Industriområde Säleby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriområde Säleby"

Transkript

1 Industriområde Säleby Beräkning av externt byggbuller Rapportnummer R01B Datum Uppdragsgivare Rådhuset Arkitekter AB Handläggare: Granskad av: Niklas Pureber -

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Utförande Beräkningsmodell Underlag Beräkningsmetod Beräkningsinställningar i CadnaA Bullerkällor Maskinpark samt drifttider vägar Riktvärden utomhus Beräkningsresultat Utlåtande Bilagor Inget berg utbrutet Start av verksamhet Bilaga 1 Bullerkarta Start av verksamhet - För och efterkross Bilaga 2 Bullerkarta Start av verksamhet - För och efterkross - Vall Halva området utbrutet Etapp 1 Bilaga 3 Bullerkarta Etapp 1 - För efterkross - Vall Hela området utbrutet Etapp 2 Bilaga 4 Bullerkarta Etapp 2 - För efterkross - Vall Vägar Bilaga 5 Bullerkarta Vägar

3 Sammanfattning Nitro Consult har på uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB, utrett externt byggbuller som underlag för detaljplan för Säleby 2:3 med flera i Munkedals kommun. Syftet är att skapa förutsättningar för etablering av verksamhet, industri och handel. Planområdet är beläget nordväst om Munkedals tätort, i närheten av Håbymotet. Planområdet utgörs av den nordvästra delen av en skogsklädd kulle samt åkermark i nordväst och i söder. För att genomföra detaljplanen behöver en stor del av kullen inom området plansprängas. Utredningen omfattar genomförande av bullerspridningsberäkningar av framtida brytning samt jämförelse mot gällande bullerriktvärden för närliggande bostäder. Vid start då ingen brytning utav berg har skett visar beräkningsresultatet att bullernivån orsakad av byggverksamhet inte överskrider gällande riktvärden för befintliga bostäder i närområdet. Två vallar har modellerats till en höjd av 5 meter och placerats ut sydväst samt nordöst om förkrossen, se figur 1 på sidan 3 för vallarnas samt krossarnas placering. Efter dessa åtgärder med avskärmning med vallar blir den ekvivalenta nivån under 50 dba dagtid. Beräkningsresultatet visar samma vid start av verksamhet, vid fortsatt brytning av berget och för etapp 1 samt etapp 2. Beräkningarna har utgått från att krossning av berg sker hundra procent av tiden för att påvisa worst case scenario. De två angränsande vägarna har beräknats, med fordonsantal från 2015 respektive 2009 (hämtat från Trafikverkets hemsida), för att påvisa vad bakgrundsnivån kan tänkas vara på. Beräkningar från vägtrafik visar sig ligga kring 50 dba vid samtliga fastigheter ovan.

4 1. Uppdrag Nitro Consult har på uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB, utrett externt byggbuller som underlag för detaljplan för Säleby 2:3 med flera i Munkedals kommun. Syftet är att skapa förutsättningar för etablering av verksamhet, industri och handel. Planområdet är beläget nordväst om Munkedals tätort, i närheten av Håbymotet. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för etablering av verksamheter, industri och handel. Planområdet utgörs av den nordvästra delen av en skogsklädd kulle samt åkermark i nordväst och i söder. För att genomföra detaljplanen behöver en stor del av kullen inom området plansprängas. Utredningen omfattar genomförande av bullerspridningsberäkningar av framtida krossning av berg. Buller och vibrationer från sprängning omfattas inte av denna utredning. 2. Utförande För att simulera hur verksamheten förändras och flyttas inom brytområdet som verksamheten planeras att pågå så har en uppdelning gjorts i ett antal brytetapper som bedöms vara representativa för hur verksamheten fortskrider. För varje brytetapp har en representativ placering av utrustningen valts för att ge en rättvisande bild på hur bullerspridningen förändras genom att brytfronten och brytningen flyttas inom täktområdet. Planområdet utgörs av en skogsklädd kulle med branta sluttningar mot sydväst samt åkermark i nordväst och i söder. Marken inom planområdet ligger på som lägst cirka +33 meter (på åkermarken i nordväst) och som högst +75 meter. De arbetsmoment som kommer utföras är avbaning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning och sortering av sten samt transporter. Förutsedd miljöpåverkan är buller från krossningen, se tabell 1. Två vallar har modellerats för att klara riktvärdena vid fasad hos bostäder. För att skydda boenden i sydväst samt nordöst från bullerstörningar kommer avbaningsmassor och krossat material läggas upp som skyddande vallar mot bebyggelse, se figur 1 för vallarnas samt krossarnas placering. För att genomföra detaljplanen behöver en stor del av kullen inom området plansprängas. Överskottet av berg som uppkommer är tänkt att användas i industriell produktion på platsen, vilket minimerar antalet transporter som krävs i samband med markarbetena. Org nr

5 Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som industribuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan till exempel gälla om verksamhetens område är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av området, dock inte i detta fall. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar bör som huvudprincipriktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras. Det kan exempelvis vara fallet vid tillfartsvägar till täkter, där transporterna till och från dessa står för en betydande del av bullerstörningarna. Maskinpark Verksamheten kommer även omfatta avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering samt utlastning. Förutsedd miljöpåverkan är buller från krossningen, se tabell 1. Orientering Nedan, i figur 1, visas planerat industriområde samt skjutriktning visas med röd pil. Placering utav krossar visas med en blå cirkel samt vallarnas placering visas med gul linje strax sydväst och nordöst om krossen. Väg 832 Placering av efterkross Placering av Vall Placering av Vall Placering av Förkross Motorväg E6 Figur 1. Brytområde. Verksamhetsområde. Org nr

6 3. Beräkningsmodell Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. I programmet modelleras en tredimensionell modell med byggnader, vägar, broar samt markens ljudabsorberande förmåga. Beräkningsmodellerna baserar beräkningarna på ett tänkt medvindsfall från ljudkällan till mottagaren för att ljudtrycksnivåerna inte ska underskattas. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till hur terräng och ytor och/eller byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket innebär att ljudreflektioner och/eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen ingår i beräkningen. Utifrån erhållet underlag har en digital beräkningsmodell skapats över ett geografiskt område vilket är verksamhetsområdes topografi med omkringliggande bostäder med dess omgivning samt vägar. Beräkningar har utförts horisontellt två meter över mark där ljudnivåer visas i olika färger, se Bilagor. Beräkningar har även utförts vertikalt upp längs fasad vid aktuella bostäder och kan variera beroende på våningsplan, se tabell 5 till och med 9. Org nr

7 Aktuella fastigheter vilka det har beräknats fasadnivåer finns markerade i figur 2. HÅBY-LYCKE 2:10 SMEDBERG 1:6 SMEDBERG 1:7 SMEDBERG 1:4 SMEDBERG 2:2 SMEDBERG 2:3 SÄLEBY 1:5 ÖXNA 1:8 SÄLEBY 2:15 SÄLEBY 2:16 ÖXNA 1:12 SÄLEBY 2:19 KAMPSTORP 2:4 SÄLEBY 2:18 ÖXNA 1:10 KAMPSTORP 2:5 SÄLEBY 2:8 KAMPSTORP 2:3 Figur 2. Översiktskarta med fastigheter, Lantmäteriet 3.1. Underlag Dokument: - DP_Säleby_södra PBESKR _.pdf - DP_Säleby_södra ILLKARTA pdf - DP_Säleby_södra PKARTA pdf - Maskinpark: - Datasheet_kleemann_mco11s_en.pdf - mobile-jaw-crusher-lokotrack-lt120-en-2650.pdf Etapper: - kynningsrud munkedal bergs etapper.jpg Org nr

8 3.2. Beräkningsmetod Ljudutbredning har beräknats med CadnaA version 2019 MR 1 (64 Bit) build: Programmet följer Nordiska beräkningsmodellen. Beräknad ljudnivå vid mottagare avser medvind på 3 m/s. Resultatet redovisas som ekvivalenta ljudtrycksnivåer i dba under dagen klockan 06 till 18. Beräknade ljudtrycksnivåer avser frifältsvärden vid fasad hos kringliggande bostadsområden. Beräkningshöjden på den horisontella ljudutbredningen är 2 meter över mark. Vertikal ljudutbredning har beräknats vid fasaderna separat där den egna fasadreflexen är exkluderad Beräkningsinställningar i CadnaA - Beräknad ljudnivå vid mottagare avser medvind på 3 m/s. - Antal reflektioner sattes till 3. - Beräkning har utförts med ett rutnät med avstånd 5 meter mellan punkterna - Fasadabsorption sattes till Höjden på enfamiljshus sattes till 6 meter - Max reflektionsavstånd till mottagaren 1000 meter - Markabsorption sattes till 0,8 Org nr

9 3.4. Bullerkällor Maskinpark samt drifttider Bullerkällornas ljudeffektnivå kommer ifrån beställare för Lokotrack, för Mobicone från intern databas. Drifttiderna är satta till hundra procent för att visa maximal bullerpåverkan. Tabell 1. Bullerkälla Ljudeffektnivå (dba) Drift (%) Förkross (Lokotrack LT120) Konkross (MOBICONE MCO 11 S) Vägar Tabell 2. Vägnummer Uppmätt [Km/h] ÅDT fordon ÅDT Lastbilar Källor: Org nr

10 4. Riktvärden För de bullerstörningar som uppstår vid byggplatser är Naturvårdsverkets allmänna råd om buller NFS 2004:15 tillämpbara, se tabell Värden för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) (LAFmax) nattetid under tiden Tabell 3. NFS 2004:15 Helgfri måndag fredag Lördag, söndag och helgdag Samtliga dagar Dag Kväll Dag Kväll Natt jul LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAFmax BOSTÄDER FÖR PERMANENT BOENDE OCH FRITIDSHUS Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba 70 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba (Bostadsrum) VÅRDLOKALER Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba - (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba UNDERVISNINGS-LOKALER Utomhus 60 dba (vid fasad) Inomhus 40 dba ARBETSLOKALER FÖR TYST VERKSAMHET 1) Utomhus 70 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba ) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. Org nr

11 I de fall verksamheten pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår t.ex. under en sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller. För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader bör 5 dba högre värden kunna tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timma, bör upp till 10 dba högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och nattetid. I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dba. Utöver vad som ovan anges gäller generellt att buller ska begränsas så långt som det är praktiskt möjligt. Det innebär att lägre ljudnivåer kan komma att krävas om så bedöms rimligt. Org nr

12 5. Beräkningsresultat Bullerberäkning har utförts på: 1. Start av verksamhet. För och efterkross vilka är aktiva hela dagen från kl 07 till 19. Se bilaga 1 samt tabell Start av verksamhet. För och efterkross vilka är aktiva hela dagen från kl 07 till 19. Två vallar vilka skärmar av buller från förkross. Se bilaga 2 samt tabell Cirka hälften av berget är utbrutet och benämns etapp 1. För och efterkross vilka är aktiva hela dagen från kl 07 till 19. Två vallar vilka skärmar av buller från förkross. Se bilaga 3 samt tabell Hela delen av berget som ska tas ut är utbrutet och benämns etapp 2. För och efterkross vilka är aktiva hela dagen från kl 07 till 19. Två vallar vilka skärmar av buller från förkross. Se bilaga 4 samt tabell Trafikbuller har beräknats från de två angränsande vägarna E6 samt 832. Se bilaga 5 samt tabell 8. Tabell 4. Start av verksamhet. För och efterkross. Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Org nr

13 Tabell 5. Start av verksamhet. För och efterkross. Vall Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Tabell 6. Etapp 1. Vall Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Org nr

14 Tabell 7. Etapp 2. vall Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Tabell 8. Trafik Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Org nr

15 6. Utlåtande Vid start då ingen brytning utav berg har skett visar beräkningsresultatet att bullernivån orsakad av byggverksamhet inte överskrider gällande riktvärden för befintliga bostäder i närområdet. Två vallar har modellerats till en höjd av 5 meter och placerats ut sydväst samt nordöst om förkrossen, se figur 1 på sidan 3 för vallarnas samt krossarnas placering. Efter dessa åtgärder med avskärmning med vallar blir den ekvivalenta nivån under 50 dba dagtid. Beräkningsresultatet visar samma vid start av verksamhet, vid fortsatt brytning av berget och för etapp 1 samt etapp 2. Beräkningarna har utgått från att krossning av berg sker hundra procent av tiden för att påvisa worst case scenario. De två angränsande vägarna har beräknats, med fordonsantal från 2015 respektive 2009 (hämtat från Trafikverkets hemsida), för att påvisa vad bakgrundsnivån kan tänkas vara på. Beräkningar från vägtrafik visar sig ligga kring 50 dba vid samtliga fastigheter ovan. Org nr

16

17

18

19

20

Tungelsta, Haninge kommun

Tungelsta, Haninge kommun Tungelsta, Haninge kommun Beräkning av externbuller från trafik Fastighet 1:38 Rapportnummer 11 17 Datum 2017-12-15 Uppdragsgivare Haninge kommun Handläggare: Granskad av: Niklas Pureber - Stigs Center

Läs mer

Externbullerutredning

Externbullerutredning Stora Torget Externbullerutredning Rapportnummer 1733 3473 Datum 2017-11-29 rev Uppdragsgivare Sunne kommun Handläggare: Granskad av: Niklas Pureber Jonas Wetterberg Nitro Consult AB Stigs Center 2 B,

Läs mer

PM Hermanstorp. Del 1 - Beräkning av buller från vägtrafik. Rapportnummer R01 Datum Uppdragsgivare Haninge Kommun.

PM Hermanstorp. Del 1 - Beräkning av buller från vägtrafik. Rapportnummer R01 Datum Uppdragsgivare Haninge Kommun. Rapport PM Hermanstorp Del 1 - Beräkning av buller från vägtrafik Rapportnummer 17218126 R01 Datum 2017-02-31 Uppdragsgivare Haninge Kommun Handläggare: Granskad av: Niklas Pureber Marcus Kilebrant stockholm@

Läs mer

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden Datum: 2011-02-24 Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden L:\2009\2009-005 Skrotlossning Gävle hamn, Gävle Hamn AB\6 Rapporter\Text till ppt.docx Muddring och lastning på pråm. Beställare:

Läs mer

Bullerutredning för byggskede Nya bostäder Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun

Bullerutredning för byggskede Nya bostäder Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun Bullerutredning för byggskede Nya bostäder Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun 1 Bakgrund 2017-11-30, sid 1 (4) + bilaga 1-2 Structor Miljöbyrån Stockholm AB Christer Södereng Solnavägen 4 113 65 Stockholm

Läs mer

PM Nobel Center, Stockholm Byggbuller

PM Nobel Center, Stockholm Byggbuller Uppdrag 10191409 1 (6) Handläggare: Tobias Gredenman, Stockholm 2015-02-06 PM 10191409 Nobel Center, Stockholm Byggbuller Bakgrund har fått i uppdrag att utföra en översiktlig beräkning och bedömning av

Läs mer

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun.

Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-01-25 Uppdragsgivare Kungälvs Kommun Karin Gustafsson Nämndhuset Box

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN

PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN UPPDRAGSNAMN Cementa FÖRFATTARE UPPDRAGSNUMMER DATUM 10229709 2017-08-24 PM BULLERUTREDNING FÖR TRANSPORTVÄG MELLAN TÄKT OCH FABRIK VID CEMENTA I DEGERHAMN, MÖRBYLÅNGA KOMMUN Göteborg 2017-08-24 WSP Sverige

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Roger Johansson UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog UPPDRAG Nya Hovås Trafik & Parkering UPPDRAGSNUMMER 2392163000 UPPDRAGSLEDARE Roger Johansson UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2012-07-03 Bullerberäkning I föreliggande presenteras resultat av bullerberäkningar

Läs mer

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

1(8) ra04s Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax RAPPORT Kommunledningsförvaltningen, Falköpings Kommun Bullerutredning för Uppdragsnummer planerar för ett nytt bostadsområde i området. Sweco har genomfört en bullerutredning inkl. principiella förslag

Läs mer

FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA

FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA 2016-12 FÄRGELANDA KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR FÄRGELANDA PRÄSTGÅRD 1:63 MFL, FÄRGELANDA TRAFIKBULLERUTREDNING ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010

Läs mer

Datum Tel Fastighetskontoret Mobil Stockholm

Datum Tel Fastighetskontoret Mobil Stockholm RAPPORT C 1 (7) Handläggare Daniel Lindfors Datum 20150317 Tel +46 10 505 60 88 Fastighetskontoret Mobil +46 70 184 57 88 Box 8312 Fax +46 10 505 00 10 104 20 Stockholm Daniel.lindfors@afconsult.com Att:

Läs mer

RAPPORT. Fåraberget Trafik- och Buller FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Fåraberget Trafik- och Buller FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Fåraberget Trafik- och Buller UPPDRAGSNUMMER 1182031000 SWECO ENVIRONMENT UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA SARA JOHANSSON CRISPIN DICKSON Akustiker, uppdragsledare, handläggare

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN ÄNGENÄS

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN ÄNGENÄS Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 Rapport 17-135-R1 2017-04-27 4 sidor, 3 bilagor mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Vallås och Vallonen. Trafikbullerutredning för detaljplan. Sammanfattning:

RAPPORT. Bullerutredning Vallås och Vallonen. Trafikbullerutredning för detaljplan. Sammanfattning: RAPPORT Bullerutredning Vallås och Vallonen Trafikbullerutredning för detaljplan Kund: Halmstads kommun Kontaktperson: Jennie Hemborg /Annika Hansson Datum: 2018-04-18 Uppdragsnummer: 5815245 Rapportnummer:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog PM UPPDRAG Bullerutredning, Stenungsund PROJEKTNUMMER UPPDRAGSLEDARE Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2011-03-16 Sammanfattning Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan vid fastigheten

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

Beställare: Sindeman Byggnads AB genom Jon Sindeman Antal sidor: 7. Handläggare: Gina Blücher Datum: 2012-08-09

Beställare: Sindeman Byggnads AB genom Jon Sindeman Antal sidor: 7. Handläggare: Gina Blücher Datum: 2012-08-09 Rapport R121705-1rev1 Beställare: Sindeman Byggnads AB genom Jon Sindeman Antal sidor: 7 Projekt: 121705 Varav bilagor: 3 Handläggare: Gina Blücher Datum: 2012-08-09, Halmstad Externbullerutredning inför

Läs mer

)

) !"#$%&'(!) &$!"'$*'$*) +),-./01)*)2-345/0) ()*+,-)./0)+,123(4536170-)+81,123953%:!3:$3;--2853,/?3$%!$3#3@!!3993 3 A02B7?*C/2+,/-2D1)*+,-)./0)+,12B+/3 E-0/),F3G9H3I$J3K$"3:@:3"9%3 ) 6(789:);?(:@7A=?6@2BCC?()2?(D:E9EF)

Läs mer

Lommarstranden i Norrtälje

Lommarstranden i Norrtälje Norrtälje kommun Lommarstranden i Norrtälje Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 104 28 56 Version: 2 2017-10-18 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Anderstorps Gård, Skellefteå kommun

Anderstorps Gård, Skellefteå kommun Anderstorps Gård, Skellefteå kommun Bullerutredning inför planändring till bostadsområde Uppdragsnummer: 170708 Beställare: Heimstaden Att: Massood Shabani Dokument: R170708-1 Datum: 2017-06-30 Antal sidor:

Läs mer

Trafikbullerutredning för Kv ISAK 1, Älmhult

Trafikbullerutredning för Kv ISAK 1, Älmhult P2019/5 Handläggare Marcel Gräfe Tel +46 10 505 59 25 Mobil +46 72 229 79 06 E-post marcel.graefe@afconsult.com Datum 2018-12-17 Projekt-ID 762127 Rapport-ID 762127 A - Rev(0) Kund Magnus Johansson, Älmhultsbostäder

Läs mer

CHARLOTTENBERG BYGGBULLER SLUTRAPPORT

CHARLOTTENBERG BYGGBULLER SLUTRAPPORT PM CHARLOTTENBERG BYGGBULLER SLUTRAPPORT 2017-02-16 1 INLEDNING Charlottenbergs shoppingcenter AB ska anlägga en ny lokalgata för att knyta ihop handelsområdet Tallmon och Morast. Anläggandet av den nya

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Bullerutredning Kobben 2

Bullerutredning Kobben 2 Rapport LAHOLMS KOMMUN Malmö 2015-01-05 Datum 2015-01-05 Uppdragsnummer 1320010702 Utgåva/Status 1 Ingrid Berg Oscar Lewin Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby Laholms kommun Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby 2018-02-08 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: Laholms kommun Cecilia Lindgard

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN 1:1 (GALAXEN) TROLLHÄTTAN STAD, ILLUSTRATIONSKARTA JUNI 2016.

TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN 1:1 (GALAXEN) TROLLHÄTTAN STAD, ILLUSTRATIONSKARTA JUNI 2016. Rapport 15-2-R1a 2016-07-15 6 sidor, 8 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 1 30 Lidköping, tel 00-911 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +(0) 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING DEL AV BJÖRNDALEN

Läs mer

TRAFIKBULLER ERSTORP 2:1 MFL, LIDKÖPINGS KOMMUN

TRAFIKBULLER ERSTORP 2:1 MFL, LIDKÖPINGS KOMMUN Rapport 7-330-R 07--0 6 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 53 30 Lidköping, tel 050-9 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)70 3 7 5 TRAFIKBULLER ERSTORP : MFL, LIDKÖPINGS

Läs mer

Beräkningsunderlag ger goda möjligheter för placering av gemensamma uteplatser på innergården där huskropparna ger skydd mot trafikbullret.

Beräkningsunderlag ger goda möjligheter för placering av gemensamma uteplatser på innergården där huskropparna ger skydd mot trafikbullret. repo001.docx 2015-10-05 Sammanfattning Sweco Environment AB har på uppdrag av Prepart AB, utfört beräkningar av trafikbuller inför planarbetet kring byggnationer av bostäder vid Klara park/sandbäcken i

Läs mer

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter.

Derome Timber AB, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning för externa transporter. Handläggare Perry Ohlsson Telefon 010-505 84 38 Mobil 0701847438 E-post perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2016-04-12 Uppdragsnummer 591440 Rapport 591440 A Beställare Derome Timber AB Derome Timber AB,

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Kompletterande beräkningar av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-4 Datum: 2016-05-13 Antal

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2015-10-05 Sweco Södra Mariegatan 18 E Box 1902 SE 79119 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 464 00 Fax +46 23 464 01 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA Rapport 16-045-R1 2016-02-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Projekt: 3006157 Rapport: 3006157 A Datum: 20090526 Antal sidor: 8 Bilagor: A01A09 Flis och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Uppdragsgivare: Tyresö kommun Bertil Eriksson 135 81

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06 PROJEKTRAPPORT 11475 Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning Rapport 03 11475-17032301.doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns kommun, Västra Götalands län. Bullerberäkningar vägtrafik

Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns kommun, Västra Götalands län. Bullerberäkningar vägtrafik PM 569440 REV 150914 Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2015-09-14 Uppdragsnummer 569440 Lv 169 Rönnäng Myggenäs. G:a Myggenäs. Tjörns

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN INOM FASTIGHETERHETERNA INGELSTORP 1:2 OCH 1:9 SKARA KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN INOM FASTIGHETERHETERNA INGELSTORP 1:2 OCH 1:9 SKARA KOMMUN Rapport 19-144-R1 2019-04-15 5 sidor, 2 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR

TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 2017-02-13 TRAFIKBULLERBERÄKNING ROSENHOLMS UDDE, KARLSKRONA TR10244609.01 KUND Karlskrona kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 574

Läs mer

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad:

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad: PM BULLER Högtrycket 2 Kristinehamns kommun 2013-07-28 Reviderad: 2013-10-11 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: SBK Värmland, Daniel Nordholm WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson,

Läs mer

RAPPORT. Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun. Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun. Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen. ÅF-Infrastructure AB Handläggare Ulf Olsson Tel Mobil +46 706 727220 E-post ulf.c.olsson@afconsult.com Datum 2017-01-18 Projekt-ID 730721 Rapport-ID 730721.1 Kund Niclas Janflod, Vänersborgs kommun, Kretslopp & Vatten Kretsloppspark

Läs mer

Coop Norrböle, Skellefteå kommun

Coop Norrböle, Skellefteå kommun Beräkning av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 170741 Beställare: Mana AB Att: Krister Johansson Dokument: R170741-1 rev 2 Datum: 2017-09-29 Antal sidor: 7 Handläggare: Björn Tunemalm Granskare:

Läs mer

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik

Kärna 67:1, Kungälv Bullerutredning vägtrafik Handläggare Hässel Johan Tel 010 505 84 27 Mobil 070 184 74 27 Fax 031 774 74 7 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-05-11 Uppdragsgivare Kungälvs kommun Samhällsbyggnad Nämndhuset 442 81

Läs mer

Långtå avfallsanläggning i Söderhamn

Långtå avfallsanläggning i Söderhamn MiljöInvest AB Bullerutredning Långtå avfallsanläggning i Söderhamn 2018-12-11 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt

Läs mer

Karlslund 3:4, Östersund

Karlslund 3:4, Östersund Karlslund 3:4, Östersund Bullerutredning Uppdragsnummer: 170664 Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad Att: Johanna Westgard Dokument: R170664-1 Datum: 2017-01-20 Antal sidor: 6 Handläggare: Granskare:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

Beställare: Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 7

Beställare: Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 7 Rapport Hemfosa Life Science AB genom Annika Liljegren Antal sidor: 13 Projekt: 180402 Varav bilagor: 7 Projektansvarig: Niklas Jakobsson 2018-02-21, Järfälla Beräkning av buller från väg- och spårtrafik

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING ASKESLÄTT LIDKÖPINGS KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING ASKESLÄTT LIDKÖPINGS KOMMUN Rapport 17-1-R1 2017-05-05 4 sidor, 3 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 00-911 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING ASKESLÄTT

Läs mer

Trafikbullerutredning inför detaljplan, Hamre 2:45 mfl., Åre

Trafikbullerutredning inför detaljplan, Hamre 2:45 mfl., Åre TRAFIKBULLERUTREDNING HAMRE 2: ÅRE Handläggare Claes Kastby Tel + 10 5 25 65 Mobi + 117 17 E-post claes.kastby@afconsult.com Datum 2018-08-20 Projekt-ID 7502 Mottagare Åre Kommun Peter Nilsson peter.a.nilsson@are.se

Läs mer

KV BONDEN MINDRE 14, STOCKHOLM TRAFIKBULLERUTREDNING

KV BONDEN MINDRE 14, STOCKHOLM TRAFIKBULLERUTREDNING Antal sidor: 10 KV BONDEN MINDRE 14, STOCKHOLM TRAFIKBULLERUTREDNING Datum: 2019-04-09 Utfärdad av: Filip Bliznac 072 204 87 27 filip@akustik.nu Granskad av: Ole von Gertten Handling: Trafikbullerutredning

Läs mer

Underlag till detaljplan, Ensta 1:65

Underlag till detaljplan, Ensta 1:65 Botkyrka kommun Underlag till detaljplan, Ensta 1:65 Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 105 06 65 Version: 1 2017-08-25 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig:

Läs mer

PM BULLER. Utredningar för detaljplan Lodjuret 4 AROSEKEN BOSTÄDER AB BULLERBERÄKNING UPPDRAGSNUMMER

PM BULLER. Utredningar för detaljplan Lodjuret 4 AROSEKEN BOSTÄDER AB BULLERBERÄKNING UPPDRAGSNUMMER repo001.docx 2015-10-05 PM BULLER AROSEKEN BOSTÄDER AB Utredningar för detaljplan Lodjuret 4 UPPDRAGSNUMMER BULLERBERÄKNING 2018-03-01 JENNIE BRUNDIN UPPDRAGSLEDARE RIKARD SJÖHOLM TEKNIKANSVARIG AKUSTIKER

Läs mer

Beräkning av buller från Ekegrus AB:s bergtäkt i Sigtuna kommun

Beräkning av buller från Ekegrus AB:s bergtäkt i Sigtuna kommun Enviplan AB Bullerutredning Beräkning av buller från Ekegrus AB:s bergtäkt i Sigtuna kommun Bergtäkt 2015-09-27 Kenneth Karlsson, MiljöInvest AB, har på uppdrag av Enviplan AB genomfört en beräkning av

Läs mer

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB 17U32060 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U32060 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

Detaljplan för Söderby 2:2

Detaljplan för Söderby 2:2 Detaljplan för Söderby 2:2 Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 105 26 11 Version: Granskningshandling 1 2018-04-12 Uppdragsnr: 105 26 11 Version: Granskningshandling 1 Detaljplan för Söderby 2:2 Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT. Blidsberg 30:1. Bullerutredning. Sammanfattning:

RAPPORT. Blidsberg 30:1. Bullerutredning. Sammanfattning: RAPPORT Blidsberg 30:1 Kund: Ulricehamns kommun Kontaktperson: San Chen Lindman Datum: 2016-01-14 Uppdragsnummer: 58100-00 Rapportnummer: AKUI-01 Status: Utfärdad Revisionsnummer: 2 Revisionsdatum: 2016-01-27

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING R LUNDBY INDUSTRIINFART

TRAFIKBULLERUTREDNING R LUNDBY INDUSTRIINFART TRAFIKBULLERUTREDNING R01-246382 LUNDBY INDUSTRIINFART 14 DECEMBER 2012 2(13) Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: Medverkande 246382, Lundby industriinfart R01 - Lundby industriinfart Slutrapport

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Lektionen, Sollentuna Rapport -000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lime easy\dokument\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

RAPPORT. Trafik & buller Fåraberget FALKÖPINGS KOMMUN SWECO SOCIETY AB UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Trafik & buller Fåraberget FALKÖPINGS KOMMUN SWECO SOCIETY AB UPPDRAGSNUMMER FALKÖPINGS KOMMUN Trafik & buller Fåraberget UPPDRAGSNUMMER 12601288 SWECO SOCIETY AB SARA JOHANSSON, UPPDRAGSLEDARE/GRANSKARE TRAFIK DANIEL PETROVIC, HANDLÄGGARE TRAFIK KLARA LINDEGREN, HANDLÄGGARE BULLER

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN KATTEN

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN KATTEN Rapport 18-282-R1 2017-09-26 5 sidor, 2 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)520-40 23 01 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Rapport -16100600.doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -16100600 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

Bullerberäkningar för planerad bebyggelse på Luthergatan, Söder 45:1

Bullerberäkningar för planerad bebyggelse på Luthergatan, Söder 45:1 Bullerberäkningar för planerad bebyggelse på Luthergatan, Söder 45:1 Arbetsmaterial, 2017-12-01 Projektnummer: 10256887 Bakgrund I samband med framtagandet av en detaljplan för fastigheten Söder 45:1 i

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6

PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Rapport -18061900.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-06-14 www.soundcon.se Rapport -18061900 Innehåll

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS

TRAFIKBULLERUTREDNING ÄNGSHÖKEN M.FL. MED BOSTADSHUS Rapport 15-022-R2 2015-07-07 5 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Dpl för Karlagatan, bostäder , 61,67 mfl\

Dpl för Karlagatan, bostäder , 61,67 mfl\ 2017-11-30 Dpl för Karlagatan, bostäder 745-60, 61,67 mfl\ Bullerutredning Dnr: 10-0622 1(6) Förutsättningar SBK har genomfört en trafikbullerutredning för bostadsbebyggelse vid Karlagatan i Göteborg i

Läs mer

Bullerutredning Kv Barken, Dnr:

Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5

PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Rapport -17083000.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-08-31 www.soundcon.se

Läs mer

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller PM-01 REV 140226 1 (12) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 10 505 30 09 johan.hassel@afconsult.com Datum 2014-02-26 Radar arkitektur & planering AB Tobias

Läs mer

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre Handläggare Claes Kastby Tel +46 10 505 25 65 Mobil +46 76 117 76 17 E-post claes.kastby@afconsult.com Datum 2017-10-27 Projekt-ID 743599 Mottagare Åresågen AB Björn Hasselbom Rapport-ID 743599 A Kund

Läs mer

Beställare: Vera Arkitekter genom Joachim Unger Antal sidor: 18. Projekt: Varav bilagor: 11. Handläggare: Lennart Nilsson Datum:

Beställare: Vera Arkitekter genom Joachim Unger Antal sidor: 18. Projekt: Varav bilagor: 11. Handläggare: Lennart Nilsson Datum: Rapport genom Joachim Unger Antal sidor: 18 Projekt: 143504 Varav bilagor: 11 Handläggare: Lennart Nilsson 2015-03-03, Uppsala Beräkning av ljudnivå från väg- och tågtrafik 1 Projektbeskrivning Akustikbyrån

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR RÅDHUSET 1, SKARA KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR RÅDHUSET 1, SKARA KOMMUN Rapport 14-129-R1 2014-09-26 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR RÅDHUSET

Läs mer

Niord 1, Norrtälje stad

Niord 1, Norrtälje stad Niord 1, Norrtälje stad Trafikbullerutredning 2018-04-27 Niord 1, Norrtälje stad Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING RAPPORT TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR ONSALA HAGEN 3:47, TILLBYGGNAD AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 2019-01-18 UPPDRAG 292151 Titel på rapport: Trafikbullerutredning för Onsala Hagen 3:47, tillbyggnad äldre- och

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Vårgårda Kv. Hyvlaren - Trafikbullerutredning

Vårgårda Kv. Hyvlaren - Trafikbullerutredning Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. / Henrik Guldbransen / Torbjörn Lorén Vårgårda Kv. Hyvlaren - Trafikbullerutredning Till denna rapport hör bullerkartor 7331 1 till -6 samt bifogade

Läs mer

Anderstorps Gård, Skellefteå kommun

Anderstorps Gård, Skellefteå kommun Anderstorps Gård, Skellefteå kommun Bullerutredning inför planändring till bostadsområde Uppdragsnummer: 170708 Beställare: Heimstaden Att: Li Cederwall Frizzo Dokument: R170708-2 rev. 1 Datum: 2018-10-23

Läs mer

BULLERUTREDNING GRUBBAGÅRDEN HAVSTENA, SKÖVDE

BULLERUTREDNING GRUBBAGÅRDEN HAVSTENA, SKÖVDE Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel +46 510-911 44, SWEDEN Rapport 2016-05-23 3 sidor, 1 bilaga johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt:+46 510 78 54 03 BULLERUTREDNING GRUBBAGÅRDEN

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 35:6, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 35:6, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-03 Projekt nr 718648 Rapport nr 718648-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

Trafikbullerutredning Vadstena 4:44, Vadstena kommun

Trafikbullerutredning Vadstena 4:44, Vadstena kommun Handläggare Elis Johansson Telefon +46 10 505 84 22 SMS +46701847422 E-mail elis.johansson@afconsult.com Datum 2016-12-07 Projektnr 729070 Rapportnr 729070 Rapport A Kund Vadstena kommun Trafikbullerutredning

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLAN MED BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM FASTIGHETEN HEDEN VID BOHUSGATAN.

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLAN MED BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM FASTIGHETEN HEDEN VID BOHUSGATAN. STADSBYGGNADSKONTORET Bohusgatan Bullerutredning UPPDRAGSNUMMER 1321428000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLAN MED BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM FASTIGHETEN HEDEN 22.10 VID BOHUSGATAN.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

miljöassistans Bullerutredning för Åstorp 113:137 Lennart Pehrsson Åstorp Beräknad ljudutbredning för framtida bostäder

miljöassistans Bullerutredning för Åstorp 113:137 Lennart Pehrsson Åstorp Beräknad ljudutbredning för framtida bostäder miljöassistans Lennart Pehrsson Bullerutredning för 113:137 Beräknad ljudutbredning för framtida bostäder Denna rapport ersätter rapport daterad 2017-04-10 i sin helhet Innehåll 1. Uppdraget 2. Omgivningen

Läs mer

Kv. Torsvik 1 & 6, Härnösands kommun

Kv. Torsvik 1 & 6, Härnösands kommun Kv. Torsvik 1 & 6, Härnösands kommun llerutredning inför planändring till bostadsområde Uppdragsnummer: 170676 Beställare: Nitro Consult Att: bert Eriksson Dokument: R170676-1 rev 3 Datum: 2017-04-04 Antal

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING

TRAFIKBULLERUTREDNING FINSPÅNGS KOMMUN TRAFIKBULLERUTREDNING HÄLLESTAD KYRKBY 2017-11-27 TRAFIKBULLERUTREDNING Hällestad kyrkby Finspångs Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10

Läs mer

Källa: Eniro. Mustad 6, Mölndals stad. Trafikbullerutredning

Källa: Eniro. Mustad 6, Mölndals stad. Trafikbullerutredning Källa: Eniro Mustad 6, Mölndals stad Mustad 6, Mölndals stad Beställare: Mölndals stad GLN7350013290008 431 82 MÖLNDAL Beställarens representant: Karin Börjesson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Stora Viken 2:1 Industribullerutredning inför detaljplan

Stora Viken 2:1 Industribullerutredning inför detaljplan 2 (11) Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Magnus Lövdahl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Johanna Gervide

Läs mer

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER PM BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER 2016-05-16 SAMMANFATTNING Tyréns akustikavdelning har givits i uppdrag att utreda den framtida bullersituationen från det planerade verksamhetsområdet, Västra

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning Tel +46105053094 Mobil +46702580511 E-post wiktor.eriksson@afconsult.com Datum 2017-10-04 Projekt-ID Kund Thomas Karlsson Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning ÅF-Infrastructure

Läs mer