS) Industri och byggande (BF) Industrin totalt (BE) Utvinning av mineral (B) Tillverkning (C) Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) Vattenförsörjning; avloppsrening etc. (E) Byggverksamhet (F) Servicenäringar (GS) Konsument och företagstjänster (GN) Handel (G) Transport och magasinering (H) Hotell och restaurangverksamhet (I) Informations och kommunikationsverksamhet (J) Finans och försäkringsverksamhet (K) Fastighetsverksamhet (L) Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) Välfärdstjänster (OS) Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) Kommunsektorn totalt Kommuner Samkommuner Staten Arbetade timmar/årsverke Arbetskraftskostnad, Arbetskraftskostnad, euro/arbetad timme euro/årsverke 31,6 32,0 34,4 35,1 35,3 35,0 41,8 28,9 31,8 30,7 3 29,0 29,7 23,1 41,1 4 34,8 4 21,1 31,5 27,0 29,5 28,6 3 37,

6 Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur efter arbetsgivarsektor år 2012 Korrigerats De korrigerade punkterna är markerade med rött. Arbetskostnadspost 1. Direkt inkomst 2. Löneposter av engångsnatur 2.1. Resultatpremie 2.2. Andra löneposter av engångsnatur 3. Personalfonder 4. Lön för lediga dagar 4.1. Lön för semestertiden 4.2. Lön för söckenhelger 4.3. Lön för andra ledigheter totalt 5. Naturaförmåner 6. Kostnader för den social trygghet 6.1. Kostnader för den egentliga sociala tryggheten Lagstadgade socialförsäkringsavgifter Arbetspensionsavgifter Socialskyddsavgift Arbetslöshetsförsäkringspremie Olycksfallsförsäkringspremie Avtalsbundna och frivilliga socialförsäkringsavgifter Tilläggspensionsavgifter Grupplivförsäkringspremie Försäkrings och ansvarsförsäkringsavgifter för fritid 6.2. Kostnader för den fallspecifika sociala tryggheten Löner i anslutning till barnafödsel och vård, netto återbetalning av löner för sjukdomstid Företagshälsovård (netto) 7. Utbildningskostnader 8. Övriga arbetskraftskostnader 9. Arbetskraftskostnad före understöd som arbetsgivaren erhållit 10. Penninglön = Understöd som arbetsgivaren erhållit Sektorerna Privata totalt sektorn totalt (B S) 59,7 6,0 1,4 4,6 10,7 1,0 21,3 19,2 19,0 14,9 2,1 1,6 0,7 0,6 78,1 6 6,6 2,0 4,7 1 6,8 1,8 1,4 2 18,1 17,8 13,7 1,4 0,6 0,7 78,6 Industri och byggande inom den privata sektorn (B F) 59,4 7,7 2,3 5,4 1 6,8 1,5 1,1 2 18,2 17,9 13,6 0,7 2,0 1,5 0,8 78,8 Tjänster inom den privata sektorn (GS) 60,6 6,0 1,8 4,2 10,7 6,8 2,0 1,6 19,9 18,1 17,7 13,8 1,8 0,4 1,8 1,3 0,6 0,7 78,5 Kommunsektorn 58,3 4,9 4,8 10,6 25,4 22,6 22,6 18,2 1,6 2,4 2,7 2,4 1,1 0,6 76,2 0,7 Staten 60,4 3,7 3,5 13,9 10,7 2,9 20,4 18,2 18,2 16,1 0,4 2,2 1,4 0,9 0,8 0,9 79,4 6

7 Tabellbilaga 3. Kostnad per arbetad timme inom den privata sektorn efter antal anställda och företagets näringsgren Sektor Antal anställda Industri och byggande (BF) 29,0 32,2 35,9 38,6 Industri totalt (BE) 29,2 3 36,3 39,6 Byggverksamhet (F) 28,9 33,5 32,2 34,3 Tjänster totalt (GS) 27,9 32,7 32,3 31,3 Konsument och företagsekonomitjänster (GN) 27,9 33,4 32,1 30,6 Konsumenttjänster (GJ) 29,9 33,4 32,9 3 Företagsekonomitjänster (KN) 25,9 33,4 30,8 31,8 Välfärdstjänster (OS) 28,1 30,6 33,1 34,2 7

8 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Förfrågningar Hanna Jokimäki Pentti Jonninen Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala Källa: Arbetskraftskostnadsundersökning Statistikcentralen Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN X (pdf)

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012

Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Arbetskraftskostnadsundersökning år 2012 Kostnaden för arbetad timme 3 euro för arbetsgivaren år 2012 Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2015 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga jobb än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 21 Undersökning om lediga arbetsplatser 21, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 36 9 lediga jobb under

Läs mer

Antalet konkurser ökade med 7,3 procent från året innan

Antalet konkurser ökade med 7,3 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, mars Antalet konkurser ökade med 7, procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari mars 2014 totalt 92 konkurser, dvs. 61 konkurser (7,

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 217 Undersökning om lediga arbetsplatser 216, 4:e kvartalet Under sista kvartalet 216 fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2016 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan Korrigering. Offentliggörandet

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 4:e kvartalet Under sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 32 300 lediga jobb

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 11 Undersökning om lediga arbetsplatser 11, :a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 49 8 lediga jobb

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2011 Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 1:a kvartalet Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 4:e kvartalet Under sista kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under sista kvartalet 2013. Referenstidpunkten

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 211 Undersökning om lediga arbetsplatser 211, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 4 lediga jobb under

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2012 Statens medellöner har ökat mest av arbetsgivarsektorerna åren 2003-2012 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 3:e kvartalet Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 2 lediga

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 1:a kvartalet Under första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

Arbetskraftskostnadsindex

Arbetskraftskostnadsindex Löner och arbetskraftskostnader Arbetskraftskostnadsindex, 2:a kvartalet, säsongrensade uppgifter Den säsongrensade kostnaden för arbetad timme steg med procent under april juni Under april juni steg de

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2012 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Volymen av personalutbildningen oförändrad Företagens satsningar på personalutbildning från år 2005 till år 2010 har varit i stort

Läs mer

Arbetskraftskostnadsindex

Arbetskraftskostnadsindex Löner och arbetskraftskostnader 2013 Arbetskraftskostnadsindex 2013, 1:a kvartalet ostnaden för arbetad timme ökade med procent under januari-mars Under januari-mars 2013 ökade arbetskraftskostnaderna

Läs mer

Månadslöner inom staten

Månadslöner inom staten Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom staten 2013, november Hög utbildning höjer lönerna inom staten Enligt Statistikcentralen tjänade heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom staten

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 21 Undersökning om lediga arbetsplatser 29, 4:e kvartalet Under det sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 21 9 lediga jobb under

Läs mer

Månadslöner inom staten

Månadslöner inom staten Löner och arbetskraftskostnader 2013 Månadslöner inom staten 2012, november Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade statsanställda var 3 603 euro i november 2012 Enligt Statistikcentralen var

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2011 Totallönen för löntagare i genomsnitt 3 111 euro i månaden år 2011 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2013 Producentprisindex för tjänster 2013, 2:a kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i april-juni Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 29 Undersökning om lediga arbetsplatser 29, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 37 8 lediga arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 29 Undersökning om lediga arbetsplatser 29, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 31 1 lediga arbetsplatser

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2013 Producentprisindex för tjänster 2013, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med 1,0 procent i juli-september Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2013

Lönestrukturstatistik 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2013 Medianlönen för löntagare 2 928 euro i månaden år 2013 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom den privata sektorn Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013 Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Arbetskraftskostnadsindex 2009, 1:a kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2009, 1:a kvartalet Löner och arbetskraftskostnader 2009 Arbetskraftskostnadsindex 2009, 1:a kvartalet ostnaden för arbetad timme steg med 4,5 procent under januari mars Under januari mars 2009 steg arbetskraftskostnaderna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2016

Finländska dotterbolag utomlands 2016 Företag 2018 Finländska dotterbolag utomlands 2016 Finländska företags omsättning störst i Sverige år 2016 Finländska företag bedrev affärsverksamhet i 400 dotterbolag i 144 länder år 2016. et anställda

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2012 Producentprisindex för tjänster 2012, 1:a kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med 2,6 procent i januari mars Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Miljöskatter 2014, efter näringsgren

Miljöskatter 2014, efter näringsgren Miljö och naturresurser 2016 Miljöskatter, efter näringsgren Miljöskatterna ökade med 1,3 procent år De totala miljöskatterna uppgick till 6,0 miljarder euro år, vilket var en ökning med 1,3 procent från

Läs mer

Energiräkenskaper 2016

Energiräkenskaper 2016 Miljö och naturresurser 218 Energiräkenskaper Hushållens energianvändning ökade år Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands ökade med 5 procent från året innan

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Arbetskraftskostnadsindex

Arbetskraftskostnadsindex Löner och arbetskraftskostnader 0 Arbetskraftskostnadsindex 00, :e kvartalet ostnaden för arbetad timme ökade med,0 procent under oktober december Under oktober december 00 ökade arbetskraftskostnaderna

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2016 Månadslöner inom den privata sektorn Medellönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 970 euro för män och 3 150 euro för kvinnor Enligt Statistikcentralen

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2012

Skatter och avgifter av skattenatur 2012 Offentlig ekonomi 2013 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Skattekvoten uppgick till 43,6 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2012 Månadslöner inom den privata sektorn Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 328 euro i oktober 2011 Enligt Statistikcentralen

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personal 2010 För kurs används 570 euro per anställd Företagen använder i genomsnitt 573 euro per anställd för kurs. Detta är en ökning med 10 procent jämfört

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2018 Månadslöner inom den privata sektorn Medianlönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn euro Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2016

Statistik över regional företagsverksamhet 2016 Företag 2017 Statistik över regional företagsverksamhet Bruttovärdet av produktionen på arbetsställena ökade år Sme-företagen stod för hälften av ökningen Korrigerad 9.2.2017. Den korrigerade siffran är

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Företagstjänster 2015

Företagstjänster 2015 Tjänster 2016 Företagstjänster 2015 Ökningen av programmeringstjänster bidrog till ett lyft för datatekniska tjänster år 2015 Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade de datatekniska

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2009

Lönestrukturstatistik 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Lönestrukturstatistik 2009 Utbildningens inverkan på lönen störst bland löntagare inom kommunsektorn år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2012 Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn

Timlöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2014 Timlöner inom den privata sektorn Timlönefördelningen inom den privata sektorn har blivit något bimodal från år 2005 till år 2013 Enligt Statistikcentralens statistik

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Innovationsverksamhet 2012

Innovationsverksamhet 2012 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 2014 Innovationsverksamhet 2012 Innovationsundersökningens slutrapport Innovationsverksamhet vanligast bland stora internationella företag Enligt EU-undersökningen

Läs mer

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013 Utbildning 2014 Yrkesutbildning 2013 Antalet studerande i 313 600 år 2013 Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i som leder till examen till totalt 313 600 under kalenderåret

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2011 Månadslöner inom den privata sektorn Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 255 euro i oktober 2010 Enligt Statistikcentralen var lönen för

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2018 Volymindex för industriproduktionen 2018, april Industriproduktionen ökade i april från året innan men minskade från föregående månad Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Rutdatabasen 2018: 250m x 250m

Rutdatabasen 2018: 250m x 250m Rutdatabasen 2018: 250m x 250m och invånare 2017. 250m x 250m. N 1 invånare 56 368 56 368 2-10 invånare 754 827 201 533 11-99 invånare 1 784 762 54 611 100-499 invånare 2 120 381 11 203 500-999 invånare

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2012 Producentprisindex för tjänster 2011, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer