JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006"

Transkript

1 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 Denna plan är en övergripande plan för kommunens alla arbetsplatser och sätter riktlinjer för de jämställdhetsplaner som varje avdelning ska arbeta fram. De mål som har satts i denna plan ska genomsyra även delplanerna. A vsikten med denna jämställdhetsplan är att skapa jämställda arbetsplatser där varje medarbetare mår fysiskt och psykiskt bra och känner att just deras erfarenheter och kunskaper tas till vara oavsett könstillhörighet. Genom att åtgärda osakliga löneskillnader, ge möjligheter för både män och kvinnor att arbeta i de yrken de vill och är intresserade av, se som en självklarhet att kvinnor och män ska kunna förena jobb med föräldraskap och där kränkningar på grund av kön inte förekommer, så kommer Strömsunds kommun också att bidra till ett mer jämlikt samhälle även utanför arbetsplatsen. Uppdrag och ansvar Kommunens centrala samverkansgrupp har till uppgift att bevaka jämställdhetsfrågor ur bland annat ett arbetsmiljöperspektiv och har därmed ansvaret att ta fram, genomföra och utvärdera denna övergripande jämställdhetsplan. Kommunens lokala samverkansgrupper har uppdraget att ta fram, genomföra och utvärdera en jämställdhetsplan för sitt respektive verksamhetsområde. Varje åtgärd ska ha en ansvarig för att åtgärden utförs. Att så är gjort ska återrapporteras till centrala samverkansgruppen. Förhandlingschefen har till uppgift att delge informationsmaterial, domar inom arbetsrätten, statistik samt att i övrigt verka för debatt och information inom området. Tidigare plan och nästa plan Den plan som utvärderas under respektive område inför detta års revidering av jämställdhetsplanen är daterad Den plan som nu utarbetats gäller till juni

2 Arbetsvillkor Avsikt En arbetsorganisation ska aktivt eftersträvas där både män och kvinnor får utveckla sin personlighet och kompetens utan att tvingas in i könsroller. Heltid som rättighet för alla deltid som möjlighet. Utvärdering Ett av två mål från förra planen var Ökad samverkan på arbetsplatserna. Detta genom åtgärden träffa överenskommelse om samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Ett samverkansavtal har slutits mellan Strömsunds kommun och de fackliga organisationerna enligt FAS 05 och en fungerande struktur med en central samverkansgrupp och flera lokala samverkansgrupper finns. Här behandlas arbetsmiljöfrågor, policyfrågor och andra frågor av övergripande art. Det andra målet var sysselsättningsgrad efter önskemål och för att nå detta mål skulle kommunen pröva valfri sysselsättningsgrad inom delar av hemvården och utöka försöken med årsarbetstid inom kost, omsorg och hemvård. Det är hittills bara hemvård och omsorg som har provat 3-3-system och årsarbetstid och enligt en enkät vill de flesta fortsätta med detta system. Inom Kommunals avtalsområde har det införts flexibel tjänstgöringsgrad för hemvård och omsorg, dvs. om en anställd vill öka sin tjänstgöringsgrad ska detta verkställas senast 3 månader efter anmält intresse. Ambitionen är att införa detta även i andra verksamheter. Kartläggning och analys Fysisk och psykosocial arbetsmiljö i ett könsperspektiv Strömsundshälsan genomför på en treårsperiod en arbetsmiljöundersökning på kommunens anställda. Den senaste är utförd och visade generellt på klara förbättringar både när det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Undersökningen är redovisad avdelningsvis och då bara två av avdelningarna är mansdominerad så kan man läsa ut följande ur jämställdhetsperspektiv. Det är framförallt de kvinnodominerade avdelningarna som uppger fysiska besvär från rörelseorganen. De mansdominerade avdelningar har sämre psykosocial arbetsmiljö än de kvinnodominerade

3 Förbättra den upplevda psykosociala arbetsmiljön för mansdominerade arbetsplatser. Förbättra den fysiska arbetsmiljön så att fysiska besvär förhindras/förbättras för kvinnodominerade arbetsplatser. Genom den vision och de riktlinjer för friskvård, arbetsmiljö och jämställdhet som kommunen antagit och det projekt som startat i samarbete med Försäkringskassan kommer arbetsplatserna att få verktyg för att själva se vad som ska förbättras. Detta bör tas i betänkande vid utformande av lokala jämställdhetsplaner. Föräldraskap Avsikt Underlätta för anställda att kombinera förvärvsarbete med ansvar för hem och barn. Utvärdering I förra planen ingick inget särskilt mål för föräldraskap, däremot om valbar tjänstgöringsgrad. Se mer under arbetsvillkor. Kartläggning och analys Uttag av föräldraledighetsmånader Under de tio första månaderna 2005 var uttaget av föräldraledighet i procent av total timtid, 0,48 % för män och 2,42 % för kvinnor, det är dock inte möjligt att veta hur detta har påverkats av anställningsvillkoren. Frånvaro för vård av barn Under de tio första månaderna 2005 var frånvaro för vård av barn i procent av total timtid, 0,21 % för män och 0,37 % för kvinnor. De anställda ska uppleva att arbetsvillkoren ger utrymme för att kombinera arbete och föräldraskap

4 Flexibel arbetstid och schemaläggning för att underlätta för dagishämtning, -lämning och samvaro med familjen. et ska mätas via en enkät till de anställda. Sexuella trakasserier Avsikt Varje arbetsplats bör ha en sådan arbetsmiljö att den lämpar sig för både män och kvinnor. Ingen arbetstagare ska uppleva sig vara utsatt för sexuella anspelningar, trakasserier eller annan könsdiskriminerande behandling. Strömsunds kommuns handlingsplan mot sexuella trakasserier Kränkande särbehandling accepteras inte på någon av kommunens arbetsplatser. Sexuella trakasserier är exempel på kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ansvarar för att bekämpa och förhindra förekomsten av sexuella trakasserier och de anställda har ett ansvar för att behandla sina arbetskamrater med respekt. Jämställdhetslagen (6 ) definierar sexuella trakasserier som ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur och består av tre kriterier: 1. Beteendet ska vara av sexuell natur, i form av direkt eller åtminstone indirekt sexuell anspelning. 2. Ett uppträdande som innefattar alla typer av agerande, t.ex. något som sägs, ett handgripligt agerande, åtbörder, visande av bilder, berättande av historier, uppvisande av attityder etc. 3. Uppträdandet i fråga ska vara ovälkommet. Viktigt att notera är att det alltid är den som anser sig vara kränkt som avgör vad som är kränkande. Handlingsplan Arbetstagare som är utsatt för sexuella trakasserier har alltid rätt att göra en formell anmälan. Istället för formell anmälan kan arbetstagaren själv eller via ombud försöka lösa problemet. Den som anmäler ska garanteras att inte bli illa behandlad på grund av sitt agerande

5 Arbetstagare som anser sig vara utsatt för sexuella trakasserier kan vända sig till sin chef, sin avdelningschef eller direkt till kommunens förhandlingschef. Om du som arbetsledare får kännedom (av arbetskamrat eller annan eller via rykte) om att någon känner sig kränkt eller utsatt för sexuella trakasserier är du skyldig att ta reda på om det finns grund för detta genom att prata med denne. Ansvarig arbetsledare ska dokumentera vad som sagts och gjorts oavsett om personen väljer att gå vidare eller inte. Dokumentationen skickas till: förhandlingschef, kommunledningsförvaltningen/per-sonal. Chef som får anmälan som sexuella trakasserier ska alltid vända sig till kommunens förhandlingschef. Det är viktigt att kommunens personalavdelning får kännedom om vad som hänt så att erforderliga arbetsrättsliga åtgärder kan göras om så krävs. Sanktioner som kan komma i fråga är t.ex. disciplinpåföljder i form av varning, omplacering eller uppsägning, åtalsanmälan, avsked eller avstängning. Utvärdering et från förra planen var att kartläggning av arbetsplatser ska genomföras i enlighet med arbetsmiljöansvar och ur jämställdhetsperspektiv. Detta genom åtgärden förutom kartläggning ska särskild enkätundersökning genomföras bland anställda bl.a. med avseende på sexuella trakasserier st. besvarade enkäten om förekomsten av sexuella trakasserier. Av dessa svarade ca 1 % (15 st.) att de blivit utsatta för ovälkomna sexuella anspelningar eller inviter på arbetsplatsen under de senaste tre åren. Nio stycken hade sagt ifrån till trakasseraren, sju uppgav att trakasserierna har upphört. Fem stycken har bett någon annan (arbetsledare/chef/arbetskamrat) om hjälp. En hade kontaktat personalavdelningen. Ingen har varit i kontakt med sin fackliga företrädare. Även om 1 % är en liten del av alla kommunens anställda så visar det ändå att sexuella trakasserier förekommer. Av de 15 som trakasserats så uppger bara ca hälften att trakasserierna har upphört. Hur de utsatta har handskas med trakasserierna visar också på att det är viktigt att kommunen har en policy och handlingsplan för detta och att denna bör informeras om så att alla anställda vet kommunens inställning och hur man gör om man blir utsatt. Policyn ska ha funnits med på personalmötesagendan minst en gång fram till december Detta gäller alla personalgrupper

6 Jämställdhetsplanen i allmänhet och handlingsplanen mot sexuella trakasserier i synnerhet, ska gå ut till alla arbetsledare som i sin tur informerar de anställda via personalmöten. Detta ska dokumenteras i mötesprotokoll/minnesanteckningar och återrapporteras till personalavdelningen när ett sådant personalmöte ägt rum. Kompetensutveckling Avsikt Vid planerande av personalutbildnings- och personalutvecklingsåtgärder ska jämställdhetsaspekten iakttas. Utvärdering et var från förra planen att alla anställda ska ha genomgått minst ett medarbetarsamtal. Detta genom åtgärden en grundlig redovisning av genomförda medarbetarsamtal redovisas fortlöpande avdelningsvis. Arbetsledare erbjuds utbildning i planering och genomförande av medarbetarsamtal. De senaste åren har det inte erbjudits eller genomförts någon utbildning för arbetsledare när det gäller medarbetarsamtal. Detta p.g.a. olika idéer om hur utbildningen ska genomföras och vad den ska innehålla. Det finns ingen kontroll på hur många medarbetarsamtal som har genomförts de senaste åren. Varje arbetsledare ska ha kunskaper om hur ett medarbetarsamtal ska genomföras. Varje anställd ska ha minst ett medarbetarsamtal per år med sin närmaste chef. Utbildning för arbetsledare i planerande och genomförande av medarbetarsamtal ska genomföras under En enkät ställd till arbetsledare eller anställda ska mäta hur ofta varje anställd har medarbetarsamtal

7 Rekrytering Avsikt Öka andelen anställda av det underrepresenterade könet inom respektive verksamhets- och yrkesområde. Chefsförsörjning inriktas på mer representativ könsfördelning på alla nivåer. Utvärdering et var från förra planen öka andelen män inom kvinnodominerade verksamheter samt andelen kvinnor inom mansdominerade verksamheter med 2 % samt fortsatt arbete mot jämnare könsfördelning vid chefsförsörjning. Detta genom åtgärderna vid rekrytering av vikarier vid korttidsfrånvaro bör det underrepresenterade könet prioriteras om kompetenskraven är uppfyllda samt vid likvärdig kompetens och lämplighet ska det underrepresenterade könet prioriteras vid chefsförsörjning. Kartläggning och analys För kommunens olika avdelningar är könsfördelningen följande, september 2005 (se också tabell 2 i sista kapitlet i planen): Mansdominerade avdelningar: Män Kvinnor Kultur och fritid 52 % 48 % Turism 75 % 25 % Kvinnodominerade avdelningar: Tekniska/kost 43,5 % 56,5 % Förvaltningsstab 30 % 70 % IFO 15 % 85 % Hemvård 13 % 87 % Barn och utbildning 22 % 78 % I förra planen var enbart de större avdelningarna med så det är bara dem vi kan jämföra med. Teknisk avdelning var tidigare mansdominerad men i och med sammanslagning med kost så har fördelningen automatiskt blivit jämnare, dock är fördelningen troligen fortfarande sned inom avdelningens olika verksamhetsområden. Vid en jämförelse där man slår samman tekniska och kost även år 2000 så har det underrepresenterade könet (män) ökat med 3,5 procentenheter

8 Barn och utbildning har exakt samma fördelning som tidigare. IFO har minskat det underrepresenterade könet med 3 procentenheter. Hemvård har i och med sammanslagning med en del av omsorgen förbättrat könsfördelningen och har även om vi jämför dessa två tillsammans även år 2000 ökat det underrepresenterade könet (män) med 3 procentenheter. När det gäller chefer visar tabell 4 att det underrepresenterade könet (män) har ökat med 2 procentenheter och fördelningen är nu 64 % kvinnor och 36 % män. Dock kan man inte titta på cheferna som en enskild företeelse i organisationen. Könsfördelningen bland chefer bör vara representativt för hela organisationen och då bör antalet kvinnliga chefer i dagsläget öka med 14 procentenheter. Könsfördelningen för 2005 visar då istället på en negativ trend antalet manliga chefer ökar och antalet kvinnliga minskar. Öka andelen män inom kvinnodominerade verksamheter samt andelen kvinnor inom mansdominerade verksamheter med 2 % samt fortsatt arbete mot mer representativ könsfördelning vid chefsförsörjning. Vid rekrytering ska det underrepresenterade könet prioriteras. Information om detta kommer att finnas i den rekryteringsguide som tas fram för kommunen. Ett uppföljningsformulär ska tas fram för att efter en rekrytering kunna se om man tagit hänsyn till dessa aspekter och varför man inte gjort det. Det pågår en återkommande inventering av chefsämnen bland de kvinnliga anställda. Löner Avsikt Eliminera osakliga löneskillnader. Utvärdering et var från förra planen Analysera orsakerna till faktiska löneskillnader mellan könen inom olika yrkeskategorier. Detta genom åtgärden utbilda arbetsledare i jämställdhetslagens bärande principer vad gäller lönediskriminering. Utarbeta grunder för befattningsvärdering att användas vid nyrekrytering

9 I föregående års handlingsplan för jämställda löner framgick att det mellan gruppen vaktmästare och lokalvårdare fanns löneskillnader som inte gick att förklara. Vid årets lönekartläggning kvarstår ej dessa osakliga löneskillnader. Kartläggning och analys Se kommunens lönekartläggning för detaljer (finns hos förhandlingschefen). Enligt lönekartläggningen 2005 finns följande löneskillnader mellan könen: Lika arbete: En löneskillnad för lärare senare och gymnasielärare där männen har en osakligt högre lön med i snitt kr/mån jämfört med kvinnorna. Manliga specialpedagoger har en osakligt högre lön än kvinnorna med i snitt kr/månad. Likvärdigt arbete: Det finns en löneskillnad mellan administratörer och snickare som troligen beror på sammansättningen av gruppen administratörer. och åtgärder - handlingsplan Specialpedagoger Åtgärd Tidpunkt Ansvarig År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef Lärare senare och gymnasielärare År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef Gruppen administrativa assistenters sammansättning ska ses över vid nästa års lönekartläggning. Utvärdering Jämställdhetsplanen ska revideras årligen (under andra kvartalet) och då ska föregående års mål och åtgärder uppföljas och utvärderas, eventuellt ny kartläggning och analys göras och nya kortsiktiga mål samt åtgärder sättas upp. Detta gäller även varje avdelnings jämställdhetsplan. För denna plan är dock nästa utvärdering andra kvartalet

10 Statistik Alla statistik i jämställdhetsplanen har tagits fram via kommunens personalsystem. Den period som uppgifterna hämtats för anges för varje tabell. Åldersfördelning och deltidsarbete totalt Av kommunens anställda personer är 168 personer anställda för viss tid. Det innebär att antalet anställda har minskat med 114 personer. Av de totalt antal anställda består 77,56 % av kvinnor, personer. Kommunen är således en mycket kvinnodominerad arbetsplats även om fördelningen blivit jämnare jämfört med 2000 då 80 % av de anställda var kvinnor. Tabell 1 Fördelning antal anställda efter kön och ålder för kommunen totalt, september Födelseår Män Kvinnor Totalt % 1 % % 6 % % 7 % ,5 % 7 % % 24 % ,5 % 31 % % 7 % ,5 % 25 % ,5 % 32 % % 3 % % 18 % % 21 % % 2 % 74 5 % 7 % % 9 % TOTALT ,5 % 20 % ,5 % 80 % % 100 % Av tabellen framgår att kommunens anställda åldersmässigt har sin tyngdpunkt bland personer i åldrarna år. Den procentuella fördelningen mellan åldersgrupperna har blivit större i de två äldsta grupperna och minskat i de tre yngre grupperna. Det man kan se av tabellen är att bland åldrarna 40 och yngre har antalet män ökat och antalet kvinnor minskat vilket möjligen är ett resultat av ökat jämställdhetstänkande vid nyrekrytering. Totalt sett har fördelningen kvinnor/män blivit något bättre. Tabell 2 Könsfördelning per avdelning, september 2005 Avdelning Män Kvinnor Totalt Förvaltningsstab % i.u % i.u. 98 Turism 3 75 % i.u % i.u. 4 Tekniska/kost 90 43,5 % 40 % ,5 % 60 % 206 Miljö och bygg 4 33 % i.u % i.u. 12 Kultur och fritid % i.u % i.u. 29 Barn och utbildning % 22 % % 78 % 490 Hemvård % 10 % % 90 % 575 IFO 15 % 18 % % 82 % 52 Totalt ,5 % 20 % ,5 % 80 %

11 En ändring sedan tidigare plan (2001) är att kosten numera ingår i tekniska avdelningen, därför har det gjorts en sammanslagning av siffrorna från år Samma gäller för siffrorna för hemvård som tidigare var uppdelade på hemvård och omsorg. Av de större avdelningarna så är det tekniska som blivit något bättre fördelad, så också hemvården även om det fortfarande är mycket stor kvinnodominans där. För barn och utbildning och IFO är fördelningen den samma eller sämre. Tabell 3 Fördelning av antalet deltidsarbetande efter kön, september Män Kvinnor Födelseår % 7 23 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % TOTALT % % % % Av kommunens anställda jobbar 38 % deltid vilket är en minskning med 9 procentenheter sedan år Det är fortfarande så att kvinnorna i högre utsträckning arbetar deltid men deltidsarbete har procentuellt minskat i alla åldersgrupper för kvinnorna, samtidigt som det ökat totalt för männen men mest för de män som är 61 och äldre. Det är fortfarande så att lägst andel deltidsanställda finns i gruppen som är mellan 51 och 60 år men det finns en klar minskning av antalet deltider för de som är yngre än 40 år, speciellt bland kvinnorna. Tabell 4 Könsfördelning bland chefer september Område Kvinnor % 2000 Män % 2000 Totalt Arbetsledare/områdeschef % 3 11 % 28 Vård/omsorg Arbetsledare/områdeschef 7 47 % 8 53 % 15 Bildning/fritid Arbetsledare teknik 9 56 % 7 44 % 16 Avdelningschef 6 43 % 8 57 % 14 Totalt % 66 % % 34 %

12 Könsfördelning bland förtroendevalda Bland de förtroendevalda är 71 kvinnor och 82 män av totalt 153 personer. Detta är en fördelning på 46 % kvinnor och 54 % män. Den politiska organisationen har en jämn könsfördelning. KF Av de 49 ledamöterna är 22 kvinnor och 27 män vilket ger en fördelning på 45 % kvinnor och 55 % män. KS Av de 15 ledamöterna är 6 kvinnor och 9 män vilket ger en fördelning på 40 % kvinnor och 60 % män

13 Sammanställning av handlingsplan för jämställdhet Arbetsvillkor Förbättra den upplevda psykosociala arbetsmiljön för mansdominerade arbetsplatser. Förbättra den fysiska arbetsmiljön så att fysiska besvär förhindras/förbättras för kvinnodominerade arbetsplatser. Genom den vision och de riktlinjer för friskvård, arbetsmiljö och jämställdhet som kommunen antagit och det projekt som startat i samarbete med Försäkringskassan kommer arbetsplatserna att få verk tyg för att själva se vad som ska förbättras Detta bör tas i betänkande vid utformande av lokala jämställdhetsplaner. Föräldraskap De anställda ska uppleva att arbetsvillkoren ger utrymme för att kombinera arbete och föräldraskap. Flexibel arbetstid och schemaläggning för att underlätta för dagishämtning, -lämning och samvaro med familjen. et ska mätas via en enkät till de anställda. Sexuella trakasserier Policyn ska ha funnits med på personalmötesagendan minst en gång fram till december Detta gäller alla personalgrupper. Jämställdhetsplanen i allmänhet och handlingsplanen mot sexuella trakasserier i synnerhet, ska gå ut till alla arbetsledare som i sin tur informerar de anställda via personalmöten. Detta ska dokumenteras i mötesprotokoll/minnesanteckningar och återrapporteras till personalavdelningen när ett sådant personalmöte ägt rum. Kompetensutveckling Varje arbetsledare ska ha kunskaper om hur ett medarbetarsamtal ska genomföras. Varje anställd ska ha minst ett medarbetarsamtal per år med sin närmaste chef. Utbildning för arbetsledare i planerande och genomförande av medarbetarsamtal ska genomföras under En enkät ställd till arbetsledare eller anställda ska mäta hur ofta varje anställd har medarbetarsamtal

14 Rekrytering Öka andelen män inom kvinnodominerade verksamheter samt andelen kvinnor inom mansdominerade verksamheter med 2 % samt fortsatt arbete mot mer representativ könsfördelning vid chefsförsörjning. Vid rekrytering ska det underrepresenterade könet prioriteras. Information om detta kommer att finnas i den rekryteringsguide som tas fram för kommunen. Ett uppföljningsformulär ska tas fram för att efter en rekrytering kunna se om man tagit hänsyn till dessa aspekter och varför man inte gjort det. Det pågår en återkommande inventering av chefsämnen bland de kvinnliga anställda. Löner Handlingsplan Specialpedagoger Åtgärd Tidpunkt Ansvarig År fördelning 2628 kr på kvinnor Förhandlingschef År fördelning 2628 kr på kvinnor Förhandlingschef År fördelning 2622 kr på kvinnor Förhandlingschef Lärare senare och gymnasielärare Åtgärd Tidpunkt Ansvarig År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef År fördelning kr på kvinnor Förhandlingschef Gruppen administrativa assistenters sammansättning ska ses över vid 2006 års lönekartläggning. en utvärderas andra kvartalet 2007 Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2001, 119 Reviderad av centrala samverkansgruppen

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015

Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Jämställdhetsplan för Oskarshamns kommun 2013-2015 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-19 KS 80 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Jämställdhet... 1 1.2 Kön och organisation... 1 1.3 Jämställdhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

JÄMställdhet bygger vi tillsammans

JÄMställdhet bygger vi tillsammans JÄMställdhet bygger vi tillsammans Jämställdhetsplan 2008 - Mersiha Isa Inledning Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagens

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMLIKHETSPLAN/JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2016-2018 GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, 147 Dnr: KS 2016/407 Innehåll Gullspångs kommuns jämlikhets-/jämställdhetspolicy... 3 Utvärdering av

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Jämställdhetsplan för Bräcke kommun

Jämställdhetsplan för Bräcke kommun 2010-10-28 Bilaga Jämställdhetsplan för Bräcke kommun Antagen kf 37/2016 Jämställdhetsplan för Bräcke kommun, antagen av kf 37/2016 Sida 2 av 11 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Organisation av

Läs mer

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se FVSI YSTAD ENERGI AB Jämställdhetsplan för Ystad Energi AB Adress: Postnummer och ort: Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Fridhemsgatan 24 271 45 Ystad 0411-577000 0411-171 37 ystadenergi@ystad.se

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier

Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Sahlgrenska Universitets sjukhuset policyoch handlingsplan mot sexuella trakasserier Denna policy och handlingsplan för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett av flera

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll Verksamhe etshandbokk Kapitel Avsnitt 5.Ledningens ansvar 2. Policy och l Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Rubrik Jämställdhetsprogram för barn-

Läs mer

Jämställdhetsplan Haparanda stad

Jämställdhetsplan Haparanda stad Jämställdhetsplan Haparanda stad Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 69 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 1.1 JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET... 3 1.2 JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET... 3 1.3 KARTLÄGGNING

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Vårt jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov och i den enskilde medarbetarens kompetens, livs- och arbetssituation,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Jämställdhetsplan 09 11,ver2.0,090227,ANKA

Jämställdhetsplan 09 11,ver2.0,090227,ANKA Jämställdhetspolicy Jämställdhetsarbetet på Diskteknik handlar om att främja kvinnor och mäns möjligheter och rättigheter på arbetet. Vi vill arbete för en mer jämställd arbetsplats där vi välkomnar personer

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan 2004 Beslut: KF 60 2004-06-10 Dnr 04.079-026 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY och JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 2. JÄMSTÄLLDHET... 4 2.1 Arbetsmiljö... 4 2.2 Förena arbete och föräldraskap...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN Denna policy har tagits fram i enlighet med Svedala kommuns jämställdhetsplan. Antagen av kommunfullmäktige: 2005-10-12

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2008 för

Jämställdhetsplan 2008 för Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2007 Jämställdhetsplan 2008 för vård- och omsorgsförvaltningen 2007-09-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2007-10-11, 136 Dnr VON/2007:94-029 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhetsrapport 2010/2011

Jämställdhetsrapport 2010/2011 Jämställdhetsrapport 2010/2011 Statistik För att svara mot de övergripande målformuleringarna om att utjämna och förhindra skillnader, har könsuppdelad statistik tagits fram. Brister i personalsystemet

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer