Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 28 augusti 2014

2 Sammanträdesdatum (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 28 augusti 2014 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 1. Patientsäkerhet och avvikelser Anne Olmarker och Mats Tullberg 2. Rapport från sommaren Barbro Fridén Kaffe Kommentarer till aktuella händelser Barbro Fridén Rapporter från styrelsens ledamöter Verksamhetsplanering 2015 Barbro Fridén 6. Information om höstens revisionsplan Anita Brnic Diarienummer: SU / Bilaga Beslutsärenden 7. TU: Avvikelserapport juli 2014 Nina Nelson Diarienummer: SU / Regionalt Bild- och InterventionsCentrum fortsatt etablering samt tillhörande kostnader 2015 och med utblick mot 2018 Robert Leth och Per Karlsson Diarienummer: SU / TU: Yttrande avseende granskning av representation Claire Melin Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 10. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegeringsbeslut Diarienummer: SU / Bilagor 11. Övriga frågor Kerstin Brunnström (S) Ordförande

4 Punkt 6 1 (1) Datum Diarienummer: SU /2014 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Revisorernas granskningar 2014 Revisionsenheten kommer att göra ett antal så kallade minifördjupningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Det handlar till stor del om att belysa det arbete som pågår på SU inom ett antal olika områden. Det är i dagsläget 12 områden som ska granskas lite närmare. I bifogat dokument finns en kortfattad beskrivning av dessa. Utöver dessa minirevisioner kommer även fyra djupare revisioner att göras: Samgranskning med Göteborgs stad om samordnad vårdplanering. Fokus på område 6. Patientsäkerhet Effekter av flytten av psykiatrins öppenvårdsmottagning till Gamlestaden Samverkan barn och ungdom avseende neuropsykiatriska sjukdomar SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Synnöve Helander Ekonomi- och marknadsdirektör Bilaga Mini-fördjupningar SU Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Bilaga Minifördjupningar SU Specifika frågeställningar som kommer att granskas under året Erbjuds patienter vård inom fastställda garantitider? Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under flera års tid haft problem vad gäller tillgängligheten till besök och behandlingar. Situationen försämrades ytterligare under Risk finns att sjukhuset inte i någon del når uppsatta mål och måltal inom området. Risk finns därmed att sjukhuset bidrar till att regionen inte når måltalen i kömiljarden, vilket skulle drabba regionen negativt. Granskningen syftar till att belysa sjukhusets analyser av situationen och sjukhusets arbete för att förbättra tillgängligheten. Är vården kvalitetsdriven? Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar aktivt med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Likväl finns risk för att regionfullmäktiges mål inte nås. Granskningen syftar till att översiktligt kartlägga sjukhusets arbete. Vilka åtgärder vidtas för att göra sjukhuset mer attraktiv som arbetsgivare? I den medarbetarenkät som genomfördes i slutet av 2013 i regionen fick Sahlgrenska Universitetssjukhuset relativt dåliga resultat. Granskningen syftar till att studera vilka åtgärder sjukhuset vidtagit med anledning av enkätresultaten. Sker en samordnad analys av föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans, så att suboptimering undviks? I föregående års granskning uppmärksammades revisorerna av andra styrelser/ nämnder på att Sahlgrenska Universitetssjukhuset vidtog ett flertal sparåtgärder som riskerade att innebära övervältring av kostnader på andra. Granskningen syftar till att studera sjukhusets åtgärdsplaner och ge revisorerna underlag för att bedöma om eventuella negativa effekter uppstår hos andra nämnder och styrelser. Är den interna kontrollen tillräcklig avseende genomförd köpt vård I föregående års granskning uppmärksammades revisorerna på att regionexterna vårdgivare ibland gör mer omfattande åtgärder än vad som föranleds av beställningen. Granskningen syftar till att studera hur den interna kontrollen fungerar avseende köpt vård. Hur arbetar sjukhuset med internprissättning? I föregående års granskning uppmärksammades revisorerna av kunder till Sahlgrenska Universitetssjukhuset på att sjukhuset tillämpade olika prislistor till olika kunder vad gäller lab- och röntgentjänster. Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om sjukhusens prissättning av lab- och röntgentjänster är ändamålsenlig, bygger på självkostnadsprincipen och på regionens regelverk i övrigt vad gäller internprissättning. 1

6 Bilaga Hur arbetar sjukhuset med konsekvensanalyser i samband med planeringen av större investeringsprojekt Ett flertal stora investeringsprojekt planeras genomföras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset de närmaste åren. Dessa kommer att innebära ökade driftkostnader framöver. Granskningen syftar till att belysa sjukhusets arbete med konsekvensanalyser och hur resultatet av analyserna hanteras i budget- och planarbete, både internt inom sjukhusen och i dialogen med regionstyrelse/regionkansli. Hur arbetar sjukhuset för att minska kötiderna på akutmottagningarna? I föregående års granskning framgick att sjukhuset har mycket långa väntetider på akutmottagningarna. Detta gäller särskilt akutmottagningen på Sahlgrenska. Det är dels lång väntetid till läkare, dels mycket lång total genomloppstid. Granskningen syftar till att belysa sjukhusets arbete för att minska väntetiderna. Följer styrelsen att beslutad delegering utövas på ett korrekt vis? I föregående års granskning av styrelseprotokoll kunde revisorerna inte utläsa om någon kontroll sker av huruvida beslutad delegering utövas på ett korrekt vis. Syftet med granskningen är att belysa om och i så fall hur en kontroll sker så att otillbörligt beslutsfattande inte sker. Följer styrelsen att regionens regelverk avseende bisysslor följs, och är den interna kontrollen tillräcklig avseende engagemang i konkurrerande verksamheter? Revisorerna har under 2013 granskat omfattningen av bisysslor hos regionens medarbetare. Det finns stor risk för att ett antal medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har bisysslor som skulle kunna stå i strid med regionens regelverk. I föregående års granskning framgick att det fanns vissa frågetecken kring hur sjukhuset arbetade med frågan. Syftet med granskningen är att belysa sjukhusets arbete för att säkerställa att regionens regler följs. Hur arbetar styrelsen med att upprätthålla administrativ säkerhet och säkerställa patientsäkerhet kopplat till IT-systemen? Det finns en rad styrande dokument och rutiner för hantering av administrativ säkerhet. Risk finns att frågor hamnar mellan stolarna i den nya IS/IT-modellen. Risk finns också att omfattande förändringsarbete inom IS/IT både vad gäller styrmodell, processer och nya IT-plattformar kan hota patientsäkerheten. Granskningen syftar till att studera hur styrelsen säkerställer administrativ säkerhet och patientsäkerhet inom IS/IT-området. Hur arbetar styrelsen med uppföljning av IK-planen? Det finns en utvecklad internkontrollplan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Risk finns dock för att den bygger på kontroller som sker i andra uppföljningar m.m. Granskningen syftar till att översiktligt belysa hur sjukhuset konkret arbetar med uppföljning av Internkontrollplanen samt hur rapporteringen till styrelsen sker. Styrelsens åtgärder med anledning av rapporteringen kommer också att granskas. 2

7 Punkt 7 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2014 Förvaltning/enhet Handläggare: Synnöve Helander Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport juli 2014 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen fastställer avvikelserapport juli 2014 i enlighet med förslag Sammanfattning av ärendet I ärendet föreligger för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) upprättad avvikelserapport juli Sammanfattningsvis redovisas i rapporten följande. Kommentar SUs totala utförda vård jan-juli 2014 var 1,1 % högre än 2013 års utfall men 1,5 % lägre än budget mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Den oplanerade vården var lägre än föregående år, orsakat till viss del av en mild vinter med lindriga utbrott av influensa, calici och RS. Den planerade vården har ökat med cirka 4 %, det vill säga minskningen fanns helt inom den oplanerade vården. De verksamhetsområden som minskade mest i förhållande till föregående år var barnmedicin, kvinnosjukvården, neurosjukvården och kardiologin. Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per juli (-56,5 mnkr) främst beroende på att ersättningen för fakturerade prestationer understiger nivån i vårdöverenskommelsen. Prognos Prognostiserad avvikelse mot budget är noll. Prognosen på helår bygger på att rekrytering av personal kan genomföras enligt bemanningsplan och att övertid och kostnader för inhyrd personal kan minimeras. Detta bör leda till att beslutade tillgänglighetssatsningar och basproduktion kan genomföras. Särskilda åtgärder vid ekonomisk obalans Kvalitetssäkring gällande registrering och fakturering samt analys av orsaker till det minskade antalet fakturerade prestationer pågår inom de verksamheter som avviker negativt mot prestationsbudgeten. Prognostiserad avvikelse mot budget är fortsatt noll, dock har ett antal riskposter identifierats: Prestationsbortfall på grund av evakuering och omflyttning av verksamheter i samband med renovering av nya vårdbyggnaden Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

8 Datum (2) Diarienummer SU /2014 Utökad bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården enligt krav från arbetsmiljöverket Inom många verksamhetsområden finns problem med kompetensförsörjning. Särskilt problematiskt är rekrytering av specialistkompetens inom bland annat radiologi, psykiatri, barnpsykiatri, anestesi och barnmedicin. Detta har och kommer fortsätta att påverka produktionen negativt men också arbetsmiljö och ekonomi. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga Avvikelserapport juli 2014 Beslutet skickas till Regionstyrelsen

9 Avvikelserapport juli 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

10 SU /2014 SU-övergripande uppdrag och mål Sjukhusets mål och mätetal Utfall 2013 Helår Målvärde 2014 Helår Utfall juli 2014 Vi har akutsjukvård i toppklass Total genomloppstid på akutmottagningen (90:e 8 timmar < 7 timmar 8h 10 min percentilen) Andel patienter med höftfraktur som blivit opererade inom 61 % > 70 % 66 % 24 timmar Vi skapar värde för patienten Andel av samtliga patienter som fått besök inom 60 dagar 59 % > 65 % 71 % efter beslutad remiss Andel av samtliga patienter som fått operation/åtgärd utförd 51 % 65 % 83 % inom 60 dagar efter beslut Ekonomiskt utfall (avvikelse jmf med budget) -6,7 mnkr 0-56,5 mnkr Vårdgaranti - tillgänglighet Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök och operation/behandling. Vårdutbudet avseende operation/behandling som rapporteras till SKL har utvidgats januari 2014 vilket innebär att siffrorna inte är jämförbara med tidigare rapportering. Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med motsvarande period 2013; inklusive måluppfyllelse för perioden. Juli 2014 Juli 2013 Utfall Utfall 2014 Förändring i utfall mellan Måluppfyllelse 2014 Måluppfyllelse 2013 Antal Procent Förstabesök % 52 % 59 % Operation/ Behandling % 47 % 50 % Totalt % 51 % 58 % Not: Observera att utfall 2014 inom operation/behandling inte är jämförbart med utfall 2013 då grunden för beräkning inte är densamma; under 2014 ingår utökat vårdutbud i uppföljningen jämfört med Kommentarer tillgänglighet förstabesök Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök väntade 55 % på förstabesök inom handkirurgi, allergologi, ortopedi och ögonsjukvård. Under sommarmånaderna har alla mottagningarna arbetat med reducerad verksamhet vilket innebär att väntetiderna ökar till förstabesök. 2 (8)

11 SU /2014 Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök juli 2013-juli 2014 Kommentarer tillgänglighet operation/behandling Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 59 % på operation inom plastikkirurgi, handkirurgi, barnkirurgi och ögonkirurgi. Under sommaren utförs huvudsakligen operationer av akut karaktär och canceroperationer, den planerade vården har utförs i begränsad skala. Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på operation/behandling juli 2013 juli 2014 Not: Observera att utfall 2014 inte är jämförbart med utfall 2013 då grunden för beräkning inte är densamma; under 2014 ingår utökat vårdutbud i uppföljningen jämfört med (8)

12 SU /2014 Tillgänglighet koloskopi/gastroskopi Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med motsvarande period 2013; inklusive måluppfyllelse Period 2014 Period 2013 Utfall 2014/Utfall 2013 Antal Förändring i utfall mellan Procent Måluppfylle lse 2014 Måluppfyllelse 2013 Koloskopi % 56 % 56 % Gastroskopi % 60 % 58 % Under början av sommaren har kön till koloskopi ökat på grund av ett ökat remissinflöde. Med gemensam planerad insats kommer kön att minska då den planerade verksamheten kommer igång under augusti. Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. Måluppfyllelsen är 100 %. Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som har haft läkarbesök jämfört med samma månad föregående år. Specialitet Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden juni juli juni juli Allmän kirurgi % 86 % Gynekologi % 100 % Hudsjukvård % 100 % Lungmedicin % 86 % Ortopedi % 0 % Urologi % 100 % Öron-näs-halssjukvård % 93 % Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. Inom allmän kirurgi fick 19 patienter läkarbesök inom garantitiden under juli månad medan tre patienter fick vänta längre på läkarbesök 18 dagar och två patienter som fick vänta 20 dagar. Inom lungmedicin fick 12 patienter läkarbesök inom garantitiden medan två patienter fick vänta 15 respektive 16 dagar. Inom ortopedin fick två patienter besök inom 20 respektive 24 dagar. Inom öronnäs-halssjukvården fick 14 patienter läkarbesök inom garantitiden, en patient fick besök inom 21 dagar. För de verksamheter som inte nådde garantitiden till 100 % återförs dessa siffror till verksamheten med krav på förbättring. Beläggning Korrekt utfall för överbeläggningar, utlokaliserade och beläggningsgrad under juni och juli saknas för närvarande på grund av ett fel i den regionala rapporten (VVU) som ännu inte åtgärdats. 4 (8)

13 SU /2014 Under juni och juli har belastningen på vårdplatser periodvis varit hög vilket har kunnat hanteras genom särskilda åtgärder, bland annat öppnande av extra vårdplatser. En noggrann utvärdering av sommaren görs i september. Prestationer SUs totala utförda vård jan-juli 2014 var 1,1 % högre än 2013 års utfall men 1,5 % lägre än budget mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Den oplanerade vården var lägre än föregående år, orsakat till viss del av en mild vinter med lindriga utbrott av influensa, calici och RS. Den planerade vården har ökat med cirka 4 %, det vill säga minskningen fanns helt inom den oplanerade vården. De verksamhetsområden som minskade mest i förhållande till föregående år var barnmedicin, kvinnosjukvården, neurosjukvården och kardiologin. SUs prestationsredovisning 2014, avser VGR och icke-vgr patienter. Perioden totalt Utfall 2014/Utfall 2013 Diff utfall 14 - budget Kategori Förändring Antal/% 14 Patienter Utfall Budget Utfall Antal % Antal % VGR ,6 % ,1 % Övriga ,2 % 464 5,1 % SU Totalt ,1 % ,5 % NOT: Redovisningen av strålbesöken på SÄS redovisas på olika sätt åren 2013 respektive 2014 i det regionala uppföljningssystemet. Med anledning av detta är utfall avseende strålbesöken 2014 inte jämförbart med 2013, vilket även har en viss effekt på den totala prestationsredovisningen vad gäller jmf med föregående år. Somatisk slutenvård Under 2014 öppnas 54 nya vårdplatser för att minska tidigare problem med överbeläggningar. Alla planerade platser har inte öppnats än på grund av svårigheter med personalrekrytering. Neurologin har haft 17 vårdplatser stängda under fyra veckor på grund av resursbrist. Transplantationerna var 176 stycken under perioden, 7 fler än föregående år. Av dessa var 15 hjärttransplantationer varav 2 på barn. Under sommaren har många njurtransplantationer genomförts vilket innebär att de nu är i samma nivå som föregående år, 78 st Lung- och levertransplantationer var 83 st. under perioden, vilket är en ökning med 19 jämfört med samma period föregående år. Det har skett en dubblering av antalet medicinskt utskrivningsklara vårddygn i förhållande till förra året dagar 2014 jämfört med dagar Dessa dagar separatredovisas och räknas därför inte med i den sammanvägda viktningen. En möjlig orsak till fler dagar kan vara att kommunen tidigare ordnat boende för patienterna före karenstidens utgång men att patienterna nu i större utsträckning blir kvar på sjukhuset. Somatisk öppenvård Totalt sett har antalet remisser ökat med 5,6 % i förhållande till föregående år. Remisser från övriga regioner och landsting minskade däremot med 13,9%. Av utomlänsremisserna kom 65 % från Halland. Antalet besök till sjukhusets akutmottagningar var under perioden st. Det är en ökning mot föregående år med 1,8 %. Andel som behövde träffa en läkare var 77 %. Juli månad genererade 486 besök per dag i genomsnitt, vilket är en ökning mot samma månad föregående år med 4 %. Öppenvårdsverksamheten har ökat i förhållande till föregående år. Ökningen märks tydligt inom barn- och kvinnosjukvården. Inom barnonkologin har en förskjutning skett från sluten vård till öppen vård. Kardiologin har gjort en uttalad övergång från slutenvård till komplex dagvård vilket kortsiktigt är ogynnsamt för prestationsutfallet eftersom DRG-tyngden i komplex dagvård, t.ex. för ablation är ungefär hälften mot om samma ingrepp gjordes i slutenvård. 5 (8)

14 SU /2014 Vuxenpsykiatri Inom psykiatrisk slutenvård minskade antalet vårddagar gentemot föregående år. Detta är en medveten satsning mot kortare medelvårdtider och inriktning mot andra vårdformer. Antalet öppenvårdsbesök var 14 % lägre i förhållande till budget under perioden. Orsakerna är bland annat omställningsarbete i samband med omorganisering inom de affektiva verksamheterna med färre och större basmottagningar parallellt med subspecialiserade enheter. Förändringen leder till andra arbetssätt, nya personalgrupper och fysisk flytt av tidigare mottagningar. Detta har i sin tur även resulterat i viss personalomsättning. Utvecklingen med nya arbetssätt i verksamheterna har lett till att man tagit emot fler nya remisser, vilket ger fler nybesök som är mer resurskrävande. Barn och ungdomspsykiatri (BUP) BUP har ökat sin slutenvårdsproduktion beroende bland annat på ett utökat uppdrag för vård som tidigare utfördes av NU-sjukvården. Antal besök inom öppen vård var cirka 3 % över budget vilket är en minskning i jämförelse med föregående rapportering som visade en ökning med 9 %. Personal Personalvolym Antal anställda och nettoårsarbetare jämfört med föregående månad samt motsvarande månad 2013 (antal och %) Typ indikator Juli 2014 Juli 2014/ juni 2014 Differens Juli 2013 Utfall 2014/ utfall 2013 Differens Antal Utfall 2014/ Utfall 2013 Differens % Månadsanställda ,1 Nettoårsarbetare ,3 Not: Definition av nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Antalet månadsanställda var i juli 174 fler jämfört med motsvarande månad Under 2014 (jämfört med december 2013) ökade antalet månadsanställda med 830, en ökning som i huvudsak förklaras av bemanningsökning för sommarperioden motsvarande cirka 650 anställda. Rekrytering har även skett för bemanning till extra vårdplatser motsvarande cirka 45 anställda. Antalet månadsanställda ökade också inom verksamhetsområdena; förlossning, psykiatri, ortopedi, onkologi och kirurgi på område 5. Arbetade timmar Arbetad tid aktuell period jämfört med motsvarande period förgående år uttryckt i heltidsekvivalenter. Medelvärde för perioden januari-juli. Typ indikator Period 2014 Period 2013 Utfall 2014/ Utfall 2013 Differens Heltidsekv. Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (faktiska) Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (justerade) Utfall 2014/ Utfall 2013 Differens % , ,4 Not: Justerade timmar avser justering med anledning av fler/färre arbetsdagar 2014 jmf med föregående år. Till och med juli 2014 var antalet arbetsdagar 1 mindre jämfört med motsvarande period Redovisas för jämförbarhet mellan perioderna. Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 107 jämfört med motsvarande period Justerat för antalet arbetsdagar är förändringen en ökning med 151 heltidsekvivalenter. 6 (8)

15 SU /2014 Arbete utfört av timanställda under perioden januari-juli motsvarade 342 heltider vilket var 5 fler än motsvarande period Bemanningsföretag Sjukhuset har per juni 2014 använt bemanningsföretag till en kostnad av 27,8 mnkr, vilket är 1,1 mnkr högre än motsvarande period Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall Periodutfall Prognos Dec Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt De yrkeskategorier som huvudsakligen har hyrts in genom bemanningsföretag var läkare inom radiologi och barnpsykiatri samt sjuksköterskor inom operation på Mölndals sjukhus och ortopedi. För kategorin Övriga har utfallet 2014 varit lägre än motsvarande period föregående år som ett resultat av att vårdavdelning i beredskap (ViB) inte bemannats med denna grupp. Ekonomiskt resultat Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per juli (-56,5 mnkr) främst beroende på att ersättningen för fakturerade prestationer understiger nivån i vårdöverenskommelsen. Prognostiserad avvikelse mot budget är fortsatt 0. Prognosen på helår bygger på att rekrytering av personal kan genomföras enligt bemanningsplan och att övertid och kostnader för inhyrd personal kan minimeras. Detta bör leda till att beslutade tillgänglighetssatsningar och basproduktion kan genomföras. Resultaträkning inkl. utfall samt helårsbedömning Avser: 731 Sahlgrenska Universitetssjukh Mkr Månad: Motpart: Ansvarstyp: Rapportrad Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv ack jfr fg år Budget helår Prognos Vårdintäkter VGR 843,3 845,9-2, , ,8 19, ,9 238, , ,1 Vårdintäkter övriga 61,8 67,9-6,1 552,1 552,1 0,1 537,2 15,0 946,0 956,0 Patientavgifter 10,6 11,4-0,8 95,5 95,8-0,3 90,5 4,9 165,9 165,9 ALF-medel 16,3 32,1-15,9 207,6 237,0-29,4 209,3-1,7 414,0 414,0 Övriga intäkter 65,2 73,1-7,9 562,8 570,6-7,8 497,6 65,3 989,8 994,8 Intäkter 997, ,4-33, , ,3-18, ,5 321, , ,8 Löner och arvoden -337,8-362,3 24, , ,7 14, ,0-129, , ,8 Sociala avgifter -139,3-156,3 17, , ,2 32, ,4-77, , ,2 Övriga personalkostnader -6,9-11,6 4,7-88,5-95,8 7,2-90,4 1,8-170,0-170,0 Inhyrd personal -5,9-0,9-4,9-27,8-4,4-23,4-26,7-1,1-7,2-45,8 Personalkostnader -489,9-531,1 41, , ,0 30, ,5-205, , ,9 Köpt vård -10,6-9,5-1,0-125,6-67,6-58,0-146,6 21,0-115,8-193,0 Läkemedel -107,4-112,5 5,0-855,3-861,9 6,6-860,7 5, , ,2 Lokalhyror -59,6-60,2 0,6-414,1-421,2 7,0-407,5-6,6-724,2-724,2 Material, varor, tjänster mm -188,7-185,8-2, , ,0-22, ,2-139, , ,2 Avskrivningar -22,8-21,3-1,5-154,5-149,4-5,1-145,6-8,9-256,2-266,2 Övriga kostnader -389,2-389,2 0, , ,1-72, ,6-128, , ,7 Finansiella intäkter kostnader -0,9-1,1 0,2-5,1-7,7 2,6-2,5-2,6-13,2-10,2 Kostnader -879,9-921,5 41, , ,8-38, ,5-336, , ,8 Resultat 117,3 108,9 8,3-62,0-5,5-56,5-47,0-15,0-14,0-14,0 Källa: Cognos rapport 6010 Periodens intäktsutveckling Fakturerade prestationer understeg budgeterad nivå i vårdöverenskommelsen (-41,6 mnkr). Att utfallet totalt för vårdintäkter VGR ändå var högre än budget berodde på ersättningen för köpt garantivård som inte är budgeterad. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan. Kvalitetssäkring gällande 7 (8)

16 SU /2014 registrering och fakturering samt analys av orsaker till det minskade antalet fakturerade prestationer pågår inom de verksamheter som avviker negativt mot prestationsbudgeten. ALF-medlens underskott berodde på att verksamheten inte följer plan och att intäkterna neutraliserats mot kostnaderna. Periodens kostnadsutveckling Utfallet för sjukhusets totala personalkostnader var lägre än budget, främst orsakat av svårigheten att rekrytera specialistkompetens inom t.ex. radiologi, psykiatri, barnpsykiatri och barnmedicin. Därmed var det ett fortsatt högt uttag av både övertid och bemanningsföretag relativt budget. Budgetavvikelsen för köpt vård berodde huvudsakligen på köpt garantivård. Köpt garantivård enligt kömiljardssatsningen finansieras av regionstyrelsen. Motsvarande överskott redovisas på intäktssidan. Budgetavvikelsen avseende material varor och tjänster under perioden berodde främst på högre kostnader än budgeterat för sjukvårdsmaterial, framför allt implantat och laboratorieartiklar. Detta kan kopplas till tillgänglighetssatsningar och fler transplantationer än planerat. Åtgärder vid ekonomisk obalans Kvalitetssäkring gällande registrering och fakturering samt analys av orsaker till det minskade antalet fakturerade prestationer pågår inom de verksamheter som avviker negativt mot prestationsbudgeten. Prognostiserad avvikelse mot budget är fortsatt 0. Dock har ett antal riskposter identifierats: Risk för prestationsbortfall vid av evakuering och omflyttning av verksamheter i samband med renovering av nya vårdbyggnaden. Utökad bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården enligt krav från Arbetsmiljöverket. Inom många verksamhetsområden finns problem med kompetensförsörjning. Särskilt problematiskt är rekrytering av specialistkompetens inom bland annat radiologi, psykiatri, barnpsykiatri, anestesi och barnmedicin. Detta har och kommer fortsätta att påverka produktionen negativt men också arbetsmiljö och ekonomi. 8 (8)

17 Punkt 8 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2012 Förvaltning/enhet Handläggare: Robert Leth E-post: Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionalt Bild- och InterventionsCentrum fortsatt etablering samt tillhörande kostnader 2015 och med utblick mot 2018 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen beslutar att hemställa hos regionstyrelsen att redovisaade kostnader i enlighet med tjänsteutlåtandet, daterat inarbetas i regionens detaljbudget för 2015 och budgetplan Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen beslöt 2010 (RSK ) att godkänna rapporten Regionalt Bild- och Interventionscentrum, plan för genomförande av etapperna 1, 2 och 3 samt att genomföra byggnationen i enlighet med systemhandling daterad och det underlag i övrigt som Hälso- och sjukvårdsavdelningen tagit fram. Under 2011 skedde en uppdatering av detta underlag innebärande att tillkommande byggnadstekniska krav tillgodosågs, nya myndighetsbeslut inarbetades samt att etappen 2 utifrån byggnadstekniska och verksamhetsmässiga skäl utökades. Denna utökade etapp 2 innebar också att ett stegvis ibruktagandet senarelades till under Regionstyrelsen beslöt den 4 september 2012 att godkänna föreslagna programändringar samt också att utöka fastighetsnämndens låneram med 40 mnkr utöver det utrymme som styrelsen för SU, med RS godkännande, ställt till projektets förfogande (Dnr RS ). SUs styrelse har under 2014 lagt fast verksamhetsinnehållet i den avslutande etappen 3 och hemställt hos regionstyrelsen om ett genomförande. Förutsatt ett sådant beslut kommer ibruktagandet i sin helhet att kunna ske under Etableringen i enlighet med besluten ovan sker sedan i maj 2012 i en uppdaterad projektorganisation under ledning av sjukhusdirektören SU och med SU ledningsgrupp som övergripande styrgrupp för projektet. Överförandet av ansvaret för projektet till SUs linjeorganisation har påbörjats under 2014 i och med att ansvaret för IS/IT frågorna överförts till SUs ordinarie linjeorganisation, med stöd av VGR-IT som fortsatt deltar i projektets ledningsgrupp. Överförandet av ansvaret för budgetering och uppföljning till linjen beräknas också bli klart under Principerna för finansieringen av utrustningsinvesteringarna i BoIC föredrogs 2012 för regionstyrelsen som ställde sig bakom upplägget. Detta upplägg innebar en särskild regional Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

18 Datum (6) Diarienummer SU /2012 medfinansiering för utrustningsinvesteringar i nya funktioner och verksamheter, vilket för etappen 2 beräknats till 150 mnkr. Regionstyrelsen beslutade i enlighet med detta i maj 2014 (Dnr RS ). Beredningen av utrustningsinvesteringarna till den avslutande etappen 3 pågår. En särskild styrgrupp för investeringar och inköp av medicinsk teknisk utrustning till Bildoch Interventionscentrum har etablerats. Denna leds av ordföranden i SU styrgrupp för investeringar, och deltar gör också personer från område Inköp, regionkansliets ekonomiavdelning och Sahlgrenska akademin. Under 2014 har befintliga avtal värderats och i vissa fall har nya upphandlingar genomförts för att säkerställa att de särskilda behov inkl. FoUU som verksamheterna i ett regionalt Bild- och InterventionsCentrum ställer har kunnat tillgodoses. För att säkerställa hybridoperationssalarnas särskilda behov pågår upphandling enl. s.k. konkurrenspräglad dialog inom ramen för LOU med stöd av extern juridisk expertis. De första leveranserna av medicinteknisk utrustning är planerade till kvartal 4, Planeringen av och formerna för leveranser och installation av medicinteknisk utrustning pågår tillsammans med Västfastigheter, MFT och SUs övriga verksamheter, också detta med stöd av extern expertis. Uppföljning och utvärdering av verksamheten i den tidigare etablerade hybridoperationssalen på Sahlgrenska sjukhuset har visat att alltfler opererande specialiteter ser möjligheter att verka i denna nya miljö med bilddiagnostik i operationssalen. Särskilt kan nämnas att planerade operationer av bråck på stora kroppspulsådern (totalt ca 135 operationer per år varav dock 1/3 är akuta operationer) numera i första hand sker i denna miljö och som bildstödd intervention s.k. EVAR (Endovascular aneurysm repair). Även hjärtklaffkirurgi utvecklas snabbt mot byte av hjärtklaffar via intervention s.k. TAVI (Transcatheter Aortic Valve Inplantation) med möjlighet att i vissa fall ersätta öppen stor hjärtkirurgi. Hybridmiljön skapar förutsättningar att snabbt konvertera interventioner till öppen kirurgi om det skulle behövas. Kompetensförsörjningsinsatser riktade till såväl samtliga medarbetare som i framtiden kommer att verka i Bild- och InterventionsCentrum som till motsvarande funktioner i regionen har fortsatt under Nya yrkeskategorier är också under utbildning att förbereda ibruktagandet under Nyckelpersoner/chefspersoner att starta upp ny verksamhet inom t.ex. radiofarmaka och hybridoperationsverksamheten har rekryterats för att leda den fortsatta etablerings- och tillståndsprocessen. En hemställan till genomförande av den avslutande etappen 3 BoIC finns nu från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt också från Fastighetsnämnden. Med detta som bakgrund torde ibruktagandet av regionalt Bild- och InterventionsCentrum kunna vara avslutat vid halvårsskiftet Sammanfattningsvis kan konstateras att etableringen följer tidplan och sker inom de ekonomiska ramar som lagts fast.

19 Datum (6) Diarienummer SU /2012 Tillhörande kostnader 2015 samt översiktligt Fastighet Underlaget i form av en uppskattning av den totala hyreskostnaden för BoIC, 46 mnkr som utgår från den 1 januari 2016 är framtaget av Västfastigheter. En uppdelning av hyreskostnaderna för ny verksamhet respektive total verksamhet har skett. Ökade hyreskostnader 2016 för etappen 2 för ny verksamhet är 7 mnkr per år (hybridoperationssalar och radiofarmakaenhet). I samband med stegvis inflyttning av verksamheten under 2016 uppstår dubbla hyreskostnader och en schabloniserad puckelkostnad har beräknats för övriga verksamheter till 16 mnkr. Ibruktagandet av etappen 3 beräknas kunna ske under Se sammanfattande tabell nedan. Utrustning Utrustningsplaneringen för etappen 2 är gjord på objektsnivå med beaktande av tänkt installationstidpunkt. Vissa objekt kan bli förskjutna över tid, beroende av kommande turordning för inflyttning och ibruktagande i BoIC. Beräkningarna är utförda i enlighet med regionens riktlinjer vad gäller tider för avskrivning samt internränta 2,9 %. Utrustningsplaneringen för etappen 3 pågår och torde kostnadsmässigt ligga på samma nivå som etappen 2. Under hösten 2014 kommer ett underlag att föreläggas SU styrelse för ställningstagande. Projektledning Projekt regionalt Bild- och InterventionsCentrum är ett såväl komplicerat som komplext projekt. Övergången från projekt- till linjeledning är därmed särskilt viktigt såväl ur ett verksamhetsperspektiv som i ett ekonomiskt perspektiv. Därför har detta överförande av ledningsfunktionen från projekt till linje påbörjats redan under 2014 och under ordnade former. Delprojekt IS/IT har avslutats och helt överförts till ordinarie linje inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ansvaret för budgetering/uppföljning kommer att vara överfört till SUs ordinarie ekonomiprocess under hösten Överförandet av delprojekt verksamhet har påbörjats. Samtidigt har ett nytt delprojekt kring kommunikation och information etablerats. Likaså har en särskild organisation etablerats för planering och genomförandet av installationen av all utrustning. Den samlade kostnaden för den centrala projektledningen har därmed kunnat minskas till 11 mnkr för I detta belopp ingår lönekostnaden för en kommunikatör 0,5 årsarbetare samt konsultkostnader motsvarande 1 mnkr som utrustningssamordnare. Här återfinns också finansiering av intrångskostnader av olika natur i ordinarie verksamheten fr.a. inom MFT. Förutsatt att ett beslut tagits under 2014 om ett genomförande av etappen 3 BoIC är det möjligt att säkrare än tidigare kunna avgöra när en sammanhållen projektledning helt kan avslutas och bedöms i dagsläget kunna ske under Ny verksamhet Etableringen av en radiofarmakaenhet med egen tillverkning av isotoper är en för SU ny verksamhet. Nyckelpersoner har rekryterats under 2013 och 2014 för att säkerställa att nödvändig planering kan ske inför tillståndsmyndighetens ställningstagande till driftstart. Viss ytterligare rekrytering kommer att ske under Egentillverkningen av isotoper är en

20 Datum (6) Diarienummer SU /2012 förutsättning för bl.a. Life Science satsningen inom regionen. På sikt torde man kunna räkna med vissa intäkter från försäljning av isotoper till berörda företag samt från nya kliniska vetenskapliga studier som egentillverkningen skapar förutsättningar att genomföra. Nuvarande inköpskostnader för isotoper kommer också att minska från Etablering av ett Traumacentrum som en del av etableringen av ytterligare hybridoperationssalar skapar förutsättningar för ett akut mottagande från ambulans, preoperativ optimering och diagnostisering samt också omedelbar traumabehandling med realtidsdiagnostik. Etableringen av därutöver ytterligare 2 operationssalar i etappen 3 med möjlighet till att i ett senare skede installera diagnostisk utrustning utgör infrastruktur för den framtida utvecklingen av realtidsdiagnostik och ledning av operationsprocessen. Det finns inget idag som talar för att denna utveckling kommer att avstanna varför det är nödvändigt för universitetssjukhuset att säkerställa flexibilitet i infrastrukturen. Den huvudsakliga vinsten ligger här i patientperspektivet med säkrare ingrepp, mindre omfattande ingrepp samt ingrepp anpassade till den enskilda patientens aktuella behov. Det enskilda ingreppet kommer att bli dyrare men man kan också förutse kortare vårdtider och mindre komplikationer. För att kunna beräkna driftkostnader har utgångspunkten varit ett oförändrat antal operationssalar vid Sahlgrenska sjukhuset och är inte en bedömning av vilka effekter som befolkningsutveckling och nivåstrukturering av den kirurgiska vården i regionen kan komma att få. Etableringen av ett regionalt kompetenscentrum inom Bild- och funktionsmedicin med ansvar för ledning och tolkning av undersökningar utförda i regionen samt ansvar för den framtida kompetensförsörjningen inom området bör inledas under Budgeteringen utgår ifrån att ledningsfunktionen kan rekryteras och etableras från årsskiftet 2014/15. Utökad verksamhet Nya befolkningsdata talar för att under de kommande 10 åren sker en befolkningsökning i storgöteborg på ca 100,000 invånare. Hur denna ökning påverkar verksamheten i ett regionalt Bild- och InterventionsCentrum återstår att klarlägga och därmed har behovet av flexibilitet i planeringen ökat. Konkret återspeglar detta sig i att inom ramen för etappen 3 så skapas möjligheter för en senare utökning av den diagnostiska kapaciteten inom framförallt MR men också vad gäller nya operationssalar till hybridoperationssalar. Uppgraderad verksamhet/ny teknik Kraven (inkl. skärpt lagstiftning) på hanteringen av instrument och annat sterilt gods har stigit kraftigt under de senaste åren. Detta påverkar vilken utrustning som måste införskaffas. Utrustningens ökade komplexitet ställer också nya krav på den personal som har att hantera rengöring, service och sterilisering. Därför har det sedan några år pågått utbildning av en ny yrkeskategori, instrumenttekniker, av vilka de första kom ut i slutet av För att säkerställa framtida drift med start 2016 måste SU redan nu rekrytera dem för att vid ibruktagandet 2016 överföra dem till den nya sterilcentralen i BoIC. Under 2016 kan man räkna med att stegvis överföra uppdraget dit men av sårbarhetsskäl kommer det att uppstå en kostnadspuckel fram till i alla fall Här redovisas kostnader betingat av tidiga rekryteringar av en ny yrkeskategori 2015 samt puckelkostnader att hantera under ibruktagandet Över tid uppstår sänkta kostnader för investeringar i autoklaver och

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat.

Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat. Sida 1(11) Avvikelserapport (Sahlgrenska Universitetssjukhuset ) Sammanfattning SUs totala utförda vård jan-april var 1,9 % lägre än budget och 1,3 % lägre än 20 års utfall mätt enligt VGRs sammanvägda

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag den 29 maj 2015 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015 05 29 1(2) Reviderad 2015 05 22 Sammanträde med styrelsen

Läs mer

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet.

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet. Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av representation i utlandet. Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Genomförd granskning 4 Sammanfattning Bakgrund Det genomförs

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 27 november 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 27 november 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag den 27 november 2015 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015 11 27 1(2) Reviderad 2015 11 23 Sammanträde med styrelsen

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet.

Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet. Sida 1(14) Avvikelserapport oktober 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport Underlaget utgör en preliminär avvikelserapport till regiondirektören. Den är att betraktas som arbetsmaterial,

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Sjukhuset i Varberg Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning. Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring

Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning. Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring Anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning Roger Helmersson Arne Hansson Lennart Ring Forum vårdbyggnad den 11 november 2014 Planering medicinteknisk utrustning En förhållande okänd process

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Hälso- och sjukvården i Skåne

Hälso- och sjukvården i Skåne Ekonomisk modell och tidplan för genomförande av Tillgänglighetspaketet 2016 Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 2016-01-08 1 Innehåll 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 Plats: Sal C, Regionens hus 60 Granskning av årsredovisning 2015 Diarienummer: RJL2016/1149 (Samordnat

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsledningen Handläggare Telefon E-post Diarienr Datum 2010-04-29 1 (5) Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förändras med målet att bli en processinriktad

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med största kompetens och med fokus på patienten EN PRESENTATION AV och varför välja att arbeta hos oss som undersköterska På sjukvårdskartan Ett av Europas största sjukhus Kombinerar bredd med spets Specialistsjukhus

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Delårsrapport mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delårsrapport mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sida 1(36) Delårsrapport mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1. Sammanfattning och slutsats Patientperspektivet Inom somatisk vård visar preliminära data att andelen överbeläggningar ökade avsevärt

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag den 29 maj 2013 Sammanträdesdatum 2013-05-29 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sida 1(72) Årsredovisning 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1. Sammanfattning och slutsats Väsentliga händelser År 2013 har varit ett framgångsrikt år för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Sjukhuset

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan Revisionsrapport Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan Lindesbergs kommun 2007-11-30 Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1

Läs mer

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson

Revisionsrapport* Regionvård. Landstinget Halland. November 2006 Christel Eriksson Revisionsrapport* Regionvård Landstinget Halland November 2006 Christel Eriksson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...5 GENOMFÖRANDE...5 GRANSKNINGSRESULTAT...5 REVISIONELL BEDÖMNING...9

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer