Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor"

Transkript

1 Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor Sammanställd av: Susanne Fransson, personalavdelningen Fastställd av rektor

2 Handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor vid Göteborgs universitet Inledning I enlighet med jämställdhetslagens 10 skall varje arbetsgivare med tio eller fler anställda årligen göra en kartläggning och en analys av kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader och anställningsvillkor. Kartläggningen och analysen av densamma skall redovisas i jämställdhetsplanen och i en särskild handlingsplan. Denna handlingsplan består således av tre delar: kartläggning av löner och anställningsvillkor, analys av kartläggningen och förslag till konkreta åtgärder års handlingsplan för jämställda löner utgår från de beslut om åtgärder som finns i 2002 års handlingsplan. Kartläggningen omfattar alla anställda vid Göteborgs universitet år 2004, med undantag för anställda utan pensionsrätt. Kvinnors och mäns median, medel, högsta och lägsta lön redovisas. Som mätmånad används september månad Kvinnors lön i procent av mäns redovisas avseende alla anställda. En lönekartläggning skall omfatta alla de fakta som är relevanta för att kunna upptäcka osakliga löneskillnader års redovisning av lönekartläggningen skiljer sig något från den som gjordes år Redovisningen av kartläggningen omfattar således inte olika lönetillägg, anställningsår, utbildning och formella kompetenser. I ett kortsiktigt tidsperspektiv är dessa fakta relativt stabila. I 2005 års lönekartläggning redovisas och analyseras tre nya undersökningar; likvärdiga arbeten, lönespridning och löneskillnader i olika åldersintervaller. I 2002 års handlingsplan konstaterades att det ålderdomliga tjänstebenämningssystemet försvårar möjligheten till jämförelser mellan grupper av anställda. En särskild arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till system av funktionstitlar för administrativa befattningar, vilket antagits av rektor (dnr F /04). En lönekartläggning ska också innehålla en redogörelse av bestämmelser och praxis för lönesättning. Under 2004 har löneprinciper och individuella löne- och kvalifikationskriterier arbetats fram (dnr F1 4129/04) och används nu i anslutning till 2005 års revisionsförhandlingar. 1

3 Resultat av kartläggning av löner och anställningsvillkor Könsstruktur i oktober 2004 Totalt antal anställda 5301 Antal anställda kvinnor 3028 Antal anställda män 2273 Kvinnor 57 procent Män 43 procent Åldersstruktur i oktober 2004 Samtliga anställda Medelåldern för kvinnor är 45 år och för män 46 år Maxåldern för kvinnor är 67 år och för män 70 år Miniåldern för kvinnor är 19 år och för män 21 år Anställningsformer tillsvidare och visstidsanställda i oktober 2004 Tillsvidareanställda Totalt antal tillsvidareanställda 2939 Totalt antal tillsvidareanställda kvinnor 1691 Totalt antal tillsvidareanställda män 1248 Visstidsanställda Totalt antal visstidsanställda 2379 Totalt antal visstidsanställda kvinnor 1356 Totalt antal visstidsanställda män 1023 Anställningens omfattning dvs. heltid och deltid Heltid Kvinnor 72 % Män 76 % Deltid Kvinnor 28 % Män 24 % 2

4 Löner efter lönerevision 2003 Lön samtliga anställda efter kön i september 2004 Medianlön för kvinnor 22500:- och för män 26800:- Medellön för kvinnor 24056:- och för män 28483:- Högsta lön för kvinnor 75100:- och för män 75000:- Lägsta lön för kvinnor 13500:- och för män 13200:- Kvinnors lön är i medeltal 84,45 % av männens. Löneskillnader i olika åldersintervaller En kartläggning har gjorts av löneskillnader mellan kvinnor och mån i olika åldersintervaller. Resultatet är att löneskillnaderna ökar med ålder. Lika arbete och lönespridning vid lika arbete Ett mått på om löner är jämställda är att kvinnor och mäns lönespridning ser lika ut i den mening att den inte gynnar eller missgynnar det ena könet. Statistiskt sett är mäns lönespridning på den svenska arbetsmarknaden större än kvinnors. Ett antal grupper som exempelvis lektorer och adjunkter har undersökts och några signifikanta skillnader relaterat till kön finns inte avseende lönespridning i dessa grupper vid GU. Vid en kartläggning av lika arbete finns inom grupperna inga skillnader mellan kvinnors och mäns löner. Likvärdiga arbeten En arbetsgrupp har under undersökt vilka kvinnodominerade respektive ickekvinnodominerade grupper som är att se som likvärdiga vid bedömning av svårigheten i arbetet. De löner som använts som jämförelseunderlag är löner efter 2003 års revision. Tre metoder har använts vilket ger följande resultat: I. Grupper med likvärdiga arbeten i intervall 40 poäng. A Professor (m) poäng ( kr). B Lektor (m) 628 poäng ( kr). C Adjunkt (k ) 497 poäng ( kr), forskningslaborant (k) 466 poäng ( kr) och bibliotekarie (k) 464 poäng ( kr). D Högskolesekreterare/chefsadministratör (k) 450 poäng ( kr) och byrådirektör (k) 430 poäng ( kr). E Forskningsingenjör (m) 396 poäng ( kr). 1 (m) betyder här icke kvinnodominerad grupp och (k) kvinnodominerad grupp. 3

5 F Laboratorieassistent (k) 353 poäng ( kr). G Förste byråsekreterare (k) 324 poäng ( kr). H Institutionssekreterare/administratör (k) 279 poäng (21.500/ kr) och ITtekniker (m) 272 poäng ( kr). I Byråsekreterare/byråassistent (k) 255 poäng (20200/19100 kr) och tekniker (m) 238 poäng ( kr). J Expeditionsförman (m) 213 poäng ( kr), Ekonomibiträde (k) 206 poäng ( kr), Lokalvårdare (k) 206 poäng ( kr)och expeditionsvakt (m) 180 poäng ( kr). II. Grupper med likvärdiga arbeten i intervall 60 poäng A Professor (m) 786 poäng ( kr). B Lektor (m) 628 poäng ( kr). C Adjunkt (k) 497 poäng ( kr), forskningslaborant (k) 466 poäng ( kr) och bibliotekarie (k) 464 poäng ( kr). D Högskolesekreterare/chefsadministratör (k) 450 poäng ( kr) och byrådirektör (k) 430 poäng ( kr). E Forskningsingenjör (m) 396 poäng ( kr) och laboratorieassistent (k) 352 poäng ( kr). F Förste byråsekreterare (k) 324 poäng ( kr). G Institutionssekreterare/administratör (k) 279 poäng (21.500/ kr), ITtekniker (m) 272 poäng ( kr), byråsekreterare/byråassistent (k) 255 poäng (20.200/ kr) och tekniker (m) 238 poäng ( kr). H Expeditionsförman (m) 213 poäng ( kr), ekonomibiträde (k) 206 poäng ( kr), lokalvårdare (k) 206 poäng ( kr) och expeditionsvakt (m) 180 poäng ( kr). III. Se som bilaga 1 resultatet av den tredje metoden. Bestämmelser och praxis I enlighet med 2002 års handlingsplan har universitetet antagit ett nytt lönepolicydokument Dnr F1 4129/04. Dokumentet anger de övergripande löneprinciperna samt individuella lönekriterier och tillämpningsföreskrifter. I samband med RALS-förhandlingarna 2005 slöts likalydande avtal, ex Dnr F1 214/05, med SACO, OFRs samt SEKO där tidigare avtal om gemensamma löneprinciper bekräftades. Avtalen överensstämmer med de övergripande löneprinciperna i det av universitetet antagna lönepolicydokumentet. Parterna har också kommit överens om att under revisionsperiod I 4

6 genomföra ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att skapa partsgemensamma lönekriterier. 5

7 Analys av kartläggning av löner och anställningsvillkor Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat med 1,45 procent från 2001 till 2004 om vi ser till hela GU. Uppdelat per fakultetsnämnd blir bilden något mer komplex. När statistiken delas upp per fakultetsnämnd ser vi exempelvis att kvinnors löner har minskat i förhållande till mäns löner, från 83 till 82,03 procent vid naturvetenskapliga fakulteten och ökat från 99 till 103,94 procent vid UB. Den största förändringen har skett på Gemensamma förvaltningen från 76 till 87,39 procent. Löneskillnader och ålder Undersökningen visar att lönegapet ökar med ålder och gör ett hopp i åldersintervallet år. Fram till gruppen år är löneskillnaden i medeltal ca kr till mäns fördel när vi ser till alla anställda. Vid år har skillnaden ökat till ca 3500 kr för att i gruppen vara ca 7800 kr. Varför löneskillnaderna ökar drastiskt vid 40 årsålder och därefter fortsätter att öka vet vi inte. Den rikstäckande statistik som finns på SACOs avtalsområde visar att lönegapet är högst i gruppen år och förklaringen som ges brukar vara att kvinnor är föräldralediga under denna period i livet. 2 Stämmer detta skulle kvinnor anställda vid GU för det första få barn senare i livet och för det andra missgynnas på grund av detta. Några enkla förklaringar finns dock inte och för att få svar på frågan krävs ytterligare analys. Lönespridningen. En analys av lönespridningen vid Göteborgs universitet visar att några könsrelaterade lönespridningsproblem inte existerar på en övergripande nivå. Löneskillnader vid lika arbete Om vi ser till grupper som utför lika arbete vid Göteborgs universitet finns mycket små skillnader i lön mellan kvinnor och män och vice versa. Denna undersökning avser hela universitet och säger inget om huruvida enskilda individer vid en enskild institution är missgynnade i en grupp jämfört med någon av annat kön i samma grupp. GU är en stor arbetsgivare med en decentraliserad struktur där lön för lika arbete kan värdesättas olika beroende på fakultets- och institutionstillhörighet. I en undersökning av helheten försvinner dessa skillnader. Löneskillnader vid likvärdigt arbete En analys av den gjorda arbetsvärderingen avseende kvinnodominerade respektive icke kvinnodominerade grupper ger följande resultat: Enligt metod I med intervallen 40 poäng blir resultatet att arbeten som har en poängdifferens på 41 poäng inte anses likvärdiga. A, B, F, G, och I består enbart av en grupp, vilket inte betyder att det inte kan finnas andra likvärdiga arbetsuppgifter inom GU för dessa grupper att jämföra med. Det är endast ett urval av arbetsuppgifter som har värderats utifrån principen om kvinnodominerade respektive icke kvinnodominerad grupper enligt handlingsplanen Av intresse är självklart också om arbetsuppgifter med högre poäng än annan arbetsuppgift, kvinnodominerade respektive icke kvinnodominerad grupp, har en medianlön som är lägre, d v s inte motsvarar värderingen av arbetsuppgiften. Gruppen C består endast av kvinnodominerade grupper; adjunkter, bibliotekarier och forskningslaboranter. Löneskillnaden i gruppen är totalt kr. Denna löneskillnad är vare 2 SACO, Därför tjänar kvinnor mindre än män. 6

8 sig direkt eller indirekt könsdiskriminerande och strider således inte mot jämställdhetslagens regler. Om löneskillnaden för övrigt är sakligt motiverad ur ett rättvise- och lämplighetsperspektiv kan diskuteras. Gruppen E består av en icke kvinnodominerad grupp, forskningsingenjör. Denna grupp kan tjäna som jämförelsegrupp med gruppen forskningslaborant, kvinnodominerad, i grupp C. Löneskillnaden är här 900 kr till forskningslaboranternas nackdel. Då det skiljer 70 poäng i värdering av arbetsuppgifterna behöver denna löneskillnad kunna förklaras på ett sakligt sätt. Gruppen H består av en kvinnodominerad grupp institutionssekreterare/administratör med medianlön / kr och en icke kvinnodominerad grupp, IT-tekniker med en medianlön på kr. Denna löneskillnad måste kunna förklaras med sakliga skäl. Det finns dessutom ett antal kvinnodominerade grupper som är högre värderade, men som har en lägre medianlön. Dessa grupper är förste byråsekreterare, laboratorieassistenter och forskningslaboranter. Löneskillnaden är som högst kr. Gruppen forskningslaboranter har en medianlön på kr. Denna arbetsuppgift är mycket högre värderad och det skiljer 225 poäng till IT-teknikernas nackdel. Denna löneskillnad måste kunna förklaras med sakliga skäl som inte är relaterade till kön. Gruppen I består av en kvinnodominerad respektive en icke kvinnodominerad grupp vilkas medianlöner överensstämmer. Gruppen J består av två kvinnodominerade grupper, lokalvårdare och ekonomibiträden samt två icke kvinnodominerade grupper, expeditionsförman och expeditionsvakt. Arbetsuppgifterna är likvärdiga, trots detta skiljer det som mest kr i lön och som minst kr mellan kvinnors och mäns löner. I denna grupp finns den största löneskillnaden inom en och samma grupp. Även denna löneskillnad måste kunna förklaras med sakliga skäl. I annat fall är den osaklig och strider mot jämställdhetslagens regler. Med metod II med ett intervall på 60 poäng förändras resultatet något. Gruppen E består här av en kvinnodominerad grupp, laboratorieassistenter och en icke kvinnodominerad grupp forskningsingenjörer. Löneskillnaden är kr, vilket ska kunna motiveras med sakliga skäl. Gruppen G består av två icke kvinnodominerad grupp, IT-tekniker och tekniker och två kvinnodominerade grupper institutionssekreterare/administratör och byråsekreterare/byråassistent. Löneskillnaden är som mest kr. Denna löneskillnad måste kunna förklaras med sakliga skäl. När intervallet 60 poäng används blir det ytterligare grupper som är likvärdiga och därmed direkt jämförbara. Den tredje metoden +/- 40 poäng ökar möjligheten att jämföra och relatera grupper till varandra. De traditionella gruppindelningarna innebär att 1 poängs skillnad kan avgöra vilken grupp som arbetsuppgiften hamnar i. Ett annat sätt att göra grupperingar på är att addera och subtrahera med 40 poäng. En grupp, exempelvis bibliotekarier, relateras då till andra grupper som högskolesekreterare/administratörer och gränserna blir mindre absoluta. Tabellen, se bilaga 1, visar även lägre värderade arbetsuppgifter med än högre medianlön för icke kvinnodominerad grupp jämfört med kvinnodominerade grupper med högre värderade 7

9 arbetsuppgifter och lägre medianlön. I tabellen har ett sammanvägt medeltal gjorts av medianlönerna för grupperna institutionssekr/adminstratör, byråsekr/byråassistent samt ekonomibiträde/lokalvårdare. 8

10 Handlingsåtgärder för jämställda löner och anställningsvillkor Uppföljning tidigare handlingsplans beslutade åtgärder I 2002 års handlingsplan punkt 5 konstateras att tjänstebenämningssystemet är ålderdomligt och svåröverskådligt och att en översyn ska göras samt att detta ska omfatta arbete med TNSkodning. Under ledning av Mats Edvardsson har en arbetsgrupp avlämnat en rapport Förslag till införande av funktionstitlar för administrativa anställningar vid Göteborgs universitet. På uppdrag av arbetsgivardelegationen arbetar för närvarande gruppen med att, på grundval av positiva remissyttranden från fakultetsnämnder och motsvarande, utarbeta riktlinjer som skall vara vägledande vid implementering av funktionstitlar för administrativa anställningar på alla nivåer inom universitetet. Det nya systemet avseende befattningsgruppering för statistik (BESTA) har nu implementerats vid universitetet. De lokala koderna kan användas för att få en kodning i överensstämmelse med de av GU antagna arbetsvärderingskriterierna. Kodningen torde därmed bli mer könsneutral. Meritvärderingssystem I handlingsplanens punkt 7 konstateras att innehav av makt och formella kompetenser ger högre lön och bättre anställningsvillkor. Hur meritvärdering genomförs är en springande punkt i arbetet för att kvinnor och män ska bedömas på ett sakligt sätt i samband med anställning och befordran. Som konkret åtgärd anges i handlingsplanen att en analys av meritvärderingssystemet ska göras. Två rapporter har utarbetats inom ramen för arbetet på avdelningen för personal och organisationsutveckling under : Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv: Språket i sakkunnigutlåtanden av Anna Gunnarsdotter Grönberg och Meritvärdering ur jämställdhetsperspektiv: Rekrytering av lärare och forskare. En begreppsanalys av Eva Mark. Därmed får denna punkt i handlingsplanen anses vara uppfylld. Ledarskapsutbildning I handlingsplanens punkt 8 uttrycks att kunskap är nyckeln till framgång. Under har ett antal seminarier hållits, för prefekter i första hand, om lönekartläggning, löneanalys och arbetsvärdering. Under 2004 har Eva Mark haft ett antal seminarier på fakultetsnivå med anledning av meritvärdering ur ett jämställdhetsperspektiv. När det gäller denna punkt är det helt klart att mer utbildning och kontinuerliga insatser behövs för att nå framgång på denna punkt. Deltidsanställda Av lönekartläggningen framgick att deltidsanställda kvinnor arbetar mertid i högre grad än deltidsanställda män. Denna fråga skulle enligt handlingsplanens punkt 4 utredas och åtgärdas på fakultetsnivå. Frågan har gått ut till fakulteterna men det har, trots påminnelser varit svårt att få svar. Frågan är därmed inte utredd. Anmärkningsvärt är här att andelen deltidsarbetande har ökat jämfört med 2002 års lönekartläggning för såväl kvinnor som män. Ett skäl kan vara vikariatsregeln som leder till s k in-lasning på deltid. För kvinnor har andelen ökat från 21 till 28 procent och för män från 17 till 24 procent. Likvärdigt arbete Som redovisats har 2002 års plan uppfyllts på denna punkt. 9

11 Åtgärder 2006 De åtgärder som ska genomföras år 2006 utgår i hög grad från de likalydande avtal som slutits i samband med revisionsförhandlingar våren För att genomföra åtgärderna krävs samverkan med de fackliga parterna. 1. GU och de fackliga organisationerna SACO, OFRs samt SEKO ska utarbeta partsgemensamma lönekriterier och tillämpningsföreskrifter enligt avtal. Detta arbete ska ske över kollektivavtalsgränserna för att leva upp till lagens krav. 2. GU ska genomföra en översyn av förekommande visstids- och deltidsanställningar vid GU ur ett könsperspektiv i enlighet med slutna avtal. Denna punkt överensstämmer med 2002 års handlingsplan p.4 som inte har uppfyllts. 3. Jämställdhetslagens regler om aktiva åtgärder bygger på att arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. GU och de fackliga organisationerna ska utveckla samverkan i lönekartläggningsfrågor enligt de slutna avtalen. 4. Åtgärda osakliga löneskillnader avseende grupper med likvärdiga arbetsuppgifter. 5. Under 2006 ska utbildning och implementering avseende arbetsvärderingsinstrument och tillämpning av lönekriterier genomföras. I planen skall också de åtgärder som beslutats med anledning av de upptäckta löneskillnaderna och analysen av dessa redovisas. Enligt 11 jämställdhetslagen skall anges: vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. Då GU och de fackliga organisationerna i samverkan inte har tagit ställning till om de upptäckta löneskillnaderna är osakliga eller inte kan denna punkt inte uppfyllas i nuläget. Arbetet med att uppfylla de slutna avtalen bör påskyndas då arbetsgivaren enligt lagstiftning har ett ansvar för analysera det som upptäckts och utifrån denna analys fatta beslut om åtgärder. 10

12 GÖTEBORGS UNIVERSITET BILAGA 1 Arbetsvärderingsprojektet Sammanställning över värderingspoäng samt differenser mellan olika befattningar Värdering s- poäng Kvinno- resp mansdominera d Professor Universitetslektor Universitetsadjunkt Forskningslaborant Bibliotekarie Högskolesekr/motsv 206 Ekonomibitr/lokalvårdare K * 180 Expeditionsvakt M Byrådirektör Forskningsingenjör Laboratorieassistent Förste byråsekr Institutionssekreterare IT-tekniker Byråsekr/byråassistent Tekniker Expeditionsförman Ekonomibitr/lokalvårdare Expeditionsvakt Medianlön okt Professor M Universitetslektor M Universitetsadjunkt K Forskningslaborant K Bibliotekarie K Högskolesekr/motsv K * 430 Byrådirektör K Forskningsingenjör M Laboratorieassistent K Förste byråsekr K Institutionssekr/motsv K * 272 IT-tekniker M Byråsekr/byråassistent K * 238 Tekniker M Expeditionsförman M = Likvärdiga befattningar inom intervallet +/- 40 poäng 87 = Jämförelse mellan icke likvärdiga befattningar där lägre värderad befattning har en högre medianlön * = Sammanvägt tal

Resultat och uppfyllande av åtgärder avseende 2002 års handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor vid GU

Resultat och uppfyllande av åtgärder avseende 2002 års handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor vid GU Resultat och uppfyllande av åtgärder avseende 2002 års handlingsplan för jämställda löner och anställningsvillkor vid GU Inledning 2002 antog Göteborgs universitet en handlingsplan för jämställda löner

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun

Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun 1 Lönekartläggning 2008 Enköpings kommun Personalenheten 2009-01-28 2 (11) FEL! HITTAR INTE Sammanfattning Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivare med fler än tio anställda gör en årlig lönekartläggning.

Läs mer

Dnr HS 2007/360-45. Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007

Dnr HS 2007/360-45. Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007 Dnr HS 2007/360-45 Jämställdhetsanalys av löneskillnader vid Högskolan i Skövde 2007 INLEDNING... 3 Samverkan... 3 Lönebestämmelser och anställningsvillkor... 4 Metod... 5 LIKA ARBETE... 7 Sammanställning

Läs mer

10 steg till jämställda löner

10 steg till jämställda löner 10 steg till jämställda löner Denna vägledning är gjord av Livsmedelsföretagen, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet för att hjälpa de lokala parterna att uppfylla diskrimineringslagens

Läs mer

Lönekartläggning och löneanalys för 2012

Lönekartläggning och löneanalys för 2012 P 2014/36 Lönekartläggning och löneanalys för 2012 Projektgrupp: Jenny Engström, OFR/S Suzanne Almgren Mason, HR-avd Moa Renström Hultgren, HR-avd Louise Nilsson/Helena Lindvall, Saco-S Sida 1(1) Innehåll

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

STUNPersonalbyrån Dnr

STUNPersonalbyrån Dnr 1 STUN Dnr 601-2454-07 ANALYS AV 2006 ÅRS LÖNER Handlingsplan för jämställda löner 2007 Handlingsplan för jämställda löner 2007.doc 2 2007-11-15 Dnr 601-2454-07 1. Förutsättningar... 3 2. Arbetssätt...

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner

Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskningsprotokoll bedömning av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner Granskning Ärendenummer GRA 201 Arbetsgivare Handling Datum Antal anställda Anställda kvinnor Anställda

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Stöd för lönekartläggning

Stöd för lönekartläggning Stöd för lönekartläggning Ett partsgemensamt metodstöd anpassad till statlig sektor för att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader Parternas gemensamma utgångspunkter Lönekartläggning: - knyter

Läs mer

Lönelots/JämO Rapport 2001:1

Lönelots/JämO Rapport 2001:1 -lpvwloogkhwvdqdo\vdy O QHVNLOOQDGHU± VWHJI UVWHJ Lönelots/JämO Rapport 2001:1 Ur Jämställdhetslagen 1992:433 i dess lydelse den 1 januari 2001 2 Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER 2014-2016 DNR MIUN 2014/506 Publicerad: 2014-03-11 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Anders Sandberg Beslutsdatum: 2014-03-11 Giltighetstid:

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Lönekartläggning Umeå universitet 2013

Lönekartläggning Umeå universitet 2013 Lönekartläggning Umeå universitet 2013 Dnr FS 1.3.5-563-14 Innehållsförteckning Sida nr 1. Förutsättningar 1 2. Arbetssätt 1 3. Analys av bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor 2

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET Institutionens verksamhet har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Lönekartläggning 2016

Lönekartläggning 2016 Lönekartläggning 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 3 Förankring fackliga organisationer... 4 Lika arbete... 4 Likvärdigt arbete... 4 Analys av löneskillnader... 4 Likvärdigt arbete...

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhetsplan Haparanda stad

Jämställdhetsplan Haparanda stad Jämställdhetsplan Haparanda stad Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 69 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 1.1 JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET... 3 1.2 JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET... 3 1.3 KARTLÄGGNING

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

LÖNEKARTLÄGGNING 2011 LJUSNARSBERGS KOMMUN

LÖNEKARTLÄGGNING 2011 LJUSNARSBERGS KOMMUN LÖNEKARTLÄGGNING 211 LJUSNARSBERGS KOMMUN Innehåll INLEDNING... 1 1. BAKGRUND... 1 1.1. Diskrimineringslagen...1 2. METOD... 2 2.1. Verktyg...2 2.2. Arbetsgång...2 3. PERSONALPOLITISKT PROGRAM... 2 4.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421

Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30. Sekreterare. 3 Rapport över genomförd lönekartläggning 2012/421 KALLELSE 2012-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1 (1) Plats och tid: Sammanträdesrum Grön, 2012-10-23, kl 08:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Frida Persson Sekreterare

Läs mer

TRANAS KOMMUN. [Metadata::Typ av skrivelse] Redovisning Lönekartläggning. KL-Förvaltningen Ank Z.9. L~,..!J.:. ~.t 1.1 Dnr ~. ~OL. 1.6.:-.

TRANAS KOMMUN. [Metadata::Typ av skrivelse] Redovisning Lönekartläggning. KL-Förvaltningen Ank Z.9. L~,..!J.:. ~.t 1.1 Dnr ~. ~OL. 1.6.:-. TRANAS KOMMUN KL-Förvaltningen Ank Z.9. L~,..!J.:. ~.t 1.1 Dnr ~. ~OL. 1.6.:-.J Sida 1 (1) o TRANAS KOMMUN [Metadata::Typ av skrivelse] Avsändare: Utfärdat av: Datum: [Metadata::Förvaltning] [Role: :Författare]

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun Dilagu KS 2015/102/1 -~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson Kommunstyrelsen 1(2) 2015-04-24 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2n1S -n,- 1 2 Oiarienr 2.0/t{ /...,00/Aklbilaga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Fastställd 20 mars 2014 Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Den av Institutionsstyrelsen utsedda jämställdhetsgruppen, bestående av tre representanter för

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA***

Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Verktyg 5 KARTLÄGGNING, ANALYS OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER ***CHECKLISTA*** Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 Denna plan är en övergripande plan för kommunens alla arbetsplatser och sätter riktlinjer för de jämställdhetsplaner som varje avdelning ska arbeta fram.

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

SULF:s lönebilaga mars /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga mars /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga mars 2015 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga mars 2015 En öppen och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare är viktig för att den individuella lönesättning vi

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Att göra en lönekartläggning

Att göra en lönekartläggning Att göra en lönekartläggning Att göra en lönekartläggning Alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget, måste analysera skillnader i löner och anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se FVSI YSTAD ENERGI AB Jämställdhetsplan för Ystad Energi AB Adress: Postnummer och ort: Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN HANDBOKEN Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet 2011 www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17 30 www.bao.se Finansförbundet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Det handlar om lika villkor undersökning om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar

Det handlar om lika villkor undersökning om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar Det handlar om lika villkor undersökning om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar Inledning Under våren 2012 presenterade GS rapporten Jämställt arbetsliv ett arbete på lika villkor. Rapporten syftade

Läs mer

Verktyg 5 Kartläggning och analys av löner

Verktyg 5 Kartläggning och analys av löner Verktyg 5 Kartläggning och analys av löner Här hittar du som har ansvar för företagets/organisationens lönekartläggning en metod för lönejämförelse och för att jämföra kvinnodominerade arbetens löner med

Läs mer

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V)

Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2012: RI (Dnr 222-1911/2011) Jämställd lönepolitik Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe

Läs mer

Lönekartläggning. En handbok

Lönekartläggning. En handbok Lönekartläggning En handbok Förord Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löneprocessen. Det är ett av flera sätt att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem PRESSMEDDELANDE För ytterligare upplysningar, kontakta: Gunilla Hansén-Larson tfn 08-700 14 61, 070-514 61 00, Elisabet Sundén Ingeström, tfn 08-700 14 05 22 maj 2002 Osakliga löneskillnader ett överdrivet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Tio steg till jämställda löner en vägledning i lönekartläggningsarbetet

Tio steg till jämställda löner en vägledning i lönekartläggningsarbetet Tio steg till jämställda löner en vägledning i lönekartläggningsarbetet 1 Utdrag ur diskrimineringslagen 3 kap. Aktiva åtgärder Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 1 Arbetsgivare och arbetstagare

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan. Giltig från och med 2009-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18, 146

Jämställdhetsplan. Giltig från och med 2009-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18, 146 Jämställdhetsplan Giltig från och med 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18, 146 Inledning Jämställdhet JämO definierar jämställdhet enligt följande: Jämställdhet innebär att alla kvinnor

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetsplan 2008 för

Jämställdhetsplan 2008 för Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2007 Jämställdhetsplan 2008 för vård- och omsorgsförvaltningen 2007-09-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2007-10-11, 136 Dnr VON/2007:94-029 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433); SFS 2000:773 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer