Lönekartläggning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönekartläggning 2010"

Transkript

1 Dnr UFV-PA 2010/2707 Lönekartläggning 2010 Personalavdelningen

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Bakgrund 5 2. Arbetsmetod och genomförande 5 Lönepolitik 5 Lönekartläggning 5 Löneanalys 6 3. Lönekartläggning Utdrag ur Jämställdhetslagen (1991:433) Systembeskrivning Lönelotsen Rangordning av faktorer Poängfördelning Beskrivning av nivåerna Sammanställning Löneanalys av lika befattningar 39 A1. Universitetsdirektör (97) 40 A2. Ledningschef/motsv (92) 41 A3. Avdelningschef (84) 42 A4. Enhetschef/motsv. (74) 43 B1. Utbildningsledare/motsv (72) 44 B2. Pedagogiskt utvecklingsarbete (68) 45 B3. Kvalificerad utbildningsadministration (62) 46 B4. Utbildningsadministration/studievägledning (56) 47 B5. Kursadministration (47) 48 C1. Kvalificerad personaladministration/motsv (67) 49 C2. Kvalificerad administration inom ekonomi och juridik, mm (65) 50 C3. Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm (62 ) 51 C4. Personaladministration (52) 52 C5. Ekonomiadministration (49) 53 C6. Allmän administration (39) 54 C7. Assisterande administration (27) 55 D1. Kvalificerad kontorsservice (33) 56 D2. Kontorsservice (27) 57 D3. Kundservice i bibliotek och växel (22) 58 E1. 1:e bibliotekarie/motsv (74) 59 E2. Kvalificerat biblioteks- och museiarbete (61) 60 3

4 E3. Kvalificerat informationsarbete (57) 61 E4. Biblioteks- och museiarbete (55) 62 E5. Informationsarbete (50) 63 E6. Tolkarbete (46) 64 F1. Forskningsledare/motsv (82) 65 F2. Forskare/motsv (70) 66 F3. 1:e forskningsingenjör/motsv (68) 67 F4. Laborativt forskningsarbete (51) 68 F5. Assisterande forskningsarbete (37) 69 G1. Professor (95) 70 G2. Universitetslektor, m.fl. (80) 71 G3. Forskarassistent (75) 72 G4. Universitetsadjunkt, m.fl. ( 62) 73 G5. Doktorand (51) 74 G6. Amanuens (33) 75 H1. Kvalificerat IT-arbete (60) 76 H2. IT-arbete (47) 77 H3. Assisterande IT-arbete (27) 78 I1. Akademiträdgårdsmästare (58) 79 I2. Forskningsingenjör/motsv med teknisk inriktning (45) 80 I3. Form-, ljud- och bildarbete (42) 81 I4. Tillverkning och reparation (38) 82 I5. Trädgårdsmästare/försökstekniker med arbetsledning. (37) 83 I6. Serviceledare/motsv (29) 84 I7. Försökstekniker/motsv. (25) 85 I8. Lokalvårdare/serviceassistent (22) 86 I9. Tekniskt biträdesarbete (20) 87 J1. Byggnads-, miljö och upphandlingsarbete (66) 88 J2. Miljö och hälsa (60) 89 J3. Upphandlare (54) 90 J4. Inköpare (43) 91 K1. Director musices (72) 92 K2. Chef för fundraising (70) Löneanalys avseende likvärdiga befattningar Handlingsplan Sammanfattning 102 4

5 1. Bakgrund I enlighet med jämställdhetslagens har Uppsala universitet kartlagt och analyserat de löner som tillämpas vid arbetsplatsen. 2. Arbetsmetod och genomförande Lönekartläggning och löneanalys har utförts av en partsammansatt grupp, som bestått av representanter från arbetsgivaren (lönechef, enhetschef för personaloperativa enheten, informationssamordnare, personalkonsult, jämställdhetshandläggare) samt representanter för de fackliga organisationerna ST, SACO-S och SEKO. Lönepolitik De lönepolitiska dokument som ligger till grund för lönebildningen vid Uppsala universitet har granskats och har efter smärre justeringar befunnits vara könsneutrala. Dokumenten visar på hur arbeten ska värderas i förhållande till varandra och vilka kriterier som ska användas vid lönesättning. Inför varje lönerevision gås den lokala lönepolicyn igenom med samtliga lönesättande chefer, som skall se till att kriterierna blir kända för medarbetarna. Att policyn efterlevs bevakas av förhandlingsgruppen. Lönetillägg utgår utöver grundlönen till doktorander främst inom marknadsutsatta verksamhetsområden. Några skillnader i anställningsvillkor mellan kvinnor och män förekommer inte. Lönekartläggning Samtliga universitetets 5373 personer med 5527 anställningar med 261 olika befattningsbenämningar har indelats i 54 grupper med visst stöd av den BESTA-klassning 1 som gjorts vid universitetet. Befattningar med samma benämning kan därmed återfinnas i flera grupper, beroende på skilda BESTA-klasser. Vid arbetet med lönekartläggningen har grupper med lika resp. likvärdiga arbeten identifierats. I en grupp med lika arbeten (t ex informationsarbete) anses dessa sinsemellan jämförbara - samt i normalfallet utbytbara. I grupper med likvärdiga arbeten (t ex kursadministration och IT-arbete) är befattningshavarna inte utbytbara mellan grupperna men värderingsmässigt lika. 1 BESTA är ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. BESTA är utvecklat av Arbetsgivarverket och OFR, SACO-S och SEKO gemensamt. Syftet med BESTA är att det ska användas som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. BESTA ska också samordnas med regeringens krav på årlig redovisning av kompetensförsörjning och även kunna användas som indelningsgrund i arbetet med lönekartläggning 5

6 Den av jämställdhetsombudsmannen utarbetade lönelotsen har därefter använts i modifierad form som metod vid värderingen av de 54 olika grupperna med lika arbete som kunde identifieras. Värderingen beskrivs närmare i kapitel 3. Resultatet redovisas i tabellform och i diagram som tydligt visar på förhållandet mellan kvinnors och mäns löner i respektive grupp. Uppgifterna är hämtade från januari Löneanalys Resultatet av lönekartläggningen och de olika gruppernas lönestrukturer har sedan analyserats. Medellönen har använts som riktvärde vid jämförelserna. Det slutliga dokumentet har diskuterats och förankrats med representanter för universitetsledningen (rektor och universitetsdirektör) och slutligen fastställts av universitetets rektor. 6

7 3. Lönekartläggning 3.1 Utdrag ur Jämställdhetslagen (1991:433) 10 I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Lag (2000:773). 11 Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts skall tas in i efterföljande års handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid senaste kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare. Lag (2000:773). 12 Arbetsgivaren skall förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen skall kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 14 kap. 7, 9 och 10 sekretesslagen (1980:100). Lag (2000:773). 7

8 3.2 Systembeskrivning Lönelotsen Den av jämställdhetsombudsmannen utarbetade lönelotsen har använts som metod vid värderingen av befattningarna. Befattningarna har indelats i arbetsområden med undergrupper med utgångspunkt från BESTA-klassificeringen. I en grupp lika befattningar (t ex pedagogiskt utvecklingsarbete) är dessa sinsemellan utbytbara. I likvärdiga grupper är befattningarna ej utbytbara (t ex kursadministration och IT-arbete) men värderingsmässigt lika. Värdering har genomförts även på befattningar som är unika för en befattningshavare Rangordning av faktorer De faktorer som skall ingå vid bedömningen av befattningshavarna i en grupp anges nedan samt därtill den tyngd den specifika faktorn givits utifrån Uppsala universitets verksamhetsidé. Faktor Tyngd/viktning: 1) Problemlösning, komplexitet 25% 2) Ansvar för resurser, utveckling och planering (t ex arbetsledning) 20% 3) Utbildning/erfarenhet 30% 4) Ansvar för människor (t ex vård och utveckling) 15% 5) Sociala färdigheter 10% 8

9 3.2.3 Poängfördelning Med den ovan angivna viktningen blir poängfördelningen för de olika faktorernas nivåer följande: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Totalt 1) Problemlösning /100 2) Ansvar för resurser, utveckling och planering /100 3) Utbildning/erfarenhet /100 4) Ansvar för människor /100 5) Sociala färdigheter / Beskrivning av nivåerna Problemlösning Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller färdigheter för att lösa problem. Den tar hänsyn till variationer av problem som kan uppstå och vilken typ av lösning som krävs. Problemen kan röra människor, fakta, teorier, föremål, företeelser. Den bedömer kreativiteten i att skapa något nytt eller kombinera saken som redan finns på ett nytt sätt och bedömer graden av handlingsfrihet och beslutsfattande. Vidare bedömer faktorn krav på flexibilitet, förändringsförmåga och färdighet att utföra arbetsuppgifter inom vitt skilda verksamhetsområden. Nivå 1 motsvarar inga särskilda krav på problemlösning. I arbetet uppkommer problem som har enkla, entydiga lösningar. Den information som behövs är lättåtkomlig och lättillgänglig. För att lösa problemen krävs att man väljer en lösning från ett antal kända tillvägagångssätt. Nivå 2-2,5 motsvarar mellannivåer Nivå 3 motsvarar medelstora krav på problemlösning. Arbetet kräver bearbetning av information från olika källor för att lösa uppkomna problem och för att fatta beslut om en åtgärd. Det finns flera möjliga lösningar att välja mellan men de följer väl kända metoder och rutiner. Vid ovanligare problem måste åtgärder och beslut diskuteras och förankras hos överordnad. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stora krav på problemlösning. Arbetet kräver analyser av teorier och/eller metoder. Problemen är varierande och invecklade och kräver kreativa lösningar. Arbetet kräver kvalificerat kunskapsinhämtande. Den anställde måste väga samman komplicerade data för att bedöma möjliga konsekvenser. Arbetet kräver strategiska bedömningar och kan innebära att man skapar eller fastställer nya inriktningar på hela eller delar av verksamheten Ansvar för planering, utveckling och resurser (t ex arbetsledning) Ansvar för materiella resurser Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller ansvar för planering, utveckling och resultat av hela eller del av en verksamhet eller ett projekt med eller utan arbetsledande funktion. 9

10 I ansvar för planering kan ingå att kartlägga behov, formulera mål och planer för nuvarande och framtida verksamhet, göra prioriteringar, planera projekt/insatser, göra en budget, skaffa resurser och personal. I ansvar för resultat kan ingå bokslut, budgetavstämning, redovisning, kvalitetsbedömning, uppföljning, att avveckla eller att avsluta projekt, verksamhet eller personal. Ansvar för och analys av måluppfyllelse, kontroll av att planer genomförts och ansvar för förändringsbehov. Faktorn bedömer det ansvar som en arbetsledare har för att leda och fördela anställdas/studerandes arbete och att påverka eller avgöra arbets- /studievillkoren. Nivå 1 motsvarar litet ansvar för planering, utveckling och resurser. Den anställdes eget arbete är i viss utsträckning planerat och förelagt av någon annan. Den anställde kan bidra med idéer eller förslag till förbättringar inom det egna arbetsområdet. Ansvaret för materiella resurser är begränsat till normal aktsamhet och som representerar ett begränsat ekonomiskt värde. Arbetet kan innebära att handskas med mindre summor pengar. Arbetet innebär normal aktsamhet och hänsyn vid hantering av information/upplysningar/data som är allmängiltiga och lättillgängliga. Nivå 2-2,5 motsvarar mellannivåer. Nivå 3 motsvarar medelstort ansvar för planering, utveckling och/eller resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är självständigt och rör arbetssätt, arbetsmetoder, tidsplanering och verksamhetens budget. Ansvaret kan omfatta vissa personaladministrativa åtgärder. Medelstort ansvar för materiella resurser som representerar ett ganska stort ekonomiskt värde. Arbetet innebär ett mycket stort ansvar för känslig information. I arbetet kan ingå att avgöra vad som skall inhämtas och vilka som får ta del av den. Nivå 3,5 4,5 motsvarar mellannivåer. Nivå 5 motsvarar mycket stort ansvar för planering, utveckling och resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är av strategisk/långsiktigt betydelse för företaget. Den anställde har ett betydande ansvar för att påverka och utforma de varor och tjänster som framställs och de normer, rutiner och riktlinjer som styr företaget. Ansvaret kan omfatta komplicerade personalpolitiska frågor. Arbetet innebär ett mycket stort ansvar för materiella resurser, som representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Ett misstag eller försummelse i ansvaret skulle få mycket allvarliga ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga konsekvenser Utbildning/erfarenhet Faktorn bedömer de som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller kunskaper som normalt inhämtas genom teoretisk utbildning samt de krav på upplärning, övning, erfarenhet och fortbildning som arbetet kräver för att kunna utföras. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 2,5 Nivå 3 Nivå 3,5 gymnasieutbildning. Begränsade krav på yrkeserfarenhet. eftergymnasial utbildning två år ej högskola högskoleutbildning upp till två år högskoleutbildning längre än två år högskoleutbildning fyra år eller mer kompletterad med erfarenhet 10

11 Nivå 4 Nivå 4,5 Nivå 5 doktorsexamen eller motsvarande doktorsexamen eller motsvarande kompletterad med erfarenhet motsvarar längre post-doktoral utbildning (docentkompetens) och mycket bred och djup erfarenhet (8 år och längre) Ansvar för människor Ansvar för personella resurser. I ansvar för människor inbegrips arbetsmiljöansvar, handledning, jämställdhets- och mångfaldsarbete. Faktor bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller ansvar för människors hälsa, välbefinnande, säkerhet och utveckling ur fysisk, psykisk och social synvinkel. Dessa människor kan vara vårdtagare, elever, kunder, allmänheten eller andra personer som på olika sätt är beroende av den verksamhet som bedrivs. Ansvaret kan utövas genom att följa fastställda rutiner, överenskommelser eller innebära en individuell och självständig bedömning av andra människors behov. Ansvar för människor innebär även att hantera individrelaterad sekretessbelagd information. Det kan innebära att ansvara för säkerhet, underhåll och bevarande av känslig information som berör individer. I ansvar för utveckling kan ingå att inom arbetsgrupper fördela arbetsuppgifter, utbilda, inspirera och uppmuntra andra, att skapa eller förändra verksamheter, bevaka omvärlden, driva projekt, anpassa och driva verksamheten mot målet. Faktorn bedömer det ansvar som en arbetsledare har för att leda, fördela och bedöma anställdas/studerandes arbete och att påverka eller avgöra arbets-/studievillkoren. Myndighetsutövning bedöms också under faktorn. Med myndighetsutövning menas verksamhet som består i att myndigheten bestämmer eller vidtar åtgärder som rör enskildas rättigheter, skyldigheter och sociala förmåner eller utövar tvång i olika former. Nivå 1 motsvarar begränsat ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och välbefinnande - normal hänsyn och omtanke. Litet ansvar för planering, utveckling och resultat. Den anställde kan bidra med idéer eller förslag till förbättringar inom det egna arbetsområdet. Nivå 2 motsvarar mellannivå. Nivå 3 motsvarar medelstort ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande. Arbetet kan innebära att självständigt bedöma och tillgodose behov hos andra, eller att påverka andra människors hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande genom att inom ramen följa regler, anvisningar eller program. Medelstort ansvar för planering, utveckling och/eller resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är självständigt och rör arbetssätt, arbetsmetoder, tidsplanering och verksamhetens budget. Ansvaret kan omfatta vissa personaladministrativa åtgärder. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stort ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande. Situationer som kan uppstå är av svåra eller livshotande slag och/eller kräver snabba eller omfattande ställningstaganden. Insatserna kan medföra mycket stor påverkan på individer/grupper. Mycket stort ansvar för planering, utveckling och resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är av strategisk/långsiktig betydelse för företaget. Den anställde har ett betydande ansvar för att påverka och utforma de varor och tjänster som 11

12 framställs och de normer, rutiner och riktlinjer som styr företaget. Ansvaret kan omfatta komplicerade personalpolitiska frågor Sociala färdigheter Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller färdigheten att kunna överföra och att motta information och arbeta tillsammans med andra människor på ett sådant sätt att man arbetar effektivt och samtidigt tar hänsyn till andra. Faktorn bedömer färdigheten att förstå och hantera olika slags människor i olika sammanhang. Färdigheten att kunna förstå olika kulturer - språkliga, etniska, religiösa eller sociala ingår också. Sociala färdigheter relateras till komplexiteten i budskapet/informationen, vem mottagaren är, samt hur budskapet/informationen överförs (arten, betydelsen och syftet med kontakterna). Vidare ingår arbetets krav på att ge service av olika slag till kunder uppdragsgivare, allmänhet m fl. Nivå 1 motsvarar normala krav på samarbete med andra människor individuellt eller i grupp. Nivå 2 motsvarar mellannivå. Nivå 3 motsvarar medelstora krav på sociala färdigheter. I kontakterna förekommer vissa intressemotsättningar eller kulturella skillnader. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stora krav på sociala färdigheter. Arbetet kan innebära svåra och komplicerade kontakter med personer/grupper såväl inom som utom arbetsplatsen. Krävande kontakter kan innebära stora intressemotsättningar eller svåra och kontroversiella situationer. 12

13 3.3 Sammanställning Nedan redovisas en sammanställning av de 54 olika grupperna av befattningar sammanförda i 11 olika familjer med likartat arbete, men med olika svårighetsgrad och därmed olika värderingspoäng Lönekartläggning gruppering i familjer Familj/grupp Lönelotsvärde A CHEFSARBETE 1. Universitetsdirektör Ledningschef/motsv Avdelningschef Enhetschef/motsv 74 B PLANERING OCH ADMINISTRATION AV UTBILDNING 1. Utbildningsledare/motsv Pedagogiskt utvecklingsarbete Kvalificerad forsknings- och utbildningsadministration Utbildningsadministration/studievägledning Kursadministration 47 C ALLMÄN ADMINISTRATION 1. Kvalificerad personaladministration/motsv Kvalificerad administration inom ekonomi och juridik, mm Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm Personadministration Ekonomiadministration Allmän administration Assisterande administration 27 D KONTORSSERVICE 1. Kvalificerad kontorsservice Kontorsservice Kundservice i bibliotek och växel 22 E KULTUR OCH INFORMATION 1. 1:e bibliotekarie/motsv Kvalificerat biblioteks- och museiarbete Kvalificerat informationsarbete Biblioteks- och museiarbete Informationsarbete Tolkarbete 46 13

14 F FORSKNING 1. Forskningsledare/motsv Forskare/motsv :e forskningsingenjör/motsv Laborativt forskningsarbete Assisterande forskningsarbete 37 G UTBILDNING 1. Professor Universitetslektor m.fl Forskarassistent Universitetsadjunkt, m fl Doktorand Amanuens 33 H IT-VERKSAMHET 1. Kvalificerat IT-arbete IT-arbete Assisterande IT-arbete 27 I TRÄDGÅRD, TEKNIK OCH SERVICE 1. Akademiträdgårdsmästare Forskningsingenjör/motsv med teknisk inriktning Form-, ljud- och bildarbete Tillverkning och reparation Trädgårdsmästare/försökstekniker med arbetsledning Serviceledare/motsv Försökstekniker/motsv Lokalvårdare/serviceassistent Tekniskt biträdesarbete 20 J BYGGNAD, UPPHANDLING OCH MILJÖ 1. Byggnads-, miljö och upphandlingsarbete Miljö och hälsa Upphandlare Inköpare 43 K SPECIALISTER 1. Director musices Chef för fundraising 70 14

15 Grupp Benämning/poäng A. CHEFSARBETE A1 Universitetsdirektör Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet 4, Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 97 BESTA-kod: 106 Titel: Universitetsdirektör A2 Ledningschef/motsv. Problemlösning Ansvar planering 4, Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 92 BESTA-koder: 105, 416 Titlar: Biträdande universitetsdirektör; Överbibliotekarie 15

16 A3 Avdelningschef Problemlösning Ansvar planering 4, Utbildning/erfarenhet 3, Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 84 BESTA-koder: 125, 155, 215, 216, 226, 426, 465, 466, 476, 486, 496, 646, 756 Titlar: : Akademiombudsman; Avdelningschef; Avdelningsdirektör; Byggnadschef; Byråchef; Chef; Ekonomidirektör; Fortbildningsledare; Föreståndare; IT-chef; Kanslichef; Kommunikationsdirektör; Museichef; Personaldirektör; Planeringsdirektör; Trädgårdsdirektör A4 Enhetschef/motsv Värderad nivå Faktor Poäng Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 74 BESTA-koder: 104, 224, 225, 464, 465, 475, 484, 485, 555, 565, 604, 675, 725, 773 Titlar Avdelningsdirektör; Biträdande personaldirektör; Enhetschef; Föreståndare; Internrevisionschef; Lokalvårdschef; Redovisningschef; Säkerhetschef; Upphandlingschef; Utvärderingschef; Verkstadschef 16

17 B. PLANERING OCH ADMINISTRATION AV UTBILDNING B1 Utbildningsledare/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 72 BESTA-koder: 105, 224, 225 Titlar: Avdelningsdirektör; Biträdande kanslichef Forskningssekreterare; Programdirektör; Projektledare; Utbildningsledare; B2 Pedagogiskt utvecklingsarbete Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 68 BESTA-kod: 214 Titlar: Pedagogisk konsult; Pedagogisk utvecklare; Projektledare 17

18 B3 Kvalificerad utbildningsadministration Värderad nivå Faktor Poäng Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 62 BESTA-koder: 214, 224, 225 Titlar: Administrativ samordnare; Avdelningsdirektör; Biträdande programdirektör; Byrådirektör; Enhetschef; EU-handläggare; Fakultetshandläggare; Gruppchef; Kompetensutvecklare; Koordinator; Producent; Programsamordnare; Projektkoordinator; Projektledare; Projektsamordnare; Rektors handsekreterare;samverkansledare; Studie- och karriärvägledare; Utbildningsledare; Utbildningssamordnare Utbildningsadministration/ B4 studievägledning Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 56 BESTA-koder: 113, 213, 214, 222, 223, 224 Titlar: : Administrativ samordnare; Administratör; Antagningshandläggare; Antagningssamordnare; Byrådirektör; Ekonomi- o kursadministratör; Enhetschef; Examenshandläggare; Fakultetsadministratör; Fakultetshandläggare; Forskningsadministratör; Informationssamordnare; Intendent; Internationell handläggare; Kompetensutvecklare; Koordinator; Kursadministratör; Kursledare; Kurssamordnare; Programadministratör; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Projektsamordnare; Stipendiehandläggare; Studie- och karriärvägledare;studieinformatör; Studievägledare; Systemadministratör; Utbildningshandläggare; Utbildningssamordnare; Utredare 18

19 B5 Kursadministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 47 *) TCO hävdar problemlösning =3, dvs totalt 52 BESTA-koder: 222, 223 Titlar : Administratör; Ekonomiadministratör; Forskningsadministratör; Koordinator; Kursadministratör; Personaladministratör; Programadministratör; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Studieadministratör; Studieinformatör; Studievägledare C. ALLMÄN ADMINISTRATION C1 Kvalificerad personaladministration/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 67 BESTA-koder: 104, 474 Titlar: Arbetsmiljökonsult; Avdelningsdirektör; Enhetschef; Karriärutvecklare; Pensionskonsult; Personalkonsulent; Personalkonsult; Personalsamordnare; Projektledare; Utredare 19

20 C2 Kvalificerad administration inom ekonomi, juridik, mm Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 65 BESTA-koder: 104, 124, 125, 474, 484, 485, 533, 544, 573, 744, 754 Titlar: Administrativ chef; Alumnkoordinator; Avdelningsdirektör; Chefsadministratör; Chefsjurist; Controller; Ekonom; Ekonomiadministratör; Ekonomisamordnare; Enhetschef; Fakultetshandläggare; Informationssamordnare; Intendent; Intendentursamordnare; Projektledare; Redovisningsekonom; Rektorssekreterare; Tryckerichef; Universitetsjurist; Utredare C3 Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 62 BESTA-koder: 533, 544, 554 Titlar: Chefsregistrator; Internrevisor; Telefoniansvarig; 20

21 C4 Personaladministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 52 BESTA-kod: 463, 473, 483 Titlar: Byrådirektör; Datasamordnare; Ekonomi- o personaladministratör; Friskvårdskonsulent; IT-samordnare; Lönesamordnare; Personaladministratör; Personalkonsult; Personalsamordnare; Systemadministratör C5 Ekonomiadministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 49 BESTA-koder: 483, 533 Titlar: Administrativ samordnare; Administratör; Chefsadministratör; Ekonom; Ekonomi- o personaladministratör; Ekonomiadministratör; Ekonomiassistent; Ekonomisamordnare; Systemadministratör; Universitetsdirektörens sekreterare 21

22 C6 Allmän administration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 39 BESTA-koder: 102, 112, 222, 223, 402, 472, 482, 483, 492, 493, 532, 533, 543, 571, 752 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Akademiadministratör; Bokbindare; Byrådirektör; Chefstelefonist; Ekonomi- o kursadministratör; Ekonomi- o kursassistent; Ekonomi- o personaladministratör; Ekonomi- o personalassistent; Ekonomiadministratör; Ekonomiassistent; Fakultetsadministratör; Förste byråsekreterare; Informationssekreterare; Informatör; Kursadministratör; Lokaladministratör; Löneadministratör; Personal/Kursadministratör; Personaladministratör; Personalassistent; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Registrator; Samordnare för lika villkor; Säkerhetsadministratör C7 Assisterande administration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 27 BESTA-koder: 141, 142, 161, 221, 222, 412, 421, 481, 482, 531, 532 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Bibliotekarie; Ekonomiassistent; Förste bibliotekassistent; Förste byråsekreterare; Institutionssekreterare; Kontorsbiträde; Kursadministratör; Kursassistent; Laboratoriebiträde; Museiassistent; Museitekniker; Projektassistent 22

23 D. KONTORSSERVICE D1 Kvalificerad kontorsservice Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 33 BESTA-kod: 542, 543 Titlar: Administrativ assistent; Expeditionsförman; Grafiker; Institutionstekniker; Intendent; Orkestervaktmästare; Receptionist; Tekniker; Teknisk samordnare; Tryckare D2 Kontorsservice Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 27 BESTA-kod: 541, 542 Titlar Datatekniker; Expeditionsvakt/Vaktmästare; Förste fotograf; Institutionstekniker; Receptionist; Tekniker; Tekniskt biträde 23

24 D3 Kundservice i bibliotek och växel Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 22 BESTA-koder: 411, 541, 542 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Bibliotekarie; Biblioteksassistent; Förste bibliotekassistent; Telefonist/Receptionist; Telefonist E. KULTUR OCH INFORMATION E1 1:e bibliotekarie/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 74 BESTA-kod: 415, 425 Titlar: Förste bibliotekarie; Universitetsantikvarie 24

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA***

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51

A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51 A r b e t s d o m s t o l e n AD 2001 nr 51 Domsnummer: 2001-51 Målnummer: A-61-2000 Avgörandedatum: 2001-05-23 Rubrik: Fråga om staten gjort sig skyldig till otillåten könsdiskriminering. Vid en länsstyrelse

Läs mer

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet

En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet En studie av prefekters upplevelser av HR-stödet inom Umeå universitet Hanna Nilsson & Linnéa Östensson 2012 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp ABSTRACT

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer