Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 28 augusti 2014

2 Sammanträdesdatum (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 28 augusti 2014 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 1. Patientsäkerhet och avvikelser Anne Olmarker och Mats Tullberg 2. Rapport från sommaren Barbro Fridén Kaffe Kommentarer till aktuella händelser Barbro Fridén Rapporter från styrelsens ledamöter Verksamhetsplanering 2015 Barbro Fridén 6. Information om höstens revisionsplan Anita Brnic Diarienummer: SU / Bilaga Beslutsärenden 7. TU: Avvikelserapport juli 2014 Nina Nelson Diarienummer: SU / Regionalt Bild- och InterventionsCentrum fortsatt etablering samt tillhörande kostnader 2015 och med utblick mot 2018 Robert Leth och Per Karlsson Diarienummer: SU / TU: Yttrande avseende granskning av representation Claire Melin Diarienummer: SU / Bilaga Bilaga Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 10. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegeringsbeslut Diarienummer: SU / Bilagor 11. Övriga frågor Kerstin Brunnström (S) Ordförande

4 Punkt 6 1 (1) Datum Diarienummer: SU /2014 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Revisorernas granskningar 2014 Revisionsenheten kommer att göra ett antal så kallade minifördjupningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Det handlar till stor del om att belysa det arbete som pågår på SU inom ett antal olika områden. Det är i dagsläget 12 områden som ska granskas lite närmare. I bifogat dokument finns en kortfattad beskrivning av dessa. Utöver dessa minirevisioner kommer även fyra djupare revisioner att göras: Samgranskning med Göteborgs stad om samordnad vårdplanering. Fokus på område 6. Patientsäkerhet Effekter av flytten av psykiatrins öppenvårdsmottagning till Gamlestaden Samverkan barn och ungdom avseende neuropsykiatriska sjukdomar SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Synnöve Helander Ekonomi- och marknadsdirektör Bilaga Mini-fördjupningar SU Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Bilaga Minifördjupningar SU Specifika frågeställningar som kommer att granskas under året Erbjuds patienter vård inom fastställda garantitider? Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under flera års tid haft problem vad gäller tillgängligheten till besök och behandlingar. Situationen försämrades ytterligare under Risk finns att sjukhuset inte i någon del når uppsatta mål och måltal inom området. Risk finns därmed att sjukhuset bidrar till att regionen inte når måltalen i kömiljarden, vilket skulle drabba regionen negativt. Granskningen syftar till att belysa sjukhusets analyser av situationen och sjukhusets arbete för att förbättra tillgängligheten. Är vården kvalitetsdriven? Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar aktivt med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Likväl finns risk för att regionfullmäktiges mål inte nås. Granskningen syftar till att översiktligt kartlägga sjukhusets arbete. Vilka åtgärder vidtas för att göra sjukhuset mer attraktiv som arbetsgivare? I den medarbetarenkät som genomfördes i slutet av 2013 i regionen fick Sahlgrenska Universitetssjukhuset relativt dåliga resultat. Granskningen syftar till att studera vilka åtgärder sjukhuset vidtagit med anledning av enkätresultaten. Sker en samordnad analys av föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans, så att suboptimering undviks? I föregående års granskning uppmärksammades revisorerna av andra styrelser/ nämnder på att Sahlgrenska Universitetssjukhuset vidtog ett flertal sparåtgärder som riskerade att innebära övervältring av kostnader på andra. Granskningen syftar till att studera sjukhusets åtgärdsplaner och ge revisorerna underlag för att bedöma om eventuella negativa effekter uppstår hos andra nämnder och styrelser. Är den interna kontrollen tillräcklig avseende genomförd köpt vård I föregående års granskning uppmärksammades revisorerna på att regionexterna vårdgivare ibland gör mer omfattande åtgärder än vad som föranleds av beställningen. Granskningen syftar till att studera hur den interna kontrollen fungerar avseende köpt vård. Hur arbetar sjukhuset med internprissättning? I föregående års granskning uppmärksammades revisorerna av kunder till Sahlgrenska Universitetssjukhuset på att sjukhuset tillämpade olika prislistor till olika kunder vad gäller lab- och röntgentjänster. Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om sjukhusens prissättning av lab- och röntgentjänster är ändamålsenlig, bygger på självkostnadsprincipen och på regionens regelverk i övrigt vad gäller internprissättning. 1

6 Bilaga Hur arbetar sjukhuset med konsekvensanalyser i samband med planeringen av större investeringsprojekt Ett flertal stora investeringsprojekt planeras genomföras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset de närmaste åren. Dessa kommer att innebära ökade driftkostnader framöver. Granskningen syftar till att belysa sjukhusets arbete med konsekvensanalyser och hur resultatet av analyserna hanteras i budget- och planarbete, både internt inom sjukhusen och i dialogen med regionstyrelse/regionkansli. Hur arbetar sjukhuset för att minska kötiderna på akutmottagningarna? I föregående års granskning framgick att sjukhuset har mycket långa väntetider på akutmottagningarna. Detta gäller särskilt akutmottagningen på Sahlgrenska. Det är dels lång väntetid till läkare, dels mycket lång total genomloppstid. Granskningen syftar till att belysa sjukhusets arbete för att minska väntetiderna. Följer styrelsen att beslutad delegering utövas på ett korrekt vis? I föregående års granskning av styrelseprotokoll kunde revisorerna inte utläsa om någon kontroll sker av huruvida beslutad delegering utövas på ett korrekt vis. Syftet med granskningen är att belysa om och i så fall hur en kontroll sker så att otillbörligt beslutsfattande inte sker. Följer styrelsen att regionens regelverk avseende bisysslor följs, och är den interna kontrollen tillräcklig avseende engagemang i konkurrerande verksamheter? Revisorerna har under 2013 granskat omfattningen av bisysslor hos regionens medarbetare. Det finns stor risk för att ett antal medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har bisysslor som skulle kunna stå i strid med regionens regelverk. I föregående års granskning framgick att det fanns vissa frågetecken kring hur sjukhuset arbetade med frågan. Syftet med granskningen är att belysa sjukhusets arbete för att säkerställa att regionens regler följs. Hur arbetar styrelsen med att upprätthålla administrativ säkerhet och säkerställa patientsäkerhet kopplat till IT-systemen? Det finns en rad styrande dokument och rutiner för hantering av administrativ säkerhet. Risk finns att frågor hamnar mellan stolarna i den nya IS/IT-modellen. Risk finns också att omfattande förändringsarbete inom IS/IT både vad gäller styrmodell, processer och nya IT-plattformar kan hota patientsäkerheten. Granskningen syftar till att studera hur styrelsen säkerställer administrativ säkerhet och patientsäkerhet inom IS/IT-området. Hur arbetar styrelsen med uppföljning av IK-planen? Det finns en utvecklad internkontrollplan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Risk finns dock för att den bygger på kontroller som sker i andra uppföljningar m.m. Granskningen syftar till att översiktligt belysa hur sjukhuset konkret arbetar med uppföljning av Internkontrollplanen samt hur rapporteringen till styrelsen sker. Styrelsens åtgärder med anledning av rapporteringen kommer också att granskas. 2

7 Punkt 7 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2014 Förvaltning/enhet Handläggare: Synnöve Helander Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport juli 2014 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen fastställer avvikelserapport juli 2014 i enlighet med förslag Sammanfattning av ärendet I ärendet föreligger för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) upprättad avvikelserapport juli Sammanfattningsvis redovisas i rapporten följande. Kommentar SUs totala utförda vård jan-juli 2014 var 1,1 % högre än 2013 års utfall men 1,5 % lägre än budget mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Den oplanerade vården var lägre än föregående år, orsakat till viss del av en mild vinter med lindriga utbrott av influensa, calici och RS. Den planerade vården har ökat med cirka 4 %, det vill säga minskningen fanns helt inom den oplanerade vården. De verksamhetsområden som minskade mest i förhållande till föregående år var barnmedicin, kvinnosjukvården, neurosjukvården och kardiologin. Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per juli (-56,5 mnkr) främst beroende på att ersättningen för fakturerade prestationer understiger nivån i vårdöverenskommelsen. Prognos Prognostiserad avvikelse mot budget är noll. Prognosen på helår bygger på att rekrytering av personal kan genomföras enligt bemanningsplan och att övertid och kostnader för inhyrd personal kan minimeras. Detta bör leda till att beslutade tillgänglighetssatsningar och basproduktion kan genomföras. Särskilda åtgärder vid ekonomisk obalans Kvalitetssäkring gällande registrering och fakturering samt analys av orsaker till det minskade antalet fakturerade prestationer pågår inom de verksamheter som avviker negativt mot prestationsbudgeten. Prognostiserad avvikelse mot budget är fortsatt noll, dock har ett antal riskposter identifierats: Prestationsbortfall på grund av evakuering och omflyttning av verksamheter i samband med renovering av nya vårdbyggnaden Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

8 Datum (2) Diarienummer SU /2014 Utökad bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården enligt krav från arbetsmiljöverket Inom många verksamhetsområden finns problem med kompetensförsörjning. Särskilt problematiskt är rekrytering av specialistkompetens inom bland annat radiologi, psykiatri, barnpsykiatri, anestesi och barnmedicin. Detta har och kommer fortsätta att påverka produktionen negativt men också arbetsmiljö och ekonomi. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga Avvikelserapport juli 2014 Beslutet skickas till Regionstyrelsen

9 Avvikelserapport juli 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

10 SU /2014 SU-övergripande uppdrag och mål Sjukhusets mål och mätetal Utfall 2013 Helår Målvärde 2014 Helår Utfall juli 2014 Vi har akutsjukvård i toppklass Total genomloppstid på akutmottagningen (90:e 8 timmar < 7 timmar 8h 10 min percentilen) Andel patienter med höftfraktur som blivit opererade inom 61 % > 70 % 66 % 24 timmar Vi skapar värde för patienten Andel av samtliga patienter som fått besök inom 60 dagar 59 % > 65 % 71 % efter beslutad remiss Andel av samtliga patienter som fått operation/åtgärd utförd 51 % 65 % 83 % inom 60 dagar efter beslut Ekonomiskt utfall (avvikelse jmf med budget) -6,7 mnkr 0-56,5 mnkr Vårdgaranti - tillgänglighet Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök och operation/behandling. Vårdutbudet avseende operation/behandling som rapporteras till SKL har utvidgats januari 2014 vilket innebär att siffrorna inte är jämförbara med tidigare rapportering. Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med motsvarande period 2013; inklusive måluppfyllelse för perioden. Juli 2014 Juli 2013 Utfall Utfall 2014 Förändring i utfall mellan Måluppfyllelse 2014 Måluppfyllelse 2013 Antal Procent Förstabesök % 52 % 59 % Operation/ Behandling % 47 % 50 % Totalt % 51 % 58 % Not: Observera att utfall 2014 inom operation/behandling inte är jämförbart med utfall 2013 då grunden för beräkning inte är densamma; under 2014 ingår utökat vårdutbud i uppföljningen jämfört med Kommentarer tillgänglighet förstabesök Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök väntade 55 % på förstabesök inom handkirurgi, allergologi, ortopedi och ögonsjukvård. Under sommarmånaderna har alla mottagningarna arbetat med reducerad verksamhet vilket innebär att väntetiderna ökar till förstabesök. 2 (8)

11 SU /2014 Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök juli 2013-juli 2014 Kommentarer tillgänglighet operation/behandling Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 59 % på operation inom plastikkirurgi, handkirurgi, barnkirurgi och ögonkirurgi. Under sommaren utförs huvudsakligen operationer av akut karaktär och canceroperationer, den planerade vården har utförs i begränsad skala. Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på operation/behandling juli 2013 juli 2014 Not: Observera att utfall 2014 inte är jämförbart med utfall 2013 då grunden för beräkning inte är densamma; under 2014 ingår utökat vårdutbud i uppföljningen jämfört med (8)

12 SU /2014 Tillgänglighet koloskopi/gastroskopi Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med motsvarande period 2013; inklusive måluppfyllelse Period 2014 Period 2013 Utfall 2014/Utfall 2013 Antal Förändring i utfall mellan Procent Måluppfylle lse 2014 Måluppfyllelse 2013 Koloskopi % 56 % 56 % Gastroskopi % 60 % 58 % Under början av sommaren har kön till koloskopi ökat på grund av ett ökat remissinflöde. Med gemensam planerad insats kommer kön att minska då den planerade verksamheten kommer igång under augusti. Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. Måluppfyllelsen är 100 %. Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som har haft läkarbesök jämfört med samma månad föregående år. Specialitet Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden juni juli juni juli Allmän kirurgi % 86 % Gynekologi % 100 % Hudsjukvård % 100 % Lungmedicin % 86 % Ortopedi % 0 % Urologi % 100 % Öron-näs-halssjukvård % 93 % Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. Inom allmän kirurgi fick 19 patienter läkarbesök inom garantitiden under juli månad medan tre patienter fick vänta längre på läkarbesök 18 dagar och två patienter som fick vänta 20 dagar. Inom lungmedicin fick 12 patienter läkarbesök inom garantitiden medan två patienter fick vänta 15 respektive 16 dagar. Inom ortopedin fick två patienter besök inom 20 respektive 24 dagar. Inom öronnäs-halssjukvården fick 14 patienter läkarbesök inom garantitiden, en patient fick besök inom 21 dagar. För de verksamheter som inte nådde garantitiden till 100 % återförs dessa siffror till verksamheten med krav på förbättring. Beläggning Korrekt utfall för överbeläggningar, utlokaliserade och beläggningsgrad under juni och juli saknas för närvarande på grund av ett fel i den regionala rapporten (VVU) som ännu inte åtgärdats. 4 (8)

13 SU /2014 Under juni och juli har belastningen på vårdplatser periodvis varit hög vilket har kunnat hanteras genom särskilda åtgärder, bland annat öppnande av extra vårdplatser. En noggrann utvärdering av sommaren görs i september. Prestationer SUs totala utförda vård jan-juli 2014 var 1,1 % högre än 2013 års utfall men 1,5 % lägre än budget mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Den oplanerade vården var lägre än föregående år, orsakat till viss del av en mild vinter med lindriga utbrott av influensa, calici och RS. Den planerade vården har ökat med cirka 4 %, det vill säga minskningen fanns helt inom den oplanerade vården. De verksamhetsområden som minskade mest i förhållande till föregående år var barnmedicin, kvinnosjukvården, neurosjukvården och kardiologin. SUs prestationsredovisning 2014, avser VGR och icke-vgr patienter. Perioden totalt Utfall 2014/Utfall 2013 Diff utfall 14 - budget Kategori Förändring Antal/% 14 Patienter Utfall Budget Utfall Antal % Antal % VGR ,6 % ,1 % Övriga ,2 % 464 5,1 % SU Totalt ,1 % ,5 % NOT: Redovisningen av strålbesöken på SÄS redovisas på olika sätt åren 2013 respektive 2014 i det regionala uppföljningssystemet. Med anledning av detta är utfall avseende strålbesöken 2014 inte jämförbart med 2013, vilket även har en viss effekt på den totala prestationsredovisningen vad gäller jmf med föregående år. Somatisk slutenvård Under 2014 öppnas 54 nya vårdplatser för att minska tidigare problem med överbeläggningar. Alla planerade platser har inte öppnats än på grund av svårigheter med personalrekrytering. Neurologin har haft 17 vårdplatser stängda under fyra veckor på grund av resursbrist. Transplantationerna var 176 stycken under perioden, 7 fler än föregående år. Av dessa var 15 hjärttransplantationer varav 2 på barn. Under sommaren har många njurtransplantationer genomförts vilket innebär att de nu är i samma nivå som föregående år, 78 st Lung- och levertransplantationer var 83 st. under perioden, vilket är en ökning med 19 jämfört med samma period föregående år. Det har skett en dubblering av antalet medicinskt utskrivningsklara vårddygn i förhållande till förra året dagar 2014 jämfört med dagar Dessa dagar separatredovisas och räknas därför inte med i den sammanvägda viktningen. En möjlig orsak till fler dagar kan vara att kommunen tidigare ordnat boende för patienterna före karenstidens utgång men att patienterna nu i större utsträckning blir kvar på sjukhuset. Somatisk öppenvård Totalt sett har antalet remisser ökat med 5,6 % i förhållande till föregående år. Remisser från övriga regioner och landsting minskade däremot med 13,9%. Av utomlänsremisserna kom 65 % från Halland. Antalet besök till sjukhusets akutmottagningar var under perioden st. Det är en ökning mot föregående år med 1,8 %. Andel som behövde träffa en läkare var 77 %. Juli månad genererade 486 besök per dag i genomsnitt, vilket är en ökning mot samma månad föregående år med 4 %. Öppenvårdsverksamheten har ökat i förhållande till föregående år. Ökningen märks tydligt inom barn- och kvinnosjukvården. Inom barnonkologin har en förskjutning skett från sluten vård till öppen vård. Kardiologin har gjort en uttalad övergång från slutenvård till komplex dagvård vilket kortsiktigt är ogynnsamt för prestationsutfallet eftersom DRG-tyngden i komplex dagvård, t.ex. för ablation är ungefär hälften mot om samma ingrepp gjordes i slutenvård. 5 (8)

14 SU /2014 Vuxenpsykiatri Inom psykiatrisk slutenvård minskade antalet vårddagar gentemot föregående år. Detta är en medveten satsning mot kortare medelvårdtider och inriktning mot andra vårdformer. Antalet öppenvårdsbesök var 14 % lägre i förhållande till budget under perioden. Orsakerna är bland annat omställningsarbete i samband med omorganisering inom de affektiva verksamheterna med färre och större basmottagningar parallellt med subspecialiserade enheter. Förändringen leder till andra arbetssätt, nya personalgrupper och fysisk flytt av tidigare mottagningar. Detta har i sin tur även resulterat i viss personalomsättning. Utvecklingen med nya arbetssätt i verksamheterna har lett till att man tagit emot fler nya remisser, vilket ger fler nybesök som är mer resurskrävande. Barn och ungdomspsykiatri (BUP) BUP har ökat sin slutenvårdsproduktion beroende bland annat på ett utökat uppdrag för vård som tidigare utfördes av NU-sjukvården. Antal besök inom öppen vård var cirka 3 % över budget vilket är en minskning i jämförelse med föregående rapportering som visade en ökning med 9 %. Personal Personalvolym Antal anställda och nettoårsarbetare jämfört med föregående månad samt motsvarande månad 2013 (antal och %) Typ indikator Juli 2014 Juli 2014/ juni 2014 Differens Juli 2013 Utfall 2014/ utfall 2013 Differens Antal Utfall 2014/ Utfall 2013 Differens % Månadsanställda ,1 Nettoårsarbetare ,3 Not: Definition av nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Antalet månadsanställda var i juli 174 fler jämfört med motsvarande månad Under 2014 (jämfört med december 2013) ökade antalet månadsanställda med 830, en ökning som i huvudsak förklaras av bemanningsökning för sommarperioden motsvarande cirka 650 anställda. Rekrytering har även skett för bemanning till extra vårdplatser motsvarande cirka 45 anställda. Antalet månadsanställda ökade också inom verksamhetsområdena; förlossning, psykiatri, ortopedi, onkologi och kirurgi på område 5. Arbetade timmar Arbetad tid aktuell period jämfört med motsvarande period förgående år uttryckt i heltidsekvivalenter. Medelvärde för perioden januari-juli. Typ indikator Period 2014 Period 2013 Utfall 2014/ Utfall 2013 Differens Heltidsekv. Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (faktiska) Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (justerade) Utfall 2014/ Utfall 2013 Differens % , ,4 Not: Justerade timmar avser justering med anledning av fler/färre arbetsdagar 2014 jmf med föregående år. Till och med juli 2014 var antalet arbetsdagar 1 mindre jämfört med motsvarande period Redovisas för jämförbarhet mellan perioderna. Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 107 jämfört med motsvarande period Justerat för antalet arbetsdagar är förändringen en ökning med 151 heltidsekvivalenter. 6 (8)

15 SU /2014 Arbete utfört av timanställda under perioden januari-juli motsvarade 342 heltider vilket var 5 fler än motsvarande period Bemanningsföretag Sjukhuset har per juni 2014 använt bemanningsföretag till en kostnad av 27,8 mnkr, vilket är 1,1 mnkr högre än motsvarande period Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall Periodutfall Prognos Dec Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt De yrkeskategorier som huvudsakligen har hyrts in genom bemanningsföretag var läkare inom radiologi och barnpsykiatri samt sjuksköterskor inom operation på Mölndals sjukhus och ortopedi. För kategorin Övriga har utfallet 2014 varit lägre än motsvarande period föregående år som ett resultat av att vårdavdelning i beredskap (ViB) inte bemannats med denna grupp. Ekonomiskt resultat Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per juli (-56,5 mnkr) främst beroende på att ersättningen för fakturerade prestationer understiger nivån i vårdöverenskommelsen. Prognostiserad avvikelse mot budget är fortsatt 0. Prognosen på helår bygger på att rekrytering av personal kan genomföras enligt bemanningsplan och att övertid och kostnader för inhyrd personal kan minimeras. Detta bör leda till att beslutade tillgänglighetssatsningar och basproduktion kan genomföras. Resultaträkning inkl. utfall samt helårsbedömning Avser: 731 Sahlgrenska Universitetssjukh Mkr Månad: Motpart: Ansvarstyp: Rapportrad Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv ack jfr fg år Budget helår Prognos Vårdintäkter VGR 843,3 845,9-2, , ,8 19, ,9 238, , ,1 Vårdintäkter övriga 61,8 67,9-6,1 552,1 552,1 0,1 537,2 15,0 946,0 956,0 Patientavgifter 10,6 11,4-0,8 95,5 95,8-0,3 90,5 4,9 165,9 165,9 ALF-medel 16,3 32,1-15,9 207,6 237,0-29,4 209,3-1,7 414,0 414,0 Övriga intäkter 65,2 73,1-7,9 562,8 570,6-7,8 497,6 65,3 989,8 994,8 Intäkter 997, ,4-33, , ,3-18, ,5 321, , ,8 Löner och arvoden -337,8-362,3 24, , ,7 14, ,0-129, , ,8 Sociala avgifter -139,3-156,3 17, , ,2 32, ,4-77, , ,2 Övriga personalkostnader -6,9-11,6 4,7-88,5-95,8 7,2-90,4 1,8-170,0-170,0 Inhyrd personal -5,9-0,9-4,9-27,8-4,4-23,4-26,7-1,1-7,2-45,8 Personalkostnader -489,9-531,1 41, , ,0 30, ,5-205, , ,9 Köpt vård -10,6-9,5-1,0-125,6-67,6-58,0-146,6 21,0-115,8-193,0 Läkemedel -107,4-112,5 5,0-855,3-861,9 6,6-860,7 5, , ,2 Lokalhyror -59,6-60,2 0,6-414,1-421,2 7,0-407,5-6,6-724,2-724,2 Material, varor, tjänster mm -188,7-185,8-2, , ,0-22, ,2-139, , ,2 Avskrivningar -22,8-21,3-1,5-154,5-149,4-5,1-145,6-8,9-256,2-266,2 Övriga kostnader -389,2-389,2 0, , ,1-72, ,6-128, , ,7 Finansiella intäkter kostnader -0,9-1,1 0,2-5,1-7,7 2,6-2,5-2,6-13,2-10,2 Kostnader -879,9-921,5 41, , ,8-38, ,5-336, , ,8 Resultat 117,3 108,9 8,3-62,0-5,5-56,5-47,0-15,0-14,0-14,0 Källa: Cognos rapport 6010 Periodens intäktsutveckling Fakturerade prestationer understeg budgeterad nivå i vårdöverenskommelsen (-41,6 mnkr). Att utfallet totalt för vårdintäkter VGR ändå var högre än budget berodde på ersättningen för köpt garantivård som inte är budgeterad. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan. Kvalitetssäkring gällande 7 (8)

16 SU /2014 registrering och fakturering samt analys av orsaker till det minskade antalet fakturerade prestationer pågår inom de verksamheter som avviker negativt mot prestationsbudgeten. ALF-medlens underskott berodde på att verksamheten inte följer plan och att intäkterna neutraliserats mot kostnaderna. Periodens kostnadsutveckling Utfallet för sjukhusets totala personalkostnader var lägre än budget, främst orsakat av svårigheten att rekrytera specialistkompetens inom t.ex. radiologi, psykiatri, barnpsykiatri och barnmedicin. Därmed var det ett fortsatt högt uttag av både övertid och bemanningsföretag relativt budget. Budgetavvikelsen för köpt vård berodde huvudsakligen på köpt garantivård. Köpt garantivård enligt kömiljardssatsningen finansieras av regionstyrelsen. Motsvarande överskott redovisas på intäktssidan. Budgetavvikelsen avseende material varor och tjänster under perioden berodde främst på högre kostnader än budgeterat för sjukvårdsmaterial, framför allt implantat och laboratorieartiklar. Detta kan kopplas till tillgänglighetssatsningar och fler transplantationer än planerat. Åtgärder vid ekonomisk obalans Kvalitetssäkring gällande registrering och fakturering samt analys av orsaker till det minskade antalet fakturerade prestationer pågår inom de verksamheter som avviker negativt mot prestationsbudgeten. Prognostiserad avvikelse mot budget är fortsatt 0. Dock har ett antal riskposter identifierats: Risk för prestationsbortfall vid av evakuering och omflyttning av verksamheter i samband med renovering av nya vårdbyggnaden. Utökad bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården enligt krav från Arbetsmiljöverket. Inom många verksamhetsområden finns problem med kompetensförsörjning. Särskilt problematiskt är rekrytering av specialistkompetens inom bland annat radiologi, psykiatri, barnpsykiatri, anestesi och barnmedicin. Detta har och kommer fortsätta att påverka produktionen negativt men också arbetsmiljö och ekonomi. 8 (8)

17 Punkt 8 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2012 Förvaltning/enhet Handläggare: Robert Leth E-post: Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionalt Bild- och InterventionsCentrum fortsatt etablering samt tillhörande kostnader 2015 och med utblick mot 2018 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen beslutar att hemställa hos regionstyrelsen att redovisaade kostnader i enlighet med tjänsteutlåtandet, daterat inarbetas i regionens detaljbudget för 2015 och budgetplan Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen beslöt 2010 (RSK ) att godkänna rapporten Regionalt Bild- och Interventionscentrum, plan för genomförande av etapperna 1, 2 och 3 samt att genomföra byggnationen i enlighet med systemhandling daterad och det underlag i övrigt som Hälso- och sjukvårdsavdelningen tagit fram. Under 2011 skedde en uppdatering av detta underlag innebärande att tillkommande byggnadstekniska krav tillgodosågs, nya myndighetsbeslut inarbetades samt att etappen 2 utifrån byggnadstekniska och verksamhetsmässiga skäl utökades. Denna utökade etapp 2 innebar också att ett stegvis ibruktagandet senarelades till under Regionstyrelsen beslöt den 4 september 2012 att godkänna föreslagna programändringar samt också att utöka fastighetsnämndens låneram med 40 mnkr utöver det utrymme som styrelsen för SU, med RS godkännande, ställt till projektets förfogande (Dnr RS ). SUs styrelse har under 2014 lagt fast verksamhetsinnehållet i den avslutande etappen 3 och hemställt hos regionstyrelsen om ett genomförande. Förutsatt ett sådant beslut kommer ibruktagandet i sin helhet att kunna ske under Etableringen i enlighet med besluten ovan sker sedan i maj 2012 i en uppdaterad projektorganisation under ledning av sjukhusdirektören SU och med SU ledningsgrupp som övergripande styrgrupp för projektet. Överförandet av ansvaret för projektet till SUs linjeorganisation har påbörjats under 2014 i och med att ansvaret för IS/IT frågorna överförts till SUs ordinarie linjeorganisation, med stöd av VGR-IT som fortsatt deltar i projektets ledningsgrupp. Överförandet av ansvaret för budgetering och uppföljning till linjen beräknas också bli klart under Principerna för finansieringen av utrustningsinvesteringarna i BoIC föredrogs 2012 för regionstyrelsen som ställde sig bakom upplägget. Detta upplägg innebar en särskild regional Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

18 Datum (6) Diarienummer SU /2012 medfinansiering för utrustningsinvesteringar i nya funktioner och verksamheter, vilket för etappen 2 beräknats till 150 mnkr. Regionstyrelsen beslutade i enlighet med detta i maj 2014 (Dnr RS ). Beredningen av utrustningsinvesteringarna till den avslutande etappen 3 pågår. En särskild styrgrupp för investeringar och inköp av medicinsk teknisk utrustning till Bildoch Interventionscentrum har etablerats. Denna leds av ordföranden i SU styrgrupp för investeringar, och deltar gör också personer från område Inköp, regionkansliets ekonomiavdelning och Sahlgrenska akademin. Under 2014 har befintliga avtal värderats och i vissa fall har nya upphandlingar genomförts för att säkerställa att de särskilda behov inkl. FoUU som verksamheterna i ett regionalt Bild- och InterventionsCentrum ställer har kunnat tillgodoses. För att säkerställa hybridoperationssalarnas särskilda behov pågår upphandling enl. s.k. konkurrenspräglad dialog inom ramen för LOU med stöd av extern juridisk expertis. De första leveranserna av medicinteknisk utrustning är planerade till kvartal 4, Planeringen av och formerna för leveranser och installation av medicinteknisk utrustning pågår tillsammans med Västfastigheter, MFT och SUs övriga verksamheter, också detta med stöd av extern expertis. Uppföljning och utvärdering av verksamheten i den tidigare etablerade hybridoperationssalen på Sahlgrenska sjukhuset har visat att alltfler opererande specialiteter ser möjligheter att verka i denna nya miljö med bilddiagnostik i operationssalen. Särskilt kan nämnas att planerade operationer av bråck på stora kroppspulsådern (totalt ca 135 operationer per år varav dock 1/3 är akuta operationer) numera i första hand sker i denna miljö och som bildstödd intervention s.k. EVAR (Endovascular aneurysm repair). Även hjärtklaffkirurgi utvecklas snabbt mot byte av hjärtklaffar via intervention s.k. TAVI (Transcatheter Aortic Valve Inplantation) med möjlighet att i vissa fall ersätta öppen stor hjärtkirurgi. Hybridmiljön skapar förutsättningar att snabbt konvertera interventioner till öppen kirurgi om det skulle behövas. Kompetensförsörjningsinsatser riktade till såväl samtliga medarbetare som i framtiden kommer att verka i Bild- och InterventionsCentrum som till motsvarande funktioner i regionen har fortsatt under Nya yrkeskategorier är också under utbildning att förbereda ibruktagandet under Nyckelpersoner/chefspersoner att starta upp ny verksamhet inom t.ex. radiofarmaka och hybridoperationsverksamheten har rekryterats för att leda den fortsatta etablerings- och tillståndsprocessen. En hemställan till genomförande av den avslutande etappen 3 BoIC finns nu från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt också från Fastighetsnämnden. Med detta som bakgrund torde ibruktagandet av regionalt Bild- och InterventionsCentrum kunna vara avslutat vid halvårsskiftet Sammanfattningsvis kan konstateras att etableringen följer tidplan och sker inom de ekonomiska ramar som lagts fast.

19 Datum (6) Diarienummer SU /2012 Tillhörande kostnader 2015 samt översiktligt Fastighet Underlaget i form av en uppskattning av den totala hyreskostnaden för BoIC, 46 mnkr som utgår från den 1 januari 2016 är framtaget av Västfastigheter. En uppdelning av hyreskostnaderna för ny verksamhet respektive total verksamhet har skett. Ökade hyreskostnader 2016 för etappen 2 för ny verksamhet är 7 mnkr per år (hybridoperationssalar och radiofarmakaenhet). I samband med stegvis inflyttning av verksamheten under 2016 uppstår dubbla hyreskostnader och en schabloniserad puckelkostnad har beräknats för övriga verksamheter till 16 mnkr. Ibruktagandet av etappen 3 beräknas kunna ske under Se sammanfattande tabell nedan. Utrustning Utrustningsplaneringen för etappen 2 är gjord på objektsnivå med beaktande av tänkt installationstidpunkt. Vissa objekt kan bli förskjutna över tid, beroende av kommande turordning för inflyttning och ibruktagande i BoIC. Beräkningarna är utförda i enlighet med regionens riktlinjer vad gäller tider för avskrivning samt internränta 2,9 %. Utrustningsplaneringen för etappen 3 pågår och torde kostnadsmässigt ligga på samma nivå som etappen 2. Under hösten 2014 kommer ett underlag att föreläggas SU styrelse för ställningstagande. Projektledning Projekt regionalt Bild- och InterventionsCentrum är ett såväl komplicerat som komplext projekt. Övergången från projekt- till linjeledning är därmed särskilt viktigt såväl ur ett verksamhetsperspektiv som i ett ekonomiskt perspektiv. Därför har detta överförande av ledningsfunktionen från projekt till linje påbörjats redan under 2014 och under ordnade former. Delprojekt IS/IT har avslutats och helt överförts till ordinarie linje inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ansvaret för budgetering/uppföljning kommer att vara överfört till SUs ordinarie ekonomiprocess under hösten Överförandet av delprojekt verksamhet har påbörjats. Samtidigt har ett nytt delprojekt kring kommunikation och information etablerats. Likaså har en särskild organisation etablerats för planering och genomförandet av installationen av all utrustning. Den samlade kostnaden för den centrala projektledningen har därmed kunnat minskas till 11 mnkr för I detta belopp ingår lönekostnaden för en kommunikatör 0,5 årsarbetare samt konsultkostnader motsvarande 1 mnkr som utrustningssamordnare. Här återfinns också finansiering av intrångskostnader av olika natur i ordinarie verksamheten fr.a. inom MFT. Förutsatt att ett beslut tagits under 2014 om ett genomförande av etappen 3 BoIC är det möjligt att säkrare än tidigare kunna avgöra när en sammanhållen projektledning helt kan avslutas och bedöms i dagsläget kunna ske under Ny verksamhet Etableringen av en radiofarmakaenhet med egen tillverkning av isotoper är en för SU ny verksamhet. Nyckelpersoner har rekryterats under 2013 och 2014 för att säkerställa att nödvändig planering kan ske inför tillståndsmyndighetens ställningstagande till driftstart. Viss ytterligare rekrytering kommer att ske under Egentillverkningen av isotoper är en

20 Datum (6) Diarienummer SU /2012 förutsättning för bl.a. Life Science satsningen inom regionen. På sikt torde man kunna räkna med vissa intäkter från försäljning av isotoper till berörda företag samt från nya kliniska vetenskapliga studier som egentillverkningen skapar förutsättningar att genomföra. Nuvarande inköpskostnader för isotoper kommer också att minska från Etablering av ett Traumacentrum som en del av etableringen av ytterligare hybridoperationssalar skapar förutsättningar för ett akut mottagande från ambulans, preoperativ optimering och diagnostisering samt också omedelbar traumabehandling med realtidsdiagnostik. Etableringen av därutöver ytterligare 2 operationssalar i etappen 3 med möjlighet till att i ett senare skede installera diagnostisk utrustning utgör infrastruktur för den framtida utvecklingen av realtidsdiagnostik och ledning av operationsprocessen. Det finns inget idag som talar för att denna utveckling kommer att avstanna varför det är nödvändigt för universitetssjukhuset att säkerställa flexibilitet i infrastrukturen. Den huvudsakliga vinsten ligger här i patientperspektivet med säkrare ingrepp, mindre omfattande ingrepp samt ingrepp anpassade till den enskilda patientens aktuella behov. Det enskilda ingreppet kommer att bli dyrare men man kan också förutse kortare vårdtider och mindre komplikationer. För att kunna beräkna driftkostnader har utgångspunkten varit ett oförändrat antal operationssalar vid Sahlgrenska sjukhuset och är inte en bedömning av vilka effekter som befolkningsutveckling och nivåstrukturering av den kirurgiska vården i regionen kan komma att få. Etableringen av ett regionalt kompetenscentrum inom Bild- och funktionsmedicin med ansvar för ledning och tolkning av undersökningar utförda i regionen samt ansvar för den framtida kompetensförsörjningen inom området bör inledas under Budgeteringen utgår ifrån att ledningsfunktionen kan rekryteras och etableras från årsskiftet 2014/15. Utökad verksamhet Nya befolkningsdata talar för att under de kommande 10 åren sker en befolkningsökning i storgöteborg på ca 100,000 invånare. Hur denna ökning påverkar verksamheten i ett regionalt Bild- och InterventionsCentrum återstår att klarlägga och därmed har behovet av flexibilitet i planeringen ökat. Konkret återspeglar detta sig i att inom ramen för etappen 3 så skapas möjligheter för en senare utökning av den diagnostiska kapaciteten inom framförallt MR men också vad gäller nya operationssalar till hybridoperationssalar. Uppgraderad verksamhet/ny teknik Kraven (inkl. skärpt lagstiftning) på hanteringen av instrument och annat sterilt gods har stigit kraftigt under de senaste åren. Detta påverkar vilken utrustning som måste införskaffas. Utrustningens ökade komplexitet ställer också nya krav på den personal som har att hantera rengöring, service och sterilisering. Därför har det sedan några år pågått utbildning av en ny yrkeskategori, instrumenttekniker, av vilka de första kom ut i slutet av För att säkerställa framtida drift med start 2016 måste SU redan nu rekrytera dem för att vid ibruktagandet 2016 överföra dem till den nya sterilcentralen i BoIC. Under 2016 kan man räkna med att stegvis överföra uppdraget dit men av sårbarhetsskäl kommer det att uppstå en kostnadspuckel fram till i alla fall Här redovisas kostnader betingat av tidiga rekryteringar av en ny yrkeskategori 2015 samt puckelkostnader att hantera under ibruktagandet Över tid uppstår sänkta kostnader för investeringar i autoklaver och

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag den 29 maj 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag den 29 maj 2015 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015 05 29 1(2) Reviderad 2015 05 22 Sammanträde med styrelsen

Läs mer

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet.

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet. Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av representation i utlandet. Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Genomförd granskning 4 Sammanfattning Bakgrund Det genomförs

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag den 29 maj 2013 Sammanträdesdatum 2013-05-29 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen

Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 29-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Tommy Sonestedt Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2013. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 20 Sammanfattning och slutsats... 4 Verksamhetens övergripande uppdrag... 9 Patientperspektivet...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015

Delårsrapport augusti 2015 Punkt 10 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-09-23 Diarienummer SU 312-343/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Synnöve Helander Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delårsrapport augusti

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2014. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamheten... 7 Rättighetsfrågor... 7 Jämlik vård... 8 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål... 9

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9

Region Skåne. Granskning av investeringar. KPMG AB 2012-02-29 Antal sidor: 9 KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 3 8. Redovisade utfall och avvikelser 4 9. Kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 31 oktober 2012

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 31 oktober 2012 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag 31 oktober 2012 Sammanträdesdatum 2012-10-31 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Februari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell och Maria Berglund Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Innehåll

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av 1(4) Stadsledningskontoret»n Ekonomiavdelningen Datum Er Referens 20 l 5-07-01 Landskrona stod Handläggare Vår Referens tf. ekonomichef "7/zc% Jonas Lundqvist Kommunstyrelsen 2014 Lekmannarevision Ärendebeskrivning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Inom Regionstyrelsen fanns en handkassa som avslutades i oktober. Ingen avvikelse förekommer i redovisningen

Inom Regionstyrelsen fanns en handkassa som avslutades i oktober. Ingen avvikelse förekommer i redovisningen (inkl. ej 1 Ekonomi Att projektmedel används enligt finansiärens anvisningar. Används externa projektmedel enligt finansiärens anvisningar? Sker slutredovisning enligt Region Skånes riktlinjer? God ordning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer