Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus"

Transkript

1

2 1(4) Datum Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus I uppdrag 2013 till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård framgår att en kort rapport ska lämnas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen arbetsutskott angående nämndens iakttagelser, slutsatser och åtgärder utifrån arbetet med: Kostnadsytterfall och vårdytterfall Regionvård Kostnadsredovisning per uppdrag Kostnadsutveckling per producerad DRG-poäng KPP kostnad per patient Denna sammanställning bygger på ett mycket omfattande underlag, vilket bifogas för kännedom. Uppgifterna är för 2012 förutom för regionvård. På grund av införande av nytt ekonomisystem är förutsättningarna för att få fram underlag för 2013 begränsade i nuläget. Kostnadsytterfall och vårdytterfall Ersättningen avser den faktiska DRG ersättningen utan särskild ytterfallskompensation, vilket bara tas ut vid debitering av utomlänspatienter (enligt avtal VGR). Totalt redovisas 1200 stycken vilket är knappt 3% av alla slutenvårdspatienter som har kostat totalt 166,4 mnkr, vilket är 10% av den totala slutenvårdskostnaden. Rehab stroke, vaginal förlossning och rehab amputation är de kostnadsytterfall som generererat störst kostnader.

3 2(4) Regionvård Utgående remisser är i stort sett samma antal som 2012 i januari och februari. Mars är inte jämförbar då det finns en viss eftersläpning av utfärdade remisser. Jan Feb Mars Kostnader mot budget HS fick ett tillskott i budget 2013 på 53 mnkr för att klara ökade regionvårdskostnader. Avvikelsen mot budget jan-mar är -2 mkr. Det är osäkert att göra en prognos efter så kort tid med tanke på att enskilda vårdtillfällen kan uppgå till stora belopp. Den utveckling som startade hösten 2011 med allt fler kostsamma vårdtillfällen har dock fortsatt att öka i omfattning. Man kan konstatera att det som tidigare var sporadiskt förekommande, har blivit vanligt. Trender Kostnaderna har ökat mellan åren, men det går inte att göra en rak jämförelse mellan 2012 och 2013 då både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus hade stora problem med faktureringen i början av förra året. Tendensen är dock fortsatt ökning. År Jan-Mar Ökn % ,5% ,9% ,1% ,0% Slutsats Tre månader är för kort tid för att dra några konkreta slutsatser, men trenden är att kostnaderna förmodligen kommer öka. Skälet är att möjligheterna att behandla svåra sjukdomstillstånd ökar och att åldersgruppen i Halland som erhåller regionvård ökar i antal. Kostnadsredovisning per uppdrag För slutenvården finns en obalans mellan uppdragets ersättning och faktiska kostnader. Den största obalansen återfinns vid Hallands sjukhus Varberg. Obalanser finns mellan utbudspunkterna för både dagkirurgi och abonnemang, men ger ett positivt resultat totalt sett. Tabellen nedan är en sammanställning över resultatet per uppdrag 2012.

4 3(4) Resultat 2012 per uppdrag i Mnkr Halmstad Varberg Kungsbacka S:a HS Resultat Totalt -37,9-28,3-3,3-69,5 varav: Sluten vård -37,9-81,7-8,7-128,3 dagkirurgi* 44,1-2,9-11,5 29,7 Cytostatika behandl 0,0 0,0 0,0 Region vård -3,2-0,1-0,3-3,6 Abonnemang -40,9 56,4 17,2 32,7 Resultatet för medicinsk diagnostik -10,3 Summa Halmstad, Varberg och MDT -76,5 *) avser DRG ersatt öppen vård med operationskostnad, dagkirurgi Kostnadsutveckling per producerad DRG-poäng Slutenvården Totalkostnadsredovisningen visar att intäkterna inte har täckt de tre sjukhusens totalkostnad. Största avvikelsen mellan intäkt och kostnad - 21% redovisas i Kungsbacka följt av Varberg -10 % och Halmstad - 4%. Öppenvården Den DRG-ersatta öppenvårdens intäkter överväger kostnaden för hela Hallands sjukhus. För Varbergs sjukhus är resultatet i balans och i Kungsbacka -11 mnkr. I Halmstad redovisas ett överskott som till en del kan förklaras av större operationsvolymer och lägre kostnader för densamma. KPP kostnad per patient Hallands sjukhus har sammanställt KPP för 2012 för att se om detta underlag kan användas för att identifiera större skillnader mellan utbudspunkterna och lågfrekvent verksamhet. Syfte KPP Underlag för mer optimala DRG vikter Ge möjlighet till patientspecifik debitering, kostnadsytterfall Vara ett verktyg för att identifiera förbättringsområden i verksamheten I KPP ingår servicetjänster som kan kopplas till ett enskilt vårdtillfälle. Nedan beskrivs några exempel på vad KPP 2012 har resulterat i, vilket blir en grund för fortsatt analys och utvecklingsarbete. Redovisat underlag har inte analyserats.

5 4(4) Exempel på lågfrekvent verksamhet: Dagkirurgi Hand-handledsop 31 vårdtillfällen (HSK) 335 vtf (HSV) 205 vtf (HSH) Slutenvård Prostata op (komplicerad) 3 vtf (HSK) 23 vtf (HSV) 58 vtf (HSH) Några iakttagelser har gjorts som utifrån KPP 2012: Vid jämförelse av den slutna vården på DRG nivå mellan Varberg och Halmstad framkommer en skillnad medelvårdtid, där den är generellt längre i Varberg (ex. förlossningsvården) Operationskostnaden är högre i Varberg och Kungsbacka där en orsak är nya operationssalar i Varberg samt att volymen operationsminuter är betydligt högre i Halmstad vilket ger en lägre minutkostnad. Vid jämförelse på DRG nivå är genomsnittskostnaden för IVA högre i Varberg än i Halmstad, vilket beror på att hjärtintensivvårdspatienter ingår där. Hjärtpatienter i Halmstad vårdas i HIA (hjärtintensivavdelning). Röntgenkostnader oftast något högre i Varberg. Vid förlossning är medelvårdtiden i Varberg 2,82 vårddagar jämfört med Halmstad 2,09. Sammanställningen visar att flera intressanta iakttagelser kan göras utifrån KPP 2012, men att underlaget kräver djupare analys i verksamheten för att man kunna dra några slutsatser och vidta åtgärder. Hallands sjukhus Anders Sätterberg Sjukhuschef

6 Uppföljning av ekonomisk ersättning - Hallands sjukhus Ekonomiavdelningen

7 Innehåll I linje med den förstärkta uppföljningen redovisas resultatet för följande områden: Kostnadsytterfall och vårdtidsytterfall Regionvård Kostnadsredovisning per uppdrag Kostnadsutveckling per producerad DRG-poäng KPP, kostnad per patient

8 DRG ytterfall (klinik vtf) Hallands sjukhus 2012 I följande bilder visas de kostnadsytterfall som förekommit under året. Ersättningen avser den faktiska DRG ersättningen utan särskild ytterfallskompensation, vilket bara tas ut vid debitering av utomlänspatienter (enligt avtal VGR). Totalt redovisas 1200 stycken vilket är knappt 3% av alla slutenvårdspatienter som har kostat totalt 166,4 mnkr, vilket är 10% av den totala slutenvårdskostnaden.

9 DRG ytterfall (klinik vtf) Hallands sjukhus 2012 Antal vtf verklig intäkt Totalkostnad Resultat Totalt antal kostnads ytterfall andel i % 2,8% 9,8% antal vårdtidsytterfal andel i % 3,6% 10,0%

10 Mest frekventa DRG som skapat kostnadsytterfall Antal Klinik NordDRG CCvikt Kostnadsytterfalls- Summa DRG CC NordDRG CC-text vtf 2012 gräns Verklig intäkt Totalkostnad Resultat P05E Vaginal förlossning U 101 0, E68N Bröstsmärtor u angina pectoris 30 0, W30N Rehab stroke UNS 21 2, A56E Kramper & huvudvärk U 17 0, F49E Buksmärta/gastroenterit <18 U 16 0, D49E Bronkit & astma U 15 0, F47E Buksmärta/gastroenterit >17 U 15 0, E68N Bröstsmärtor u angina pectoris 14 0, C35E ÖLI & otitis media U 13 0, F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K 13 0, F47E Buksmärta/gastroenterit >17 U 13 0, P05C Vaginal förlossning K 13 0, S40E Virusinfektion U 13 0, F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K 12 0, T61E Missbruk/beroende ej psykos U 12 0, E47C Hjärtsvikt & chock K 11 0, W56N Rehab amputation UNS 11 2, D47C Lunginflammation K 9 0, F49C Buksmärta/gastroenterit <18 K 9 0, Övriga Kostnadsytterfall Summa kostnadsytterfall

11 De kostnadsytterfall som genererat störst totalkostnad DRG CC NordDRG CC-text Antal Klinik vtf Summa Totalkostnad W30N Rehab stroke UNS P05E Vaginal förlossning U W56N Rehab amputation UNS W44N Rehab annan neuro UNS W40N Rehab hjärnskada UNS F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K A69A Andra sjd i nervsyst M E47C Hjärtsvikt & chock K S20A Postop & posttraum infektion M F12C Andra op mag matstr duod K U64N Multitrauma ej op A56E Kramper & huvudvärk U E68N Bröstsmärtor u angina pectoris P05C Vaginal förlossning K A46C Spec kärlsjd hjärna exkl TIA K H02C Prim ledprot höft K D47C Lunginflammation K F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K F39A Malign tumör mage tarm M F49E Buksmärta/gastroenterit <18 U D49E Bronkit & astma U H07C Op höft/lår ej stor led >17 K O15E Op uter/adn vid benign sjd U P01C Kejsarsnitt K

12 Regionvård Remisser Utgående remisser är i stort sett i samma antal som 2012 januari och februari. Mars är inte jämförbar då det finns en viss eftersläpning av utfärdade remisser. Jan Feb Mars

13 Kostnader mot budget HS fick ett tillskott i budget 2013 på 53 mnkr för att klara ökade regionvårdskostnader. Avvikelsen mot budget jan-mar är -2 mkr. Det är vanskligt att göra en prognos efter så kort tid, med tanke på att enskilda vårdtillfällen kan uppgå till stora belopp. Den utveckling som startade hösten 2011 med allt fler kostsamma vårdtillfällen har fortsatt att öka i omfattning. Man kan konstatera att det som tidigare var sporadiskt förekommande, har blivit vanligt.

14 Trender Kostnaderna har ökat mellan 2012 och Det går inte att göra en rak jämförelse mellan 2012 och 2013, då både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus hade stora problem med faktureringen i början av förra året. Tendensen är fortsatt ökning. Trendbrottet i diagrammet är en extra intäkt som en engångsersättning på 53 mnkr.

15 Slutsats regionvård Tre månader är för kort tid för att dra några konkreta slutsatser, men trenden visar på stigande kostnader. Orsaken bedöms vara både ökade möjligheter att behandla svåra sjukdomstillstånd och att åldersgruppen i Halland som erhåller regionvård ökar i antal.

16 Redovisning av 2012 års resultat per uppdrag Resultat 2012 per uppdrag i Mnkr Halmstad Varberg Kungsbacka S:a HS Resultat Totalt -37,9-28,3-3,3-69,5 varav: Sluten vård -37,9-81,7-8,7-128,3 dagkirurgi* 44,1-2,9-11,5 29,7 Cytostatika behandl 0,0 0,0 0,0 Region vård -3,2-0,1-0,3-3,6 Abonnemang -40,9 56,4 17,2 32,7 Resultatet för medicinsk diagnostik -10,3 Summa Halmstad, Varberg och MDT -76,5 *) avser DRG ersatt öppen vård med operationskostnad, dagkirurgi

17 Slutsatser totalkostnadsredovisning (TKR) Slutenvården Totalkostnadsredovisningen visar att intäkterna inte har täckt de tre sjukhusens totalkostnad. Största avvikelsen mellan intäkt och kostnad - 21% redovisas i Kungsbacka följt av Varberg -10 % och Halmstad - 4%. Öppenvården Den DRG-ersatta öppenvårdens intäkter överväger kostnaden för hela HS. Varbergs sjukhus är resultatet i balans och i Kungsbacka -11 mnkr. I Halmstad redovisas ett överskott som till en del kan förklars av större operationsvolymer och lägre kostnader för densamma.

18 Resultat sluten vård enligt TKR Halmstad Varberg Kungsbacka HS totalt Ant vtf Ant vdg mvt 4,32 4,20 5,28 4,56 6,85 6,18 4,78 4,39 DRG p SV cmi 0,9655 0,9706 0,9369 0,9510 1,29 1,13 0,96 0,96 kostnad per DRG kostnad per vtf Total intäkt , , , , , , , ,3 Total kostnad , , , , , , , ,7 Resultat , , , , , , , ,4

19 DRG Öppenvård DRG ersatt OV Halmstad Varberg Kungsbacka HS totalt Ant vtf DRG p OV cmi 0,19 0,19 0,19 0,19 0,23 0,25 0,19 0,20 kostnad per vtf kostnad per DRG Total intäkt , , , , , , , ,7 Total kostnad , , , , , , , ,1 Resultat 0, ,0 0, ,3 0, ,1 0, ,6

20 DRG sluten vård 20 i topp, Halmstad Sjukhusid DRG DRG Ant vtf mvt Resultat, snitt Verklig intäkt Total kostnad P05E Vaginal förlossning U , E68N Bröstsmärtor u angina pectoris 687 1, F47E Buksmärta/gastroenterit >17 U 636 1, E65E Arytmi & överlednstörn U 524 1, F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K 445 3, A56E Kramper & huvudvärk U 398 1, E47C Hjärtsvikt & chock K 398 5, D47C Lunginflammation K 376 5, ej grupperade 363 4, E65C Arytmi & överlednstörn K 351 2, P05C Vaginal förlossning K 331 2, A46C Spec kärlsjd hjärna exkl TIA K 271 8, A47N TIA & ockl precerebr artärer 250 3, H04N Prim ledprot knä/fot 243 4, C21N Op tons/aden u enbart ektomi 228 1, M40C Njur- & urinvägsinf K 224 4, M40E Njur- & urinvägsinf U 223 3, T61E Missbruk/beroende, ej psykos, U 213 1, D47E Lunginflammation U 211 3, F49E Buksmärta/gastroenterit <18 U 206 1, Total övriga: , Sjukhusid total: ,

21 DRG sluten vård 20 i topp, Varberg Sjukhusid DRG DRG Ant vtf mvt Resultat, snitt Verklig intäkt Total kostnad P05E Vaginal förlossning U , F47E Buksmärta/gastroenterit >17 U 563 2, E65E Arytmi & överlednstörn U 556 1, E68N Bröstsmärtor u angina pectoris 460 1, D47C Lunginflammation K 431 6, F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K 340 3, E47C Hjärtsvikt & chock K 312 5, E65C Arytmi & överlednstörn K 278 3, P01E Kejsarsnitt U 228 3, H60E Medicinska ryggsjukdomar U 225 4, M40C Njur- & urinvägsinf K 224 5, P05C Vaginal förlossning K 223 3, H02E Prim ledprot höft U 217 5, H04N Prim ledprot knä/fot 199 4, D47E Lunginflammation U 195 4, A46C Spec kärlsjd hjärna exkl TIA K 188 8, E41E Hjärtinf u kard kompl U 186 3, F30E Appendektomi U 179 1, O15E Op uter/adn vid benign sjd U 178 2, A56E Kramper & huvudvärk U 169 2, Total övriga: , Sjukhusid total: ,

22 DRG sluten vård 20 i topp, Kungsbacka Sjukhusid DRG DRG Ant vtf mvt Resultat, snitt Verklig intäkt Total kostnad H13E Knäop ej diagn artroskopi U 90 1, F23E Op inguinal-/fem bråck >17 U 45 1, D35E Tumörer i andningsorganen U 29 8, E47C Hjärtsvikt & chock K 28 7, W53N Rehab annat trauma UNS 28 16, W58N Rehab annan UNS 26 14, G33E Malign tum pankr lever gallväg U 25 7, K20C Maligna bröstsjukdomar K 20 11, K20E Maligna bröstsjukdomar U 19 7, M15E Transuretrala op U 18 1, N40C Malign sjd manliga genitalia K 18 5, F39E Malign tumör mage tarm U 16 7, W48N Rehab bindvävsjd UNS 16 14, G12E Laparoskopisk kolecystektomi U 15 1, N05N TUR-P 15 1, N40E Malign sjd manliga genitalia U 15 5, W46N Rehab hjärt-lung UNS 15 10, F20E Bråckop ej inguinal/fem >17 U 14 1, W30N Rehab stroke UNS 14 28, G33A Malign tum pankr lever gallväg M 13 1, Total övriga: 301 5, Sjukhusid total: 780 6,

23 Exempel på jämförelse DRG H02E, ny höftledsoperation H02E Prim ledprot höft U Halmstad Varberg Ant vtf mvt 5,04 5,41-0,37 Resultat Total intäkt Tot kostnad Grund kostnad IVA Op/an Operatör Akutintag Dyrt material Röntgen Kem lab Blod Patlog lab post_op/uva

24 Exempel på jämförelse DRG H04N, ny knäledsoperation H04N Prim ledprot knä/fot Halmstad Varberg Ant vtf mvt 4,05 4,34-0,29 Resultat Total intäkt Tot kostnad Grund kostnad IVA Op/an Operatör Akutintag Dyrt material Röntgen Kem lab Blod Patlog lab post_op/uva

25 KPP- kostnad per patient KPP 2012 Hallands sjukhus har sammanställt KPP för 2012 för att se om detta underlag kan användas för att identifiera större skillnader mellan utbudspunkterna och lågfrekvent verksamhet. Några exempel presenteras på vad KPP 2012 visar. Underlaget kräver dock djupare analys i verksamheten för att man kunna dra några slutsatser och vidta åtgärder.

26 Syfte med KPP - patientrelaterad kostnadsredovisning Underlag för optimala DRG vikter viktigt att kostnadsunderlaget, VGR- och den nationella KPP-databasen, speglar vår verksamhet (läns- länsdelsjukvård) Ge möjlighet till patientspecifik debitering, kostnadsyttefall Vara ett verktyg för att identifiera förbättringspotentialer i verksamheten, benchmarking

27 Vad ingår i KPP kostnaderna? Servicetjänster som kan matchas till ett enskilt vårdtillfälle (patient) är: Op/an, startkostnad per operation samt antal minuter Operatör, mäts i minuter knivtid Dyrt material, implantat och dyrare op-material IVA efter antal VTS poäng Post_op/uva efter antal minuter Kem lab, pat lab, blod och röntgen efter fastställd produkt/prislista Akutmottagning, std-kostnad för inläggning via akuten

28 Vad ingår i KPP kostnaderna? forts Grundkostnad slutenvård Består av en fast startkostnad per vårdtillfälle samt en schablonkostnad per vårddag, per klinik. Grundkostnad öppenvård Standardkostnad per läkarbesök (LB) och sjukvård behandling (SB) utefter kliniktillhörighet. Fast startkostnad för dagkirurgin.

29 KPP redovisning HS några iakttagelser Vid jämförelse av den slutna vården på DRG nivå mellan Varberg och Halmstad syns oftast en skillnad i att medelvårdtiden generellt är längre i Varberg (ex. förlossningsvården). Operationskostnaden är högre i Varberg och Kungsbacka där en orsak är nya operationssalar i Varberg samt att volymen operationsminuter är betydligt högre i Halmstad vilket ger en lägre minutkostnad (se nästa bild)

30 Kostnadsspecifikation C-operation kostnad fr NYSAM efterkalkyl 2012 kostnad fr NYSAM efterkalkyl 2012 kostnad fr NYSAM efterkalkyl 2012 kostnad fr NYSAM efterkalkyl 2012 Hst Hst Vbg Vbg Kba Kba Fbg Fbg op_ssk , , , ,91 an-ssk , , , ,26 An läkare , , , ,77 övrigt , , , ,51 varav hyra , , , ,57 varav OH/IT , , , ,15 varav k apitalk , , , ,58 totalt , , , ,45 Op läkare , , , ,30 Minuter salstid knivtid

31 KPP redovisning HS 2012 några iakttagelser Vid jämförelse på DRG nivå är genomsnittskostnaden för IVA högre i Varberg även beaktat att HIA är organiserad på olika sätt på sjukhusen. Även röntgenkostnader i Varberg är oftast något högre. I nästföljande bildserie redovisas en 20 i topp lista mest frekventa DRG både sluten vård och dagkirurgi per sjukhusenhet samt några jämförelser av enstaka DRG.

32 KPP 2012 dagkirurgi Halmstad Resultat, verklig Grund Total kostnad, kostnad, Sjukhusid DRG Ant vtf snitt intäkt snitt snitt snitt s:a op snitt s:a lab rtg C22O Op tons/aden O H30O Hand-handledsop ej stor led O O29O Skrap/kon/radioimpl O A29O Op karpaltunnel O J04O Rev/hudtrpl O H14O Fotoperationer O F24O Op unilat inguinal-/fem bråck O O15O Op uter/adn vid benign sjd O C15O Div op öra näsa mun hals O F72O Endoskopi övre GI O F15O Op analregion & stomirev O H44O Bindvävsoperationer O C29O Andra op öra näsa mun hals O O27O Sterilisering via skopi O O20O Op cervix vagina vulva O

33 KPP 2012 dagkirurgi Varberg Resultat, verklig Grund Total kostnad, kostnad, Sjukhusid DRG Ant vtf snitt intäkt snitt snitt snitt s:a op snitt s:a lab rtg H30O Hand-handledsop ej stor led O O29O Skrap/kon/radioimpl O H41O Extr int fixmtrl ej höft/lår O A29O Op karpaltunnel O H14O Fotoperationer O H12O Andra knäoperationer O F24O Op unilat inguinal-/fem bråck O H28O Andra armop O H44O Bindvävsoperationer O F15O Op analregion & stomirev O H38O Op fotled underben öarm O F72O Endoskopi övre GI O O15O Op uter/adn vid benign sjd O F71O Koloskopi O E28O Pacemaker/defibrill,-åtgärder O A35O Op hjärnnerv & andra nerver O H27O Stor op skuldra/arm O E30O Underbindning & stripping O H45O Diagnostisk artroskopi O

34 KPP 2012 dagkirurgi Kungsbacka Resultat, verklig Grund Total kostnad, kostnad, Sjukhusid DRG Ant vtf snitt intäkt snitt snitt snitt s:a op snitt s:a lab rtg F71O Koloskopi O H10O Större knäoperationer O H12O Andra knäoperationer O F15O Op analregion & stomirev O O29O Skrap/kon/radioimpl O A29O Op karpaltunnel O F73O Rektosigmoideoskopi O E30O Underbindning & stripping O F74O Kombinerad GI endoskopi O F24O Op unilat inguinal-/fem bråck O N20O Omskärelse O F68O Endoskop hemorrojdbeh O M10O Mindre blåsoperationer O H44O Bindvävsoperationer O H38O Op fotled underben öarm O P22O Kirurgisk abort O O15O Op uter/adn vid benign sjd O H30O Hand-handledsop ej stor led O

35 KPP jämförelse enskilda DRG mellan FO O1= Hstd 02= Vbg 06= Kba FO DRG NordDRG CC-text Ant vtf mvt Resultat verklig intäkt Tot kostnad Grundkost nad s:a op/an IVA Akut Röntgen s:a lab 01 H01N Sek ledprot replant höft 30 7, H01N Sek ledprot replant höft 39 10, H02C Prim ledprot höft K 95 7, H02C Prim ledprot höft K 95 9, H02E Prim ledprot höft U 217 5, H02E Prim ledprot höft U 193 5, H03N 01 H03N Sek ledprot replant knä/fot 11 9, Sek ledprot replant knä/fot 12 6, H04N Prim ledprot knä/fot 243 4, H04N Prim ledprot knä/fot 199 4,

36 KPP jämförelse enskilda DRG mellan FO FO DRG NordDRG CC-text Ant vtf mvt Resultat 02 E40A 01 E40A verklig intäkt Tot kostnad Grundkost nad s:a op/an IVA Akut Röntgen s:a lab Hjärtinf m kard kompl M 35 9, Hjärtinf m kard kompl M 57 7, E40C 01 E40C Hjärtinf m kard kompl K 101 6, Hjärtinf m kard kompl K 148 5, E41A 01 E41A 02 E41C 01 E41C Hjärtinf u kard kompl M 14 6, Hjärtinf u kard kompl M 23 7, Hjärtinf u kard kompl K 71 5, Hjärtinf u kard kompl K 58 5,

37 KPP jämförelse enskilda DRG mellan FO FO DRG NordDRG CC-text Ant vtf mvt Resultat verklig intäkt Tot kostnad Grundkost nad s:a op/an IVA Akutinta g Röntgen s:a lab 01 F05A Större tarmoperation M 57 15, F05A Större tarmoperation M 34 18, F05C Större tarmoperation K 50 9, F05C Större tarmoperation K 47 8, F05E Större tarmoperation U 42 7, F05E Större tarmoperation U 63 7,

38 KPP jämförelse förlossnings DRG Sjukhusid DRG DRG Ant vtf mvt Resultat, snitt Verklig intäkt Total kostnad Grund kostnad Akut s:a op/an Iva Röntgen s:a lab P05C Vaginal förlossning K 331 2, P05C Vaginal förlossning K 223 3, P05E Vaginal förlossning U , P05E Vaginal förlossning U , Ett räkneexempel: Skillnaden i medelvårdtid (mvt) Vbg och Halmstad för vanlig förlossning är 0,73 dagar x 1222 vtf motsvarar drygt 2 vårdplatser.

39 KPP jämförelse kejsarsnitt FO DRG NordDRG CC-text Ant vtf mvt Resultat verklig intäkt Tot kostnad Grundkost nad s:a op/an IVA Röntgen s:a lab 01 P01A Kejsarsnitt M 20 10, P01A Kejsarsnitt M 2 4, P01C Kejsarsnitt K 107 4, P01C Kejsarsnitt K 89 5, P01E Kejsarsnitt U 156 2, P01E Kejsarsnitt U 228 3,

40 KPP jämförelse enskilda DRG-O mellan FO Sjukhus DRG DRG Ant vtf mvt Resultat, snitt Verklig intäkt Total kostnad Grund kostnad Akut s:a op/an Iva Röntgen s:a lab Kba F20E Bråckop ej inguinal/fem >17 U 14 1, Hsd F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K 445 3, Vbg F47C Buksmärta/gastroenterit >17 K 340 3, Hsd F47E Buksmärta/gastroenterit >17 U 636 1, Vbg F47E Buksmärta/gastroenterit >17 U 563 2,

41 KPP jämförelse enskilda DRG-O mellan FO Total kostnad, snitt Grund kostnad, snitt Sjukhus DRG Ant vtf Resultat, snitt verklig intäkt snitt s:a op snitt Röntgen, snitt Vbg H12O Andra knäoperationer O Kba H12O Andra knäoperationer O Hsd H14O Fotoperationer O Vbg H14O Fotoperationer O Hsd H30O Hand-handledsop ej stor led O Vbg H30O Hand-handledsop ej stor led O Kba H30O Hand-handledsop ej stor led O Vbg H38O Op fotled underben öarm O Kba H38O Op fotled underben öarm O Vbg H41O Extr int fixmtrl ej höft/lår O

42 Våra mest kostnadskrävande vårdtillfällen (patienter) år 2012 DRG DRG txt Ant vtf Vård dagar Tot kostnad Grund kostnad IVA S:a Op/an S:a lab rtg A35A Op hjärnnerv & andra nerver M A35C Op hjärnnerv & andra nerver K A52E Inf nervsyst ej virusmeningit U A69A Andra sjd i nervsyst M F01A Rektal resektion/exstirp M H24C Annan rygg- & halsoperation K M31A Njursvikt M Q10N Sent neonat probl el eftervård Q10N Sent neonat probl el eftervård Q10N Sent neonat probl el eftervård Q10N Sent neonat probl el eftervård S01A Op vid infektionssjd och HIV M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W01A Trakeostomi ej ÖNH-sjd M W30N Rehab stroke UNS W40N Rehab hjärnskada UNS ,7% 38,6% 4,8% 2,8%

43 Exempel på grafisk illustration av ett enskilt vårdtillfälle

44 Jämförelse från SKL KPP databas 2011 SV 2011 Antal (alla fall) Kr/Vtf (alla fall) Kr/DRGp (innerfall) avvikelse mot m_värde Diff antal % diff antal Regi ons jukhus Karolinska kr kr 14% ,7% 5,9% 3,7% Regi ons jukhus Akademiska kr kr 4% ,9% 5,2% 1,0% Regi ons jukhus Linköping kr kr 2% ,9% 3,2% 5,2% % diff Kr/Vtf % diff Kr/DRGp Regi ons jukhus Skånes US kr kr 3% ,6% 3,4% -1,2% Regi ons jukhus Sahlgrenska kr kr 1% 679 0,6% 1,1% 0,0% Regi ons jukhus Örebro kr kr 3% ,6% 3,6% 0,9% Regi ons jukhus Norrlands US kr kr -1% 753 2,3% 4,4% 4,3% Lä ns s jukhus S:t Göran kr kr -4% ,5% -6,2% -4,9% Lä ns s jukhus Södersjukhuset kr kr -8% 127 0,2% 1,0% 1,0% Lä ns s jukhus Danderyd kr kr -6% 723 1,7% 4,4% 5,8% Lä ns s jukhus Vrinnevi kr kr -12% 23 0,1% -1,2% -3,4% Lä ns s jukhus Kalmar kr kr -19% ,9% -4,5% -3,2% Lä ns s jukhus Halmstad kr kr -9% 513 2,1% 2,0% -1,8% Lä ns s jukhus NU-sjukvården kr kr 6% ,0% 1,7% 0,8% Lä ns s jukhus Södra Älvsborg kr kr 2% ,7% 0,3% 5,4% Lä ns s jukhus Skaraborg kr kr -1% 346 0,9% -0,9% -1,4% Lä ns s jukhus Västerås kr kr 3% ,0% -0,2% -0,6% Lä ns s jukhus Dalarna kr kr -10% ,0% -12,5% -10,7% Lä ns s jukhus Sundsvall kr kr -6% 766 3,5% 9,0% 4,2% Lä ns s jukhus Sunderbyn kr kr -5% 205 0,9% 3,3% -0,3%

45 Jämförelse från SKL KPP databas 2011 SV 2011 Antal (alla fall) Kr/Vtf (alla fall) Kr/DRGp (innerfall) avvikelse mot m_värde Diff antal % diff antal % diff Kr/Vtf % diff Kr/DRGp Lä ns del s s jukhus Ersta kr kr -13% 101 3,6% 20,7% 14,6% Lä ns del s s jukhus Södertälje kr kr -6% 3 0,0% -6,1% -1,4% Lä ns del s s jukhus Nacka kr kr -50% -58-4,5% -1,6% 2,6% Lä ns del s s jukhus Enköping kr kr -2% ,4% -6,0% -4,8% Lä ns del s s jukhus Finnspång kr kr 3% -8-1,4% -3,0% 2,7% Lä ns del s s jukhus Motala kr kr -5% 14 0,3% -3,5% -7,0% Lä ns del s s jukhus Västervik kr kr -11% 651 5,8% 3,5% 1,6% Lä ns del s s jukhus Oskarshamn kr kr 2% ,2% 3,7% 5,9% Lä ns del s s jukhus Varberg kr kr -2% ,0% 5,8% 1,7% Lä ns del s s jukhus Kungsbacka kr kr -8% 60 8,3% -9,7% -27,6% Lä ns del s s jukhus Kungälv kr kr -7% 669 6,0% 0,2% 2,3% Lä ns del s s jukhus Alingsås kr kr -11% 103 1,5% -2,4% 5,9% Lä ns del s s jukhus Karlskoga kr kr 5% ,7% 9,9% 4,4% Lä ns del s s jukhus Lindesberg kr kr 8% 87 1,6% 1,8% -0,7% Lä ns del s s jukhus Örnsköldsvik kr kr 4% 171 2,1% 0,5% -0,7% Lä ns del s s jukhus Sollefteå kr kr 2% ,8% -0,3% -0,8% Lä ns del s s jukhus Skellefteå kr kr -8% -76-0,7% 1,1% -4,0% Lä ns del s s jukhus Lycksele kr kr -9% 38 0,7% -11,9% -13,0% Lä ns del s s jukhus Gällivare kr kr 5% 216 4,4% -3,3% -2,4% Lä ns del s s jukhus Piteå Älvdal kr kr -8% 315 5,7% -2,5% -4,8% Lä ns del s s jukhus Kalix kr kr -7% 115 3,3% 4,8% -2,0% Lä ns del s s jukhus Kiruna kr kr 11% -49-2,3% 0,0% -0,2% kr kr ,3% 1,7% 0,4%

46 Jämförelse från SKL KPP databas 2011 KPP 2011 innerfall DRG=211 Op höft/lår ej stor led >17 U Sjukhus DRG Antal Genomsnitt vårdkostnad P10 P90 CV Summa Karolinska universitetssjukhuset Södertälje sjukhus Akademiska sjukhuset Universitetssjukhuset i Linköping Vrinnevisjukhuset Motala lasarett Västerviks sjukhus Länssjukhuset Kalmar Skåne universitetssjukhus Länssjukhuset Halmstad Varbergs sjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Kungälvs sjukhus NU-sjukvården Södra Älvsborgs sjukhus Alingsås lasarett Skaraborgs sjukhus Universitetssjukhuset i Örebro Karlskoga lasarett Västerås lasarett X Dalarnas sjukhus Sundsvalls sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Sollefteå sjukhus Norrlands Universitetssjukhus Skellefteå lasarett Lycksele lasarett Gällivare lasarett Sunderbyns sjukhus

47 Jämförelse från SKL KPP databas 2011 Sjukhus vtf Ålder Vårdtid Vård kostnad Avdelnings Medicinsk Kostnad per DRGpoäng kostnader service Tot , % 48% Karolinska universitetssjukhuset , % 60% Södertälje sjukhus , % 60% Nacka sjukhus , % 32% Akademiska sjukhuset , Lasarettet i Enköping , % 0% Universitetssjukhuset i Linköping , % 38% Vrinnevisjukhuset , % 39% Motala lasarett , % 20% Västerviks sjukhus , % 62% Länssjukhuset Kalmar , % 63% Oskarshamns sjukhus , % 62% Skåne universitetssjukhus , % 40% Länssjukhuset Halmstad , % 34% Varbergs sjukhus , % 46% Sahlgrenska universitetssjukhuset , % 43% Kungälvs sjukhus , % 40% NU-sjukvården , % 55% Södra Älvsborgs sjukhus , % 52% Alingsås lasarett , % 44% Skaraborgs sjukhus , % 40% Universitetssjukhuset i Örebro , % 63% Karlskoga lasarett , % 75% Lindesbergs lasarett , % 63% Västerås lasarett , % 42% X Dalarnas sjukhus % 51% Sundsvalls sjukhus , % 33% Örnsköldsviks sjukhus , % 42% Sollefteå sjukhus , % 48% Norrlands Universitetssjukhus , % 60% Skellefteå lasarett , % 52% Lycksele lasarett , % 45% Gällivare lasarett , % 60% Piteå Älvdals sjukhus , % 70% Sunderbyns sjukhus , % 54%

48 KPP 2013 Förkalkylerade priser som kommer att användas under 2013 grundas på efterkalkyl 2012 uppräknat med Lt-index Anpassning av vissa grundkostnader efter ny organisation o Hallands sjukhus (Halmstad och Varberg) o Gemensamma kliniker Ny totalkostnadsredovisning from 2103 efter att det nya ekonomisystemet, AGRESSO, införts. Risk för differenser mot historiken

ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hector Reyes HSF-Vårdinformatik 2014-05-13 Skillnader i andel komplicerade DRG från början Upphovet till olikheterna

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Datakvalitet Andel höftfraktur h med respektive utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Stockholm Norrbotten Västerbotten Jönköping Örebro

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör M 8,5445

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. K) Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör

Läs mer

Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016

Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016 2015-10-26 Åke Karlsson Lisbeth Serdén Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016 Beräknad på klinikvårdtillfällen

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2014 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2014 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen 2013-10-28 Åke Karlsson Lisbeth Serdén UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec För Stockholm- regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen A03A Intrakraniell kir för tumör M 6,5482 315 407 340 729

Läs mer

Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Gotland

Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Gotland 1 (1) Samverkansnämnden Stockholm - TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-06-01 SSG 2011-06-10 p 5 Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Ärendet Ärendet avser revidering av utomlänsprislista för Region

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingets ekonomiska förutsättningar Nettokostnad hälso- o sjukvård Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård Nettokostnad 2014 NLL per område Kostnad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter 2 www.srvn.org INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter...7 1.1.1 Historik...7 1.1.2 Nuvarande ersättningsmodell...7-10 1.2 Regler för tillämpning av priser i Södra sjukvårdsregionen

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Förord I denna rapport jämförs de svenska sjukhusens kostnader och verksamhet

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

Användningsomr och KPP

Användningsomr och KPP Användningsomr ndningsområden den för f r DRG och KPP Datakvalitet Årlig rapport från Socialstyrelsen Andel angina pectoris jfm andelen bröstsm stsmärtor Andel angina pectoris D RG 140 jfm bröstsm ärtor

Läs mer

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Rikssektionen för Diagnoskodning Stockholm Primärkodningens betydelse för KPP Den är obefintlig 2 MEN TILLSAMMANS Primärkodning +

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar. Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader

Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar. Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader Innehåll Inledning... 5 Direkta hälso- och sjukvårdskostnader...

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl.

KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl. KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl.se 1 Agenda Vad vill vi följa upp i hälso- och sjukvården?

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro. Leif Sundberg

RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro. Leif Sundberg Basal grundkurs i DRG och KPP RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro Stig Hagström Leif Sundberg Vem är Leif Sundberg? Ekonom, Handelshögskolan, GU Controller, Affärsutveckling, Ledningsstaben

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2010

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2010 1 Inledning Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2010 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER 1 Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn.

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. DRG 2016 med 2013 års vikter Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. För vårdval BUMM är poängpriset=24 700kr from

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016

Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016 Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016 Innehållsförteckning Nationella prospektiva vikter... 3 1. Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Nationella viktgruppen... 3

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader

Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader Utvärdering av DRG i Stockholm - Dämpning av förändringar i casemix över tid genom trimning av extremt höga och låga kostnader - Hector Reyes & Michael Högberg Studera din by, då ska du lära dig om världen

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 2012-10-24 Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan Beslutad av Driftnämnden Halmstad 2012-XX-XX

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017

Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017 Bilaga 1 Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017 DRG Beräknad på klinikvårdtillfällen enligt den nationella KPP-databasen för år 2015 2016-12-08 Ny version, 1.1 pga textändring

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Patientgrupp: X 1. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning 1. Budget helår 2015 2016

Läs mer

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2010 Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö samt Labmedicin Skåne Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne Primärvård Övrigt 2009-12-17 www.srvn.org

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - september 2012

Hallands Sjukhus: januari - september 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus 1.6 er Nord CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga Krontal (kostnadstrimning): 45 938 Krontal: 49 531 När -pris inte finns angivet tillämpas antingen patientspecifika priser

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

VÅRDKOSTNADER 2012 för NordDRG. en sammanställning av material från den nationella kostnadsdatabasen

VÅRDKOSTNADER 2012 för NordDRG. en sammanställning av material från den nationella kostnadsdatabasen VÅRDKOSTNADER 2012 för NordDRG en sammanställning av material från den nationella kostnadsdatabasen NÄTVERKET FÖR PATIENTKLASSIFICERING (NPK) Huvuddelen av NPK är förlagt till Socialstyrelsen (SoS), men

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011 1 Inledning Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER 1 Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på

Läs mer

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Psykiatriska patienter i NordDRG Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Grundprinciperna i DRG Analysmetod för casemix Medicinsk och ekonomisk spektrum av behandlade

Läs mer

Norrbottens läns landsting

Norrbottens läns landsting Norrbotten Norrbottens läns landsting Ett av Sveriges 18 landsting och två regioner Ansvar för Hälso- och sjukvård Tandvård Regional utveckling Kultur och utbildning Styrs av ett direktvalt parlament En

Läs mer

VÅRDKOSTNADER 2015 för NordDRG. en sammanställning av material från den nationella kostnadsdatabasen

VÅRDKOSTNADER 2015 för NordDRG. en sammanställning av material från den nationella kostnadsdatabasen VÅRDKOSTNADER 2015 för NordDRG en sammanställning av material från den nationella kostnadsdatabasen Sida - 2 - av 32 NÄTVERKET FÖR PATIENTKLASSIFICERING (NPK) Huvuddelen av NPK är förlagt till Socialstyrelsen

Läs mer

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset 1Cost outlier WHY? Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Peter Bolin Stockholms läns landsting Mats

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Kan egenvård och självtest vara något för dig? Tar du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna

Läs mer

Koppling mellan KPP och DRG erfarenheter från Sverige. Mona Heurgren Landstingsförbundet/CPK

Koppling mellan KPP och DRG erfarenheter från Sverige. Mona Heurgren Landstingsförbundet/CPK Koppling mellan KPP och DRG erfarenheter från Sverige Mona Heurgren Landstingsförbundet/CPK Agenda Vad är KPP? Användning av KPP i Sverige - Beskrivningsperspektivet - Ersättningsperspektivet Framtida

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

Gör sjukhusen framsteg?

Gör sjukhusen framsteg? Gör sjukhusen framsteg? skillnader i resurser och kvalitet KOSTNAD PER PATIENT ÅREN 2007-2011 Gör sjukhusen framsteg? 1 KOSTNAD PER PATIENT ÅREN 2007-2011 2 Förord Den här rapporten ger inte svaren på

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport december 2016 Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen

Läs mer

Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse. hva har vi gjort?

Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse. hva har vi gjort? Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse hva har vi gjort? Urban Jürgensen 40-talist Dansk (fast icke rökare) Specialist i Gynekologi och obstetrik 1980 Klinikchef K.K. Eksjö sedan 1994 Obstetrik och

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Urban Jürgensen. Verksamhetschef Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö

Urban Jürgensen. Verksamhetschef Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö Urban Jürgensen Verksamhetschef Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö Budskap. Benchmarking From bottom to top är ett bra utvecklingsinstrument Man får aldrig sluta jaga den 100% korrekta diagnossättningen.

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

26 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017 RS160110

26 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017 RS160110 26 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017 RS160110 Ärendet Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2015-10-30, 43 att en abonnemangsmodell skulle tillämpas mellan huvudmännen i Södra

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Ett sammanhängande KPPanalyssystem

Ett sammanhängande KPPanalyssystem Ett sammanhängande KPPanalyssystem i Landstinget Västmanland Kristina Risborg, Enheten för produktionsstöd och -analys Patrik Lagberg, Controllerservice Veronica Myrelid, Enheten för produktionsstöd och

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Beskrivning av KPPdatabasen

Beskrivning av KPPdatabasen Beskrivning av KPPdatabasen 2014 Beskrivning av KPP-databasen 2014 1 Beskrivning av KPP-databasen 2014 2 Förord Kostnad per patient (KPP) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2012 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra

Läs mer

En friskare sjukvård. Att ge och få vård på lika villkor. Kristian Johansson, Anders Morin, Monica Renstig Oktober 2011

En friskare sjukvård. Att ge och få vård på lika villkor. Kristian Johansson, Anders Morin, Monica Renstig Oktober 2011 En friskare sjukvård Att ge och få vård på lika villkor Kristian Johansson, Anders Morin, Monica Renstig Oktober 2011 1 Innehåll 1 Det svenska sjukvårdssystemet...3 1.1 Bakgrund...3 2 Produktivitetsskillnader

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer