Lönekartläggning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönekartläggning 2010"

Transkript

1 Dnr UFV-PA 2010/2707 Lönekartläggning 2010 Personalavdelningen

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Bakgrund 5 2. Arbetsmetod och genomförande 5 Lönepolitik 5 Lönekartläggning 5 Löneanalys 6 3. Lönekartläggning Utdrag ur Jämställdhetslagen (1991:433) Systembeskrivning Lönelotsen Rangordning av faktorer Poängfördelning Beskrivning av nivåerna Sammanställning Löneanalys av lika befattningar 39 A1. Universitetsdirektör (97) 40 A2. Ledningschef/motsv (92) 41 A3. Avdelningschef (84) 42 A4. Enhetschef/motsv. (74) 43 B1. Utbildningsledare/motsv (72) 44 B2. Pedagogiskt utvecklingsarbete (68) 45 B3. Kvalificerad utbildningsadministration (62) 46 B4. Utbildningsadministration/studievägledning (56) 47 B5. Kursadministration (47) 48 C1. Kvalificerad personaladministration/motsv (67) 49 C2. Kvalificerad administration inom ekonomi och juridik, mm (65) 50 C3. Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm (62 ) 51 C4. Personaladministration (52) 52 C5. Ekonomiadministration (49) 53 C6. Allmän administration (39) 54 C7. Assisterande administration (27) 55 D1. Kvalificerad kontorsservice (33) 56 D2. Kontorsservice (27) 57 D3. Kundservice i bibliotek och växel (22) 58 E1. 1:e bibliotekarie/motsv (74) 59 E2. Kvalificerat biblioteks- och museiarbete (61) 60 3

4 E3. Kvalificerat informationsarbete (57) 61 E4. Biblioteks- och museiarbete (55) 62 E5. Informationsarbete (50) 63 E6. Tolkarbete (46) 64 F1. Forskningsledare/motsv (82) 65 F2. Forskare/motsv (70) 66 F3. 1:e forskningsingenjör/motsv (68) 67 F4. Laborativt forskningsarbete (51) 68 F5. Assisterande forskningsarbete (37) 69 G1. Professor (95) 70 G2. Universitetslektor, m.fl. (80) 71 G3. Forskarassistent (75) 72 G4. Universitetsadjunkt, m.fl. ( 62) 73 G5. Doktorand (51) 74 G6. Amanuens (33) 75 H1. Kvalificerat IT-arbete (60) 76 H2. IT-arbete (47) 77 H3. Assisterande IT-arbete (27) 78 I1. Akademiträdgårdsmästare (58) 79 I2. Forskningsingenjör/motsv med teknisk inriktning (45) 80 I3. Form-, ljud- och bildarbete (42) 81 I4. Tillverkning och reparation (38) 82 I5. Trädgårdsmästare/försökstekniker med arbetsledning. (37) 83 I6. Serviceledare/motsv (29) 84 I7. Försökstekniker/motsv. (25) 85 I8. Lokalvårdare/serviceassistent (22) 86 I9. Tekniskt biträdesarbete (20) 87 J1. Byggnads-, miljö och upphandlingsarbete (66) 88 J2. Miljö och hälsa (60) 89 J3. Upphandlare (54) 90 J4. Inköpare (43) 91 K1. Director musices (72) 92 K2. Chef för fundraising (70) Löneanalys avseende likvärdiga befattningar Handlingsplan Sammanfattning 102 4

5 1. Bakgrund I enlighet med jämställdhetslagens har Uppsala universitet kartlagt och analyserat de löner som tillämpas vid arbetsplatsen. 2. Arbetsmetod och genomförande Lönekartläggning och löneanalys har utförts av en partsammansatt grupp, som bestått av representanter från arbetsgivaren (lönechef, enhetschef för personaloperativa enheten, informationssamordnare, personalkonsult, jämställdhetshandläggare) samt representanter för de fackliga organisationerna ST, SACO-S och SEKO. Lönepolitik De lönepolitiska dokument som ligger till grund för lönebildningen vid Uppsala universitet har granskats och har efter smärre justeringar befunnits vara könsneutrala. Dokumenten visar på hur arbeten ska värderas i förhållande till varandra och vilka kriterier som ska användas vid lönesättning. Inför varje lönerevision gås den lokala lönepolicyn igenom med samtliga lönesättande chefer, som skall se till att kriterierna blir kända för medarbetarna. Att policyn efterlevs bevakas av förhandlingsgruppen. Lönetillägg utgår utöver grundlönen till doktorander främst inom marknadsutsatta verksamhetsområden. Några skillnader i anställningsvillkor mellan kvinnor och män förekommer inte. Lönekartläggning Samtliga universitetets 5373 personer med 5527 anställningar med 261 olika befattningsbenämningar har indelats i 54 grupper med visst stöd av den BESTA-klassning 1 som gjorts vid universitetet. Befattningar med samma benämning kan därmed återfinnas i flera grupper, beroende på skilda BESTA-klasser. Vid arbetet med lönekartläggningen har grupper med lika resp. likvärdiga arbeten identifierats. I en grupp med lika arbeten (t ex informationsarbete) anses dessa sinsemellan jämförbara - samt i normalfallet utbytbara. I grupper med likvärdiga arbeten (t ex kursadministration och IT-arbete) är befattningshavarna inte utbytbara mellan grupperna men värderingsmässigt lika. 1 BESTA är ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. BESTA är utvecklat av Arbetsgivarverket och OFR, SACO-S och SEKO gemensamt. Syftet med BESTA är att det ska användas som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. BESTA ska också samordnas med regeringens krav på årlig redovisning av kompetensförsörjning och även kunna användas som indelningsgrund i arbetet med lönekartläggning 5

6 Den av jämställdhetsombudsmannen utarbetade lönelotsen har därefter använts i modifierad form som metod vid värderingen av de 54 olika grupperna med lika arbete som kunde identifieras. Värderingen beskrivs närmare i kapitel 3. Resultatet redovisas i tabellform och i diagram som tydligt visar på förhållandet mellan kvinnors och mäns löner i respektive grupp. Uppgifterna är hämtade från januari Löneanalys Resultatet av lönekartläggningen och de olika gruppernas lönestrukturer har sedan analyserats. Medellönen har använts som riktvärde vid jämförelserna. Det slutliga dokumentet har diskuterats och förankrats med representanter för universitetsledningen (rektor och universitetsdirektör) och slutligen fastställts av universitetets rektor. 6

7 3. Lönekartläggning 3.1 Utdrag ur Jämställdhetslagen (1991:433) 10 I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Lag (2000:773). 11 Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts skall tas in i efterföljande års handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid senaste kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare. Lag (2000:773). 12 Arbetsgivaren skall förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen skall kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 14 kap. 7, 9 och 10 sekretesslagen (1980:100). Lag (2000:773). 7

8 3.2 Systembeskrivning Lönelotsen Den av jämställdhetsombudsmannen utarbetade lönelotsen har använts som metod vid värderingen av befattningarna. Befattningarna har indelats i arbetsområden med undergrupper med utgångspunkt från BESTA-klassificeringen. I en grupp lika befattningar (t ex pedagogiskt utvecklingsarbete) är dessa sinsemellan utbytbara. I likvärdiga grupper är befattningarna ej utbytbara (t ex kursadministration och IT-arbete) men värderingsmässigt lika. Värdering har genomförts även på befattningar som är unika för en befattningshavare Rangordning av faktorer De faktorer som skall ingå vid bedömningen av befattningshavarna i en grupp anges nedan samt därtill den tyngd den specifika faktorn givits utifrån Uppsala universitets verksamhetsidé. Faktor Tyngd/viktning: 1) Problemlösning, komplexitet 25% 2) Ansvar för resurser, utveckling och planering (t ex arbetsledning) 20% 3) Utbildning/erfarenhet 30% 4) Ansvar för människor (t ex vård och utveckling) 15% 5) Sociala färdigheter 10% 8

9 3.2.3 Poängfördelning Med den ovan angivna viktningen blir poängfördelningen för de olika faktorernas nivåer följande: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Totalt 1) Problemlösning /100 2) Ansvar för resurser, utveckling och planering /100 3) Utbildning/erfarenhet /100 4) Ansvar för människor /100 5) Sociala färdigheter / Beskrivning av nivåerna Problemlösning Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller färdigheter för att lösa problem. Den tar hänsyn till variationer av problem som kan uppstå och vilken typ av lösning som krävs. Problemen kan röra människor, fakta, teorier, föremål, företeelser. Den bedömer kreativiteten i att skapa något nytt eller kombinera saken som redan finns på ett nytt sätt och bedömer graden av handlingsfrihet och beslutsfattande. Vidare bedömer faktorn krav på flexibilitet, förändringsförmåga och färdighet att utföra arbetsuppgifter inom vitt skilda verksamhetsområden. Nivå 1 motsvarar inga särskilda krav på problemlösning. I arbetet uppkommer problem som har enkla, entydiga lösningar. Den information som behövs är lättåtkomlig och lättillgänglig. För att lösa problemen krävs att man väljer en lösning från ett antal kända tillvägagångssätt. Nivå 2-2,5 motsvarar mellannivåer Nivå 3 motsvarar medelstora krav på problemlösning. Arbetet kräver bearbetning av information från olika källor för att lösa uppkomna problem och för att fatta beslut om en åtgärd. Det finns flera möjliga lösningar att välja mellan men de följer väl kända metoder och rutiner. Vid ovanligare problem måste åtgärder och beslut diskuteras och förankras hos överordnad. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stora krav på problemlösning. Arbetet kräver analyser av teorier och/eller metoder. Problemen är varierande och invecklade och kräver kreativa lösningar. Arbetet kräver kvalificerat kunskapsinhämtande. Den anställde måste väga samman komplicerade data för att bedöma möjliga konsekvenser. Arbetet kräver strategiska bedömningar och kan innebära att man skapar eller fastställer nya inriktningar på hela eller delar av verksamheten Ansvar för planering, utveckling och resurser (t ex arbetsledning) Ansvar för materiella resurser Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller ansvar för planering, utveckling och resultat av hela eller del av en verksamhet eller ett projekt med eller utan arbetsledande funktion. 9

10 I ansvar för planering kan ingå att kartlägga behov, formulera mål och planer för nuvarande och framtida verksamhet, göra prioriteringar, planera projekt/insatser, göra en budget, skaffa resurser och personal. I ansvar för resultat kan ingå bokslut, budgetavstämning, redovisning, kvalitetsbedömning, uppföljning, att avveckla eller att avsluta projekt, verksamhet eller personal. Ansvar för och analys av måluppfyllelse, kontroll av att planer genomförts och ansvar för förändringsbehov. Faktorn bedömer det ansvar som en arbetsledare har för att leda och fördela anställdas/studerandes arbete och att påverka eller avgöra arbets- /studievillkoren. Nivå 1 motsvarar litet ansvar för planering, utveckling och resurser. Den anställdes eget arbete är i viss utsträckning planerat och förelagt av någon annan. Den anställde kan bidra med idéer eller förslag till förbättringar inom det egna arbetsområdet. Ansvaret för materiella resurser är begränsat till normal aktsamhet och som representerar ett begränsat ekonomiskt värde. Arbetet kan innebära att handskas med mindre summor pengar. Arbetet innebär normal aktsamhet och hänsyn vid hantering av information/upplysningar/data som är allmängiltiga och lättillgängliga. Nivå 2-2,5 motsvarar mellannivåer. Nivå 3 motsvarar medelstort ansvar för planering, utveckling och/eller resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är självständigt och rör arbetssätt, arbetsmetoder, tidsplanering och verksamhetens budget. Ansvaret kan omfatta vissa personaladministrativa åtgärder. Medelstort ansvar för materiella resurser som representerar ett ganska stort ekonomiskt värde. Arbetet innebär ett mycket stort ansvar för känslig information. I arbetet kan ingå att avgöra vad som skall inhämtas och vilka som får ta del av den. Nivå 3,5 4,5 motsvarar mellannivåer. Nivå 5 motsvarar mycket stort ansvar för planering, utveckling och resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är av strategisk/långsiktigt betydelse för företaget. Den anställde har ett betydande ansvar för att påverka och utforma de varor och tjänster som framställs och de normer, rutiner och riktlinjer som styr företaget. Ansvaret kan omfatta komplicerade personalpolitiska frågor. Arbetet innebär ett mycket stort ansvar för materiella resurser, som representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Ett misstag eller försummelse i ansvaret skulle få mycket allvarliga ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga konsekvenser Utbildning/erfarenhet Faktorn bedömer de som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller kunskaper som normalt inhämtas genom teoretisk utbildning samt de krav på upplärning, övning, erfarenhet och fortbildning som arbetet kräver för att kunna utföras. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 2,5 Nivå 3 Nivå 3,5 gymnasieutbildning. Begränsade krav på yrkeserfarenhet. eftergymnasial utbildning två år ej högskola högskoleutbildning upp till två år högskoleutbildning längre än två år högskoleutbildning fyra år eller mer kompletterad med erfarenhet 10

11 Nivå 4 Nivå 4,5 Nivå 5 doktorsexamen eller motsvarande doktorsexamen eller motsvarande kompletterad med erfarenhet motsvarar längre post-doktoral utbildning (docentkompetens) och mycket bred och djup erfarenhet (8 år och längre) Ansvar för människor Ansvar för personella resurser. I ansvar för människor inbegrips arbetsmiljöansvar, handledning, jämställdhets- och mångfaldsarbete. Faktor bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller ansvar för människors hälsa, välbefinnande, säkerhet och utveckling ur fysisk, psykisk och social synvinkel. Dessa människor kan vara vårdtagare, elever, kunder, allmänheten eller andra personer som på olika sätt är beroende av den verksamhet som bedrivs. Ansvaret kan utövas genom att följa fastställda rutiner, överenskommelser eller innebära en individuell och självständig bedömning av andra människors behov. Ansvar för människor innebär även att hantera individrelaterad sekretessbelagd information. Det kan innebära att ansvara för säkerhet, underhåll och bevarande av känslig information som berör individer. I ansvar för utveckling kan ingå att inom arbetsgrupper fördela arbetsuppgifter, utbilda, inspirera och uppmuntra andra, att skapa eller förändra verksamheter, bevaka omvärlden, driva projekt, anpassa och driva verksamheten mot målet. Faktorn bedömer det ansvar som en arbetsledare har för att leda, fördela och bedöma anställdas/studerandes arbete och att påverka eller avgöra arbets-/studievillkoren. Myndighetsutövning bedöms också under faktorn. Med myndighetsutövning menas verksamhet som består i att myndigheten bestämmer eller vidtar åtgärder som rör enskildas rättigheter, skyldigheter och sociala förmåner eller utövar tvång i olika former. Nivå 1 motsvarar begränsat ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och välbefinnande - normal hänsyn och omtanke. Litet ansvar för planering, utveckling och resultat. Den anställde kan bidra med idéer eller förslag till förbättringar inom det egna arbetsområdet. Nivå 2 motsvarar mellannivå. Nivå 3 motsvarar medelstort ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande. Arbetet kan innebära att självständigt bedöma och tillgodose behov hos andra, eller att påverka andra människors hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande genom att inom ramen följa regler, anvisningar eller program. Medelstort ansvar för planering, utveckling och/eller resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är självständigt och rör arbetssätt, arbetsmetoder, tidsplanering och verksamhetens budget. Ansvaret kan omfatta vissa personaladministrativa åtgärder. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stort ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande. Situationer som kan uppstå är av svåra eller livshotande slag och/eller kräver snabba eller omfattande ställningstaganden. Insatserna kan medföra mycket stor påverkan på individer/grupper. Mycket stort ansvar för planering, utveckling och resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är av strategisk/långsiktig betydelse för företaget. Den anställde har ett betydande ansvar för att påverka och utforma de varor och tjänster som 11

12 framställs och de normer, rutiner och riktlinjer som styr företaget. Ansvaret kan omfatta komplicerade personalpolitiska frågor Sociala färdigheter Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller färdigheten att kunna överföra och att motta information och arbeta tillsammans med andra människor på ett sådant sätt att man arbetar effektivt och samtidigt tar hänsyn till andra. Faktorn bedömer färdigheten att förstå och hantera olika slags människor i olika sammanhang. Färdigheten att kunna förstå olika kulturer - språkliga, etniska, religiösa eller sociala ingår också. Sociala färdigheter relateras till komplexiteten i budskapet/informationen, vem mottagaren är, samt hur budskapet/informationen överförs (arten, betydelsen och syftet med kontakterna). Vidare ingår arbetets krav på att ge service av olika slag till kunder uppdragsgivare, allmänhet m fl. Nivå 1 motsvarar normala krav på samarbete med andra människor individuellt eller i grupp. Nivå 2 motsvarar mellannivå. Nivå 3 motsvarar medelstora krav på sociala färdigheter. I kontakterna förekommer vissa intressemotsättningar eller kulturella skillnader. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stora krav på sociala färdigheter. Arbetet kan innebära svåra och komplicerade kontakter med personer/grupper såväl inom som utom arbetsplatsen. Krävande kontakter kan innebära stora intressemotsättningar eller svåra och kontroversiella situationer. 12

13 3.3 Sammanställning Nedan redovisas en sammanställning av de 54 olika grupperna av befattningar sammanförda i 11 olika familjer med likartat arbete, men med olika svårighetsgrad och därmed olika värderingspoäng Lönekartläggning gruppering i familjer Familj/grupp Lönelotsvärde A CHEFSARBETE 1. Universitetsdirektör Ledningschef/motsv Avdelningschef Enhetschef/motsv 74 B PLANERING OCH ADMINISTRATION AV UTBILDNING 1. Utbildningsledare/motsv Pedagogiskt utvecklingsarbete Kvalificerad forsknings- och utbildningsadministration Utbildningsadministration/studievägledning Kursadministration 47 C ALLMÄN ADMINISTRATION 1. Kvalificerad personaladministration/motsv Kvalificerad administration inom ekonomi och juridik, mm Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm Personadministration Ekonomiadministration Allmän administration Assisterande administration 27 D KONTORSSERVICE 1. Kvalificerad kontorsservice Kontorsservice Kundservice i bibliotek och växel 22 E KULTUR OCH INFORMATION 1. 1:e bibliotekarie/motsv Kvalificerat biblioteks- och museiarbete Kvalificerat informationsarbete Biblioteks- och museiarbete Informationsarbete Tolkarbete 46 13

14 F FORSKNING 1. Forskningsledare/motsv Forskare/motsv :e forskningsingenjör/motsv Laborativt forskningsarbete Assisterande forskningsarbete 37 G UTBILDNING 1. Professor Universitetslektor m.fl Forskarassistent Universitetsadjunkt, m fl Doktorand Amanuens 33 H IT-VERKSAMHET 1. Kvalificerat IT-arbete IT-arbete Assisterande IT-arbete 27 I TRÄDGÅRD, TEKNIK OCH SERVICE 1. Akademiträdgårdsmästare Forskningsingenjör/motsv med teknisk inriktning Form-, ljud- och bildarbete Tillverkning och reparation Trädgårdsmästare/försökstekniker med arbetsledning Serviceledare/motsv Försökstekniker/motsv Lokalvårdare/serviceassistent Tekniskt biträdesarbete 20 J BYGGNAD, UPPHANDLING OCH MILJÖ 1. Byggnads-, miljö och upphandlingsarbete Miljö och hälsa Upphandlare Inköpare 43 K SPECIALISTER 1. Director musices Chef för fundraising 70 14

15 Grupp Benämning/poäng A. CHEFSARBETE A1 Universitetsdirektör Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet 4, Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 97 BESTA-kod: 106 Titel: Universitetsdirektör A2 Ledningschef/motsv. Problemlösning Ansvar planering 4, Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 92 BESTA-koder: 105, 416 Titlar: Biträdande universitetsdirektör; Överbibliotekarie 15

16 A3 Avdelningschef Problemlösning Ansvar planering 4, Utbildning/erfarenhet 3, Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 84 BESTA-koder: 125, 155, 215, 216, 226, 426, 465, 466, 476, 486, 496, 646, 756 Titlar: : Akademiombudsman; Avdelningschef; Avdelningsdirektör; Byggnadschef; Byråchef; Chef; Ekonomidirektör; Fortbildningsledare; Föreståndare; IT-chef; Kanslichef; Kommunikationsdirektör; Museichef; Personaldirektör; Planeringsdirektör; Trädgårdsdirektör A4 Enhetschef/motsv Värderad nivå Faktor Poäng Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 74 BESTA-koder: 104, 224, 225, 464, 465, 475, 484, 485, 555, 565, 604, 675, 725, 773 Titlar Avdelningsdirektör; Biträdande personaldirektör; Enhetschef; Föreståndare; Internrevisionschef; Lokalvårdschef; Redovisningschef; Säkerhetschef; Upphandlingschef; Utvärderingschef; Verkstadschef 16

17 B. PLANERING OCH ADMINISTRATION AV UTBILDNING B1 Utbildningsledare/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 72 BESTA-koder: 105, 224, 225 Titlar: Avdelningsdirektör; Biträdande kanslichef Forskningssekreterare; Programdirektör; Projektledare; Utbildningsledare; B2 Pedagogiskt utvecklingsarbete Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 68 BESTA-kod: 214 Titlar: Pedagogisk konsult; Pedagogisk utvecklare; Projektledare 17

18 B3 Kvalificerad utbildningsadministration Värderad nivå Faktor Poäng Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 62 BESTA-koder: 214, 224, 225 Titlar: Administrativ samordnare; Avdelningsdirektör; Biträdande programdirektör; Byrådirektör; Enhetschef; EU-handläggare; Fakultetshandläggare; Gruppchef; Kompetensutvecklare; Koordinator; Producent; Programsamordnare; Projektkoordinator; Projektledare; Projektsamordnare; Rektors handsekreterare;samverkansledare; Studie- och karriärvägledare; Utbildningsledare; Utbildningssamordnare Utbildningsadministration/ B4 studievägledning Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 56 BESTA-koder: 113, 213, 214, 222, 223, 224 Titlar: : Administrativ samordnare; Administratör; Antagningshandläggare; Antagningssamordnare; Byrådirektör; Ekonomi- o kursadministratör; Enhetschef; Examenshandläggare; Fakultetsadministratör; Fakultetshandläggare; Forskningsadministratör; Informationssamordnare; Intendent; Internationell handläggare; Kompetensutvecklare; Koordinator; Kursadministratör; Kursledare; Kurssamordnare; Programadministratör; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Projektsamordnare; Stipendiehandläggare; Studie- och karriärvägledare;studieinformatör; Studievägledare; Systemadministratör; Utbildningshandläggare; Utbildningssamordnare; Utredare 18

19 B5 Kursadministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 47 *) TCO hävdar problemlösning =3, dvs totalt 52 BESTA-koder: 222, 223 Titlar : Administratör; Ekonomiadministratör; Forskningsadministratör; Koordinator; Kursadministratör; Personaladministratör; Programadministratör; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Studieadministratör; Studieinformatör; Studievägledare C. ALLMÄN ADMINISTRATION C1 Kvalificerad personaladministration/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 67 BESTA-koder: 104, 474 Titlar: Arbetsmiljökonsult; Avdelningsdirektör; Enhetschef; Karriärutvecklare; Pensionskonsult; Personalkonsulent; Personalkonsult; Personalsamordnare; Projektledare; Utredare 19

20 C2 Kvalificerad administration inom ekonomi, juridik, mm Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 65 BESTA-koder: 104, 124, 125, 474, 484, 485, 533, 544, 573, 744, 754 Titlar: Administrativ chef; Alumnkoordinator; Avdelningsdirektör; Chefsadministratör; Chefsjurist; Controller; Ekonom; Ekonomiadministratör; Ekonomisamordnare; Enhetschef; Fakultetshandläggare; Informationssamordnare; Intendent; Intendentursamordnare; Projektledare; Redovisningsekonom; Rektorssekreterare; Tryckerichef; Universitetsjurist; Utredare C3 Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 62 BESTA-koder: 533, 544, 554 Titlar: Chefsregistrator; Internrevisor; Telefoniansvarig; 20

21 C4 Personaladministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 52 BESTA-kod: 463, 473, 483 Titlar: Byrådirektör; Datasamordnare; Ekonomi- o personaladministratör; Friskvårdskonsulent; IT-samordnare; Lönesamordnare; Personaladministratör; Personalkonsult; Personalsamordnare; Systemadministratör C5 Ekonomiadministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 49 BESTA-koder: 483, 533 Titlar: Administrativ samordnare; Administratör; Chefsadministratör; Ekonom; Ekonomi- o personaladministratör; Ekonomiadministratör; Ekonomiassistent; Ekonomisamordnare; Systemadministratör; Universitetsdirektörens sekreterare 21

22 C6 Allmän administration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 39 BESTA-koder: 102, 112, 222, 223, 402, 472, 482, 483, 492, 493, 532, 533, 543, 571, 752 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Akademiadministratör; Bokbindare; Byrådirektör; Chefstelefonist; Ekonomi- o kursadministratör; Ekonomi- o kursassistent; Ekonomi- o personaladministratör; Ekonomi- o personalassistent; Ekonomiadministratör; Ekonomiassistent; Fakultetsadministratör; Förste byråsekreterare; Informationssekreterare; Informatör; Kursadministratör; Lokaladministratör; Löneadministratör; Personal/Kursadministratör; Personaladministratör; Personalassistent; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Registrator; Samordnare för lika villkor; Säkerhetsadministratör C7 Assisterande administration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 27 BESTA-koder: 141, 142, 161, 221, 222, 412, 421, 481, 482, 531, 532 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Bibliotekarie; Ekonomiassistent; Förste bibliotekassistent; Förste byråsekreterare; Institutionssekreterare; Kontorsbiträde; Kursadministratör; Kursassistent; Laboratoriebiträde; Museiassistent; Museitekniker; Projektassistent 22

23 D. KONTORSSERVICE D1 Kvalificerad kontorsservice Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 33 BESTA-kod: 542, 543 Titlar: Administrativ assistent; Expeditionsförman; Grafiker; Institutionstekniker; Intendent; Orkestervaktmästare; Receptionist; Tekniker; Teknisk samordnare; Tryckare D2 Kontorsservice Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 27 BESTA-kod: 541, 542 Titlar Datatekniker; Expeditionsvakt/Vaktmästare; Förste fotograf; Institutionstekniker; Receptionist; Tekniker; Tekniskt biträde 23

24 D3 Kundservice i bibliotek och växel Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 22 BESTA-koder: 411, 541, 542 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Bibliotekarie; Biblioteksassistent; Förste bibliotekassistent; Telefonist/Receptionist; Telefonist E. KULTUR OCH INFORMATION E1 1:e bibliotekarie/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 74 BESTA-kod: 415, 425 Titlar: Förste bibliotekarie; Universitetsantikvarie 24

Befattningskategorier vid Uppsala universitet juli 2008

Befattningskategorier vid Uppsala universitet juli 2008 Administrativ personal Adm koordinator Adm samordnare Administrativ chef Administratör Akademiadministratör Akademiintendent Akademiintendent, bitr Akademiombudsman Akademiombudsman, bitr Akademiräntmästare

Läs mer

Observera att Uppsala universitet ingår i Mellansverige. Lönespridning per Besta-område hela universitetet.

Observera att Uppsala universitet ingår i Mellansverige. Lönespridning per Besta-område hela universitetet. Lönespridning för T/A-personal, jämförelse mellan Uppsala universitet och övriga arbetsgivare med statligt avtal i Mellansverige och Stockholm Källa: Primula 2012-05 och Arbetsgivarverket 2011-09 Observera

Läs mer

Observera att Uppsala universitet ingår i Mellansverige. Lönespridning per Besta-område hela universitetet.

Observera att Uppsala universitet ingår i Mellansverige. Lönespridning per Besta-område hela universitetet. Lönespridning för T/A-personal, jämförelse mellan Uppsala universitet och övriga arbetsgivare med statligt avtal i Mellansverige och Stockholm Källa: Primula 2013-05 och Arbetsgivarverket 2012-09 Observera

Läs mer

Personalavdelningen 080220. Befattningar i engelsk översättning

Personalavdelningen 080220. Befattningar i engelsk översättning Personalavdelningen 080220 Befattningar i engelsk översättning Befattning Administrativ samordnare Administratör Akademiadministratör Akademiintendent Akademiintendent, bitr Akademiombudsman Akademiträdgårdsmästare

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

LÖNESTATISTIK PER TJÄNSTEBENÄMNING 2006-10-03

LÖNESTATISTIK PER TJÄNSTEBENÄMNING 2006-10-03 ADMINISTRATIV ASSISTENT Antal Min Max Medel 10 Perc 90 Perc Median ADMINISTRATIV CHEF Antal Min Max Medel 10 Perc 90 Perc Median 2 31 690 41 000 35 507 31 845 39 932 35 924 Man 3 5 31 500 41 000 34 999

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor 2005-2006 Sammanställd av: Susanne Fransson, personalavdelningen Fastställd av rektor 2006 01 20 Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Läs mer

Dnr HS 2007/360-45. Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007

Dnr HS 2007/360-45. Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007 Dnr HS 2007/360-45 Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007 INLEDNING... 3 Samverkan... 3 Lönebestämmelser och anställningsvillkor... 4 Metod... 5 LIKA ARBETE... 7 Sammanställning

Läs mer

Lönelots/JämO Rapport 2001:1

Lönelots/JämO Rapport 2001:1 -lpvwloogkhwvdqdo\vdy O QHVNLOOQDGHU± VWHJI UVWHJ Lönelots/JämO Rapport 2001:1 Ur Jämställdhetslagen 1992:433 i dess lydelse den 1 januari 2001 2 Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva

Läs mer

Lönestatistik. Valt datum: 2008-08-31

Lönestatistik. Valt datum: 2008-08-31 ADMINISTRATIV CHEF Kvinnor 9 35 000 45 000 38 650 Män 5 35 000 47 300 39 540 Totalt 14 35 000 47 300 38 968 ADMINISTRATÖR (ALLA PREFIX) Kvinnor 196 19 000 33 250 25 942 Män 40 20 000 36 032 28 027 Totalt

Läs mer

Lönekartläggning och löneanalys för 2012

Lönekartläggning och löneanalys för 2012 P 2014/36 Lönekartläggning och löneanalys för 2012 Projektgrupp: Jenny Engström, OFR/S Suzanne Almgren Mason, HR-avd Moa Renström Hultgren, HR-avd Louise Nilsson/Helena Lindvall, Saco-S Sida 1(1) Innehåll

Läs mer

Lönekartläggning Umeå universitet 2013

Lönekartläggning Umeå universitet 2013 Lönekartläggning Umeå universitet 2013 Dnr FS 1.3.5-563-14 Innehållsförteckning Sida nr 1. Förutsättningar 1 2. Arbetssätt 1 3. Analys av bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor 2

Läs mer

Nya befattningsbenämningar för administrativ personal vid Umeå universitet

Nya befattningsbenämningar för administrativ personal vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Universitetsdirektör Lars Lustig 2010-03-17 Till Prefekter/motsvarande Nya befattningsbenämningar för administrativ personal vid Umeå universitet Inom Umeå universitet finns idag en mängd

Läs mer

Stöd för lönekartläggning

Stöd för lönekartläggning Stöd för lönekartläggning Ett partsgemensamt metodstöd anpassad till statlig sektor för att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader Parternas gemensamma utgångspunkter Lönekartläggning: - knyter

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Jämställdhetsanalys av löner vid Konstfack 2015

Jämställdhetsanalys av löner vid Konstfack 2015 Jämställdhetsanalys av löner vid Konstfack 2015 (kartläggning, analys och handlingsplan) Inledning Arbetsgivare är skyldiga att vart tredje år genomföra en lönekartläggning och löneanalys av lika och likvärdiga

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

STUNPersonalbyrån Dnr

STUNPersonalbyrån Dnr 1 STUN Dnr 601-2454-07 ANALYS AV 2006 ÅRS LÖNER Handlingsplan för jämställda löner 2007 Handlingsplan för jämställda löner 2007.doc 2 2007-11-15 Dnr 601-2454-07 1. Förutsättningar... 3 2. Arbetssätt...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

LÖNEANALYS RAPPORT

LÖNEANALYS RAPPORT LÖNEANALYS 2003-2004 RAPPORT I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. BAKGRUND...2 2. ARBETSMETOD OCH GENOMFÖRANDE...2 3. KOMMENTARER TILL KARTLÄGGNINGSGRUPPENS RAPPORT...3 4. LÖNEANALYS AV LIKA BEFATTNINGAR...7

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet UFV-PA 2014/639 Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet Fastställd av Personaldirektören 2014-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Utgångspunkter 3 3. Lönepolitiska mål 3 4. Lönepolitiskt

Läs mer

10 steg till jämställda löner

10 steg till jämställda löner 10 steg till jämställda löner Denna vägledning är gjord av Livsmedelsföretagen, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet för att hjälpa de lokala parterna att uppfylla diskrimineringslagens

Läs mer

Enkel och snabb metod för bedömning av arbetskrav

Enkel och snabb metod för bedömning av arbetskrav Lönelots/JämO Anita Harriman & Carin Holm Enkel och snabb metod för bedömning av arbetskrav Analys Lönelots enkel och snabb metod för bedömning av arbetskrav ISBN 91-973835-0-3 Lönelots/JämO, Anita Harriman,

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun

Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun 1 Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun Personalenheten 2009-01-28 2 (11) FEL! HITTAR INTE Sammanfattning Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivare med fler än tio anställda gör en årlig lönekartläggning.

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Lönekartläggning i Svenska kyrkan. en metod för lönejämförelser

Lönekartläggning i Svenska kyrkan. en metod för lönejämförelser Lönekartläggning i Svenska kyrkan en metod för lönejämförelser ISBN 978-91-89016-36-1 2005-09-28 Reviderad 2011-02-07, 2014-02-06 Lönekartläggning i Svenska kyrkan en metod för lönejämförelser 2 Lönekartläggning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Befattningsgruppering nivå 1 Befattningsgruppering nivå 2. Forskarstuderande. År: 2014

Befattningsgruppering nivå 1 Befattningsgruppering nivå 2. Forskarstuderande. År: 2014 Befattningsgruppering nivå 1 Befattningsgruppering nivå 2 Forskare Forskare Forskare Forskare Forskare Forskare Forskare Forskarstuderande Forskarstuderande År: 2014 2015-10-22 Befattningsgruppering

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

BESTA-systemet. Syfte

BESTA-systemet. Syfte BESTA-systemet Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Systemet heter BESTA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433); SFS 2000:773 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA***

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Kommunstyrelsekontoret Personalenheten Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida:

Läs mer

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen

Bilaga 8. Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen Bilaga 8 Stadsledningskontoret Sida 1 (5) Administrativa avdelningen 2016-12-22 inför löneöversynen 2017 Stadsledningskontoret har gjort en löneanalys inför löneöversynen 2017. Nedanstående analys är förankrad

Läs mer

Verktyg 5 Kartläggning och analys av löner

Verktyg 5 Kartläggning och analys av löner Verktyg 5 Kartläggning och analys av löner Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att jämföra kvinnodominerade arbetens löner med

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016 UFV-PA 2016/4161 Lönekartläggning 2016 Rapport och handlingsplan Fastställd av personaldirektören 2017-06-21 Innehållsförteckning Uppföljning handlingsplan 2013 4 Arbetsprocess, lönekartläggning 2016 4

Läs mer

Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000

Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000 Dnr I F 9 5307/1999 1 (5) Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000 Lönepolitiken har till grundläggande syfte att medverka till att universitetet

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 Planen är utformad av jämställdhetsgruppen och fastställd av institutionsstyrelsen 2011-09-12. IBGs jämställdhetsarbete

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421 KALLELSE 2012-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 DNR MIUN 2014/506 Publicerad: 2014-03-11 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Anders Sandberg Beslutsdatum: 2014-03-11 Giltighetstid:

Läs mer

Välkommen! Lönekartläggning

Välkommen! Lönekartläggning Välkommen! Lönekartläggning på Fatima Hollander & Maria Elinder, Almega Program: Bakgrund Lagens krav på Tips och råd 1979 1994 2001 2009 på 2017 på Avtal och lagar som påverkar lön Centrala avtal Lokala

Läs mer

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Det här handlar om en metod som kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten. Fokus för metoden BESTA-vägen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Befattning Engelsk benämning

Befattning Engelsk benämning Befattning 1:e antikvarie 1:e bibliotekarie 1:e bibliotekassistent 1:e byråsekreterare 1:e forskningsing 1:e fotograf 1:e försökstekniker 1:e instrumentmakare 1:e konservator 1:e museiintendent 1:e skeppare

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

BESTA-systemet. Syfte

BESTA-systemet. Syfte BESTA-systemet Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Systemet heter BESTA

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

ARBETSVÄRDERING OCH LÖNEKARTLÄGGNING I ORSA KOMMUN

ARBETSVÄRDERING OCH LÖNEKARTLÄGGNING I ORSA KOMMUN ARBETSVÄRDERING OCH LÖNEKARTLÄGGNING I ORSA KOMMUN Innehåll: Vad är en arbetsvärdering? Varför ska vi genomföra arbetsvärdering och lönekartläggning? Vilka arbeten ska värderas? Hantering av synpunkter

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:3-024 LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2000-04-27 40 1 Lönepolicy Mål Lönen är ett av arbetsgivarens viktigaste styrmedel. Det är därför viktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2016:828 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Lönekartläggning. Lönepåverkande faktorer. Vad säger den officiella lönestatistiken? Malmö Jonas Mörnås Bergmark

Lönekartläggning. Lönepåverkande faktorer. Vad säger den officiella lönestatistiken? Malmö Jonas Mörnås Bergmark Lönekartläggning Malmö Jonas Mörnås Bergmark 1 Vad säger den officiella lönestatistiken? Inkomst, lön och skillnad begrep som förvirrar Den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män

Läs mer

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016 Lönekartläggning 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 3 Förankring fackliga organisationer... 4 Lika arbete... 4 Likvärdigt arbete... 4 Analys av löneskillnader... 4 Likvärdigt arbete...

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad en månadslön större än 0 000 kr Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 0 perc Median 90 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 263 20 000 28 237 38 00 24 700 28 000 3 675 6 975 24.9 Män 22 2 200 27 98 35 200

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Lönespridning för teknisk/administrativ personal vid Uppsala universitet (exkl chefer) Källa: Primula

Lönespridning för teknisk/administrativ personal vid Uppsala universitet (exkl chefer) Källa: Primula Lönespridning för lärare och forskare vid Uppsala universitet Källa: Primula 2016-08-08 1a. Universitetsadjunkter hela universitetet per fakultet 1b. Universitetsadjunkter TekNat per sektion 2a. Universitetslektorer

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik]

Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik] SFS 1991:433 Källa: Rixlex Utfärdad: 1991-05-23 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:773 Jämställdhetslag (1991:433) [Fakta & Historik] Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika

Läs mer

Resultat och uppfyllande av åtgärder avseende 2002 års handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor vid GU

Resultat och uppfyllande av åtgärder avseende 2002 års handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor vid GU Resultat och uppfyllande av åtgärder avseende 2002 års handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor vid GU Inledning 2002 antog Göteborgs universitet en handlingsplan för jämställda löner

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

Lönekartläggning Helsingborgs Stad STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN HR-AVDELNINGEN 2015-07-13 SID 1(36) Lönekartläggning Helsingborgs Stad 2015 HR-avdelningen Stadsledningsförvaltningen 251 89 Helsingborg 042-10 40 00 hravdelningen@helsingborg.se

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun

Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun Beslutade av kommunstyrelsen 2013-09-18 (Dnr KS/2013:553) Personalavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning 2013-09-10 Innehåll Sid Inledning 3 Mjölby kommuns

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte 1(4) HANDLINGSPLAN LÖNER Mål och syfte Lönepolitiken som är en del av den gemensamma personalpolitiken skall formas inom de ekonomiska ramarna, den skall vara långsiktig, konsekvent och omfatta all personal

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 45 Giltighetstid 2016-2019 1(6) Dnr 2016/000600-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Lönepolicy för Hudiksvalls kommun Lönesättning Hudiksvalls kommun har individuell och differentierad lönesättning. Kommunens lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun Dilagu KS 2015/102/1 -~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson Kommunstyrelsen 1(2) 2015-04-24 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2n1S -n,- 1 2 Oiarienr 2.0/t{ /...,00/Aklbilaga

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer