Industriområde Säleby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriområde Säleby"

Transkript

1 Industriområde Säleby Beräkning av externt byggbuller Rapportnummer R01B Datum Uppdragsgivare Rådhuset Arkitekter AB Handläggare: Granskad av: Niklas Pureber -

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Utförande Beräkningsmodell Underlag Beräkningsmetod Beräkningsinställningar i CadnaA Bullerkällor Maskinpark samt drifttider vägar Riktvärden utomhus Beräkningsresultat Utlåtande Bilagor Inget berg utbrutet Start av verksamhet Bilaga 1 Bullerkarta Start av verksamhet - För och efterkross Bilaga 2 Bullerkarta Start av verksamhet - För och efterkross - Vall Halva området utbrutet Etapp 1 Bilaga 3 Bullerkarta Etapp 1 - För efterkross - Vall Hela området utbrutet Etapp 2 Bilaga 4 Bullerkarta Etapp 2 - För efterkross - Vall Vägar Bilaga 5 Bullerkarta Vägar

3 Sammanfattning Nitro Consult har på uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB, utrett externt byggbuller som underlag för detaljplan för Säleby 2:3 med flera i Munkedals kommun. Syftet är att skapa förutsättningar för etablering av verksamhet, industri och handel. Planområdet är beläget nordväst om Munkedals tätort, i närheten av Håbymotet. Planområdet utgörs av den nordvästra delen av en skogsklädd kulle samt åkermark i nordväst och i söder. För att genomföra detaljplanen behöver en stor del av kullen inom området plansprängas. Utredningen omfattar genomförande av bullerspridningsberäkningar av framtida brytning samt jämförelse mot gällande bullerriktvärden för närliggande bostäder. Vid start då ingen brytning utav berg har skett visar beräkningsresultatet att bullernivån orsakad av byggverksamhet inte överskrider gällande riktvärden för befintliga bostäder i närområdet. Två vallar har modellerats till en höjd av 5 meter och placerats ut sydväst samt nordöst om förkrossen, se figur 1 på sidan 3 för vallarnas samt krossarnas placering. Efter dessa åtgärder med avskärmning med vallar blir den ekvivalenta nivån under 50 dba dagtid. Beräkningsresultatet visar samma vid start av verksamhet, vid fortsatt brytning av berget och för etapp 1 samt etapp 2. Beräkningarna har utgått från att krossning av berg sker hundra procent av tiden för att påvisa worst case scenario. De två angränsande vägarna har beräknats, med fordonsantal från 2015 respektive 2009 (hämtat från Trafikverkets hemsida), för att påvisa vad bakgrundsnivån kan tänkas vara på. Beräkningar från vägtrafik visar sig ligga kring 50 dba vid samtliga fastigheter ovan.

4 1. Uppdrag Nitro Consult har på uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB, utrett externt byggbuller som underlag för detaljplan för Säleby 2:3 med flera i Munkedals kommun. Syftet är att skapa förutsättningar för etablering av verksamhet, industri och handel. Planområdet är beläget nordväst om Munkedals tätort, i närheten av Håbymotet. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för etablering av verksamheter, industri och handel. Planområdet utgörs av den nordvästra delen av en skogsklädd kulle samt åkermark i nordväst och i söder. För att genomföra detaljplanen behöver en stor del av kullen inom området plansprängas. Utredningen omfattar genomförande av bullerspridningsberäkningar av framtida krossning av berg. Buller och vibrationer från sprängning omfattas inte av denna utredning. 2. Utförande För att simulera hur verksamheten förändras och flyttas inom brytområdet som verksamheten planeras att pågå så har en uppdelning gjorts i ett antal brytetapper som bedöms vara representativa för hur verksamheten fortskrider. För varje brytetapp har en representativ placering av utrustningen valts för att ge en rättvisande bild på hur bullerspridningen förändras genom att brytfronten och brytningen flyttas inom täktområdet. Planområdet utgörs av en skogsklädd kulle med branta sluttningar mot sydväst samt åkermark i nordväst och i söder. Marken inom planområdet ligger på som lägst cirka +33 meter (på åkermarken i nordväst) och som högst +75 meter. De arbetsmoment som kommer utföras är avbaning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning och sortering av sten samt transporter. Förutsedd miljöpåverkan är buller från krossningen, se tabell 1. Två vallar har modellerats för att klara riktvärdena vid fasad hos bostäder. För att skydda boenden i sydväst samt nordöst från bullerstörningar kommer avbaningsmassor och krossat material läggas upp som skyddande vallar mot bebyggelse, se figur 1 för vallarnas samt krossarnas placering. För att genomföra detaljplanen behöver en stor del av kullen inom området plansprängas. Överskottet av berg som uppkommer är tänkt att användas i industriell produktion på platsen, vilket minimerar antalet transporter som krävs i samband med markarbetena. Org nr

5 Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som industribuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan till exempel gälla om verksamhetens område är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av området, dock inte i detta fall. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar bör som huvudprincipriktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras. Det kan exempelvis vara fallet vid tillfartsvägar till täkter, där transporterna till och från dessa står för en betydande del av bullerstörningarna. Maskinpark Verksamheten kommer även omfatta avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering samt utlastning. Förutsedd miljöpåverkan är buller från krossningen, se tabell 1. Orientering Nedan, i figur 1, visas planerat industriområde samt skjutriktning visas med röd pil. Placering utav krossar visas med en blå cirkel samt vallarnas placering visas med gul linje strax sydväst och nordöst om krossen. Väg 832 Placering av efterkross Placering av Vall Placering av Vall Placering av Förkross Motorväg E6 Figur 1. Brytområde. Verksamhetsområde. Org nr

6 3. Beräkningsmodell Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. I programmet modelleras en tredimensionell modell med byggnader, vägar, broar samt markens ljudabsorberande förmåga. Beräkningsmodellerna baserar beräkningarna på ett tänkt medvindsfall från ljudkällan till mottagaren för att ljudtrycksnivåerna inte ska underskattas. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till hur terräng och ytor och/eller byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket innebär att ljudreflektioner och/eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen ingår i beräkningen. Utifrån erhållet underlag har en digital beräkningsmodell skapats över ett geografiskt område vilket är verksamhetsområdes topografi med omkringliggande bostäder med dess omgivning samt vägar. Beräkningar har utförts horisontellt två meter över mark där ljudnivåer visas i olika färger, se Bilagor. Beräkningar har även utförts vertikalt upp längs fasad vid aktuella bostäder och kan variera beroende på våningsplan, se tabell 5 till och med 9. Org nr

7 Aktuella fastigheter vilka det har beräknats fasadnivåer finns markerade i figur 2. HÅBY-LYCKE 2:10 SMEDBERG 1:6 SMEDBERG 1:7 SMEDBERG 1:4 SMEDBERG 2:2 SMEDBERG 2:3 SÄLEBY 1:5 ÖXNA 1:8 SÄLEBY 2:15 SÄLEBY 2:16 ÖXNA 1:12 SÄLEBY 2:19 KAMPSTORP 2:4 SÄLEBY 2:18 ÖXNA 1:10 KAMPSTORP 2:5 SÄLEBY 2:8 KAMPSTORP 2:3 Figur 2. Översiktskarta med fastigheter, Lantmäteriet 3.1. Underlag Dokument: - DP_Säleby_södra PBESKR _.pdf - DP_Säleby_södra ILLKARTA pdf - DP_Säleby_södra PKARTA pdf - Maskinpark: - Datasheet_kleemann_mco11s_en.pdf - mobile-jaw-crusher-lokotrack-lt120-en-2650.pdf Etapper: - kynningsrud munkedal bergs etapper.jpg Org nr

8 3.2. Beräkningsmetod Ljudutbredning har beräknats med CadnaA version 2019 MR 1 (64 Bit) build: Programmet följer Nordiska beräkningsmodellen. Beräknad ljudnivå vid mottagare avser medvind på 3 m/s. Resultatet redovisas som ekvivalenta ljudtrycksnivåer i dba under dagen klockan 06 till 18. Beräknade ljudtrycksnivåer avser frifältsvärden vid fasad hos kringliggande bostadsområden. Beräkningshöjden på den horisontella ljudutbredningen är 2 meter över mark. Vertikal ljudutbredning har beräknats vid fasaderna separat där den egna fasadreflexen är exkluderad Beräkningsinställningar i CadnaA - Beräknad ljudnivå vid mottagare avser medvind på 3 m/s. - Antal reflektioner sattes till 3. - Beräkning har utförts med ett rutnät med avstånd 5 meter mellan punkterna - Fasadabsorption sattes till Höjden på enfamiljshus sattes till 6 meter - Max reflektionsavstånd till mottagaren 1000 meter - Markabsorption sattes till 0,8 Org nr

9 3.4. Bullerkällor Maskinpark samt drifttider Bullerkällornas ljudeffektnivå kommer ifrån beställare för Lokotrack, för Mobicone från intern databas. Drifttiderna är satta till hundra procent för att visa maximal bullerpåverkan. Tabell 1. Bullerkälla Ljudeffektnivå (dba) Drift (%) Förkross (Lokotrack LT120) Konkross (MOBICONE MCO 11 S) Vägar Tabell 2. Vägnummer Uppmätt [Km/h] ÅDT fordon ÅDT Lastbilar Källor: Org nr

10 4. Riktvärden För de bullerstörningar som uppstår vid byggplatser är Naturvårdsverkets allmänna råd om buller NFS 2004:15 tillämpbara, se tabell Värden för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) (LAFmax) nattetid under tiden Tabell 3. NFS 2004:15 Helgfri måndag fredag Lördag, söndag och helgdag Samtliga dagar Dag Kväll Dag Kväll Natt jul LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAFmax BOSTÄDER FÖR PERMANENT BOENDE OCH FRITIDSHUS Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba 70 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba (Bostadsrum) VÅRDLOKALER Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba - (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba UNDERVISNINGS-LOKALER Utomhus 60 dba (vid fasad) Inomhus 40 dba ARBETSLOKALER FÖR TYST VERKSAMHET 1) Utomhus 70 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba ) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. Org nr

11 I de fall verksamheten pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår t.ex. under en sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller. För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader bör 5 dba högre värden kunna tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timma, bör upp till 10 dba högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och nattetid. I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dba. Utöver vad som ovan anges gäller generellt att buller ska begränsas så långt som det är praktiskt möjligt. Det innebär att lägre ljudnivåer kan komma att krävas om så bedöms rimligt. Org nr

12 5. Beräkningsresultat Bullerberäkning har utförts på: 1. Start av verksamhet. För och efterkross vilka är aktiva hela dagen från kl 07 till 19. Se bilaga 1 samt tabell Start av verksamhet. För och efterkross vilka är aktiva hela dagen från kl 07 till 19. Två vallar vilka skärmar av buller från förkross. Se bilaga 2 samt tabell Cirka hälften av berget är utbrutet och benämns etapp 1. För och efterkross vilka är aktiva hela dagen från kl 07 till 19. Två vallar vilka skärmar av buller från förkross. Se bilaga 3 samt tabell Hela delen av berget som ska tas ut är utbrutet och benämns etapp 2. För och efterkross vilka är aktiva hela dagen från kl 07 till 19. Två vallar vilka skärmar av buller från förkross. Se bilaga 4 samt tabell Trafikbuller har beräknats från de två angränsande vägarna E6 samt 832. Se bilaga 5 samt tabell 8. Tabell 4. Start av verksamhet. För och efterkross. Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Org nr

13 Tabell 5. Start av verksamhet. För och efterkross. Vall Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Tabell 6. Etapp 1. Vall Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Org nr

14 Tabell 7. Etapp 2. vall Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Tabell 8. Trafik Fastighet ID Våning dba Fastighet ID Våning dba HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: HÅBY LYCKE 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 1: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: KAMPSTORP 2: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: SÄLEBY 2: SMEDBERG 1: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SMEDBERG 2: ÖXNA 1: SÄLEBY 1: ÖXNA 1: Org nr

15 6. Utlåtande Vid start då ingen brytning utav berg har skett visar beräkningsresultatet att bullernivån orsakad av byggverksamhet inte överskrider gällande riktvärden för befintliga bostäder i närområdet. Två vallar har modellerats till en höjd av 5 meter och placerats ut sydväst samt nordöst om förkrossen, se figur 1 på sidan 3 för vallarnas samt krossarnas placering. Efter dessa åtgärder med avskärmning med vallar blir den ekvivalenta nivån under 50 dba dagtid. Beräkningsresultatet visar samma vid start av verksamhet, vid fortsatt brytning av berget och för etapp 1 samt etapp 2. Beräkningarna har utgått från att krossning av berg sker hundra procent av tiden för att påvisa worst case scenario. De två angränsande vägarna har beräknats, med fordonsantal från 2015 respektive 2009 (hämtat från Trafikverkets hemsida), för att påvisa vad bakgrundsnivån kan tänkas vara på. Beräkningar från vägtrafik visar sig ligga kring 50 dba vid samtliga fastigheter ovan. Org nr

16

17

18

19

20