Anvisningar för månadsavlönade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för månadsavlönade"

Transkript

1 Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som är anställda av en kommun eller samkommun Alla personer med ovannämnda anställningsförhållande som får full eller reducerad lön, lön för en del av månaden eller som inte får någon lön för oktober Personer som i oktober är tjänst- eller arbetslediga, som har studieledigt, semester, sjukledigt eller alterneringsledigt, med eller utan lön, som får deltidstillägg, deltidspension eller tidsbegränsad sjukpension eller tidsbegränsat rehabiliteringsstöd eller som är permitterade Timlärare i huvud- eller bisyssla Personer som anställts med sysselsättningsmedel (anställningsförhållandets art = 24) Personer med läroavtal (anställningsförhållandets art = 41) och Månadsavlönade handikappade (anställningsförhållandets art = 50). Om en tjänst är gemensam för två eller flera kommuner, lämnas uppgifterna av den kommun i vars förvaltningsorganisation tjänsten placerats. Personer som inte omfattas av enkäten Alla timavlönade anställda, som omfattas av enkäten om timlöner (TIM-AKA) Familjevårdare, närståendevårdare Arbetslösa som deltar i rehabiliterande sysselsättning och Halvordinarie brandmän. Anvisningar för den som fyller i blanketten B D C Arbetsgivare TANT Kommuner / FPA:s kommunkod, t.ex Samkommuner / Kevas kod, t.ex Personbeteckning ID Personbeteckningen anges med 11 tecken bindestrecket medräknat, t.ex. DDMMÅÅ-XXXX. Arbetsställets nummer TOYK Här uppges numret på det gällande arbetsstället (verksamhetsenhet), t.ex Arbetsställen som utövar samma verksamhet men ligger på olika adresser ska uppges med egna koder. T.ex. alla kommunens daghem ska vara separata enheter med egna koder. Uppgifter om arbetsställen kan läggas till och uppdateras på datainsamlingssidan via menyn Hantering av arbetsställen. Följande uppgifter ska uppges för varje arbetsställe: kod för arbetsstället (en valfri nummerserie på högst 9 tecken) och namn adressuppgifter och belägenhetskommun näringsgren på 5-siffernivå (Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008) arbetsställets start- och slutdatum i formatet dd.mm.åååå. I statistikföringen hänförs löntagarna till rätta näringsgrenar genom sina arbetsställen, varför det är ytterst viktigt att arbetsställets uppgifter (bl.a. näringsgren) anges så omfattande och exakt som möjligt. Mera information om näringsgrensindelningen finns på adressen I1 Yrkesbenämning och nummer AMMA Fyll i yrkesbenämningen och motsvarande nummer, t.ex. Städare

2 2 Använd helst de nuvarande yrkeskoderna när det är möjligt. Yrkeskoderna hittas på Kevas webbsidor: sektorn/yrkesbeteckningar_och_koder/sidor/default.aspx. A P1 I2 Avtalsbransch SALA 01 AKTA, det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 02 UKTA, det kommunala tjänstekollektivavtalet för undervisningsområdet 03 TS, avtalet för tekniska sektorn 04 LÄKTA, läkaravtalet 05 Annat (t.ex. musiker, skådespelare, hamnisbrytare) Löneklassificeringskod HITU För varje löntagare uppges nummerkoden för den lönesättning eller lönegrupp som ligger till grund för lön enligt gällande tjänste- och arbetskollektivavtal. Gällande lönesättningskoder ges efter avtalsbransch under webbadressen För tjänster/befattningar som inte har någon lönesättning uppges koden För de timlärare för vilka en viktad lön har uträknats uppges den lönesättningskod enligt vilken det finns flest timmar. Lönesättningskoden för en familjedagvårdare är 12PPH001, om dagvårdaren har minst lämplig yrkesexamen och 12PPH002 om dagvårdaren inte har en examen. I avtalet för tekniska sektorn kan det inte förekomma personer utan lönesättning. Det finns tre lönegrupper inom tekniska sektorn: , , Heltids-/deltidsarbete KOKOTIED 1 Heltidstjänst eller -befattning 2 Deltidstjänst eller -befattning (arrangerad av arbetsgivaren) 3 Bitjänst eller -befattning 4 Deltidspension 5 Partiell vårdledighet 6 Annat deltidsarbete på egen begäran Ett anställningsförhållande på deltid som arbetsgivaren arrangerat uppges enligt följande: När en deltidsanställds anställning har definierats som deltidsanställning och lönen motsvarar en deltidsanställds timmar anges I2 = 2. I fältet K2 uppges den genomsnittliga veckoarbetstiden för deltidsanställda, och i fältet UT väljs alternativ 1 (full lön för hela oktober). Om lönen inte följer ovan nämnda timmar, väljs alternativ 2 i fältet UT, dvs. lönen har betalats för en del av oktober eller till minskat belopp, och i fältet U1 uppges orsaken till innehållandet av lönen. Deltidsanställda på egen begäran anges som ovan, men i fältet I2 upptecknas antingen 4, 5 eller 6 beroende på orsaken till deltidsarbetet. K2 eckoarbetstid KTA I den här punkten antecknas i regel den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden enligt arbetstidssystemet. Som veckoarbetstid för deltidsanställda, personer med bitjänst o.d. antecknas det antal veckotimmar som avtalats med personen i fråga. Även om en person har varit permitterad eller tjänstledig utan lön uppges arbetstiden enligt den allmänna anvisningen ovan.

3 3 Lärare med arbetstid baserad på undervisningsskyldighet: som arbetstid antecknas undervisningsskyldigheten utan minskningar av undervisningsskyldighet (h/v). När det gäller lärare som följer årsarbetstid och som har en fastställd undervisningsskyldighet (t.ex. lärare i medborgarinstitut) anges som veckoarbetstid undervisningsskyldighetstimmar dividerat med antalet avtalsenliga veckor. OS I3 L K1 T2 Deltidsprocent OSAPROS Deltidsprocenten anges i förhållande till lönen. Procenttalet anges utan komma med två decimaler, t.ex. 31,25 procent anges som Uppgiften anges för alla deltidsanställda. Dessutom anges typ av deltidsarbete i punkt 12 och veckoarbetstiden i punkt K2. När det gäller heltidsanställda anges deltidsprocenten som 0. Anställningsförhållandets art PLUO 10 Tjänste- eller anställningsförhållande som är i kraft tills vidare (s.k. ordinarie anställning) 20 Tjänste- eller anställningsförhållande på visstid 24 Sysselsatt med sysselsättningsmedel 40 Elev (inte med läroavtal), praktikant 41 Person med läroavtal 50 Handikappad (tidigare person med skyddat arbete) Om personen har en ordinarie tjänst, men i oktober sköter någon annan tjänst på viss tid, antecknas anställningsförhållandet som visstidsanställning (I3 = 20). Slag av anställningsförhållande PSLAJI 1 Tjänsteförhållande 2 Arbetsförhållande Arbetstidssystem TYAP älj arbetstidssystem: 01 Byråarbetstid (AKTA kapitlet Arbetstid, 8 ) i genomsnitt 36,25 h/v 10 Allmän arbetstid i genomsnitt 38,25 h/v (AKTA kapitlet Arbetstid, 7 ) 15 38,25 h/v gårdskarlar 20 Tvåskiftsarbete, 38,25 h/v 31 Treskiftsarbete (TS Bilaga 5) oavbrutet 32 Treskiftsarbete (TS Bilaga 6) avbrutet 41 Periodarbete med karaktär av dagarbete, formellt 43 Periodarbete, med karaktär av skiftarbete (endast enheterna som är med i ett försök med periodarbetstid!) 45 Periodarbete med karaktär av dagarbete, formellt (endast enheterna som är med i ett försök med periodarbetstid!) 62 Familjedagvårdare (AKTA Bilaga 12) 70 Arbetstid i bitjänst eller bibefattning 80 Undervisningsarbete (UKTA Allmän del, kapitel III 31, 1, 2, 4) 82 Årsarbetstid 90 Annan arbetstidsförfattning (bl.a. hamnar, skådespelare och musiker) 91 Sjukhusläkare, -tandläkare, 38,25 h/v timmar/vecka (AKTA Arbetstid, 10 ) 93 Brandmännens arbetstid enligt s.k. undantagstillstånd 94 Hälsocentralläkare och -tandläkare, kommunveterinärer, heltidsanställda hygieniker 95 Ingen författning 96 Avvikande arbetstidsarrangemang (AKTA Arbetstid, 11 ) Semesterdagar LOMAP I den här punkten uppges antalet semesterdagar i arbetsdagar (dagar som överförts som sparledighet från föregående år eller semesterpenning som bytts mot lediga dagar räknas inte med här). Det är frågan om semesterdagar som intjänats under semesterperioden

4 4 T Tjänstgöringstid i kommunen PAIKA Här uppges tjänstgöringstiden under den senaste anställningen i en och samma kommun eller samkommun. Tjänstgöringstiden anges i formatet år, månad (ååmm). Om tjänstgöringstiden har varat längre än ett år räcker det med ett års noggrannhet. I fråga om anställningar som varat en kortare tid än ett år räcker det med en månads noggrannhet. Som tjänstgöringstid räknas tiden mellan den första dagen i kommunens eller samkommunens tjänst och Grunderna för lönebestämning R SA Antal tillägg för arbetserfarenhet PLKM För personer som följer AKTA och Läkare (LÄKTA) uppges antalet tillägg för arbetserfarenhet: 0 eller 1 (= 3 %) eller 2 (= 8 %). För tekniska sektorn (TS) uppges antalet branschtillägg: 0 eller 1 (= 4 %) eller 2 (= 8 %). För lärare uppges antalet tillägg i den individuella årsbundna delen: 0 3, 0 4 eller 0 5 beroende på lönesättningskod. För lärare i tabell C anges ingenting. Betalningslöneklass MPL Lön för oktober U4 U U2 Ordinarie lön enligt avtalet ARSIN Den ordinarie lönen innehåller utöver den uppgiftsbaserade lönen t.ex. tillägg bundna till tjänstgöringstid enligt AKTA, ett individuellt tillägg, fjärrortstillägg, språktillägg, rekryteringstillägg och förtroendemannaersättning samt ersättning för arbetarskyddsfullmäktige. Begreppet ordinarie lön behövs då man betalar lön bl.a. för semester samt sjukledighet och moderskapsledighet. Den ordinarie lönen varierar efter avtalsbransch och har definierats i tjänste- och arbetskollektivavtalet. Det är viktigt att uppgiften lämnas för alla löntagare. Uppgiftsbaserad lön PERUS När det gäller AKTA, avtalet för tekniska sektorn (TS) och Läkaravtalet (LÄKTA) anges här den uppgiftsbaserade lönen eller avtalslönen (avtalad totallön utan separata tillägg) som betalats för oktober. Inom utbildningssektorn anges lönen (som eventuellt är högre än minimilönen) för lärare i yrkeshögskolor (avsnitt D) och yrkesutbildningscentrer för vuxna (avsnitt E). För personer i C- tabellen uppges den grundlön som motsvarar betalningslöneklassen. För timlärare i bisyssla anges den betalda lönen i punkt U och som veckoarbetstid anges i punkt K2 antalet timmar per vecka som motsvarar lönen. Alternativt kan man använda en lämplig lönefaktor i punkt, t.ex för vilken man anger euro, timmar och betalningsperiod, vanligtvis 4. Lönetillägg, som ingår i den uppgiftsbaserade lönen i punkt U, får inte uppges på nytt i punkt. Om ett lönetillägg betalas som ett separat tillägg, såsom fjärrortsförhöjning, uppges det i punkt. Arbetserfarenhetstillägg, tjänste- eller branschtillägg KOKEM De årsbundna delarna för arbetserfarenhetstillägg enligt AKTA och Läkäravtalet (LÄKTA) uppges här sammanlagt i euro och cent. För lärare antecknas här det årsbundna tillägget. För dem som följer C-tabellen uppges i euro och cent enligt antal tjänstetillägg. För personer som följer det tekniska avtalet uppges det totala beloppet av branschtillägget.

5 5 U3 UT U1 Årstillägg MLIS Här uppges årstillägget enligt AKTA och Läkaravtalet (LÄKTA) i euro och cent. För personer inom det tekniska avtalet uppges här det separata tillägget i euro och cent. Full lön PMJ Här uppges full lön för oktober utgående från om den uppgiftsrelaterade grundlönen (punkt U) har betalats enligt följande: 1 full lön har betalats för hela oktober 2 lönen har betalats för en del av oktober eller till reducerat belopp 4 ingen lön har betalats, tjänstledighet utan lön eller arbetsledighet hela månaden Om lönen har sänkts t.ex. på grund av permittering, sjukdom, privata angelägenheter o.d. används inte lönefaktorkoder för att ange med hur mycket lönen har sänkts, utan lönen anges i punkt U till sitt utbetalda belopp och som kod för fullt belopp antecknas 2. Orsaken till innehållningen anges i punkt U1. Om personen inte fått någon lön under hela månaden (UT = 4), antecknas också orsakskoden i punkt U1. Lönen för deltidsanställd är också full lön (UT = 1), om den betalda lönen motsvarar den deltidsanställdas ordinarie arbetstid (den genomsnittliga veckoarbetstiden antecknats under punkt K2). Orsaken till löneinnehållning PALPI Om lön för oktober har innehållits eller inte alls betalats anges orsaken under denna punkt. Använd Kommunernas pensionsförsäkrings koder för avbrottet. Om en person i oktober haft flera löneinnehållningar, väljs den orsak med flest antal dagar för löneinnehållning. Orsak till avbrottet: 11 privata angelägenheter 12 studieledighet enligt lagen om studieledighet 13 vårdledighet, efter föräldraledighet 18 frånvaro av sparskäl 20 specialmoderskapsledighet 21 moderskapsledighet 22 sjukledighet, olycksfall 25 föräldraledighet, faderskapsledighet 26 tillfällig vårdledighet 31 avbrott i arbetet 32 permittering 33 arbetsnedläggelse, lockout 36 ingen att ta hand om (familjedagvårdare) 37 alterneringsledighet 41 skötsel av annan tjänst utanför medlemssammanslutningen eller inom ramen för något annat pensionssystem 42 handhavande av samtidig tjänst, där den andra anmälaren också ger en egen anmälan om anställningsförhållande 51 rehabilitering (inte arrangerad av Kommunernas pensionsförsäkring) 52 rehabilitering som arrangerats av Kommunernas pensionsförsäkring, används av pensionsanstalten 61 tidsbegränsad invalidpension 81 offentligt uppdrag 82 värnplikt/civiltjänst 83 tjänst i offentligt uppdrag som enbart berättigar till statlig pension/tjänsteförhållandets pensionsslag = StPL 99 annan orsak (t.ex. anställningsförhållandet har upphört mitt under oktober) Övriga lönetillägg AIHTUAMITTAINEN OSA Här anges lönetillägg och extra arvoden som intjänats under oktober. Om arvoden för oktober betalas först i november kan man här uppge arvoden för föregående månad (= september).

6 6 Om det inte är möjligt att få lönetillägg för hela månaden och lönetillägg betalas för t.ex. tre veckors arbetspass, anges de extra arvoden som till största delen intjänats i oktober. Semesterpenning (kod 03900), resultatpremie (kod 03201), engångsersättning (kod 01130) (engångsersättningen ersätter motivationstillägget, mötesarvodet och föreläsningsarvodet) och skådespelarnas föreställningsarvode (kod 01193) uppges för hela året 2012 eller föregående 12 månader, om de resultatpremier som betalas i slutet av år 2012 ännu inte är kända. Den semesterersättning som betalats i oktober uppges i statistiken över löner inom den kommunala sektorn med koden Löneposter som betalats retroaktivt och som inte gäller oktober, anges inte. Semesterpenning för år 2011 som eventuellt betalats retroaktivt under år 2012 uppges inte heller. Lönefaktorkod PTKOODI Här uppges lönefaktor enligt avtalsbransch. Lönefaktorförteckningarna för de olika avtalsbranscherna innehåller de lönetillägg, arbetstidsersättningar och tilläggsarvoden som nämns i de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. Bara gällande lönefaktorskoder används. Lokala tillägg som inte nämnts i de kommunala tjänste- och kollektivavtalen anges med följande uppsamlingskoder beroende på om tillägget betalas för ordinarie arbetstid eller övertid. Om en person får flera lokalt avtalade tillägg, adderas eurobeloppen av tillägg och de uppges med resp. uppsamlingskod. Använd uppsamlingskoderna med urskillning annat lönetillägg för ordinarie arbetstid annat tillägg för tilläggs- eller övertid Lönetilläggets euro, cent PTEURO Här uppges de lönetillägg och tilläggsarvoden i euro och cent som intjänats under oktober. Lönetilläggets timmar eller prestationer PTTUN Då tillägg betalas på basis av arbetstimmar eller prestation, ska arbetstimmarna eller prestationen (t.ex. antalet patientbesök) också uppges. Timmarna uppges med två decimalers noggrannhet. Betalningsperioden för lönetillägget PTMJ Som betalningsperiod anges för hur många veckor det betalats arbetstidsersättningar, åtgärdsarvoden för läkare och andra tillägg som varierar månatligen. I periodarbete uppges den lönebetalningsperiod enligt listan över arbetsturer för vilken tillägg betalats. Om listan över arbetsturer för periodarbete omfattar t.ex. tre veckor, men kvällsarbetsersättningar har samlats bara för en vecka under perioden, antecknas 3 som betalningsperiod. 2 för 2 veckor 3 för 3 veckor 4 för en månad 5 för 5 veckor 6 för 6 veckor 7 för 7 veckor 8 för 8 veckor 9 för 9 veckor A B för 10 veckor för 11 veckor osv. Om två betalningsperioder på 3 veckor infaller i oktober, dvs. penningvärdet och timmarna för lönefaktorn innehåller uppgifter om båda betalningsperioderna, antecknas 6 som betalningsperiod. I sådana fall skulle det också räcka med att lämna uppgifter om bara en betalningsperiod och då anges 3 som betalningsperiod.

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2012 2013 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKTA 2012 2013 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll KAPITEL I KAPITEL

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmarknadsnyckeln

Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln ISBN 951-9148-94-9 Publicerats med stöd av Arbetarskyddsfonden Layout: Innocorp Oy/Aija Honkanen Tryckt av: Erweko

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA INNEHÅLL 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET 4 2 FÖRMÅNER 4 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETSDAGPENNING 5 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L

K O L L E K T I V A V T A L Översättning K O L L E K T I V A V T A L för LIVSMEDELSBRANSCHEN 24.5.2010 31.3.2014 mellan FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf och FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNT

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L. FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf FINLANDS KÖTTBRANSCHEN

K O L L E K T I V A V T A L. FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf FINLANDS KÖTTBRANSCHEN Översättning K O L L E K T I V A V T A L mellan FINLANDS LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUND rf och FINLANDS LIVSMEDELSARBETARFÖRBUND rf för KÖTTBRANSCHEN 24.5.2010-31.3.2014 1 INNEHÅLL I ALLMÄNT Underteckningsprotokoll

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun

En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun En kartläggning över löneprocessen i Kårkulla samkommun Problemkartläggning och problemlösning Theresia Holländer Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Godkänt av kommunstyrelsen den 28 januari 2002. Senast ändrat av kommunstyrelsen den 5 maj 2015. 1 Innehåll 1.Inledning... 4 2. Definitioner, målsättningar och programmets uppföljning...

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer