INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 1. Strategiska mål för personal och ledarskap 2. Antal anställda 3. Personalen 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 1. Strategiska mål för personal och ledarskap 2. Antal anställda 3. Personalen 4."

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 1. Strategiska mål för personal och ledarskap Utvecklande av öppet och interaktivt närchefsarbete Stödande av personalens orkande i arbetet Stödande av kompetensbefästningen och ändringsförmåga 4 2. Antal anställda Antal tjänster/uppgifter och årsverken Antal tjänster/uppgifter i proportion till invånarantalet Antal anställda enligt anställningsförhållande Rekrytering och avgångsomsättning 8 3. Personalen Åldersstruktur och könsfördelning Sjukfrånvaro och annan frånvaro Personalutgifter Lönejusteringar i enlighet med tjänste- och kollektivavtalen De totala personalutgifterna Utbildningsanslag Hälsovård och arbetshälsa Förvaltningsorgan Personalsektionen Samarbetskommittén Arbetarskyddskommissionen 18 1

3 BILDFÖRTECKNING BILD 1. Antalet anställda enligt anställningsförhållande BILD 2. Prognos uppgjord av Kommunernas pensionsförsäkring om pensionsavgången i Lovisa 9 TABELLFÖRTECKNING TABELL 1. Antal tjänster/uppgifter 5 TABELL 3. Antalet anställda enligt central TABELL 4. Antalet anställda i stadens tjänst TABELL 5. Antalet personer: familjevårdare, närståendevårdare, mottagare av kommuntillägg för hemvård och förtroendevalda 8 TABELL 6. Prognos uppgjord av Kommunernas pensionsförsäkring om pensionsavgången i Lovisa stad i antal anställda 10 TABELL 7. Personalens medelålder 10 TABELL 8. Personalens medelålder enligt central 11 TABELL 9. Kvinnors och mäns procentuella andel av personalen 11 TABELL 10. Kvinnors och mäns andel av personalen 11 TABELL 11. Frånvarodagar 12 TABELL 12. Frånvarodagar och sjukfrånvarodagar/arbetstagare 13 TABELL 13. Sjukfrånvaro enligt central 13 TABELL 15. Sjukfrånvaro (hela personalen) 14 TABELL 16. Antal arbetstagare som var sjuklediga 14 Lönejusteringarna enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen inkluderade år 2012 en allmän förhöjning och lokala justeringspotter. I januari 2012 utbetalades också ett separat engångsbelopp på 150 euro. Staten deltog i kostnaden för engångsbeloppet genom att betala extra statsandelar till kommunerna. 14 De kommunala tjänste- och kollektivavtalen är i kraft TABELL 17. Totala personalutgifter 15 TABELL 18. Övertidstimmar 15 TABELL 19. Utbildningsanslag 16 TABELL 20. Anslag som reserverats för hälsovård och tyky-verksamhet 17 TABELL 21. Besök hos företagshälsovården 17 TABELL 25. Sammandrag av nyckeltalen 19 3

4 Sammanfattning Lovisa stad hade år 2012 sammanlagt tjänster och uppgifter. Antalet anställda var vid årets slut och i olika bitjänster/-sysslor var antalet148 personer. Antalet tjänster och uppgifter ökade med 8,4 jämfört med året innan. Antalet anställda ökade med 29 personer. Ökningen förklaras bl.a. av att personalen hade högre frånvaro (bl.a. tjänste- och arbetsledigheter) och att vikarier anställdes i stället för de frånvarande. Totala antalet frånvarodagar år 2012 var arbetsdagar, en ökning med arbetsdagar jämfört med året innan. Antalet närståendevårdare, familjevårdare och mottagare av kommuntillägg för hemvård var under år 2012 i genomsnitt 259. Mötesarvoden betalades till totalt 445 förtroendevalda eller tjänsteinnehavare och anställda. Antalet anställda i läroavtalsförhållande var vid årets slut 11. Antalet deltidspensionerade och delinvalidpensionerade var sammanlagt 29 (situationen ). Arbetspensioner enligt den gamla pensionsstadgan betalades till två personer. De totala personalutgifterna var 48,9 miljoner euro. Personalutgifterna ökade med 2,4 miljoner euro från året innan. De kommunala lönerna höjdes enligt kollektivavtalen med 2,4 % och därtill betalades i januari 2012 ett separat engångsbelopp på 150 euro. En ändring i bokförandet av semesterlönereserveringarna har också påverkat ökningen i personalutgifterna. Personalen består till största del av kvinnor (85,5 %). Könsfördelningen har varit nästan oförändrad i det nya Lovisa. Hela personalens medelålder var 46,0 år vilket överstiger det kommunala medeltalet (45,6) med 0,5 år. Sjukfrånvaron var år 2012 sammanlagt arbetsdagar. Mängden ökade från år 2011 med arbetsdagar. I förhållande till personalmängden utgjorde sjukfrånvaron 13,5 arbetsdagar per anställd. Sjukfrånvaron ökade i alla centraler förutom i förvaltningen och i utvecklingstjänsterna. Uttryckt i arbetsdagar var ökningen störst i grundtryggheten (1 195 arbetsdagar) men i tekniska centralen var den relativa ökningen störst. Ökningen i sjukfrånvaron är oroväckande hög. Man strävar efter att minska frånvaron genom en modell för tidigt ingripande och genom att förbättra samarbetet mellan arbetarskyddet och företagshälsovården. De ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård som trädde i kraft förutsätter att man gör en bedömning av den anställdas kvarvarande arbetsförmåga, ifall sjukfrånvaron drar ut på tiden. Arbetsgivaren ska tillsammans med den anställda och med företagshälsovården utreda möjligheterna att fortsätta i arbetet. Målet är att förebygga långvarig arbetsoförmåga och försnabba återvändandet till arbetet. Personalens arbetstillfredsställelse har inte mätts och inga andra enkäter har heller riktats till hela personalen under år Man har kommit överens om att nästa personalenkät ska utföras år

5 1. Strategiska mål för personal och ledarskap Lovisa stad har som tyngdpunkter i sin strategi för personal och ledarskap ett välfungerande samarbets- och ledningssystem samt en kunnig och motiverad personal som mår bra. Ledarskapet värdesätter personalens kunnighet och uppmuntrar kreativitet. Principerna för strategiskt ledarskap ska befästas i hela organisationen. Staden är en konkurrenskraftig arbetsgivare och lönesättningen är rättvis och sporrande. Förändringsstödet och den interna kommunikationen ska förbättras Utvecklande av öppet och interaktivt närchefsarbete Utbildning i ledarskap och andra till närchefer riktade utbildningar har ordnats, vilka särskilt har behandlat skötandet av anställningsförhållandena som en del av chefsarbetet. Chefsarbetet stöds genom regelbundna morgonmöten där man behandlar aktuella frågor. Vidare har man påbörjat en till cheferna riktad coachning som betonar ledandet av arbetshälsa samt planeringen av ett därtill anknutet mentorprogram i samarbete med företagshälsovården. Skötandet av anställningsförhållandena är enhetligare och kunskapen om kollektivavtalen har förstärkts. Tretton personer slutförde en specialyrkesexamen i ledarskap Stödande av personalens orkande i arbetet Arbetsförmågan upprätthålls och faktorer som riskerar den förebyggs genom åtgärder för tidigt ingripande. Åtgärderna har överenskommits och behandlats inom ramen för samarbetsförfarandet på arbetsplatsen och genomförs i samarbete med företagshälsovården. Informationen säkerställs genom regelbundna träffar med företagshälsovården, personalförvaltningen och arbetarskyddet. Övrig verksamhet för upprätthållandet av arbetsförmågan innefattar t.ex. motions-, rekreations- och utbildningsverksamhet för hela personalen. Utgifterna för sådan verksamhet var euro. Samarbetet med företagshälsovården är målmedvetet och utbytet av information sker regelbundet. Arbetarskyddsorganisationen arbetar enligt en uppgjord verksamhetsplan Stödande av kompetensbefästningen och ändringsförmåga Under år 2012 ordnades personalutbildningar med hjälp av s.k. morotspengar. Utbildningar som riktades till hela personalen var t.ex. kurser i första hjälpen, Wordoch Excel-kurser samt en utbildning om säkerheten i kundarbete. Centralerna tilldelades sammanlagt euro för ordnandet av egna utbildningar. Arbetsgemenskaperna har fått stöd i olika förändringssituationer genom företagshälsovårdens riktade åtgärder, t.ex. med hjälp av arbetspsykolog och arbetsplatsbesök. Sammanlagt 203 personer deltog i de utbildningar som riktades till stadens hela personal. Antalet avlönade utbildningsdagar var totalt

6 2. Antal anställda 2.1. Antal tjänster/uppgifter och årsverken Enligt personalplanen fanns det sammanlagt tjänster och uppgifter i arbetsavtalsförhållande. Antalet är 8,4 större än året innan. TABELL 1. Antal tjänster/uppgifter Central Förvaltningstjänster 31,6 31,6 30,6 Ekonomitjänster 110,5 103,5 92,5 Utvecklingstjänster 69,5 70,8 71,5 Grundtrygghetscentralen 329,7 335,9 344,6 Bildningscentralen 423,1 414,8 422,8 Tekniska centralen 80,30 76,00 79,00 Sammanlagt 1 044, , Mätt i årsverken stod 858,0 årsverken till förfogande. Från årsverket har avdragits oavlönad och avlönad frånvaro. Om en person har en månads oavlönad frånvaro och en månads avlönad frånvaro är årsverket cirka 0,81. Årsverkena anger de faktiska till buds stående personalresurserna utan avlönad och oavlönad frånvaro. TABELL 2. Antal årsverken Central Förvaltningstjänster 28,4 25,5 24,5 Ekonomitjänster 107,2 72,7 70,6 Utvecklingstjänster 67,0 58,5 59,7 Grundtrygghetscentralen 304,9 282,8 288,0 Bildningscentralen 393,4 346,2 348,2 Tekniska centralen 95,6 86,3 67,0 Sammanlagt 996,5 872,0 858, Antal tjänster/uppgifter i proportion till invånarantalet Antalet tjänster/uppgifter per invånare år 2012 var 67 tjänster/uppgifter/1 000 invånare (år 2011 var antalet 66,4 tjänster/uppgifter/1 000 invånare). Antalet invånare per anställd år 2012 var 14,9 (år ,1). Invånarantalet i Lovisa år 2012 var (år 2011 var antalet invånare). 6

7 2.3. Antal anställda enligt anställningsförhållande Staden hade sammanlagt arbetstagare, varav 905 ordinarie anställda och 287 visstidsanställda. Antalet bitjänster/uppgifter uppgick till 148. Antalet visstidsanställda ökade med 29 arbetstagare från år Antalet familjevårdare, närståendevårdare och mottagare av kommuntillägg var sammanlagt 259 personer. I slutet av året var antalet gällande anställningsförhållanden för förtroendevalda 445. I siffran ingår också de tjänsteinnehavare/arbetstagare till vilka mötesarvoden betalats. Antalet sysselsättningsanställda var sammanlagt elva. Antalet anställda utan antalet bitjänster var arbetstagare. De visstidsanställda utgjorde 24 procent av hela personalen. Inom hela kommunsektorn var procenten visstidsanställda 22,1 procent år TABELL 3. Antalet anställda enligt central Ordinarie Visstidsanställda Sammanlagt Förvaltningstjänster Ekonomitjänster Utvecklingstjänster Grundtrygghetscentralen Bildningscentralen Tekniska centralen Sammanlagt I slutet av år 2011 var antalet arbetstagare i läroavtalsförhållande elva. Antalet deltidspensionerade och delinvalidpensionerade var sammanlagt 29 (situationen ). Arbetspensioner enligt den gamla pensionsstadgan betalades till två personer. 7

8 TABELL 4. Antalet anställda i stadens tjänst Ordinarie heltidsanställda deltidsanställda deltidspensionerade delinvalidspension Visstidsanställda heltidsanställda deltidsanställda sysselsatta sysselsatta, deltid läroavtalsförhållande Sammanlagt/personer Bitjänster/uppgifter BILD 1. Antalet anställda enligt anställningsförhållande

9 TABELL 5. Antalet personer: familjevårdare, närståendevårdare, mottagare av kommuntillägg för hemvård och förtroendevalda Antal personer Antal personer Antal personer Familjevårdare Närståendevårdare* Mottagare av kommuntillägg för hemvård* Förtroendevalda Sammanlagt * i genomsnitt/mån Rekrytering och avgångsomsättning Antalet avslutade ordinarie anställningsförhållanden under året var 53. Av dessa var 29 pensioneringar. Antalet nya ordinarie arbetstagare var 53. År 2012 sysselsatte Lovisa stad sammanlagt 33 vuxna och unga med lönesubvention för totalt 39 sysselsättningsperioder. Ungdomar sysselsattes på grundtrygghetscentralens Lilla Petters gård. Under hösten 2012 inledde också de vuxnas verkstad Akseli sin verksamhet. Enligt prognoserna om pensionsavgång som uppgjorts av Kommunernas pensionsförsäkring växer antalet arbetstagare som avgår med pension ända till Årligen avgår ca 40 personer med pension. Åren 2014 och 2015 når prognosen sin kulmen, då kommer enligt prognosen nästan 50 personer per år att avgå med pension. 9

10 BILD 2. Prognos uppgjord av Kommunernas pensionsförsäkring om pensionsavgången i Lovisa Pensionsavgången Lovisa stad, antal personer 10

11 TABELL 6. Prognos uppgjord av Kommunernas pensionsförsäkring om pensionsavgången i Lovisa stad i antal anställda Pensionsavgången i Lovisa stad antal pensionerade och pensionerings-% jämfört med hela kommunsektorn 3. Personalen 3.1. Åldersstruktur och könsfördelning Hela personalens medelålder var 46,0 år. Den ordinarie personalens medelålder var 48,1 år och den visstidsanställda personalens 39,5 år. Männens medelålder var högre än kvinnornas. Vid granskning enligt central var medelåldern högst inom förvaltningen och lägst inom grundtrygghetscentralen. Medelåldern för personalen i Lovisa stad är ungefär 0,5 år högre än medelåldern hos anställda inom kommunsektorn. 11

12 Medelåldern för kommunsektorns anställda var i oktober ,6 år (män 45,7 och kvinnor 45,5). TABELL 7. Personalens medelålder Hela personalen 46,1 46,0 46,0 - män 47,2 47,3 47,3 - kvinnor 45,8 45,8 45,8 Vakinaiset 47,7 47,7 48,1 - män 48,6 48,8 49,0 - kvinnor 47,5 47,5 48,0 Visstidsanställda 40,2 40,2 39,5 - män 42,0 42,6 41,2 - kvinnor 39,8 39,7 39,2 TABELL 8. Personalens medelålder enligt central Central Förvaltningstjänster 49,1 48,7 50,9 Ekonomitjänster 50,6 49,8 49,4 Utvecklingstjänster 45,2 46,7 46,1 Grundtrygghetscentralen 45,7 44,8 44,8 Bildningscentralen 45,0 45,5 45,4 Tekniska centralen 48,5 49,1 50,5 Kvinnornas andel av personalen är klart större än männens. Kvinnornas andel av hela personalen är 85,5 procent och männens 14,5 procent. Kvinnornas andel inom hela kommunsektorn var 79,0 år TABELL 9. Kvinnors och mäns procentuella andel av personalen Av hela personalen % år kvinnor män ,0% 15,0% ,0% 15,0% ,5% 14,5% 12

13 TABELL 10. Kvinnors och mäns andel av personalen Kvinnor Män Sammanlagt Förvaltningstjänster Ekonomitjänster Utvecklingstjänster Grundtrygghetscentralen Bildningscentralen Tekniska centralen Sammanlagt Sjukfrånvaro och annan frånvaro I frånvaron ingår frånvaro som omfattar en hel dag eller en längre tid, såsom semestrar, sjukdagar, utbildningsdagar, övertidsledigheter, semesterpengsledigheter, moderskaps- och föräldraledigheter, vårdledigheter o.s.v. Antalet frånvarodagar var sammanlagt dagar. Av dessa var antalet sjukfrånvarodagar sammanlagt arbetsdagar. Antalet frånvarodagar till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom var 377 arbetsdagar. Mest utsatta för arbetsolycksfall var lantbruksavbytare. Antalet frånvarodagar var i genomsnitt 61,6 arbetsdagar/arbetstagare och antalet sjukfrånvarodagar 13,5 arbetsdagar/arbetstagare. Antalet sjukfrånvarodagar ökade från 2011 med nästan två dagar per arbetstagare. Enligt Arbetshälsoinstitutets Kunta10 -undersökning var sjukfrånvaron inom kommunsektorn år 2011 i medeltal 18,3 kalenderdagar per varje fullt årsverke. Motsvarande tal var för Lovisas del år 2012 ca 19,6 dagar. TABELL 11. Frånvarodagar Frånvaro sammanlagt* Sjukdomar Olycksfall/yrkessjukdom Familjepolitiska skäl** Andra skäl*** *Sjukfrånvaro under arbetsdagar 13

14 **bl.a. moderskaps-, vård-, föräldraledigheter och tillfälliga vårdledigheter ***bl.a. semester, saldoledigheter, övertidsledigheter, utbildningsresor oavlönad frånvaro och tjänste/arbetsledighet TABELL 12. Frånvarodagar och sjukfrånvarodagar/arbetstagare Per anställd (hela personalen) År Alla frånvaron Sjukfrånvaron ,4*/78,2** 12,7*/17,2** ,6*/80,0** 11,7*/15,7** ,6*/84,7** 13,5*/18,2** *Arbetsdagar **Kalenderdagar TABELL 13. Sjukfrånvaro enligt central Central Sjukfrånvarodagar* Förvaltningstjänster Ekonomitjänster Utvecklingstjänster Grundtrygghetscentralen Bildningscentralen Tekniska centralen Sammanlagt *Sjukfrånvaro under arbetsdagar I tabell 14 presenteras antalet sjukdagar per central i förhållande till antalet anställda (ordinarie och visstidsanställda). Mest sjukfrånvaro förekom det inom utvecklingstjänsterna, minst inom förvaltningstjänsterna. TABELL 14. Sjukfrånvaro enligt central i förhållande till antalet anställda, ordinarie och visstidsanställda Central Sjukfrånvarodagar*/anställd Förvaltningstjänster 10,3 6,2 5,5 Ekonomitjänster 15,5 12,8 16,0 Utvecklingstjänster 16,8 21,4 17,8 Grundtrygghetscentralen 12,0 10,9 13,1 Bildningscentralen 12,5 11,2 13,0 14

15 Tekniska centralen 10,7 10,8 14,6 *Sjukfrånvaro under arbetsdagar Sjukfrånvaron under arbetsdagar uppgick till sammanlagt och under kalenderdagar till (veckoslut och lediga dagar ingår i denna siffra). TABELL 15. Sjukfrånvaro (hela personalen) Arbetsdagar Kalenderdagar *arbetsdagar, veckoslut och lediga dagar ingår Sammanlagt 888 arbetstagare var sjuklediga Andelen personer som varit sjukledig av hela personalen har hållits nästan oförändrad. TABELL 16. Antal arbetstagare som var sjuklediga Antal anställda som hade sjukledigt Personalutgifter 4.1. Lönejusteringar i enlighet med tjänste- och kollektivavtalen Lönejusteringarna enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen inkluderade år 2012 en allmän förhöjning och lokala justeringspotter. I januari 2012 utbetalades också ett separat engångsbelopp på 150 euro. Staten deltog i kostnaden för engångsbeloppet genom att betala extra statsandelar till kommunerna. Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA): Allmän förhöjning 1,7 % En centralt fördelad justeringspott på 0,7 % av avtalsenliga lönesumman Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS): Allmän förhöjning 1,7 % En centralt fördelad justeringspott på 0,3 % och en lokal justeringspott på 0,4 % av den avtalsenliga lönesumman

16 Kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA): Allmän förhöjning 1,7 % En centralt fördelad justeringspott på 0,5 % och en lokal justeringspott på 0,4 % av den avtalsenliga lönesumman Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA): Allmän förhöjning 1,7 % En centralt fördelad justeringspott på 0,8 % av avtalsenliga lönesumman De kommunala tjänste- och kollektivavtalen är i kraft De totala personalutgifterna De totala personalutgifterna uppgick till 48,9 miljoner euro (inklusive mötesarvoden). Ökningen i jämförelse med föregående år var 2,4 miljoner euro. TABELL 17. Totala personalutgifter Totala personalutgifter Miljoner euro Totallöneutgifter 33,8 34,8 36,8 Bikostnader 11,4 11,7 12,1 Sammanlagt 45,2 46,5 48,9 Penningersättning betalades för övertidstimmar. Mest ersättning för övertid betalades i tekniska centralen. TABELL 18. Övertidstimmar Övertidstimmar* Förvaltningstjänster 21,4 27,5 0,0 Ekonomitjänster 423,0 98,7 293,1 Utvecklingstjänster 1 000, , ,9 Grundtrygghetscentralen 1 282, , ,9 Bildningscentralen 81,3 124,3 175,0 Tekniska centralen 4 110, , ,9 Sammanlagt 6 918, , ,8 16

17 *Innehåller övertidstimmar som matats i Populus som övertid 4.3. Utbildningsanslag För gemensam utbildning inom staden beviljades ett anslag på euro för Med det gemensamma anslaget ordnades det utbildning om bl.a. följande teman: första hjäpen chefsskunskaper hur man gör en arbetsintervju att möta en våldsam kund kollektivavtalen olika it-kurser Av anslaget fördelades euro till centralerna för ordnandet av egen utbildning. Tabell 19 redogör hur utbildningsanslagen använts enligt central. TABELL 19. Utbildningsanslag Utbildningsanslag 2012 Förvaltningstjänster 820 Ekonomitjänster Utvecklingstjänster Grundtrygghetscentralen Bildningscentralen Tekniska centralen Gemensamt utbildningsanslag Sammanlagt Hälsovård och arbetshälsa I arbetarskyddskommissionens budget hade ett anslag på euro reserverats för hälsovård för personalen, användningen uppgick till euro (109 %). För tyky-verksamhet (hälsofrämjande arbete på arbetsplatser) reserverades euro medan användningen var euro (79 %). Tyky-verksamheten omfattade bl.a. idrotts- och motionsverksamhet, rekreations-, frilufts-, utbildnings- och arbetshälsodagar samt arbetshandledning. Det uppstod besparingar i de budgeterade tyky-medlen eftersom det användes mindre motions- och kultursedlar än förväntat och för att stadens gemensamma tyky-verksamhet genomfördes med kostnader som var mindre än de reserverade anslagen. 17

18 TABELL 20. Anslag som reserverats för hälsovård och tyky-verksamhet Kostnad 2010 Kostnad 2011 Budget 2012 Kostnad 2012 Användn. % Hälsovård % Tyky-verksamhe t % Antalet besök hos företagshälsovården mer än fördubblades från år Antalet besök uppgick till sammanlagt Ökningen i antalet besök har påverkats förutom av den ökade sjukfrånvaron också av det nya förfarandet som beror på ändringarna i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård (tidigt ingripande, utvärdering av arbetsförmåga, förhandlingar om arbetsförmåga, företagshälsovårdens utlåtanden om möjligheterna till fortsatt arbete). Också företagshälsovårdens förbättrade tillgång och tillgänglighet har ökat användningen av företagshälsovårdstjänster. TABELL 21. Besök hos företagshälsovården Besök Företagsläkare Företagshälsovårdare Företagsfysioterapeut Företagspsykolog Sammanlagt Förvaltningsorgan 5.1. Personalsektionen Personalsektionen sköter handläggningen av de personalärenden som hör till staden i egenskap av arbetsgivare, såvida dessa inte hör till annan myndighet. Sektionen sammanträdde sex gånger och behandlade 54 ärenden. Stadsstyrelsens personalsektion bestod av sju medlemmar. Gren Olof, ordförande Erämaja Elias, vice ordförande Hakala Harri, ledamot Hydén Pia, ledamot Lindfors Leena, ledamot 18

19 Uotinen Päivi, ledamot Ylikauppila Kari, ledamot Stadsstyrelsens ordförande, stadsdirektören och förvaltningsdirektören har närvarorätt vid personalsektionens möten. Personalchefen var föredragande och arbetshälsokoordinatorn sekreterare. I personalsektionen behandlades bl.a. följande ärenden: personalplanen personalrapporten sommarjobb utbildningsplanen fördelningen av tyky-anslag lönejusteringar tillsättningstillstånd anhållan om tjänste-/arbetsledighet fördelning av justeringspotterna 5.2. Samarbetskommittén Samarbetskommittén behandlade personalärenden i enlighet med samarbetslagen. Samarbetskommittén sammanträdde fyra gånger och behandlade 33 ärenden. Kommittén bestod av 11 ordinarie medlemmar, varav fem representerade arbetsgivaren och sex personalen: Kaleva Olavi, arbetsgivarens representant, ordförande Grönholm Thomas, arbetsgivarens representant Kettunen Kirsi, arbetsgivarens representant Kinnunen Antti, arbetsgivarens representant Valkama Anne, arbetsgivarens representant Bengts Christer, FOSU, vice ordförande Lindfors Regina, FOSU Nyström Tom, Jyty Pakarinen Maria, Super Buddas Kirsi, Tehy Träskelin Hans, JHL Stadsstyrelsens ordförande, personalsektionens ordförande och förvaltningsdirektören har närvarorätt vid samarbetskommitténs möten. Kommitténs ordförande var föredragande och personalchefen teknisk sekreterare. Samarbetskommittén behandlade delvis samma ärenden som ovan nämnts i personalsektionen. Dessutom behandlade samarbetskommittén bokslutet för 2011 samt budgeten och ekonomiplanen för Arbetarskyddskommissionen 19

20 Arbetarskyddskommissionen sköter stadens arbetarskydds- och arbetssäkerhetsärenden. Arbetarskyddskommissionen sammanträdde tre gånger och behandlade 26 ärenden. Arbetarskyddskommissionen hade sexton medlemmar: Hovi Anne, arbetarskyddschef, ordförande/sekreterare Forssell Ilse, arbetsgivarens representant Fronden Sten, arbetsgivarens representant Gustafsson Siv, arbetsgivarens representant Forslund Thua, representant för tjänstemännen Andergård-Stenstrand Lilian, representant för tjänstemännen Östman Maud, representant för tjänstemännen Hanhinen Outi, arbetarskyddsfullmäktig Hovi Raimo, arbetarskyddsfullmäktig Iivonen Jaana, arbetarskyddsfullmäktig Mäkelä Birgitta, arbetarskyddsfullmäktig Noroviita Timo, arbetarskyddsfullmäktig Pakarinen Maria, arbetarskyddsfullmäktig Palasmaa Juha-Pekka, arbetarskyddsfullmäktig Santaharju Anne, arbetarskyddsfullmäktig Weppling-Airikka Irene, arbetarskyddsfullmäktig Arbetsvälfärdskoordinator Anne Hovi var arbetarskyddschef och ordförande och sekreterare för kommissionen. Arbetarskyddskommissionen behandlade ärenden om arbetarskydd, företagshälsovård och arbetshälsa. TABELL 25. Sammandrag av nyckeltalen Nyckeltal Antal tjänster/uppgifter 1 044, , ,0 Årsverken 996,5 872,0 858,0 Personal ordinarie visstidsanställda bitjänster/uppgifter Medelålder - hela personalen 46,1 46,0 46,0 - ordinarie personal 47,7 47,7 48,1 Könsfördelning % - kvinnor 85,0 85,0 85,5 - män 15,0 15,0 14,5 Frånvaro i arbetsdagar sjukdomar olycksfall / yrkessjukdom familjepolitiska skäl andra skäl Övertidstimmar

21 Totala personalutgifter, miljoner 45,2 46,5 48,9 21

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2013

Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2013 Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 AKTA 3 795 UKTA 3 166 Tekniska Den genomsnittliga totala timlönen för

Läs mer

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn.

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn. Statistikfolder september 2011 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner efter avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2010 7 000 6 000 5 000 4 000

Läs mer

LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN

LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN Statistikfolder november 2009 LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN www.kommunarbetsgivarna.fi GENOMSNITTLIGA INKOMSTER PER AVTALSOMRÅDE heltidsanställda med månadslön år 2008 euro/mån 7 000 6 000 6

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Lönerna och personalen i kommunsektorn

Lönerna och personalen i kommunsektorn Lönerna och personalen i kommunsektorn Statistikfolder september 2015 www.kommunarbetsgivarna.fi Personalutgifterna 21 miljarder euro År 2015 kommer kommunernas och samkommunernas personalutgifter att

Läs mer

Statistikfolder januari Lönerna och personalen i kommunsektorn.

Statistikfolder januari Lönerna och personalen i kommunsektorn. Statistikfolder januari 2011 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga inkomster per avtalsområde heltidsanställda månadsavlönade 2009 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015. Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos

2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015. Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos 2893/01.00.00.02/2016 PERSONALRAPPORT 2015 Personaltjänster, Personalchef Peter Lindroos Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 2 Utvärdering av personalresurserna.... 1 3 Beskrivning av personalresurserna....

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Lönerna och personalen i kommunsektorn

Lönerna och personalen i kommunsektorn Lönerna och personalen i kommunsektorn Statistikfolder september 2017 www.kommunarbetsgivarna.fi Personalutgifterna 20,3 miljarder euro År 2017 kommer kommunernas och samkommunernas personalutgifter att

Läs mer

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Att vara anställd på Hanken, personalchef Elina Stadigh tisdag 14.1.2014 Kollektivavtal för universiteter» Alla Finlands universiteter är med i kollektivavtalet Nuvarande kollektivavtal tar slut 31.3.2014.

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2013

PERSONALRAPPORT 2013 PERSONALRAPPORT 2013 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2013 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 4 5. Personalens

Läs mer

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 (6) UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Nybondas-Kangas /2012. KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Nybondas-Kangas /2012. KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret. 1 (5) Till kommunstyrelserna och samkommunerna Ändringar i LÄKTA 1.2.2013 Lönejusteringarna år 2013 Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) gäller 1.1.2012 28.2.2014. Avtalsperiodens lönejusteringar

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Lönerna och personalen i kommunsektorn

Lönerna och personalen i kommunsektorn Lönerna och personalen i kommunsektorn Statistikfolder september 2016 www.kommunarbetsgivarna.fi Personalutgifterna 21 miljarder euro År 2016 kommer kommunernas och samkommunernas personalutgifter att

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Statens ämbetsverk på Åland Uppgjord och godkänd den 21.1.2004 Reviderad och godkänd vid personalmöte den: 14.2.2007, 21.5.2008, 12.3.2009, 12.10.2010, 17.11.2011, 13.11.2012 Bakgrund

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2014

PERSONALRAPPORT 2014 PERSONALRAPPORT 2014 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2014 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 3 5. Personalens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 30.9.2016 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/1675/00.00.00/2016 Innehåll Företagshälsovård Avgiftsfri sjukvård Bestämmelser

Läs mer

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 2 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning Uppgifter om arbetsgivaren s. 3 Uppgifter om företagshälsovården. s.

Läs mer

Personalrapport 2015

Personalrapport 2015 Personalrapport 2015 2 Personalrapport 2014 Bilder: Katja Lösönen och Vasa centralsjukhus Layout: C2 Advertising Oy Ombrytning: Petra Marjamäki Tryckning: Waasa Graphics Oy 4041 0822 Painotuote Trycksak

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 06

PERSONALBERÄTTELSE 06 PERSONALBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Personalmål s. 4 Personalstruktur Fast anställda med månadslön Deltidsanställda Visstidsanställda med månadslön Timavlönade Avgång

Läs mer

ESBO STADS PERSONALSTADGA

ESBO STADS PERSONALSTADGA Esbo stads personalstadga 5.1 1 (8) ESBO STADS PERSONALSTADGA Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 1 Tillämpning av personalstadgan I personalstadgan fastställs beslutsfattandet och behörigheten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Personalrapporten i Nykarleby stad... 3 2.1 Antalet anställda; anställningstyp samt könsfördelning... 4 2.2 Personalens avgångsomsättning... 6 2.3 Löneutgifter...

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI

SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI SJUNDEÅ KOMMUN Godkänd i fullmäktige 17.3. SJUNDEÅ KOMMUNS PERSONALSTRATEGI Det hördes många tack från kommunfullmäktiges medlemmar, när personalstrategin godkändes den

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden 1 KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.2.2017 31.1.2018 Kollektivavtalen för turism, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och chefer) har förnyats enligt konkurrenskraftsavtalet

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken Promemoria Bilaga 1 (5) Tehy 17.6.2010 Utvärdering av arbetarskyddssamarbetets resultat Det är svårt att skilja åt resultatutvärderingen av arbetarskyddsåtgärderna från resultatutvärderingen av personalledningens

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING

1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Kompetensutveckling Målet för kompetensutveckling är att samtidigt

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2014

PERSONALRAPPORT 2014 PERSONALRAPPORT 2014 INNEHÅLL 1. Översikt av rapporten för år 2014... 3 2. Sibbo kommuns personalstrategiska fokusområden... 5 3. Personalresurser... 6 Årsverken... 6 Personalstyrkans utveckling... 6 Personalens

Läs mer

PERSONALRAPPORT ÅR 2010

PERSONALRAPPORT ÅR 2010 PERSONALRAPPORT ÅR 2010 1. ÖVERSIKT Under året har personalstrategin reviderats och samkommunstyrelsen har godkänt en ny personalstrategi för åren 2010 2015. Den nya personalstrategin tar fasta på personalens

Läs mer

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Yrkeskompetens, ekonomiskt understöd, utbildningsersättning

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn

Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn Undersökning om arbetskraftskostnader inom den kommunala sektorn 2004 Svarsanvisningar Undersökningen Undersökningen omfattar alla personer med anställningsförhållande hos kommun eller samkommun år 2004

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008

GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008 GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008 Grankulla har kunnig och välmående personal. Kulturen i de jämlika arbetsgemenskaperna är respektfull, öppen och sporrar till medverkan. Grankulla stads värderingar

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (10) ALLMÄNT AVTAL OM SAMARBETSFÖRFARANDE MED TILLÄMPNINGSDIREKTIV 1 Tillämpningsområde och syfte Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen organiseras i kommunerna och samkommunerna i enlighet

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD EN KORT PRESENTATION 1 Kommunala avtalsdelegationen är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. Kommunala avtalsdelegationen bevakar kommunernas och kommunalförbundens arbetsmarknadsintressen. Kommunala

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner REDAKTÖR Riitta Myllymäki Finlands Kommunförbund Helsingfors 2017 Finlands Kommunförbund Andra linjen 14, 00530 Helsingfors PB 200, 00101 Helsingfors

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Personalberättelse 2014

Personalberättelse 2014 Personalberättelse 2014 2 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Personalmängd och personalstruktur... 4 2.1. Uppnående av pensionsålder och personalrotation... 10 2.2. Rekrytering... 11 2.3. Poolpersonal...

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET

JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET JÄTTEBRA VASA SPORRAR SINA ARBETSTAGARE UNDER HELA ARBETSLIVET Vasa stads åldersprogram ÅLDERSPROGRAM I ANSLUTNING TILL VASA STADS PERSONALSTRATEGI VISION Vasa stads kunniga och välmående personal trivs

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET SAMARBETSAVTAL I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET Detta avtal tillämpas på medlemsföretagen i Finsk Handel och utgör en del av det kollektivavtal som binder dem. Bestämmelserna

Läs mer

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 Godkänd i stadsstyrelsen 2.6.2014 INLEDNING Personalprogrammet bygger på den nya stadsstrategin som definierar stadens grundläggande uppgift och de viktigaste strategiska målen

Läs mer

YRKESINRIKTAD REHABILITERING

YRKESINRIKTAD REHABILITERING YRKESINRIKTAD REHABILITERING Du kan kolla beloppet av din intjänade pension på Kevas webbplats www.keva.fi/pensionsuppgifter. 2 Yrkesinriktad rehabilitering hjälp för fortsatt arbete Nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

6 Sommarersättning 2017 RS170045

6 Sommarersättning 2017 RS170045 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-01-17 6 Sommarersättning 2017 RS170045 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att särskilda ersättningar kan användas under huvudsemesterperioden

Läs mer

www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar

www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar www.korsholm.fi Direktiv för uppvaktningar Direktiven har godkänts 15.12.2005 av kommunstyrelsens personalsektion och träder i kraft 1.2.2006. Uppdaterat 23.3.2011 Innehåll Allmänt....................................................................

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige 28.04.2015, 52 Träder ikraft 01.01.2016 ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde 2 Mötesarvoden Till förtroendevald erläggs arvode för

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet Arbetsgruppens medlemmar Riitta Korhonen Jarmo Ruusila Timo Valtonen Behandlat av YHL:s arbetarskyddsutskott 30.11.2014 och av

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010... 4 3. Jämställdhetsplan... 5 4. Plan för likabehandling... 6 5. Jämställdhet

Läs mer

1 Innehåll. 2 Förord... 3. 3 Personalprogrammet 2014 2017... 4. 4 Förbättrat resultat... 5. 5 Högklassigt arbetsliv... 11

1 Innehåll. 2 Förord... 3. 3 Personalprogrammet 2014 2017... 4. 4 Förbättrat resultat... 5. 5 Högklassigt arbetsliv... 11 PERSONALRAPPORT 2014 Affärsverket Borgå lokalservice Samarbetsgrupp 16.3.2015 Direktion 17.3.2015 1 Innehåll 2 Förord... 3 3 Personalprogrammet 2014 2017... 4 4 Förbättrat resultat... 5 5 Högklassigt arbetsliv...

Läs mer

Personalrapport 2013

Personalrapport 2013 Personalrapport Personalrapport Innehåll. Inledning.... Personalstrategin.... Arbetsgivarens och personalens samarbete...7. Personalens antal...7 5. Personalens struktur...9 6. Frånvaro från arbetet...

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet 1 CIRKULÄR 3/2005 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2005 2007 1 Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet Genom detta arbetskollektivavtal

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet.

Stadsstyrelsen fastställer följande plan och tidtabell för åtgärder inom socialväsendet. Stadsstyrelsen 88 25.04.2016 Åtgärder inom socialväsendet 2819/01.00.00.01/2016 Stadsstyrelsen 25.04.2016 88 Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén,

Läs mer

Samarbetsparter enligt detta avtal är kommunen och dess personal.

Samarbetsparter enligt detta avtal är kommunen och dess personal. 1 SAMARBETSAVTAL SAMARBETSAVTAL 1 Tillämpningsområde och syfte Utöver vad som bestäms i 8,10 och 11 lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (FFS 131/1973,

Läs mer

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från Medlemsinfo 7/12/JK Lönehöjningar till farmaceutisk personal från 1.12.2012 A. Individuella löner 1.12.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till farmaceuter, provisorer och farmacielever i

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150017, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa,

Läs mer