SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD"

Transkript

1 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Städservice Säkerhet Funktionschef Gustaf Damberg Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Hans Ljungberg Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Per-Arne Larsson Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad/övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Administrativ chef ansvarar för kommunens växel samt kontorsservice. Under hösten har en ny organisation för TOF trätt i kraft för bland annat mark och anläggning som tidigare låg inom UTK och SHB. Det innebär att numera finns all fastighetsskötsel och all markskötsel på ett ställe i förvaltningen. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Målen ingår i verksamhetsplanen. 110

2 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verks, bidrag o övr tjänster Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader I resultaträkningen ingår upphandlingsenheten för bokslut som numera tillhör administrativt stöd. Mark och anläggning ingår i resultaträkningen från och med 1 september (budget ). Utvecklingen av kontaktcentret fortsätter med finansiering från sektorerna i takt med att vissa uppgifter överförs från sektorerna till kontaktcentret. I fastställd budget/plan ingår volymökningar inom i stort sett alla funktioner. För IT budgeteras nya tjänster för att delvis möta förändrat behov från övriga sektorer. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. Fördelning av bruttokostnader för budget Måltidsservice 18% Städservice 7% Säkerhet 1% Sektorsledning 2% IT 7% Mark och anläggning 17% Fastighet 48% 111

3 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Investeringsbudget/plan 2018 Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Verksamhetsfastigheter, fritid Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Övrig investering inom sektorn Summa Sektor för teknik och försörjningsstöd Inkomst Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Sektorns investeringsbudget omfattar 631 mkr under femårsperioden, jämfört med drygt 488 mkr i föregående års plan. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar/miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se även bilagan med investeringsbudget/plan 2018 för mer information om sektorns investeringar. 112

4 Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ledningsfunktionen ansvarar för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd. Funktionen ansvarar även för kommunens kontaktcenter samt kontorsservice. Ekonomi Belopp, tkr Ledning Intäkt Kostnad Netto För kontaktcentret budgeteras en utökning med två tjänster med finansiering från sektorerna. 113

5 Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar, påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Informationsmått Total area, BRA* Varav ägda Varav hyrda Area per invånare, /inv 5,50 5,43 5,46 5,41 5,41 *BRA = bruksarea Ekonomi Belopp, tkr Fastighet Intäkt Kostnad Netto erade volymökningar består av tillkommande objekt enligt lokalresursplanen. för skolvaktmästare är överförda från fritid med 5,7 mkr. Internhyresintäkterna har räknats upp med aktuellt KPI-index vilket också gäller kostnaderna med undantag av personalkostnader och kapitalkostnader enligt gällande beräkningsmodell. År budgeteras ett tillfälligt tillskott för planerat underhåll på 2,4 mkr. Nästföljande år utgår tillskottet samt ytterligare 2,4 mkr. Dessutom budgeteras 0,4 mkr för kapitalkostnader till följd av renovering av Hindås stationshus. Detta finansieras genom motsvarande minskning av planerat underhåll. 114

6 Fastighet Fördelning av bruttokostnader för budget Externa hyror 13% Övrigt 3% Adm 3% Energi, VA, avfall 16% Fastighetsskötsel 11% Akut underhåll 1% Kapitalkostnad 44% erat underhåll 9% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Vid NKIundersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. Resultatet av NKI 59 Minst 62 Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll Mätning av skadegörelse Minst 62 Minst 62 Minst % 100 % 100 % 100 % 100 % 472 tkr 700 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr ering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Långsiktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl internprissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformning av avtal uppmuntras till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Kontrolleras varje år Andel hyresgäster med avtal med incitament 5 % 5 % 7 % 9 % 11 % 115

7 Fastighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Total energianvändning, kwh/ (normalårskorrigerad) Antal ägda objekt/ med olja Antal ägda objekt/ med vattenburen el /direktverkande el Antal objekt/ där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan st st st st 0 12 st st st 0 6 st st st 0 5 st st st 0 4 st st 314 Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Kontroll genom underhållsplan* +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % * Inventering av underhållsskulden pågår och en redovisning kan göras först år. Fastighet genomför en brukarundersökning vartannat år: Nästa kommer att utföras under. Syftet med undersökningen är främst att förbättra kommunikationen mellan fastighet och verksamheterna men även att kartlägga och åtgärda de brister som brukaren upplever i och runt de av fastighet tillhandahållna lokalerna. Fastighet gör tillsammans med enhetscheferna kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljöprotokollen för att åtgärda de protokollförda bristerna. All skadegörelse skall rapporteras in till en databas och den informationen ligger till grund för arbetet som görs för att förebygga skadegörelse. Vid nybyggnation beaktas byggnadens läge och utformning i syfte att minska skadegörelse. Lokalresursplaneringsgruppen arbetar kontinuerligt med att se över läget när det gäller ägda och inhyrda lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. + För att minska användandet av energi och vatten fortsätter fastighet på ett tydligt sätt att kommunicera målet med lokalbrukarna. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortsätter, bl.a. genom förbättring av styrning och övervakning av installationer. Underhållsplanen syftar till att kartlägga verkligt underhållsbehov för att undvika eftersatt underhåll och därmed skjuta ett underhållsberg framför sig. Ett arbete pågår för att fastställa den verkliga underhållsskulden. 116

8 IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att, för Härryda och Bollebygds kommuner, upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger medarbetarna inom Härryda och Bollebygds kommuner stöd och support. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet såsom kontohantering, e-post, utskriftshantering och trådlös kommunikation med kapacitet upp till 5000 digitala enheter (datorer, Iphone, Ipad). Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk Ca 2000 Ca Ca Ca Antal samtal till servicedesk Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad)* Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet * Under kommer troligen Bollebygds kommuns skolor att gå över till en pedagogisk plattform motsvarande Härryda kommuns, vilket innebär en minskning av supporterade enheter då skolan hanterar dessa själva. Ekonomi Belopp, tkr IT Intäkt Kostnad Netto I budgeten ingår nya tjänster för att möta förändrat behov från övriga sektorer. Dessa finansieras av sänkta konsultkostnader samt att tjänsten som IT-strateg utgår. Kostnader budgeteras för övergång till ny Windowsmiljö samt översyn av nätverksoperativ år. I budgeten ingår också intäkter och kostnader till följd av ett nytt avtal med sektorn för utbildning och kultur gällande drift av nätverk, servrar och användaradministration. Dessutom tillkommer kostnader för fibernät för att nå regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år

9 IT Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 18% Lön + PO 31% Konsultkostnader 11% Inköp av hårdvara 7% Kapitalkostnader 19% Licenskostnader 14% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. Jag får bra service av personalen på ITfunktionen* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen* Den information jag får är av hög kvalitet* 91 % 90 % 90 % 90 % 90 % 93 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 90 % 90 % 90 % IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Personalen ät 84 % 90 % 90 % 90 % 90 % tillgänglig när jag behöver hjälp* Antal totalstopp Väntetid per samtal i servicedesk (minuter) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 * Enligt chefsenkät IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. Servicedesk har en modern köfunktion med bland annat callbackfunktion. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Data som långtidslagras på band finns även tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 118

10 Mark och anläggning MARK OCH ANLÄGGNING Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen. I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan bidragsfinansierad verksamhet Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Ekonomi Belopp, tkr Mark och anläggning Intäkt Kostnad Netto Mark och anläggning har budgeterat för en föreningsbyggd idrottshall i Landvetter år samt en ny sporthall i Mölnlycke från halvåret. 119

11 Mark och anläggning Fördelning av bruttokostnader för budget Övrigt 41% Lokaler 18% Kapitalkostnader 9% Föreningsbidrag 7% Personal 25% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anlägg-ingar till förening-livet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Antal föreningar med policy avseende hälsa och livsstil Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Andel (i %) nöjda föreningar /63 50/50 50/50 50/50 50/ Fritid startade ett arbete i avsikt att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy avseende hälsa och livsstil. Arbetet har gått trögt och förmodligen kan endast två föreningar sägas komma i mål under. Föreningarna är ovana vid diskussionen och skall förutom sin ordinarie verksamhet kunna avsätta tid både i styrelsen och bland ledarna för arbetet. En jämn könsfördelning är önskvärd och förmodligen kommer målet att nås under. Fritid tar i samråd med föreningarna in mer information för att få en heltäckande bild. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen kan siffrorna jämföras. 120

12 Mark och anläggning + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt skall elitverksamheten ges rimliga förutsättningar och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritidskontoret styr tidfördelningen i kommunala anläggningar och fördelning av tider sker i regel en gång per år. illgängliga lokaler och anläggningar svarar aldrig mot de behov och önskemål som föreningslivet har. Fritid kommer från och med att genom enkäter till föreningarna få en bättre uppfattning om hur de upplever tidfördelning m.m. Omklädningsrummen i en del anläggningar håller inte god standard, bland annat avseende städning. Relativt nya omklädningsrum av god standard (ex. Wallenstamshallen) kommer att användas som mått på normalstandard. De önskemål och behov som idag är svårast att tillfredsställa rör tider i idrottshallar och tider på gräs- eller konstgräsplaner. Nya hallar diskuteras med det finns inga konkreta planer på sådana. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än tillgången, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få träningstider. Fritid diskuterar med föreningslivet möjligheter att bygga en föreningsdriven idrottshall i Landvetter och medel finns i budgeten från. Situationen för fotbollsföreningarna har blivit bättre. Nya konstgräsplaner 2011 och i Landvetter förbättrar situationen avsevärt. Situationen gällande fotbollsplaner i Mölnlycke är god och förbättras från och med när en konstgräsplan ersätter en befintlig grusplan. I Härryda anläggs en konstgräsplan under. Hällingsjö har god kapacitet, dock ingen konstgräsplan. I Rävlanda pågår diskussioner mellan kommun och förening kring möjligheterna att bygga ut fotbollsområdet i Bråtared. 121

13 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen, regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Ekonomi Belopp, tkr Måltidsservice Intäkt Kostnad Netto en har justerats utifrån kända volymförändringar. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. År finns ett tillkommande anslag på 0,3 mkr för livsmedel på grund av stigande priser. Fördelning av bruttokostnader för budget Lokalhyror 14% Övriga kostnader 5% Råvaror 27% Lön + PO 54% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 122

14 Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät Skolan Ätandefrekv ens Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät 96 % 95 % 95 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 59 % 60 % 65 % 65 % Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Särskilda boenden Socialstyrel sens öppna jämförelser* Andel brukare som kan välja mellan två maträtter Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära Andel nöjda vårdnadshavare respektive elever Antal pedagogiska måltider** 73 % 80 % 80 % 80 % 0 % 30 % 46 % 72 % 72 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass Måltiderna näringsberäknas av kostsamordnaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Målet är att hela måltidsservice ska miljödiplomeras under. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Måltidsservice medarbetare utbildas fortlöpande i dietik och näringslära för att säkra kvaliteten på den serverade maten. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom dialog med UTK påtalas vikten av att pedagoger äter lunch med sina elever. 123

15 Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått 2 Städyta m Antal städobjekt Ekonomi Belopp, tkr Städservice Intäkt Kostnad Netto Effektiviseringen av städservice fortgår under och men planar sedan ut då organisationen anpassas efter ett antal tillkommande objekt såsom tillbyggnad av kommunhuset samt nybyggnad av Rullstenens förskola och Landvetter kulturhus. Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 7% Material 11% Lön + PO 82% 124

16 Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning (%) Svarsfrekvens enkätundersökning (%) 65, , Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter (%) 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning (%) Andel av personalen som är certifierad enligt SRY (%) Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard, och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. En gång per år hålls husmöten där någon ur städpersonalen deltar. Städservice har uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 125

17 SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Säkerhet Intäkt Kostnad Netto Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 25% Lön + PO 47% Bevakningskostnader 28% 126

18 SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Antal krisledningsövningar per år Plats 29 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 2 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom att ta emot polisanmälan, hittegodshantering samt viss vägledning. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. Säkerhetsfunktionen är ett aktivt stöd för hela den kommunala organisationen när det gäller systematiskt säkerhetsarbete. 127

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015 SOLNA STAD Socialförvaltningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL 11 Ärende: Plats: Tid: Verksamhetsplan för Socialnämnden och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Maten är bara en del av måltiden Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Det goda livet. Förord Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens.

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Härryda kommun Mars 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Verksamhetsplan för Servicenämnden

Verksamhetsplan för Servicenämnden Verksamhetsplan 1 (10) Datum 2014-09-09 Verksamhetsplan för Servicenämnden Inledning Servicenämnden ansvar för kommunens interna service till förvaltningarna. Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter

Läs mer

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Rapport från Stadsrevisionen Nr 22, 2014 Dnr 3.1.2-58/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Remiss Kostutredning 13-10-17

Remiss Kostutredning 13-10-17 Remiss Kostutredning 13-10-17 Svar från Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg 13-09-25 beslutade KS (KS 191) att en kompletterad kostutredning skulle sändas på remiss till kommunens politiska partier

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer