Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare"

Transkript

1 Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare

2 INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie. 2 Slutlig premie. 4 Betalningsskyldighet 5 Arbetsgivares och löntagares betalningsskyldighet. 5 Delägare. 5 Lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie. 6 Information om Arbetslöshetsförsäkringsfonden 7 Arbetsgivarens minneslista 8 Arbetslöshetsförsäkringsfonden ger handledning i alla ärenden som hänför sig till arbetslöshetsförsäkringspremier. Mer information om arbetslöshetsförsäkringspremierna finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats Ni kan också kontakta vår kundtjänst, tfn , vardagar kl (juli augusti kl. 8 16) för ytterligare information.

3 Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) kommer att fastställa och uppbära arbetslöshetsförsäkringspremierna från och med början av 2013 och ta hand om rådgivningen gällande premierna. Tidigare har olycksfallsförsäkringsanstalterna uppburit arbetslöshetsförsäkringspremierna i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Olycksfallsförsäkringsanstalterna kommer till och med utgången av 2015 att handlägga arbetslöshetsförsäkringspremieärenden som hänför sig till försäkringsåret 2012 och tidigare år. Arbetsgivarens och löntagarens skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie grundar sig på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Arbetslöshetsförsäkringspremierna används i första hand för att finansiera det inkomstrelaterade utkomstskyddet. Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms enligt de löner som betalats till löntagarna. Arbetsgivaren innehåller i samband med varje lönebetalning löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos löntagarna och svarar för betalning av såväl arbetsgivarens som löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremier till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie gäller i regel åriga löntagare som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Procenten för arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms årligen genom lag. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som företaget betalar. Om lönerna som arbetsgivaren betalar under kalenderåret överskrider gränsen för lönebeloppet som justeras varje år ( euro år 2012), betalar arbetsgivaren en högre arbetsgivarpremie för den överskjutande delen av lönebeloppet. Delägarnas lönesumma räknas inte med i gränsen för lönesumman. Storleken på löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är beroende av om personen är arbetstagare eller delägare i företaget. Premieprocenterna, förfallodagarna och lönesummagränsen för den högre arbetsgivarpremien ingår i betalningsbilagan för varje försäkringsår som utges på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats. FINANSIERING AV DET INKOMSTRELATERADE UTKOMSTSKYDDET ARBETS- GIVAREN Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie ARBETS- LÖSHETS- FÖRSÄKRINGS FONDEN ARBETSLÖSHETS- KASSORNA PENSIONSSKYDDS CENTRALEN, STATENS PENSIONSFOND FOLKPENSIONS- ANSTALTEN, UTBILD NINGSFONDEN, ANM Arbetsgivaren innehåller löntagarens premie hos löntagaren i samband med varje lönebetalning. Arbetsgivaren redovisar till Arbetslöshetsförsäkringsfonden löntagarens och arbetsgivarens premier. Arbetslöshetsförsäkringspremierna används för att finansiera det inkomstrelaterade utkomstskyddet. 1

4 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier Den lönesumma som utgör grunden för arbetslöshetsförsäkringspremierna är uppdelad i arbetstagarnas och delägarnas lönesummor. Arbetslöshetsförsäkringsfonden uppbär arbetslöshetsförsäkringspremien i förskott utifrån det uppskattade beloppet förskottslöner under försäkringsåret. Premien uppbärs av arbetsgivaren. Förfallodagarna för förskottet presenteras i kalendern nedan och i tabellen på sidan tre. Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer i regel efter utgången av försäkringsåret den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien utifrån de betalda lönerna och uppbär vid behov av arbetsgivaren en utjämningsavgift eller återbetalar överlopps förskott. En årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen uppbärs på arbetslöshetsförsäkringspremierna, om premierna inte har betalats senast på förfallodagen. Arbetslöshetsförsäkringspremierna är direkt utsökbara. KALENDER Viktiga datum för arbetslöshetsförsäkringspremierna ARBETSGIVARE Förfallodagar för förskotten FÖRSÄKRINGSÅRET Arbetsgivaren ska lämna anmälan om lönesumman före slutet av januari. Utjämningsavgiften Förskottsåterbetalning TVR november december TVR skickar ett beslut om förskottsbeloppet och betalningsblanketter. oktober november TVR skickar till en del av arbetsgivarna en anmälan för bestämmande av förskott. TVR skickar ett beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien. december TVR skickar blanketten Anmälan om lönesumman. Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien grundar sig på en uppskattning av de löner som utbetalas under försäkringsåret (förskottslönesumma). I syfte att utreda förskottslönesummorna skickar Arbetslöshetsförsäkringsfonden till en del av arbetsgivarna i god tid före inledningen av försäkringsåret en anmälan för fastställande av förskott. Anmälan innehåller Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppskattning av förskottslönesummorna. Uppskattningen grund ar sig på de löneuppgifter som arbetsgivaren har uppgett till Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Skatteförvaltningen och de uppgifter som arbetsgivaren lämnat i sin periodskattedeklaration. Om de uppskattade lönesummorna i anmälan som Arbetslöshetsförsäkringsfon 2

5 den har skickat inte motsvarar arbetsgivarens uppskattning av förskottslönesummorna, ska arbetsgivaren anmäla sin egen uppskattning av lönerna till Arbetslöshetsförsäkringsfonden och söka om fastställande av förskott utifrån den. Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer utifrån förskottslönesummorna förskottet på arbetslöshetsförsäkringspremien och sänder arbetsgivaren ett beslut om förskottet och betalningsblanketter. En del arbetsgivare får före inledningen av försäkringsåret ett beslut av Arbetslöshetsförsäkringsfonden på arbetslöshetspremien och bifogat betalningsblanketter. Om förskottslönesummorna i beslutet avviker från arbetsgivarens egen bedömning, kan arbetsgivaren efter att ha mottagit beslutet söka om ändring av förskottet utifrån sin egen bedömning. Då ger Arbetslöshetsför säkringsfonden ett nytt beslut om förskottet. Arbetsgivaren kan söka ändring i förskottslönesummorna elektroniskt i tjänsten Itella TYVI eller med blanketten Ansökan om/ändring av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier. Arbetsgivaren kan även ansöka om fastställande av förskott om Arbetslöshetsförsäkringsfonden inte har fastställt förskott för försäkringsåret. Arbetsgivaren kan även ansöka om avlägsnande av förskott om förskottet är obefogat till exempel på grund av att företagsverksamheten har upphört. Förändringar under försäkringsåret Förskottslönesumman ska motsvara så exakt som möjligt den slutliga lönesumman. När det sker betydande förändringar som inverkar på lönesumman, till exempel när verksamheten växer eller blir mindre, lönar det sig för arbetsgivaren att kontrollera förskottslönesumman även under försäkringsåret och vid behov meddela om förändringen till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa, ändra eller avlägsna förskottet också på eget initiativ under försäkringsåret. Förfallodagar Arbetsgivaren betalar förskotten till Arbetslöshetsförsäkringsfonden i regel i två omgångar, i januari och maj. För den överskjutande delen av lönebeloppet som ändras varje år ( euro år 2012), betalar stora arbetsgivare en högre arbetsgivarpremie och förskotten på arbetslöshetsförsäkringspremierna betalas i detta fall i fyra omgångar. Förfallodagarna för förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie 1.1 Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie 1.3 Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för den överskjutande delen av lönebeloppet 1.5 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 1.9 Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för den överskjutande delen av lönebeloppet 3

6 Slutlig premie Den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs i regel efter att försäkringsåret har avslutats. I vissa situationer, till exempel i samband med konkurs eller när företagsverksamheten upphör, kan den slutliga premien fastställas även under försäkringsåret. Arbetsgivaren ska till Arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna en anmälan om lönesumman före utgången av januari året efter försäkringsåret för att den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien ska kunna fastställas. Meddelandet om lönesumma kan lämnas elektroniskt i tjänsten Itella TYVI eller genom att skicka blanketten för anmälan om lönesumma per post till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Hushålls- och småarbetsgivare kan lämna anmälan också via tjänsten palkka.fi. Utifrån den anmälda lönesumman fastställer Arbetslöshetsförsäkringsfonden den slutgiltiga arbetslöshetsförsäkringspremien och skickar beslutet till arbetsgivaren. Om den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien är större än förskottet som uppburits av arbetsgivaren, uppbär Arbetslöshetsförsäkringsfonden av arbetsgivaren en utjämningsavgift som utgör differensen mellan den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien och förskottet som uppburits. Om den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien är mindre än förskottet som uppburits av arbetsgivaren, betalar Arbetslöshetsförsäkringsfonden till arbetsgivaren en förskottsåterbäring som utgör differensen mellan den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien och förskottet som uppburits. Det minsta beloppet som uppbärs eller åter betalas är 10 euro. Om arbetsgivaren inte lämnar in en anmälan om lönesumma eller lämnar felaktig information, kan Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställa arbetslöshetsför säkringspremien genom uppskattning. 4

7 Betalningsskyldighet Arbetsgivares och löntagares betalningsskyldighet Såväl arbetsgivare som löntagare är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Arbetsgivare svarar även för betalning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetsgivare, som enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldiga att försäkra sina arbetstagare, är även skyldiga att betala premien. På motsvarande vis gäller löntagares betalningsskyldighet arbetstagare i arbets-, tjänsteeller anställningsförhållande som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Skyldighet att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring har de arbetsgivare som i sin tjänst har arbetstagare i anställnings- eller tjänsteförhållande under kalenderåret sammanlagt över 12 arbetsdagar. Betalningsskyldigheten gäller dock inte i fråga om följande personer: under 17 år gamla personer (betalningsskyldigheten börjar från början av den månad som följer på födelsedagen) personer som fyllt 65 år (betalningsskyldigheten upphör från början av den månad som följer på födelsedagen ansvarig bolagsman i kommanditbolag och bolagsman i öppet bolag för huvudsyssla FöPL- och LFöPL-försäkringsskyldig person arbetstagare som tjänstgör på ett sådant finländskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen och som inte bor i Finland. Delägare Delägare i ett företag betalar mindre arbetslöshetsförsäkringspremie för löntagare än en arbetstagare. Personens och hans eller hennes familje medlemmars ägarandel, röstantal eller övrig bestämmanderätt samt personens ställning i företaget inverkar på om personen är delägare eller arbetstagare i ett företag. Enligt lagen om utkomstskydd är en delägare i ett företag en person som arbetar i ett företag eller en organisation där han själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 procent av aktiekapitalet, rösterna eller utövar annan bestämmanderätt ELLER arbetar i ledande ställning i ett företag eller en organisation där han själv äger minst 15 procent eller där han tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet, rösterna eller utövar annan bestämmanderätt. Enligt lagen om utkomstskydd är en person i ledande ställning om han är företagets verkställande direktör, styrelseledamot eller har en motsvarande ställning. Familjemedlemmar är personens make eller sambo samt personens släktingar i direkt uppstigande eller nedstigande led om de bor i samma hushåll som personen. Utöver make eller maka räknas alltså till exempel barn, föräldrar och mor- och farföräldrar till familjemedlemmar om de bor i samma hushåll med personen som arbetar i företaget. När delägarskapet fastställs beaktas även indirekt innehav, det vill säga innehav via ett annat företag (mellanliggande bolag), om personens eller familjemedlemmarnas innehav eller röstmängd i det mellanliggande bolaget är minst 50 procent. 5

8 Lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie Som lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie beaktas lön, resultatpremie eller något annat vederlag som erhållits i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och som har betalats som ersättning för arbete. Även vederlag från till exempel konkursbo, myndighet som ansvarar för löneskyddet eller annan ställföreträdande betalare betraktas som lön. Både arbetsgivarens som löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremier baserar sig på samma lönesumma. Betalningsskyldigheten gäller bland annat följande löneposter: grundlön t.ex. månads-, tim- och ackordslön naturaförmåner (enligt beskattningsvärde) t.ex. kostförmån, telefonförmån, bostadsförmån och bilförmån lön under sjukdomstid och sjukdagpenning kompletterande dagpenning som betalas av sjukkassa semesterlön och semesterersättningar lönetillägg och -höjningar t. ex. personliga eller uppgiftsrelaterade tillägg, ålderstillägg, tillägg för förhållanden, skiftarbetstillägg, övertidsersättning, helgdags ersättning och ersättningar för förkortad arbetstid lön för uppsägningstid med undantag av ersättning som betalas för uppsägningstid som är längre än enligt arbetsavtalslagen (över 6 mån.) och lön som betalas till person som blir uppsagd under permitteringstid försäkringslön för arbete i utlandet provision, bonus, tantiem eller annan resultatbaserad ersättning lön som erhållits som löneskydd lön som utbetalats av ett konkursbo. Betalningsskyldigheten gäller inte bland annat följande löneposter: personalförmån som beviljats av arbetsgivaren t.ex. ränteförmån på lån eller avgiftsfri hälsovård skadestånd och utbetalningar av skadeståndstyp t.ex. ersättning för olaglig uppsägning, ersättning för uppsägning under permittering, avgångsvederlag, fallskärmsavtal skattefria ersättningar för kostnader t.ex. skattefria dagpenningar och skattefria ersättningar för resekostnader andel av aktiebolags vinst som utbe talas till hela personalen eller kontant vinstbonus gåvoföremål eller gåva på bemärkelsedag anställningsoptioner och med dem jämförbara aktierelaterade resultatpremier lön för väntetid ersättning för dröjsmål i utbetalningen av lönen när anställningsförhållandet upphör tilläggsdagpenning som utbetalas av sjukkassa förmån som utbetalas av arbetsplatsens sjukkassa efter att medlemmens kollektivavtalsenliga rätt till lön under sjukdomstid eller kompletterande dagpenning har upphört vinstandel eller utdelning som delägare i aktiebolag erhåller royalties, upphovsrättsersättning och ersättningar för arbetstagares uppfinningar. 6

9 Information om arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR), som inledde sin verksamhet år 1999, är en offentligrättslig anstalt som administreras av arbetsmarknadsparterna och står under Finansinspektionens tillsyn. Arbetslöshetsförsäkringsfondens huvuduppgift är att finansiera arbetslöshetsförmåner. Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer och uppbär löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier och arbetsgivarnas självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa och övervakar att de förpliktelser som hänför sig till arbetslöshetsförsäkringspremierna uppfylls. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar arbetslöshetskassorna månatligen förskott på finansieringsandelarna utifrån de ansökningar som inlämnats till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden behandlar och betalar även förskott i anslutning till arbetslöshetskassornas statsandelar. Arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet bygger på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), förordningen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (1176/1998) och förordningen om regle mentet för Arbetslöshetsförsäkringsfonden (862/1998). 7

10 ARBETSGIVARENS MINNESLISTA I oktober november skickar Arbetslöshetsförsäkringsfonden till en del av arbetsgivarna en anmälan för fastställande av förskott som innehåller en uppskattning av förskottslönesummorna för det följande försäkringsåret. Kontrollera uppgifterna och anmäl vid behov en korrigering av de föreslagna lönesummorna på Arbetslöshetsförsäkringsfondens blankett Ansökan om/ändring av förskott. Arbetsgivarna får beslutet om förskottet och betalningsblanketterna i november december. Kontrollera uppgifterna och anmäl vid behov en korrigering av förskottslönesummorna på Arbetslöshetsförsäkringsfondens blankett Ansökan om/ändring av förskott. Betala förskottsavgifterna med betalningsblanketterna senast på förfallodagen. Om er uppskattning av förskottslönesummorna ändras under försäkringsåret, ska ni informera Arbetslöshetsförsäkringsfonden om ändringarna. Arbetslöshetsförsäkringsfonden sänder blanketten Anmälan om lönesumma till arbetsgivarna i december. På blanketten kan arbetsgivarna uppge lönebeloppet som förverkligats under försäkringsåret. Fyll i Anmälan om lönesumma i tjänsten Itella TYVI eller posta blanketten före slutet av januari. Kom ihåg att uppge kontonummer för eventuell återbäring av förskott... Arbetslöshetsförsäkringsfonden skickar utifrån anmälan om lönesumma ett beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien. Kontrollera uppgifterna i beslutet. Om den slutliga lönesumman har överskridit förskottslönesumman, ska ni med betalningsblanketten som följer med beslutet betala utjämningsavgiften senast på förfallodagen. På Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats finns en länk till tjänsten Itella TYVI. Via den kan blanketterna fyllas i och sändas elektroniskt till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. På webbplatsen finns också alla utskrivbara blanketter och anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremierna. Om ni använder tjänsten palkka.fi kan ni sköta er anmälningsskyldighet också via den. Vår kundtjänst betjänar er i alla ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier vardagar kl (juli augusti kl. 8 16), på

11 Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Layout: Miltton Oy Tryckeri: Libris Oy Helsingfors 2012

12 Arbetslöshetsförsäkringsfonden Försäkringspremier Tfn FO-nummer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer