Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde"

Transkript

1 Akutmedicin II med inriktning mot barn Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 62KB01 Tentamen ges för: Fristående kurs 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 74 poäng Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Allmänna anvisningar: Besvara frågorna och Sätt en ring runt Ditt svarsalternativ på svarsblanketten. OBS! Endast ett rätt svar på varje fråga Nästkommande tentamenstillfälle: Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Lena Hedegärd Telefonnummer:

2 Fysiologiska skillnader - barn o vuxen, Barntrauma, Respirationssvikt, Cirkulationssvikt (8p) 1. Andningsfrekvensen hos ett barn 0-6 månader är normalt: A andetag/ minut B andetag/ minut C andetag/ minut D andetag/ minut 2. Vilket är det trängsta området i ett barns luftväg? A. Cricoidringarna B. Höger huvudbronk C. Vänster huvudbronk D. Näsan 3. RS-virus är ett vanligt virus bland barn och drabbar de yngsta barnen värst. Ett av påståendena nedan är ett karaktäristiskt symptom. Vilket? A. Stora mängder tjockt gult sekret i näsa och svalg. B. Stora mängder klart sekret i näsa och svalg. C. Kraftig hosta. D. Hög feber. 4. Hos barn är blodtrycket ett: A. Sent tecken på sviktande cirkulation. B. Tidigt tecken på sviktande cirkulation. C. Inget tecken på sviktande cirkulation. D. Säkert tecken på sviktande cirkulation. 1

3 5. Vid hypovolemi och framförallt hypovolem chock behöver barnet stora mängder volym/ kg. Vilken dos förbereder du? A. 1-2 ml/ kg B ml/kg C ml/ kg D ml/ kg 6. Alla barn förlorar lätt och snabbt i temperatur. Vad beror detta på? A. De har en liten kroppsyta i förhållande till vikten. B. De har en lätt/ liten vikt. C. De huttrar och shivrar lätt. D. De har en stor kroppsyta i förhållande till vikten. 7. Barn har ett högt energibehov. Detta beror på: A. Hög vattenomsättning. B. Låg basalmetabolism och stor kroppsyta. C. Låg vikt. D. Hög basalmetabolism och tillväxt. 8. Vilken olycka är vanligast hos ett barn 0-4 år? A. Förgiftning. B. Trafikolycka. C. Frakturer. D. Kollisioner med andra barn eller föremål. 2

4 Akuta medicinska tillstånd hos barn 10p) 9. Vilken är den vanligaste dödsorsaken till att barn (0-17 år) avlider i Sverige? A. Tumörsjukdomar B. Perinatala (sjukdomar strax före/efter födseln) sjukdomar C. Infektioner D. Yttre orsaker (trafikolyckor, självskada mm) 10. Vilket påstående är korrekt? A. Slagvolymen styr huvudsakligen hjärtminutvolymen hos barn B. Barn har svårare att kompensera för vätskeförluster jämfört med vuxna C. Barn har färre alveoler än vuxna D. Bukorganen ligger bättre skyddade hos barn 11. Vilka barn är extra känsliga för att drabbas av sepsis? A. 0-3 mån B mån C. 1-5 år D. >5 år 12. Epiglottit kan bli ett livshotande tillstånd, vilket symtom är typiskt för epiglottit? A. Sväljningssvårigheter B. Skällande hosta C. Expiratorisk stridor D. Leverpåverkan 3

5 13. Vilket symtom är ej typiskt vid drunkning? A. Hypertermi B. Bradycardi C. Bröstsmärta D. Rosa, skummande upphostningar 14. Vilken vätska är den primära att ge vid anafylaktisk chock? A. Glukos 5 % med elektrolyter B. Albumin C. Ringeracetat D. NaCl 15. Vilken är orsaken till dehydrering hos hyperglykema patienter? A. Osmotisk diures B. Laktatstegring C. Metabol acidos (ketonkroppar) D. Vasokontriktion 16. Vilket är inte ett vanligt symtom på hjärtfel hos nyfödda barn? A. Trötthet B. Andfåddhet C. Svaga pulsationer i ljumske D. Bradycardi 4

6 17. Föräldrar kommer in med en 3-årig som krampat. Frisk förutom förkylning sista veckan, fått i sig dåligt snålt med mat, men druckit bra med saft. Temp 39,2 grader, rosig om kinderna. Varm perifert. Stabil respiratorisk och cirkulatoriskt. Vilken är den troligaste diagnosen? A. Feberkramper B. Hypoglykemi C. Intoxikation D. Anafylaxi 18. AVPU är ett sätt att utvärdera små barns medvetandegrad, vad står förkortningen för? A. Alert, Verbal, Pain, Unresponsive B. Active, Verbal, Pale, Unresponsive C. Awake, Verbal, Pain, Unresponsive D. Active, Verbal, Patent, Unresponsive 5

7 Primärt omhändertagande av svårt sjukt barn, Vätskebalans (10p) 19. Lämpligt ställe att leta perifer ven är: A. Framför laterala malleolen B. Framför mediala malleolen C. I hårbotten D. I armhålan 20. Ventrikelflimmer är i återupplivningssituation hos barn: A. Mkt ovanligt B. Obligat C. Lätt att behandla farmakologiskt D. Alla ovanstående % dehydrering förknippas med: A. Stora urinmängder B. Högt blodtryck C. Medvetandepåverkan D. Arytmier 22. Vilken elektrolytrubbning ska korrigeras försiktigast / långsammast? A. S-Na 115 B. S-Na 150 C. S-K 7,5 D. S-K2,8 23. Cirkulationsstillestånd hos barn är nästan alltid sekundärt till: A. Hypoxi B. Rytmrubbning C. Epilepsi D. Förgiftning 6

8 24. Ett anatomiskt kännetecken för barn är: A. Liten luftvägsradie B. Små tonsiller C. Relativt lång trachea D. A - C 25. Bästa sättet att ge vätska i akutsituation om ej fri venväg är: A. Subcutan inj B. Via ventrikelsond C. Via intraosseös nål D. Avvakta och låta pat dricka senare 26. Försiktighet med vätsketillförsel är extra viktigt vid.? A. Skallskada B. Sepsis C. Blödning D. Hyperglykemi 27. Vilket påstående är felaktigt? A. Blodsockerkontroll viktigt på pat som kommer på larm till akuten B. Blodgas måste tas arteriellt C. Larynxmask är en lämplig lösning på akut svår luftväg D. Svalgtub ska användas på vida indikationer för att få en bra luftväg på barn 28. Intraosseös nål placeras på barn bäst i? A. Sternum B. Radius C. Tibia D. Femur 7

9 Barn och smärta (16p) 29. Smärta kan indelas efter uppkomstmekanism, vilka är dessa? A. Känslomässig, inflammatorisk och centralnervös B. Nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk C. Hudsmärta, skelettsmärta och visceral smärta D. Sensorisk smärta, känslomässig smärta och psykodynamisk smärta 30. Vilken typ av retning utlöser nociceptiv smärta? A. Endast mekanisk retning B. Endast kemisk retning C. Endast termisk retning D. Både mekanisk, kemisk och termisk retning 31. Vad har vi för belägg att även prematura känner smärta? A. Det har vi ingen aning om men vi förutsätter det för säkerhetsskull B. Prematura barn är känsliga generellt sett och antas även vara känsliga för smärta C. Smärtsystemet utvecklas tidigt under graviditeten och även prematura har ett utvecklat smärtsystem D. Det saknas belägg för att prematura känner smärta 32. Vad är sant om opioider? A. Barn upplever ingen abstinens vid snabb utsättning efter långvarig beh B. Andningsdepresion är en dosberoende biverkan vid nyinsättning C. Opioider ger oftast diarré D. Opioid via plåster brukar vara bättre än tablett beh 8

10 33. Obehandlad smärta hos barn kan ge psykologiska konsekvenser såsom: Vilket påstående är falskt? A. Ökad rädsla och oro B. Störd nattsömn C. Regression i barnets utveckling D. Sämre sårläkning 34. Vad menas med Sensitisering och Wind up? A. Långvarig smärta ger minskad smärtkänslighet B. Nociception som är brännande C. Långvarig smärta som ger ökad smärtkänslighet D. Smärttröskelagoni 35. Hudbedövning med ytanestetika är en effektiv metod att lindra procedurrelaterad smärta, ofta används EMLA. Vilket tidsintervall gäller för bäst effekt inför en perifer venkateterinläggning? A minuter B minuter C minuter D minuter 36. Vilken struktur gör att vi blir medvetna om att vi har ont? A. Nociceptorn B. Hjärnstammen C. Thalamus D. Cortex Cerebri 9

11 37. Varför upplevs smärta från inre organ som diffust lokaliserade? A. Eftersom inre organ inte har någon egentlig smärtkänslighet B. De inre organen innerveras bara av A-delta fibrer C. De inre organen innerveras bara av C-fibrer D. De inre organen fortleder smärtimpulsen via sympatiska nervsystemet 38. Vilken del i hjärnan är förknippad med rädsla? A. Sensoriska cortex B. Amygdala C. Anteriora cingulum D. Ryggmärgen 39. Vad har barn för smärtor? A. Procedurrelaterade B. Akut nociceptiva C. Cancerrelaterade D. A, B och C är rätt allihop 40. Den nya patient lagen som trädde i kraft 2015, hur påverkas barn av den? A. Barn får bestämma vad som skall ske på sjukhus B. Barn har rätt till att ha sina kamrater med C. Barn har rätt att veta vad som kommer att händer. D. Barn har rätt att vägra att föräldern är närvarande om de är under tio år. 10

12 41. Vad skall man tänka på vid bemötandet av barn mellan 0-3 år? A. Barnet tolkar information bokstavligt B. Barnet har svårt att möta nya personer C. Barnet är inte rädd för separationer D. Barnet förstår inte vad som sägs, därför skall föräldern informeras i första hand. 42. Hur visar barnet att de har ont vid 6-12 års ålder? A. Klarar av smärtskattnings skala CAS/FAS B. Gråter tyst C. Samarbetar oftast vid smärtsamma procedurer D. Smärtskattas av personalen med FLACC skalan. 43. Varför skall man smärtskatta barn och ungdomar? A. Läkaren efterfrågar det för att kunna ge smärtlindring B. Viktigt för personalen att veta om barnet har ont för att underlätta diagnosen C. För att barn och ungdomar inte alltid talar om att de har ont. D. För att barnen och ungdomarna skall känna sig hörda och sedda. 44. Vad skall man hand tänka på vid bemötandet av tonåringar? A. Tävlingsinriktade B. Rädda för döden C. Svårt att hantera sin smärta D. Behov av integritet 11

13 Akut barnortopedi (10p) 45. Enligt Salter-Harris klassifikation A. Grad II har sämre prognos än grad III B. Grad I har den bästa prognosen C. Grad IV har den sämsta prognosen D. Grad I, II, III, IV och V har samma prognos 46. Vilket av nedanstående kommentarer om barnben är korrekt? A. Barnben är lika starkt som vuxenben B. Barnben är starkt vid födelse och blir svagare med åldern C. Barnben är starkare än vuxenben på grund av mindre mineralhalt D. Barnben är mera elastiskt än vuxenben 47. Vilket av nedanstående är korret om Green-stick fraktur? A. Green-stick fraktur är en special barntyp av fraktur B. Green-stick fraktur ser man bara framtill 2 års ålder C. Green-stick fraktur ser man bara hos CP-barn D. Green-stick fraktur händer bara hos små pojkar 48. En 10-årig flicka kommer med ambulans till akutintaget efter en cykelolycka. Undersökningar visar chocktillstånd motsvarande förlust av 75 % av blodvolymen. Högra låret ser deformerat ut. Ingen sårskada. Vilken är den mest sannolika förklaringen till patientens chocktillstånd? A. Järnbristanemi B. En sluten fraktur i femur C. Skallskada D. Skador i thorax, buk och/eller bäcken 12

14 49. Med hänsyn till att periostet hos barn är betydligt tjockare än det hos vuxna, A. Kan det tjocka periostet vara till stor hjälp vid reposition B. Spelar det ingen som helst roll för behandling av barnfraktur C. Gör att ortopeden måste utföra öppen frakturkirurgi oftare än vid vuxenortopedi D. Det tjocka periostet sitter alltid i frakturspalten och förhindrar repositionen 50. Hur stor är amputationsrisken för en öppen underbensfraktur av typ Gustillo- Anderson grad III-C? A % B % C % D % 51. När det gäller barnmisshandel, vilket påstående är mest korrekt? A. Ortopediska skador förekommer nästan alltid i bilden. B. Ledbandskador är vanligare än frakturer. C. Ortopediska skador brukar vara isolerade. D. Frakturer i händerna är mest förekommande. 52. Att kontrollera distalstatus i barnortopedi A. Behöver inte göras före reposition av frakturer B. Måste göras både före och efter reposition av frakturer C. Behöver inte göras efter reposition frakturer D. Behöver göras för frakturer men inte för luxationer 13

15 53. Vid misstänkt kompartmentsyndrom skall extremiteten (i vanliga fall benet).? A. Höjas ovanför hjärtats nivå. B. Sänkas nedanför hjärtats nivå. C. Läggas i hjärtats nivå. D. Läggas nedanför huvudets nivå. 54. När det gäller remodellering, vilket svar är korrekt? A. Ju yngre barnet är, desto större chans finns för en remodellering B. Remodellering kan förbättra utseendet för alla möjliga felställningar C. Remodellering kan minska felställningar till en viss grad och det gäller särskilt för rotationsfelställning D. Remodellering kan till en viss del minska felställningar oavsett formen och graden 14

16 Infektionssjukdomar (10p) 55. Ett barn kan krampa av många olika orsaker. Vad är den vanligaste hos små barn: A. Feber B. Tumör C. Hjärnhinneinflammation D. Metabol rubbning. 56. Vad är sant angående småbarns förkylning: A. Upp till 3-4 år drabbas dem flesta barn av 3-4 förkylningar B. Barn som får många virusinfektioner har tecken till immunförsvar brist C. Immunsystemet anses vara färdig utvecklad vid 1 års ålder D. En del förkylningar behöver antibiotika behandling 57. Vilka symptom har ett barn med krupp: A. Inspiratorisk stridor B. Andningssvårigheter C. I svåra fall takypné, takykardi, cyanos D. Alla dessa 58. Vilken behandling är lämpad för krupp: A. Inhalationer med adrenalin B. Adrenalin subkutan C. Betapred p.o. D. Alla dessa 15

17 59. Vad är sant om mässling: A. Är orsakad av en bakterie B. Ingår i det svenska vaccinationsprogrammet C. Har måttlig feber D. Utslaget försvinner efter flertal veckor 60. Vad är sant om svinkoppor: A. Infektion med bakterier i huden, vanligast nära munnen och ofta förekommande hos förskolebarn B. Brukar vara orsakade av virus infektioner C. Man behöver alltid behandla med antibiotika D. Låg smittsam risk 61. Vilka symptom är alarmerande för ett barn med gastroenterit: A. Kräkningar B. Hög feber C. Många diarréer D. Kramp 62. Vad är sant om pneumoni: A. Lunginflammation orsakas hos små barn vanligen av virus, i skolåldern oftare av bakterier. B. Kan orsakas bara av bakterier C. Kommer alltid på vintern D. Förekommer inte hos friska barn 16

18 63. Vad är sant om njurbäcksinflammation: A. Man har inte alltid feber B. Inflammations parametrar såsom CRP, leukocyter är inte alltid höga C. Allmänpåverkan förekommer oftast D. Det drabbar bara större barn 64. Vad kan inte orsaka nackstelhet: A. Virus och bakteriell meningit B. Vanlig förkylning/ influensa/stora lymfkörtlar C. Pneumoni D. Ökat tryck i hjärna/ryggmärg 17

19 Akut barnkirurgi, Brännskador, Barn som far illa (10p) 65. Det kommer in fyra barn till akuten och du är satt att prioritera. Vilket av följande barn är det mest bråttom med och måste alltså omhändertas och behandlas först? A. En 7 årig flicka som blivit påkörd av en moped och har en underbensfraktur och en stukad handled som kan vara frakturerad. Flickan minns vad som hänt och har inte slagit huvudet och hon är vaken men har ont i benet och i armen. B. Ett treårigt barn som kräkts i tre dygn. Barnet har feber 38,5. Barnet ligger stilla och passivt men är vaken. Inga tecken på smärta. Vid tryck på sternum återkommer den kapillära återfyllnaden efter 5 sekunder. C. En 13-årig pojke med 39 graders feber och som fått springa och kissa många gånger under dagen. Puls 90/min. Han har ont i vänster flank. Kapillär återfyllnad återkommer på 2 sekunder. D. Ett barn som skriker högt och vrider sig av magsmärtor. Feberfri. Ingen kräkning. Tidigare under dagen ätit med god aptit. Ligger ihopkrupen. 66. En 3-årig flicka som dragit ner en tekanna över sig från köksbänken och fått hett vatten över sig inkommer för vård. Föräldrarna har spolat med kallt vatten innan avfärd till akuten. Hon har brännblåsor på halva bålens framsida och på höger arms hela framsida. Hur stor är brännskadan? A. 9 % B. 18 % C. 13,5 % D. 23 % 67. Hur handlägger du flickan i fråga 66? A. Lägger in och ger smärtlindring och dropp. Planerar sövning. B. Ge smärtlindring, ta bort blåstaken och bandagera med silikonkompresser och torrt förband. C. Ge antibiotika och Tetanusvaccination. Behålla blåstaken och därefter bandagera med fuktigt förband. D. Ge analgetika och lugnande. Ta bort trasiga blåsor och bandagera med antibiotikasalva. 18

20 68. Hur stort är vätskebehovet första dygnet för en brännskadad 3 åring med 20 % brännskada? Barnet väger 15 kg. A. 15 x 20 x 4 ml B. (15 x 20 x 4) + basbehovet C. (15 x 20 x 4) basbehovet D ml första dygnet 69. En 11-årig pojke kommer in med smärta i pungen sedan en timme. Smärtan är svår. Han kallsvettas. Han har dock ingen feber. Smärtan strålar upp i buken. Höger testikel är uppdragen. Vad bör man misstänka i första hand? A. Testikel torsion. B. Bitestikelinflammation. C. Torkverad Morgagnis hydatid. D. Inklämt ljumskbråck. 70. Här nedan presenteras flera sanningar avseende barn och buksmärta. Vilket alternativ är fel? A. Ett barn med feber, buksmärta och kräkningar uppvisar näsvingeandning och det talar för pneumoni. B. Ett barn med intervallsmärtor, god aptit och som inte har feber kan ha tarmvred/ileus. C. Ett barn med knipsmärtor och blodiga slemmiga diarreer, viktnedgång och trötthet kan ha en inflammatorisk tarmsjukdom. D. Ett barn med ont i magen i ett par år, ingen feber, lite lös avföring och låga blodvärden kan ha glutenintolerans. 19

21 71. En 3-årig pojke söker med sin mor en tidig kväll. Han har en bula i pannan efter att ha fallit på dagis och uppges ha slagit sig emot en bordskant. Pojken har inte varit avsvimmad och han ser välmående ut, men möjligen lite trött. Han har inte kräkts, pupillerna är likstora och han medverkar bra vid undersökningen. Du sitter i triaget på akutmottagningen och funderar hur du ska göra med gossen. Vilket av nedan angivna alternativ är rätt? A. Prioriterar honom röd och kallar på läkare utan fördröjning. B. Emlar. Förbereder för inläggning. Håller honom fastande. C. Gossen är välmående och får åka hem. Ger rådet till mamman att sova i närheten av pojken under natten om han skulle må illa. D. Plockar av pojken kläderna och tittar på hela kroppen för att se om det finns fler blåmärken eller skador och om det inte gör det, så gör du som alternativ c. 72. En tolvårig flicka har fått en delhudsbrännskada på underbenet. Skadan är ca 2-3 % och bedöms kunna skötas polikliniskt. Det initiala omhändertagandet är viktigt för en bra fortsatt läkning. Vilket av nedan angivna alternativ är det bästa när det gäller lokal behandling? A. Låt blåstaken vara kvar. Lägg om med silverbandage, t ex Aquacel silver. Byt bandage om ca 8 dagar. B. Tag bort blåstaken. Bedöm skadedjupet. Mepitel (silikonkompress) närmast såret. Torrt förband. Byt efter ca 4 dygn. C. Tag bort blåstaken. Salvkompress närmast såret. Byt bandage dagligen. D. Tag bort blåstaken. Lägg om med silverbandage. Sätt in antibiotika direkt för att undvika infektion. Byt bandage efter 1 v. 73. Det finns en mängd anledningar att kontakta socialtjänsten när det gäller barns välbefinnande. Här anges flera alternativ, ett är fel vilket? A. En man inkommer med sin 2-årige son som bränt händerna på en grill. B. En 34-årig kvinna och småbarnsmamma inkommer efter att ha misshandlats i hemmet. C. En kvinna läggs in med alkoholpankreatit, hon är ensamstående med 2 barn på 6 och 8 år. D. En ensamstående man med tre barn inkommer till psykakuten i ett maniskt skov. 20

22 74. En 8-årig flicka inkommer efter att ha cyklat omkull och fått styret mitt i magen, högt upp, strax under bröstbenets nedre gräns. Här finns risk för inre skador. Här anges flera möjliga alternativ. Ett är dock fel, vilket? A. Ruptur av urinblåsan. B. Leverskada. C. Skada av bukspottskörteln. D. Hål på tolvfingertarmen. 21

7,5 högskolepoäng. Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner, Provmoment: Tentamen 2 och 4 Ladokkod: 61SV01

7,5 högskolepoäng. Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner, Provmoment: Tentamen 2 och 4 Ladokkod: 61SV01 Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 2 och 4 Ladokkod: 61SV01 Tentamen ges för: SSK07 och SSK06 TentamensKod: Tentamensdatum: 121110 Tid: 09.30-12.30

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

För att få respektive betyg krävs: Godkänd 23 Poäng, Väl Godkänd 28 Poäng.

För att få respektive betyg krävs: Godkänd 23 Poäng, Väl Godkänd 28 Poäng. Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner. 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61SV01 Tentamen ges för: Studenter i SSK 06 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter Anestesiologi Provmoment:Tentamen B:1 Ladokkod: B2NA01 Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 16 11 01 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Intraosseös infart EZ-IO vuxna patienter, Akutkliniken Solna

Intraosseös infart EZ-IO vuxna patienter, Akutkliniken Solna Författare: Eva Piscator, ST-läkare Akutkliniken Solna Godkänt av: Per Lindmarker, Verksamhetschef, Oscar Hägglund, Medicinskt ansvarig Akutmottagningen båda vid Akutkliniken Solna Datum: 2012-10-11 Giltighetstid:

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Del 1. 3. Under vårdtiden på sjukhuset upptäcker läkaren ett misstänkt bukaortaaneurysm. Vad menas med ett aneurysm? (2)

Del 1. 3. Under vårdtiden på sjukhuset upptäcker läkaren ett misstänkt bukaortaaneurysm. Vad menas med ett aneurysm? (2) Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 09 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 10 12 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Del 7_7 sidor_15 poäng

Del 7_7 sidor_15 poäng En 83 årig man inkommer till kirurgisk akutmottagning kl 16.00 en Torsdag från ett äldreboende med en remiss från läkaren på närliggande hälsocentral. Remissen meddelar följande: Patienten har grav Mb

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

DUGGA kull 1. Utveckling. Fredagen den 29/ Skrivtid: kl Max: 48p. Godkänt: 32p. Resultat.. Lycka till!!

DUGGA kull 1. Utveckling. Fredagen den 29/ Skrivtid: kl Max: 48p. Godkänt: 32p. Resultat.. Lycka till!! DUGGA kull 1 Utveckling Fredagen den 29/1 2016 Skrivtid: kl. 15-16 Max: 48p Godkänt: 32p Namn Resultat.. Lycka till!! 1. Nämn 3 principiellt olika orsaker för sen språkutveckling. (2p) 2. Vilka 3 olika

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

112. Intraosseös (IO) infart

112. Intraosseös (IO) infart 112. Intraosseös (IO) infart Informationsblad nr 112 Skapad januari 2012, ändrad 28 januari 2014 Syfte Att informera om när, hur och varför en Intraosseös (IO) infart sättes och användes. Genomförande

Läs mer

Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Intensivvård och trauma Del 1 (Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin)

Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Intensivvård och trauma Del 1 (Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin) Institutionen för Hälsovetenskap Omtentamen för kurserna: Ambulanssjukvård och trauma Del 1 Intensivvård och trauma Del 1 (Anatomi, Fysiologi, Skallskador, Vätskebalans, Chock, Katastrofmedicin) Specialistutbildning

Läs mer

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka?

Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Förkylningstider stundar. Hur ska jag tänka? Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft. Undvik antibiotika när det inte behövs. Vårt immunförsvar är en viktig kraft som

Läs mer

Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp. i Kursen. Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp

Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp. i Kursen. Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp i Kursen Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp BARNSJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN Höstkurs 2009 2010-01-29 Lärare : Ingela Andersson

Läs mer

Akut omhändertagande av barn

Akut omhändertagande av barn Akut omhändertagande av barn Kristina Bergentz Barnkliniken Universitetssjukhuset i Lund Hur vanligt är barntrauma? - Över 200 000 barn skadas varje år så att de måste söka sjukvård - 21 000 vårdas i sluten

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Tentamen ges för: Programstudenter + Fristående studenter

Tentamen ges för: Programstudenter + Fristående studenter Perioperativ vård I Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: B2NP11 Tentamen ges för: Programstudenter + Fristående studenter TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 16 12 22 Tid: 4 timmar Hjälpmedel:

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.. Lärare: Peter Appelros, fråga 1-6, 6p. Ulf Nordström, fråga 7-10, 10p. Ragnar Bäckström, fråga 11,15p Simon Athlin, fråga 12-13,. Rebecca

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07. 3 högskolepoäng.

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07. 3 högskolepoäng. Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 120218 Tid: 09.30-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Kursansvarig: Per Odencrants Examinator: Karin Falk Brynhildsen Datum: 2016 05 13 Skrivtid: 4 timmar

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 04 11 Tid: 17.30 21.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: Gsjuk15H-pgrp2. TentamensKod:

Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: Gsjuk15H-pgrp2. TentamensKod: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: Gsjuk15H-pgrp2 TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-06-03 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 B TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-01-16 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga tillåtna

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Vårdande bedömning inom intensivvård 10 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1:0 Ladokkod:

Vårdande bedömning inom intensivvård 10 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1:0 Ladokkod: Vårdande bedömning inom intensivvård 10 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1:0 Ladokkod: 62IV01 Tentamen ges för: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 2015 (GINTE) TentamensKod:

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

DUGGA kull 2 Moment Utveckling. Fredagen den 28/ Skrivtid: kl Max: 30 p. Godkänt: 20 p. Poäng: Lycka till!!

DUGGA kull 2 Moment Utveckling. Fredagen den 28/ Skrivtid: kl Max: 30 p. Godkänt: 20 p. Poäng: Lycka till!! DUGGA kull 2 Moment Utveckling Fredagen den 28/10-2016 Skrivtid: kl. 15-16 Max: 30 p Godkänt: 20 p Poäng: Namn: Lycka till!! 1. Utifrån ett barns föräldralängder kan man, som bekant, beräkna förväntad

Läs mer

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Provmoment: Tentamen A:3 Ladokkod: Tentamen ges för: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård 2012-2013 TentamensKod: Tentamensdatum:

Läs mer

DUGGA. Utveckling. Fredag 22/3. Skrivtid: Max: 33 p. Godkänt: 21 p. Lycka till! LÄRAREX

DUGGA. Utveckling. Fredag 22/3. Skrivtid: Max: 33 p. Godkänt: 21 p. Lycka till! LÄRAREX DUGGA Utveckling Fredag 22/3 Skrivtid: 15.00-16.00 Max: 33 p Godkänt: 21 p Lycka till! LÄRAREX 1) Ange tre positiva effekter av feber på kroppens immunförsvar. (3 p ) Svar: Minskad/hämmad tillväxt av bakterier

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Del 2_7 sidor_16,5 poäng

Del 2_7 sidor_16,5 poäng _7 sidor_16,5 poäng En 53-årig man med med mångåriga besvär av duodenalulcus men i övrigt frisk, inkommer på morgonen till akutmottagningen med buksmärtor och uttalat peritonitstatus med brädhård buk.

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 20161021

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

Skriv tydligt. Tentamen med oläslig handstil och ej korrekt skriftligt svenskt skriftspråk rättas ej.

Skriv tydligt. Tentamen med oläslig handstil och ej korrekt skriftligt svenskt skriftspråk rättas ej. Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 och 15 TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-12-04 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 4 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/och del 2) Namn: (Ifylles av student) : (Ifylles av student)

Läs mer

Skriv tydligt. Tentamen med oläslig handstil och ej korrekt skriftligt svenskt skriftspråk rättas ej.

Skriv tydligt. Tentamen med oläslig handstil och ej korrekt skriftligt svenskt skriftspråk rättas ej. Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: Gsjuk15V-pgrp1 TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-12-04 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom.

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 16 TentamensKod: Tentamensdatum: 170113 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga tillåtna Totalt antal

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING.

DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. DU ÄR SJUKSKÖTERSKA PÅ EN MEDICINAVDELNING. Fråga 1. Klockan är 15.30 Situation Kvinna 75 år, inkommer med sepsismisstanke. Bakgrund Erysipelas vänster underben som ej har svarat på tablett Kåvepenin.

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

1922 användes IO som axess på människa första gången. Andra världskriget: > 4000 patienter behandlades med hjälp av IO axess.

1922 användes IO som axess på människa första gången. Andra världskriget: > 4000 patienter behandlades med hjälp av IO axess. EZ-IO 1922 användes IO som axess på människa första gången. Andra världskriget: > 4000 patienter behandlades med hjälp av IO axess. IO access blev sedan bortglömt i ca 40 år. Inga civila EMS existerade

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 02 27 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

OBS!! Per Odencrants frågor besvaras på frågeformuläret!!!!!!!!!! Svar på lösblad rättas ej. Lycka till!

OBS!! Per Odencrants frågor besvaras på frågeformuläret!!!!!!!!!! Svar på lösblad rättas ej. Lycka till! Tentamen i allmän farmakologi, analgetika och psykofarmaka, blod och koagulationsjukdom, neurologi samt allergi, immundefekter, autoimmunitet, transplantation. 20/4 2012. Lärare: Per Odencrants, fråga

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303

JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303 BARN/UNGDOMSMEDICIN Heartware Hemma med hjärtpump JLL Estelle Naumburg Barnhjärtteamet Östersund 100303 reviderad: 100303 Patienthandbok om hjärtpumpen Heartware, med instruktioner om skötsel och alarm.

Läs mer

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Provmoment: Tentamen B:2 Ladokkod: Tentamen ges för:specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård 2012-2013 TentamensKod: Tentamensdatum:

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08. 3,0 högskolepoäng.

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08. 3,0 högskolepoäng. Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 3,0 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 120908 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi

Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi Mysteriet långvarig smärta från filosofi till fysiologi och psykologi Villa Fridhem 14-15 november 2016 Ulla Caverius, smärtläkare BUSE Frågor och svar på 60 minuter Varför känner vi smärta? Vad händer

Läs mer

Vårdande bedömning inom intensivvård 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1:0 Ladokkod:

Vårdande bedömning inom intensivvård 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1:0 Ladokkod: Vårdande bedömning inom intensivvård 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1:0 Ladokkod: 62IV01 Tentamen ges för: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 2017 (GINTE16h) TentamensKod:

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn:

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn: Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård 10 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Amb05 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer