Anvisningar för månadsavlönade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för månadsavlönade"

Transkript

1 Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som är anställda av en kommun eller samkommun Alla personer med ovannämnda anställningsförhållande som får full eller reducerad lön, lön för en del av månaden eller som inte får någon lön för oktober Personer som i oktober är tjänst- eller arbetslediga, som har studieledigt, semester, sjukledigt eller alterneringsledigt, med eller utan lön, som får deltidstillägg, deltidspension eller tidsbegränsad sjukpension eller tidsbegränsat rehabiliteringsstöd eller som är permitterade Timlärare i huvud- eller bisyssla Personer som anställts med sysselsättningsmedel (anställningsförhållandets art = 24) Personer med läroavtal (anställningsförhållandets art = 41) och Månadsavlönade handikappade (anställningsförhållandets art = 50). Om en tjänst är gemensam för två eller flera kommuner, lämnas uppgifterna av den kommun i vars förvaltningsorganisation tjänsten placerats. Personer som inte omfattas av enkäten Alla timavlönade anställda, som omfattas av enkäten om timlöner (TIM-AKA) Familjevårdare, närståendevårdare Arbetslösa som deltar i rehabiliterande sysselsättning och Halvordinarie brandmän. Anvisningar för den som fyller i blanketten B D C Arbetsgivare TANT Kommuner / FPA:s kommunkod, t.ex Samkommuner / Kevas kod, t.ex Personbeteckning ID Personbeteckningen anges med 11 tecken bindestrecket medräknat, t.ex. DDMMÅÅ-XXXX. Arbetsställets nummer TOYK Här uppges numret på det gällande arbetsstället (verksamhetsenhet), t.ex Arbetsställen som utövar samma verksamhet men ligger på olika adresser ska uppges med egna koder. T.ex. alla kommunens daghem ska vara separata enheter med egna koder. Uppgifter om arbetsställen kan läggas till och uppdateras på datainsamlingssidan via menyn Hantering av arbetsställen. Följande uppgifter ska uppges för varje arbetsställe: kod för arbetsstället (en valfri nummerserie på högst 9 tecken) och namn adressuppgifter och belägenhetskommun näringsgren på 5-siffernivå (Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008) arbetsställets start- och slutdatum i formatet dd.mm.åååå. I statistikföringen hänförs löntagarna till rätta näringsgrenar genom sina arbetsställen, varför det är ytterst viktigt att arbetsställets uppgifter (bl.a. näringsgren) anges så omfattande och exakt som möjligt. Mera information om näringsgrensindelningen finns på adressen I1 Yrkesbenämning och nummer AMMA Fyll i yrkesbenämningen och motsvarande nummer, t.ex. Städare

2 2 Använd helst de nuvarande yrkeskoderna när det är möjligt. Yrkeskoderna hittas på Kevas webbsidor: sektorn/yrkesbeteckningar_och_koder/sidor/default.aspx. A P1 I2 Avtalsbransch SALA 01 AKTA, det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 02 UKTA, det kommunala tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet 03 TS, avtalet för tekniska sektorn 04 LÄKTA, läkaravtalet 05 Annat (t.ex. musiker, skådespelare, hamnisbrytare) Löneklassificeringskod HITU För varje löntagare uppges nummerkoden för den lönesättning eller lönegrupp som ligger till grund för lön enligt gällande tjänste- och arbetskollektivavtal. Gällande lönesättningskoder ges efter avtalsbransch under webbadressen För tjänster/befattningar som inte har någon lönesättning uppges koden För de timlärare för vilka en viktad lön har uträknats uppges den lönesättningskod enligt vilken det finns flest timmar. Lönesättningskoden för en familjedagvårdare är 12PPH001, om dagvårdaren har minst lämplig yrkesexamen och 12PPH002 om dagvårdaren inte har en examen. I avtalet för tekniska sektorn kan det inte förekomma personer utan lönesättning. Det finns tre lönegrupper inom tekniska sektorn: , , Heltids-/deltidsarbete KOKOTIED 1 Heltidstjänst eller -befattning 2 Deltidstjänst eller -befattning (arrangerad av arbetsgivaren) 3 Bitjänst eller -befattning 4 Deltidspension 5 Partiell vårdledighet 6 Annat deltidsarbete på egen begäran Ett anställningsförhållande på deltid som arbetsgivaren arrangerat uppges enligt följande: När en deltidsanställds anställning har definierats som deltidsanställning och lönen motsvarar en deltidsanställds timmar anges I2 = 2. I fältet K2 uppges den genomsnittliga veckoarbetstiden för deltidsanställda, och i fältet UT väljs alternativ 1 (full lön för hela oktober). Om lönen inte följer ovan nämnda timmar, väljs alternativ 2 i fältet UT, dvs. lönen har betalats för en del av oktober eller till minskat belopp, och i fältet U1 uppges orsaken till innehållandet av lönen. Deltidsanställda på egen begäran anges som ovan, men i fältet I2 upptecknas antingen 4, 5 eller 6 beroende på orsaken till deltidsarbetet. K2 eckoarbetstid KTA I den här punkten antecknas i regel den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden enligt arbetstidssystemet. Som veckoarbetstid för deltidsanställda, personer med bitjänst o.d. antecknas det antal veckotimmar som avtalats med personen i fråga. Även om en person har varit permitterad eller tjänstledig utan lön uppges arbetstiden enligt den allmänna anvisningen ovan.

3 3 Lärare med arbetstid baserad på undervisningsskyldighet: som arbetstid antecknas undervisningsskyldigheten utan minskningar av undervisningsskyldighet (h/v). När det gäller lärare som följer årsarbetstid och som har en fastställd undervisningsskyldighet (t.ex. lärare i medborgarinstitut) anges som veckoarbetstid undervisningsskyldighetstimmar dividerat med antalet avtalsenliga veckor. OS I3 L K1 T2 Deltidsprocent OSAPROS Deltidsprocenten anges i förhållande till lönen. Procenttalet anges utan komma med två decimaler, t.ex. 31,25 procent anges som Uppgiften anges för alla deltidsanställda. Dessutom anges typ av deltidsarbete i punkt 12 och veckoarbetstiden i punkt K2. När det gäller heltidsanställda anges deltidsprocenten som 0. Anställningsförhållandets art PLUO 10 Tjänste- eller anställningsförhållande som är i kraft tills vidare (s.k. ordinarie anställning) 20 Tjänste- eller anställningsförhållande på visstid 24 Sysselsatt med sysselsättningsmedel 40 Elev (inte med läroavtal), praktikant 41 Person med läroavtal 50 Handikappad (tidigare person med skyddat arbete) Om personen har en ordinarie tjänst, men i oktober sköter någon annan tjänst på viss tid, antecknas anställningsförhållandet som visstidsanställning (I3 = 20). Slag av anställningsförhållande PSLAJI 1 Tjänsteförhållande 2 Arbetsförhållande Arbetstidssystem TYAP älj arbetstidssystem: 01 Byråarbetstid (AKTA kapitlet Arbetstid, 8 ) i genomsnitt 36,25 h/v 10 Allmän arbetstid i genomsnitt 38,25 h/v (AKTA kapitlet Arbetstid, 7 ) 15 38,25 h/v gårdskarlar 20 Tvåskiftsarbete, 38,25 h/v 31 Treskiftsarbete (TS Bilaga 5) oavbrutet 32 Treskiftsarbete (TS Bilaga 6) avbrutet 41 Periodarbete med karaktär av dagarbete, formellt 43 Periodarbete, med karaktär av skiftarbete (endast enheterna som är med i ett försök med periodarbetstid!) 45 Periodarbete med karaktär av dagarbete, formellt (endast enheterna som är med i ett försök med periodarbetstid!) 62 Familjedagvårdare (AKTA Bilaga 12) 70 Arbetstid i bitjänst eller bibefattning 80 Undervisningsarbete (UKTA Allmän del, kapitel III 31, 1, 2, 4) 82 Årsarbetstid 90 Annan arbetstidsförfattning (bl.a. hamnar, skådespelare och musiker) 91 Sjukhusläkare, -tandläkare, 38,25 h/v timmar/vecka (AKTA Arbetstid, 10 ) 93 Brandmännens arbetstid enligt s.k. undantagstillstånd 94 Hälsocentralläkare och -tandläkare, kommunveterinärer, heltidsanställda hygieniker 95 Ingen författning 96 Avvikande arbetstidsarrangemang (AKTA Arbetstid, 11 ) Semesterdagar LOMAP I den här punkten uppges antalet semesterdagar i arbetsdagar (dagar som överförts som sparledighet från föregående år eller semesterpenning som bytts mot lediga dagar räknas inte med här). Det är frågan om semesterdagar som intjänats under semesterperioden

4 4 T Tjänstgöringstid i kommunen PAIKA Här uppges tjänstgöringstiden under den senaste anställningen i en och samma kommun eller samkommun. Tjänstgöringstiden anges i formatet år, månad (ååmm). Om tjänstgöringstiden har varat längre än ett år räcker det med ett års noggrannhet. I fråga om anställningar som varat en kortare tid än ett år räcker det med en månads noggrannhet. Som tjänstgöringstid räknas tiden mellan den första dagen i kommunens eller samkommunens tjänst och Grunderna för lönebestämning R SA Antal tillägg för arbetserfarenhet PLKM För personer som följer AKTA och Läkare (LÄKTA) uppges antalet tillägg för arbetserfarenhet: 0 eller 1 (= 3 %) eller 2 (= 8 %). För tekniska sektorn (TS) uppges antalet branschtillägg: 0 eller 1 (= 4 %) eller 2 (= 8 %). För lärare uppges antalet tillägg i den individuella årsbundna delen: 0 3, 0 4 eller 0 5 beroende på lönesättningskod. För lärare i tabell C anges ingenting. Betalningslöneklass MPL Lön för oktober U4 U U2 Ordinarie lön enligt avtalet ARSIN Den ordinarie lönen innehåller utöver den uppgiftsbaserade lönen t.ex. tillägg bundna till tjänstgöringstid enligt AKTA, ett individuellt tillägg, fjärrortstillägg, språktillägg, rekryteringstillägg och förtroendemannaersättning samt ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. Begreppet ordinarie lön behövs då man betalar lön bl.a. för semester samt sjukledighet och moderskapsledighet. Den ordinarie lönen varierar efter avtalsbransch och har definierats i tjänste- och arbetskollektivavtalet. Det är viktigt att uppgiften lämnas för alla löntagare. Uppgiftsbaserad lön PERUS När det gäller AKTA, avtalet för tekniska sektorn (TS) och Läkaravtalet (LÄKTA) anges här den uppgiftsbaserade lönen eller avtalslönen (avtalad totallön utan separata tillägg) som betalats för oktober. Inom utbildningssektorn anges lönen (som eventuellt är högre än minimilönen) för lärare i yrkeshögskolor (avsnitt D) och yrkesutbildningscentrer för vuxna (avsnitt E). För personer i C- tabellen uppges den grundlön som motsvarar betalningslöneklassen. För timlärare i bisyssla anges den betalda lönen i punkt U och som veckoarbetstid anges i punkt K2 antalet timmar per vecka som motsvarar lönen. Alternativt kan man använda en lämplig lönefaktor i punkt, t.ex för vilken man anger euro, timmar och betalningsperiod, vanligtvis 4. Lönetillägg, som ingår i den uppgiftsbaserade lönen i punkt U, får inte uppges på nytt i punkt. Om ett lönetillägg betalas som ett separat tillägg, såsom fjärrortsförhöjning, uppges det i punkt. Arbetserfarenhetstillägg, tjänste- eller branschtillägg KOKEM De årsbundna delarna för arbetserfarenhetstillägg enligt AKTA och Läkäravtalet (LÄKTA) uppges här sammanlagt i euro och cent. För lärare antecknas här det årsbundna tillägget. För dem som följer C-tabellen uppges i euro och cent enligt antal tjänstetillägg. För personer som följer det tekniska avtalet uppges det totala beloppet av branschtillägget.

5 5 U3 UT U1 Årstillägg MLIS Här uppges årstillägget enligt AKTA och Läkaravtalet (LÄKTA) i euro och cent. För personer inom det tekniska avtalet uppges här det separata tillägget i euro och cent. Full lön PMJ Här uppges full lön för oktober utgående från om den uppgiftsrelaterade grundlönen (punkt U) har betalats enligt följande: 1 full lön har betalats för hela oktober 2 lönen har betalats för en del av oktober eller till reducerat belopp 4 ingen lön har betalats, tjänstledighet utan lön eller arbetsledighet hela månaden Om lönen har sänkts t.ex. på grund av permittering, sjukdom, privata angelägenheter o.d. används inte lönefaktorkoder för att ange med hur mycket lönen har sänkts, utan lönen anges i punkt U till sitt utbetalda belopp och som kod för fullt belopp antecknas 2. Orsaken till innehållningen anges i punkt U1. Om personen inte fått någon lön under hela månaden (UT = 4), antecknas också orsakskoden i punkt U1. Lönen för deltidsanställd är också full lön (UT = 1), om den betalda lönen motsvarar den deltidsanställdas ordinarie arbetstid (den genomsnittliga veckoarbetstiden antecknats under punkt K2). Orsaken till löneinnehållning PALPI Om lön för oktober har innehållits eller inte alls betalats anges orsaken under denna punkt. Använd Kommunernas pensionsförsäkrings koder för avbrottet. Om en person i oktober haft flera löneinnehållningar, väljs den orsak med flest antal dagar för löneinnehållning. Orsak till avbrottet: 11 privata angelägenheter 12 studieledighet enligt lagen om studieledighet 13 vårdledighet, efter föräldraledighet 18 frånvaro av sparskäl 20 specialmoderskapsledighet 21 moderskapsledighet 22 sjukledighet, olycksfall 25 föräldraledighet, faderskapsledighet 26 tillfällig vårdledighet 31 avbrott i arbetet 32 permittering 33 arbetsnedläggelse, lockout 36 ingen att ta hand om (familjedagvårdare) 37 alterneringsledighet 41 skötsel av annan tjänst utanför medlemssammanslutningen eller inom ramen för något annat pensionssystem 42 handhavande av samtidig tjänst, där den andra anmälaren också ger en egen anmälan om anställningsförhållande 51 rehabilitering (inte arrangerad av Kommunernas pensionsförsäkring) 52 rehabilitering som arrangerats av Kommunernas pensionsförsäkring, används av pensionsanstalten 61 tidsbegränsad invalidpension 81 offentligt uppdrag 82 värnplikt/civiltjänst 83 tjänst i offentligt uppdrag som enbart berättigar till statlig pension/tjänsteförhållandets pensionsslag = StPL 99 annan orsak (t.ex. anställningsförhållandet har upphört mitt under oktober) Övriga lönetillägg AIHTUAMITTAINEN OSA Här anges lönetillägg och extra arvoden som intjänats under oktober. Om arvoden för oktober betalas först i november kan man här uppge arvoden för föregående månad (= september).

6 6 Om det inte är möjligt att få lönetillägg för hela månaden och lönetillägg betalas för t.ex. tre veckors arbetspass, anges de extra arvoden som till största delen intjänats i oktober. Semesterpenning (kod 03900), resultatpremie (kod 03201), engångsersättning (kod 01130) (engångsersättningen ersätter motivationstillägget, mötesarvodet och föreläsningsarvodet) och skådespelarnas föreställningsarvode (kod 01193) uppges för hela året 2012 eller föregående 12 månader, om de resultatpremier som betalas i slutet av år 2012 ännu inte är kända. Den semesterersättning som betalats i oktober uppges i statistiken över löner inom den kommunala sektorn med koden Löneposter som betalats retroaktivt och som inte gäller oktober, anges inte. Semesterpenning för år 2011 som eventuellt betalats retroaktivt under år 2012 uppges inte heller. Lönefaktorkod PTKOODI Här uppges lönefaktor enligt avtalsbransch. Lönefaktorförteckningarna för de olika avtalsbranscherna innehåller de lönetillägg, arbetstidsersättningar och tilläggsarvoden som nämns i de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. Bara gällande lönefaktorskoder används. Lokala tillägg som inte nämnts i de kommunala tjänste- och kollektivavtalen anges med följande uppsamlingskoder beroende på om tillägget betalas för ordinarie arbetstid eller övertid. Om en person får flera lokalt avtalade tillägg, adderas eurobeloppen av tillägg och de uppges med resp. uppsamlingskod. Använd uppsamlingskoderna med urskillning annat lönetillägg för ordinarie arbetstid annat tillägg för tilläggs- eller övertid Lönetilläggets euro, cent PTEURO Här uppges de lönetillägg och tilläggsarvoden i euro och cent som intjänats under oktober. Lönetilläggets timmar eller prestationer PTTUN Då tillägg betalas på basis av arbetstimmar eller prestation, ska arbetstimmarna eller prestationen (t.ex. antalet patientbesök) också uppges. Timmarna uppges med två decimalers noggrannhet. Betalningsperioden för lönetillägget PTMJ Som betalningsperiod anges för hur många veckor det betalats arbetstidsersättningar, åtgärdsarvoden för läkare och andra tillägg som varierar månatligen. I periodarbete uppges den lönebetalningsperiod enligt listan över arbetsturer för vilken tillägg betalats. Om listan över arbetsturer för periodarbete omfattar t.ex. tre veckor, men kvällsarbetsersättningar har samlats bara för en vecka under perioden, antecknas 3 som betalningsperiod. 2 för 2 veckor 3 för 3 veckor 4 för en månad 5 för 5 veckor 6 för 6 veckor 7 för 7 veckor 8 för 8 veckor 9 för 9 veckor A B för 10 veckor för 11 veckor osv. Om två betalningsperioder på 3 veckor infaller i oktober, dvs. penningvärdet och timmarna för lönefaktorn innehåller uppgifter om båda betalningsperioderna, antecknas 6 som betalningsperiod. I sådana fall skulle det också räcka med att lämna uppgifter om bara en betalningsperiod och då anges 3 som betalningsperiod.

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kommunbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.stat.fi/keruu/jstki/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 19/2003 1 (7) TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID 1 Tjänsteförhållandets längd 1.1 Grunder för tjänsteförhållande för viss tid En tjänsteinnehavare kan

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2012 2013 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2012 2013 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll KAPITEL I KAPITEL

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Nummer Parameter Fråga Bakgrundsuppgifter om arbetsstället Intro I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser,

Läs mer

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET 2012 03 28 KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET Inledning Parterna kom i förra avtalsrörelsen överens om att göra en redaktionell översyn av ALFA. Avsikten var inte att göra några materiella förändringar utan

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Godkänt av kommunstyrelsen den 28 januari 2002. Senast ändrat av kommunstyrelsen den 5 maj 2015. 1 Innehåll 1.Inledning... 4 2. Definitioner, målsättningar och programmets uppföljning...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Förhandlingar... 4 Avtalsförhandlingar... 4 MBL-förhandlingar...

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 27093, SE-102 51 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 september - 30 september

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Arbetsmarknadsnyckeln

Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln ISBN 951-9148-94-9 Publicerats med stöd av Arbetarskyddsfonden Layout: Innocorp Oy/Aija Honkanen Tryckt av: Erweko

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält.

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält. 1 SCB Arbetskostnadens nivå och struktur Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) med jämna mellanrum.

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun Problemkartläggning och problemlösning Theresia Holländer Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing Revisionsrapport Granskning av löner, Linköpings kommun September 2010 Författare: Lars Edgren Nina Vissing Innehållsförteckning Granskning av löner, Linköpings kommun... 1 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning/syfte...

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer