1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik"

Transkript

1 1 Bakgrund och syfte 1.1 Historik Runt år 1940 hade såväl hamnarna i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby som i Karlskrona direkta järnvägförbindelser inåt landet. Från Olofström fanns två järnvägar söderut en till Sölvesborg och en till Sandbäck på Blekinge kustbana mot Karlshamn. Sedan dess har en efter en av banorna lagts ned och nu återstår endast järnvägen Karlskrona - Emmaboda som förbindelse norrifrån till Blekinges hamnar. Härutöver finns järnvägen Älmhult Olofström kvar men länken mellan Olofström och Blekinge kustbana saknas. Figur 9. Järnvägsnät runt år 1940 Figur 10. Järnvägsnät år

2 Under senare år har på nationell nivå i Sverige skett en betydande upprustning av järnvägsnätet i syfte att bl.a. förbättra järnvägsnätets konkurrensförmåga gentemot biltrafik för både personresor och godstransporter, möjliggöra ökad pendling och främja en regional utveckling. Ett sådant projekt, av betydelse för Blekingeregionen, är elektrifieringen av Blekinge kustbana som genomfördes åren Figur 11. Nedlagda järnvägar från Olofström mot kusten. 1.2 Handel och transportförutsättningar Nedläggningen av järnvägarna i Blekinge gjordes under en tidsperiod då handeln österut var starkt begränsad av järnridån. I dag, efter Sovjets fall, pågår en dramatisk teknisk och ekonomisk utveckling i länderna på andra sidan Östersjön vilket medför ökat internationellt samarbete, ökat resande och ökade transporter. Länderna är befolkningstäta och utvecklingen medför en så stor förändring såväl av trafikvolymer som transportmönster att det väsentligt påverkar förutsättningarna för utbyggnaden av den svenska infrastrukturen. Figur 12. Befolkningcentra runt Östersjön. Källa: VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea) TALLIN REPORT

3 Med den nya handelssituation som nu råder förskjuts våra transportbehov allt mer österut. Trenden förstärks också genom att det finns intresse för utveckla järnvägstransporter mot Ryssland och Kina. Ett exempel på detta är IKEAs pågående försök med transporter via Transibiriska järnvägen till/från Kina. 1.3 EU-policy Gränsöverskridande transporter är väsentliga för den gemensamma marknaden och ett omfattande samarbete sker inom unionen för att underlätta och förbättra transporterna för såväl gods som människor. Den gemensamma trafikpolitiken handlar bl.a. om att förbättra och komplettera existerande väg- och järnvägsnät och att hitta sätt för att kombinera olika transportsätt för att utnyttja deras olika fördelar så effektivt som möjligt. Ett mål för trafikpolitiken är också att transportsystemet ska vara långsiktigt hållbart. EU har därför som policy att allt större andel av transporterna ska ske på järnväg. Detta kräver en utbyggnad och harmonisering av järnvägsnäten och en förbättrad samordning av transporter mellan olika transportnät. Inom EU sker ett väsentligt utrednings- och utvecklingsarbete i form av samarbetsprojekt mellan medlemsländerna för att finna lösningar för att tillgodose transportbehoven inom unionen. Blekinge berörs och medverkar i ett flertal av de EU-projekt som syftar till att tillgodose det nyalstrade transportbehov som uppstått tack vare utvecklingen österut. Projekten redovisas i avsnitt Behov av förbättrad infrastruktur Samarbetsprojekten inom EU visar på att samhällsutvecklingen i öster möjliggör ökat utnyttjande och betydligt ökade transportvolymer till Blekinges hamnar förutsatt förbättringar av kapaciteten och tillgängligheten i såväl väg- som järnvägsnätet. Konkreta projekt för att öka kapaciteten och tillgängligheten i vägnätet är upprustning av väg E22 genom Blekinge och utbyggnad av Tvärleden som förbättrar förhållandena västerifrån via Osby och Olofström till Karlshamn, se Figur 13. Projektet omfattar bl.a. en ca 2 mil lång ny vägsträckning mellan Osby och Markaryd och miljö/trafiksäkerhetsåtgärder genom Olofström. Figur 13. För vägtrafiken planeras Tvärleden 22

4 Sydostlänken mellan Älmhult och Blekinge kustbana via Olofström kan betraktas som en Tvärled i spårsystemet och bl.a. innebära en genare förbindelse från Södra stambanan till Blekinges hamnar. Figur 14. Den felande järnvägslänken 1.5 Projektets omfattning Mellan Älmhult och Olofström finns idag en enkelspårig och oelektrifierad järnväg. Den utnyttjas främst av Volvo för systemtåg mot Göteborg och Gent. Trafiken är relativt omfattande, ca 11 godståg/dygn. Ett starkt önskemål från såväl näringslivet som kommunerna i regionen är att bygga Sydostlänken. Projektet omfattar utbyggnad av en ny järnväg mellan Olofström och Blekinge Kustbana samt elektrifiering och kapacitetshöjande åtgärder längs befintlig bana mellan Älmhult och Olofström. 23

5 Figur 15. Projektets omfattning (kartunderlag; Banverkets järnvägsnätsbeskrivning) 24

6 1.6 Tidigare utredningar och beslut Tanken på att komplettera dagens järnvägsnät med en ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana är inte ny. Flera olika utredningar har tidigare genomförts för att belysa behov och möjligheter. - År 1994 genomfördes studien Älmhult Olofström Karlshamn, Järnvägsförbindelse mellan Södra stambanan och Karlshamns hamn. - År 1997 redovisade Banverket i Systemplan för Småland och Blekinge en ny järnväg Sydostlänken mellan Olofström och Blekinge kustbana. - År 1999 betonade Länsstyrelsen i Blekinge, i ett remissvar till SIKA, Sydostlänkens viktiga roll för länet. - År 2000 genomfördes en idéstudie för Sydostlänken en saknad järnvägsförbindelse mellan Olofström och Blekinge kustbana. I ovanstående utredningar konstateras betydelsen för näringslivet i Blekinge av att bygga ut Sydostlänken. 1.7 Förstudiens avgränsning och syfte Syftet med förstudien är att utreda vilken eller vilka lösningar för Sydostlänken som är möjliga och genomförbara och som därmed bör studeras vidare i en järnvägsutredning. Utredningen av alternativ avgränsas till sträckan Olofström Blekinge kustbana d.v.s. sträckan som kräver nyanläggning av järnväg. För delsträckan Älmhult Olofström beräknas, som underlag för bl.a. samhällsekonomiska slutsatser, kostnaderna för elektrifiering och erforderliga mötesstationer För delsträckan Älmhult Olofström kommer senare en särskild förstudie att genomföras när/om en fortsatt järnvägsutredning för den södra delen ska göras. Trafikförutsättningarna, trafikupplägg, godstransportvolymer etc, har utretts i särskild ordning och tillhandahållits av beställaren. 1.8 Planeringsorganisation För genomförandet av förstudien för Sydostlänken har en regional projektorganisation bildats med företrädare från näringslivet i regionen, Region Blekinge samt Älmhults, Olofströms, Sölvesborgs, Osby och Karlshamns kommuner. Förstudien genomförs enligt Lagen om byggande av järnväg. 25

7 2 Planeringsprocessen för byggande av järnväg 2.1 Fyrstegsprincipen Vid planering av järnvägar ska, liksom vid planering av vägar, en fyrstegsprincip tillämpas för att hushålla med resurser och effektivisera systemet. De fyra stegen innebär att åtgärder för att förbättra förhållandena alltid ska analyseras i följande ordning: Steg 1. Steg 2. Steg 3. Steg 4. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig järnväg Åtgärder som förbättrar befintlig järnväg Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Steg 1 och 2 syftar till att generellt minska res- och transportbehovet och att öka användningen av mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel. Steg 3 innebär att åtgärder för att förbättra befintligt spårsystem ska övervägas innan beslut om nybyggnad fattas. Steg 4 innehåller förstudien som ska klargöra möjliga, genomförbara alternativ för byggande av järnväg. Alternativen kommer ytterligare att utvärderas i efterföljande planeringsskeden. 2.2 Planeringssteg för byggande av ny järnväg Planering och byggande av järnväg regleras av en rad lagar. Huvudlagar är lag om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Även plan- och bygglagen (1987:10) samt kulturminneslagen (1988:950) berör järnvägsplanering och byggande. Planeringsarbetet genomförs i olika arbetsskeden med olika syften och detaljeringsgrad för att järnvägens ändamål ska kunna uppnås med minsta möjliga intrång, olägenhet och med skäliga kostnader. De normala planeringsskedena är idéskede, förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. Figur 16. Planeringsprocessen. 26

8 I de tre första skedena görs framförallt avvägningar mellan allmänna intressen och i järnvägsplansskedet görs avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. I idéskedet identifieras brister och lösningar med syfte att hitta tänkbara lösningar. I förstudiearbetet prövas de tänkbara lösningarna med syfte att hitta genomförbara lösningar. I förstudien görs en översiktlig beskrivning av vilken miljöpåverkan de tänkbara lösningarna kan tänkas ha. Här bör de lösningar som av någon anledning anses vara orimliga att genomföra, till exempel på grund av allt för stor miljöpåverkan, dålig teknisk funktion och väsentligt högre byggkostnader väljas bort. En järnvägsutredning genomförs om det finns olika möjliga lösningar som kräver noggrannare utredningar för att ett val mellan dem ska kunna göras och/eller om projektet ska tillåtlighetsprövas av regeringen. I järnvägsutredning prövas, analyseras och utvärderas de genomförbara lösningarna för att få ett tillräckligt underlag för beslut om val av lösning. Den i järnvägsutredningen valda lösningen ska ha regeringens tillåtlighet innan arbetet med nästa steg, järnvägsplan, kan påbörjas. I järnvägsplanen fastställs järnvägens sträckning och utformning. I planen tydliggörs också vilken mark och vilka fastigheter som blir berörda. När järnvägsplanen är fastställd och har vunnit laga kraft kan spaden sättas i jorden och ett järnvägsbygge påbörjas. I samtliga skeden ingår att samråda med allmänhet och andra berörda intressenter samt att beakta alternativens miljöaspekter. I förstudien görs en översiktlig miljöprövning medan mer fullständiga miljökonsekvensbeskrivningar görs både i järnvägsutredningen och i järnvägsplanen. Länsstyrelsen ska granska och godkänna dessa miljökonsekvensbeskrivningar innan de får tas med i järnvägsutredningen respektive järnvägsplanen. Planeringen av en ny järnväg sker inte enbart utifrån järnvägsplaneringen som beskrivs i lagen om byggande av järnväg. Planeringen hänger intimt samman med främst den kommunala markanvändningsplanering som sker med stöd av Plan- och bygglagen. Kommunerna har planmonopol för upprättade av detaljplaner som reglerar markanvändningen. Detaljplanerna är juridiskt bindande planer och byggande av järnväg får inte ske i strid med dem. 27

9 3 Nulägesbeskrivning 3.1 Dagens trafiksystem Vägar Stommen i vägsystemet i Blekinge är väg E22. Vägen är viktig för Blekinge dels för kontakten med Malmö/Öresundsregionen och Stockholm/Mälardalen dels som förbindelse till hamnarna och mellan städerna i Blekinge. E22 ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Trafiken uppgår till mellan ca och fordon per dygn. Standarden varierar från tvåfältsväg med plankorsningar till motorväg. Den höga trafikintensiteten i kombination med låg standard och begränsad framkomlighet på vissa vägavsnitt utgör en begränsning för näringslivets utveckling och ökar olycksriskerna och miljöstörningarna. Norrifrån till E22 ansluter riksvägarna 28, 29 och 30. De har relativt låg standard och passerar genom ett flertal tätorter. Den primära länsvägen 121 går i princip i Sydostlänkens sträckning från Älmhult till E22 vid Pukavik. Figur 17. Vägnätet i Blekinge 28

10 Järnvägar Nuvarande järnvägar inom berörda området är Kust till kustbanan delen Emmaboda Karlskrona, Blekinge kustbana och godsbanan från Älmhult till Olofström. Samtliga banorna är enkelspåriga. Kust till kustbanan avser Banverket spårupprusta och förse med fjärrstyrning. Blekinge Kustbana, mellan Karlskrona och Kristianstad, har nyligen elektrifierats. Banan har dock låg geometrisk standard med många kurvor som förlänger avstånden och begränsar hastigheten. Sträckan Karlskrona Kristianstad är ca 129 km medan motsvarande sträcka i vägnätet via E22 är ca 110 km. Figur 18. Kust till kustbanan, delen Emmaboda - Karlskrona Figur 19. Blekinge kustbana Kristianstad - Karlskrona 29

11 Godsbanan Älmhult Olofström tillhör Banverket men används idag endast för Volvos transporter till Göteborg och Gent. Banan är oelektrifierad och har låg hastighetsstandard och kapacitet. Ett kort mötesspår finns i Hökön. Oskyddade plankorsningar med vägtrafik förekommer. Figur 20. Godsbanan Älmhult - Olofström Hamnar Blekinge är ett kustlän och goda hamnar finns i samtliga städer. Störst hamnverksamhet finns dock i Karlshamn och i Karlskrona. Båda dessa hamnar har status av s.k. TEN-hamnar d.v.s. de har av EU pekats ut som särskilt viktiga hamnar. Karlshamn Karlshamns Hamn är den största och djupaste hamnen i sydöstra Sverige. Det finns sex hamnområden med totalt 3 kilometer kaj. Vattendjupet är så stort att alla fartyg som tillåts gå in i Östersjön, kan anlöpa Karlshamn. Karlshamns Hamn är en fullservicehamn med utrustning för hantering av alla godstyper och fartygsstorlekar. Hamnen har direktanslutning till Blekinge kustbana såväl öster- som västerut. Idag trafikeras Karlshamn av två RoRo-färjeförbindelser, till Klaipeda i Litauen och Ventspils i Lettland med sex respektive tre avgångar per vecka. Klaipedafärjan angör också Kaliningrad två dagar i veckan. Utöver färjetrafiken pågår en omfattande och frekvent bulk- och styckegodstrafik, främst med destinationer i Nordeuropa. Betydande mängder skogsprodukter och petroleum fraktas dock med oceangående fartyg till och från hamnen. Omsättningen har ökat mycket kraftigt under senare år. Se Figur 22. År 2006 hanterades 7,9 miljoner ton gods över kaj varav 2,9 miljoner ton olja. Hamnen i Karlshamn var därmed landets fjärde största hamn med hänsyn till godsomsättningen. Figur 21. Karlshamns hamn (Stilleryd) 30

12 Godsomsättning Karlshamns Hamn Tusentals ton Figur 22. Godsutveckling via Karlshamns hamnar Karlskrona I Karlskrona finns flera hamnar med totalt 1800 meters kajlängd. Maxdjupet i hamnen är 10 meter. Verköhamnen med kaj för färjetrafik till Gdynia i Polen har järnvägsanslutning till Kust till kustbanan och till Blekinge kustbana. Oljehamnen är belägen i nära anslutning till centrum, där även Handelshamnen finns. Handelshamnen är en resurs för kryssningstrafik. Utöver dessa hamnar har Karlskrona också en fiskhamn och en örlogshamn. Figur 23. Karlskronas hamnar 31

13 Sölvesborg Sölvesborgs hamn hanterar i huvudsak timmer, massaved, skrot och spannmål. Hamnen består av två områden: - yttre hamnen med 8,2 meters vattendjup, ca 450 meter kajlängd och en magasinsareal om ca m 2, hanterar årligen ca 1 miljon ton gods - inre hamnen med 7,2 meters vattendjup och ca 325 meter kajlängd, hanterar spannmål och lossning av massaved Figur 24. Sölvesborgs inre och yttre hamn Liksom för Karlshamns hamn så har även Sölvesborgs hamn haft en positiv utveckling vad gäller hanterat gods under 2000-talets första år. Se Figur 25. Figur 25. Godsutveckling i Sölvesborgs hamn Ronneby Via hamnen i Ronneby hanteras främst mindre mängder skogsprodukter men även en del skrot. Ronneby hamn har ca 400 meter kaj. Omsättningen är ganska blygsam och Karlshamns hamn driver hamnverksamheten enligt samarbetsavtal med Ronneby kommun. 32

14 3.2 Godstransporter Godstransporterna i Blekinge sker idag huvudsakligen med bil och godsflödena har under senare år ökat kraftigt. Även den fortsatta tillväxten förväntas bli betydligt högre i Blekinge än för riket i genomsnitt. Användningen av godstransport med järnväg är i dagsläget mycket blygsam. På Kust-till-Kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda förkommer inga godstransporter. De godstransporter som förekommer går från Blekinge på Blekinge kustbana via Hässleholm till Malmö/Helsingborg. Något direktspår (triangelspår) till Södra stambanan/markarydsbanan norrut finns inte i Hässleholm. Länken Älmhult Olofström trafikeras i nuläget med 11 dieseldrivna godståg/dygn. Godstågen är ca 600 meter långa och har en nettovikt på ca 900 ton (nettovikt är lastens vikt utan vagnar). Cirka hälften av tågen går till Göteborg på Kust till kustbanan och ca hälften via Södra stambanan till Gent i Belgien. Tågen till Göteborg byter lok till ellok i Alvesta medan Gent-tågen byter lok i Älmhult. 3.3 Pendling och tillgänglighet Pendlingen det vill säga resor över en kommungräns för att komma till sitt arbete ökar. Idag pendlar ca en tredjedel av alla förvärvsarbetande ( Länsarbetsnämnden i Blekinge). Inom Blekinge samt till och från grannregionerna sker pendlingen i hög utsträckning med bil men pendlingen med regionala buss- och tåglinjer är också en viktig del av pendlingen. Blekinges största inpendlingskommun är Karlskrona som har drygt inpendlare. Karlskrona hämtar drygt hälften av sin inpendlande arbetskraft från länet och då i första hand Ronneby och Karlshamn. Näst största inpendlingskommun är Olofström med knappt inpendlare. Av inpendlarna till Olofström kommer cirka hälften från länet, framförallt från Karlshamn, Bromölla och Sölvesborg. Den genomsnittliga nettorestiden till och från arbetet för boende i Blekinge är ca 44 minuter vilket är längre än i angränsande län men kortare än i Stockholmsområdet. Även Älmhult är en stor inpendlingsort, mycket tack vare IKEA, men här finns även ett antal andra företag som hämtar arbetskraft utanför kommunen. Inpendling till Älmhult är knappt och utpendlingen knappt

Förstudie. Olofström Blekinge kustbana. Beslutsunderlag 2007 09 05

Förstudie. Olofström Blekinge kustbana. Beslutsunderlag 2007 09 05 Förstudie SYDOSTLÄNKEN Olofström Blekinge kustbana Region Blekinge Karrl lshamns kommun Oloffsttrröms kommun Älmhultts kommun Sölvesborrgs kommun Osby kommun Beslutsunderlag 2007 09 05 Medverkande Styrgrupp

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

ÄLVDALSBANAN 2009-07-01

ÄLVDALSBANAN 2009-07-01 ÄLVDALSBANAN 2009-07-01 Mora Älvdalens Järnväg AB Byggtid 1898 1900 Trafik MVJ t o m 1909 Broförbindelse över Österdalälven i Mora år 1896. FRMJ Trafikerades av GDJ under åren 1909 1948. Banan förstatligades

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

5. KOMMUNIKATIONER. kommunikationer

5. KOMMUNIKATIONER. kommunikationer 5. KOMMUNIKATIONER KOMMUNENS MÅL MED KOMMUNIKATIONER Välutvecklade ger bland annat goda pendlingsmöjligheter. Ronneby kommuns infrastruktur är välutvecklad och ändamålsenlig med en tydlig miljöprofilering

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-04-22 Christer Lundin Strategisk trafikplanering Tel.: 508 263 71 christer.lundin@gfk.stockholm.se 2003-04-01+ Dnr 02-335-2246:1 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Baltic-Link Association

Baltic-Link Association Till: Statssekreterare Mikael Sandström Statsrådsberedningen Inlaga avseende Motorways of the Sea och Kust-till-kust banan Nätverket Baltic-Link Association vill härmed göra sina åsikter och sin inställning

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Mora Malung Rättvik Leksand Gagnef Falun Hofors Storvik Sandviken Gävle Vansbro Ludvika Borlänge

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Planskild korsning i Sala stad

Planskild korsning i Sala stad TJÄNSTESKRIVELSE KOMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering och utveckling planarkitekt Anna Jägvald Planskild korsning i Sala stad Under våren och försommaren har representanter från Sala kommun, Företagarcentrum

Läs mer

Infrastruktur i Blekinge

Infrastruktur i Blekinge Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1682 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S) Infrastruktur i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Västerdalsbanan Förslag till återupptagen persontrafik

Västerdalsbanan Förslag till återupptagen persontrafik Det är känt att goda tågförbindelser brukar ge orterna längs en bana ett uppsving och till och med kunna vända en avfolkningstrend. I tabellen på nästa sida ser man att många orter längs den ursprungliga

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Bitter strid om ny bana

Bitter strid om ny bana Dagens Industri 20150404 Bitter strid om ny bana Kampen om höghastighetsbanans dragning klyver Småland i två läger. I västra ringhörnan står Ljungby och Värnamo - i den östra Växjö och Kalmar. I potten

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 5 Reducerad busstrafik 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 5: Reducerad busstrafik. Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

OKTOBER 2005. Förutsättningar, drivkrafter och effekter. Nyköping Östgötalänken AB

OKTOBER 2005. Förutsättningar, drivkrafter och effekter. Nyköping Östgötalänken AB OKTOBER 2005 Regionförstoring med Ostlänken Förutsättningar, drivkrafter och effekter Nyköping Östgötalänken AB Sammanfattning Ostlänken är cirka femton mil dubbelspår för höghastighetståg mellan Södertälje

Läs mer

Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun

Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun Planbeskrivning Handlingar Syfte Läge Areal Detaljplanen omfattar

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

Hållbara resor och transporter Seminarium tillsammans med Region Skåne. Att välja rätt väg

Hållbara resor och transporter Seminarium tillsammans med Region Skåne. Att välja rätt väg Hållbara resor och transporter Seminarium tillsammans med Region Skåne Att välja rätt väg LEIF ZETTERBERG Helsingborg 7 december 2007 Hur ser morgondagen ut? Globalisering Teknikutveckling Värderingsförändringar

Läs mer

Karlsborgsbanan Förslag till återupptagen tågtrafik

Karlsborgsbanan Förslag till återupptagen tågtrafik Det är känt att goda tågförbindelser brukar ge orterna längs en bana ett uppsving och till och med kunna vända en avfolkningstrend. Men, tyvärr inser inte många styrande i Skövde med omgivning vilken fantastisk

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik. Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058

FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik. Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058 FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058 Titel: Förstudie Bergslagsbanan, Gävle - Storvik, Gävle och Sandvikens kommun,

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Halmstad - Nässjö Förslag till förbättrad tågtrafik

Halmstad - Nässjö Förslag till förbättrad tågtrafik Följande är en studie över hur persontrafiken kan förbättras/räddas på banan Halmstad-Nässjö (HNJ). Som underlag har använts Bandata från Trafikverket, kartor i Google Maps och från Lantmäteriets hemsida.

Läs mer

Stråkanalys Projekt Fjällvägen

Stråkanalys Projekt Fjällvägen Stråkanalys Projekt Fjällvägen Riksväg 83/84 är en ca 40 mil lång interregional pulsåder mellan Tönnebro och norska gränsen. Riksvägarna länkar samman fyra kommuner. Söderhamns, Bollnäs och Ljusdals kommuner

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Till Energimyndigheten Er referens 2010-5138 Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk En fortsatt utbyggnad av vindkraften är central om

Läs mer

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg

ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg ERTMS för en konkurrenskraftig järnväg Ett gränsöverskridande, gemensamt trafikstyrningssystem för järnvägen och Europa behöver en konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade EU 1996 att ett

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336

16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 16 Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur RS150336 Ärende Inom ramen för samarbetet Regionsamverkan Sydsverige har ett gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur tagits fram. Region

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Uddevalla i regionen; Mellankommunala frågor

Uddevalla i regionen; Mellankommunala frågor 20 Uddevalla i regionen; Mellankommunala frågor 21 Detta kapitel visar Uddevalla i regionen och utvecklingsfrågor som Uddevalla delar med kommuner i närheten. Uddevalla i regionen Uddevallas läge vid E6

Läs mer

Förstudie Mötesspår mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. Jenny Åkerholm 040-20 29 45 jenny.akerholm@banverket.se

Förstudie Mötesspår mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. Jenny Åkerholm 040-20 29 45 jenny.akerholm@banverket.se Förstudie Mötesspår mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby Jenny Åkerholm 040-20 29 45 jenny.akerholm@banverket.se Dagordning Trafikering Sven Hult, Blekingetrafiken Projektet Peter Andersson, Tyréns Miljö Edyta

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

2 Strategier. 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål

2 Strategier. 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål ÖP 2 Strategier 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål 2.1 Strategier Framtidsfrågor kunna åtgärdas, i synnerhet om det är bra för såväl kommunen som regionen. Men det är viktigt att betona att Partille även måste

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (25) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kommunikationer Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 Länsplanen

Läs mer

AKTUELLA PLANER 77 78 Mellanstaden-med lokala och regionala intressen i samverkan Aktuella planer Aktuella planer Karlskrona kommun har ingen övergripande planering eller policy för projektområdet Däremot

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA

GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA GRUPPDISKUSSION NULÄGET OCH UTMANINGARNA Har vi beskrivit nuläget rätt? Frågan om Storregion fattas nodstäder i hela storregionen och arbetsmarknadsregioner. Planera utifrån prognoser istället för mål-förhållningssätt,

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen 2010-02-05 F09-14329/TR50

Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen 2010-02-05 F09-14329/TR50 Ert datum Er beteckning Banverket Leveransdivsionen LPnTu SE-781 85 BORLÄNGE Sweden Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen Överbelastning under

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer