Läsanvisning till månadsfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läsanvisning till månadsfakta"

Transkript

1 Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall och budget i Ackumulerad resultatutveckling (diagram) Nettokostnadsförändring jämfört med föregående år (diagram) mnkr. Ackumulerad resultatutveckling, d v s ackumulerade intäkter minus ackumulerade kostnader för varje redovisad period i mnkr. Nettokostnader är summan av verksamhetetens intäkter och verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar) och avser den kostnad som Västra Götalandsregionen ska finansiera med skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nettokostnadsutvecklingen jämför periodens ackumulerade utfall med samma period föregående år. Jämförelsen redovisas i procent. OBS! Linjen är ingen trendlinje utan jämförelser av fasta värden mellan åren. De fasta värdena förbinds med en linje. Exempel: Perioden 1302 redovisar %-förändring på +2% för nettokostnaderna. Det innebär att nettokostnaderna jan+feb 2013 var 2% högre än jan+feb För jämförelse med 2011 har ägandet av Västtrafik justerats med 100% för Personalkostnad (diagram) Kostnader för personal som redovisas i kontogrp 4. Vänster y-axel:

2 redovisar månadsvärden (staplarna) för utfall och budget Höger y-axel: Personalkostnadförändringen jämför innevarande års ackumulerade periodutfall med samma period föregående år. Jämförelsen redovisas i procent. OBS! Linjen är ingen trendlinje utan jämförelser av fasta värden mellan åren. De fasta värdena förbinds med en linje. Exempel: Perioden 1302 redovisar t ex en %-förändring på +4% för personalkostnaderna. Det innebär att personalkostnaderna jan+feb 2013 var 4% högre än jan+feb För jämförelse med 2011 har ägandet av Västtrafik justerats med 100% för Bemanningsföretag (tabell) Ackumulerade utfallsvärden för konto (se konton ovan) Nettoårsarbetare (egen personal) (diagram) VGR UDP För månadsavlönade redovisas summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exkl semester. För timavlönade redovisas antalet arbetade timmar månaden innan redovisningstillfället dividerat med 165. Nettoårsarbetare redovisas enbart för förvaltningar. För bolagen redovisas inte uppgiften. Nettoårsarbetare inkluderar enbart egen anställd personal. Utfall månad (staplar) =utfall nettoårsarbetare %-förändring jmf fg år (linje) = innevarande månadsutfall jämförs med föregående års månadsutfall i procent.

3 Utveckling R12-månader konsulter, kurs och konf samt pr och info (diagram) OBS! Linjen är ingen trendlinje utan jämförelser av fasta värden mellan åren. De fasta värdena förbinds med en linje. VGR EK UDP Konsulter (inkl IT-konsulter) = konton 7551, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544) Bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år Hälso- och sjukvård(diagram) Förändring vårdkonsumtion, VÖK, jämfört med Kurs- och konferens=konto 4611 PR och info= konton 6471 och 6911 Rullande 12-månader jämför summan av månadsutfall för 12 månader jämfört med motsvarande 12 månader föregående år. Jämförelsen görs i % och är en trendlinje. Rullande 12 månader 1302= Månad summan av 11 månadsvärden bakåt. Rullande 12 månader 1202= summan av 11 månader bakåt. Minustecken framför %-satserna innebär en minskning av kostnaderna och plustecken en ökning. Kostnader som redovisas i kontogrupp 4-7 för alla förvaltningar inom hälso- och sjukvård. Linjen redovisar periodens ackumulerade värden jämfört med utfallet för samma period föregående år. Förändringen redovisas i procent. OBS! Linjen är ingen trendlinje utan är jämförelser av fasta värden mellan åren. De fasta värdena förbinds med en linje. Exempel: Perioden 1302 redovisar t ex en %-förändring på + 2% på bruttokostnader. Det innebär att bruttokostnaderna jan+feb 2013 var 2% högre än jan+feb Diagrammet visar förändring av vårdkonsumtion inom sjukhusvård,

4 föregående år Förändring läkemedelskostnader rullande 12-månader VGR och i riket (diagram) Concise den delen av sjukhusvård som Hälso- och sjukvårdsnämnder och Västra Götalandsregionens sjukhus slutit överenskommelse om för Västra Götalandsregionens invånare. Se Utveckling R12-månader konsulter, kurs och konf för beskrivning av rullande 12. Prestationer (diagram) Prestationer är ett mått på produktion inom Hälso- och sjukvård, exempelvis läkarbesök, dagkirurgi och vårddagar. Prestationerna tilldelas olika vikter beroende på vilken insats de kräver och vägs samman till ett produktionsmått, sammanvägda prestationer, som följs varje månad. I diagrammet visas förändringen mellan åren av de sammanvägda prestationerna, produktion som utförs inom Västra Götalandsregionens sjukhus och Primärvård. Även förändring mellan andelen offentlig och privat vård visas. Vårdgaranti (diagram) Kömiljard (diagram) Väntetids- och tillgänglighetsrapport Väntetids- och tillgänglighetsrapport Besök i diagrammet: Här redovisas andel (%) vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på besök, sista dagen per månad 2012/2013. Behandling i diagrammet: Här redovisas andel (%) patienter vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på behandling, sista dagen per månad. Besök i diagrammet: Andel av de patienter inom specialiserad vård (minst 70 % för kvalificering av ersättning) som avlagt 1:a besök den senaste månaden ska ha fått vänta högst 60 dagar på detta, räknat från det datum då vårdbegäran initierades. Behandling i diagrammet: Andel patienter inom specialiserad vård (minst 70% för kvalificering av ersättning) som påbörjat

5 Utveckling rullande 12 månader (diagram) (kostnader) Utförd tid (VGR PA UDP) behandling senaste månaden ska ha väntat högst 60 dagar på detta, räknat från det datum då begäran om behandling initierades. Fyra linjer: Bruttokostnad (kontogrp 4-7) Intäkter (kontogrp 3) Regionbidrag SU) Personal inkl bemanningsföretag (kontogrp , 55521, 55591): Utförd tid = Omfattar ordinarie arbetstid, mertid, övertid och arbetad tid under jour/beredskap (timmar). Antal operationer per vecka och veckodag (diagram) VEGA Rullande 12-månader jämför summa månadsutfall för 12 månader med motsvarande 12 månadsutfall föregående år. Jämförelsen redovisas i procent. Beskrivning: Ett produktivitetsmått som ger en bild av hur flödet ser ut över tid. Källa: VEGA Periodicitet: Månadsvis med en månad eftersläpning. Definition: Summa av antal besök i specialiserad öppenvård och vårdtillfällen i slutenvård som har en huvudåtgärd i något av åtgärdskapitlen A-P. Medelvårdtid (diagram) VEGA Beskrivning: Medelvårdtid är ett resultatmått som beskriver totala antalet vårddagar dividerat med totala antalet vårdtillfällen. Andel operationer i öppen specialiserad är ett resultatmått som redovisar antalet operationer som görs i öppen specialiserad vård dividerat med totala antalet operationer i den specialiserade vården. Båda måtten redovisas med rullande tremånaders medelvärde. Källa: VEGA Periodicitet: Månadsvis med en

6 månad eftersläpning. Definition: Summa av antal operationer/vårdtillfällen i öppen eller slutenvård och vårddagar under de tre senaste månaderna för processerna nedan för boende i Västra Götaland. Urval efter Åtgärdskoder och Diagnoskoder. Höftledsplastik (primär, exkl fraktur) o Åtgärdskod: NFB29, NFB39, NFB49 o Diagnoskod: M Knäledsplastik (primär) o Åtgärdskod: NGB29, NGB39, NBG 49 o Diagnoskod: M Gallstensoperation o Åtgärdskod: JKA, JKB00, 00, 11 o Diagnoskod: K801, K802, K805, K811 Operation av livmoderframfall Pneumoni o Åtgärd: LDC10, LEF00, LEF00, LEF03 o Diagnos: N811, N816, N819, N884 o Diagnos: 'J10', 'J11', 'J12', 'J13', 'J14', 'J15', 'J16', 'J17', 'J18' Återinskrivningar (diagram) VEGA Beskrivning: Återinskrivningar är ett processmått som visar antalet oplanerade inskrivningar. Källa: VEGA Periodicitet: Månadsvis med en månad eftersläpning.

7 Andel första besök (diagram) Regionala väntetidsdatabasen Definition: Antal återinskrivningar inom 30 dagar per månad och förvaltning/sjukhus för: Oplanerade inskrivningar. 18 år och äldre Boende i Västra Götaland Psykiatri exkluderas Rikssjukvård exkluderas De patienter som byter förvaltning/sjukhus under en dag rensas bort. Andelen återinskrivningar beräknas enligt följande: (Antal återinskrivningar inom 30 dagar med första inskrivningsdatum aktuell månad) dividerat med (Antal slutenvårdstillfällen med utskrivningsdatum aktuellmånad) Andel första besök Beskrivning: Andel första besök är ett processmått i öppenvården. Källa: Regionala väntetidsdatabasen Periodicitet: Per kvartal. Definition: Antal förstabesök dividerat i antal efterföljande besök för samtliga vårdgivarkategorier och endast läkarbesök. Beskrivning: Andel första besök är ett processmått i öppenvården. Källa: Regionala väntetidsdatabasen Periodicitet: Per kvartal. Definition: Antal förstabesök dividerat i antal efterföljande besök för samtliga vårdgivarkategorier och endast läkarbesök.

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 3 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting BILAGOR TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 1 Innehåll Inledning 3 Metodaspekter...

Läs mer

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet m m 1 Återstående medellivslängd Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Här mäts den återstående medellivslängden

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner 2 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av: Gun Bahnö (ekonomi) tfn 08-452 77 22 Vanja

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst- och Prostatacancer Etapp 1 Rapport 2007-11-20 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 28 augusti 2014 Sammanträdesdatum 2014-08-28 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? PM 2014:1 Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ärende 4 Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ledningsbolaget September 2011 Jan Carlson John Domenstam Mårten Hallberg Lena Olsson Jan Thorling Ledningsbolaget i Skandinavien ADRESS Lilla Hälla

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Bakgrund Länssjukvårdens och Närsjukvårdens uppdrag ska svara upp mot behovet av hälso- och sjukvård. Uppdraget har sin utgångspunkt i vision,

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se Sammanträdesdatum 0900624 1(1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2014. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamheten... 7 Rättighetsfrågor... 7 Jämlik vård... 8 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål... 9

Läs mer

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Del 2: Tillgänglighet och konsumtionsmönster Cecilia Dahlgren Hilja Brorsson Sofia Sveréus Clas Rehnberg Institutionen för lärande, informatik, management

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer