Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-06-03"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken Ks 91 Trafikbeställning Ks 92 Trafikförsörjningsprogram... 5 Ks 93 Prioriteringar av fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner... 6 Ks 94 Säterdalen... 8 Ks 95 Ung Företagsamhet Ks 96 Överflyttning av investeringsmedel Ks 97 Internkontrollplan för kommunledningskontoret rapport 2013, samt förslag till plan Ks 98 Ansvarsprövning av kommunstyrelsen för år Ks 99 Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd Ks 100 Ansökan om bidrag till kök i Stocksbro bystuga Ks 101 Behov av fler kommunplatser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn Ks 102 Uppdrag till sommarjobbande ungdomar Ks 103 Svar på medborgarförslag om tillskapande av en park på Skönviksområdet Ks 104 Svar på motion redovisning av underhållsbehov i kommunens byggnader Ks 105 Svar på motion om företagarvänligare miljötillsyn ks 106 Val av ombud till föreningsstämma med Dalabanans Intresseförening Ks 107 Verksamhetsinformation Ks 108 Redovisning av delegationsärenden Ks 109 Delgivningar Ks 110 Instegsjobb... 31

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (S) Lotta Bergstrand, vice ordförande (FP) Mats Nilsson (S) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Bäck (S) Sixten Carlsson (S) ersättare för Erik Kall (MP) Göran Johansson (V) Elsa Efraimsson-Vestman (C) Birgitta Andersson (C) Tommy Andersson (M) Lars-Evert Dahlberg (KD) ersättare för Annelie Rosendahl Orrboes (M) Ej tjänstgörande ersättare Helena Andersson (S) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr. Thomas Geijer, fastighetsplanerare, 89 Stina Stenberg, kanslichef Karin Åberg, förvaltningschef, 89 Stefan Lundqvist, kommunchef Mikael Spjut, gatu-och fastighetschef, Bengt Wester, revisor, ej 98 Bert Stabforsmo, ekonomichef, Dagney Hansson, ej 98, Petter Isacsson, tf miljö- och byggchef, 105 Lennart Hinders, revisor, ej 98 Lars Gabrielsson, revisor, ej 98 Curt Söderberg, revisor, ej 98 Kristina Mellberg, tf förvaltningschef, Helena Åkerberg-Hammarström, näringslivschef, Utses att justera Justeringens plats och tid Iris Carlsson-Rustas Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Abbe Ronsten Justerande Iris Carlsson-Rustas Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola Ärendebeskrivning: Thomas Geijer och Karin Åberg redovisar förslag till om- och nybyggnation av Stora Skedvi skola och förskola. Två alternativ har diskuterats, kommunens och en grupp engagerade medborgare i Stora Skedvis förslag. Redovisning sker av kommunens förslag som innebär en nybyggnad av idrottshall och förskola samt ombyggnation av Stora Skedvi skola. Ekonomi, bakgrund och förutsättningar redovisas. Informationen läggs till handlingarna.

4 Kommunstyrelsen Ks 90 Dnr KA14/126 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7 Ärendebeskrivning: Förslag till hyresavtal mellan Säters kommun och Cava Fastighets AB har upprättats. Hyresavtalen omfattar verksamherslokaler i fastigheten Fabriken 7. Avtalen gäller i tre år. Uppsägning skall ske skriftligen. Uppsägning skall ske senast nio (9) månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet förlängt tills vidare Kommunstyrelsen beslutar: 1. Tillträde till lokalerna år 1 och 2 regleras i samband med genomförandet av affären till en kostnad av kronor. 2. Godkänna framlagt förslag till hyresavtal mellan Säters kommun och Cava Fastighets AB. 3. Delegera till kommunstyrelsens ordförande vidta eventuella redaktionella justeringar fram till undertecknande.

5 Kommunstyrelsen Ks 91 Dnr KA14/088 Trafikbeställning 2015 Ärendebeskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen fastställa trafikbeställning 2015 och översända den till Region Dalarna. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Fastställa trafikbeställning Bilaga 1 Au 94/14. Vid sammanträdet görs följande tillägg till beställningen under punkt 3 Övriga önskemål - Regional tåg och busstrafik (önskemål, yttrande över trafikutbud ): Dalatrafik tar i beaktande att busstider samordnas/synkroniseras så att gymnasieungdomarna enklare kan ta sig till och från skolor i angränsande kommuner. Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa trafikbeställning Bilaga 1 Ks 91/14.

6 Bilaga 1 till Ks protokoll , 91 Trafikbeställning 2015 Säters kommun 1. Linjetrafik Direktbuss, regional stråktrafik Den nya trafiken som gäller from augusti 2014 skall ligga oförändrad under 2015 med uppföljning som sker fortlöpande. Mellankommunal trafik, landsbygdsbuss Den nya trafiken som gäller from augusti 2014 skall ligga oförändrad under 2015 med uppföljning som sker fortlöpande. Kommunal trafik, landsbygd Den nya trafiken som gäller from augusti 2014 skall ligga oförändrad under 2015 med uppföljning som sker fortlöpande. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

7 2(5) Kommunal trafik, stadsbuss Turlistan kvarstår och uppföljning sker fortlöpande. Fordonet idag är under all kritik. Säters kommun kräver att våra stadsbussar håller samma standard som övrig trafik. Önskemål om att fordonsstorleken anpassas efter behov. Flextrafik, anropsstyrd trafik Flextrafiken i Ulfshyttan kvarstår med de måndag och torsdagsturer som finns idag Flextrafik fredagskvällarna kvarstår. 2. Servicetrafik Skolskjutsar Säters kommun vill att Region Dalarna gör en revidering av det nuvarande länsgällande skolskjutsreglementet. Detta för att skolskjutslagen har förändrats sedan reglementet utformades. Säters kommun legitimerar och Dalatrafik planerar. Detta arbete har under 2013/2014 initierats och ska fortsätta som utlovat. Dalatrafik har lovat att kostnaden för kommunen ej skall öka vid detta arbetssätt.

8 3(5) Särskoleskjutsar Legitimering hos kommunen och Dalatrafik planerar. Viktigt att reglerna gällande särskoleelevers skolskjutsar efterföljs exempel: Väldigt få chaufförer runt eleven. Omsorgsresor Legitimeras och beställs efter behov av kommunen. Kommunresor Beställs efter behov av kommunen.

9 4(5) Sjukresor Ej aktuellt 3. Övriga önskemål (ej obligatoriskt) Regional tåg och busstrafik (önskemål, yttrande över trafikutbud) Önskan om tåghållplats i Gustafs. Den kortsiktiga hållplatslösningen i Gustafs skall fungera lika bra som en permanent för att kunna behålla/ öka resande i området runt Gustafs. Viktigt att hållplatsen finns på plats när den nya trafiken träder i kraft. Fordon bör utrustas med förstärkt Internet-uppkoppling för att göra arbetspendling mer attraktivt. Fordon i stråktrafiken bör utformas för att underlätta längre bussresor med fokus på möjligheten att arbeta under resan. Dalatrafik tar i beaktande att busstider samordnas/synkroniseras så att gymnasie ungdomarna enklare kan ta sig till och från skolor i angränsande kommuner Marknadsföring (önskemål/synpunkter lokal marknadsföring) Ej aktuellt

10 5(5) Hållplatser/ Resecentrum/ vägstandard Alla hållplatser i kommunen skall ha belysning i anslutning till hållplats, en trygghetsaspekt. Miljö Trafiken skall vara samorienterad. Trafiksäkerhet Alla bussar skall ha säkerhetsbälten. Chaufförerna skall ha fullständig kunskap om fordonen och vägförhållanden för att på ett säkert sätt framföra våra resenärer oavsett funktionsnedsättning eller inte. Tillgänglighet Bussen som kör stadstrafiken i Säter skall vara anpassad att ta emot resande med funktionsnedsättningar och chaufförerna skall ha fullständig kunskap om fordonet.

11 Kommunstyrelsen Ks 92 Dnr KA14/096 Trafikförsörjningsprogram Ärendebeskrivning: Region Dalarna har skickat en remissversion av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län till Säters kommun för yttrande. Remissvaret skall ha inkommit senast Förslaget är sänt till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Gatuchef Mikael Spjut redovisar förslag till yttrande som behandlats på samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 14 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag 2. Till kommunstyrelsens sammanträde komplettera underlaget med samhällsbyggnadsnämndens yttrande. _ Till dagens sammanträde i kommunstyrelsen har underlaget kompletterats med Samhällsbyggnadsnämndens förslag till yttrande. Information: Gatu- och fastighetschef Mikael Spjut redovisar samhällsbyggnadsnämndens förslag till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar: Anta yttrandet som sitt eget och översända det till Region Dalarna. Bilaga 1 Ks 92/14.

12 Bilaga till Ks protokoll Säter den 15 maj 2014 Yttrande Regionalt Trafikförsörjningsprogram Diarienummer: KS Inledning Säters kommun har tagit del av inkommen remiss rörande Regionalt Trafikförsörjningsprogram , författat av Region Dalarna. Generella synpunkter Rent generellt upplever Säters kommun programmet som väl formulerat och genomfört. Fokus ligger på framtida marknadsandelar och utveckling av kollektivtrafiken i länet. Region Dalarna ser ett behov av att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas för att regionen skall kunna fortsätta utvecklas. Oavsett om det gäller pendlingsresor eller möjligheten att föra in och ut gods ur länet. Säters kommun instämmer i denna bild, kollektivtrafiken kommer att vara viktig för framtidens resor. Samtidigt är Dalarna ett glest befolkat län varför utmaningarna i att öka kollektivtrafikens marknadsandelar är stora. Säters kommun vill framföra följande generella synpunkter som är viktiga för kommunen. Trafikförsörjningsprogrammet visar ett tydligt fokus på stråktrafiken. Det är viktigt att detta ej leder till en utarmning av kollektivtrafiken i övriga delar av länet. Det är mycket viktigt att befolkningen kan ta sig in till bytespunkter utmed stomlinjerna på ett bra sätt. Programmet redogör för vikten av just detta och detaljarbetet måste fortsätta i kollektivtrafikplanerna. Tyvärr finns i Säters kommun exempel på när detta inte fungerar som det ska. I framtagandet av trafiken 2014 saknas det idag bytespunkt i Gustafs vilket är mycket allvarligt då Gustafs är en viktig pendlingsort i Säters kommun. Dessutom finns anknytningar vidare mot ex. Stora Skedvi från Gustafs. Säters kommun förväntar sig att detta problem löses av Regionen, Dala Trafik och Trafikverket, på såväl kort som lång sikt. I programmet redogörs det för ett hela resan -perspektiv och ett antal delmål anges. Som exempel kan nämnas att gång- och cykelvägar ska anordnas inom 3 km från resecentrum. Säters kommun anser att Regionen missar en mycket viktig punkt, möjligheten att kunna ta med sig cykeln på såväl tåg som buss. Resekedjan där cykel kombineras med kollektivtrafik är mycket viktig och är troligen en framgångsfaktor i arbetet med att öka det kollektiva resandet. Ofta finns behov av en kompletterande resa både till och från Postadress: Gatukontoret, Rådhuset, Säter Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter Tfn: vx Fax: E - post: Hemsida:

13 Bilaga till Ks protokoll Säter den 15 maj 2014 buss/tåg. Här spelar cykeln en mycket viktig roll. Säters kommun föreslår därför att Regionen kompletterar med ett mål som rör möjligheten att ta med sig cykeln på bussen/tåget. Region Dalarna sätter upp mål för hur kollektivtrafiken skall förändra sina utsläpp. Här anges som mål år 2020 medan jämförelseår är Med tanke på att planen fastställs 2014 kan valen av år tyckas något märkliga. En stor del av perioden har redan förflutit och det är bara 5 år kvar till mål året. Minskningen med 20 % är svår att relatera till då det inte framgår vad som skett sedan Säters kommun önskar en förklaring till val av period och mål, det är viktigt att utsläppsmålet är skarpt så att kollektivtrafiken kan bidra till minskningar av utsläpp. Säters kommun önskar även en redovisning av föregående års utsläppsnivåer för att kunna utläsa trender och bedöma om målen är tillräckligt skarpa. Utsläppsmålet bör också relateras till personkilometer och inte till antal resenärer. Standarden på fordonen är mycket viktig för att resenärer ska se kollektivtrafiken som ett attraktivt trafikslag. Många bussar håller idag en alldeles för låg standard och det är viktigt att detta utvecklas med resenären i fokus. Möjligheten till arbete på resan är också viktigt för att fånga pendlingstrafik. Fördelen med kollektivtrafiken gentemot bilen är att tiden går att använda till nyttiga saker. Säters kommun önskar att trafikförsörjningsprogrammet kompletteras med krav kring standard på fordon och dess utrustning. En stor andel av resenärerna i vår kollektivtrafik är barn och ungdomar som reser till och från utbildning. Trafikförsörjningsprogrammet hanterar inte denna grupp resenärer i någon större utsträckning. Säters kommun önskar att trafikförsörjningsprogrammet kompletteras med mål och resonemang kring hur kollektivtrafiken ska stötta denna grupp resenärer på bästa sätt. Frågeställningar från Regionen Regionen har i sin remiss utryckt en önskan om att varje remissinstans svarar på två frågor. Dessa är: 1. Kan förslaget till Regionalt trafikförsörjningsprogram utgöra en stabil grund för kommande arbete med att utveckla kollektivtrafiken. 2. Är målbilden Vi ska tillräckligt modern och utmanande för att ange riktningen i det kommande arbetet. Postadress: Gatukontoret, Rådhuset, Säter Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter Tfn: vx Fax: E - post: Hemsida:

14 Bilaga till Ks protokoll Säter den 15 maj 2014 Säters kommun har följande syn på ovanstående frågeställningar: 1. Förslaget upplevs gediget och genomarbetat. Ett antal målbilder och delmål presenteras. Upplevelsen är att dessa pekar framåt på ett för kollektivtrafiken utvecklande sätt. En av framgångsfaktorerna är att låta dessa målbilder genomsyra hela verksamheten, målbilderna måste överföras på Dala Trafik så att Regionen och bolaget har samma bild av framtiden och vägen dit. Kollektivtrafikförsörjningsplanerna kommer vara viktiga dokument 2. Målet är något vagt formulerat, vilken form av nytta avses exempelvis? Bör det vara största samhällsekonomiska nytta? Läses målet tillsammans med delmålen blir det dock tydligt att det handlar om att resemöjligheter med främst regioncentra som målpunkt. Bilden är att detta speglar resandemönstren, som presenteras i exempelvis figuren över Bruttopendling på sidan 13, väl. Yttrandet författat av: Mikael Spjut Gatu- och Fastighetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säters kommun Postadress: Gatukontoret, Rådhuset, Säter Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter Tfn: vx Fax: E - post: Hemsida:

15 Kommunstyrelsen Ks 93 Dnr KA14/116 Prioriteringar av fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner Ärendebeskrivning: För kommunens tätorter Säter, Mora-Enbacka och Stora Skedvi Kyrkby finns idag fördjupade översiktsplaner som antogs och antogs igen då den nya översiktsplan 2013 antogs och där det finns förbehåll gjorda för dessa områden. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. En fördjupning hanteras på samma sätt som en kommuntäckande översiktsplan med samråd och granskning innan den kan antas. Nya fördjupade översiktsplaner behöver tas fram för att bland annat kunna bemöta efterfrågan på tomter för bostadsbebyggelse. Med anledning av att kommunen ser en utvecklingspotential av närheten till Borlänge föreslår kommunstyrelsen som första tätort, en fördjupning av Gustafs tätort. Förvaltningens förslag: Påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Yrkande: Tommy Andersson (M) yrkar att fördjupning av översiktsplan påbörjas i Stora Skedvi tätort. Proposition. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat enligt förvaltningens förslag att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Till kommunstyrelsens sammanträde uppdra till kommunchefen lämna en skriftlig redovisning av de behov som ligger till grund för förvaltningens förslag till prioriteringar samt lämna direktiv till fördjupningen. forts

16 Kommunstyrelsen Ks 93 forts Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas följande redovisning av de behov som ligger till grund för förvaltningens förslag till prioriteringar: I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas med hur markanvändning ska vara. En fördjupning hanteras på samma sätt som en kommuntäckande översiktsplan med samråd och granskning innan den kan antas. En ny fördjupad översiktsplan i Mora-Enbackaområdet behöver tas fram för attbland annat kunna möta efterfrågan av bl a tomter för bostadsbebyggelse, industrimark, va-utbyggnad, gång- och cykelvägar (gc-vägar) och kollektivtrafik. En trygg och säker GC-förbindelse behöver skapas i Enbacka mellan Mora by och Storhaga och vidare till Enbacka skola. Pendeltågstrafik med stationsläge även i Mora by och ett hållplatsläge för regionbussar i anslutning till Rv 70 vid Storhaga saknas. Kommunens ambition att det ska finnas såväl äldreboende som seniorboende medmodern standard och funktionalitet i hela kommunen såväl även i Gustafs. Detta gör att vi måste undersöka alternativ för att långsiktigt klara kommande efterfrågan. Ny VA-lag, EU-direktiv och miljömål innebär ökade krav för VA-verksamhet även i Gustafs och reinvesteringar ökar med tiden. Med anledning av att kommunen ser en utvecklingspotential av närheten till Borlänge föreslår kommunstyrelsen som första tätort, en fördjupning av Gustafs tätort. Områdets begränsning motsvarar utbredning av fördjupad översiktsplan från Yrkande: Lotta Bergstrand yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. 2. Önskemålet är att en fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort ska vara framtagna senast Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om de av kommunchefen framtagna direktiv till fördjupningen.

17 Kommunstyrelsen Ks 94 DnrKA13/159 Säterdalen Ärendebeskrivning: Bakgrund Säterdalen med sitt ravinsystem som sträcker sig en halvmil mellan Säters stad och Dalälven är unik för Sverige med sina spännande naturmiljöer. Det är också en mycket populär folkpark med nöjesarrangemang samt lekpark för barn och en fäbod. Säterdalen är en av de tillgångar i vår kommun som är unik och dessutom med en enorm utvecklingspotential. Förstudien som genomförts tydliggjorde vikten av att ta ett helhetsgrepp och inte bara jobba med folkparksdelen. Syftet har varit att lägga en bra grund för ett fortsatt utvecklingsarbete som ska resultera i att stärka Dalarna som besöks län, genom att åter- och nyskapa Säterdalens position som besöksmål. Resultatet är att vi nu har ett inriktningsbeslut för utvecklingen av Säterdalen antaget av kommunstyrelsen. Tack vare prioritering av Säterdalen internt har många insatser inom ramen för den löpande verksamheten genomförts under 2013 och så se det även ut under innevarande år. Inriktningsbeslut för Säterdalen Den långsiktiga målsättningen är att nå besökare och att därmed ta en plats bland Sveriges 30 största besöksmål. Ledord för Säterdalen och framtida marknadsarbete är: Natur Barn Tillgänglighet Två målgrupper prioriteras: Naturintresserade Barnfamiljer Säterdalens unika erbjudande är: Ravinlandskapet och den spännande naturmiljön. Det unika erbjudandet ska kompletteras med: Sveriges bästa lekplats i naturmiljö. Folkparken är en viktig del och här finns potential att komplettera befintligt nöjesutbud med fler evenemang och aktiviteter som attraherar de prioriterade målgrupperna. Marknadsarbetet ska inledningsvis inriktas mot Dalarna och Mälardalen. Säterdalen ska även fortsättningsvis vara öppen för alla och delar av naturreservatet ska tillgänglighets anpassas. Kommunens ska ha en förutsättningsskapande roll och möjliggöra för entreprenörer och föreningar att bedriva professionell verksamhet i Säterdalen. forts

18 Kommunstyrelsen Ks 94 forts Vad behöver vi göra? Förstudien visade att det finns stora mervärden i att arbeta aktivt med att koordinera insatser från olika förvaltningar inom kommunen och Länsstyrelsens Naturvårdsenhet mfl. Vi står inför en konkretisering av marknads- och utvecklingsplanen utifrån inriktningsbeslutet. Bla så har det under resans gång dykt upp utvecklingsidéer, som behöver analyseras vidare. Likaså har en fördjupning kring nöjesdelen efterfrågats. Ett första steg har tagits genom att inkludera nöjesdelarna i den innovationsprocessen för Säters besöksnäring som möjliggörs via Destination Dalarna. Det som också tydliggörs är att ett utvecklingsarbete kring Säterdalen är en process som likt ravinsystemet självt är föränderligt. Ett förslag till utvecklingsplan håller på och arbetas fram av vår interna arbetsgrupp som har rep från kulturförvaltningen, SBN och KLK. Bifogad skiss visar upplägg och identifierade olika åtgärder som vi ser behov av att genomföra på kort- och lång sikt. Ett led i arbetet är att vi behöver fördjupa oss vad gäller långsiktig planering av folkparkens fysiska miljö för att kunna jobba med en långsiktig utveckling, så även hur vi på lång sikt ser planen för att uppnå målet Sveriges bästa lekplats i naturmiljö där bla en naturbana för äldre barn ingår. Därtill skulle vi se ett stort värde av att undersöka förutsättningarna att, med Se människan i Leksand som förebild, skapa en naturnära vandringsstig med konstupplevelser tillgänglig för alla människor i. Den satsningen bidrar till att knyta ihop staden-dalen och lyfter tillgänglighetsperspektivet. Då det även finns kopplingar till Länsstyrelsens tankar kring naturstig så kan det även bidra till att koppla ihop Folkparken och naturreservatet då vi ser ett behov av att jobba med dessa två delar som en helhet. Då vi vill komma i åtnjutande av möjligheten att växla upp kommunala medel är det, just nu när vi befinner oss mellan strukturfondsperioden, svårt att hitta extern finansering. Därför vill vi parallellt med att löpande insatser pågår, arbeta vidare på förslaget till utvecklingsplan. När det gäller: Planering av folkparkens fysiska miljö, Planering för att uppnå målet, Sveriges bästa lekplats i naturmiljö Undersöka förutsättningarna för Sätervariant av projektet Se människan mellan staden-dalen och folkparken- naturreservatet uppskattas kr möjliggöra ett grundläggande arbete och den summan bör avsättas från de tillgängliga kr. Förslag till utvecklingsplanen bör kunna presenteras i slutet av 2014 och den ska innehålla åtgärder där det tydligt framgår uppskattad tidsplan och ekonomiska förutsättningar inklusive ev extern finansering. forts

19 Kommunstyrelsen Ks 94 forts Företagarnas representant poängterar vikten av att varje åtgärd i utvecklingsplanen har en tidplan och att de ekonomiska aspekterna belyses. Näringslivs- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Projekten Se människan, Planering av folkparkens fysiska miljö, och Planering för att uppnå målet, Sveriges bästa lekplats i naturmiljö tilldelas kr. Information Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström informerar om pågående verksamheter och utveckling mm av Säterdalen. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Projekten Se människan, Planering av folkparkens fysiska miljö, och Planering för att uppnå målet, Sveriges bästa lekplats i naturmiljö tilldelas kr. 2. Till hösten föra dialog om de tre projekten i kommunstyrelsen.

20 Kommunstyrelsen Ks 95 Dnr KA14/121 Ung Företagsamhet Ärendebeskrivning: Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande, ideell, partipolitiskt obunden organisation som har ett nära samarbete med skola och näringsliv. Ung Företagsamhet syfte är att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet startade 1980 och sedan dess har över ungdomar drivit UF-företag. Idag erbjuder de utbildningsmaterial, fortbildning, bedömningsstöd och seminarier. Ung Företagsamhet i Dalarnas län bildades 15 september 1992, sedan dess har totalt 7931 ungdomar från 2627 UF-företag deltagit i våra koncept. 20 år senare kan de se tillbaka på en lyckad verksamhet med en fast förankring på flertalet skolor. Antalet UF-företagare 2013/14 är över 850 ungdomar i ca 300 UF-företag och konceptet används på 24 olika gymnasieskolor i 12 kommuner runt om i Dalarna. Av dessa finns 9 UF-företag och 37 ungdomar i Säter. Sedan 2010 har dessutom ca 2500 elever arbetat med deras grundskolekoncept i länet. Genom våra koncept utvecklas förmågor som att samarbeta, lösa problem, fatta beslut, ta ansvar och att våga. Forskning gjord av Handelshögskolan i Stockholm visar att fd UF-elever startar fler egna företag, anställer fler, har högre omsättning och längre livslängd på sina företag. De har en starkare etablering på arbetsmarknaden, färre arbetslöshetsdagar och högre inkomst. De utvecklar lokal samverkan mellan kommun - skola näringsliv och ungdomar ser möjligheter att stanna/flytta tillbaka till vårt län, de vågar skapa sin framtid här. De erbjuder koncept genom hela skolan, kopplade till läroplaner och har kontinuerliga fortbildningar och aktiviteter för lärare. Detta skapar nätverk och samverkan mellan skola och samhälle och mellan grundskola och gymnasiet. 2002/03 ansökte de om en utökad finansiering om 1kr/invånare för en ökning från 300 elever till 600 elever. 11 år senare har de mer än fördubblat antalet elever och startat upp två grundskolekoncept, samt alumniverksamhet. Ung Företagsamhets mål är att nå 40% av alla gymnasielever i en årskull till 2015/16. De arbetar även med projektfinansiering och privata partners, nationellt via stiftelser, organisationer och Skolverket. Men för att bibehålla kvalitén behöver de en stabilare bas att stå på. Ung Företagsamhet Dalarna har ansökt om finansiering för år 2014 med 2 kr/ invånare. För Säters del innebär det kr. Tidigare år har vi medfinansierat verksamheten med 1 kr/invånare. Näringslivs- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Säters kommun finansierar Ung Företagsamhet Dalarna med 2 kr/invånare, vilket innebär kr. 2. Kostnaden inryms inom näringslivs- och arbetsmarknadsenhetens befintliga budget.

21 Kommunstyrelsen Ks 95 forts Kommunstyrelsen beslutar: 1. Säters kommun finansierar Ung Företagsamhet Dalarna med 2 kr/invånare, vilket innebär kr. 2. Kostnaden inryms inom näringslivs- och arbetsmarknadsenhetens befintliga budget.

22 Kommunstyrelsen Ks 96 Dnr KA14/107 Överflyttning av investeringsmedel Ärendebeskrivning: När samhällsbyggnadsnämnden inlämnade sin begäran att få föra över investeringsmedel för förskolan Äventyret förutsåg man att vissa fakturor avseende arbeten utförda under 2013 skulle bli bokförda på Vid budgetuppföljningen för mars månad 2014 upptäcktes att så inte var fallet, utan fakturorna bokfördes på Samhällsbyggnadsnämnden framställer nu att få föra över ytterligare kkr i investeringsmedel avseende förskola Äventyret från 2013 till Totalt håller sig investeringsobjektet inom budgeterad ram Total ram kkr Bokfört Bokfört Begärt överfört till Ny begäran överföring Summa Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Medge Samhällsbyggnadsnämnden att föra över ytterligare kkr i investeringsmedel avseende förskolan Äventyret från 2013 till Kommunstyrelsen beslutar: Medge Samhällsbyggnadsnämnden att föra över ytterligare kkr i investeringsmedel avseende förskolan Äventyret från 2013 till 2014.

23 Kommunstyrelsen Ks 97 Dnr KA14/117 Internkontrollplan för kommunledningskontoret rapport 2013, samt förslag till plan 2014 Ärendebeskrivning: Internkontrollplan för 2013 bifogas. Samtliga kontroller har utförts. Det har i av genomförda kontroller inte framkommit några större avvikelser från rutinerna. Mindre avvikelser; Förekomsten av fakturor som inte blivit betalda på förfallodag är koncentrerad till en enhet. Det rör sig inte om stora belopp men indikerar att fakturaflödet behöver ses över. Ansvarig chef har informerats och åtgärder har vidtagits. Till 2014 föreslås några förändringar; För ekonomienheten läggs till en kontrollpunkt på upphandling/inköp. Stickprov på köptrohet mot avtal ska göras 1 gång/år. För Personalenheten utgår punkten om lönesättning. Ansvaret ligger på lönesättande chefer och kan ej kontrolleras av personalenheten. Ny punkt om översyn av innehåll i riktlinjer och policys tillförs. För kanslienheten görs en mindre justering på punkten avtalshantering, den ändras i frekvens från 4 till 2 ggr/år. För IT-enheten utgår punkten om telefoni. Avstämning görs vid betalning av faktura och då behövs inte denna punkt längre. Punkterna avseende kontroll av loggar och återstart av serverrum har justerats utifrån förändrat arbetssätt. För näringslivsenheten föreslås ny punkt för ensamarbete. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Till kommunstyrelsens sammanträde uppdra till kommunledningskontoret att formulera tillägg/justering till internkontrollplanen för 2014 med: - Tillföra en kontrollpunkt med efterlevnad av fastställda policys och riktlinjer - Tillägg med telefon, mail- och servicenivå. 2. Godkänna rapport om utförd interkontroll för 2013 samt anta internkontrollplan för Till dagens sammanträde har internkontrollplanen justerats enligt förslag från arbetsutskottet. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänn rapport om utförd interkontroll för 2013 samt anta internkontrollplan för 2014.

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Kommunstyrelsen 2014-10-07 Kommunstyrelsen 2014-10-07 Ks 131 Förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden... 2 Ks 132 Förvaltningsuppdrag ny stiftelse dödsboet efter bröderna Stig och Åke Eriksson... 3 Ks 133 Inriktningsbeslut

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 4 oktober 2010, klockan 13.00-16.35 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer