Statistikfolder september personalen. Lönerna och. i kommunsektorn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi"

Transkript

1 Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn

2 Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade % ,1 2,8 3, ,7 5,1 4,7 7,8 4,9 5,2 3,9 3,4 2,6 2,32,22,2 3,5 3,8 3,32,7 2,8 2, Staten Privata AKTA UKTA TEKNISKA LÄKARNA Källa: Statistikcentralen, löner inom kommunsektorn Kommunsektorn Kommunerna i snitt Förändring i inkomsterna för ordinarie arbetstid , IV kvartalet IV kvartalet Förtjänstnivåindex 2005 = 100

3 Lönesystemet i kommunsektorn Lönesystemet i kommunsektorn har under de senaste åren ändrats genom kollektivavtalen och åtgärderna för främjande av likalön. Målet är att främja kommunernas och samkommunernas resultat, motivera de anställda till goda arbetsprestationer och trygga konkurrenskraftiga löner i kommunsektorn. Lönen består av en uppgiftsrelaterad lön (baserar sig på arbetsvärdering), ett individuellt tillägg (baserar sig på arbetsprestationer och yrkesskicklighet), arbetserfarenhets- eller andra årsbundna tillägg, arbetstidsersättningar, andra avtalsenliga tillägg, arvoden och ersättningar samt eventuella resultatbonusar. I kollektivavtalen finns lönesättningar som anger minimilöner för olika uppgifter. I kommunerna och samkommunerna bestäms den uppgiftsrelaterade lönen lokalt med beaktande av arbetets svårighetsgrad, kommunens löneresurser samt arbetsmarknadsläget och den allmänna lönenivån i regionen. De allmänna värderingsfaktorer som tillämpas vid arbetsvärderingen har fastställts i avtalen. Det individuella kunnandet och arbetsprestationerna bedöms vid utvecklingssamtalen. Arbetstidsersättningar betalas för obekväm arbetstid (kväll, natt, veckoslut, söckenhelg, beredskap) och för mertids- och övertidsarbete. Lärarnas övertimarvoden statistikförs som inkomst för ordinarie arbetstid och läkarnas jourersättningar statistikförs som övertidsersättningar. Resultatbonus betalas till en hel grupp. Resultatbonusarna utgör 0,1 procent av lönesumman.

4 Personalen per avtalsområde 2012 Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskolletivavtalet Läkarna Tekniska sektorn Timavlönade Undervisningssektorn Övriga (bl.a. musiker och skådespelare) De totala lönernas struktur per avtalsområde 2012 (%) AKTA UKTA TS LÄKTA Uppgiftsrelaterad lön 84,0 76,5 78,9 65,6 Tillägg bunda till anställningstiden 5,5 12,4 6,1 5,4 Individuellt tillägg 1,3 0,7 4,7 2,8 Övriga tillägg för ordinarie arbetstid 7,9 7,9 6,2 7,8 Övertidsersättningar 1,3 2,5 4,1 18,4 Totalt

5 Avtalssystemet är flexibelt I kommunsektorn tillämpas ett flexibelt avtalssystem. Genom riksomfattande kollektivavtal ingås överenskommelser om löner och arbetstider. Kommunerna och samkommunerna kan också ingå lokala avtal. Förhandlingsförfarandet och förhandlingsparterna anges i det kommunala huvudavtalet. De kommunala kollektivavtalen Det finns fem avtalsområden inom kommunsektorn: det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA), tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS), tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM- AKA). Avtalsperioden för de kommunala kollektivavtalen är , dvs. 26 månader. Genom avtalen verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal för att trygga konkurrenskraften och sysselsättningen i Finland. Lönehöjningar Under avtalsperioden har lönerna höjts genom en allmän förhöjning och en justeringspott , vilka hade en total kostnadseffekt på 2,4 %. Dessutom har en engångspott på 150 euro betalats. I februari 2013 höjdes lönerna genom en allmän förhöjning och en justeringspott. Höjningen blev då sammanlagt 2,06 %. Fördelningen av justeringspotterna kunde delvis avtalas lokalt.

6 Genomsnittlig total timlön Den genomsnittliga totala timlönen för timavlönade var 14,16 euro i oktober För kvinnor var den genomsnittliga totala timlönen 12,83 euro och för män 14,35 euro. De vanligaste arbetstidssystemen och årsarbetstiderna i kommunsektorn* Timmar Andel av personalen Periodarbetstid (114 tim. 45 min./3 veckor) % Allmän arbetstid (38 tim. 15 min./vecka) % Undervisning UKTA 14 % Byråarbetstid (36 tim. 15 min./vecka) % * Kommunsektorns avtalsenliga ordinarie årsarbetstider år 2012, exklusive söckenhelger och semestrar

7 Genomsnittliga löner i oktober 2012 Genomsnittlig totallön inklusive tillägg, /mån. Yrkesman Tandskötare Stadsdirektör Kokerska Bibliotekarie Hemvårdare Kommuningenjör Kommundirektör Anstaltsbiträde Barnträdgårdslärare Busschaufför Gymnasierektor Närvårdare Lantbruksavbytare Avdelningsläkare Löneräknare Brandman Brandchef Familjedagvårdare Primärskötare Lektor i grundskolan Klasslärare i grundskolan Byggmästare Sjukskötare Städare Socialarbetare Ekonomichef Hälsocentraltandläkare Hälsocentralläkare Byråsekreterare Arbetsledare Kommunsektorn i genomsnitt 3 015

8 Kommunerna är goda arbetsgivare I Finland finns det 320 kommuner och 130 samkommuner. De har sammanlagt cirka anställda, vilket är en femtedel av den yrkesverksamma arbetskraften. Enligt KT:s prognos uppskattas personalen minska till personer år 2015 och förbli på den nivån till år Antal anställda i kommunerna och samkommunerna, oktober 2012 Antal Kommuner Samkommuner Totalt anställda % % % som får lön ,0 30,4 19, ,7 13,3 24, ,3 17,8 20, ,0 17,8 15, ,1 5,2 6, ,7 6,6 6, ,6 5,9 4, ,6 3,0 3,4 Totalt 100,0 100,0 100,0 Antal Anställda i genomsnitt Uppgifterna om löner, arbetstider, antalet anställda och personalstrukturen är från Statistikcentralen.

9 Arbetskraftskostnaderna nästan 22 miljarder euro År 2013 kommer kommunernas och samkommunernas personalutgifter att uppgå till uppskattningsvis 21,6 miljarder euro, varav cirka 16,6 miljarder euro är lönekostnader och 5 miljarder pensions- och andra indirekta socialförsäkringsavgifter som arbetsgivaren betalar. Omkring hälften av kommunernas utgifter är personalutgifter. (Källa: Kommunförbundet) Det försämrade ekonomiska läget i kommunsektorn tvingar de kommunala arbetsgivarna att minska på sina personalutgifter, att omorganisera och effektivera sin verksamhet och att utarbeta ekonomiska balanseringsprogram för flera år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade under 2000-talet fram till år 2008, då sjukfrånvaron inom kommunsektorn var i snitt 19,4 dagar per årsverke. År 2012 minskade sjukledigheterna till i genomsnitt 17,2 dagar. Genomsnittligt antal sjukledighetsdagar (kalenderdagar) per årsverke År Alla Män Kvinnor Fast Visstidsanställda anställda ,8 14,5 17,6 18,6 12, ,1 15,6 20,3 20,8 13, ,4 14,9 19,5 19,5 14, ,2 13,4 18,5 18,3 13,9 Källa: Arbetshälsoinstitutet, undersökningsprojektet Kunta10, Helsingfors

10 Pensioneringar i kommunsektorn Enligt Kevas prognos fram till år 2030 kommer den årliga pensionsavgången bland kommunsektorns nuvarande personal att vara cirka 3 procent, dvs personer per år. Pensionsavgången varierar bland annat efter yrkesgrupp och region. (Källa: EU och de kommunala arbetsgivarna KT Kommunarbetsgivarna bevakar de finländska kommunala arbetsgivarnas arbetsmarknadsintressen inom Europeiska unionen. KT deltar i arbetet inom CEEP och CEMR:s arbetsgivarforum. KT Kommunarbetsgivarna KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation och en av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. KT förhandlar om och ingår kommunala kollektivavtal tillsammans med huvudavtalsorganisationerna och ger de kommunala arbetsgivarna rekommendationer om anställningsfrågor, resultat och arbetslivskvalitet. KT:s uppgifter bestäms i lag. KT Kommunarbetsgivarna hör till Kommunförbundet.

11 Den kommunala personalen % är tjänsteinnehavare och 72 % arbetstagare Heltidsanställda Deltidsanställda Anställda i bisyssla Timavlönade Kvinnornas andel av hela personalen 80 % Kvinnornas andel av de månadsavlönade 81 % Kvinnornas andel av de timavlönade 14 % Månadsavlönade Timavlönade Totalt Löner, yrken, examina Information om inkomster, yrken och examina inom kommunsektorn

12 Medelåldern 45,6 år Personalgrupp Medelålder Kvinnor 45,6 Män 45,6 Månadsavlönade, varav 45,5 AKTA 45,5 UKTA 45,4 Tekniska 47,5 Läkarna 44,6 Övriga 44,9 Timavlönade 47,4 Fast anställda 47,7 Visstidsanställda 38,2 Sysselsatta 43,2 Studerande och praktikanter 30,2 Läroavtalsförhållande 36,7 Handikappade 48,7 Heltidsanställda 45,5 Deltidsanställda och anställda i bisyssla 46,2 Kommunalt anställda samtliga 45,6 Avtalsområdena efter åldersgrupp 2012 Medelålder AKTA UKTA Tekniska Läkarna TIM-AKA 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 45,5 45,4 47,5 44,6 47,4 100 % under över 60

13 Den kommunala personalen efter utbildningsnivå 2012 Andra stadiet 40,1 % Högre högskolenivå 18,3 % Lägsta högskolenivå 16,8 % Lägre högskolenivå 16,5 % Grundskolenivå 7,0 % Forskarutbildning 1,3 % Kommunalt anställda efter utbildning 2012 Utbildningsområde % av personalen Utbildning inom social- och hälsovård 41 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper 12 Utbildning inom servicesektorn 11 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning 9 Teknisk utbildning 8 Annan utbildning eller utbildningen okänd 7 Humanistisk utbildning och konstutbildning 5 Allmänbildande utbildning 3 Naturvetenskaplig utbildning 2 Utbildning inom jord- och skogsbruk 2 Totalt 100

14 Den kommunala personalen antal Uppskattning år År 2012 arbetade personer inom kommunsektorn. Dessutom hade cirka personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla. Löntagarna inom olika arbetsmarknadssektorer 2012 Kommunsektorn Kyrkan Staten Privata sektorn

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Behov och förtroende främjar de lokala avtalen

Behov och förtroende främjar de lokala avtalen Behov och förtroende främjar de lokala avtalen forskning om erfarenheter Akava EK KyA KA FFC STTK SAMV Arbetarskyddsfonden Innehåll Till läsaren...2 Lönerna vid de lokala förhandlingsborden...4 Flexibel

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM Vår nordiska välfärdsmodell har kunnat byggas upp tack vare ett konstruktivt avtalssamarbete på arbetsmarknaden med staten som tredje part. I takt med att arbetslivet förändras

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 2 Innehållsförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Migrationen 2012 Befolkning och utländska medborgare Befolkning efter Befolkning efter födelsestat Antal utlänningar

Läs mer

Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017. 1. Inledning

Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017. 1. Inledning Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017 1. Inledning Arbetsmarknadens centralorganisationer har träffat ett avgörande enligt denna uppgörelse i fråga om nästa arbetspensionsreform. Förhandlingarna

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013. mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET KOLLEKTIVAVTAL 24.10.2011-31.10.2013 mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET ISBN 978-952-5998-08-5 Tammerprint Oy, 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alfabetiskt sakregister...

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg Förord

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Finland har stora utmaningar både i nuet och i framtiden helt oberoende av finanskrisen. För att klara av utmaningarna måste sysselsättningsgraden

Läs mer

Hur höga är minimilönerna?

Hur höga är minimilönerna? Hur höga är minimilönerna? Per Skedinger RAPPORT 2005:18 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja,

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer