Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan"

Transkript

1 Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren för uträkningen av pensioner och försäkringsavgifter. Utgående från de uppgifter som arbetsgivaren meddelat oss kan vi fastställa den slutliga ArPL-försäkringsavgiften för det föregående året. Hur görs en årsanmälan? Årsanmälan kan göras - som elektronisk TYVI-anmälan, - via tjänsten Palkka.fi - med lista från löneprogram - med den förhandsifyllda årsanmälningsblanketten om ni inte ännu använder ett elektroniskt anmälningssätt. ArPL-årsanmälan ska göras senast den 31 januari Vi utför årsavräkningen i februari april utgående från uppgifterna som ni meddelat. Efter det sänder vi årsavräkningen och en specifikation över arbetstagarna till er per post. Eftersom årsavräkningen innehåller konfidentiella person- och löneuppgifter skickar vi den i ett kuvert märkt med texten Konfidentiellt. Gå gärna igenom rutinerna kring vem som är berättigad att öppna konfidentiell post för att garantera att uppgifterna behandlas av rätt person. Om ni gör årsanmälan med blanketten lönar det sig att börja med att kontrollera att de anställningsförhållanden och löneuppgifter som har meddelats redan tidigare är rätt registrerade, och vid behov komplettera dem. Om vi har kommit överens med er om avdelnings- eller pensionsgruppsindelning är arbetstagarna grupperade enligt den. Det är viktigt att vi får er årsanmälan i tid. Löneuppgifterna är nödvändiga för att kunna räkna ut den slutliga försäkringsavgiften, och de behövs också för att kunna ge era anställda pensionsutdrag. Vilka uppgifter meddelas? Arbetstagarens personuppgifter Meddela arbetstagarens namn i ordningen efternamn och officiella förnamn. Personbeteckningen meddelas alltid. Om personbeteckningen saknas meddela arbetstagarens födelsedatum och kön (m = man, k = kvinna). Arbetstagarens lön Med årsanmälan meddelas den lön som ni betalat till arbetstagaren under år Lönen meddelas i en enda summa. Varken förskottsskatt eller arbetstagarens egen arbetspensionsavgift ska avdras. Som pensionsgrundande lön räknas i regel den lön som är underkastad förskottsinnehållning. I slutet av denna anvisning finns en förteckning över arvoden och tillägg som anses vara pensionsgrundande och som meddelas på årsanmälan. Meddela på årsanmälan också lönen som betalats till tillfällig arbetskraft. Anmälningarna kan också göras under årets lopp, men senast med årsanmälan meddelas både löneuppgifterna och anställningstiden för tillfällig arbetskraft. Om det finns fel i löneuppgifter som meddelats tidigare kan ni korrigera dem genom att meddela de rätta uppgifterna med årsanmälan. Uppgifter om löner som betalats före år 2014 och som inte anmälts tidigare ber vi er meddela som om det skulle vara frågan om en ny anställning, dvs. ange anställningens begynnelse- och eventuellt avslutningsdatum samt lön per år. Försäkringen har överflyttats från ett annat bolag Har ArPL-försäkringen överflyttats till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia under år 2014, meddelas inte hela årets lön på årsanmälan utan bara den lön som betalats efter att försäkringen trätt i kraft hos oss. För de arbetstagare som var i er tjänst då försäkringen överflyttades anges på blanketten både den ursprungliga begynnelsedagen för försäkrande och den dag då försäkringen överflyttades till Försäkringsaktiebolaget Pensions- Alandia. Kontrollera gärna att de stämmer. Om alla arbetstagare som var i er tjänst vid överflyttningen inte finns med, ber vi er tillägga dem på årsanmälan. Meddela som anställningens begynnelsedag den dag då försäkringen trädde i kraft i Pensions-Alandia (1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10) och ange den lön som betalats från överflyttningen fram till årets slut. Om arbetstagarens anställning börjat efter att försäkringen överflyttats, meddela anställningens begynnelsedag och lönen för 2014.

2 Anmälningssättet för löneuppgifterna har ändrat Om anmälningssättet för löneuppgifter har ändrats från månadsanmälan till årsanmälan i samband med att försäkringen överflyttats från ett annat försäkringsbolag till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, ber vi er meddela uppgifter om de arbetstagare som fattas från registret. Meddela som begynnelsedag för de anställningsförhållanden som var fortlöpande vid överflyttningen den dag då försäkringen övergått till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (d.v.s. 1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10). Som lön meddelas det belopp som utbetalats till arbetstagaren under den tid ArPL-försäkringen varit i kraft i Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. En del av lönen har redovisats som tillfällig arbetsgivare Har ni redan anmält och redovisat en del av lönerna för år 2014 som så kallad tillfällig arbetsgivare, ska den lönen inte anmälas på nytt på årsanmälan. Situationen kan ha uppstått om ni anmält och redovisat löner som tillfällig arbetsgivare och först senare under samma år tecknat försäkringsavtal med Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. En tillfällig arbetsgivare anställer endast då och då och betalar ut sammanlagt mindre än euro (gränsen år 2014) i löner under ett halvt år. Arbetsgivaren kan inte samtidigt vara både avtalsarbetsgivare (tecknat ArPL-försäkring) och tillfällig arbetsgivare. Anställningsförhållanden som börjat eller upphört Vi ber er meddela på er årsanmälan både anställningar som inletts och som slutat år Begynnelsedagen för ett anställningsförhållande är den dag då arbetstagaren börjar underlyda ArPL eller omfattas av denna försäkring. Anställningen avslutas den dag då anställningsförhållandet upphör eller personen inte längre underlyder ArPL t.ex. då arbetstagaren fyller 68 år. Meddela då också lönen för avslutningsåret. Arbetsgivarens uppgifter har ändrat Om ändringar i företagets namn, adress, bolagsform eller ägoförhållanden ber vi er meddela till oss snarast möjligt. Saknas uppgiften om arbetsgivarens företags- eller organisationsnummer (FO-nummer) ber vi er meddela den i samband med er årsanmälan. Upphörande av försäkring Upphörande av försäkring meddelas alltid skriftligen. Det kan göras genom att använda en färdig blankett eller ett fritt format brev. Meddela samtidigt också orsaken till att försäkringen avslutas, anställningsförhållandenas avslutningsdag och de anställdas utbetalda löner för avslutningsåret. Försäkringen behöver inte avslutas om ni under den närmaste tiden kommer att anställa nya arbetstagare som underlyder ArPL. Försenade eller försummade årsanmälningar Om årsanmälan lämnas in för sent eller försummas helt leder det till förhöjd försäkringsavgift (ArPL 163 ). ArPLårsanmälan ska göras senast i slutet av januari. Vem försäkras enligt ArPL? Ni kan försäkra samtliga arbetstagare inom den privata sektorn i Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia oberoende av anställningsförhållandets längd och bransch. I sjömanslagen avsett arbete lyder dock under lagen om sjömanspensioner. Enligt ArPL försäkras personer i anställningsförhållande. Definitionen av anställningsförhållande i ArPL följer den i arbetsavtalslagen. Enligt den förbinder sig en arbetstagare att personligen utföra arbete för arbetsgivarens räkning under dess ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. I det fall förutsättningarna för försäkrande uppfylls, ska lönen försäkras oberoende om skatt innehålls. Arbetsgivaren ska försäkra alla arbetstagare som är mellan 18 och 67 år och som erhåller minst 56,55 euro i lön per kalendermånad (gränsen år 2014). Också en arbetstagare som redan är på pension försäkras om ovan nämnda krav för ålder och lön uppfylls. Även arbetstagarens arbetspensionsavgift avdras från arbetstagarens lön i sådana fall. Uppgifter om försäkringsavgifter och andra socialförsäkringsavgifter finns på vår webbplats Arbetstagarens nationalitet inverkar inte på försäkrandet enligt ArPL eller på intjäningen av pension. Om en finländsk arbetsgivare anställer utländska arbetstagare i Finland försäkras de liksom finländska arbetstagare. En utländsk arbetsgivare som anställer arbetstagare i Finland försäkrar sina arbetstagare i Finland enligt ArPL. Till ArPL anmäls också arbetstagare som har läroavtal. En person som deltar i en annan utbildning än läroavtalsutbildning försäkras om det gjorts upp ett arbetsavtal. En person som är på arbetslivsträning försäkras inte. Arbetstagaren fyller 18 år Försäkringsskyldigheten börjar i början av kalendermånaden närmast efter arbetstagarens 18-årsdag. Om arbetstagaren är anställd vid ingången av den kalendermånad som följer efter att han eller hon fyllt 18 år, meddelas som begynnelsedatum den första dagen i månaden närmast efter 18-årsdagen. Som lön anmäls den lön som betalats från

3 och med samma dag oberoende när lönen har intjänats (löneperiod). Till exempel om arbetstagaren har fyllt 18 år och lön har betalats och , anmäls endast lönen som betalats Också arbetstagarens egen pensionsavgift börjar dras av från lönen från och med den här tidpunkten. Arbetstagaren fyller 68 år Försäkringsskyldigheten upphör i slutet av den månad då arbetstagaren fyller 68 år. Om arbetstagarens anställning slutar under den månad då han eller hon fyller 68 år, anmäls som avslutningsdatum månadens sista dag. Som lön anmäls den lön som betalats till samma tidpunkt. Om normal slutlön betalats efter månaden då personen fyllt 68 år meddelas också den lönen. Om anställningen fortsätter månaden efter att personen fyllt 68 år, meddelas som avslutningsdatum sista dagen i den månad då 68 års ålder uppnåtts, dvs. den dag då försäkringsskyldigheten upphör. Också lönen meddelas fram till samma dag. Lönen som betalas efter att försäkringsskyldigheten upphört meddelas inte. Om anställningen börjar månaden efter att den anställda fyllt 68 år eller ännu senare behöver varken utbetald lön eller begynnelse- och avslutningsdagar meddelas till oss. Inte heller arbetstagarens pensionsavgift innehålls då Anmälan om oavlönad frånvaro Om en anställd är på oavlönad frånvaro, t.ex. på grund av permittering, studier eller moderskapsledighet, meddelas detta olika på årsanmälan beroende på om frånvaron i sin helhet infallit under kalenderåret 2014 eller inte. Om det är frågan om en kortare oavlönad frånvaro som infallit under kalenderåret 2014, behöver ni inte i samband med årsanmälan meddela frånvarons begynnelse- eller avslutningsdatum, utan bara den totala lönen som utbetalats för den anställda år Om den oavlönade frånvaron har börjat år 2014, men ännu inte slutat, ber vi er meddela som anställningsförhållandets avslutningsdag den dag då arbetstagaren senast varit på arbete år Meddela också den utbetalda lönen för år När arbetstagaren senare kommer tillbaka från sin oavlönade frånvaro kan ni meddela oss det datum då personen har börjat jobba igen. Tiden för den oavlönade perioden behöver inte alls meddelas. Observera att om ni under den oavlönade perioden betalar lön av något slag (t.ex. semesterlön) ska den utbetalda lönen försäkras. Ni kan meddela lönen i samband med årsanmälan för det år då lönen har utbetalats. Om ingen annan lön utbetalats under året meddelas lönen som om den anställda hade arbetat under den månad då lönen betalats. Som anställningens begynnelsedag meddelas då utbetalningsmånadens första dag och som avslutningsdag månadens sista dag. Anmälan om utbetald lön då den anställda gått i pension Vi ber er kontrollera den uppgift om utbetald lön under år 2014 som vi har för de anställda som gått i pension. Om arbetsförhållandet avslutats på grund av pension år 2014 (ålders- eller invalidpension) syns som anställningens avslutningsdag den s.k. pensionsfallsdagen och som lön den uppgift om utbetald lön som vi har erhållit i samband med pensioneringen. Om ni förutom den löneuppgift som syns på årsanmälan har betalat någon annan lönepost för den anställda i fråga (t.ex. bonus) ber vi er korrigera lönesumman. Om lönerna meddelas med den förhandsifyllda blanketten, meddela som tilläggsuppgift vilken typ av lön det handlar om. Inleder personen ett nytt anställningsförhållande efter pensioneringen meddelas begynnelse- och eventuell avslutningsdag för den nya anställningen samt den lön som betalats. Övergång från en avdelning eller en pensionsgrupp till en annan Arbetsgivaren och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia kan komma överens om att arbetsförhållandena i ArPLförsäkringen indelas i avdelningar. Med hjälp av indelningen kan företaget till exempel följa med utvecklingen av ArPLkostnaderna för olika personalgrupper i årsavräkningen. Arbetsförhållanden kan också indelas enligt pensionsgrupper om det i försäkringen har inkluderats förbättrade pensionsförmåner. Om arbetstagaren under år 2014 har övergått från en avdelning eller pensionsgrupp till en annan, meddela på årsanmälan hans eller hennes lön skilt för varje avdelning eller pensionsgrupp. Arvode för förtroendeuppdrag Arvoden för förtroendeuppdrag meddelas bara om arbetstagaren står i arbetsförhållande till den som betalar arvodena. Då läggs arvodena för förtroendeuppdragen till den normala lönen (försäkras alltså inte skilt). Också en styrelseordförande på heltid kan anses stå i anställningsförhållande, särskilt om han eller hon övergått till uppgiften direkt från att ha varit verkställande direktör.

4 Förtroendevalda som inte står i arbetsförhållande till betalaren Personer i förtroendeuppdrag som inte står i arbetsförhållande meddelas i samband med årsanmälan endast om det tecknats en särskild ArPL-försäkring för förtroendevalda. I annat fall ska arvoden för förtroendeuppdrag inte meddelas. Om ni vill kan ni frivilligt ordna ArPL-pensionsskydd för de åriga personer som valts till förtroendeuppdrag och som inte står i arbetsförhållande till er genom att teckna en skild ArPL-försäkring för dem. Förutsättningen är att arvodet per månad uppgår till minst 56,55 euro. Det betalas ArPL-försäkringsavgifter för de förtroendevalda som omfattas av försäkringen. Även arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift avdras från arvodet som betalas till den förtroendevalda enligt samma regler som från övriga arbetstagare. Försäkringsavgiften motsvarar den ArPL-avgiftsprocent som fastställts för tidpunkten då lönen utbetalats. Då ni tecknar försäkringen ska ni ta ställning till från och med vilken tidpunkt de arvoden som betalats till de förtroendevalda ska beaktas som pensionsgrundande, dvs. försäkras. Arvoden kan beaktas retroaktivt, men högst de arvoden som betalats under kalenderåret omedelbart före året då försäkringen tecknades. Hushåll som arbetsgivare Reglerna för försäkringsskyldighet enligt ArPL gäller även hushåll som anställer arbetstagare, t.ex. som barnskötare eller städhjälp. Har en ArPL-försäkring tecknats och som anmälningssätt valts årsanmälan, ska årsanmälan lämnas in också om arbetsgivaren är hushåll. Stöd för privat vård av barn När det gäller en anställd dagvårdare meddelas som lön i årsanmälan både den lön som familjen själv betalat till dagvårdaren och det stöd som FPA betalar direkt till den anställda dagvårdaren. På årsanmälan meddelas alltså det sammanlagda beloppet. I vissa fall har det avtalats om att dagvårdarens lön delvis består av stödet för privat vård och delvis av ett kommunalt tillägg. Då räknas också det kommunala tillägget som pensionsgrundande arbetsinkomst och meddelas som dagvårdarens lön på årsanmälan, också i sådana fall att kommunen betalar stödet direkt till dagvårdaren. Familjen som anställt dagvårdaren ansvarar för betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften både för den lön som familjen själv betalar och för det stöd som betalas av FPA. Familjen ska också ta ut arbetstagarens pensionsavgift från dagvårdarens totalinkomst inklusive den del som bestäms på basis av eventuellt stöd. Varken FPA eller kommunen innehåller arbetstagarens pensionsavgift från det stöd som de betalar. Om dagvårdarens lön endast består av stödet från FPA (och eventuellt kommunalt tillägg), kan arbetsgivaren inte innehålla arbetstagarens pensionsavgift och bekostar då själv både arbetsgivarens och arbetstagarens del av pensionsförsäkringsavgiften. Vad ingår i lönen som meddelas på årsanmälan? Enligt huvudregeln beaktas lön eller annat vederlag, som betalats eller som avtalats som ersättning för arbete i anställningsförhållande, som pensionsgrundande och ska försäkras. Prestationens benämning är inte avgörande i sig, utan frågan om en prestation är pensionsgrundande inkomst avgörs utgående från prestationens verkliga natur. På följande sida har vi samlat exempel på vederlag och huruvida de ska meddelas på årsanmälan.

5 SKA ARBETSTAGARENS PENSIONSAVGIFT INNEHÅLLAS OCH INKOMSTEN ANMÄLAS PÅ ÅRSANMÄLAN? Betjäningsavgifter och penningåvor, från allmänheten Dagtraktamenten beskattningsbara Dagtraktamenten och ersättningar, skattefria Dividend och vinstandel Ersättning för lagstridig uppsägning Ersättning för uppsägning under permittering Ersättning åt förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige Försäkringslön för utlandsarbete Grundlön (för tid och prestation, inkl. övertidsersättningar) Lön för lagstadgad uppsägningstid Lön för sjuktid Lön för väntetid Lön som betalats av ställföreträdande betalare (konkursbo, lönegarantimyndighet eller annan betalare) Lön som utbetalats till KB:s tysta bolagsman Lön som betalats under läro- eller utbildningsavtalstid Mötesarvode för förtroendeuppdrag, om i arbetsförhållande till betalaren Mötesarvode för förtroendeuppdrag, utom arbetsförhållande Naturaförmåner (bostads-, kost-, bil-, telefonförmån) Naturaförmåner då inkomsten består endast av dem Penninggåva och presentkort Personalfondsinbetalning Personalförmån som inte är vederlag för arbete Provision, om i arbetsförhållande Royalty, ersättning för upphovsrätt Sakgåvor, skattefria Semesterersättning -premie, -lön och -penning Tantiem eller bonus, om i arbetsförhållande Tillägg och förhöjningar (t ex övertids-, söndagsarbete, ersättning för dejourering, friturersättning) Tilläggsdagpenning från sjukkassan

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 ÄNDRINGAR I FASTSTÄLLANDET AV KYPL-PENSIONSAVGIFTERNA FR.O.M. 1.1.2005 I början av år 2005 införs ett flertal ändringar i fastställandet av KyPLpensionsavgifterna.

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR 19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Innehåll 1. Allmänna frågor... 4 1.1. Vad är pensionsutdraget?... 4 1.2. Vem får ett pensionsutdrag?... 4 1.3. Varför har jag inte fått något pensionsutdrag?...

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

Handbok Försäkrad KAP-KL

Handbok Försäkrad KAP-KL Handbok Försäkrad KAP-KL Innehåll Sidan Inledning... 3 Nyanställning... 4 Nyanställning AKAP-KL... 4 Tjänstledighet... 5 Avgång ur tjänst... 5 Sjukanmälan... 5 Dödsfall... 6 Ålderspension... 6 Lönerapportering...

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2 LA-info 2015-04-22 Innehåll Förändringar i pensionsadministration Löneväxling, handläggningsordning Lönesättning av arvoden Tredjelandsmedborgare Tappade anställningsärenden Höstens utbildningstillfällen

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 2 BETALNINGSSKYLDIGA 4 Huvudregel 4 Avvikelser från betalningsskyldigheten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret P O HALLMANS GATA 3, STOCKHOLM. ARKITEKT: BRUNNBERG & FORSHED 1 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Internetkontoret Internetkontoret enkelt och bekvämt Du som administrerar företagets ITP-försäkringar gör det

Läs mer

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6)

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) AKTUELL ARBETSGIVARINFORMATION TILL SLC:S MEDLEMMAR: Landsbygdsföretagaren i rollen som arbetsgivare Tillämpningsområdet i Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer