SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD"

Transkript

1 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Städservice Säkerhet Funktionschef Gustaf Damberg Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Hans Ljungberg Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Per-Arne Larsson Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad/övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Administrativ chef ansvarar för kommunens växel samt kontorsservice. Under hösten har en ny organisation för TOF trätt i kraft för bland annat mark och anläggning som tidigare låg inom UTK och SHB. Det innebär att numera finns all fastighetsskötsel och all markskötsel på ett ställe i förvaltningen. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Målen ingår i verksamhetsplanen. 110

2 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verks, bidrag o övr tjänster Lokalkostnader Avskrivning, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader I resultaträkningen ingår upphandlingsenheten för bokslut som numera tillhör administrativt stöd. Mark och anläggning ingår i resultaträkningen från och med 1 september (budget ). Utvecklingen av kontaktcentret fortsätter med finansiering från sektorerna i takt med att vissa uppgifter överförs från sektorerna till kontaktcentret. I fastställd budget/plan ingår volymökningar inom i stort sett alla funktioner. För IT budgeteras nya tjänster för att delvis möta förändrat behov från övriga sektorer. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. Fördelning av bruttokostnader för budget Måltidsservice 18% Städservice 7% Säkerhet 1% Sektorsledning 2% IT 7% Mark och anläggning 17% Fastighet 48% 111

3 SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Investeringsbudget/plan 2018 Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Verksamhetsfastigheter, fritid Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Övrig investering inom sektorn Summa Sektor för teknik och försörjningsstöd Inkomst Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst 0 0 Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Sektorns investeringsbudget omfattar 631 mkr under femårsperioden, jämfört med drygt 488 mkr i föregående års plan. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar/miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se även bilagan med investeringsbudget/plan 2018 för mer information om sektorns investeringar. 112

4 Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ledningsfunktionen ansvarar för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd. Funktionen ansvarar även för kommunens kontaktcenter samt kontorsservice. Ekonomi Belopp, tkr Ledning Intäkt Kostnad Netto För kontaktcentret budgeteras en utökning med två tjänster med finansiering från sektorerna. 113

5 Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar, påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Informationsmått Total area, BRA* Varav ägda Varav hyrda Area per invånare, /inv 5,50 5,43 5,46 5,41 5,41 *BRA = bruksarea Ekonomi Belopp, tkr Fastighet Intäkt Kostnad Netto erade volymökningar består av tillkommande objekt enligt lokalresursplanen. för skolvaktmästare är överförda från fritid med 5,7 mkr. Internhyresintäkterna har räknats upp med aktuellt KPI-index vilket också gäller kostnaderna med undantag av personalkostnader och kapitalkostnader enligt gällande beräkningsmodell. År budgeteras ett tillfälligt tillskott för planerat underhåll på 2,4 mkr. Nästföljande år utgår tillskottet samt ytterligare 2,4 mkr. Dessutom budgeteras 0,4 mkr för kapitalkostnader till följd av renovering av Hindås stationshus. Detta finansieras genom motsvarande minskning av planerat underhåll. 114

6 Fastighet Fördelning av bruttokostnader för budget Externa hyror 13% Övrigt 3% Adm 3% Energi, VA, avfall 16% Fastighetsskötsel 11% Akut underhåll 1% Kapitalkostnad 44% erat underhåll 9% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Vid NKIundersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. Resultatet av NKI 59 Minst 62 Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll Mätning av skadegörelse Minst 62 Minst 62 Minst % 100 % 100 % 100 % 100 % 472 tkr 700 tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr ering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Långsiktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl internprissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformning av avtal uppmuntras till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Kontrolleras varje år Andel hyresgäster med avtal med incitament 5 % 5 % 7 % 9 % 11 % 115

7 Fastighet Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Total energianvändning, kwh/ (normalårskorrigerad) Antal ägda objekt/ med olja Antal ägda objekt/ med vattenburen el /direktverkande el Antal objekt/ där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan st st st st 0 12 st st st 0 6 st st st 0 5 st st st 0 4 st st 314 Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Kontroll genom underhållsplan* +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % * Inventering av underhållsskulden pågår och en redovisning kan göras först år. Fastighet genomför en brukarundersökning vartannat år: Nästa kommer att utföras under. Syftet med undersökningen är främst att förbättra kommunikationen mellan fastighet och verksamheterna men även att kartlägga och åtgärda de brister som brukaren upplever i och runt de av fastighet tillhandahållna lokalerna. Fastighet gör tillsammans med enhetscheferna kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljöprotokollen för att åtgärda de protokollförda bristerna. All skadegörelse skall rapporteras in till en databas och den informationen ligger till grund för arbetet som görs för att förebygga skadegörelse. Vid nybyggnation beaktas byggnadens läge och utformning i syfte att minska skadegörelse. Lokalresursplaneringsgruppen arbetar kontinuerligt med att se över läget när det gäller ägda och inhyrda lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. + För att minska användandet av energi och vatten fortsätter fastighet på ett tydligt sätt att kommunicera målet med lokalbrukarna. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortsätter, bl.a. genom förbättring av styrning och övervakning av installationer. Underhållsplanen syftar till att kartlägga verkligt underhållsbehov för att undvika eftersatt underhåll och därmed skjuta ett underhållsberg framför sig. Ett arbete pågår för att fastställa den verkliga underhållsskulden. 116

8 IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att, för Härryda och Bollebygds kommuner, upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger medarbetarna inom Härryda och Bollebygds kommuner stöd och support. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet såsom kontohantering, e-post, utskriftshantering och trådlös kommunikation med kapacitet upp till 5000 digitala enheter (datorer, Iphone, Ipad). Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk Ca 2000 Ca Ca Ca Antal samtal till servicedesk Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad)* Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet * Under kommer troligen Bollebygds kommuns skolor att gå över till en pedagogisk plattform motsvarande Härryda kommuns, vilket innebär en minskning av supporterade enheter då skolan hanterar dessa själva. Ekonomi Belopp, tkr IT Intäkt Kostnad Netto I budgeten ingår nya tjänster för att möta förändrat behov från övriga sektorer. Dessa finansieras av sänkta konsultkostnader samt att tjänsten som IT-strateg utgår. Kostnader budgeteras för övergång till ny Windowsmiljö samt översyn av nätverksoperativ år. I budgeten ingår också intäkter och kostnader till följd av ett nytt avtal med sektorn för utbildning och kultur gällande drift av nätverk, servrar och användaradministration. Dessutom tillkommer kostnader för fibernät för att nå regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år

9 IT Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 18% Lön + PO 31% Konsultkostnader 11% Inköp av hårdvara 7% Kapitalkostnader 19% Licenskostnader 14% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. Jag får bra service av personalen på ITfunktionen* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen* Den information jag får är av hög kvalitet* 91 % 90 % 90 % 90 % 90 % 93 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 90 % 90 % 90 % IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Personalen ät 84 % 90 % 90 % 90 % 90 % tillgänglig när jag behöver hjälp* Antal totalstopp Väntetid per samtal i servicedesk (minuter) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 * Enligt chefsenkät IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. Servicedesk har en modern köfunktion med bland annat callbackfunktion. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Data som långtidslagras på band finns även tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 118

10 Mark och anläggning MARK OCH ANLÄGGNING Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen. I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan bidragsfinansierad verksamhet Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Ekonomi Belopp, tkr Mark och anläggning Intäkt Kostnad Netto Mark och anläggning har budgeterat för en föreningsbyggd idrottshall i Landvetter år samt en ny sporthall i Mölnlycke från halvåret. 119

11 Mark och anläggning Fördelning av bruttokostnader för budget Övrigt 41% Lokaler 18% Kapitalkostnader 9% Föreningsbidrag 7% Personal 25% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anlägg-ingar till förening-livet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Antal föreningar med policy avseende hälsa och livsstil Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Procentuell tidfördelning av lokaler och anläggningar Andel (i %) nöjda föreningar /63 50/50 50/50 50/50 50/ Fritid startade ett arbete i avsikt att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy avseende hälsa och livsstil. Arbetet har gått trögt och förmodligen kan endast två föreningar sägas komma i mål under. Föreningarna är ovana vid diskussionen och skall förutom sin ordinarie verksamhet kunna avsätta tid både i styrelsen och bland ledarna för arbetet. En jämn könsfördelning är önskvärd och förmodligen kommer målet att nås under. Fritid tar i samråd med föreningarna in mer information för att få en heltäckande bild. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen kan siffrorna jämföras. 120

12 Mark och anläggning + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt skall elitverksamheten ges rimliga förutsättningar och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritidskontoret styr tidfördelningen i kommunala anläggningar och fördelning av tider sker i regel en gång per år. illgängliga lokaler och anläggningar svarar aldrig mot de behov och önskemål som föreningslivet har. Fritid kommer från och med att genom enkäter till föreningarna få en bättre uppfattning om hur de upplever tidfördelning m.m. Omklädningsrummen i en del anläggningar håller inte god standard, bland annat avseende städning. Relativt nya omklädningsrum av god standard (ex. Wallenstamshallen) kommer att användas som mått på normalstandard. De önskemål och behov som idag är svårast att tillfredsställa rör tider i idrottshallar och tider på gräs- eller konstgräsplaner. Nya hallar diskuteras med det finns inga konkreta planer på sådana. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än tillgången, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få träningstider. Fritid diskuterar med föreningslivet möjligheter att bygga en föreningsdriven idrottshall i Landvetter och medel finns i budgeten från. Situationen för fotbollsföreningarna har blivit bättre. Nya konstgräsplaner 2011 och i Landvetter förbättrar situationen avsevärt. Situationen gällande fotbollsplaner i Mölnlycke är god och förbättras från och med när en konstgräsplan ersätter en befintlig grusplan. I Härryda anläggs en konstgräsplan under. Hällingsjö har god kapacitet, dock ingen konstgräsplan. I Rävlanda pågår diskussioner mellan kommun och förening kring möjligheterna att bygga ut fotbollsområdet i Bråtared. 121

13 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen, regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % Ekonomi Belopp, tkr Måltidsservice Intäkt Kostnad Netto en har justerats utifrån kända volymförändringar. För perioden till och med budgeteras en ny projekttjänst i syfte att minska livsmedelssvinnet i kommunen. År finns ett tillkommande anslag på 0,3 mkr för livsmedel på grund av stigande priser. Fördelning av bruttokostnader för budget Lokalhyror 14% Övriga kostnader 5% Råvaror 27% Lön + PO 54% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 122

14 Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät Skolan Ätandefrekv ens Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät 96 % 95 % 95 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 59 % 60 % 65 % 65 % Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Särskilda boenden Socialstyrel sens öppna jämförelser* Andel brukare som kan välja mellan två maträtter Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära Andel nöjda vårdnadshavare respektive elever Antal pedagogiska måltider** 73 % 80 % 80 % 80 % 0 % 30 % 46 % 72 % 72 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass Måltiderna näringsberäknas av kostsamordnaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Målet är att hela måltidsservice ska miljödiplomeras under. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Måltidsservice medarbetare utbildas fortlöpande i dietik och näringslära för att säkra kvaliteten på den serverade maten. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom dialog med UTK påtalas vikten av att pedagoger äter lunch med sina elever. 123

15 Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått 2 Städyta m Antal städobjekt Ekonomi Belopp, tkr Städservice Intäkt Kostnad Netto Effektiviseringen av städservice fortgår under och men planar sedan ut då organisationen anpassas efter ett antal tillkommande objekt såsom tillbyggnad av kommunhuset samt nybyggnad av Rullstenens förskola och Landvetter kulturhus. Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 7% Material 11% Lön + PO 82% 124

16 Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning (%) Svarsfrekvens enkätundersökning (%) 65, , Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter (%) 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Ca 95 Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning (%) Andel av personalen som är certifierad enligt SRY (%) Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard, och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. En gång per år hålls husmöten där någon ur städpersonalen deltar. Städservice har uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 125

17 SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Säkerhet Intäkt Kostnad Netto Fördelning av bruttokostnader för budget Övriga kostnader 25% Lön + PO 47% Bevakningskostnader 28% 126

18 SEKTORN FÖR TEKNIK OC FÖRSÖRJNINGSSTÖD Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Antal krisledningsövningar per år Plats 29 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 2 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom att ta emot polisanmälan, hittegodshantering samt viss vägledning. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. Säkerhetsfunktionen är ett aktivt stöd för hela den kommunala organisationen när det gäller systematiskt säkerhetsarbete. 127

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Therese Wångblad Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice

Läs mer

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Teknik- och försörjningsstöd Fastställd av kommunstyrelsen 2012-03-16 INNEHÅLL Sektorn för teknik och försörjningsstöd... 2 DRIFTSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 2 INVESTERINGSREDOVISNING,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016

Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016 Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016 INNEHÅLL SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD... 3 SEKTORNS UPPDRAG... 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL... 3 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018.

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018. Kommunens finansiella mål är: KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Bild från Kållekärrs förskola Matkonst Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 49 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen

verksamhetsberättelse 2014 Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen verksamhetsberättelse Administrativt stöd Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 3 RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 2017, UBN

Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 2017, UBN Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 017, Beskrivning Syfte/Mål Berörd verksamhet Kostnad (kr) Besparing (kr) Nettoeffekt (kr) Prioritering Möta kommande målgruppsökning Insatsen syftar

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535

Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535 GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för toalett på Stortorget - projekt nr 1535 Handläggare: Natalia Ferm TN GK-2014-479 2014-03-05 Innehåll 1 Bakgrund/förutsättningar... 3 1.1 Syfte... 4 1.2 Leverans-

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer