Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde"

Transkript

1 Akutmedicin II med inriktning mot barn Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 62KB01 Tentamen ges för: Fristående kurs 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 74 poäng Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Allmänna anvisningar: Besvara frågorna och Sätt en ring runt Ditt svarsalternativ på svarsblanketten. OBS! Endast ett rätt svar på varje fråga Nästkommande tentamenstillfälle: Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Lena Hedegärd Telefonnummer:

2 Fysiologiska skillnader - barn o vuxen, Barntrauma, Respirationssvikt, Cirkulationssvikt (8p) 1. Andningsfrekvensen hos ett barn 0-6 månader är normalt: A andetag/ minut B andetag/ minut C andetag/ minut D andetag/ minut 2. Vilket är det trängsta området i ett barns luftväg? A. Cricoidringarna B. Höger huvudbronk C. Vänster huvudbronk D. Näsan 3. RS-virus är ett vanligt virus bland barn och drabbar de yngsta barnen värst. Ett av påståendena nedan är ett karaktäristiskt symptom. Vilket? A. Stora mängder tjockt gult sekret i näsa och svalg. B. Stora mängder klart sekret i näsa och svalg. C. Kraftig hosta. D. Hög feber. 4. Hos barn är blodtrycket ett: A. Sent tecken på sviktande cirkulation. B. Tidigt tecken på sviktande cirkulation. C. Inget tecken på sviktande cirkulation. D. Säkert tecken på sviktande cirkulation. 1

3 5. Vid hypovolemi och framförallt hypovolem chock behöver barnet stora mängder volym/ kg. Vilken dos förbereder du? A. 1-2 ml/ kg B ml/kg C ml/ kg D ml/ kg 6. Alla barn förlorar lätt och snabbt i temperatur. Vad beror detta på? A. De har en liten kroppsyta i förhållande till vikten. B. De har en lätt/ liten vikt. C. De huttrar och shivrar lätt. D. De har en stor kroppsyta i förhållande till vikten. 7. Barn har ett högt energibehov. Detta beror på: A. Hög vattenomsättning. B. Låg basalmetabolism och stor kroppsyta. C. Låg vikt. D. Hög basalmetabolism och tillväxt. 8. Vilken olycka är vanligast hos ett barn 0-4 år? A. Förgiftning. B. Trafikolycka. C. Frakturer. D. Kollisioner med andra barn eller föremål. 2

4 Akuta medicinska tillstånd hos barn 10p) 9. Vilken är den vanligaste dödsorsaken till att barn (0-17 år) avlider i Sverige? A. Tumörsjukdomar B. Perinatala (sjukdomar strax före/efter födseln) sjukdomar C. Infektioner D. Yttre orsaker (trafikolyckor, självskada mm) 10. Vilket påstående är korrekt? A. Slagvolymen styr huvudsakligen hjärtminutvolymen hos barn B. Barn har svårare att kompensera för vätskeförluster jämfört med vuxna C. Barn har färre alveoler än vuxna D. Bukorganen ligger bättre skyddade hos barn 11. Vilka barn är extra känsliga för att drabbas av sepsis? A. 0-3 mån B mån C. 1-5 år D. >5 år 12. Epiglottit kan bli ett livshotande tillstånd, vilket symtom är typiskt för epiglottit? A. Sväljningssvårigheter B. Skällande hosta C. Expiratorisk stridor D. Leverpåverkan 3

5 13. Vilket symtom är ej typiskt vid drunkning? A. Hypertermi B. Bradycardi C. Bröstsmärta D. Rosa, skummande upphostningar 14. Vilken vätska är den primära att ge vid anafylaktisk chock? A. Glukos 5 % med elektrolyter B. Albumin C. Ringeracetat D. NaCl 15. Vilken är orsaken till dehydrering hos hyperglykema patienter? A. Osmotisk diures B. Laktatstegring C. Metabol acidos (ketonkroppar) D. Vasokontriktion 16. Vilket är inte ett vanligt symtom på hjärtfel hos nyfödda barn? A. Trötthet B. Andfåddhet C. Svaga pulsationer i ljumske D. Bradycardi 4

6 17. Föräldrar kommer in med en 3-årig som krampat. Frisk förutom förkylning sista veckan, fått i sig dåligt snålt med mat, men druckit bra med saft. Temp 39,2 grader, rosig om kinderna. Varm perifert. Stabil respiratorisk och cirkulatoriskt. Vilken är den troligaste diagnosen? A. Feberkramper B. Hypoglykemi C. Intoxikation D. Anafylaxi 18. AVPU är ett sätt att utvärdera små barns medvetandegrad, vad står förkortningen för? A. Alert, Verbal, Pain, Unresponsive B. Active, Verbal, Pale, Unresponsive C. Awake, Verbal, Pain, Unresponsive D. Active, Verbal, Patent, Unresponsive 5

7 Primärt omhändertagande av svårt sjukt barn, Vätskebalans (10p) 19. Lämpligt ställe att leta perifer ven är: A. Framför laterala malleolen B. Framför mediala malleolen C. I hårbotten D. I armhålan 20. Ventrikelflimmer är i återupplivningssituation hos barn: A. Mkt ovanligt B. Obligat C. Lätt att behandla farmakologiskt D. Alla ovanstående % dehydrering förknippas med: A. Stora urinmängder B. Högt blodtryck C. Medvetandepåverkan D. Arytmier 22. Vilken elektrolytrubbning ska korrigeras försiktigast / långsammast? A. S-Na 115 B. S-Na 150 C. S-K 7,5 D. S-K2,8 23. Cirkulationsstillestånd hos barn är nästan alltid sekundärt till: A. Hypoxi B. Rytmrubbning C. Epilepsi D. Förgiftning 6

8 24. Ett anatomiskt kännetecken för barn är: A. Liten luftvägsradie B. Små tonsiller C. Relativt lång trachea D. A - C 25. Bästa sättet att ge vätska i akutsituation om ej fri venväg är: A. Subcutan inj B. Via ventrikelsond C. Via intraosseös nål D. Avvakta och låta pat dricka senare 26. Försiktighet med vätsketillförsel är extra viktigt vid.? A. Skallskada B. Sepsis C. Blödning D. Hyperglykemi 27. Vilket påstående är felaktigt? A. Blodsockerkontroll viktigt på pat som kommer på larm till akuten B. Blodgas måste tas arteriellt C. Larynxmask är en lämplig lösning på akut svår luftväg D. Svalgtub ska användas på vida indikationer för att få en bra luftväg på barn 28. Intraosseös nål placeras på barn bäst i? A. Sternum B. Radius C. Tibia D. Femur 7

9 Barn och smärta (16p) 29. Smärta kan indelas efter uppkomstmekanism, vilka är dessa? A. Känslomässig, inflammatorisk och centralnervös B. Nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk C. Hudsmärta, skelettsmärta och visceral smärta D. Sensorisk smärta, känslomässig smärta och psykodynamisk smärta 30. Vilken typ av retning utlöser nociceptiv smärta? A. Endast mekanisk retning B. Endast kemisk retning C. Endast termisk retning D. Både mekanisk, kemisk och termisk retning 31. Vad har vi för belägg att även prematura känner smärta? A. Det har vi ingen aning om men vi förutsätter det för säkerhetsskull B. Prematura barn är känsliga generellt sett och antas även vara känsliga för smärta C. Smärtsystemet utvecklas tidigt under graviditeten och även prematura har ett utvecklat smärtsystem D. Det saknas belägg för att prematura känner smärta 32. Vad är sant om opioider? A. Barn upplever ingen abstinens vid snabb utsättning efter långvarig beh B. Andningsdepresion är en dosberoende biverkan vid nyinsättning C. Opioider ger oftast diarré D. Opioid via plåster brukar vara bättre än tablett beh 8

10 33. Obehandlad smärta hos barn kan ge psykologiska konsekvenser såsom: Vilket påstående är falskt? A. Ökad rädsla och oro B. Störd nattsömn C. Regression i barnets utveckling D. Sämre sårläkning 34. Vad menas med Sensitisering och Wind up? A. Långvarig smärta ger minskad smärtkänslighet B. Nociception som är brännande C. Långvarig smärta som ger ökad smärtkänslighet D. Smärttröskelagoni 35. Hudbedövning med ytanestetika är en effektiv metod att lindra procedurrelaterad smärta, ofta används EMLA. Vilket tidsintervall gäller för bäst effekt inför en perifer venkateterinläggning? A minuter B minuter C minuter D minuter 36. Vilken struktur gör att vi blir medvetna om att vi har ont? A. Nociceptorn B. Hjärnstammen C. Thalamus D. Cortex Cerebri 9

11 37. Varför upplevs smärta från inre organ som diffust lokaliserade? A. Eftersom inre organ inte har någon egentlig smärtkänslighet B. De inre organen innerveras bara av A-delta fibrer C. De inre organen innerveras bara av C-fibrer D. De inre organen fortleder smärtimpulsen via sympatiska nervsystemet 38. Vilken del i hjärnan är förknippad med rädsla? A. Sensoriska cortex B. Amygdala C. Anteriora cingulum D. Ryggmärgen 39. Vad har barn för smärtor? A. Procedurrelaterade B. Akut nociceptiva C. Cancerrelaterade D. A, B och C är rätt allihop 40. Den nya patient lagen som trädde i kraft 2015, hur påverkas barn av den? A. Barn får bestämma vad som skall ske på sjukhus B. Barn har rätt till att ha sina kamrater med C. Barn har rätt att veta vad som kommer att händer. D. Barn har rätt att vägra att föräldern är närvarande om de är under tio år. 10

12 41. Vad skall man tänka på vid bemötandet av barn mellan 0-3 år? A. Barnet tolkar information bokstavligt B. Barnet har svårt att möta nya personer C. Barnet är inte rädd för separationer D. Barnet förstår inte vad som sägs, därför skall föräldern informeras i första hand. 42. Hur visar barnet att de har ont vid 6-12 års ålder? A. Klarar av smärtskattnings skala CAS/FAS B. Gråter tyst C. Samarbetar oftast vid smärtsamma procedurer D. Smärtskattas av personalen med FLACC skalan. 43. Varför skall man smärtskatta barn och ungdomar? A. Läkaren efterfrågar det för att kunna ge smärtlindring B. Viktigt för personalen att veta om barnet har ont för att underlätta diagnosen C. För att barn och ungdomar inte alltid talar om att de har ont. D. För att barnen och ungdomarna skall känna sig hörda och sedda. 44. Vad skall man hand tänka på vid bemötandet av tonåringar? A. Tävlingsinriktade B. Rädda för döden C. Svårt att hantera sin smärta D. Behov av integritet 11

13 Akut barnortopedi (10p) 45. Enligt Salter-Harris klassifikation A. Grad II har sämre prognos än grad III B. Grad I har den bästa prognosen C. Grad IV har den sämsta prognosen D. Grad I, II, III, IV och V har samma prognos 46. Vilket av nedanstående kommentarer om barnben är korrekt? A. Barnben är lika starkt som vuxenben B. Barnben är starkt vid födelse och blir svagare med åldern C. Barnben är starkare än vuxenben på grund av mindre mineralhalt D. Barnben är mera elastiskt än vuxenben 47. Vilket av nedanstående är korret om Green-stick fraktur? A. Green-stick fraktur är en special barntyp av fraktur B. Green-stick fraktur ser man bara framtill 2 års ålder C. Green-stick fraktur ser man bara hos CP-barn D. Green-stick fraktur händer bara hos små pojkar 48. En 10-årig flicka kommer med ambulans till akutintaget efter en cykelolycka. Undersökningar visar chocktillstånd motsvarande förlust av 75 % av blodvolymen. Högra låret ser deformerat ut. Ingen sårskada. Vilken är den mest sannolika förklaringen till patientens chocktillstånd? A. Järnbristanemi B. En sluten fraktur i femur C. Skallskada D. Skador i thorax, buk och/eller bäcken 12

14 49. Med hänsyn till att periostet hos barn är betydligt tjockare än det hos vuxna, A. Kan det tjocka periostet vara till stor hjälp vid reposition B. Spelar det ingen som helst roll för behandling av barnfraktur C. Gör att ortopeden måste utföra öppen frakturkirurgi oftare än vid vuxenortopedi D. Det tjocka periostet sitter alltid i frakturspalten och förhindrar repositionen 50. Hur stor är amputationsrisken för en öppen underbensfraktur av typ Gustillo- Anderson grad III-C? A % B % C % D % 51. När det gäller barnmisshandel, vilket påstående är mest korrekt? A. Ortopediska skador förekommer nästan alltid i bilden. B. Ledbandskador är vanligare än frakturer. C. Ortopediska skador brukar vara isolerade. D. Frakturer i händerna är mest förekommande. 52. Att kontrollera distalstatus i barnortopedi A. Behöver inte göras före reposition av frakturer B. Måste göras både före och efter reposition av frakturer C. Behöver inte göras efter reposition frakturer D. Behöver göras för frakturer men inte för luxationer 13

15 53. Vid misstänkt kompartmentsyndrom skall extremiteten (i vanliga fall benet).? A. Höjas ovanför hjärtats nivå. B. Sänkas nedanför hjärtats nivå. C. Läggas i hjärtats nivå. D. Läggas nedanför huvudets nivå. 54. När det gäller remodellering, vilket svar är korrekt? A. Ju yngre barnet är, desto större chans finns för en remodellering B. Remodellering kan förbättra utseendet för alla möjliga felställningar C. Remodellering kan minska felställningar till en viss grad och det gäller särskilt för rotationsfelställning D. Remodellering kan till en viss del minska felställningar oavsett formen och graden 14

16 Infektionssjukdomar (10p) 55. Ett barn kan krampa av många olika orsaker. Vad är den vanligaste hos små barn: A. Feber B. Tumör C. Hjärnhinneinflammation D. Metabol rubbning. 56. Vad är sant angående småbarns förkylning: A. Upp till 3-4 år drabbas dem flesta barn av 3-4 förkylningar B. Barn som får många virusinfektioner har tecken till immunförsvar brist C. Immunsystemet anses vara färdig utvecklad vid 1 års ålder D. En del förkylningar behöver antibiotika behandling 57. Vilka symptom har ett barn med krupp: A. Inspiratorisk stridor B. Andningssvårigheter C. I svåra fall takypné, takykardi, cyanos D. Alla dessa 58. Vilken behandling är lämpad för krupp: A. Inhalationer med adrenalin B. Adrenalin subkutan C. Betapred p.o. D. Alla dessa 15

17 59. Vad är sant om mässling: A. Är orsakad av en bakterie B. Ingår i det svenska vaccinationsprogrammet C. Har måttlig feber D. Utslaget försvinner efter flertal veckor 60. Vad är sant om svinkoppor: A. Infektion med bakterier i huden, vanligast nära munnen och ofta förekommande hos förskolebarn B. Brukar vara orsakade av virus infektioner C. Man behöver alltid behandla med antibiotika D. Låg smittsam risk 61. Vilka symptom är alarmerande för ett barn med gastroenterit: A. Kräkningar B. Hög feber C. Många diarréer D. Kramp 62. Vad är sant om pneumoni: A. Lunginflammation orsakas hos små barn vanligen av virus, i skolåldern oftare av bakterier. B. Kan orsakas bara av bakterier C. Kommer alltid på vintern D. Förekommer inte hos friska barn 16

18 63. Vad är sant om njurbäcksinflammation: A. Man har inte alltid feber B. Inflammations parametrar såsom CRP, leukocyter är inte alltid höga C. Allmänpåverkan förekommer oftast D. Det drabbar bara större barn 64. Vad kan inte orsaka nackstelhet: A. Virus och bakteriell meningit B. Vanlig förkylning/ influensa/stora lymfkörtlar C. Pneumoni D. Ökat tryck i hjärna/ryggmärg 17

19 Akut barnkirurgi, Brännskador, Barn som far illa (10p) 65. Det kommer in fyra barn till akuten och du är satt att prioritera. Vilket av följande barn är det mest bråttom med och måste alltså omhändertas och behandlas först? A. En 7 årig flicka som blivit påkörd av en moped och har en underbensfraktur och en stukad handled som kan vara frakturerad. Flickan minns vad som hänt och har inte slagit huvudet och hon är vaken men har ont i benet och i armen. B. Ett treårigt barn som kräkts i tre dygn. Barnet har feber 38,5. Barnet ligger stilla och passivt men är vaken. Inga tecken på smärta. Vid tryck på sternum återkommer den kapillära återfyllnaden efter 5 sekunder. C. En 13-årig pojke med 39 graders feber och som fått springa och kissa många gånger under dagen. Puls 90/min. Han har ont i vänster flank. Kapillär återfyllnad återkommer på 2 sekunder. D. Ett barn som skriker högt och vrider sig av magsmärtor. Feberfri. Ingen kräkning. Tidigare under dagen ätit med god aptit. Ligger ihopkrupen. 66. En 3-årig flicka som dragit ner en tekanna över sig från köksbänken och fått hett vatten över sig inkommer för vård. Föräldrarna har spolat med kallt vatten innan avfärd till akuten. Hon har brännblåsor på halva bålens framsida och på höger arms hela framsida. Hur stor är brännskadan? A. 9 % B. 18 % C. 13,5 % D. 23 % 67. Hur handlägger du flickan i fråga 66? A. Lägger in och ger smärtlindring och dropp. Planerar sövning. B. Ge smärtlindring, ta bort blåstaken och bandagera med silikonkompresser och torrt förband. C. Ge antibiotika och Tetanusvaccination. Behålla blåstaken och därefter bandagera med fuktigt förband. D. Ge analgetika och lugnande. Ta bort trasiga blåsor och bandagera med antibiotikasalva. 18

20 68. Hur stort är vätskebehovet första dygnet för en brännskadad 3 åring med 20 % brännskada? Barnet väger 15 kg. A. 15 x 20 x 4 ml B. (15 x 20 x 4) + basbehovet C. (15 x 20 x 4) basbehovet D ml första dygnet 69. En 11-årig pojke kommer in med smärta i pungen sedan en timme. Smärtan är svår. Han kallsvettas. Han har dock ingen feber. Smärtan strålar upp i buken. Höger testikel är uppdragen. Vad bör man misstänka i första hand? A. Testikel torsion. B. Bitestikelinflammation. C. Torkverad Morgagnis hydatid. D. Inklämt ljumskbråck. 70. Här nedan presenteras flera sanningar avseende barn och buksmärta. Vilket alternativ är fel? A. Ett barn med feber, buksmärta och kräkningar uppvisar näsvingeandning och det talar för pneumoni. B. Ett barn med intervallsmärtor, god aptit och som inte har feber kan ha tarmvred/ileus. C. Ett barn med knipsmärtor och blodiga slemmiga diarreer, viktnedgång och trötthet kan ha en inflammatorisk tarmsjukdom. D. Ett barn med ont i magen i ett par år, ingen feber, lite lös avföring och låga blodvärden kan ha glutenintolerans. 19

21 71. En 3-årig pojke söker med sin mor en tidig kväll. Han har en bula i pannan efter att ha fallit på dagis och uppges ha slagit sig emot en bordskant. Pojken har inte varit avsvimmad och han ser välmående ut, men möjligen lite trött. Han har inte kräkts, pupillerna är likstora och han medverkar bra vid undersökningen. Du sitter i triaget på akutmottagningen och funderar hur du ska göra med gossen. Vilket av nedan angivna alternativ är rätt? A. Prioriterar honom röd och kallar på läkare utan fördröjning. B. Emlar. Förbereder för inläggning. Håller honom fastande. C. Gossen är välmående och får åka hem. Ger rådet till mamman att sova i närheten av pojken under natten om han skulle må illa. D. Plockar av pojken kläderna och tittar på hela kroppen för att se om det finns fler blåmärken eller skador och om det inte gör det, så gör du som alternativ c. 72. En tolvårig flicka har fått en delhudsbrännskada på underbenet. Skadan är ca 2-3 % och bedöms kunna skötas polikliniskt. Det initiala omhändertagandet är viktigt för en bra fortsatt läkning. Vilket av nedan angivna alternativ är det bästa när det gäller lokal behandling? A. Låt blåstaken vara kvar. Lägg om med silverbandage, t ex Aquacel silver. Byt bandage om ca 8 dagar. B. Tag bort blåstaken. Bedöm skadedjupet. Mepitel (silikonkompress) närmast såret. Torrt förband. Byt efter ca 4 dygn. C. Tag bort blåstaken. Salvkompress närmast såret. Byt bandage dagligen. D. Tag bort blåstaken. Lägg om med silverbandage. Sätt in antibiotika direkt för att undvika infektion. Byt bandage efter 1 v. 73. Det finns en mängd anledningar att kontakta socialtjänsten när det gäller barns välbefinnande. Här anges flera alternativ, ett är fel vilket? A. En man inkommer med sin 2-årige son som bränt händerna på en grill. B. En 34-årig kvinna och småbarnsmamma inkommer efter att ha misshandlats i hemmet. C. En kvinna läggs in med alkoholpankreatit, hon är ensamstående med 2 barn på 6 och 8 år. D. En ensamstående man med tre barn inkommer till psykakuten i ett maniskt skov. 20

22 74. En 8-årig flicka inkommer efter att ha cyklat omkull och fått styret mitt i magen, högt upp, strax under bröstbenets nedre gräns. Här finns risk för inre skador. Här anges flera möjliga alternativ. Ett är dock fel, vilket? A. Ruptur av urinblåsan. B. Leverskada. C. Skada av bukspottskörteln. D. Hål på tolvfingertarmen. 21

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 B TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-01-16 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga tillåtna

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp. i Kursen. Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp

Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp. i Kursen. Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp Omtentamen Pediatrik, barnkirurgi och barnortopedi 6 hp i Kursen Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp BARNSJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN Höstkurs 2009 2010-01-29 Lärare : Ingela Andersson

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi 8 hp Provmoment: 2 Ladokkod:62BO11 Tentamen ges för: BM06 samt studenter i fristående kurs TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 09 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Datum: 2010-02-27, tid enligt tentamensenhetens anvisningar

Datum: 2010-02-27, tid enligt tentamensenhetens anvisningar Institutionen för Hälsovetenskap Omtentamen 1 Ambulanssjukvård och trauma, 15 hp Maxpoäng: 72 p A = 72-68 p (95 %) B = 65-67 p C = 58-64 p D = 53-57 p E = 47-52 p (65 %) Specialistutbildning inom akutsjukvård,

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ

Det akut sjuka barnet. Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Det akut sjuka barnet Läkardagarna 2011 Östen Jonsson Barn o ungd.klin USÖ Varningstecken på svår infektion? Vilka ska skickas till sjukhus? Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande?

Läs mer

BARN OCH LÄKEMEDEL. Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar

BARN OCH LÄKEMEDEL. Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar BARN OCH LÄKEMEDEL Hjälper antibiotika mot förkylning? Tål barn mer medicin än vuxna? Hur doserar man vid allvarligare sjukdomar 1 2 De allra flesta barn får medicin någon gång. Oftast rör det sig om vanliga

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

SJUKA BARN. Vem är barn? INFEKTIONER HOS BARN OKLARA BUKSMÄRTOR HOS BARN TRAUMA OCH OLYCKSFALL HOS BARN

SJUKA BARN. Vem är barn? INFEKTIONER HOS BARN OKLARA BUKSMÄRTOR HOS BARN TRAUMA OCH OLYCKSFALL HOS BARN SJUKA BARN Cecilia Ljunggren Leg barnsjuksköterska, Fil mag pediatrisk omv. vet. Universitetsadj. Lunds Universitet Medicinska fakulteten, Health Sciences Centre cecilia.ljunggren@med.lu.se INFEKTIONER

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Definition 2. Orsaker 2. Ytlig brännskada grad 1 4. Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Vårdsamverkan FyrBoDal 1 Brännskador Innehållsförteckning Definition 2 Orsaker 2 Ytlig brännskada grad 1 4 Ytlig delhudsbrännskada ytlig grad 2 4 Djup delhudsbrännskada djup grad 2 4 Fullhudsbrännskada

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN?

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? En ständigt återkommande fråga är; var går gränsen för när mitt barn bör vara hemma från förskolan? Vi har valt att hämta vår gränsdragning ur boken Smitta i förskolan som Socialstyrelsen

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Avrop av jourläkarbilar

Avrop av jourläkarbilar Avrop av jourläkarbilar Jourläkarna ska göra medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem följande tider: Måndag fredag 17.00 08.00 Lördag söndag Alla röda dagar Julafton, Nyår Midsommarafton

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Diarré hos barn Staffan Skogar barnläkare 5/5-15 Vad är diarre? Vad är normalt? Mer än 3 ggr per dag? Vem är orolig? Verkar barnet sjukt?

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA. Mage Tarm Urinvägar Manliga genitalia

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA. Mage Tarm Urinvägar Manliga genitalia V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA Mage Tarm Urinvägar Manliga genitalia 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet,

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning ABCDE Baseras på potentiell mortalitetsrisk Ofri luftväg dödar snabbare

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicyn är en sammanställning av några av de vanligaste symtomen som barn i förskoleåldern kan drabbas

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer