Lönekartläggning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönekartläggning 2010"

Transkript

1 Dnr UFV-PA 2010/2707 Lönekartläggning 2010 Personalavdelningen

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Bakgrund 5 2. Arbetsmetod och genomförande 5 Lönepolitik 5 Lönekartläggning 5 Löneanalys 6 3. Lönekartläggning Utdrag ur Jämställdhetslagen (1991:433) Systembeskrivning Lönelotsen Rangordning av faktorer Poängfördelning Beskrivning av nivåerna Sammanställning Löneanalys av lika befattningar 39 A1. Universitetsdirektör (97) 40 A2. Ledningschef/motsv (92) 41 A3. Avdelningschef (84) 42 A4. Enhetschef/motsv. (74) 43 B1. Utbildningsledare/motsv (72) 44 B2. Pedagogiskt utvecklingsarbete (68) 45 B3. Kvalificerad utbildningsadministration (62) 46 B4. Utbildningsadministration/studievägledning (56) 47 B5. Kursadministration (47) 48 C1. Kvalificerad personaladministration/motsv (67) 49 C2. Kvalificerad administration inom ekonomi och juridik, mm (65) 50 C3. Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm (62 ) 51 C4. Personaladministration (52) 52 C5. Ekonomiadministration (49) 53 C6. Allmän administration (39) 54 C7. Assisterande administration (27) 55 D1. Kvalificerad kontorsservice (33) 56 D2. Kontorsservice (27) 57 D3. Kundservice i bibliotek och växel (22) 58 E1. 1:e bibliotekarie/motsv (74) 59 E2. Kvalificerat biblioteks- och museiarbete (61) 60 3

4 E3. Kvalificerat informationsarbete (57) 61 E4. Biblioteks- och museiarbete (55) 62 E5. Informationsarbete (50) 63 E6. Tolkarbete (46) 64 F1. Forskningsledare/motsv (82) 65 F2. Forskare/motsv (70) 66 F3. 1:e forskningsingenjör/motsv (68) 67 F4. Laborativt forskningsarbete (51) 68 F5. Assisterande forskningsarbete (37) 69 G1. Professor (95) 70 G2. Universitetslektor, m.fl. (80) 71 G3. Forskarassistent (75) 72 G4. Universitetsadjunkt, m.fl. ( 62) 73 G5. Doktorand (51) 74 G6. Amanuens (33) 75 H1. Kvalificerat IT-arbete (60) 76 H2. IT-arbete (47) 77 H3. Assisterande IT-arbete (27) 78 I1. Akademiträdgårdsmästare (58) 79 I2. Forskningsingenjör/motsv med teknisk inriktning (45) 80 I3. Form-, ljud- och bildarbete (42) 81 I4. Tillverkning och reparation (38) 82 I5. Trädgårdsmästare/försökstekniker med arbetsledning. (37) 83 I6. Serviceledare/motsv (29) 84 I7. Försökstekniker/motsv. (25) 85 I8. Lokalvårdare/serviceassistent (22) 86 I9. Tekniskt biträdesarbete (20) 87 J1. Byggnads-, miljö och upphandlingsarbete (66) 88 J2. Miljö och hälsa (60) 89 J3. Upphandlare (54) 90 J4. Inköpare (43) 91 K1. Director musices (72) 92 K2. Chef för fundraising (70) Löneanalys avseende likvärdiga befattningar Handlingsplan Sammanfattning 102 4

5 1. Bakgrund I enlighet med jämställdhetslagens har Uppsala universitet kartlagt och analyserat de löner som tillämpas vid arbetsplatsen. 2. Arbetsmetod och genomförande Lönekartläggning och löneanalys har utförts av en partsammansatt grupp, som bestått av representanter från arbetsgivaren (lönechef, enhetschef för personaloperativa enheten, informationssamordnare, personalkonsult, jämställdhetshandläggare) samt representanter för de fackliga organisationerna ST, SACO-S och SEKO. Lönepolitik De lönepolitiska dokument som ligger till grund för lönebildningen vid Uppsala universitet har granskats och har efter smärre justeringar befunnits vara könsneutrala. Dokumenten visar på hur arbeten ska värderas i förhållande till varandra och vilka kriterier som ska användas vid lönesättning. Inför varje lönerevision gås den lokala lönepolicyn igenom med samtliga lönesättande chefer, som skall se till att kriterierna blir kända för medarbetarna. Att policyn efterlevs bevakas av förhandlingsgruppen. Lönetillägg utgår utöver grundlönen till doktorander främst inom marknadsutsatta verksamhetsområden. Några skillnader i anställningsvillkor mellan kvinnor och män förekommer inte. Lönekartläggning Samtliga universitetets 5373 personer med 5527 anställningar med 261 olika befattningsbenämningar har indelats i 54 grupper med visst stöd av den BESTA-klassning 1 som gjorts vid universitetet. Befattningar med samma benämning kan därmed återfinnas i flera grupper, beroende på skilda BESTA-klasser. Vid arbetet med lönekartläggningen har grupper med lika resp. likvärdiga arbeten identifierats. I en grupp med lika arbeten (t ex informationsarbete) anses dessa sinsemellan jämförbara - samt i normalfallet utbytbara. I grupper med likvärdiga arbeten (t ex kursadministration och IT-arbete) är befattningshavarna inte utbytbara mellan grupperna men värderingsmässigt lika. 1 BESTA är ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. BESTA är utvecklat av Arbetsgivarverket och OFR, SACO-S och SEKO gemensamt. Syftet med BESTA är att det ska användas som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. BESTA ska också samordnas med regeringens krav på årlig redovisning av kompetensförsörjning och även kunna användas som indelningsgrund i arbetet med lönekartläggning 5

6 Den av jämställdhetsombudsmannen utarbetade lönelotsen har därefter använts i modifierad form som metod vid värderingen av de 54 olika grupperna med lika arbete som kunde identifieras. Värderingen beskrivs närmare i kapitel 3. Resultatet redovisas i tabellform och i diagram som tydligt visar på förhållandet mellan kvinnors och mäns löner i respektive grupp. Uppgifterna är hämtade från januari Löneanalys Resultatet av lönekartläggningen och de olika gruppernas lönestrukturer har sedan analyserats. Medellönen har använts som riktvärde vid jämförelserna. Det slutliga dokumentet har diskuterats och förankrats med representanter för universitetsledningen (rektor och universitetsdirektör) och slutligen fastställts av universitetets rektor. 6

7 3. Lönekartläggning 3.1 Utdrag ur Jämställdhetslagen (1991:433) 10 I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Lag (2000:773). 11 Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts skall tas in i efterföljande års handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid senaste kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare. Lag (2000:773). 12 Arbetsgivaren skall förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen skall kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 14 kap. 7, 9 och 10 sekretesslagen (1980:100). Lag (2000:773). 7

8 3.2 Systembeskrivning Lönelotsen Den av jämställdhetsombudsmannen utarbetade lönelotsen har använts som metod vid värderingen av befattningarna. Befattningarna har indelats i arbetsområden med undergrupper med utgångspunkt från BESTA-klassificeringen. I en grupp lika befattningar (t ex pedagogiskt utvecklingsarbete) är dessa sinsemellan utbytbara. I likvärdiga grupper är befattningarna ej utbytbara (t ex kursadministration och IT-arbete) men värderingsmässigt lika. Värdering har genomförts även på befattningar som är unika för en befattningshavare Rangordning av faktorer De faktorer som skall ingå vid bedömningen av befattningshavarna i en grupp anges nedan samt därtill den tyngd den specifika faktorn givits utifrån Uppsala universitets verksamhetsidé. Faktor Tyngd/viktning: 1) Problemlösning, komplexitet 25% 2) Ansvar för resurser, utveckling och planering (t ex arbetsledning) 20% 3) Utbildning/erfarenhet 30% 4) Ansvar för människor (t ex vård och utveckling) 15% 5) Sociala färdigheter 10% 8

9 3.2.3 Poängfördelning Med den ovan angivna viktningen blir poängfördelningen för de olika faktorernas nivåer följande: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Totalt 1) Problemlösning /100 2) Ansvar för resurser, utveckling och planering /100 3) Utbildning/erfarenhet /100 4) Ansvar för människor /100 5) Sociala färdigheter / Beskrivning av nivåerna Problemlösning Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller färdigheter för att lösa problem. Den tar hänsyn till variationer av problem som kan uppstå och vilken typ av lösning som krävs. Problemen kan röra människor, fakta, teorier, föremål, företeelser. Den bedömer kreativiteten i att skapa något nytt eller kombinera saken som redan finns på ett nytt sätt och bedömer graden av handlingsfrihet och beslutsfattande. Vidare bedömer faktorn krav på flexibilitet, förändringsförmåga och färdighet att utföra arbetsuppgifter inom vitt skilda verksamhetsområden. Nivå 1 motsvarar inga särskilda krav på problemlösning. I arbetet uppkommer problem som har enkla, entydiga lösningar. Den information som behövs är lättåtkomlig och lättillgänglig. För att lösa problemen krävs att man väljer en lösning från ett antal kända tillvägagångssätt. Nivå 2-2,5 motsvarar mellannivåer Nivå 3 motsvarar medelstora krav på problemlösning. Arbetet kräver bearbetning av information från olika källor för att lösa uppkomna problem och för att fatta beslut om en åtgärd. Det finns flera möjliga lösningar att välja mellan men de följer väl kända metoder och rutiner. Vid ovanligare problem måste åtgärder och beslut diskuteras och förankras hos överordnad. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stora krav på problemlösning. Arbetet kräver analyser av teorier och/eller metoder. Problemen är varierande och invecklade och kräver kreativa lösningar. Arbetet kräver kvalificerat kunskapsinhämtande. Den anställde måste väga samman komplicerade data för att bedöma möjliga konsekvenser. Arbetet kräver strategiska bedömningar och kan innebära att man skapar eller fastställer nya inriktningar på hela eller delar av verksamheten Ansvar för planering, utveckling och resurser (t ex arbetsledning) Ansvar för materiella resurser Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller ansvar för planering, utveckling och resultat av hela eller del av en verksamhet eller ett projekt med eller utan arbetsledande funktion. 9

10 I ansvar för planering kan ingå att kartlägga behov, formulera mål och planer för nuvarande och framtida verksamhet, göra prioriteringar, planera projekt/insatser, göra en budget, skaffa resurser och personal. I ansvar för resultat kan ingå bokslut, budgetavstämning, redovisning, kvalitetsbedömning, uppföljning, att avveckla eller att avsluta projekt, verksamhet eller personal. Ansvar för och analys av måluppfyllelse, kontroll av att planer genomförts och ansvar för förändringsbehov. Faktorn bedömer det ansvar som en arbetsledare har för att leda och fördela anställdas/studerandes arbete och att påverka eller avgöra arbets- /studievillkoren. Nivå 1 motsvarar litet ansvar för planering, utveckling och resurser. Den anställdes eget arbete är i viss utsträckning planerat och förelagt av någon annan. Den anställde kan bidra med idéer eller förslag till förbättringar inom det egna arbetsområdet. Ansvaret för materiella resurser är begränsat till normal aktsamhet och som representerar ett begränsat ekonomiskt värde. Arbetet kan innebära att handskas med mindre summor pengar. Arbetet innebär normal aktsamhet och hänsyn vid hantering av information/upplysningar/data som är allmängiltiga och lättillgängliga. Nivå 2-2,5 motsvarar mellannivåer. Nivå 3 motsvarar medelstort ansvar för planering, utveckling och/eller resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är självständigt och rör arbetssätt, arbetsmetoder, tidsplanering och verksamhetens budget. Ansvaret kan omfatta vissa personaladministrativa åtgärder. Medelstort ansvar för materiella resurser som representerar ett ganska stort ekonomiskt värde. Arbetet innebär ett mycket stort ansvar för känslig information. I arbetet kan ingå att avgöra vad som skall inhämtas och vilka som får ta del av den. Nivå 3,5 4,5 motsvarar mellannivåer. Nivå 5 motsvarar mycket stort ansvar för planering, utveckling och resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är av strategisk/långsiktigt betydelse för företaget. Den anställde har ett betydande ansvar för att påverka och utforma de varor och tjänster som framställs och de normer, rutiner och riktlinjer som styr företaget. Ansvaret kan omfatta komplicerade personalpolitiska frågor. Arbetet innebär ett mycket stort ansvar för materiella resurser, som representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Ett misstag eller försummelse i ansvaret skulle få mycket allvarliga ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga konsekvenser Utbildning/erfarenhet Faktorn bedömer de som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller kunskaper som normalt inhämtas genom teoretisk utbildning samt de krav på upplärning, övning, erfarenhet och fortbildning som arbetet kräver för att kunna utföras. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 2,5 Nivå 3 Nivå 3,5 gymnasieutbildning. Begränsade krav på yrkeserfarenhet. eftergymnasial utbildning två år ej högskola högskoleutbildning upp till två år högskoleutbildning längre än två år högskoleutbildning fyra år eller mer kompletterad med erfarenhet 10

11 Nivå 4 Nivå 4,5 Nivå 5 doktorsexamen eller motsvarande doktorsexamen eller motsvarande kompletterad med erfarenhet motsvarar längre post-doktoral utbildning (docentkompetens) och mycket bred och djup erfarenhet (8 år och längre) Ansvar för människor Ansvar för personella resurser. I ansvar för människor inbegrips arbetsmiljöansvar, handledning, jämställdhets- och mångfaldsarbete. Faktor bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller ansvar för människors hälsa, välbefinnande, säkerhet och utveckling ur fysisk, psykisk och social synvinkel. Dessa människor kan vara vårdtagare, elever, kunder, allmänheten eller andra personer som på olika sätt är beroende av den verksamhet som bedrivs. Ansvaret kan utövas genom att följa fastställda rutiner, överenskommelser eller innebära en individuell och självständig bedömning av andra människors behov. Ansvar för människor innebär även att hantera individrelaterad sekretessbelagd information. Det kan innebära att ansvara för säkerhet, underhåll och bevarande av känslig information som berör individer. I ansvar för utveckling kan ingå att inom arbetsgrupper fördela arbetsuppgifter, utbilda, inspirera och uppmuntra andra, att skapa eller förändra verksamheter, bevaka omvärlden, driva projekt, anpassa och driva verksamheten mot målet. Faktorn bedömer det ansvar som en arbetsledare har för att leda, fördela och bedöma anställdas/studerandes arbete och att påverka eller avgöra arbets-/studievillkoren. Myndighetsutövning bedöms också under faktorn. Med myndighetsutövning menas verksamhet som består i att myndigheten bestämmer eller vidtar åtgärder som rör enskildas rättigheter, skyldigheter och sociala förmåner eller utövar tvång i olika former. Nivå 1 motsvarar begränsat ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och välbefinnande - normal hänsyn och omtanke. Litet ansvar för planering, utveckling och resultat. Den anställde kan bidra med idéer eller förslag till förbättringar inom det egna arbetsområdet. Nivå 2 motsvarar mellannivå. Nivå 3 motsvarar medelstort ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande. Arbetet kan innebära att självständigt bedöma och tillgodose behov hos andra, eller att påverka andra människors hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande genom att inom ramen följa regler, anvisningar eller program. Medelstort ansvar för planering, utveckling och/eller resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är självständigt och rör arbetssätt, arbetsmetoder, tidsplanering och verksamhetens budget. Ansvaret kan omfatta vissa personaladministrativa åtgärder. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stort ansvar för andras hälsa, säkerhet, utveckling och/eller välbefinnande. Situationer som kan uppstå är av svåra eller livshotande slag och/eller kräver snabba eller omfattande ställningstaganden. Insatserna kan medföra mycket stor påverkan på individer/grupper. Mycket stort ansvar för planering, utveckling och resultat med eller utan arbetsledande funktion. Ansvaret är av strategisk/långsiktig betydelse för företaget. Den anställde har ett betydande ansvar för att påverka och utforma de varor och tjänster som 11

12 framställs och de normer, rutiner och riktlinjer som styr företaget. Ansvaret kan omfatta komplicerade personalpolitiska frågor Sociala färdigheter Faktorn bedömer de krav som ställs på befattningshavarna i en grupp när det gäller färdigheten att kunna överföra och att motta information och arbeta tillsammans med andra människor på ett sådant sätt att man arbetar effektivt och samtidigt tar hänsyn till andra. Faktorn bedömer färdigheten att förstå och hantera olika slags människor i olika sammanhang. Färdigheten att kunna förstå olika kulturer - språkliga, etniska, religiösa eller sociala ingår också. Sociala färdigheter relateras till komplexiteten i budskapet/informationen, vem mottagaren är, samt hur budskapet/informationen överförs (arten, betydelsen och syftet med kontakterna). Vidare ingår arbetets krav på att ge service av olika slag till kunder uppdragsgivare, allmänhet m fl. Nivå 1 motsvarar normala krav på samarbete med andra människor individuellt eller i grupp. Nivå 2 motsvarar mellannivå. Nivå 3 motsvarar medelstora krav på sociala färdigheter. I kontakterna förekommer vissa intressemotsättningar eller kulturella skillnader. Nivå 4 motsvarar mellannivå. Nivå 5 motsvarar mycket stora krav på sociala färdigheter. Arbetet kan innebära svåra och komplicerade kontakter med personer/grupper såväl inom som utom arbetsplatsen. Krävande kontakter kan innebära stora intressemotsättningar eller svåra och kontroversiella situationer. 12

13 3.3 Sammanställning Nedan redovisas en sammanställning av de 54 olika grupperna av befattningar sammanförda i 11 olika familjer med likartat arbete, men med olika svårighetsgrad och därmed olika värderingspoäng Lönekartläggning gruppering i familjer Familj/grupp Lönelotsvärde A CHEFSARBETE 1. Universitetsdirektör Ledningschef/motsv Avdelningschef Enhetschef/motsv 74 B PLANERING OCH ADMINISTRATION AV UTBILDNING 1. Utbildningsledare/motsv Pedagogiskt utvecklingsarbete Kvalificerad forsknings- och utbildningsadministration Utbildningsadministration/studievägledning Kursadministration 47 C ALLMÄN ADMINISTRATION 1. Kvalificerad personaladministration/motsv Kvalificerad administration inom ekonomi och juridik, mm Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm Personadministration Ekonomiadministration Allmän administration Assisterande administration 27 D KONTORSSERVICE 1. Kvalificerad kontorsservice Kontorsservice Kundservice i bibliotek och växel 22 E KULTUR OCH INFORMATION 1. 1:e bibliotekarie/motsv Kvalificerat biblioteks- och museiarbete Kvalificerat informationsarbete Biblioteks- och museiarbete Informationsarbete Tolkarbete 46 13

14 F FORSKNING 1. Forskningsledare/motsv Forskare/motsv :e forskningsingenjör/motsv Laborativt forskningsarbete Assisterande forskningsarbete 37 G UTBILDNING 1. Professor Universitetslektor m.fl Forskarassistent Universitetsadjunkt, m fl Doktorand Amanuens 33 H IT-VERKSAMHET 1. Kvalificerat IT-arbete IT-arbete Assisterande IT-arbete 27 I TRÄDGÅRD, TEKNIK OCH SERVICE 1. Akademiträdgårdsmästare Forskningsingenjör/motsv med teknisk inriktning Form-, ljud- och bildarbete Tillverkning och reparation Trädgårdsmästare/försökstekniker med arbetsledning Serviceledare/motsv Försökstekniker/motsv Lokalvårdare/serviceassistent Tekniskt biträdesarbete 20 J BYGGNAD, UPPHANDLING OCH MILJÖ 1. Byggnads-, miljö och upphandlingsarbete Miljö och hälsa Upphandlare Inköpare 43 K SPECIALISTER 1. Director musices Chef för fundraising 70 14

15 Grupp Benämning/poäng A. CHEFSARBETE A1 Universitetsdirektör Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet 4, Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 97 BESTA-kod: 106 Titel: Universitetsdirektör A2 Ledningschef/motsv. Problemlösning Ansvar planering 4, Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 92 BESTA-koder: 105, 416 Titlar: Biträdande universitetsdirektör; Överbibliotekarie 15

16 A3 Avdelningschef Problemlösning Ansvar planering 4, Utbildning/erfarenhet 3, Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 84 BESTA-koder: 125, 155, 215, 216, 226, 426, 465, 466, 476, 486, 496, 646, 756 Titlar: : Akademiombudsman; Avdelningschef; Avdelningsdirektör; Byggnadschef; Byråchef; Chef; Ekonomidirektör; Fortbildningsledare; Föreståndare; IT-chef; Kanslichef; Kommunikationsdirektör; Museichef; Personaldirektör; Planeringsdirektör; Trädgårdsdirektör A4 Enhetschef/motsv Värderad nivå Faktor Poäng Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 74 BESTA-koder: 104, 224, 225, 464, 465, 475, 484, 485, 555, 565, 604, 675, 725, 773 Titlar Avdelningsdirektör; Biträdande personaldirektör; Enhetschef; Föreståndare; Internrevisionschef; Lokalvårdschef; Redovisningschef; Säkerhetschef; Upphandlingschef; Utvärderingschef; Verkstadschef 16

17 B. PLANERING OCH ADMINISTRATION AV UTBILDNING B1 Utbildningsledare/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 72 BESTA-koder: 105, 224, 225 Titlar: Avdelningsdirektör; Biträdande kanslichef Forskningssekreterare; Programdirektör; Projektledare; Utbildningsledare; B2 Pedagogiskt utvecklingsarbete Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 68 BESTA-kod: 214 Titlar: Pedagogisk konsult; Pedagogisk utvecklare; Projektledare 17

18 B3 Kvalificerad utbildningsadministration Värderad nivå Faktor Poäng Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 62 BESTA-koder: 214, 224, 225 Titlar: Administrativ samordnare; Avdelningsdirektör; Biträdande programdirektör; Byrådirektör; Enhetschef; EU-handläggare; Fakultetshandläggare; Gruppchef; Kompetensutvecklare; Koordinator; Producent; Programsamordnare; Projektkoordinator; Projektledare; Projektsamordnare; Rektors handsekreterare;samverkansledare; Studie- och karriärvägledare; Utbildningsledare; Utbildningssamordnare Utbildningsadministration/ B4 studievägledning Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 56 BESTA-koder: 113, 213, 214, 222, 223, 224 Titlar: : Administrativ samordnare; Administratör; Antagningshandläggare; Antagningssamordnare; Byrådirektör; Ekonomi- o kursadministratör; Enhetschef; Examenshandläggare; Fakultetsadministratör; Fakultetshandläggare; Forskningsadministratör; Informationssamordnare; Intendent; Internationell handläggare; Kompetensutvecklare; Koordinator; Kursadministratör; Kursledare; Kurssamordnare; Programadministratör; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Projektsamordnare; Stipendiehandläggare; Studie- och karriärvägledare;studieinformatör; Studievägledare; Systemadministratör; Utbildningshandläggare; Utbildningssamordnare; Utredare 18

19 B5 Kursadministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 47 *) TCO hävdar problemlösning =3, dvs totalt 52 BESTA-koder: 222, 223 Titlar : Administratör; Ekonomiadministratör; Forskningsadministratör; Koordinator; Kursadministratör; Personaladministratör; Programadministratör; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Studieadministratör; Studieinformatör; Studievägledare C. ALLMÄN ADMINISTRATION C1 Kvalificerad personaladministration/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 67 BESTA-koder: 104, 474 Titlar: Arbetsmiljökonsult; Avdelningsdirektör; Enhetschef; Karriärutvecklare; Pensionskonsult; Personalkonsulent; Personalkonsult; Personalsamordnare; Projektledare; Utredare 19

20 C2 Kvalificerad administration inom ekonomi, juridik, mm Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 65 BESTA-koder: 104, 124, 125, 474, 484, 485, 533, 544, 573, 744, 754 Titlar: Administrativ chef; Alumnkoordinator; Avdelningsdirektör; Chefsadministratör; Chefsjurist; Controller; Ekonom; Ekonomiadministratör; Ekonomisamordnare; Enhetschef; Fakultetshandläggare; Informationssamordnare; Intendent; Intendentursamordnare; Projektledare; Redovisningsekonom; Rektorssekreterare; Tryckerichef; Universitetsjurist; Utredare C3 Kvalificerad administration inom revision, registratur, mm Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 62 BESTA-koder: 533, 544, 554 Titlar: Chefsregistrator; Internrevisor; Telefoniansvarig; 20

21 C4 Personaladministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 52 BESTA-kod: 463, 473, 483 Titlar: Byrådirektör; Datasamordnare; Ekonomi- o personaladministratör; Friskvårdskonsulent; IT-samordnare; Lönesamordnare; Personaladministratör; Personalkonsult; Personalsamordnare; Systemadministratör C5 Ekonomiadministration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 49 BESTA-koder: 483, 533 Titlar: Administrativ samordnare; Administratör; Chefsadministratör; Ekonom; Ekonomi- o personaladministratör; Ekonomiadministratör; Ekonomiassistent; Ekonomisamordnare; Systemadministratör; Universitetsdirektörens sekreterare 21

22 C6 Allmän administration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 39 BESTA-koder: 102, 112, 222, 223, 402, 472, 482, 483, 492, 493, 532, 533, 543, 571, 752 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Akademiadministratör; Bokbindare; Byrådirektör; Chefstelefonist; Ekonomi- o kursadministratör; Ekonomi- o kursassistent; Ekonomi- o personaladministratör; Ekonomi- o personalassistent; Ekonomiadministratör; Ekonomiassistent; Fakultetsadministratör; Förste byråsekreterare; Informationssekreterare; Informatör; Kursadministratör; Lokaladministratör; Löneadministratör; Personal/Kursadministratör; Personaladministratör; Personalassistent; Projektadministratör; Projektkoordinator; Projektledare; Registrator; Samordnare för lika villkor; Säkerhetsadministratör C7 Assisterande administration Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 27 BESTA-koder: 141, 142, 161, 221, 222, 412, 421, 481, 482, 531, 532 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Bibliotekarie; Ekonomiassistent; Förste bibliotekassistent; Förste byråsekreterare; Institutionssekreterare; Kontorsbiträde; Kursadministratör; Kursassistent; Laboratoriebiträde; Museiassistent; Museitekniker; Projektassistent 22

23 D. KONTORSSERVICE D1 Kvalificerad kontorsservice Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 33 BESTA-kod: 542, 543 Titlar: Administrativ assistent; Expeditionsförman; Grafiker; Institutionstekniker; Intendent; Orkestervaktmästare; Receptionist; Tekniker; Teknisk samordnare; Tryckare D2 Kontorsservice Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 27 BESTA-kod: 541, 542 Titlar Datatekniker; Expeditionsvakt/Vaktmästare; Förste fotograf; Institutionstekniker; Receptionist; Tekniker; Tekniskt biträde 23

24 D3 Kundservice i bibliotek och växel Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 22 BESTA-koder: 411, 541, 542 Titlar: Administrativ assistent; Administratör; Bibliotekarie; Biblioteksassistent; Förste bibliotekassistent; Telefonist/Receptionist; Telefonist E. KULTUR OCH INFORMATION E1 1:e bibliotekarie/motsv Problemlösning Ansvar planering Utbildning/erfarenhet Ansvar människor Sociala färdigheter Summa poäng 74 BESTA-kod: 415, 425 Titlar: Förste bibliotekarie; Universitetsantikvarie 24

Befattningskategorier vid Uppsala universitet juli 2008

Befattningskategorier vid Uppsala universitet juli 2008 Administrativ personal Adm koordinator Adm samordnare Administrativ chef Administratör Akademiadministratör Akademiintendent Akademiintendent, bitr Akademiombudsman Akademiombudsman, bitr Akademiräntmästare

Läs mer

Personalavdelningen 080220. Befattningar i engelsk översättning

Personalavdelningen 080220. Befattningar i engelsk översättning Personalavdelningen 080220 Befattningar i engelsk översättning Befattning Administrativ samordnare Administratör Akademiadministratör Akademiintendent Akademiintendent, bitr Akademiombudsman Akademiträdgårdsmästare

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor 2005-2006 Sammanställd av: Susanne Fransson, personalavdelningen Fastställd av rektor 2006 01 20 Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Läs mer

Lönekartläggning Umeå universitet 2013

Lönekartläggning Umeå universitet 2013 Lönekartläggning Umeå universitet 2013 Dnr FS 1.3.5-563-14 Innehållsförteckning Sida nr 1. Förutsättningar 1 2. Arbetssätt 1 3. Analys av bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor 2

Läs mer

Lönekartläggning och löneanalys för 2012

Lönekartläggning och löneanalys för 2012 P 2014/36 Lönekartläggning och löneanalys för 2012 Projektgrupp: Jenny Engström, OFR/S Suzanne Almgren Mason, HR-avd Moa Renström Hultgren, HR-avd Louise Nilsson/Helena Lindvall, Saco-S Sida 1(1) Innehåll

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA***

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 DNR MIUN 2014/506 Publicerad: 2014-03-11 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Anders Sandberg Beslutsdatum: 2014-03-11 Giltighetstid:

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun Dilagu KS 2015/102/1 -~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson Kommunstyrelsen 1(2) 2015-04-24 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2n1S -n,- 1 2 Oiarienr 2.0/t{ /...,00/Aklbilaga

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskning Ärendenummer GRA 201 Arbetsgivare Handling Datum Antal anställda Anställda kvinnor Anställda

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Lönestatistik 2010-06-01. efter lönerevisionstillfället 2010-01-01. Anställda inom Försäkringskassan

Lönestatistik 2010-06-01. efter lönerevisionstillfället 2010-01-01. Anställda inom Försäkringskassan Lönestatistik 2010-06-01 efter lönerevisionstillfället 2010-01-01 Anställda inom Försäkringskassan Partsgemensam lönestatistik Lönestatistikens syfte och användning Denna statistik syftar till att ge en

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN HANDBOKEN Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet 2011 www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17 30 www.bao.se Finansförbundet

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Jämställdhetsstatistik

Jämställdhetsstatistik Jämställdhetsstatistik Medicinska fakulteten 2015-01 Personalbefattningar Doktorander n=1149 Postdoktorer n=67 Bitr forskare n=161 Laboratorieforskare n=61 Forskarassistenter n=33 Forskare=94 Universitetsadjunkter

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Stöd för lokal lönebildning

Stöd för lokal lönebildning Stöd för lokal lönebildning R Å D T I L L L O K A L A P A R T E R V I D T I L L Ä M P N I N G E N A V R A L S 2 0 0 7-2 0 1 0 April 2008 Samarbetsrådet för det statliga avtalsområdet Samarbetsrådet för

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Informationsmöte 3 juni 2015

Informationsmöte 3 juni 2015 Informationsmöte 3 juni 2015 1. Administrativt utvecklingsprojekt i Beteendevetarhuset (Linda Johnson) 2. Personalfrågor (inför RALS) 3. Studiebarometern 4. Kartläggning av forskningen vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland 11 LiÖ 2011-3818 Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland Sida 1 av 51 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 1. Bakgrund 3 1.1 Diskrimineringslagen

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Lönekartläggning. En handbok

Lönekartläggning. En handbok Lönekartläggning En handbok Förord Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löneprocessen. Det är ett av flera sätt att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Godkända Tjänstebenämningar, rekommenderade översättningar till Engelska

Godkända Tjänstebenämningar, rekommenderade översättningar till Engelska 1 Personalenheten Adjungerad universitetsadjunkt Adjunct Lecturer UNDP Adjungerad universitetslektor Adjunct Senior Lecturer UNDP Adjungerad professor Adjunct Professor UNDP Administrativ assistent Administrative

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 De centrala parterna har nu avslutat den översyn av BSF som finns omtalad i Kyrkans avtal 2000 (Bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar II, Övriga

Läs mer

RAPPORT Lönekartläggning 2014

RAPPORT Lönekartläggning 2014 RAPPORT 1(55) ekartläggning 2014 2(55) 1 Bakgrund ekartläggning 2014 1.1 Syftet Syftet med en ekartläggning är att kartlägga om det finns osakliga eskillnader kopplat till kön. I Kramfors kommun ser vi

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12 Grundbok Enkätmall JämO Grundbok Enkätmall Innehållsförteckning Anvisningar 5 Arbetsförhållanden 6 Föräldraskap 7 Trakasserier 9 Rekrytering 10 Jämställdhetsanalys av löner 12 JämO reviderad november

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 Syfte Arbetstiden för lärarna ska disponeras så att utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras och så att verksamheten kan utvecklas och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönesättning En individuell lönesättning, byggd på en bedömning av den anställdes ansvar och befogenhet, de uppnådda resultaten och dokumenterade utvecklingsambitioner,

Läs mer

LÖNEKART- LÄGGNING. En steg- för steg-anvisning i arbetet med lönekartläggning

LÖNEKART- LÄGGNING. En steg- för steg-anvisning i arbetet med lönekartläggning LÖNEKART- LÄGGNING En steg- för steg-anvisning i arbetet med lönekartläggning 2012 05 24 Jämställda löner? Ja, tack! Jämställda löner i arbetslivet borde vara en självklarhet tycker Akademikerförbundet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun

Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 25, 2008-02-19 Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun Inledning De rutiner som gäller vid lönesättning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2012-10-01 Dnr 5344/2012-200 Ersätter Lönepolicy 2004-09-30, dnr 4924/04-200 Lönen som styrmedel Dnr 5344/2012-200 INNEHÅLL

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer