SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD"

Transkript

1 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Städservice Säkerhet Funktionschef Gustaf Damberg Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Hans Ljungberg Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Per-Arne Larsson Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad/övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Administrativ chef ansvarar för kommunens växel samt kontorsservice. Under hösten har en ny organisation för TOF trätt i kraft för bland annat mark och anläggning som tidigare låg inom UTK och SHB. Det innebär att numera finns all fastighetsskötsel och all markskötsel på ett ställe i förvaltningen. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Målen ingår i verksamhetsplanen. 110

2 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verks, bidrag o övr tjänster Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader I resultaträkningen ingår upphandlingsenheten för bokslut som numera tillhör administrativt stöd. Mark och anläggning ingår i resultaträkningen från och med 1 september (budget ). Utvecklingen av kontaktcentret fortsätter med finansiering från sektorerna i takt med att vissa uppgifter överförs från sektorerna till kontaktcentret. I fastställd budget/plan ingår volymökningar inom i stort sett alla funktioner. För IT budgeteras nya tjänster för att delvis möta förändrat behov från övriga sektorer. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. Fördelning av bruttokostnader för budget Måltidsservice 18% Städservice 7% Säkerhet 1% Sektorsledning 2% IT 7% Mark och anläggning 17% Fastighet 48% 111

3 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Investeringsbudget/plan 2018 Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Verksamhetsfastigheter, fritid Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Övrig investering inom sektorn Summa Sektor för teknik och försörjningsstöd Inkomst Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Sektorns investeringsbudget omfattar 631 mkr under femårsperioden, jämfört med drygt 488 mkr i föregående års plan. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar/miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se även bilagan med investeringsbudget/plan 2018 för mer information om sektorns investeringar. 112

4 Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ledningsfunktionen ansvarar för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd. Funktionen ansvarar även för kommunens kontaktcenter samt kontorsservice. Ekonomi Belopp, tkr Ledning Intäkt Kostnad Netto För kontaktcentret budgeteras en utökning med två tjänster med finansiering från sektorerna. 113

5 Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar, påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Informationsmått Total area, BRA* Varav ägda Varav hyrda Area per invånare, /inv 5,50 5,43 5,46 5,41 5,41 *BRA = bruksarea Ekonomi Belopp, tkr Fastighet Intäkt Kostnad Netto erade volymökningar består av tillkommande objekt enligt lokalresursplanen. för skolvaktmästare är överförda från fritid med 5,7 mkr. Internhyresintäkterna har räknats upp med aktuellt KPI-index vilket också gäller kostnaderna med undantag av personalkostnader och kapitalkostnader enligt gällande beräkningsmodell. År budgeteras ett tillfälligt tillskott för planerat underhåll på 2,4 mkr. Nästföljande år utgår tillskottet samt ytterligare 2,4 mkr. Dessutom budgeteras 0,4 mkr för kapitalkostnader till följd av renovering av Hindås stationshus. Detta finansieras genom motsvarande minskning av planerat underhåll. 114

6 Fastighet Fördelning av bruttokostnader för budget Externa hyror 13% Övrigt 3% Adm 3% Energi, VA, avfall 16% Fastighetsskötsel 11% Akut underhåll 1% Kapitalkostnad 44% erat underhåll 9% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Vid NKIundersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. Resultatet av NKI 59 Minst 62 Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll Mätning av skadegörelse Minst 62 Minst 62 Minst % 100 % 100 % 100 % 100 % 472 tkr 700 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr ering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Långsiktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl internprissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformning av avtal uppmuntras till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Kontrolleras varje år Andel hyresgäster med avtal med incitament 5 % 5 % 7 % 9 % 11 % 115

7 Fastighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Total energianvändning, kwh/ (normalårskorrigerad) Antal ägda objekt/ med olja Antal ägda objekt/ med vattenburen el /direktverkande el Antal objekt/ där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan st st st st 0 12 st st st 0 6 st st st 0 5 st st st 0 4 st st 314 Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Kontroll genom underhållsplan* +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % * Inventering av underhållsskulden pågår och en redovisning kan göras först år. Fastighet genomför en brukarundersökning vartannat år: Nästa kommer att utföras under. Syftet med undersökningen är främst att förbättra kommunikationen mellan fastighet och verksamheterna men även att kartlägga och åtgärda de brister som brukaren upplever i och runt de av fastighet tillhandahållna lokalerna. Fastighet gör tillsammans med enhetscheferna kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljöprotokollen för att åtgärda de protokollförda bristerna. All skadegörelse skall rapporteras in till en databas och den informationen ligger till grund för arbetet som görs för att förebygga skadegörelse. Vid nybyggnation beaktas byggnadens läge och utformning i syfte att minska skadegörelse. Lokalresursplaneringsgruppen arbetar kontinuerligt med att se över läget när det gäller ägda och inhyrda lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. + För att minska användandet av energi och vatten fortsätter fastighet på ett tydligt sätt att kommunicera målet med lokalbrukarna. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortsätter, bl.a. genom förbättring av styrning och övervakning av installationer. Underhållsplanen syftar till att kartlägga verkligt underhållsbehov för att undvika eftersatt underhåll och därmed skjuta ett underhållsberg framför sig. Ett arbete pågår för att fastställa den verkliga underhållsskulden. 116

8 IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att, för Härryda och Bollebygds kommuner, upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger medarbetarna inom Härryda och Bollebygds kommuner stöd och support. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet såsom kontohantering, e-post, utskriftshantering och trådlös kommunikation med kapacitet upp till 5000 digitala enheter (datorer, Iphone, Ipad). Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk Ca 2000 Ca Ca Ca Antal samtal till servicedesk Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad)* Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet * Under kommer troligen Bollebygds kommuns skolor att gå över till en pedagogisk plattform motsvarande Härryda kommuns, vilket innebär en minskning av supporterade enheter då skolan hanterar dessa själva. Ekonomi Belopp, tkr IT Intäkt Kostnad Netto I budgeten ingår nya tjänster för att möta förändrat behov från övriga sektorer. Dessa finansieras av sänkta konsultkostnader samt att tjänsten som IT-strateg utgår. Kostnader budgeteras för övergång till ny Windowsmiljö samt översyn av nätverksoperativ år. I budgeten ingår också intäkter och kostnader till följd av ett nytt avtal med sektorn för utbildning och kultur gällande drift av nätverk, servrar och användaradministration. Dessutom tillkommer kostnader för fibernät för att nå regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år

9 IT Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 18% Lön + PO 31% Konsultkostnader 11% Inköp av hårdvara 7% Kapitalkostnader 19% Licenskostnader 14% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. Jag får bra service av personalen på ITfunktionen* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen* Den information jag får är av hög kvalitet* 91 % 90 % 90 % 90 % 90 % 93 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 90 % 90 % 90 % IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Personalen ät 84 % 90 % 90 % 90 % 90 % tillgänglig när jag behöver hjälp* Antal totalstopp Väntetid per samtal i servicedesk (minuter) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 * Enligt chefsenkät IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. Servicedesk har en modern köfunktion med bland annat callbackfunktion. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Data som långtidslagras på band finns även tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 118

10 Mark och anläggning MARK OCH ANLÄGGNING Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen. I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan bidragsfinansierad verksamhet Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Ekonomi Belopp, tkr Mark och anläggning Intäkt Kostnad Netto Mark och anläggning har budgeterat för en föreningsbyggd idrottshall i Landvetter år samt en ny sporthall i Mölnlycke från halvåret. 119

11 Mark och anläggning Fördelning av bruttokostnader för budget Övrigt 41% Lokaler 18% Kapitalkostnader 9% Föreningsbidrag 7% Personal 25% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anlägg-ingar till förening-livet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Antal föreningar med policy avseende hälsa och livsstil Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Andel (i %) nöjda föreningar /63 50/50 50/50 50/50 50/ Fritid startade ett arbete i avsikt att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy avseende hälsa och livsstil. Arbetet har gått trögt och förmodligen kan endast två föreningar sägas komma i mål under. Föreningarna är ovana vid diskussionen och skall förutom sin ordinarie verksamhet kunna avsätta tid både i styrelsen och bland ledarna för arbetet. En jämn könsfördelning är önskvärd och förmodligen kommer målet att nås under. Fritid tar i samråd med föreningarna in mer information för att få en heltäckande bild. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen kan siffrorna jämföras. 120

12 Mark och anläggning + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt skall elitverksamheten ges rimliga förutsättningar och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritidskontoret styr tidfördelningen i kommunala anläggningar och fördelning av tider sker i regel en gång per år. illgängliga lokaler och anläggningar svarar aldrig mot de behov och önskemål som föreningslivet har. Fritid kommer från och med att genom enkäter till föreningarna få en bättre uppfattning om hur de upplever tidfördelning m.m. Omklädningsrummen i en del anläggningar håller inte god standard, bland annat avseende städning. Relativt nya omklädningsrum av god standard (ex. Wallenstamshallen) kommer att användas som mått på normalstandard. De önskemål och behov som idag är svårast att tillfredsställa rör tider i idrottshallar och tider på gräs- eller konstgräsplaner. Nya hallar diskuteras med det finns inga konkreta planer på sådana. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än tillgången, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få träningstider. Fritid diskuterar med föreningslivet möjligheter att bygga en föreningsdriven idrottshall i Landvetter och medel finns i budgeten från. Situationen för fotbollsföreningarna har blivit bättre. Nya konstgräsplaner 2011 och i Landvetter förbättrar situationen avsevärt. Situationen gällande fotbollsplaner i Mölnlycke är god och förbättras från och med när en konstgräsplan ersätter en befintlig grusplan. I Härryda anläggs en konstgräsplan under. Hällingsjö har god kapacitet, dock ingen konstgräsplan. I Rävlanda pågår diskussioner mellan kommun och förening kring möjligheterna att bygga ut fotbollsområdet i Bråtared. 121

13 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen, regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Ekonomi Belopp, tkr Måltidsservice Intäkt Kostnad Netto en har justerats utifrån kända volymförändringar. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. År finns ett tillkommande anslag på 0,3 mkr för livsmedel på grund av stigande priser. Fördelning av bruttokostnader för budget Lokalhyror 14% Övriga kostnader 5% Råvaror 27% Lön + PO 54% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 122

14 Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät Skolan Ätandefrekv ens Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät 96 % 95 % 95 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 59 % 60 % 65 % 65 % Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Särskilda boenden Socialstyrel sens öppna jämförelser* Andel brukare som kan välja mellan två maträtter Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära Andel nöjda vårdnadshavare respektive elever Antal pedagogiska måltider** 73 % 80 % 80 % 80 % 0 % 30 % 46 % 72 % 72 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass Måltiderna näringsberäknas av kostsamordnaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Målet är att hela måltidsservice ska miljödiplomeras under. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Måltidsservice medarbetare utbildas fortlöpande i dietik och näringslära för att säkra kvaliteten på den serverade maten. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom dialog med UTK påtalas vikten av att pedagoger äter lunch med sina elever. 123

15 Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått 2 Städyta m Antal städobjekt Ekonomi Belopp, tkr Städservice Intäkt Kostnad Netto Effektiviseringen av städservice fortgår under och men planar sedan ut då organisationen anpassas efter ett antal tillkommande objekt såsom tillbyggnad av kommunhuset samt nybyggnad av Rullstenens förskola och Landvetter kulturhus. Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 7% Material 11% Lön + PO 82% 124

16 Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning (%) Svarsfrekvens enkätundersökning (%) 65, , Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter (%) 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning (%) Andel av personalen som är certifierad enligt SRY (%) Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard, och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. En gång per år hålls husmöten där någon ur städpersonalen deltar. Städservice har uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 125

17 SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Säkerhet Intäkt Kostnad Netto Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 25% Lön + PO 47% Bevakningskostnader 28% 126

18 SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Antal krisledningsövningar per år Plats 29 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 2 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom att ta emot polisanmälan, hittegodshantering samt viss vägledning. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. Säkerhetsfunktionen är ett aktivt stöd för hela den kommunala organisationen när det gäller systematiskt säkerhetsarbete. 127

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer