Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare"

Transkript

1 Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare

2 INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie. 2 Slutlig premie. 4 Betalningsskyldighet 5 Arbetsgivares och löntagares betalningsskyldighet. 5 Delägare. 5 Lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie. 6 Information om Arbetslöshetsförsäkringsfonden 7 Arbetsgivarens minneslista 8 Arbetslöshetsförsäkringsfonden ger handledning i alla ärenden som hänför sig till arbetslöshetsförsäkringspremier. Mer information om arbetslöshetsförsäkringspremierna finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats Ni kan också kontakta vår kundtjänst, tfn , vardagar kl (juli augusti kl. 8 16) för ytterligare information.

3 Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) kommer att fastställa och uppbära arbetslöshetsförsäkringspremierna från och med början av 2013 och ta hand om rådgivningen gällande premierna. Tidigare har olycksfallsförsäkringsanstalterna uppburit arbetslöshetsförsäkringspremierna i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Olycksfallsförsäkringsanstalterna kommer till och med utgången av 2015 att handlägga arbetslöshetsförsäkringspremieärenden som hänför sig till försäkringsåret 2012 och tidigare år. Arbetsgivarens och löntagarens skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie grundar sig på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Arbetslöshetsförsäkringspremierna används i första hand för att finansiera det inkomstrelaterade utkomstskyddet. Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms enligt de löner som betalats till löntagarna. Arbetsgivaren innehåller i samband med varje lönebetalning löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos löntagarna och svarar för betalning av såväl arbetsgivarens som löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremier till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie gäller i regel åriga löntagare som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Procenten för arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms årligen genom lag. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som företaget betalar. Om lönerna som arbetsgivaren betalar under kalenderåret överskrider gränsen för lönebeloppet som justeras varje år ( euro år 2012), betalar arbetsgivaren en högre arbetsgivarpremie för den överskjutande delen av lönebeloppet. Delägarnas lönesumma räknas inte med i gränsen för lönesumman. Storleken på löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är beroende av om personen är arbetstagare eller delägare i företaget. Premieprocenterna, förfallodagarna och lönesummagränsen för den högre arbetsgivarpremien ingår i betalningsbilagan för varje försäkringsår som utges på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats. FINANSIERING AV DET INKOMSTRELATERADE UTKOMSTSKYDDET ARBETS- GIVAREN Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie ARBETS- LÖSHETS- FÖRSÄKRINGS FONDEN ARBETSLÖSHETS- KASSORNA PENSIONSSKYDDS CENTRALEN, STATENS PENSIONSFOND FOLKPENSIONS- ANSTALTEN, UTBILD NINGSFONDEN, ANM Arbetsgivaren innehåller löntagarens premie hos löntagaren i samband med varje lönebetalning. Arbetsgivaren redovisar till Arbetslöshetsförsäkringsfonden löntagarens och arbetsgivarens premier. Arbetslöshetsförsäkringspremierna används för att finansiera det inkomstrelaterade utkomstskyddet. 1

4 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier Den lönesumma som utgör grunden för arbetslöshetsförsäkringspremierna är uppdelad i arbetstagarnas och delägarnas lönesummor. Arbetslöshetsförsäkringsfonden uppbär arbetslöshetsförsäkringspremien i förskott utifrån det uppskattade beloppet förskottslöner under försäkringsåret. Premien uppbärs av arbetsgivaren. Förfallodagarna för förskottet presenteras i kalendern nedan och i tabellen på sidan tre. Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer i regel efter utgången av försäkringsåret den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien utifrån de betalda lönerna och uppbär vid behov av arbetsgivaren en utjämningsavgift eller återbetalar överlopps förskott. En årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen uppbärs på arbetslöshetsförsäkringspremierna, om premierna inte har betalats senast på förfallodagen. Arbetslöshetsförsäkringspremierna är direkt utsökbara. KALENDER Viktiga datum för arbetslöshetsförsäkringspremierna ARBETSGIVARE Förfallodagar för förskotten FÖRSÄKRINGSÅRET Arbetsgivaren ska lämna anmälan om lönesumman före slutet av januari. Utjämningsavgiften Förskottsåterbetalning TVR november december TVR skickar ett beslut om förskottsbeloppet och betalningsblanketter. oktober november TVR skickar till en del av arbetsgivarna en anmälan för bestämmande av förskott. TVR skickar ett beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien. december TVR skickar blanketten Anmälan om lönesumman. Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien grundar sig på en uppskattning av de löner som utbetalas under försäkringsåret (förskottslönesumma). I syfte att utreda förskottslönesummorna skickar Arbetslöshetsförsäkringsfonden till en del av arbetsgivarna i god tid före inledningen av försäkringsåret en anmälan för fastställande av förskott. Anmälan innehåller Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppskattning av förskottslönesummorna. Uppskattningen grund ar sig på de löneuppgifter som arbetsgivaren har uppgett till Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Skatteförvaltningen och de uppgifter som arbetsgivaren lämnat i sin periodskattedeklaration. Om de uppskattade lönesummorna i anmälan som Arbetslöshetsförsäkringsfon 2

5 den har skickat inte motsvarar arbetsgivarens uppskattning av förskottslönesummorna, ska arbetsgivaren anmäla sin egen uppskattning av lönerna till Arbetslöshetsförsäkringsfonden och söka om fastställande av förskott utifrån den. Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer utifrån förskottslönesummorna förskottet på arbetslöshetsförsäkringspremien och sänder arbetsgivaren ett beslut om förskottet och betalningsblanketter. En del arbetsgivare får före inledningen av försäkringsåret ett beslut av Arbetslöshetsförsäkringsfonden på arbetslöshetspremien och bifogat betalningsblanketter. Om förskottslönesummorna i beslutet avviker från arbetsgivarens egen bedömning, kan arbetsgivaren efter att ha mottagit beslutet söka om ändring av förskottet utifrån sin egen bedömning. Då ger Arbetslöshetsför säkringsfonden ett nytt beslut om förskottet. Arbetsgivaren kan söka ändring i förskottslönesummorna elektroniskt i tjänsten Itella TYVI eller med blanketten Ansökan om/ändring av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier. Arbetsgivaren kan även ansöka om fastställande av förskott om Arbetslöshetsförsäkringsfonden inte har fastställt förskott för försäkringsåret. Arbetsgivaren kan även ansöka om avlägsnande av förskott om förskottet är obefogat till exempel på grund av att företagsverksamheten har upphört. Förändringar under försäkringsåret Förskottslönesumman ska motsvara så exakt som möjligt den slutliga lönesumman. När det sker betydande förändringar som inverkar på lönesumman, till exempel när verksamheten växer eller blir mindre, lönar det sig för arbetsgivaren att kontrollera förskottslönesumman även under försäkringsåret och vid behov meddela om förändringen till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa, ändra eller avlägsna förskottet också på eget initiativ under försäkringsåret. Förfallodagar Arbetsgivaren betalar förskotten till Arbetslöshetsförsäkringsfonden i regel i två omgångar, i januari och maj. För den överskjutande delen av lönebeloppet som ändras varje år ( euro år 2012), betalar stora arbetsgivare en högre arbetsgivarpremie och förskotten på arbetslöshetsförsäkringspremierna betalas i detta fall i fyra omgångar. Förfallodagarna för förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie 1.1 Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie 1.3 Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för den överskjutande delen av lönebeloppet 1.5 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie 1.9 Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för den överskjutande delen av lönebeloppet 3

6 Slutlig premie Den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien fastställs i regel efter att försäkringsåret har avslutats. I vissa situationer, till exempel i samband med konkurs eller när företagsverksamheten upphör, kan den slutliga premien fastställas även under försäkringsåret. Arbetsgivaren ska till Arbetslöshetsförsäkringsfonden lämna en anmälan om lönesumman före utgången av januari året efter försäkringsåret för att den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien ska kunna fastställas. Meddelandet om lönesumma kan lämnas elektroniskt i tjänsten Itella TYVI eller genom att skicka blanketten för anmälan om lönesumma per post till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Hushålls- och småarbetsgivare kan lämna anmälan också via tjänsten palkka.fi. Utifrån den anmälda lönesumman fastställer Arbetslöshetsförsäkringsfonden den slutgiltiga arbetslöshetsförsäkringspremien och skickar beslutet till arbetsgivaren. Om den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien är större än förskottet som uppburits av arbetsgivaren, uppbär Arbetslöshetsförsäkringsfonden av arbetsgivaren en utjämningsavgift som utgör differensen mellan den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien och förskottet som uppburits. Om den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien är mindre än förskottet som uppburits av arbetsgivaren, betalar Arbetslöshetsförsäkringsfonden till arbetsgivaren en förskottsåterbäring som utgör differensen mellan den slutliga arbetslöshetsförsäkringspremien och förskottet som uppburits. Det minsta beloppet som uppbärs eller åter betalas är 10 euro. Om arbetsgivaren inte lämnar in en anmälan om lönesumma eller lämnar felaktig information, kan Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställa arbetslöshetsför säkringspremien genom uppskattning. 4

7 Betalningsskyldighet Arbetsgivares och löntagares betalningsskyldighet Såväl arbetsgivare som löntagare är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Arbetsgivare svarar även för betalning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetsgivare, som enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldiga att försäkra sina arbetstagare, är även skyldiga att betala premien. På motsvarande vis gäller löntagares betalningsskyldighet arbetstagare i arbets-, tjänsteeller anställningsförhållande som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Skyldighet att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring har de arbetsgivare som i sin tjänst har arbetstagare i anställnings- eller tjänsteförhållande under kalenderåret sammanlagt över 12 arbetsdagar. Betalningsskyldigheten gäller dock inte i fråga om följande personer: under 17 år gamla personer (betalningsskyldigheten börjar från början av den månad som följer på födelsedagen) personer som fyllt 65 år (betalningsskyldigheten upphör från början av den månad som följer på födelsedagen ansvarig bolagsman i kommanditbolag och bolagsman i öppet bolag för huvudsyssla FöPL- och LFöPL-försäkringsskyldig person arbetstagare som tjänstgör på ett sådant finländskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen och som inte bor i Finland. Delägare Delägare i ett företag betalar mindre arbetslöshetsförsäkringspremie för löntagare än en arbetstagare. Personens och hans eller hennes familje medlemmars ägarandel, röstantal eller övrig bestämmanderätt samt personens ställning i företaget inverkar på om personen är delägare eller arbetstagare i ett företag. Enligt lagen om utkomstskydd är en delägare i ett företag en person som arbetar i ett företag eller en organisation där han själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 procent av aktiekapitalet, rösterna eller utövar annan bestämmanderätt ELLER arbetar i ledande ställning i ett företag eller en organisation där han själv äger minst 15 procent eller där han tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet, rösterna eller utövar annan bestämmanderätt. Enligt lagen om utkomstskydd är en person i ledande ställning om han är företagets verkställande direktör, styrelseledamot eller har en motsvarande ställning. Familjemedlemmar är personens make eller sambo samt personens släktingar i direkt uppstigande eller nedstigande led om de bor i samma hushåll som personen. Utöver make eller maka räknas alltså till exempel barn, föräldrar och mor- och farföräldrar till familjemedlemmar om de bor i samma hushåll med personen som arbetar i företaget. När delägarskapet fastställs beaktas även indirekt innehav, det vill säga innehav via ett annat företag (mellanliggande bolag), om personens eller familjemedlemmarnas innehav eller röstmängd i det mellanliggande bolaget är minst 50 procent. 5

8 Lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie Som lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie beaktas lön, resultatpremie eller något annat vederlag som erhållits i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och som har betalats som ersättning för arbete. Även vederlag från till exempel konkursbo, myndighet som ansvarar för löneskyddet eller annan ställföreträdande betalare betraktas som lön. Både arbetsgivarens som löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremier baserar sig på samma lönesumma. Betalningsskyldigheten gäller bland annat följande löneposter: grundlön t.ex. månads-, tim- och ackordslön naturaförmåner (enligt beskattningsvärde) t.ex. kostförmån, telefonförmån, bostadsförmån och bilförmån lön under sjukdomstid och sjukdagpenning kompletterande dagpenning som betalas av sjukkassa semesterlön och semesterersättningar lönetillägg och -höjningar t. ex. personliga eller uppgiftsrelaterade tillägg, ålderstillägg, tillägg för förhållanden, skiftarbetstillägg, övertidsersättning, helgdags ersättning och ersättningar för förkortad arbetstid lön för uppsägningstid med undantag av ersättning som betalas för uppsägningstid som är längre än enligt arbetsavtalslagen (över 6 mån.) och lön som betalas till person som blir uppsagd under permitteringstid försäkringslön för arbete i utlandet provision, bonus, tantiem eller annan resultatbaserad ersättning lön som erhållits som löneskydd lön som utbetalats av ett konkursbo. Betalningsskyldigheten gäller inte bland annat följande löneposter: personalförmån som beviljats av arbetsgivaren t.ex. ränteförmån på lån eller avgiftsfri hälsovård skadestånd och utbetalningar av skadeståndstyp t.ex. ersättning för olaglig uppsägning, ersättning för uppsägning under permittering, avgångsvederlag, fallskärmsavtal skattefria ersättningar för kostnader t.ex. skattefria dagpenningar och skattefria ersättningar för resekostnader andel av aktiebolags vinst som utbe talas till hela personalen eller kontant vinstbonus gåvoföremål eller gåva på bemärkelsedag anställningsoptioner och med dem jämförbara aktierelaterade resultatpremier lön för väntetid ersättning för dröjsmål i utbetalningen av lönen när anställningsförhållandet upphör tilläggsdagpenning som utbetalas av sjukkassa förmån som utbetalas av arbetsplatsens sjukkassa efter att medlemmens kollektivavtalsenliga rätt till lön under sjukdomstid eller kompletterande dagpenning har upphört vinstandel eller utdelning som delägare i aktiebolag erhåller royalties, upphovsrättsersättning och ersättningar för arbetstagares uppfinningar. 6

9 Information om arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR), som inledde sin verksamhet år 1999, är en offentligrättslig anstalt som administreras av arbetsmarknadsparterna och står under Finansinspektionens tillsyn. Arbetslöshetsförsäkringsfondens huvuduppgift är att finansiera arbetslöshetsförmåner. Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer och uppbär löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier och arbetsgivarnas självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa och övervakar att de förpliktelser som hänför sig till arbetslöshetsförsäkringspremierna uppfylls. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar arbetslöshetskassorna månatligen förskott på finansieringsandelarna utifrån de ansökningar som inlämnats till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden behandlar och betalar även förskott i anslutning till arbetslöshetskassornas statsandelar. Arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet bygger på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), förordningen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (1176/1998) och förordningen om regle mentet för Arbetslöshetsförsäkringsfonden (862/1998). 7

10 ARBETSGIVARENS MINNESLISTA I oktober november skickar Arbetslöshetsförsäkringsfonden till en del av arbetsgivarna en anmälan för fastställande av förskott som innehåller en uppskattning av förskottslönesummorna för det följande försäkringsåret. Kontrollera uppgifterna och anmäl vid behov en korrigering av de föreslagna lönesummorna på Arbetslöshetsförsäkringsfondens blankett Ansökan om/ändring av förskott. Arbetsgivarna får beslutet om förskottet och betalningsblanketterna i november december. Kontrollera uppgifterna och anmäl vid behov en korrigering av förskottslönesummorna på Arbetslöshetsförsäkringsfondens blankett Ansökan om/ändring av förskott. Betala förskottsavgifterna med betalningsblanketterna senast på förfallodagen. Om er uppskattning av förskottslönesummorna ändras under försäkringsåret, ska ni informera Arbetslöshetsförsäkringsfonden om ändringarna. Arbetslöshetsförsäkringsfonden sänder blanketten Anmälan om lönesumma till arbetsgivarna i december. På blanketten kan arbetsgivarna uppge lönebeloppet som förverkligats under försäkringsåret. Fyll i Anmälan om lönesumma i tjänsten Itella TYVI eller posta blanketten före slutet av januari. Kom ihåg att uppge kontonummer för eventuell återbäring av förskott... Arbetslöshetsförsäkringsfonden skickar utifrån anmälan om lönesumma ett beslut om arbetslöshetsförsäkringspremien. Kontrollera uppgifterna i beslutet. Om den slutliga lönesumman har överskridit förskottslönesumman, ska ni med betalningsblanketten som följer med beslutet betala utjämningsavgiften senast på förfallodagen. På Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats finns en länk till tjänsten Itella TYVI. Via den kan blanketterna fyllas i och sändas elektroniskt till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. På webbplatsen finns också alla utskrivbara blanketter och anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremierna. Om ni använder tjänsten palkka.fi kan ni sköta er anmälningsskyldighet också via den. Vår kundtjänst betjänar er i alla ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier vardagar kl (juli augusti kl. 8 16), på

11 Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Layout: Miltton Oy Tryckeri: Libris Oy Helsingfors 2012

12 Arbetslöshetsförsäkringsfonden Försäkringspremier Tfn FO-nummer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 2 BETALNINGSSKYLDIGA 4 Huvudregel 4 Avvikelser från betalningsskyldigheten

Läs mer

Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012

Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012 Arbetslöshetsförsäkringsfonden Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012 Denna anvisning tillämpas på premier som gäller år 2012. För premier som gäller de föregående åren tillämpas den anvisning

Läs mer

Elektroniska anmälningar om löneförvaltningens programvara postbeskrivningen för TYVIgränssnittet

Elektroniska anmälningar om löneförvaltningens programvara postbeskrivningen för TYVIgränssnittet Kundmeddelande 4.11.2014 Elektroniska anmälningar om löneförvaltningens programvara postbeskrivningen för TYVIgränssnittet har uppdaterats Postbeskrivningen för TYVI-gränssnittet har uppdaterats med uppgifter

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

RP 94/2015 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras.

RP 94/2015 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

RP 42/2012 rd. anmäla lönesumman till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

RP 42/2012 rd. anmäla lönesumman till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PRPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1993 rd - RP 87 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

RP 213/2005 rd. samband med arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie. användas som grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna

RP 213/2005 rd. samband med arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie. användas som grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2016 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a i sjukförsäkringslagen, 62 i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 i lagen om utkomstskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner.

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om

Läs mer

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag)

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag) INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM INKOMSTDAGPENNING Företagarinfo 2015 1. Kontakta arbets- och näringsbyrån (arbetskraftsbyrån) Avslutar du din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 6.11.2007 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 Det är möjligt att få tilläggsinformation på löneuträkningen Du kan spara 160 tecken fritt formulerad text på löneuträkningen. 6.11.2007 1 (3) Du kan spara överlappande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 63/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 ÄNDRINGAR I FASTSTÄLLANDET AV KYPL-PENSIONSAVGIFTERNA FR.O.M. 1.1.2005 I början av år 2005 införs ett flertal ändringar i fastställandet av KyPLpensionsavgifterna.

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

4:e KVARTALET: OKTOBER:

4:e KVARTALET: OKTOBER: Löneenkät för den privata sektorn 2009 Timavlönade Blankettanvisningar 4:e KVARTALET: OKTOBER: Industrin Byggbranschen Samfärdsel och bevakning Fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster Miljöhygien

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och temporär ändring av 4 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Innehåll Allmänt...1 Flaggregeln...1 Lönebetalning från sjömannens bosättningsland..1 Utsända sjömän...2 Arbete samtidigt

Läs mer

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu.

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu. ANVISNINGAR För att gå med i programmet Luotettava Kumppani bör fullmaktsavtalet fyllas i, undertecknas och skickas in. På basen av avtalet inhämtar tjänsten Tilaajavastuu.fi alla uppgifter som lagen om

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 15 december 2005 Nr 997 1006 INNEHÅLL Nr Sidan 997 Lag om storleken av arbetsgivares folkpensionsavgift 2006... 4593 998 Lag om ändring av 62

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer