Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan"

Transkript

1 Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren för uträkningen av pensioner och försäkringsavgifter. Utgående från de uppgifter som arbetsgivaren meddelat oss kan vi fastställa den slutliga ArPL-försäkringsavgiften för det föregående året. Hur görs en årsanmälan? Årsanmälan kan göras - som elektronisk TYVI-anmälan, - via tjänsten Palkka.fi - med lista från löneprogram - med den förhandsifyllda årsanmälningsblanketten om ni inte ännu använder ett elektroniskt anmälningssätt. ArPL-årsanmälan ska göras senast den 31 januari Vi utför årsavräkningen i februari april utgående från uppgifterna som ni meddelat. Efter det sänder vi årsavräkningen och en specifikation över arbetstagarna till er per post. Eftersom årsavräkningen innehåller konfidentiella person- och löneuppgifter skickar vi den i ett kuvert märkt med texten Konfidentiellt. Gå gärna igenom rutinerna kring vem som är berättigad att öppna konfidentiell post för att garantera att uppgifterna behandlas av rätt person. Om ni gör årsanmälan med blanketten lönar det sig att börja med att kontrollera att de anställningsförhållanden och löneuppgifter som har meddelats redan tidigare är rätt registrerade, och vid behov komplettera dem. Om vi har kommit överens med er om avdelnings- eller pensionsgruppsindelning är arbetstagarna grupperade enligt den. Det är viktigt att vi får er årsanmälan i tid. Löneuppgifterna är nödvändiga för att kunna räkna ut den slutliga försäkringsavgiften, och de behövs också för att kunna ge era anställda pensionsutdrag. Vilka uppgifter meddelas? Arbetstagarens personuppgifter Meddela arbetstagarens namn i ordningen efternamn och officiella förnamn. Personbeteckningen meddelas alltid. Om personbeteckningen saknas meddela arbetstagarens födelsedatum och kön (m = man, k = kvinna). Arbetstagarens lön Med årsanmälan meddelas den lön som ni betalat till arbetstagaren under år Lönen meddelas i en enda summa. Varken förskottsskatt eller arbetstagarens egen arbetspensionsavgift ska avdras. Som pensionsgrundande lön räknas i regel den lön som är underkastad förskottsinnehållning. I slutet av denna anvisning finns en förteckning över arvoden och tillägg som anses vara pensionsgrundande och som meddelas på årsanmälan. Meddela på årsanmälan också lönen som betalats till tillfällig arbetskraft. Anmälningarna kan också göras under årets lopp, men senast med årsanmälan meddelas både löneuppgifterna och anställningstiden för tillfällig arbetskraft. Om det finns fel i löneuppgifter som meddelats tidigare kan ni korrigera dem genom att meddela de rätta uppgifterna med årsanmälan. Uppgifter om löner som betalats före år 2014 och som inte anmälts tidigare ber vi er meddela som om det skulle vara frågan om en ny anställning, dvs. ange anställningens begynnelse- och eventuellt avslutningsdatum samt lön per år. Försäkringen har överflyttats från ett annat bolag Har ArPL-försäkringen överflyttats till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia under år 2014, meddelas inte hela årets lön på årsanmälan utan bara den lön som betalats efter att försäkringen trätt i kraft hos oss. För de arbetstagare som var i er tjänst då försäkringen överflyttades anges på blanketten både den ursprungliga begynnelsedagen för försäkrande och den dag då försäkringen överflyttades till Försäkringsaktiebolaget Pensions- Alandia. Kontrollera gärna att de stämmer. Om alla arbetstagare som var i er tjänst vid överflyttningen inte finns med, ber vi er tillägga dem på årsanmälan. Meddela som anställningens begynnelsedag den dag då försäkringen trädde i kraft i Pensions-Alandia (1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10) och ange den lön som betalats från överflyttningen fram till årets slut. Om arbetstagarens anställning börjat efter att försäkringen överflyttats, meddela anställningens begynnelsedag och lönen för 2014.

2 Anmälningssättet för löneuppgifterna har ändrat Om anmälningssättet för löneuppgifter har ändrats från månadsanmälan till årsanmälan i samband med att försäkringen överflyttats från ett annat försäkringsbolag till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, ber vi er meddela uppgifter om de arbetstagare som fattas från registret. Meddela som begynnelsedag för de anställningsförhållanden som var fortlöpande vid överflyttningen den dag då försäkringen övergått till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (d.v.s. 1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10). Som lön meddelas det belopp som utbetalats till arbetstagaren under den tid ArPL-försäkringen varit i kraft i Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. En del av lönen har redovisats som tillfällig arbetsgivare Har ni redan anmält och redovisat en del av lönerna för år 2014 som så kallad tillfällig arbetsgivare, ska den lönen inte anmälas på nytt på årsanmälan. Situationen kan ha uppstått om ni anmält och redovisat löner som tillfällig arbetsgivare och först senare under samma år tecknat försäkringsavtal med Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. En tillfällig arbetsgivare anställer endast då och då och betalar ut sammanlagt mindre än euro (gränsen år 2014) i löner under ett halvt år. Arbetsgivaren kan inte samtidigt vara både avtalsarbetsgivare (tecknat ArPL-försäkring) och tillfällig arbetsgivare. Anställningsförhållanden som börjat eller upphört Vi ber er meddela på er årsanmälan både anställningar som inletts och som slutat år Begynnelsedagen för ett anställningsförhållande är den dag då arbetstagaren börjar underlyda ArPL eller omfattas av denna försäkring. Anställningen avslutas den dag då anställningsförhållandet upphör eller personen inte längre underlyder ArPL t.ex. då arbetstagaren fyller 68 år. Meddela då också lönen för avslutningsåret. Arbetsgivarens uppgifter har ändrat Om ändringar i företagets namn, adress, bolagsform eller ägoförhållanden ber vi er meddela till oss snarast möjligt. Saknas uppgiften om arbetsgivarens företags- eller organisationsnummer (FO-nummer) ber vi er meddela den i samband med er årsanmälan. Upphörande av försäkring Upphörande av försäkring meddelas alltid skriftligen. Det kan göras genom att använda en färdig blankett eller ett fritt format brev. Meddela samtidigt också orsaken till att försäkringen avslutas, anställningsförhållandenas avslutningsdag och de anställdas utbetalda löner för avslutningsåret. Försäkringen behöver inte avslutas om ni under den närmaste tiden kommer att anställa nya arbetstagare som underlyder ArPL. Försenade eller försummade årsanmälningar Om årsanmälan lämnas in för sent eller försummas helt leder det till förhöjd försäkringsavgift (ArPL 163 ). ArPLårsanmälan ska göras senast i slutet av januari. Vem försäkras enligt ArPL? Ni kan försäkra samtliga arbetstagare inom den privata sektorn i Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia oberoende av anställningsförhållandets längd och bransch. I sjömanslagen avsett arbete lyder dock under lagen om sjömanspensioner. Enligt ArPL försäkras personer i anställningsförhållande. Definitionen av anställningsförhållande i ArPL följer den i arbetsavtalslagen. Enligt den förbinder sig en arbetstagare att personligen utföra arbete för arbetsgivarens räkning under dess ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. I det fall förutsättningarna för försäkrande uppfylls, ska lönen försäkras oberoende om skatt innehålls. Arbetsgivaren ska försäkra alla arbetstagare som är mellan 18 och 67 år och som erhåller minst 56,55 euro i lön per kalendermånad (gränsen år 2014). Också en arbetstagare som redan är på pension försäkras om ovan nämnda krav för ålder och lön uppfylls. Även arbetstagarens arbetspensionsavgift avdras från arbetstagarens lön i sådana fall. Uppgifter om försäkringsavgifter och andra socialförsäkringsavgifter finns på vår webbplats Arbetstagarens nationalitet inverkar inte på försäkrandet enligt ArPL eller på intjäningen av pension. Om en finländsk arbetsgivare anställer utländska arbetstagare i Finland försäkras de liksom finländska arbetstagare. En utländsk arbetsgivare som anställer arbetstagare i Finland försäkrar sina arbetstagare i Finland enligt ArPL. Till ArPL anmäls också arbetstagare som har läroavtal. En person som deltar i en annan utbildning än läroavtalsutbildning försäkras om det gjorts upp ett arbetsavtal. En person som är på arbetslivsträning försäkras inte. Arbetstagaren fyller 18 år Försäkringsskyldigheten börjar i början av kalendermånaden närmast efter arbetstagarens 18-årsdag. Om arbetstagaren är anställd vid ingången av den kalendermånad som följer efter att han eller hon fyllt 18 år, meddelas som begynnelsedatum den första dagen i månaden närmast efter 18-årsdagen. Som lön anmäls den lön som betalats från

3 och med samma dag oberoende när lönen har intjänats (löneperiod). Till exempel om arbetstagaren har fyllt 18 år och lön har betalats och , anmäls endast lönen som betalats Också arbetstagarens egen pensionsavgift börjar dras av från lönen från och med den här tidpunkten. Arbetstagaren fyller 68 år Försäkringsskyldigheten upphör i slutet av den månad då arbetstagaren fyller 68 år. Om arbetstagarens anställning slutar under den månad då han eller hon fyller 68 år, anmäls som avslutningsdatum månadens sista dag. Som lön anmäls den lön som betalats till samma tidpunkt. Om normal slutlön betalats efter månaden då personen fyllt 68 år meddelas också den lönen. Om anställningen fortsätter månaden efter att personen fyllt 68 år, meddelas som avslutningsdatum sista dagen i den månad då 68 års ålder uppnåtts, dvs. den dag då försäkringsskyldigheten upphör. Också lönen meddelas fram till samma dag. Lönen som betalas efter att försäkringsskyldigheten upphört meddelas inte. Om anställningen börjar månaden efter att den anställda fyllt 68 år eller ännu senare behöver varken utbetald lön eller begynnelse- och avslutningsdagar meddelas till oss. Inte heller arbetstagarens pensionsavgift innehålls då Anmälan om oavlönad frånvaro Om en anställd är på oavlönad frånvaro, t.ex. på grund av permittering, studier eller moderskapsledighet, meddelas detta olika på årsanmälan beroende på om frånvaron i sin helhet infallit under kalenderåret 2014 eller inte. Om det är frågan om en kortare oavlönad frånvaro som infallit under kalenderåret 2014, behöver ni inte i samband med årsanmälan meddela frånvarons begynnelse- eller avslutningsdatum, utan bara den totala lönen som utbetalats för den anställda år Om den oavlönade frånvaron har börjat år 2014, men ännu inte slutat, ber vi er meddela som anställningsförhållandets avslutningsdag den dag då arbetstagaren senast varit på arbete år Meddela också den utbetalda lönen för år När arbetstagaren senare kommer tillbaka från sin oavlönade frånvaro kan ni meddela oss det datum då personen har börjat jobba igen. Tiden för den oavlönade perioden behöver inte alls meddelas. Observera att om ni under den oavlönade perioden betalar lön av något slag (t.ex. semesterlön) ska den utbetalda lönen försäkras. Ni kan meddela lönen i samband med årsanmälan för det år då lönen har utbetalats. Om ingen annan lön utbetalats under året meddelas lönen som om den anställda hade arbetat under den månad då lönen betalats. Som anställningens begynnelsedag meddelas då utbetalningsmånadens första dag och som avslutningsdag månadens sista dag. Anmälan om utbetald lön då den anställda gått i pension Vi ber er kontrollera den uppgift om utbetald lön under år 2014 som vi har för de anställda som gått i pension. Om arbetsförhållandet avslutats på grund av pension år 2014 (ålders- eller invalidpension) syns som anställningens avslutningsdag den s.k. pensionsfallsdagen och som lön den uppgift om utbetald lön som vi har erhållit i samband med pensioneringen. Om ni förutom den löneuppgift som syns på årsanmälan har betalat någon annan lönepost för den anställda i fråga (t.ex. bonus) ber vi er korrigera lönesumman. Om lönerna meddelas med den förhandsifyllda blanketten, meddela som tilläggsuppgift vilken typ av lön det handlar om. Inleder personen ett nytt anställningsförhållande efter pensioneringen meddelas begynnelse- och eventuell avslutningsdag för den nya anställningen samt den lön som betalats. Övergång från en avdelning eller en pensionsgrupp till en annan Arbetsgivaren och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia kan komma överens om att arbetsförhållandena i ArPLförsäkringen indelas i avdelningar. Med hjälp av indelningen kan företaget till exempel följa med utvecklingen av ArPLkostnaderna för olika personalgrupper i årsavräkningen. Arbetsförhållanden kan också indelas enligt pensionsgrupper om det i försäkringen har inkluderats förbättrade pensionsförmåner. Om arbetstagaren under år 2014 har övergått från en avdelning eller pensionsgrupp till en annan, meddela på årsanmälan hans eller hennes lön skilt för varje avdelning eller pensionsgrupp. Arvode för förtroendeuppdrag Arvoden för förtroendeuppdrag meddelas bara om arbetstagaren står i arbetsförhållande till den som betalar arvodena. Då läggs arvodena för förtroendeuppdragen till den normala lönen (försäkras alltså inte skilt). Också en styrelseordförande på heltid kan anses stå i anställningsförhållande, särskilt om han eller hon övergått till uppgiften direkt från att ha varit verkställande direktör.

4 Förtroendevalda som inte står i arbetsförhållande till betalaren Personer i förtroendeuppdrag som inte står i arbetsförhållande meddelas i samband med årsanmälan endast om det tecknats en särskild ArPL-försäkring för förtroendevalda. I annat fall ska arvoden för förtroendeuppdrag inte meddelas. Om ni vill kan ni frivilligt ordna ArPL-pensionsskydd för de åriga personer som valts till förtroendeuppdrag och som inte står i arbetsförhållande till er genom att teckna en skild ArPL-försäkring för dem. Förutsättningen är att arvodet per månad uppgår till minst 56,55 euro. Det betalas ArPL-försäkringsavgifter för de förtroendevalda som omfattas av försäkringen. Även arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift avdras från arvodet som betalas till den förtroendevalda enligt samma regler som från övriga arbetstagare. Försäkringsavgiften motsvarar den ArPL-avgiftsprocent som fastställts för tidpunkten då lönen utbetalats. Då ni tecknar försäkringen ska ni ta ställning till från och med vilken tidpunkt de arvoden som betalats till de förtroendevalda ska beaktas som pensionsgrundande, dvs. försäkras. Arvoden kan beaktas retroaktivt, men högst de arvoden som betalats under kalenderåret omedelbart före året då försäkringen tecknades. Hushåll som arbetsgivare Reglerna för försäkringsskyldighet enligt ArPL gäller även hushåll som anställer arbetstagare, t.ex. som barnskötare eller städhjälp. Har en ArPL-försäkring tecknats och som anmälningssätt valts årsanmälan, ska årsanmälan lämnas in också om arbetsgivaren är hushåll. Stöd för privat vård av barn När det gäller en anställd dagvårdare meddelas som lön i årsanmälan både den lön som familjen själv betalat till dagvårdaren och det stöd som FPA betalar direkt till den anställda dagvårdaren. På årsanmälan meddelas alltså det sammanlagda beloppet. I vissa fall har det avtalats om att dagvårdarens lön delvis består av stödet för privat vård och delvis av ett kommunalt tillägg. Då räknas också det kommunala tillägget som pensionsgrundande arbetsinkomst och meddelas som dagvårdarens lön på årsanmälan, också i sådana fall att kommunen betalar stödet direkt till dagvårdaren. Familjen som anställt dagvårdaren ansvarar för betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften både för den lön som familjen själv betalar och för det stöd som betalas av FPA. Familjen ska också ta ut arbetstagarens pensionsavgift från dagvårdarens totalinkomst inklusive den del som bestäms på basis av eventuellt stöd. Varken FPA eller kommunen innehåller arbetstagarens pensionsavgift från det stöd som de betalar. Om dagvårdarens lön endast består av stödet från FPA (och eventuellt kommunalt tillägg), kan arbetsgivaren inte innehålla arbetstagarens pensionsavgift och bekostar då själv både arbetsgivarens och arbetstagarens del av pensionsförsäkringsavgiften. Vad ingår i lönen som meddelas på årsanmälan? Enligt huvudregeln beaktas lön eller annat vederlag, som betalats eller som avtalats som ersättning för arbete i anställningsförhållande, som pensionsgrundande och ska försäkras. Prestationens benämning är inte avgörande i sig, utan frågan om en prestation är pensionsgrundande inkomst avgörs utgående från prestationens verkliga natur. På följande sida har vi samlat exempel på vederlag och huruvida de ska meddelas på årsanmälan.

5 SKA ARBETSTAGARENS PENSIONSAVGIFT INNEHÅLLAS OCH INKOMSTEN ANMÄLAS PÅ ÅRSANMÄLAN? Betjäningsavgifter och penningåvor, från allmänheten Dagtraktamenten beskattningsbara Dagtraktamenten och ersättningar, skattefria Dividend och vinstandel Ersättning för lagstridig uppsägning Ersättning för uppsägning under permittering Ersättning åt förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige Försäkringslön för utlandsarbete Grundlön (för tid och prestation, inkl. övertidsersättningar) Lön för lagstadgad uppsägningstid Lön för sjuktid Lön för väntetid Lön som betalats av ställföreträdande betalare (konkursbo, lönegarantimyndighet eller annan betalare) Lön som utbetalats till KB:s tysta bolagsman Lön som betalats under läro- eller utbildningsavtalstid Mötesarvode för förtroendeuppdrag, om i arbetsförhållande till betalaren Mötesarvode för förtroendeuppdrag, utom arbetsförhållande Naturaförmåner (bostads-, kost-, bil-, telefonförmån) Naturaförmåner då inkomsten består endast av dem Penninggåva och presentkort Personalfondsinbetalning Personalförmån som inte är vederlag för arbete Provision, om i arbetsförhållande Royalty, ersättning för upphovsrätt Sakgåvor, skattefria Semesterersättning -premie, -lön och -penning Tantiem eller bonus, om i arbetsförhållande Tillägg och förhöjningar (t ex övertids-, söndagsarbete, ersättning för dejourering, friturersättning) Tilläggsdagpenning från sjukkassan

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006

PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 PERSONALHANTERING startaeget.fi och Christian Mikander (1/20) 12.10.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Betydelsen av personalhantering... 3 1.1 Olika anställningsförhållanden... 3 2. Anställning av medarbetare...

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer