Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan"

Transkript

1 Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren för uträkningen av pensioner och försäkringsavgifter. Utgående från de uppgifter som arbetsgivaren meddelat oss kan vi fastställa den slutliga ArPL-försäkringsavgiften för det föregående året. Hur görs en årsanmälan? Årsanmälan kan göras - som elektronisk TYVI-anmälan, - via tjänsten Palkka.fi - med lista från löneprogram - med den förhandsifyllda årsanmälningsblanketten om ni inte ännu använder ett elektroniskt anmälningssätt. ArPL-årsanmälan ska göras senast den 31 januari Vi utför årsavräkningen i februari april utgående från uppgifterna som ni meddelat. Efter det sänder vi årsavräkningen och en specifikation över arbetstagarna till er per post. Eftersom årsavräkningen innehåller konfidentiella person- och löneuppgifter skickar vi den i ett kuvert märkt med texten Konfidentiellt. Gå gärna igenom rutinerna kring vem som är berättigad att öppna konfidentiell post för att garantera att uppgifterna behandlas av rätt person. Om ni gör årsanmälan med blanketten lönar det sig att börja med att kontrollera att de anställningsförhållanden och löneuppgifter som har meddelats redan tidigare är rätt registrerade, och vid behov komplettera dem. Om vi har kommit överens med er om avdelnings- eller pensionsgruppsindelning är arbetstagarna grupperade enligt den. Det är viktigt att vi får er årsanmälan i tid. Löneuppgifterna är nödvändiga för att kunna räkna ut den slutliga försäkringsavgiften, och de behövs också för att kunna ge era anställda pensionsutdrag. Vilka uppgifter meddelas? Arbetstagarens personuppgifter Meddela arbetstagarens namn i ordningen efternamn och officiella förnamn. Personbeteckningen meddelas alltid. Om personbeteckningen saknas meddela arbetstagarens födelsedatum och kön (m = man, k = kvinna). Arbetstagarens lön Med årsanmälan meddelas den lön som ni betalat till arbetstagaren under år Lönen meddelas i en enda summa. Varken förskottsskatt eller arbetstagarens egen arbetspensionsavgift ska avdras. Som pensionsgrundande lön räknas i regel den lön som är underkastad förskottsinnehållning. I slutet av denna anvisning finns en förteckning över arvoden och tillägg som anses vara pensionsgrundande och som meddelas på årsanmälan. Meddela på årsanmälan också lönen som betalats till tillfällig arbetskraft. Anmälningarna kan också göras under årets lopp, men senast med årsanmälan meddelas både löneuppgifterna och anställningstiden för tillfällig arbetskraft. Om det finns fel i löneuppgifter som meddelats tidigare kan ni korrigera dem genom att meddela de rätta uppgifterna med årsanmälan. Uppgifter om löner som betalats före år 2014 och som inte anmälts tidigare ber vi er meddela som om det skulle vara frågan om en ny anställning, dvs. ange anställningens begynnelse- och eventuellt avslutningsdatum samt lön per år. Försäkringen har överflyttats från ett annat bolag Har ArPL-försäkringen överflyttats till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia under år 2014, meddelas inte hela årets lön på årsanmälan utan bara den lön som betalats efter att försäkringen trätt i kraft hos oss. För de arbetstagare som var i er tjänst då försäkringen överflyttades anges på blanketten både den ursprungliga begynnelsedagen för försäkrande och den dag då försäkringen överflyttades till Försäkringsaktiebolaget Pensions- Alandia. Kontrollera gärna att de stämmer. Om alla arbetstagare som var i er tjänst vid överflyttningen inte finns med, ber vi er tillägga dem på årsanmälan. Meddela som anställningens begynnelsedag den dag då försäkringen trädde i kraft i Pensions-Alandia (1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10) och ange den lön som betalats från överflyttningen fram till årets slut. Om arbetstagarens anställning börjat efter att försäkringen överflyttats, meddela anställningens begynnelsedag och lönen för 2014.

2 Anmälningssättet för löneuppgifterna har ändrat Om anmälningssättet för löneuppgifter har ändrats från månadsanmälan till årsanmälan i samband med att försäkringen överflyttats från ett annat försäkringsbolag till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, ber vi er meddela uppgifter om de arbetstagare som fattas från registret. Meddela som begynnelsedag för de anställningsförhållanden som var fortlöpande vid överflyttningen den dag då försäkringen övergått till Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (d.v.s. 1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10). Som lön meddelas det belopp som utbetalats till arbetstagaren under den tid ArPL-försäkringen varit i kraft i Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. En del av lönen har redovisats som tillfällig arbetsgivare Har ni redan anmält och redovisat en del av lönerna för år 2014 som så kallad tillfällig arbetsgivare, ska den lönen inte anmälas på nytt på årsanmälan. Situationen kan ha uppstått om ni anmält och redovisat löner som tillfällig arbetsgivare och först senare under samma år tecknat försäkringsavtal med Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. En tillfällig arbetsgivare anställer endast då och då och betalar ut sammanlagt mindre än euro (gränsen år 2014) i löner under ett halvt år. Arbetsgivaren kan inte samtidigt vara både avtalsarbetsgivare (tecknat ArPL-försäkring) och tillfällig arbetsgivare. Anställningsförhållanden som börjat eller upphört Vi ber er meddela på er årsanmälan både anställningar som inletts och som slutat år Begynnelsedagen för ett anställningsförhållande är den dag då arbetstagaren börjar underlyda ArPL eller omfattas av denna försäkring. Anställningen avslutas den dag då anställningsförhållandet upphör eller personen inte längre underlyder ArPL t.ex. då arbetstagaren fyller 68 år. Meddela då också lönen för avslutningsåret. Arbetsgivarens uppgifter har ändrat Om ändringar i företagets namn, adress, bolagsform eller ägoförhållanden ber vi er meddela till oss snarast möjligt. Saknas uppgiften om arbetsgivarens företags- eller organisationsnummer (FO-nummer) ber vi er meddela den i samband med er årsanmälan. Upphörande av försäkring Upphörande av försäkring meddelas alltid skriftligen. Det kan göras genom att använda en färdig blankett eller ett fritt format brev. Meddela samtidigt också orsaken till att försäkringen avslutas, anställningsförhållandenas avslutningsdag och de anställdas utbetalda löner för avslutningsåret. Försäkringen behöver inte avslutas om ni under den närmaste tiden kommer att anställa nya arbetstagare som underlyder ArPL. Försenade eller försummade årsanmälningar Om årsanmälan lämnas in för sent eller försummas helt leder det till förhöjd försäkringsavgift (ArPL 163 ). ArPLårsanmälan ska göras senast i slutet av januari. Vem försäkras enligt ArPL? Ni kan försäkra samtliga arbetstagare inom den privata sektorn i Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia oberoende av anställningsförhållandets längd och bransch. I sjömanslagen avsett arbete lyder dock under lagen om sjömanspensioner. Enligt ArPL försäkras personer i anställningsförhållande. Definitionen av anställningsförhållande i ArPL följer den i arbetsavtalslagen. Enligt den förbinder sig en arbetstagare att personligen utföra arbete för arbetsgivarens räkning under dess ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. I det fall förutsättningarna för försäkrande uppfylls, ska lönen försäkras oberoende om skatt innehålls. Arbetsgivaren ska försäkra alla arbetstagare som är mellan 18 och 67 år och som erhåller minst 56,55 euro i lön per kalendermånad (gränsen år 2014). Också en arbetstagare som redan är på pension försäkras om ovan nämnda krav för ålder och lön uppfylls. Även arbetstagarens arbetspensionsavgift avdras från arbetstagarens lön i sådana fall. Uppgifter om försäkringsavgifter och andra socialförsäkringsavgifter finns på vår webbplats Arbetstagarens nationalitet inverkar inte på försäkrandet enligt ArPL eller på intjäningen av pension. Om en finländsk arbetsgivare anställer utländska arbetstagare i Finland försäkras de liksom finländska arbetstagare. En utländsk arbetsgivare som anställer arbetstagare i Finland försäkrar sina arbetstagare i Finland enligt ArPL. Till ArPL anmäls också arbetstagare som har läroavtal. En person som deltar i en annan utbildning än läroavtalsutbildning försäkras om det gjorts upp ett arbetsavtal. En person som är på arbetslivsträning försäkras inte. Arbetstagaren fyller 18 år Försäkringsskyldigheten börjar i början av kalendermånaden närmast efter arbetstagarens 18-årsdag. Om arbetstagaren är anställd vid ingången av den kalendermånad som följer efter att han eller hon fyllt 18 år, meddelas som begynnelsedatum den första dagen i månaden närmast efter 18-årsdagen. Som lön anmäls den lön som betalats från

3 och med samma dag oberoende när lönen har intjänats (löneperiod). Till exempel om arbetstagaren har fyllt 18 år och lön har betalats och , anmäls endast lönen som betalats Också arbetstagarens egen pensionsavgift börjar dras av från lönen från och med den här tidpunkten. Arbetstagaren fyller 68 år Försäkringsskyldigheten upphör i slutet av den månad då arbetstagaren fyller 68 år. Om arbetstagarens anställning slutar under den månad då han eller hon fyller 68 år, anmäls som avslutningsdatum månadens sista dag. Som lön anmäls den lön som betalats till samma tidpunkt. Om normal slutlön betalats efter månaden då personen fyllt 68 år meddelas också den lönen. Om anställningen fortsätter månaden efter att personen fyllt 68 år, meddelas som avslutningsdatum sista dagen i den månad då 68 års ålder uppnåtts, dvs. den dag då försäkringsskyldigheten upphör. Också lönen meddelas fram till samma dag. Lönen som betalas efter att försäkringsskyldigheten upphört meddelas inte. Om anställningen börjar månaden efter att den anställda fyllt 68 år eller ännu senare behöver varken utbetald lön eller begynnelse- och avslutningsdagar meddelas till oss. Inte heller arbetstagarens pensionsavgift innehålls då Anmälan om oavlönad frånvaro Om en anställd är på oavlönad frånvaro, t.ex. på grund av permittering, studier eller moderskapsledighet, meddelas detta olika på årsanmälan beroende på om frånvaron i sin helhet infallit under kalenderåret 2014 eller inte. Om det är frågan om en kortare oavlönad frånvaro som infallit under kalenderåret 2014, behöver ni inte i samband med årsanmälan meddela frånvarons begynnelse- eller avslutningsdatum, utan bara den totala lönen som utbetalats för den anställda år Om den oavlönade frånvaron har börjat år 2014, men ännu inte slutat, ber vi er meddela som anställningsförhållandets avslutningsdag den dag då arbetstagaren senast varit på arbete år Meddela också den utbetalda lönen för år När arbetstagaren senare kommer tillbaka från sin oavlönade frånvaro kan ni meddela oss det datum då personen har börjat jobba igen. Tiden för den oavlönade perioden behöver inte alls meddelas. Observera att om ni under den oavlönade perioden betalar lön av något slag (t.ex. semesterlön) ska den utbetalda lönen försäkras. Ni kan meddela lönen i samband med årsanmälan för det år då lönen har utbetalats. Om ingen annan lön utbetalats under året meddelas lönen som om den anställda hade arbetat under den månad då lönen betalats. Som anställningens begynnelsedag meddelas då utbetalningsmånadens första dag och som avslutningsdag månadens sista dag. Anmälan om utbetald lön då den anställda gått i pension Vi ber er kontrollera den uppgift om utbetald lön under år 2014 som vi har för de anställda som gått i pension. Om arbetsförhållandet avslutats på grund av pension år 2014 (ålders- eller invalidpension) syns som anställningens avslutningsdag den s.k. pensionsfallsdagen och som lön den uppgift om utbetald lön som vi har erhållit i samband med pensioneringen. Om ni förutom den löneuppgift som syns på årsanmälan har betalat någon annan lönepost för den anställda i fråga (t.ex. bonus) ber vi er korrigera lönesumman. Om lönerna meddelas med den förhandsifyllda blanketten, meddela som tilläggsuppgift vilken typ av lön det handlar om. Inleder personen ett nytt anställningsförhållande efter pensioneringen meddelas begynnelse- och eventuell avslutningsdag för den nya anställningen samt den lön som betalats. Övergång från en avdelning eller en pensionsgrupp till en annan Arbetsgivaren och Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia kan komma överens om att arbetsförhållandena i ArPLförsäkringen indelas i avdelningar. Med hjälp av indelningen kan företaget till exempel följa med utvecklingen av ArPLkostnaderna för olika personalgrupper i årsavräkningen. Arbetsförhållanden kan också indelas enligt pensionsgrupper om det i försäkringen har inkluderats förbättrade pensionsförmåner. Om arbetstagaren under år 2014 har övergått från en avdelning eller pensionsgrupp till en annan, meddela på årsanmälan hans eller hennes lön skilt för varje avdelning eller pensionsgrupp. Arvode för förtroendeuppdrag Arvoden för förtroendeuppdrag meddelas bara om arbetstagaren står i arbetsförhållande till den som betalar arvodena. Då läggs arvodena för förtroendeuppdragen till den normala lönen (försäkras alltså inte skilt). Också en styrelseordförande på heltid kan anses stå i anställningsförhållande, särskilt om han eller hon övergått till uppgiften direkt från att ha varit verkställande direktör.

4 Förtroendevalda som inte står i arbetsförhållande till betalaren Personer i förtroendeuppdrag som inte står i arbetsförhållande meddelas i samband med årsanmälan endast om det tecknats en särskild ArPL-försäkring för förtroendevalda. I annat fall ska arvoden för förtroendeuppdrag inte meddelas. Om ni vill kan ni frivilligt ordna ArPL-pensionsskydd för de åriga personer som valts till förtroendeuppdrag och som inte står i arbetsförhållande till er genom att teckna en skild ArPL-försäkring för dem. Förutsättningen är att arvodet per månad uppgår till minst 56,55 euro. Det betalas ArPL-försäkringsavgifter för de förtroendevalda som omfattas av försäkringen. Även arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift avdras från arvodet som betalas till den förtroendevalda enligt samma regler som från övriga arbetstagare. Försäkringsavgiften motsvarar den ArPL-avgiftsprocent som fastställts för tidpunkten då lönen utbetalats. Då ni tecknar försäkringen ska ni ta ställning till från och med vilken tidpunkt de arvoden som betalats till de förtroendevalda ska beaktas som pensionsgrundande, dvs. försäkras. Arvoden kan beaktas retroaktivt, men högst de arvoden som betalats under kalenderåret omedelbart före året då försäkringen tecknades. Hushåll som arbetsgivare Reglerna för försäkringsskyldighet enligt ArPL gäller även hushåll som anställer arbetstagare, t.ex. som barnskötare eller städhjälp. Har en ArPL-försäkring tecknats och som anmälningssätt valts årsanmälan, ska årsanmälan lämnas in också om arbetsgivaren är hushåll. Stöd för privat vård av barn När det gäller en anställd dagvårdare meddelas som lön i årsanmälan både den lön som familjen själv betalat till dagvårdaren och det stöd som FPA betalar direkt till den anställda dagvårdaren. På årsanmälan meddelas alltså det sammanlagda beloppet. I vissa fall har det avtalats om att dagvårdarens lön delvis består av stödet för privat vård och delvis av ett kommunalt tillägg. Då räknas också det kommunala tillägget som pensionsgrundande arbetsinkomst och meddelas som dagvårdarens lön på årsanmälan, också i sådana fall att kommunen betalar stödet direkt till dagvårdaren. Familjen som anställt dagvårdaren ansvarar för betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften både för den lön som familjen själv betalar och för det stöd som betalas av FPA. Familjen ska också ta ut arbetstagarens pensionsavgift från dagvårdarens totalinkomst inklusive den del som bestäms på basis av eventuellt stöd. Varken FPA eller kommunen innehåller arbetstagarens pensionsavgift från det stöd som de betalar. Om dagvårdarens lön endast består av stödet från FPA (och eventuellt kommunalt tillägg), kan arbetsgivaren inte innehålla arbetstagarens pensionsavgift och bekostar då själv både arbetsgivarens och arbetstagarens del av pensionsförsäkringsavgiften. Vad ingår i lönen som meddelas på årsanmälan? Enligt huvudregeln beaktas lön eller annat vederlag, som betalats eller som avtalats som ersättning för arbete i anställningsförhållande, som pensionsgrundande och ska försäkras. Prestationens benämning är inte avgörande i sig, utan frågan om en prestation är pensionsgrundande inkomst avgörs utgående från prestationens verkliga natur. På följande sida har vi samlat exempel på vederlag och huruvida de ska meddelas på årsanmälan.

5 SKA ARBETSTAGARENS PENSIONSAVGIFT INNEHÅLLAS OCH INKOMSTEN ANMÄLAS PÅ ÅRSANMÄLAN? Betjäningsavgifter och penningåvor, från allmänheten Dagtraktamenten beskattningsbara Dagtraktamenten och ersättningar, skattefria Dividend och vinstandel Ersättning för lagstridig uppsägning Ersättning för uppsägning under permittering Ersättning åt förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige Försäkringslön för utlandsarbete Grundlön (för tid och prestation, inkl. övertidsersättningar) Lön för lagstadgad uppsägningstid Lön för sjuktid Lön för väntetid Lön som betalats av ställföreträdande betalare (konkursbo, lönegarantimyndighet eller annan betalare) Lön som utbetalats till KB:s tysta bolagsman Lön som betalats under läro- eller utbildningsavtalstid Mötesarvode för förtroendeuppdrag, om i arbetsförhållande till betalaren Mötesarvode för förtroendeuppdrag, utom arbetsförhållande Naturaförmåner (bostads-, kost-, bil-, telefonförmån) Naturaförmåner då inkomsten består endast av dem Penninggåva och presentkort Personalfondsinbetalning Personalförmån som inte är vederlag för arbete Provision, om i arbetsförhållande Royalty, ersättning för upphovsrätt Sakgåvor, skattefria Semesterersättning -premie, -lön och -penning Tantiem eller bonus, om i arbetsförhållande Tillägg och förhöjningar (t ex övertids-, söndagsarbete, ersättning för dejourering, friturersättning) Tilläggsdagpenning från sjukkassan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2016 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Elektronisk anmälan om ArPL-anställningsförhållanden och årsanmälningsuppgifter

Elektronisk anmälan om ArPL-anställningsförhållanden och årsanmälningsuppgifter Anvisning 1 (9) Elektronisk anmälan om ArPL-anställningsförhållanden och årsanmälningsuppgifter Årsanmälningsteknik 1.1.2012 Anvisning 2 (9) 1 BAKGRUND Denna beskrivning fastställer de regler, enligt vilka

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

ELEKTRONISK ANMÄLAN OM ARPL-ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH -ÅRSANMÄLNINGSUPPGIFTER

ELEKTRONISK ANMÄLAN OM ARPL-ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH -ÅRSANMÄLNINGSUPPGIFTER Anvisning 1 (7) ELEKTRONISK ANMÄLAN OM ARPL-ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH -ÅRSANMÄLNINGSUPPGIFTER 1 BAKGRUND Denna beskrivning fastställer de regler, enligt vilka Pensions-Fennias kunder kan lämna inkomstanmälningar

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 6.11.2007 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 Det är möjligt att få tilläggsinformation på löneuträkningen Du kan spara 160 tecken fritt formulerad text på löneuträkningen. 6.11.2007 1 (3) Du kan spara överlappande

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016

ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016 ARPL-FÖRSÄKRING HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE 2016 INNEHÅLL Arbetstagare inom den privata sektorn ska försäkras med en ArPL-försäkring... 3 Pensionsförsäkring för förtroendeuppdrag... 3 Försäkring av utlandsarbete...

Läs mer

TILL ARBETSGIVARE. Försäkring av. utländska arbetstagare. Hur försäkrar jag. i Finland?

TILL ARBETSGIVARE. Försäkring av. utländska arbetstagare. Hur försäkrar jag. i Finland? TILL ARBETSGIVARE Försäkring av utländska arbetstagare Hur försäkrar jag utländska arbetstagare i Finland? Arbeta i Finland få pension från Finland Då arbete utförs i Finland ska arbetstagaren försäkras

Läs mer

POSTBESKRIVNING FÖR ÅR- SAMÄLNINGSTEKNIKEN

POSTBESKRIVNING FÖR ÅR- SAMÄLNINGSTEKNIKEN POSTBESKRIVNING FÖR ÅR- SAMÄLNINGSTEKNIKEN Anvisningar för elektronisk anmälan enligt årsanmälningsteknik Version 2.0-1.1.2012 (uppdaterad 2015) Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tel. 010 284 3719 www.ilmarinen.fi

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 1 (17) Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 2 (17) Innehåll 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret... 3 1.1 Anmälan av uppgifter om anställningar

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT LAGEN OM OLYCKSFALL I ARBETET OCH OM YRKESSJUKDOMAR ( )

ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT LAGEN OM OLYCKSFALL I ARBETET OCH OM YRKESSJUKDOMAR ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 25.1.2016 21.9.2016 päivitetty laskentataulukkoa laskennallisen lomarahan laskennan osalta ANVISNINGAR FÖR BESTÄMMANDE AV ÅRSARBETSINKOMSTEN

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 ÄNDRINGAR I FASTSTÄLLANDET AV KYPL-PENSIONSAVGIFTERNA FR.O.M. 1.1.2005 I början av år 2005 införs ett flertal ändringar i fastställandet av KyPLpensionsavgifterna.

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Elektronisk anmälan om ArPL-inkomstuppgifter

Elektronisk anmälan om ArPL-inkomstuppgifter Anvisning 1 (5) Elektronisk anmälan om ArPL-inkomstuppgifter Månadsanmälningsteknik Anvisning 2 (5) 1 BAKGRUND Denna beskrivning fastställer de regler, enligt vilka Pensions-Fennias kunder kan lämna inkostanmälningar

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

4:e KVARTALET: OKTOBER:

4:e KVARTALET: OKTOBER: Löneenkät för den privata sektorn 2009 Timavlönade Blankettanvisningar 4:e KVARTALET: OKTOBER: Industrin Byggbranschen Samfärdsel och bevakning Fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster Miljöhygien

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

RP 36/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 36/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 36/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rorslag till lag om ändring av semesterlagen iör sjömän PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att semesterlagen för

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet

Alterneringsledighet. www.mol.fi. Alterneringsledighet Alterneringsledighet www.mol.fi Alterneringsledighet Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med det alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för en viss tid befrias

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

PENSIONSINFORMATION

PENSIONSINFORMATION PENSIONSINFORMATION 1.1.2017 Olika pensionssystem beroende på anställningsdatum Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 hör till landskapets pensionssystem Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen RIKSDAGENS SVAR 69/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av arbetsavtalslagen och av vissa lagar som har samband med dem Ärende Regeringen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från Medlemsinfo 7/12/JK Lönehöjningar till farmaceutisk personal från 1.12.2012 A. Individuella löner 1.12.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till farmaceuter, provisorer och farmacielever i

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Ansökan om underhållsstöd

Ansökan om underhållsstöd Ansökan om underhållsstöd Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen

Läs mer

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR 19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Innehåll 1. Allmänna frågor... 4 1.1. Vad är pensionsutdraget?... 4 1.2. Vem får ett pensionsutdrag?... 4 1.3. Varför har jag inte fått något pensionsutdrag?...

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner (VSTAKELE) POSTBESKRIVNING för år 2017

ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner (VSTAKELE) POSTBESKRIVNING för år 2017 SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 ÅRSANMÄLAN Retroaktiva pensioner (VSTAKELE) POSTBESKRIVNING för år 2017 INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING... 2 2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET... 2 2.1 Egentlig årsanmälan

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Handbok Försäkrad KAP-KL

Handbok Försäkrad KAP-KL Handbok Försäkrad KAP-KL Innehåll Sidan Inledning... 3 Nyanställning... 4 Nyanställning AKAP-KL... 4 Tjänstledighet... 5 Avgång ur tjänst... 5 Sjukanmälan... 5 Dödsfall... 6 Ålderspension... 6 Lönerapportering...

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer