Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016"

Transkript

1 Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016

2 Innehållsförteckning Nationella prospektiva vikter Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Nationella viktgruppen... 3 Organisation... 4 Tidplan Material Fastslagna principer - allmänt Principer för beräkning av vikter för somatisk slutenvård Principer för beräkning av vikter för somatisk öppenvård Principer för beräkning av vikter i psykiatri slutenvård Viktlistor Utveckling... 7 Bilaga 1. Justering av slutenvårdsvikter... 8 Bilaga 2. Justering av öppenvårdsvikter Bilaga 3. Justering av psykiatrivårdsvikter

3 Nationella prospektiva vikter 1. Inledning Bakgrund En arbetsgrupp tillsattes våren 2004 med uppgift att ta fram gemensamma principer och regler för nationella viktlistor baserade på existerande sekundärklassifikationer. Arbetsgruppen var sammansatt av representanter för landsting/regioner och företrädare för dåvarande CPK och sammanställde en rapport Arbetsprocesser för nationella prospektiva vikter En beskrivning av arbetet 2005 och i framtiden och de nationella prospektiva viktlistorna Arbetsprocesser för nationella prospektiva vikter uppdateras årligen. Den Nationella viktgruppen som är en referensgrupp för beräkningsmetod och principer har att gemensamt utforma principer för fortsatt arbete med prospektiva vikter för NordDRG. Principdiskussioner och metodredovisning redovisas mer utförligt i rapporten. Socialstyrelsen har sammanställt rapporten. I processen med att beräkna nationella prospektiva viktlistor används KPP-data (Kostnad per patient) som underlag. Genomsnittskostnader per DRG räknas fram och justeras med LPI (Landstingsprisindex) för aktuellt år. Sjukhusens kostnadsredovisningar är helt avgörande för underlagen till viktlistan. Lämnar sjukhusen in felaktiga kostnadsfördelningar ger det återverkningar i viktberäkningarna. Viktlistorna blir inte bättre än det underlag som lämnas till KPP-databasen. Viktlistorna bygger på en metod med genomsnittsberäkning av vikter och lämpar sig bäst i ersättningssystem till stora enheter. Överersättning respektive underersättning tar ut varandra. Så sker inte vid ersättning till små enheter. Ersättningssystem som omfattar små enheter kan vikterna bli helt missvisande med felaktiga ersättningar. Lösningen finns i den decentraliserad hälso- och sjukvårdsmodellen där landstingen beslutar sina egna priser på vikterna och eventuella tillägg eller egna vikter. I de fall ersättningen inte motsvarar kostnaderna kan enheterna förhandla med det egna landstinget. Det är således alltid landstinget som är ansvarigt för vårdgivarnas finansiering. Syfte Huvudsyftet med arbetet är att säkerställa att nationella prospektiva vikter kan tas fram årligen med en kvalitetssäkrad och förankrad metod. Förslag till gemensamma utvecklingsinsatser skall tas fram samt förslag till organisation och tidplaner. Nationella viktgruppen I gruppen ingår: Stig Hagström och Hector Reyes, Stockholms läns landsting (SLL) Jan Steen och Ellen Edén, Region Skåne Per Bilén, Region Halland Per Sjöli, Leif Sundberg och Marcus Edenström, Västra Götalandsregionen (VGR) Göran Attefors, Östergötlands län Victor Nordling, Jönköpings län Philip Johansson, Kalmar län Martin Sandelin och Liselotte Bengtsson, Uppsala/Örebro regionen Krister Jansson, Västernorrlands län Leif Lundstedt och Åke Karlsson, NPK/SKL Veronica Stemme och Lisbeth Serdén, NPK/SoS 3

4 Socialstyrelsen ansvarar för uppdatering av tidigare principdokumentation. Uppdateringen skall avrapporteras i Nationella policygruppen för sekundär patientklassificering och förankras i landstingen/regionerna. Organisation Arbetet med nationella vikter organiseras av Nätverket för patientklassificering (NPK) som består av medarbetare från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i en överenskommelse som gäller samarbetet mellan parterna i frågor som rör arbetet med NordDRG och Kostnad per Patient (KPP). Nationella viktgruppens medlemmar har aktivt deltagit i diskussionen om principer och regler för de nationella prospektiva viktlistorna. Detta är en viktig grund för att säkerställa att kommande års viktlistor tas fram i tid och att de används för sina syften. Lokalt kan värderingar göras av variationen i regionala/landstings KPP-material och jämföras med den nationella KPP-databasen. Ett fortsatt löpande samarbete mellan NPK och landsting/regioner är en förutsättning för att nationella prospektiva vikter i framtiden bygger på beskrivnings- och KPP-system av hög kvalitet. Tidplan KPP- data samlas in, bearbetas och sammanställs av SKL för bland annat NPKs räkning. Insamlingen ska vara avslutad 31 maj. I mitten av augusti redovisar NPK/SKL resultaten från de bearbetningar av KPP-databasen som skett. Det innebär att datainsamlingen måste genomföras i god tid varje år men framförallt att sjukhusen/landstingen också har god disciplin och respekterar tidplanen för att skicka in data. I augusti/september träffas Nationella viktgruppen för att fastställa principer och regler för nästkommande års prospektiva viktlistor. Preliminära viktlistor baserade på föregående års data publiceras senast 31 oktober och definitiva versioner skall kunna användas i början av november. Innan grupperare installeras och viktlistorna tillämpas bör användarna få möjlighet att testa produkterna. 2. Material Underlaget för gruppens arbete är de nationella KPP- och DRG-databaserna. De nationella prospektiva vikter bygger på det mest aktuella KPP-materialet, d v s KPP-data för närmast föregående år. KPP-data omgrupperas med senaste versionen av NordDRG-grupperaren. KPP/DRG-databasen för slutenvård 2014 som använts som underlag till beräkningarna innehåller vårdtillfällen som utgör 72 procent av landets somatiska slutenvård. Motsvarande databas för öppenvård omfattar ca 10,5 miljoner öppenvårdskontakter. Sedan viktberäkningarna ägde rum har KPP-databaserna uppdaterats och finns tillgänglig på Nu finns fler vårdtillfällen och besök från läns-/länsdelssjukhus än från universitetssjukhus i KPP-databasen. Det är väsentligt att databasen successivt har utökats med fler länssjukhus för att skapa en bättre representativitet i underlaget till viktberäkningen. Efter exkludering av ytterfall samt vårdkontakter med orimligt låga kostnader, se avsnitt 4 och 5 nedan, återstår vårdtillfällen att beräkna vikter på i slutenvård. Referensviktlistan i slutenvård har beräknats på vårdtillfällen. Motsvarande underlag till viktlistan för öppenvård och referensviktlistan för öppenvård är beräknad på vårdkontakter. Viktlistorna för psykiatrisk vård har beräknats på vårdkostnader från vårdtillfällen ur KPPdatabasen och vårdtiden från vårdtillfällen ur patientregistret. 3. Fastslagna principer - allmänt Nationella viktgruppen har arbetat fram gemensamma principer dvs.; nationella prospektiva vikter tas fram årligen vikterna ska grunda sig på KPP-data 4

5 vikterna baseras på tillgänglig data från året innan, dvs års vikter på 2014 års data vikterna baseras på sjukhusvårdtillfällen vikterna baseras på klinikvårdtillfällen till en referensviktlista data samlas in på kliniknivå geriatriken finns med i underlaget psykiatrin ska ha egna vikter tills bättre registreringar och KPP-data i psykiatri finns test av KPP-data som underlag för vikter i psykiatri för 2016 Socialstyrelsen årligen godkänner vikterna. Den metod som används för trimning av de nationella viktlistorna benämns kvartilmetoden och finns beskriven i SKLs rapporter om Vårdkostnader för NordDRG. Det finns andra trimningsmetoder och Västra Götalandsregionen har introducerat en annan metod för trimning. För övrigt har inte metodiken diskuterats särskilt mycket under senare år. Förståelsen för nuvarande metod och alternativa trimningssätt bör spridas till alla som planerar att bidra till en utvidgad KPP-databas. Önskvärt är att arbete startas med utförliga analyser av ytterfall både lokalt och nationellt. 4. Principer för beräkning av vikter för somatisk slutenvård För år 2016 finns en grupperare NordDRG-Svensk version Grupperaren beskriver patienternas komplikationer och/eller komorbiditet i tre nivåer (mycket komplicerat, komplicerat och ej komplicerat). Vårdtillfällen med orimligt låga kostnader har exkluderats. Principerna för exkludering av vårdtillfällen; < kr per vårddag < kr per vårdtillfälle. Vikterna är beräknade på kostnadsdata där ytterfall exkluderats. Andelen ytterfall är 5 procent. Ytterfallsgräns där beräkningar inte har kunnat göras har satts till kr Uppräkning av kostnader till 2016 års nivå görs enligt LPI(Landstingspris index) för 2015 och 2016 (1,029 respektive 1,033). Underlag för beräkning får inte vara färre än 100 vårdtillfälle i en DRG-grupp, där utfall är lägre eller helt saknas används föregående års vikt eller en sammanvägning av värden för 2015 och Många sjukhus klarar för närvarande inte av att fördela ut sina läkemedelskostnader på den patient som erhåller läkemedel. Därför har DRG-vikterna justerats för några läkemedelsintensiva DRG till att exkludera läkemedel. Grupper som är närbesläktade och har mycket lika vikt har i några fall fått en gemensam kalkylerad vikt. KPP-data är direkt underlag till 88 procent av DRG-grupperna i slutenvård. I bilaga 1 finns en förteckning över de grupper som justerats i förhållande till inrapporterad KPP-data. 5. Principer för beräkning av vikter för somatisk öppenvård All öppenvård ingår; både dagsjukvård och grupper för besök utan DRG-styrande åtgärd. Öppenvårdskontakter med totalkostnad under kr för dagsjukvård, 100 kr för gruppbesök samt 350 kr för övriga besök har tagits bort ur underlaget för viktberäkning. Vikterna är beräknade på kostnadsdata där ytterfall exkluderats, andelen ytterfall är 3 procent. Ytterfallsgräns där beräkningar inte har kunnat göras har satts till kr 5

6 Uppräkning av kostnader till 2016 års nivå enligt LPI för 2015 och 2016 (1,029 respektive 1,033). Dagsjukvård och övrig öppenvård måste hanteras olika i bedömningen av vikter. För dagsjukvård krävs det 100 vårdkontakter och för övrig öppenvård vårdkontakter för att KPP-data kan användas som viktunderlag. Där utfall är lägre eller helt saknas används halva slutenvårdsvikten för grupper som har motsvarande DRG i slutenvård, föregående års vikt eller en sammanvägning av värden för 2015 och Många sjukhus klarar för närvarande inte av att fördela ut sina läkemedelskostnader på den patient som erhåller läkemedel. Därför har DRGvikterna justerats för några läkemedelsintensiva DRG till att exkludera läkemedel. En hierarkikontroll har gjorts som består i att kontrollera för att mer resurskrävande och komplicerade grupper har högre vikter än mindre resurskrävande och ej komplicerade grupper. Ytterligare några justeringar: Teambesök har fått vikten för korresponderande läkarbesök plus 20 procent. Grupp/gruppteambesök är besök med flera patienter, vikten anpassas till 1/3 av korresponderande enskilt besök. Besök med åtgärd som har lägre vikt än läkarbesök i samma MDC har kontrollerats särskilt. Vid framtida viktberäkningar bör man anpassa hierarkin i DRG-logiken så att den mer följer kostnadsnivåerna. Arbete med detta har påbörjats inför KPP-data är direkt underlag till 77 procent av DRG-grupperna i öppenvård. I bilaga 2 finns en förteckning över de grupper som justerats i förhållande till inrapporterad KPP-data. 6. Principer för beräkning av vikter i psykiatri slutenvård Hittills har vikter för psykiatrisk slutenvård beräknats med hjälp av genomsnittlig vårdtid från psykiatriska kliniker i patientregistret samt genomsnittlig vårddagskostnad från KPP-databasen för psykiatri. Inför årets viktberäkning har underlaget i KPP-databasen för psykiatri ökat och test av att beräkna vikter för psykiatri med KPP-data som underlag gjordes. Det föll väl ut vid jämförelse med psykiatrivikterna för Därför har psykiatrivikterna för 2016 beräknats på KPP-data från KPP-databasen för psykiatri. Vårdtillfällen med orimligt låga kostnader har exkluderats ur KPP-databasen för psykiatri. Principerna för exkludering av vårdtillfällen; < kr per vårddag <3 000 kr per vårdtillfälle. Ytterfallsgräns har satts efter den speciella grupperingslogik som gäller för psykiatrin skapad efter vårdtid. 1. Uppräkning av kostnader till 2016 års nivå görs enligt LPI(Landstingspris index) för 2015 och 2016 (1,029 respektive 1,033). Underlag för beräkning får inte vara färre än 100 vårdtillfälle i en DRG-grupp, där utfall är lägre eller helt saknas används föregående års vikt. I bilaga 3 finns en förteckning över de grupper som justerats i förhållande till inrapporterad KPP-data. 7. Viktlistor 2016 Policygruppen för Nätverket för patientklassificering, NPK, fattade vid möte beslut om ny beräkningsgrund för viktlistor. Beslut är fattat att sjukhusvårdtillfällen ska bilda underlag 6

7 till viktlistor. Huvuddiagnos väljs från det vårdtillfället som har högsta DRG-vikten och inkluderar bara de primärkoder som ingår i detta vårdtillfälle. Viktlista baserad på klinikvårdtillfällen kommer att finnas att tillgå som referensviktlista. Prospektiva viktlistor finns publicerade på Socialstyrelsens webbplats med adress NordDRG Slutenvård NordDRG Öppenvård NordDRG Psykiatri Referensviktlistor beräknade på klinikvårdtillfällen NordDRG Slutenvård NordDRG Öppenvård NordDRG Psykiatri Utveckling Både NordDRG-systemet och KPP-databasen är under utveckling. NordDRG innehåller från och med 2006 en logik för att även gruppera den öppna medicinska vården och från 2008 gruppera rehabilitering i slutenvården. Från 2012 introduceras en ny grupperare med tre nivåer av komplikationsgrader i slutenvård. Detta ställer än större krav på KPP-redovisningarna vid sjukhusen. Ett prioriterat område är att arbeta med införandet av KPP i öppenvård vid sjukhusen. Ett arbete startade under 2013 för att gå igenom öppenvårdslogiken i NordDRG. Ett projekt för att undersöka förutsättningarna för att utveckla ett beskrivningssystem för primärvård startades hösten Primärvårdsprojektet avslutades hösten Arbete återstår att utveckla primärvårdslogiken samt implementera denna i NordDRG. Den nationella processen för att ta fram nationella prospektiva vikter för NordDRG årligen kräver sammanfattningsvis ett kontinuerligt engagemang av såväl den nationella nivån (SoS och SKL) som av huvudmännen och sjukhusen. För att denna arbetsuppgift ska kunna genomföras årligen krävs att resurser i form av personella resurser, KPP-data och en uppdaterad version av NordDRG finns tillgängliga varje år. 1 Formeln för trimning är (Gränsvärde=Q3+konstant*(Q3 - Q1) ). Grupper med psykiatrivikter baserade på material som trimmats med 5 procent på vårddagar har visat sig inte kunna uppfylla kravet på kostnadshomogenitet. Trimmas däremot materialet med 28-dagars trimning blir kostnadshomogeniteten i grupperna god. Vårdtillfällen med mer än 28 dagars vårdtid fångas emellertid inte upp med denna viktlista. Omkring 12 procent av psykiatriklinikernas vårdtillfällen har en vårdtid som överstiger 28 dagar. För att lösa problemet med dessa vårdtillfällen kan två grupper skapas, en grupp för vårdtider 29-90, dagar DRG T58N och en grupp för vårdtider över 90 dagar DRG T59N. De ger inget tillskott till verksamhetsanalysen men uppfyller kraven på kostnadshomogenitet. 7

8 Bilagor Bilaga 1. Justering av slutenvårdsvikter Vikter från 2015 pga. få fall: D32C Inf & inflam andningsorg <18 K/Gäller endast viktlistan E21E Amputation cirksjd arm/tå U G02N Pankreastransplantation G10C Kolecystekt m expl koledok K/Gäller endast ref.vikter G11A Kolecystektomi öppen M/Gäller endast ref.vikter G21A Diagn op lever/gallväg benign M H26A Stor reimpl/ledprotesop på arm M N21N Manlig sterilisering T39N Övriga psykotiska syndrom T59N Psykiatrisk vård > 90 dagar W63N Inpassning av annan yttre Genomsnittligt värde från 2015/2016 pga. få fall: A08A Annan intrakraniell kärlkir M A09A Intrakraniell shuntkirurgi M A10A Annan kraniotomi med trauma M A11A Annan kraniotomi utan trauma M A35A Op hjärnnerv & andra nerver M/Gäller endast ref.vikter A40A Sjd & skador ryggmärg M A40C Sjd & skador ryggmärg K A51A Sjd hjärnnerv & perif nerv M B09C Op orbita K B11N Primära op iris B15C Op skelning/problem i ögonreg K B29N Lokal strålbehandling öga B30N Hyphema B31N Allvarlig akut ögoninf/gäller endast viktlistan C01E Trakeostomi/transpl ÖNH-sjd U/Gäller endast viktlistan D01N Lungtransplantation D32C Inf & inflam andningsorg <18 K E27A Uttag av pacemaker/defibrill M E52A Aterosklerotisk hjärtsjd M F09A Mindre tarmoperation M F15A Op analregion & stomirev M F26C Bråckoperation <18 K G11A Kolecystektomi öppen M/Gäller endast viktlistan H00N Bilat el multipel ledop arm/ben H37C Op fotled underben öarm <18 K/Gäller endast ref.vikter H42C Biopsi från musk/ben/bindväv K H42E Biopsi från musk/ben/bindväv U H43A Rev/htrpl musk-skelsjd ej hand M H53A Osteomyelit M H67C Frakt/stu/lux öarm/uben <18 K J01E Rev/hudtrpl sår/cellulit U J39A Andra op hud/underhud M K11N Px & lokal exc benign bröstsjd 8

9 L39E Andra op endokr/metabol sjd U M29A Andra op njur- & urinväg M M55N Uretrastriktur / Gäller inte ref.vikter O10A Op uter/adn vid ovarialcancer M O27N Sterilisering via skopi O28C Skrapning/koniser malign sjd K/Gäller endast ref.vikter O39C Andra op kvinnl genitalia K P06N Vaginal förlossn m steril/evak Q50N Nyfödd med RDS, ej prematur R01N Mjältextirpation R21N Allogen stamcellstranspl <18 T10N Bipolära syndrom <60 T11N Bipolära syndrom >59 T16N Maladaptiv stressreakt ej akut T20N Personlighetsstörningar T36N Kortvarig psykos ej schiz/gäller endast ref.vikter T42N Övrigt psyk med ung debut/gäller endast ref.vikter T48N Övrig specific psyk besvär U50N Kraniotomi vid multitrauma V01N Större brännskada med op V30N Omfattande brännskada ej op W09A Op pga annan sjukvårdskontakt M W20E Eftervård malign sjd U/Gäller endast viktlistan W35N Rehab demyel. sjd UNS W36N Rehab demyel. sjd. förfl W42N Rehab hjärntumör UNS W43N Rehab hjärntumör, förfl Justerat för läkemedel: R30A Akut leukemi utan stor op >17 M R30C Akut leukemi utan stor op >17 K R30E Akut leukemi utan stor op >17 U R31C Akut leukemi utan stor op <18 K R31E Akut leukemi utan stor op <18 U R50N Kemoterapi akut leukemi bidiag R51N Kemoterapi ej akut leukemi Justerat av annan orsak: A28C Op extrakraniella kärl K/Gäller endast viktlistan A28E Op extrakraniella kärl U/Gäller endast viktlistan B20C Intraokul op ej ret iris lins K B20E Intraokul op ej ret iris lins U E15C Andra kardiotorakala op K E15E Andra kardiotorakala op U E40E Hjärtinf m kard kompl U/Gäller endast viktlistan J45A Allv hudsjd & mal melanom M/Gäller endast ref.vikter J45C Allv hudsjd & mal melanom K/Gäller endast ref.vikter N30C Andra op manl genit malign sjd K N30E Andra op manl genit malign sjd U T30N Schizofreni <30 T31N Schizofreni T32N Schizofreni >59 9

10 Bilaga 2. Justering av öppenvårdsvikter Vikter från 2015 pga. få fall: A25O Op ryggmärg & närligg vävnad O A28O Op extrakraniella kärl O A75O CNS-katetrar O A76O Algologisk blockad resurskräv O C17O Op för sömnapnésyndrom O D22O Luftvägssjd m ventilatorstöd O E05O Op hjärtklaff O E07O Koronar bypass O E10O Större kardiovask op O F01O Rektal resektion/exstirp O H84O Implant skelettmarkör O L08O Mag-tarmoperation mot fetma O L20O Bisköldkörteloperationer O L25O Sköldkörteloperationer O L39O Andra op endokr/metabol sjd O L76O Hormonprofiler O R22O Allogen stamcellstranspl O R35O Mprf sjd ospec tum m stor op O T76O Elektrokonvulsiv terapi O T79O Psykiatrisk ljusterapi O U01O Hudtranspl efter skada O U09O Andra större op efter skada O U51O Reimpl/andra op multitrauma O V01O Större brännskada med op O V20O Mindre brännskada med hudtrpl O X20O Farmakologiska smärttester O X21O Sensoriska smärttester O Y84O Skötarebesök O Z60O Annan sällsynt el fel komb O Genomsnittligt värde från 2015/2016 pga. få fall: E84O Kärlfysiologisk undersökning O E86O Kärlbiopsier O F13O Op mage matstrupe duod O F65O Endoskopisk GI stent O G72O Endoskopisk gallvägsundersök O H42O Biopsi från musk/ben/bindväv O H43O Rev/htrpl musk-skelsjd ej hand O L01O Benamput endokrin/metabol sjd O X01O Intensivvårdsåtgärder O X23O Smärtbehandl m sensorisk stim O X24O Bio-feedback & suggetion O Justerad med halva slutenvårdsvikten: C01O Trakeostomi O C02O Insättning av kokleaimplantat O D10O Större toraxoperationer O E20O Amputation cirksjd ej arm/tå O 10

11 F05O Större tarmoperation O F07O Adherenslösn & delning brid O F30O Appendektomi O G05O Pankreas-, lever- & shuntop O G29O Andra op lever gallv pankreas O H09O Amput för sjd musk/ben/bindväv O H26O Stor reimpl/ledprotesop på arm O L05O Hypofys- & binjureoperationer O N01O Stor bäckenoperation på man O O01O Hysterekt vulvekt bäckenutrymn O O02O Op uter/adn mal sjd ej ovar O O10O Op uter/adn vid ovarialcancer O P01O Kejsarsnitt O R01O Mjältextirpation O Justering av läkemedel: A79O Läkemedel i CNS O B78O Läkemedel i ögonregionen O E77O Sklerosering andra mindre kärl O H80O Läkemedel intraartikulärt O R50O Kemoterapi akut leukemi bidiag O R51O Kemoterapi ej akut leukemi O X70O Läkemedel intravasalt O X71O Läkemedel övrigt O X72O Läkemedel övrigt enklare O Justerade läkarbesök samt justerade läkarteam med 20 procent i förhållande till besöksgruppen: A99O Läkarbesök sjd i nervsystemet O A99X Teambesök sjd i nervsystemet O B99O Läkarbesök ögonsjd O B99X Teambesök ögonsjd O C99O Läkarbesök sjd ÖNH-regionen O C99X Teambesök sjd ÖNH-regionen O G99O Läkarbesök lever/gallvägsjd O G99X Teambesök lever/gallvägsjd O K99O Läkarbesök bröstkörtelsjd O K99X Teambesök bröstkörtelsjd O L99O Läkarbesök endokr/metabol sjd O L99X Teambesök endokr/metabol sjd O M99O Läkarbesök sjd njure/urinvägar O M99X Teambesök sjd njure/urinvägar O N99O Läkarbesök sjd manliga könsorg O N99X Teambesök sjd manliga könsorg O O99O Läkarbesök gynekologisk sjd O O99X Teambesök gynekologisk sjd O P99O Läkarbesök gravid/förlossning O P99X Teambesök gravid/förlossning O V99O Läkarbesök brännskador O V99X Teambesök brännskador O 11

12 Justerad till 1/3 av besöksgruppen: Y75Y Psykologbesök grupp/gruppteam O Y76Y Logopedbesök grupp/gruppteam O Y77Y Kuratorbesök grupp/gruppteam O Y78Y Ortoptistbesök grupp/gruppteam O Y79Y Arbetsterbesök grupp/gruppteam O Y81Y Audionombesök grupp/gruppteam O Y82Y Sjukgymnbesök grupp/gruppteam O Y83Y Sköterskebesök grupp/gruppteam O Y85Y Underskötbesök grupp/gruppteam O Y86Y Barnmorskbesök grupp/gruppteam O Justerat av annan orsak (genomsnitt): C15O Div op öra näsa mun hals O C29O Andra op öra näsa mun hals O H27O Stor op skuldra/arm O H28O Andra armop O J76O Hudingrepp andra större O/Gäller endast viktlistan J79O Hudingrepp övriga O/Gäller endast viktlistan M32P Dialysbehandling K O K M32Q Dialysbehandling O U M77O Urogenitala åtgärder större O M78O Urogenitala åtgärder övriga O O75O Reproduktionsmed åtgärd O O76O Insemination O R85O Aferes o blodcellsep stor O R86O Aferes o blodcellsep övrig O 12

13 Bilaga 3. Justering av psykiatrivårdsvikter Vikter från 2015 pga. få fall: T01N Op vid psyk besvär T18N Somatoforma/dissociativa syndr T39N Övriga psykotiska syndrom T42N Övrigt psyk med ung debut T61A Missbruk/beroende ej psykos M Justerat av annan orsak: T47N Ätstörningar 13

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn.

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. DRG 2016 med 2013 års vikter Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. För vårdval BUMM är poängpriset=24 700kr from

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2014 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2014 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen 2013-10-28 Åke Karlsson Lisbeth Serdén UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec För Stockholm- regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen A03A Intrakraniell kir för tumör M 6,5482 315 407 340 729

Läs mer

Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016

Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016 2015-10-26 Åke Karlsson Lisbeth Serdén Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016 Beräknad på klinikvårdtillfällen

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör M 8,5445

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. K) Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör

Läs mer

Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Gotland

Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Gotland 1 (1) Samverkansnämnden Stockholm - TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-06-01 SSG 2011-06-10 p 5 Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Ärendet Ärendet avser revidering av utomlänsprislista för Region

Läs mer

ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hector Reyes HSF-Vårdinformatik 2014-05-13 Skillnader i andel komplicerade DRG från början Upphovet till olikheterna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus 1.6 er Nord CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga Krontal (kostnadstrimning): 45 938 Krontal: 49 531 När -pris inte finns angivet tillämpas antingen patientspecifika priser

Läs mer

RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro. Leif Sundberg

RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro. Leif Sundberg Basal grundkurs i DRG och KPP RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro Stig Hagström Leif Sundberg Vem är Leif Sundberg? Ekonom, Handelshögskolan, GU Controller, Affärsutveckling, Ledningsstaben

Läs mer

Logikändringar i NordDRG version 2016

Logikändringar i NordDRG version 2016 Avdelningen för Statistik och jämförelser Öppna jämförelse 1 Logikändringar i NordDRG version 2016 Här presenteras de större logikförändringarna som beslutats för svensk version av NordDRG för 2016, de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter 2 www.srvn.org INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter...7 1.1.1 Historik...7 1.1.2 Nuvarande ersättningsmodell...7-10 1.2 Regler för tillämpning av priser i Södra sjukvårdsregionen

Läs mer

Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader

Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader - Hector Reyes & Michael Högberg Studera din by, då ska du lära dig om världen

Läs mer

Hector Reyes. Michael Högberg 2013-09-16 1 Utvecklingsavdelningen. Kortvård och trimning av extremt låga kostnader

Hector Reyes. Michael Högberg 2013-09-16 1 Utvecklingsavdelningen. Kortvård och trimning av extremt låga kostnader Hector Reyes. Michael Högberg 2013-09-16 1 Kortvård och trimning av extremt låga kostnader Hector Reyes. Michael Högberg 2013-09-16 2 Innehåll Kortvård och trimning av extremt låga kostnader... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Hector Reyes Michael Högberg. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-09-07 Diarienummer:

Hector Reyes Michael Högberg. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-09-07 Diarienummer: Ett mer stabilt och förutsägbart DRG system genom att separera trimning av casemix vid Universitetssjukhuset från de 5 övriga akutsjukhusen i SLL Hector Reyes Michael Högberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen

Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus

Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus 1(4) Datum 2013-04-15 Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus I uppdrag 2013 till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård framgår att en kort rapport ska lämnas till

Läs mer

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Rikssektionen för Diagnoskodning Stockholm Primärkodningens betydelse för KPP Den är obefintlig 2 MEN TILLSAMMANS Primärkodning +

Läs mer

Sjukhus- eller klinikvårdtillfällen som underlag vid beräkning av

Sjukhus- eller klinikvårdtillfällen som underlag vid beräkning av Sjukhus- eller klinikvårdtillfällen som underlag vid beräkning av vikter till NordDRG NÄTVERKET FÖR PATIENTKLASSIFICERING (NPK) Huvuddelen av NPK är förlagt till Socialstyrelsen (SoS), men bygger på en

Läs mer

Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017

Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017 Bilaga 1 Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017 DRG Beräknad på klinikvårdtillfällen enligt den nationella KPP-databasen för år 2015 2016-12-08 Ny version, 1.1 pga textändring

Läs mer

Beräknad kostnad för vikten 1 är kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2015

Beräknad kostnad för vikten 1 är kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2015 2014-10-30 Åke Karlsson Lisbeth Serdén 2015-01-16 Stig Hagström, SLL Beräknad kostnad för vikten 1 är 43 953 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper,

Läs mer

KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl.

KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl. KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl.se 1 Agenda Vad vill vi följa upp i hälso- och sjukvården?

Läs mer

1.5 Tillämpningsregler 2013

1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5.1 Användning av regionala priser och ersättningar Priser och ersättningar enligt denna överenskommelse tillämpas i enlighet med regionavtal mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen.

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Patientgrupp: X 1. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning 1. Budget helår 2015 2016

Läs mer

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Psykiatriska patienter i NordDRG Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Grundprinciperna i DRG Analysmetod för casemix Medicinsk och ekonomisk spektrum av behandlade

Läs mer

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2010 Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö samt Labmedicin Skåne Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne Primärvård Övrigt 2009-12-17 www.srvn.org

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Vad önskas DR G Vad används DRG till? Verksamhetsbeskrivning Enkelt & överskådligt Kan förstås av både läkare, administratörer och politiker Bokslut Målbeskrivning Jämföra egen verksamhet över tid Vad

Läs mer

Regionala priser och ersättningar för Södra Sjukvårdsregionen 2016

Regionala priser och ersättningar för Södra Sjukvårdsregionen 2016 Landstingsdirektörens stab 2015-12-08 Ärendenummer: 2015/00930 Ekonomienheten Dokumentnummer: Monica Magnusson Till Landstingsstyrelsen Regionala priser och ersättningar för Södra Sjukvårdsregionen 2016

Läs mer

Utomlänspriser 2015. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01

Utomlänspriser 2015. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01 VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2015 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Historik och utveckling framöver 1.2 Produktbeskrivning och ersättningsformer 1.3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Historik och utveckling framöver 1.2 Produktbeskrivning och ersättningsformer 1.3 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Historik och utveckling framöver... 7 1.2 Produktbeskrivning och ersättningsformer... 8 1.3 Ersättningsmodell 2012... 9 1.3.1 Allmänt... 9-10 1.3.2 Sluten

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Strokevård

Nationell utvärdering 2011 Strokevård Nationell utvärdering 2011 Strokevård Landstingens insatser Bilaga 5: Riskfaktorer, sjuklighet, dödlighet, vårdkonsumtion och kostnader Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder,

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsdata ger

Kvalitets- och kostnadsdata ger Kvalitets- och kostnadsdata ger bättre sjukvård Kvalitets- och kostnadsregistrering vid Kungälvs sjukhus 1990 Registrering i rikshöft startar 1991 KPP-registrering införs 1995 Registrering i riksstroke

Läs mer

Koppling mellan KPP och DRG erfarenheter från Sverige. Mona Heurgren Landstingsförbundet/CPK

Koppling mellan KPP och DRG erfarenheter från Sverige. Mona Heurgren Landstingsförbundet/CPK Koppling mellan KPP och DRG erfarenheter från Sverige Mona Heurgren Landstingsförbundet/CPK Agenda Vad är KPP? Användning av KPP i Sverige - Beskrivningsperspektivet - Ersättningsperspektivet Framtida

Läs mer

kr kr

kr kr 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2012 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. K) Poängpris Gotland 48 167 kr 50 576 kr Kostnadsytterfallsgräns

Läs mer

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2012 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra

Läs mer

Utomlänspriser 2014. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01

Utomlänspriser 2014. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01 VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2014 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2012 1 Statistik om hälso- och sjukvård

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

26 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017 RS160110

26 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017 RS160110 26 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017 RS160110 Ärendet Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30, 43 att en abonnemangsmodell skulle tillämpas mellan huvudmännen i Södra

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013 Skånes universitetssjukhus samt Labmedicin Skåne Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne Primärvård Övrigt 2012-12-07 www.srvn.org 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Sekundärklassificering i psykiatri NordDRG 2005

Sekundärklassificering i psykiatri NordDRG 2005 Sekundärklassificering i psykiatri NordDRG 2005 Delprojektrapport 1 (version 1.1) från projektet SK-PSYK (Sekundärklassificering i Psykiatri) 2005-01-12 Sekundärklassificering i psykiatrin... 3 Bakgrund...3

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

Kodningsutbildning. Kodningsutbildning för läkarsekreterare i Landstinget i Östergötland

Kodningsutbildning. Kodningsutbildning för läkarsekreterare i Landstinget i Östergötland Kodningsutbildning för läkarsekreterare i Landstinget i Östergötland 1 VARFÖR BÄTTRE DIAGNOSREGISTRERING? Registrering av diagnoser är lagstadgat enligt journaldatalagen liksom uppgiftsskyldighet till

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård. JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG

Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård. JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård JÄMFÖRELSE MELLAn LAnDSTinG Produktivitet och effektivitet i hälsooch sjukvård Jämförelse mellan landsting Upplysningar om innehållet: Lena Bäckström,

Läs mer

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret

Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013, Tillgången på vårdplatser Styrningen på landstingsoch sjukhusnivå

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013, Tillgången på vårdplatser Styrningen på landstingsoch sjukhusnivå Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 1312-1331 Handläggare: Anna Nergårdh Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 11 Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013,

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen Patientregistret Socialstyrelsen Anders Jacobsson Statistiker Bakgrund Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Slutenvårdsregistret (försök) 1964-1969 Slutenvårdsregistret

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

DRG och dess användningsområden

DRG och dess användningsområden DRG och dess användningsområden Användningsområden i Södra Sjukvårdsregionen Bo Attner Chefsekonom Södra Regionvårdsnämnden Ordförande i DRG-Rådet i södra sjukvårdsregionen (1993- Repr för S:a sjukvårdsregionen

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret

Läs mer

Samverkan på 4 nivåer

Samverkan på 4 nivåer Samverkan på 4 nivåer Tillämpning OH 1 Samverkan på 4 nivåer Tillämpning Lokal Regional Region Skåne/övr landsting Södra Sjukvårdsregionen OH 2 Samverkan på 4 nivåer Tillämpning Lokal Regional Region Skåne/övr

Läs mer

Användningsomr och KPP

Användningsomr och KPP Användningsomr ndningsområden den för f r DRG och KPP Datakvalitet Årlig rapport från Socialstyrelsen Andel angina pectoris jfm andelen bröstsm stsmärtor Andel angina pectoris D RG 140 jfm bröstsm ärtor

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP Kostnad Per Patient Kunskapsbaserad ledning av vården Leif Lundstedt Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting Växjö 13 maj 2013 AGENDA - Vad är KPP och varför? -

Läs mer

Arbetsgrupp för ersättningsmodeller i specialiserad vård

Arbetsgrupp för ersättningsmodeller i specialiserad vård 2012-09-14 1 (6) Arbetsgrupp för ersättningsmodeller i specialiserad vård - delrapport september 2012 1. Inledning Allt fler landsting väljer nu att utreda, införa och/eller vidareutveckla valfrihetssystem

Läs mer

Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården

Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården 2010-06-18 Diarienr: 08/3748 Avdelningen för Vård och Omsorg Sektionen för Vård och Socialtjänst Kartläggning av den psykiatriska heldygnsvården Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

Gör sjukhusen framsteg?

Gör sjukhusen framsteg? Gör sjukhusen framsteg? skillnader i resurser och kvalitet KOSTNAD PER PATIENT ÅREN 2007-2011 Gör sjukhusen framsteg? 1 KOSTNAD PER PATIENT ÅREN 2007-2011 2 Förord Den här rapporten ger inte svaren på

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Läns-SLAKO Östergötland. Hemsjukvårdsreformen. Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell

Läns-SLAKO Östergötland. Hemsjukvårdsreformen. Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell Hemsjukvårdsreformen Konsert & Kongress 11-11-11 Sven-Inge Arnell Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55 Nationella samordnaren presenterade utredningen den 28 juni 2011 Vidgad befogenhet för kommuner

Läs mer

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C)

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C) PROTOKOLL 1 (5) FOLKHÄLSO- OCH TANDVÅRDSUTSKOTTET Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Justering Folktandvården Filipstad Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (8) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder I överenskommelsen för 2014 ingår, inom prestationsmål B2, att landstingen ska identifiera de patienter som varit föremål för flest tvångsvårdstillfällen

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Indikatorer Bilaga Innehåll 1. Generellt om indikatorerna... 4 2. Förteckning över indikatorerna...

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 RSL 11 dec 2013 Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Öppna jämförelser 2013 SKL/Socialstyrelsen

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 4 april, 2014 Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2013 Öppna jämförelser 2013 - analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälsooch sjukvård

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

Möte med akutsomatikens registreringsgrupp

Möte med akutsomatikens registreringsgrupp 1 (6) Utvecklingsavdelningen Vårdinformatik och ersättningsmodeller Möte med akutsomatikens registreringsgrupp Datum 2014-02-05 Tid 14.00-16.00 Plats HSF/Mästaren Namn Närvarande Frånvarande Lena Centervall

Läs mer

Kodningskvalitet i patientregistret. Ett nytt verktyg för att mäta kvalitet

Kodningskvalitet i patientregistret. Ett nytt verktyg för att mäta kvalitet Kodningskvalitet i patientregistret Ett nytt verktyg för att mäta kvalitet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se Välkomna! Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013 E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk

Läs mer

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Datakvalitet Andel höftfraktur h med respektive utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Stockholm Norrbotten Västerbotten Jönköping Örebro

Läs mer

Logikändringar i NordDRG version 2018

Logikändringar i NordDRG version 2018 Avdelningen för Statistik och jämförelser Öppna jämförelse 1 Logikändringar i NordDRG version 2018 Här presenteras de större logikförändringarna som beslutats för svensk version av NordDRG för 2018, de

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT 11

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT 11 Upprättad av Samordnare Ann-Kristin Åstrand Utvecklingsavd Hygiensjuksköterska Karin Medin, Enheten för vårdhygien Datum 2011-12-13 Dnr LS 2011/638 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT

Läs mer

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 Datum: 2015-04-27 Dnr: LTV150519 Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING 2 (12) INNEHÅLL

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

DRG som grund för prestationsersättning inom psykiatrin

DRG som grund för prestationsersättning inom psykiatrin DRG som grund för prestationsersättning inom psykiatrin Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Bengt Kron Bakgrund och uppdrag Regionstyrelsen beslöt den 6 februari 2007 att ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE-101 36 Stockholm +46 (0)10 130 80

Läs mer

Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården. Ett utvecklingsområde

Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården. Ett utvecklingsområde Verksamhetskodning i hälso- och sjukvården Ett utvecklingsområde FÖRSLAG PÅ VIDARE ARBETE Låt oss vara tydliga: vi saknar fackkompetens inom hälso- och sjukvård. Vi säger detta med förhoppningen att läsare

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer