Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret"

Transkript

1 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi. Kommunstyrelsen beslutade därefter den 11 december 2013 att godkänna kommundirektörens förslag till ny organisation av kommunledningskontoret. Förslaget innebar i korthet att en ny tillväxtavdelning skapades med kompetens både i mjuka och hårda frågor. Dåvarande kommunikationsavdelningen delades och informationsenheten integrerades med juridiska enheten. Medborgarcentrum inklusive konsumentvägledning och tolkförmedling fördes över till servicenämnden. Uppdrag och metodik I samband med att omorganisationen genomfördes beslutades att den skulle följas upp efter ett år. Undertecknad fick i januari i uppdrag att göra uppföljningen. I uppdraget fastslogs att intervjuer skulle göras enskilt och anonymt med alla medarbetare på tillväxtavdelningen och med övriga berörda verksamheter i gruppintervjuer respektive enskilt med cheferna. Kommunstyrelsens presidium och de berörda nämndpresidierna intervjuades, liksom samtliga berörda chefer och fackliga organisationer. 1 (7)

2 Samtliga intervjuade fick frågor som rörde både verksamhet och arbetsmiljö. Frågorna var likartade för båda områdena. De intervjuade fick svara på vad de tyckte har blivit bättre respektive sämre efter omorganisationen, samt ge sina förbättringsförslag för framtiden. I redovisningen av svaren lyfts de synpunkter fram som delats av ett flertal. I intervjuerna (bilaga) finns också en hel del intressanta synpunkter och förbättringsförslag från enstaka personer. Detta är material för respektive chef att arbeta vidare med. Under intervjuernas gång har det blivit tydligt att svaren på frågorna kring verksamhet respektive arbetsmiljö inte har kunnat hållas åtskilda utan att de går in i varandra. Därför redovisas här svaren gemensamt för båda områdena. Intervjuerna Vad har blivit bättre?/vad har tillväxtavdelningen lyckats med hittills i förhållande till uppdraget? Vad har förbättrats i arbetsmiljön efter förändringen? Tillväxtavdelningen I stort sett alla intervjuade tycker att det är en mycket bra idé att samla olika kompetenser i tillväxtavdelningen. De olika perspektiven ger en helhetsbild och bättre samsyn. Sättet att tänka har börjat anammas. Det är positivt att de mjuka frågorna nu fått en arena och börjat komma in när det gäller t ex planfrågorna. Det är också mycket positivt att planfrågorna och exploatering finns nära varandra. Det blir en bra samordning och styrning av processerna. De planer som behövs görs nu och i rätt ordning. Medarbetarna tycker att de har en mycket bra chef. Han är duktig på att leda mot mål. Det finns en glad framåtanda på avdelningen. En medarbetare säger: Det är befriande att komma till en avdelning där uppdraget är att tänka nytt. Hos gruppen finns nyfikenhet och vilja att jobba integrerat mot gemensamma mål. Exempel hittills: centrumplanen och översiktsplanen. Även politikerna i de intervjuade presidierna (kommunstyrelsens, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och servicenämndens) uttrycker en nöjdhet med den nya organisationen med tillväxtavdelning. Kommunstyrelsens presidium säger att man nu har större möjlighet till inflytande eftersom det finns en helhetsbild. KS (KSAU) kan ha större fokus på tillväxtfrågorna. Miljö- och 2 (7)

3 samhällsbyggnadsnämndens presidium tycker att de kommer djupare in i frågorna när förslagen kommer från KS. Det gäller miljöfrågor, men även stadsbyggnad. Servicenämndens presidium tycker att det är bra med en tillväxtavdelning. Även bland övriga intervjuade finns en positiv inställning till att samla kompetenserna i en tillväxtavdelning. Medborgarcentrum Hos de intervjuade på medborgarcentrum finns en stor nöjdhet med överflyttningen till servicenämnden och det positiva mottagandet. Man känner sig mera hemma där än på kommunledningskontoret. Hela vår nuvarande förvaltning jobbar med service. Det är vår gemensamma nämnare att ge god service. Servicenämndens presidium delar personalens positiva uppfattning. Miljö och Samhällsbyggnad På stadsbyggnad (bygglov) har det lyfts fram att ansvarsfördelningen mellan Miljö och Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret har blivit tydligare och att detta förbättrat arbetsmiljön. En annan förbättring är att avdelningen fått över GIS-tjänsten, vilket har förenklat arbetet mycket. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tycker att förvaltningen nu kan ha större fokus på bygglovssidan. Vad har inte blivit effektivare/inte utvecklats i enlighet med uppdraget? Har något blivit sämre? Vad har blivit sämre i arbetsmiljön efter förändringen? Generellt Såväl hos personalen på tillväxtavdelningen som hos övriga intervjuade har lyfts fram att genomförandet av omorganisationen inte sköttes bra. Den skulle inte ha dragits igång innan den nye chefen var på plats, tycker många. Det blev en nergång under väntetiden och styrfarten tappades. Detta påverkade både produktionen, t ex av planer, och arbetsmiljön. Det fanns synpunkter om att informationen var otillräcklig/otydlig under genomförandeprocessen. Alla förstod inte syftet med förändringen och kände sig då inte delaktiga. Processen gick för snabbt och var inte tillräckligt genomtänkt. Till exempel missades det att planenheten bytte förvaltning och kom till en helt ny kultur med annan syn på intro- 3 (7)

4 duktion/det sociala mottagandet. Informationen upplevdes bristfällig även till enskilda berörda personer där den inte var tillräckligt konkret och tydlig. Det fanns medarbetare som mådde dåligt under genomförandet. En annan uppfattning som många för fram är att uppföljningen görs för tidigt. Den nye chefen har bara varit på plats sedan augusti. Tillväxtavdelningen På tillväxtavdelningen tycker flertalet att eftersom där finns spretiga kompetenser blir det alltför krävande för chefen. Han har inte tillräcklig tid för medarbetarna och kan vara svår att få tag i. Detta kan medföra att han blir en flaskhals/bromskloss för dem. Det finns förslag från såväl medarbetarna som från chefen själv om att se över möjligheterna för en utökad delegering. En del tycker att det inte är riktigt genomtänkt kring vilka målgrupper avdelningen har och vilka kompetenser som behövs. De kompetenser som flertalet saknar är kommunikation och miljö. Den allmänna meningen på avdelningen är att startprocessen är över och att det nu måste bli mindre diskussion och mera handling enligt det nya arbetssättet. Samtliga lyfter fram att det är mycket negativt att man sitter i spridda lokaler och inte heller har tillgång till spontana mötesplatser. Detta motverkar i hög grad möjligheterna för det nya arbetssättet. Det tycks från flera håll att samarbetet inom kommunledningskontoret behöver bli bättre. Det är för mycket stuprörstänkande nu. Det framförs också att pressen på avdelningen är hård. Många av kommunens mål är kopplade hit. Medborgarcentrum Medborgarcentrums personal tycker att verksamheten har blivit för spretig sedan omorganisationen, även lokalmässigt. Chefen har inte lika mycket tid för medarbetarna nu som tidigare. Medarbetarna saknar också information, t ex om alla de uppföljningar som görs av verksamheten. De nya uppgifter som tas över från förvaltningarna innebär hantering av nya datasystem, vilket är stressande. Det är för kort framförhållning. 4 (7)

5 Politikerna i servicenämnden tycker att det är negativt med anslagsbudget när man vill utveckla verksamheten. Miljö och Samhällsbyggnad Från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, och från tjänstemännen, framförs att man har en bristande insyn i planarbetet vilket försvårar det egna arbetet. Att skilja plan och bygglov har blivit sämre tycker en del. Informationen från planenheten måste bli bättre och få en struktur. Även samarbetet måste struktureras bättre. Informationsenheten Det har under intervjuerna kommit synpunkter från olika håll angående informationsenheten. Många tycker att det i kommunen ska finnas en egen kommunikationsavdelning (på kommunledningskontoret) med egen chef. Personalen på medborgarcentrum och informationsenheten upplever att de tappat en hel del av det spontana informationsutbytet som de tidigare tyckt var positivt. Vad behöver avdelningen nu fokusera på för att lyckas med uppdraget? Vilka förbättringsområden kan finnas framöver? Förslag på förbättringsåtgärder vad gäller arbetsmiljön framöver? Generellt Förslag vad gäller genomförande av omorganisationer/förändringsprocesser framöver har framförts i intervjuerna. Man pekar på att en bättre framförhållning och planering måste finnas. Tydlig och regelbunden information är en avgörande faktor här. Det är viktigt med bra förankringsarbete vid framtida förändringar så att delaktigheten och förståelsen blir så stor som möjligt. Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen är en avdelning med mycket spretiga verksamhetsområden. Det har kommit förslag från ett antal håll om att se över kompetensuppsättningen i avdelningen. Ska alla nuvarande kompetenser finnas kvar? Medarbetarna på tillväxtavdelningen anser att såväl kommunikations- som miljökompetens saknas. 5 (7)

6 Medarbetarna på tillväxtavdelningen, och även andra intervjuade, anser att tid måste frigöras för chefen så att han kan vara mera tillgänglig för sina medarbetare och också ha mera tid för utvecklingsarbetet. Det finns förslag om såväl ökad delegering i någon form som om en biträdande/assistent till honom. Administrativt stöd efterlyses också för avdelningen. Det poängteras från de som arbetar på avdelningen att det är nu som chefens goda start av avdelningen ska fullföljas och lyftas från diskussion till handling. Arbetssättet ska få fullt genomslag. Arbetet med översiktsplan och detaljplaner ska fullföljas. Det är grunden i tillväxtarbetet. I detta arbete är det viktigt att ha fokus på att de mjuka frågorna integreras. Arbetet med en verksamhetsplan måste fullföljas så att alla får större kunskap om alla områden och så att det blir en tydlig rollfördelning. Det bör även vara likartade processer vem som än handlägger ett ärende. Riktlinjer och rutiner för processerna behöver tas fram. Det bör diskuteras fram hur samarbetet mellan tillväxtavdelningen och övriga kommunala verksamheter ska se ut. Det bör, som någon uttryckte det, finnas ett flow mellan dem. Kommunstyrelsens presidium poängterar att all kompetens i kommunen ska användas. Samtliga på tillväxtavdelningen trycker hårt på behovet av samlokalisering och av informella mötesplatser/gemensamma utrymmen. Men det får inte bli den lokal som råkar vara ledig. Lösningen måste utgå från behoven och vara genomtänkt. Flera intervjuade tar upp att de anser att samarbetet inom kommunledningskontoret måste bli bättre. Det är för mycket av stuprörstänkande nu och inte så integrerat mot samma mål. Medborgarcentrum Medborgarcentrums personal önskar att deras verksamhet (inklusive tolkförmedling, konsumentvägledning och bilpool) renodlas och att lokalerna samlas bättre. Chefen kan då lägga större fokus på utveckling av medborgarcentrum och ha mera tid för medarbetarna. De vill också ha en större delaktighet i arbetet med hur medborgarcentrum ska se ut framåt. Även en bättre koppling till informationsenheten, ett bättre informationsutbyte önskas. Miljö och Samhällsbyggnad Från Miljö och Samhällsbyggnad lyfts behovet av bättre information om detaljplaner från tillväxtavdelningen och en bättre samarbetsstruktur. Förslag fanns om mötesplats, kanske digital. Även här önskades samlade lokaler inom respektive område, såväl för tillväxtavdelning som för stadsbyggnad (bygglov). Vikten av framförhållning framhölls om det nu gemensamma arkivet ska delas. 6 (7)

7 Informationsenheten För informationsenheten föreslås från ett antal håll att den får en kommunikationschef och blir en egen avdelning på kommunledningskontoret. Medarbetarna på enheten vill även ha en bättre samarbetsstruktur med medborgarcentrum. Presidierna Kommunstyrelsens presidium tryckte särskilt på vikten av att hålla kvar den helhetsbild man fått genom tillväxtavdelningen. De tryckte även på vikten av bra förankringsarbete vid framtida förändringar och på att all kompetens i kommunen ska användas i olika processer. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium har behov av bättre information om stadsplaneringen för att kunna planera sin egen verksamhet, t ex investeringar. De efterlyser en bättre struktur för samarbetet mellan tillväxtavdelningen och stadsbyggnad (bygglov). Presidiet vill även att murarna mellan förvaltningar i bygglovsprocesser ska rivas genom att berörda ska vara med tidigare i processen. De fackliga organisationerna De fackliga organisationerna vill ha löpande information kring genomförandet av förändringsprocesser/omorganisationer i kommunen. 7 (7)

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer