Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-06-03"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken Ks 91 Trafikbeställning Ks 92 Trafikförsörjningsprogram... 5 Ks 93 Prioriteringar av fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner... 6 Ks 94 Säterdalen... 8 Ks 95 Ung Företagsamhet Ks 96 Överflyttning av investeringsmedel Ks 97 Internkontrollplan för kommunledningskontoret rapport 2013, samt förslag till plan Ks 98 Ansvarsprövning av kommunstyrelsen för år Ks 99 Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd Ks 100 Ansökan om bidrag till kök i Stocksbro bystuga Ks 101 Behov av fler kommunplatser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn Ks 102 Uppdrag till sommarjobbande ungdomar Ks 103 Svar på medborgarförslag om tillskapande av en park på Skönviksområdet Ks 104 Svar på motion redovisning av underhållsbehov i kommunens byggnader Ks 105 Svar på motion om företagarvänligare miljötillsyn ks 106 Val av ombud till föreningsstämma med Dalabanans Intresseförening Ks 107 Verksamhetsinformation Ks 108 Redovisning av delegationsärenden Ks 109 Delgivningar Ks 110 Instegsjobb... 31

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (S) Lotta Bergstrand, vice ordförande (FP) Mats Nilsson (S) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Bäck (S) Sixten Carlsson (S) ersättare för Erik Kall (MP) Göran Johansson (V) Elsa Efraimsson-Vestman (C) Birgitta Andersson (C) Tommy Andersson (M) Lars-Evert Dahlberg (KD) ersättare för Annelie Rosendahl Orrboes (M) Ej tjänstgörande ersättare Helena Andersson (S) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr. Thomas Geijer, fastighetsplanerare, 89 Stina Stenberg, kanslichef Karin Åberg, förvaltningschef, 89 Stefan Lundqvist, kommunchef Mikael Spjut, gatu-och fastighetschef, Bengt Wester, revisor, ej 98 Bert Stabforsmo, ekonomichef, Dagney Hansson, ej 98, Petter Isacsson, tf miljö- och byggchef, 105 Lennart Hinders, revisor, ej 98 Lars Gabrielsson, revisor, ej 98 Curt Söderberg, revisor, ej 98 Kristina Mellberg, tf förvaltningschef, Helena Åkerberg-Hammarström, näringslivschef, Utses att justera Justeringens plats och tid Iris Carlsson-Rustas Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Abbe Ronsten Justerande Iris Carlsson-Rustas Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola Ärendebeskrivning: Thomas Geijer och Karin Åberg redovisar förslag till om- och nybyggnation av Stora Skedvi skola och förskola. Två alternativ har diskuterats, kommunens och en grupp engagerade medborgare i Stora Skedvis förslag. Redovisning sker av kommunens förslag som innebär en nybyggnad av idrottshall och förskola samt ombyggnation av Stora Skedvi skola. Ekonomi, bakgrund och förutsättningar redovisas. Informationen läggs till handlingarna.

4 Kommunstyrelsen Ks 90 Dnr KA14/126 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7 Ärendebeskrivning: Förslag till hyresavtal mellan Säters kommun och Cava Fastighets AB har upprättats. Hyresavtalen omfattar verksamherslokaler i fastigheten Fabriken 7. Avtalen gäller i tre år. Uppsägning skall ske skriftligen. Uppsägning skall ske senast nio (9) månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet förlängt tills vidare Kommunstyrelsen beslutar: 1. Tillträde till lokalerna år 1 och 2 regleras i samband med genomförandet av affären till en kostnad av kronor. 2. Godkänna framlagt förslag till hyresavtal mellan Säters kommun och Cava Fastighets AB. 3. Delegera till kommunstyrelsens ordförande vidta eventuella redaktionella justeringar fram till undertecknande.

5 Kommunstyrelsen Ks 91 Dnr KA14/088 Trafikbeställning 2015 Ärendebeskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen fastställa trafikbeställning 2015 och översända den till Region Dalarna. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Fastställa trafikbeställning Bilaga 1 Au 94/14. Vid sammanträdet görs följande tillägg till beställningen under punkt 3 Övriga önskemål - Regional tåg och busstrafik (önskemål, yttrande över trafikutbud ): Dalatrafik tar i beaktande att busstider samordnas/synkroniseras så att gymnasieungdomarna enklare kan ta sig till och från skolor i angränsande kommuner. Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa trafikbeställning Bilaga 1 Ks 91/14.

6 Bilaga 1 till Ks protokoll , 91 Trafikbeställning 2015 Säters kommun 1. Linjetrafik Direktbuss, regional stråktrafik Den nya trafiken som gäller from augusti 2014 skall ligga oförändrad under 2015 med uppföljning som sker fortlöpande. Mellankommunal trafik, landsbygdsbuss Den nya trafiken som gäller from augusti 2014 skall ligga oförändrad under 2015 med uppföljning som sker fortlöpande. Kommunal trafik, landsbygd Den nya trafiken som gäller from augusti 2014 skall ligga oförändrad under 2015 med uppföljning som sker fortlöpande. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

7 2(5) Kommunal trafik, stadsbuss Turlistan kvarstår och uppföljning sker fortlöpande. Fordonet idag är under all kritik. Säters kommun kräver att våra stadsbussar håller samma standard som övrig trafik. Önskemål om att fordonsstorleken anpassas efter behov. Flextrafik, anropsstyrd trafik Flextrafiken i Ulfshyttan kvarstår med de måndag och torsdagsturer som finns idag Flextrafik fredagskvällarna kvarstår. 2. Servicetrafik Skolskjutsar Säters kommun vill att Region Dalarna gör en revidering av det nuvarande länsgällande skolskjutsreglementet. Detta för att skolskjutslagen har förändrats sedan reglementet utformades. Säters kommun legitimerar och Dalatrafik planerar. Detta arbete har under 2013/2014 initierats och ska fortsätta som utlovat. Dalatrafik har lovat att kostnaden för kommunen ej skall öka vid detta arbetssätt.

8 3(5) Särskoleskjutsar Legitimering hos kommunen och Dalatrafik planerar. Viktigt att reglerna gällande särskoleelevers skolskjutsar efterföljs exempel: Väldigt få chaufförer runt eleven. Omsorgsresor Legitimeras och beställs efter behov av kommunen. Kommunresor Beställs efter behov av kommunen.

9 4(5) Sjukresor Ej aktuellt 3. Övriga önskemål (ej obligatoriskt) Regional tåg och busstrafik (önskemål, yttrande över trafikutbud) Önskan om tåghållplats i Gustafs. Den kortsiktiga hållplatslösningen i Gustafs skall fungera lika bra som en permanent för att kunna behålla/ öka resande i området runt Gustafs. Viktigt att hållplatsen finns på plats när den nya trafiken träder i kraft. Fordon bör utrustas med förstärkt Internet-uppkoppling för att göra arbetspendling mer attraktivt. Fordon i stråktrafiken bör utformas för att underlätta längre bussresor med fokus på möjligheten att arbeta under resan. Dalatrafik tar i beaktande att busstider samordnas/synkroniseras så att gymnasie ungdomarna enklare kan ta sig till och från skolor i angränsande kommuner Marknadsföring (önskemål/synpunkter lokal marknadsföring) Ej aktuellt

10 5(5) Hållplatser/ Resecentrum/ vägstandard Alla hållplatser i kommunen skall ha belysning i anslutning till hållplats, en trygghetsaspekt. Miljö Trafiken skall vara samorienterad. Trafiksäkerhet Alla bussar skall ha säkerhetsbälten. Chaufförerna skall ha fullständig kunskap om fordonen och vägförhållanden för att på ett säkert sätt framföra våra resenärer oavsett funktionsnedsättning eller inte. Tillgänglighet Bussen som kör stadstrafiken i Säter skall vara anpassad att ta emot resande med funktionsnedsättningar och chaufförerna skall ha fullständig kunskap om fordonet.

11 Kommunstyrelsen Ks 92 Dnr KA14/096 Trafikförsörjningsprogram Ärendebeskrivning: Region Dalarna har skickat en remissversion av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län till Säters kommun för yttrande. Remissvaret skall ha inkommit senast Förslaget är sänt till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Gatuchef Mikael Spjut redovisar förslag till yttrande som behandlats på samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 14 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag 2. Till kommunstyrelsens sammanträde komplettera underlaget med samhällsbyggnadsnämndens yttrande. _ Till dagens sammanträde i kommunstyrelsen har underlaget kompletterats med Samhällsbyggnadsnämndens förslag till yttrande. Information: Gatu- och fastighetschef Mikael Spjut redovisar samhällsbyggnadsnämndens förslag till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar: Anta yttrandet som sitt eget och översända det till Region Dalarna. Bilaga 1 Ks 92/14.

12 Bilaga till Ks protokoll Säter den 15 maj 2014 Yttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram Diarienummer: KS Inledning Säters kommun har tagit del av inkommen remiss rörande Regionalt Trafikförsörjningsprogram , författat av Region Dalarna. Generella synpunkter Rent generellt upplever Säters kommun programmet som väl formulerat och genomfört. Fokus ligger på framtida marknadsandelar och utveckling av kollektivtrafiken i länet. Region Dalarna ser ett behov av att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas för att regionen skall kunna fortsätta utvecklas. Oavsett om det gäller pendlingsresor eller möjligheten att föra in och ut gods ur länet. Säters kommun instämmer i denna bild, kollektivtrafiken kommer att vara viktig för framtidens resor. Samtidigt är Dalarna ett glest befolkat län varför utmaningarna i att öka kollektivtrafikens marknadsandelar är stora. Säters kommun vill framföra följande generella synpunkter som är viktiga för kommunen. Trafikförsörjningsprogrammet visar ett tydligt fokus på stråktrafiken. Det är viktigt att detta ej leder till en utarmning av kollektivtrafiken i övriga delar av länet. Det är mycket viktigt att befolkningen kan ta sig in till bytespunkter utmed stomlinjerna på ett bra sätt. Programmet redogör för vikten av just detta och detaljarbetet måste fortsätta i kollektivtrafikplanerna. Tyvärr finns i Säters kommun exempel på när detta inte fungerar som det ska. I framtagandet av trafiken 2014 saknas det idag bytespunkt i Gustafs vilket är mycket allvarligt då Gustafs är en viktig pendlingsort i Säters kommun. Dessutom finns anknytningar vidare mot ex. Stora Skedvi från Gustafs. Säters kommun förväntar sig att detta problem löses av Regionen, Dala Trafik och Trafikverket, på såväl kort som lång sikt. I programmet redogörs det för ett hela resan -perspektiv och ett antal delmål anges. Som exempel kan nämnas att gång- och cykelvägar ska anordnas inom 3 km från resecentrum. Säters kommun anser att Regionen missar en mycket viktig punkt, möjligheten att kunna ta med sig cykeln på såväl tåg som buss. Resekedjan där cykel kombineras med kollektivtrafik är mycket viktig och är troligen en framgångsfaktor i arbetet med att öka det kollektiva resandet. Ofta finns behov av en kompletterande resa både till och från Postadress: Gatukontoret, Rådhuset, Säter Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter Tfn: vx Fax: E - post: Hemsida:

13 Bilaga till Ks protokoll Säter den 15 maj 2014 buss/tåg. Här spelar cykeln en mycket viktig roll. Säters kommun föreslår därför att Regionen kompletterar med ett mål som rör möjligheten att ta med sig cykeln på bussen/tåget. Region Dalarna sätter upp mål för hur kollektivtrafiken skall förändra sina utsläpp. Här anges som mål år 2020 medan jämförelseår är Med tanke på att planen fastställs 2014 kan valen av år tyckas något märkliga. En stor del av perioden har redan förflutit och det är bara 5 år kvar till mål året. Minskningen med 20 % är svår att relatera till då det inte framgår vad som skett sedan Säters kommun önskar en förklaring till val av period och mål, det är viktigt att utsläppsmålet är skarpt så att kollektivtrafiken kan bidra till minskningar av utsläpp. Säters kommun önskar även en redovisning av föregående års utsläppsnivåer för att kunna utläsa trender och bedöma om målen är tillräckligt skarpa. Utsläppsmålet bör också relateras till personkilometer och inte till antal resenärer. Standarden på fordonen är mycket viktig för att resenärer ska se kollektivtrafiken som ett attraktivt trafikslag. Många bussar håller idag en alldeles för låg standard och det är viktigt att detta utvecklas med resenären i fokus. Möjligheten till arbete på resan är också viktigt för att fånga pendlingstrafik. Fördelen med kollektivtrafiken gentemot bilen är att tiden går att använda till nyttiga saker. Säters kommun önskar att trafikförsörjningsprogrammet kompletteras med krav kring standard på fordon och dess utrustning. En stor andel av resenärerna i vår kollektivtrafik är barn och ungdomar som reser till och från utbildning. Trafikförsörjningsprogrammet hanterar inte denna grupp resenärer i någon större utsträckning. Säters kommun önskar att trafikförsörjningsprogrammet kompletteras med mål och resonemang kring hur kollektivtrafiken ska stötta denna grupp resenärer på bästa sätt. Frågeställningar från Regionen Regionen har i sin remiss utryckt en önskan om att varje remissinstans svarar på två frågor. Dessa är: 1. Kan förslaget till Regionalt trafikförsörjningsprogram utgöra en stabil grund för kommande arbete med att utveckla kollektivtrafiken. 2. Är målbilden Vi ska tillräckligt modern och utmanande för att ange riktningen i det kommande arbetet. Postadress: Gatukontoret, Rådhuset, Säter Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter Tfn: vx Fax: E - post: Hemsida:

14 Bilaga till Ks protokoll Säter den 15 maj 2014 Säters kommun har följande syn på ovanstående frågeställningar: 1. Förslaget upplevs gediget och genomarbetat. Ett antal målbilder och delmål presenteras. Upplevelsen är att dessa pekar framåt på ett för kollektivtrafiken utvecklande sätt. En av framgångsfaktorerna är att låta dessa målbilder genomsyra hela verksamheten, målbilderna måste överföras på Dala Trafik så att Regionen och bolaget har samma bild av framtiden och vägen dit. Kollektivtrafikförsörjningsplanerna kommer vara viktiga dokument 2. Målet är något vagt formulerat, vilken form av nytta avses exempelvis? Bör det vara största samhällsekonomiska nytta? Läses målet tillsammans med delmålen blir det dock tydligt att det handlar om att resemöjligheter med främst regioncentra som målpunkt. Bilden är att detta speglar resandemönstren, som presenteras i exempelvis figuren över Bruttopendling på sidan 13, väl. Yttrandet författat av: Mikael Spjut Gatu- och Fastighetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säters kommun Postadress: Gatukontoret, Rådhuset, Säter Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter Tfn: vx Fax: E - post: Hemsida:

15 Kommunstyrelsen Ks 93 Dnr KA14/116 Prioriteringar av fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner Ärendebeskrivning: För kommunens tätorter Säter, Mora-Enbacka och Stora Skedvi Kyrkby finns idag fördjupade översiktsplaner som antogs och antogs igen då den nya översiktsplan 2013 antogs och där det finns förbehåll gjorda för dessa områden. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. En fördjupning hanteras på samma sätt som en kommuntäckande översiktsplan med samråd och granskning innan den kan antas. Nya fördjupade översiktsplaner behöver tas fram för att bland annat kunna bemöta efterfrågan på tomter för bostadsbebyggelse. Med anledning av att kommunen ser en utvecklingspotential av närheten till Borlänge föreslår kommunstyrelsen som första tätort, en fördjupning av Gustafs tätort. Förvaltningens förslag: Påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Yrkande: Tommy Andersson (M) yrkar att fördjupning av översiktsplan påbörjas i Stora Skedvi tätort. Proposition. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat enligt förvaltningens förslag att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Till kommunstyrelsens sammanträde uppdra till kommunchefen lämna en skriftlig redovisning av de behov som ligger till grund för förvaltningens förslag till prioriteringar samt lämna direktiv till fördjupningen. forts

16 Kommunstyrelsen Ks 93 forts Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas följande redovisning av de behov som ligger till grund för förvaltningens förslag till prioriteringar: I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas med hur markanvändning ska vara. En fördjupning hanteras på samma sätt som en kommuntäckande översiktsplan med samråd och granskning innan den kan antas. En ny fördjupad översiktsplan i Mora-Enbackaområdet behöver tas fram för attbland annat kunna möta efterfrågan av bl a tomter för bostadsbebyggelse, industrimark, va-utbyggnad, gång- och cykelvägar (gc-vägar) och kollektivtrafik. En trygg och säker GC-förbindelse behöver skapas i Enbacka mellan Mora by och Storhaga och vidare till Enbacka skola. Pendeltågstrafik med stationsläge även i Mora by och ett hållplatsläge för regionbussar i anslutning till Rv 70 vid Storhaga saknas. Kommunens ambition att det ska finnas såväl äldreboende som seniorboende medmodern standard och funktionalitet i hela kommunen såväl även i Gustafs. Detta gör att vi måste undersöka alternativ för att långsiktigt klara kommande efterfrågan. Ny VA-lag, EU-direktiv och miljömål innebär ökade krav för VA-verksamhet även i Gustafs och reinvesteringar ökar med tiden. Med anledning av att kommunen ser en utvecklingspotential av närheten till Borlänge föreslår kommunstyrelsen som första tätort, en fördjupning av Gustafs tätort. Områdets begränsning motsvarar utbredning av fördjupad översiktsplan från Yrkande: Lotta Bergstrand yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. 2. Önskemålet är att en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort ska vara framtagna senast Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om de av kommunchefen framtagna direktiv till fördjupningen.

17 Kommunstyrelsen Ks 94 DnrKA13/159 Säterdalen Ärendebeskrivning: Bakgrund Säterdalen med sitt ravinsystem som sträcker sig en halvmil mellan Säters stad och Dalälven är unik för Sverige med sina spännande naturmiljöer. Det är också en mycket populär folkpark med nöjesarrangemang samt lekpark för barn och en fäbod. Säterdalen är en av de tillgångar i vår kommun som är unik och dessutom med en enorm utvecklingspotential. Förstudien som genomförts tydliggjorde vikten av att ta ett helhetsgrepp och inte bara jobba med folkparksdelen. Syftet har varit att lägga en bra grund för ett fortsatt utvecklingsarbete som ska resultera i att stärka Dalarna som besöks län, genom att åter- och nyskapa Säterdalens position som besöksmål. Resultatet är att vi nu har ett inriktningsbeslut för utvecklingen av Säterdalen antaget av kommunstyrelsen. Tack vare prioritering av Säterdalen internt har många insatser inom ramen för den löpande verksamheten genomförts under 2013 och så se det även ut under innevarande år. Inriktningsbeslut för Säterdalen Den långsiktiga målsättningen är att nå besökare och att därmed ta en plats bland Sveriges 30 största besöksmål. Ledord för Säterdalen och framtida marknadsarbete är: Natur Barn Tillgänglighet Två målgrupper prioriteras: Naturintresserade Barnfamiljer Säterdalens unika erbjudande är: Ravinlandskapet och den spännande naturmiljön. Det unika erbjudandet ska kompletteras med: Sveriges bästa lekplats i naturmiljö. Folkparken är en viktig del och här finns potential att komplettera befintligt nöjesutbud med fler evenemang och aktiviteter som attraherar de prioriterade målgrupperna. Marknadsarbetet ska inledningsvis inriktas mot Dalarna och Mälardalen. Säterdalen ska även fortsättningsvis vara öppen för alla och delar av naturreservatet ska tillgänglighets anpassas. Kommunens ska ha en förutsättningsskapande roll och möjliggöra för entreprenörer och föreningar att bedriva professionell verksamhet i Säterdalen. forts

18 Kommunstyrelsen Ks 94 forts Vad behöver vi göra? Förstudien visade att det finns stora mervärden i att arbeta aktivt med att koordinera insatser från olika förvaltningar inom kommunen och Länsstyrelsens Naturvårdsenhet mfl. Vi står inför en konkretisering av marknads- och utvecklingsplanen utifrån inriktningsbeslutet. Bla så har det under resans gång dykt upp utvecklingsidéer, som behöver analyseras vidare. Likaså har en fördjupning kring nöjesdelen efterfrågats. Ett första steg har tagits genom att inkludera nöjesdelarna i den innovationsprocessen för Säters besöksnäring som möjliggörs via Destination Dalarna. Det som också tydliggörs är att ett utvecklingsarbete kring Säterdalen är en process som likt ravinsystemet självt är föränderligt. Ett förslag till utvecklingsplan håller på och arbetas fram av vår interna arbetsgrupp som har rep från kulturförvaltningen, SBN och KLK. Bifogad skiss visar upplägg och identifierade olika åtgärder som vi ser behov av att genomföra på kort- och lång sikt. Ett led i arbetet är att vi behöver fördjupa oss vad gäller långsiktig planering av folkparkens fysiska miljö för att kunna jobba med en långsiktig utveckling, så även hur vi på lång sikt ser planen för att uppnå målet Sveriges bästa lekplats i naturmiljö där bla en naturbana för äldre barn ingår. Därtill skulle vi se ett stort värde av att undersöka förutsättningarna att, med Se människan i Leksand som förebild, skapa en naturnära vandringsstig med konstupplevelser tillgänglig för alla människor i. Den satsningen bidrar till att knyta ihop staden-dalen och lyfter tillgänglighetsperspektivet. Då det även finns kopplingar till Länsstyrelsens tankar kring naturstig så kan det även bidra till att koppla ihop Folkparken och naturreservatet då vi ser ett behov av att jobba med dessa två delar som en helhet. Då vi vill komma i åtnjutande av möjligheten att växla upp kommunala medel är det, just nu när vi befinner oss mellan strukturfondsperioden, svårt att hitta extern finansering. Därför vill vi parallellt med att löpande insatser pågår, arbeta vidare på förslaget till utvecklingsplan. När det gäller: Planering av folkparkens fysiska miljö, Planering för att uppnå målet, Sveriges bästa lekplats i naturmiljö Undersöka förutsättningarna för Sätervariant av projektet Se människan mellan staden-dalen och folkparken- naturreservatet uppskattas kr möjliggöra ett grundläggande arbete och den summan bör avsättas från de tillgängliga kr. Förslag till utvecklingsplanen bör kunna presenteras i slutet av 2014 och den ska innehålla åtgärder där det tydligt framgår uppskattad tidsplan och ekonomiska förutsättningar inklusive ev extern finansering. forts

19 Kommunstyrelsen Ks 94 forts Företagarnas representant poängterar vikten av att varje åtgärd i utvecklingsplanen har en tidplan och att de ekonomiska aspekterna belyses. Näringslivs- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Projekten Se människan, Planering av folkparkens fysiska miljö, och Planering för att uppnå målet, Sveriges bästa lekplats i naturmiljö tilldelas kr. Information Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström informerar om pågående verksamheter och utveckling mm av Säterdalen. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Projekten Se människan, Planering av folkparkens fysiska miljö, och Planering för att uppnå målet, Sveriges bästa lekplats i naturmiljö tilldelas kr. 2. Till hösten föra dialog om de tre projekten i kommunstyrelsen.

20 Kommunstyrelsen Ks 95 Dnr KA14/121 Ung Företagsamhet Ärendebeskrivning: Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande, ideell, partipolitiskt obunden organisation som har ett nära samarbete med skola och näringsliv. Ung Företagsamhet syfte är att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet startade 1980 och sedan dess har över ungdomar drivit UF-företag. Idag erbjuder de utbildningsmaterial, fortbildning, bedömningsstöd och seminarier. Ung Företagsamhet i Dalarnas län bildades 15 september 1992, sedan dess har totalt 7931 ungdomar från 2627 UF-företag deltagit i våra koncept. 20 år senare kan de se tillbaka på en lyckad verksamhet med en fast förankring på flertalet skolor. Antalet UF-företagare 2013/14 är över 850 ungdomar i ca 300 UF-företag och konceptet används på 24 olika gymnasieskolor i 12 kommuner runt om i Dalarna. Av dessa finns 9 UF-företag och 37 ungdomar i Säter. Sedan 2010 har dessutom ca 2500 elever arbetat med deras grundskolekoncept i länet. Genom våra koncept utvecklas förmågor som att samarbeta, lösa problem, fatta beslut, ta ansvar och att våga. Forskning gjord av Handelshögskolan i Stockholm visar att fd UF-elever startar fler egna företag, anställer fler, har högre omsättning och längre livslängd på sina företag. De har en starkare etablering på arbetsmarknaden, färre arbetslöshetsdagar och högre inkomst. De utvecklar lokal samverkan mellan kommun - skola näringsliv och ungdomar ser möjligheter att stanna/flytta tillbaka till vårt län, de vågar skapa sin framtid här. De erbjuder koncept genom hela skolan, kopplade till läroplaner och har kontinuerliga fortbildningar och aktiviteter för lärare. Detta skapar nätverk och samverkan mellan skola och samhälle och mellan grundskola och gymnasiet. 2002/03 ansökte de om en utökad finansiering om 1kr/invånare för en ökning från 300 elever till 600 elever. 11 år senare har de mer än fördubblat antalet elever och startat upp två grundskolekoncept, samt alumniverksamhet. Ung Företagsamhets mål är att nå 40% av alla gymnasielever i en årskull till 2015/16. De arbetar även med projektfinansiering och privata partners, nationellt via stiftelser, organisationer och Skolverket. Men för att bibehålla kvalitén behöver de en stabilare bas att stå på. Ung Företagsamhet Dalarna har ansökt om finansiering för år 2014 med 2 kr/ invånare. För Säters del innebär det kr. Tidigare år har vi medfinansierat verksamheten med 1 kr/invånare. Näringslivs- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Säters kommun finansierar Ung Företagsamhet Dalarna med 2 kr/invånare, vilket innebär kr. 2. Kostnaden inryms inom näringslivs- och arbetsmarknadsenhetens befintliga budget.

21 Kommunstyrelsen Ks 95 forts Kommunstyrelsen beslutar: 1. Säters kommun finansierar Ung Företagsamhet Dalarna med 2 kr/invånare, vilket innebär kr. 2. Kostnaden inryms inom näringslivs- och arbetsmarknadsenhetens befintliga budget.

22 Kommunstyrelsen Ks 96 Dnr KA14/107 Överflyttning av investeringsmedel Ärendebeskrivning: När samhällsbyggnadsnämnden inlämnade sin begäran att få föra över investeringsmedel för förskolan Äventyret förutsåg man att vissa fakturor avseende arbeten utförda under 2013 skulle bli bokförda på Vid budgetuppföljningen för mars månad 2014 upptäcktes att så inte var fallet, utan fakturorna bokfördes på Samhällsbyggnadsnämnden framställer nu att få föra över ytterligare kkr i investeringsmedel avseende förskola Äventyret från 2013 till Totalt håller sig investeringsobjektet inom budgeterad ram Total ram kkr Bokfört Bokfört Begärt överfört till Ny begäran överföring Summa Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Medge Samhällsbyggnadsnämnden att föra över ytterligare kkr i investeringsmedel avseende förskolan Äventyret från 2013 till Kommunstyrelsen beslutar: Medge Samhällsbyggnadsnämnden att föra över ytterligare kkr i investeringsmedel avseende förskolan Äventyret från 2013 till 2014.

23 Kommunstyrelsen Ks 97 Dnr KA14/117 Internkontrollplan för kommunledningskontoret rapport 2013, samt förslag till plan 2014 Ärendebeskrivning: Internkontrollplan för 2013 bifogas. Samtliga kontroller har utförts. Det har i av genomförda kontroller inte framkommit några större avvikelser från rutinerna. Mindre avvikelser; Förekomsten av fakturor som inte blivit betalda på förfallodag är koncentrerad till en enhet. Det rör sig inte om stora belopp men indikerar att fakturaflödet behöver ses över. Ansvarig chef har informerats och åtgärder har vidtagits. Till 2014 föreslås några förändringar; För ekonomienheten läggs till en kontrollpunkt på upphandling/inköp. Stickprov på köptrohet mot avtal ska göras 1 gång/år. För Personalenheten utgår punkten om lönesättning. Ansvaret ligger på lönesättande chefer och kan ej kontrolleras av personalenheten. Ny punkt om översyn av innehåll i riktlinjer och policys tillförs. För kanslienheten görs en mindre justering på punkten avtalshantering, den ändras i frekvens från 4 till 2 ggr/år. För IT-enheten utgår punkten om telefoni. Avstämning görs vid betalning av faktura och då behövs inte denna punkt längre. Punkterna avseende kontroll av loggar och återstart av serverrum har justerats utifrån förändrat arbetssätt. För näringslivsenheten föreslås ny punkt för ensamarbete. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Till kommunstyrelsens sammanträde uppdra till kommunledningskontoret att formulera tillägg/justering till internkontrollplanen för 2014 med: - Tillföra en kontrollpunkt med efterlevnad av fastställda policys och riktlinjer - Tillägg med telefon, mail- och servicenivå. 2. Godkänna rapport om utförd interkontroll för 2013 samt anta internkontrollplan för Till dagens sammanträde har internkontrollplanen justerats enligt förslag från arbetsutskottet. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänn rapport om utförd interkontroll för 2013 samt anta internkontrollplan för 2014.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-17

Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete... 3 Kf 3 Ny motion om företagarvänligare miljötillsyn... 4 Kf 4 Återbetalning av

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens utskott 2011-11-03 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 3 november 2011, Kl. 08.30-15.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkansliet, Säter

Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2007-05-31 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 21.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-11-24

Kommunstyrelsen 2015-11-24 Kommunstyrelsen 2015-11-24 Ks 226 Kommunalt handlingsprogram LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 2015-2018... 2 Ks 227 Delegering av beslutanderätt att träffa avtal med Migrationsverket om asylplatser för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2005-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 14.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden: 2016-03-02 Ärenden: 21 Trafiksituation Kungsgårdsskolan... 2 22 Ansökan parkeringstillstånd... 3 23 Verksamhetsinformation Gatuenheten februari... 4 24 Ekonomi och budgetuppföljning... 5 25 Förändring

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m)

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m) Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-14 1 Plats och tid Rådhuset, Säter, kl 10.00 16.30 Beslutande Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-04-26 Ks 53 Nämndsplan/förslag till budget 2017 för kommunstyrelsen... 2 Ks 54 Avtal om drift och skötsel av Säterdalens fäbod... 3 Ks 55 Fördelning av extra medel... 4 Ks 56 Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-04-04

Kommunstyrelsen 2013-04-04 Kommunstyrelsen 2013-04-04 Ks 52 Parentation... 2 Ks 53 Mottagningskök eller tillagningskök i samband med planerad utbyggnad av lokaler... 3 Ks 54 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings-

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Lars-Evert Dahlberg (kd)

Lars-Evert Dahlberg (kd) Kommunstyrelsen 2011-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.20. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Annaklara

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer