Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde"

Transkript

1 Akutmedicin II med inriktning mot barn Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 62KB01 Tentamen ges för: Fristående kurs 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 74 poäng Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Allmänna anvisningar: Besvara frågorna och Sätt en ring runt Ditt svarsalternativ på svarsblanketten. OBS! Endast ett rätt svar på varje fråga Nästkommande tentamenstillfälle: Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Lena Hedegärd Telefonnummer:

2 Fysiologiska skillnader - barn o vuxen, Barntrauma, Respirationssvikt, Cirkulationssvikt (8p) 1. Andningsfrekvensen hos ett barn 0-6 månader är normalt: A andetag/ minut B andetag/ minut C andetag/ minut D andetag/ minut 2. Vilket är det trängsta området i ett barns luftväg? A. Cricoidringarna B. Höger huvudbronk C. Vänster huvudbronk D. Näsan 3. RS-virus är ett vanligt virus bland barn och drabbar de yngsta barnen värst. Ett av påståendena nedan är ett karaktäristiskt symptom. Vilket? A. Stora mängder tjockt gult sekret i näsa och svalg. B. Stora mängder klart sekret i näsa och svalg. C. Kraftig hosta. D. Hög feber. 4. Hos barn är blodtrycket ett: A. Sent tecken på sviktande cirkulation. B. Tidigt tecken på sviktande cirkulation. C. Inget tecken på sviktande cirkulation. D. Säkert tecken på sviktande cirkulation. 1

3 5. Vid hypovolemi och framförallt hypovolem chock behöver barnet stora mängder volym/ kg. Vilken dos förbereder du? A. 1-2 ml/ kg B ml/kg C ml/ kg D ml/ kg 6. Alla barn förlorar lätt och snabbt i temperatur. Vad beror detta på? A. De har en liten kroppsyta i förhållande till vikten. B. De har en lätt/ liten vikt. C. De huttrar och shivrar lätt. D. De har en stor kroppsyta i förhållande till vikten. 7. Barn har ett högt energibehov. Detta beror på: A. Hög vattenomsättning. B. Låg basalmetabolism och stor kroppsyta. C. Låg vikt. D. Hög basalmetabolism och tillväxt. 8. Vilken olycka är vanligast hos ett barn 0-4 år? A. Förgiftning. B. Trafikolycka. C. Frakturer. D. Kollisioner med andra barn eller föremål. 2

4 Akuta medicinska tillstånd hos barn 10p) 9. Vilken är den vanligaste dödsorsaken till att barn (0-17 år) avlider i Sverige? A. Tumörsjukdomar B. Perinatala (sjukdomar strax före/efter födseln) sjukdomar C. Infektioner D. Yttre orsaker (trafikolyckor, självskada mm) 10. Vilket påstående är korrekt? A. Slagvolymen styr huvudsakligen hjärtminutvolymen hos barn B. Barn har svårare att kompensera för vätskeförluster jämfört med vuxna C. Barn har färre alveoler än vuxna D. Bukorganen ligger bättre skyddade hos barn 11. Vilka barn är extra känsliga för att drabbas av sepsis? A. 0-3 mån B mån C. 1-5 år D. >5 år 12. Epiglottit kan bli ett livshotande tillstånd, vilket symtom är typiskt för epiglottit? A. Sväljningssvårigheter B. Skällande hosta C. Expiratorisk stridor D. Leverpåverkan 3

5 13. Vilket symtom är ej typiskt vid drunkning? A. Hypertermi B. Bradycardi C. Bröstsmärta D. Rosa, skummande upphostningar 14. Vilken vätska är den primära att ge vid anafylaktisk chock? A. Glukos 5 % med elektrolyter B. Albumin C. Ringeracetat D. NaCl 15. Vilken är orsaken till dehydrering hos hyperglykema patienter? A. Osmotisk diures B. Laktatstegring C. Metabol acidos (ketonkroppar) D. Vasokontriktion 16. Vilket är inte ett vanligt symtom på hjärtfel hos nyfödda barn? A. Trötthet B. Andfåddhet C. Svaga pulsationer i ljumske D. Bradycardi 4

6 17. Föräldrar kommer in med en 3-årig som krampat. Frisk förutom förkylning sista veckan, fått i sig dåligt snålt med mat, men druckit bra med saft. Temp 39,2 grader, rosig om kinderna. Varm perifert. Stabil respiratorisk och cirkulatoriskt. Vilken är den troligaste diagnosen? A. Feberkramper B. Hypoglykemi C. Intoxikation D. Anafylaxi 18. AVPU är ett sätt att utvärdera små barns medvetandegrad, vad står förkortningen för? A. Alert, Verbal, Pain, Unresponsive B. Active, Verbal, Pale, Unresponsive C. Awake, Verbal, Pain, Unresponsive D. Active, Verbal, Patent, Unresponsive 5

7 Primärt omhändertagande av svårt sjukt barn, Vätskebalans (10p) 19. Lämpligt ställe att leta perifer ven är: A. Framför laterala malleolen B. Framför mediala malleolen C. I hårbotten D. I armhålan 20. Ventrikelflimmer är i återupplivningssituation hos barn: A. Mkt ovanligt B. Obligat C. Lätt att behandla farmakologiskt D. Alla ovanstående % dehydrering förknippas med: A. Stora urinmängder B. Högt blodtryck C. Medvetandepåverkan D. Arytmier 22. Vilken elektrolytrubbning ska korrigeras försiktigast / långsammast? A. S-Na 115 B. S-Na 150 C. S-K 7,5 D. S-K2,8 23. Cirkulationsstillestånd hos barn är nästan alltid sekundärt till: A. Hypoxi B. Rytmrubbning C. Epilepsi D. Förgiftning 6

8 24. Ett anatomiskt kännetecken för barn är: A. Liten luftvägsradie B. Små tonsiller C. Relativt lång trachea D. A - C 25. Bästa sättet att ge vätska i akutsituation om ej fri venväg är: A. Subcutan inj B. Via ventrikelsond C. Via intraosseös nål D. Avvakta och låta pat dricka senare 26. Försiktighet med vätsketillförsel är extra viktigt vid.? A. Skallskada B. Sepsis C. Blödning D. Hyperglykemi 27. Vilket påstående är felaktigt? A. Blodsockerkontroll viktigt på pat som kommer på larm till akuten B. Blodgas måste tas arteriellt C. Larynxmask är en lämplig lösning på akut svår luftväg D. Svalgtub ska användas på vida indikationer för att få en bra luftväg på barn 28. Intraosseös nål placeras på barn bäst i? A. Sternum B. Radius C. Tibia D. Femur 7

9 Barn och smärta (16p) 29. Smärta kan indelas efter uppkomstmekanism, vilka är dessa? A. Känslomässig, inflammatorisk och centralnervös B. Nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk C. Hudsmärta, skelettsmärta och visceral smärta D. Sensorisk smärta, känslomässig smärta och psykodynamisk smärta 30. Vilken typ av retning utlöser nociceptiv smärta? A. Endast mekanisk retning B. Endast kemisk retning C. Endast termisk retning D. Både mekanisk, kemisk och termisk retning 31. Vad har vi för belägg att även prematura känner smärta? A. Det har vi ingen aning om men vi förutsätter det för säkerhetsskull B. Prematura barn är känsliga generellt sett och antas även vara känsliga för smärta C. Smärtsystemet utvecklas tidigt under graviditeten och även prematura har ett utvecklat smärtsystem D. Det saknas belägg för att prematura känner smärta 32. Vad är sant om opioider? A. Barn upplever ingen abstinens vid snabb utsättning efter långvarig beh B. Andningsdepresion är en dosberoende biverkan vid nyinsättning C. Opioider ger oftast diarré D. Opioid via plåster brukar vara bättre än tablett beh 8

10 33. Obehandlad smärta hos barn kan ge psykologiska konsekvenser såsom: Vilket påstående är falskt? A. Ökad rädsla och oro B. Störd nattsömn C. Regression i barnets utveckling D. Sämre sårläkning 34. Vad menas med Sensitisering och Wind up? A. Långvarig smärta ger minskad smärtkänslighet B. Nociception som är brännande C. Långvarig smärta som ger ökad smärtkänslighet D. Smärttröskelagoni 35. Hudbedövning med ytanestetika är en effektiv metod att lindra procedurrelaterad smärta, ofta används EMLA. Vilket tidsintervall gäller för bäst effekt inför en perifer venkateterinläggning? A minuter B minuter C minuter D minuter 36. Vilken struktur gör att vi blir medvetna om att vi har ont? A. Nociceptorn B. Hjärnstammen C. Thalamus D. Cortex Cerebri 9

11 37. Varför upplevs smärta från inre organ som diffust lokaliserade? A. Eftersom inre organ inte har någon egentlig smärtkänslighet B. De inre organen innerveras bara av A-delta fibrer C. De inre organen innerveras bara av C-fibrer D. De inre organen fortleder smärtimpulsen via sympatiska nervsystemet 38. Vilken del i hjärnan är förknippad med rädsla? A. Sensoriska cortex B. Amygdala C. Anteriora cingulum D. Ryggmärgen 39. Vad har barn för smärtor? A. Procedurrelaterade B. Akut nociceptiva C. Cancerrelaterade D. A, B och C är rätt allihop 40. Den nya patient lagen som trädde i kraft 2015, hur påverkas barn av den? A. Barn får bestämma vad som skall ske på sjukhus B. Barn har rätt till att ha sina kamrater med C. Barn har rätt att veta vad som kommer att händer. D. Barn har rätt att vägra att föräldern är närvarande om de är under tio år. 10

12 41. Vad skall man tänka på vid bemötandet av barn mellan 0-3 år? A. Barnet tolkar information bokstavligt B. Barnet har svårt att möta nya personer C. Barnet är inte rädd för separationer D. Barnet förstår inte vad som sägs, därför skall föräldern informeras i första hand. 42. Hur visar barnet att de har ont vid 6-12 års ålder? A. Klarar av smärtskattnings skala CAS/FAS B. Gråter tyst C. Samarbetar oftast vid smärtsamma procedurer D. Smärtskattas av personalen med FLACC skalan. 43. Varför skall man smärtskatta barn och ungdomar? A. Läkaren efterfrågar det för att kunna ge smärtlindring B. Viktigt för personalen att veta om barnet har ont för att underlätta diagnosen C. För att barn och ungdomar inte alltid talar om att de har ont. D. För att barnen och ungdomarna skall känna sig hörda och sedda. 44. Vad skall man hand tänka på vid bemötandet av tonåringar? A. Tävlingsinriktade B. Rädda för döden C. Svårt att hantera sin smärta D. Behov av integritet 11

13 Akut barnortopedi (10p) 45. Enligt Salter-Harris klassifikation A. Grad II har sämre prognos än grad III B. Grad I har den bästa prognosen C. Grad IV har den sämsta prognosen D. Grad I, II, III, IV och V har samma prognos 46. Vilket av nedanstående kommentarer om barnben är korrekt? A. Barnben är lika starkt som vuxenben B. Barnben är starkt vid födelse och blir svagare med åldern C. Barnben är starkare än vuxenben på grund av mindre mineralhalt D. Barnben är mera elastiskt än vuxenben 47. Vilket av nedanstående är korret om Green-stick fraktur? A. Green-stick fraktur är en special barntyp av fraktur B. Green-stick fraktur ser man bara framtill 2 års ålder C. Green-stick fraktur ser man bara hos CP-barn D. Green-stick fraktur händer bara hos små pojkar 48. En 10-årig flicka kommer med ambulans till akutintaget efter en cykelolycka. Undersökningar visar chocktillstånd motsvarande förlust av 75 % av blodvolymen. Högra låret ser deformerat ut. Ingen sårskada. Vilken är den mest sannolika förklaringen till patientens chocktillstånd? A. Järnbristanemi B. En sluten fraktur i femur C. Skallskada D. Skador i thorax, buk och/eller bäcken 12

14 49. Med hänsyn till att periostet hos barn är betydligt tjockare än det hos vuxna, A. Kan det tjocka periostet vara till stor hjälp vid reposition B. Spelar det ingen som helst roll för behandling av barnfraktur C. Gör att ortopeden måste utföra öppen frakturkirurgi oftare än vid vuxenortopedi D. Det tjocka periostet sitter alltid i frakturspalten och förhindrar repositionen 50. Hur stor är amputationsrisken för en öppen underbensfraktur av typ Gustillo- Anderson grad III-C? A % B % C % D % 51. När det gäller barnmisshandel, vilket påstående är mest korrekt? A. Ortopediska skador förekommer nästan alltid i bilden. B. Ledbandskador är vanligare än frakturer. C. Ortopediska skador brukar vara isolerade. D. Frakturer i händerna är mest förekommande. 52. Att kontrollera distalstatus i barnortopedi A. Behöver inte göras före reposition av frakturer B. Måste göras både före och efter reposition av frakturer C. Behöver inte göras efter reposition frakturer D. Behöver göras för frakturer men inte för luxationer 13

15 53. Vid misstänkt kompartmentsyndrom skall extremiteten (i vanliga fall benet).? A. Höjas ovanför hjärtats nivå. B. Sänkas nedanför hjärtats nivå. C. Läggas i hjärtats nivå. D. Läggas nedanför huvudets nivå. 54. När det gäller remodellering, vilket svar är korrekt? A. Ju yngre barnet är, desto större chans finns för en remodellering B. Remodellering kan förbättra utseendet för alla möjliga felställningar C. Remodellering kan minska felställningar till en viss grad och det gäller särskilt för rotationsfelställning D. Remodellering kan till en viss del minska felställningar oavsett formen och graden 14

16 Infektionssjukdomar (10p) 55. Ett barn kan krampa av många olika orsaker. Vad är den vanligaste hos små barn: A. Feber B. Tumör C. Hjärnhinneinflammation D. Metabol rubbning. 56. Vad är sant angående småbarns förkylning: A. Upp till 3-4 år drabbas dem flesta barn av 3-4 förkylningar B. Barn som får många virusinfektioner har tecken till immunförsvar brist C. Immunsystemet anses vara färdig utvecklad vid 1 års ålder D. En del förkylningar behöver antibiotika behandling 57. Vilka symptom har ett barn med krupp: A. Inspiratorisk stridor B. Andningssvårigheter C. I svåra fall takypné, takykardi, cyanos D. Alla dessa 58. Vilken behandling är lämpad för krupp: A. Inhalationer med adrenalin B. Adrenalin subkutan C. Betapred p.o. D. Alla dessa 15

17 59. Vad är sant om mässling: A. Är orsakad av en bakterie B. Ingår i det svenska vaccinationsprogrammet C. Har måttlig feber D. Utslaget försvinner efter flertal veckor 60. Vad är sant om svinkoppor: A. Infektion med bakterier i huden, vanligast nära munnen och ofta förekommande hos förskolebarn B. Brukar vara orsakade av virus infektioner C. Man behöver alltid behandla med antibiotika D. Låg smittsam risk 61. Vilka symptom är alarmerande för ett barn med gastroenterit: A. Kräkningar B. Hög feber C. Många diarréer D. Kramp 62. Vad är sant om pneumoni: A. Lunginflammation orsakas hos små barn vanligen av virus, i skolåldern oftare av bakterier. B. Kan orsakas bara av bakterier C. Kommer alltid på vintern D. Förekommer inte hos friska barn 16

18 63. Vad är sant om njurbäcksinflammation: A. Man har inte alltid feber B. Inflammations parametrar såsom CRP, leukocyter är inte alltid höga C. Allmänpåverkan förekommer oftast D. Det drabbar bara större barn 64. Vad kan inte orsaka nackstelhet: A. Virus och bakteriell meningit B. Vanlig förkylning/ influensa/stora lymfkörtlar C. Pneumoni D. Ökat tryck i hjärna/ryggmärg 17

19 Akut barnkirurgi, Brännskador, Barn som far illa (10p) 65. Det kommer in fyra barn till akuten och du är satt att prioritera. Vilket av följande barn är det mest bråttom med och måste alltså omhändertas och behandlas först? A. En 7 årig flicka som blivit påkörd av en moped och har en underbensfraktur och en stukad handled som kan vara frakturerad. Flickan minns vad som hänt och har inte slagit huvudet och hon är vaken men har ont i benet och i armen. B. Ett treårigt barn som kräkts i tre dygn. Barnet har feber 38,5. Barnet ligger stilla och passivt men är vaken. Inga tecken på smärta. Vid tryck på sternum återkommer den kapillära återfyllnaden efter 5 sekunder. C. En 13-årig pojke med 39 graders feber och som fått springa och kissa många gånger under dagen. Puls 90/min. Han har ont i vänster flank. Kapillär återfyllnad återkommer på 2 sekunder. D. Ett barn som skriker högt och vrider sig av magsmärtor. Feberfri. Ingen kräkning. Tidigare under dagen ätit med god aptit. Ligger ihopkrupen. 66. En 3-årig flicka som dragit ner en tekanna över sig från köksbänken och fått hett vatten över sig inkommer för vård. Föräldrarna har spolat med kallt vatten innan avfärd till akuten. Hon har brännblåsor på halva bålens framsida och på höger arms hela framsida. Hur stor är brännskadan? A. 9 % B. 18 % C. 13,5 % D. 23 % 67. Hur handlägger du flickan i fråga 66? A. Lägger in och ger smärtlindring och dropp. Planerar sövning. B. Ge smärtlindring, ta bort blåstaken och bandagera med silikonkompresser och torrt förband. C. Ge antibiotika och Tetanusvaccination. Behålla blåstaken och därefter bandagera med fuktigt förband. D. Ge analgetika och lugnande. Ta bort trasiga blåsor och bandagera med antibiotikasalva. 18

20 68. Hur stort är vätskebehovet första dygnet för en brännskadad 3 åring med 20 % brännskada? Barnet väger 15 kg. A. 15 x 20 x 4 ml B. (15 x 20 x 4) + basbehovet C. (15 x 20 x 4) basbehovet D ml första dygnet 69. En 11-årig pojke kommer in med smärta i pungen sedan en timme. Smärtan är svår. Han kallsvettas. Han har dock ingen feber. Smärtan strålar upp i buken. Höger testikel är uppdragen. Vad bör man misstänka i första hand? A. Testikel torsion. B. Bitestikelinflammation. C. Torkverad Morgagnis hydatid. D. Inklämt ljumskbråck. 70. Här nedan presenteras flera sanningar avseende barn och buksmärta. Vilket alternativ är fel? A. Ett barn med feber, buksmärta och kräkningar uppvisar näsvingeandning och det talar för pneumoni. B. Ett barn med intervallsmärtor, god aptit och som inte har feber kan ha tarmvred/ileus. C. Ett barn med knipsmärtor och blodiga slemmiga diarreer, viktnedgång och trötthet kan ha en inflammatorisk tarmsjukdom. D. Ett barn med ont i magen i ett par år, ingen feber, lite lös avföring och låga blodvärden kan ha glutenintolerans. 19

21 71. En 3-årig pojke söker med sin mor en tidig kväll. Han har en bula i pannan efter att ha fallit på dagis och uppges ha slagit sig emot en bordskant. Pojken har inte varit avsvimmad och han ser välmående ut, men möjligen lite trött. Han har inte kräkts, pupillerna är likstora och han medverkar bra vid undersökningen. Du sitter i triaget på akutmottagningen och funderar hur du ska göra med gossen. Vilket av nedan angivna alternativ är rätt? A. Prioriterar honom röd och kallar på läkare utan fördröjning. B. Emlar. Förbereder för inläggning. Håller honom fastande. C. Gossen är välmående och får åka hem. Ger rådet till mamman att sova i närheten av pojken under natten om han skulle må illa. D. Plockar av pojken kläderna och tittar på hela kroppen för att se om det finns fler blåmärken eller skador och om det inte gör det, så gör du som alternativ c. 72. En tolvårig flicka har fått en delhudsbrännskada på underbenet. Skadan är ca 2-3 % och bedöms kunna skötas polikliniskt. Det initiala omhändertagandet är viktigt för en bra fortsatt läkning. Vilket av nedan angivna alternativ är det bästa när det gäller lokal behandling? A. Låt blåstaken vara kvar. Lägg om med silverbandage, t ex Aquacel silver. Byt bandage om ca 8 dagar. B. Tag bort blåstaken. Bedöm skadedjupet. Mepitel (silikonkompress) närmast såret. Torrt förband. Byt efter ca 4 dygn. C. Tag bort blåstaken. Salvkompress närmast såret. Byt bandage dagligen. D. Tag bort blåstaken. Lägg om med silverbandage. Sätt in antibiotika direkt för att undvika infektion. Byt bandage efter 1 v. 73. Det finns en mängd anledningar att kontakta socialtjänsten när det gäller barns välbefinnande. Här anges flera alternativ, ett är fel vilket? A. En man inkommer med sin 2-årige son som bränt händerna på en grill. B. En 34-årig kvinna och småbarnsmamma inkommer efter att ha misshandlats i hemmet. C. En kvinna läggs in med alkoholpankreatit, hon är ensamstående med 2 barn på 6 och 8 år. D. En ensamstående man med tre barn inkommer till psykakuten i ett maniskt skov. 20

22 74. En 8-årig flicka inkommer efter att ha cyklat omkull och fått styret mitt i magen, högt upp, strax under bröstbenets nedre gräns. Här finns risk för inre skador. Här anges flera möjliga alternativ. Ett är dock fel, vilket? A. Ruptur av urinblåsan. B. Leverskada. C. Skada av bukspottskörteln. D. Hål på tolvfingertarmen. 21

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE

Prehospitalt akut omhändertagande Enligt principen L-ABCDE I tidningsreferat från bränder och andra olyckor står ofta att räddningstjänsten var snabbt på plats. Det betyder att det ofta är räddningstjänstpersonal som får utföra det så viktiga första arbetet på

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Malmö stad 2008 Andra upplagan Följande personer har sammanställt materialet: Jeanette Gren, Ann-Kristin

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 12 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00205-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Om det medicinska programarbetet

Om det medicinska programarbetet Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner

Läs mer

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum

Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum Parturition, problems during parturition and care of kittens and queen postpartum Sandra Wester och Nina Strömbom Sveriges

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer