Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2014/2015 1/16

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor Eva Svensson Vår vision Alla enheter på Realgymnasiet ska tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa och levandegöra en plan mot kränkande behandling. Vår vision är att alla, både personal och elever, ska känna sig välkomna till skolan och ha en god arbetsmiljö som främjar lärande. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet Elever är delaktiga i arbetet med att utveckla skolans plan mot kränkande behanling/likabehandlingsplan genom anonyma elevenkäter, klassrumsdiskussioner, enskilda samtal samt genom elevrådet. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavare har haft möjlighet att påverka skolans arbete mot kränkande behandling/likabehandlig genom att delta på föräldramöten, utvecklingssamtal, kontakt med mentor/kurator/skolsköterska/rektor. Personalens delaktighet Personal har deltagit i arbetet med att upprätta skolans plan mot kränkande behandlig/likabehandlingsplan via skolans trygghetsteam, genom anonyma personalenkäter, diskussioner på personalmöten och elevavstämningsmöten samt genom skolans elevhälsoteam. Förankring av planen Planen kommer att förankras hos personal på personalmöten samt via mail. Planen kommer att förankras hos elever på mentortider samt via mail. Planen kommer att förankras hos vårdnadshavare via mail. 2/16

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Vi har utvärderat vårt likabehandlingsarbete genom återkommande elevenkäter, APL-samordnares delaktighet, samtal i skolans trygghetsteam, elevhälsoteam, personalmöten och elevrådet. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledningen, elevhälsoteamet, APL-samordnare, personal och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Under läsåret 2013/2014 framkom det i skolsköterskans hälsosamtal, elevenkäter samt i mentorssamtal med elever och föräldrar att eleverna överlag känner sig trygga på skolan. I de grupper där det förekommit konflikter har trygghetsteamet haft samtal både enskilt och i grupp. Mentorerna har samtidigt jobbat med gruppstärkande övningar. Vår slutsats är att snabbt agerande och tät kontakt mellan elever, föräldrar och skola ger en god förutsättning för en bra skolmiljö. Vi behöver utveckla våra rutiner för att synligöra och implementera vårt likabehandlingsarbete hos våra APL-handledare och APLplatser. Vi har även kommit fram till att tydligare rutiner för vem som ska göra vad i akuta situationer samt i det förebyggande arbete önskas. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Elevenkäter, mentorssamtal med elever och föräldrar, diskussioner i personalgrupper, utvärdering från APL-samordnare, i elevrådet samt i trygghetsteamet och ledningsgruppen. för att årets plan utvärderas Rektor 3/16

4 Främjande insatser Namn Diskriminering gällande kön Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Kön Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats De vuxna föregår med gott exempel. Ett exempel är att inte prata om Hästtjejerna eller Äventyrskillarna trots att utbildningarna ibland är väldigt könsuppdelade. Vår inställning är vi talar till och om skolans elever som individer och inte utifrån kön. Samtal och diskussioner förs kring ämnet alla människors lika värde i projekt eller kurser som t ex samhällskunskap och svenska. Mentorerna tar också upp temat genus och jämställdhet under sina mentorstider. Detta sker löpande under läsåret. Genom att ta upp genusfrågor vill vi ge eleverna en chans att reflektera över uppfattningar om manligt och kvinnligt. Detta för att öka deras valmöjligheter vad gäller yrkesval och hur de vill vara som människor. Vår övertygelse är att det är viktigt att hålla dessa frågor levande särskilt då vi har utbildningar som kan uppfattas som kvinnliga eller manliga. Alla, trygghetsteamet Fortlöpande under läsåret Namn Diskriminering gällande könsidentitet och könsuttryk Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Könsidentitet eller könsuttryck Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Frågeställningar kring könsöverskridande identitet och könsuttryck tas upp i samband med sex- och samlevnadsundervisningen under maj månad. Lärarna ansvarar för att i undervisningen beröra och belysa ämnet. All personal ansvarar också för att uppmärksamma kränkande kommentarer elever emellan vad gäller kön och könsöverskridande identitet och uttryck. Även här är det viktigt att de vuxna föregår med gott exempel i sitt tal. Utifrån grundinställningen om alla människors lika värde är det viktigt att eleverna har rätt att vara som de är oavsett biologiskt kön. Alla, trygghetsteamet Fortlöpande under läsåret 4/16

5 Namn Diskriminering gällande etnisk tillhörighet och trosuppfattning Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Religion eller annan trosuppfattning Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Diskussioner ska föras kring dessa frågor i undervisningen, på mentortiden samt i samband med aktuella händelser. I religionsundervisningen tas dessa frågor upp och diskuteras. Eleverna som läser religion deltar i flera studiebesök på exempelvis judiska museet och Stockholms buddhistiska center. Om möjlighet finns besöker föreläsare med olika trosuppfattningar skolan under läsårets gång. Lärare, mentorer, rektor och trygghetsteamet. Fortlöpande under läsåret Namn Diskriminering gällande funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Det har framkommit under hälsosamtal och andra hälsoscreeningar kopplat till våra utbildningar att vi har en betydande andel elever med neuropsykiatriska funktionshinder. För att fånga upp dessa elever tidigt har vi utformat ett formulär som alla elever vid skolstart får fylla i och lämna till elevhälsan. Genom att kartlägga elevgruppen på det här viset är vår övertygelse att vi kan skapa en bättre utbildningssituation för de enskilda eleverna och en förståelse för deras behov. Det borde också hjälpa oss att motverka missförstånd och utanförskap, vilket leder till ett bättre arbetsklimat för gruppen som helhet. I formuläret får eleverna uppge om de har någon sjukdom, diagnos eller handikapp som vi på skolan bör ta hänsyn till. Skolsköterskan pratar i början av terminen enskilt med de elever som uppgett att de har någon diagnos för att identifiera deras behov av stöd. Tillsammans med eleven och dennes föräldrar beslutas om vilken information lärarna ska få kring elevens funktionshinder samt om något speciellt bör uppmärksammas i bemötandet av eleven. Skolsköterskan delar med sig av denna information till berörda lärare och elevhälsan. För elever där det är av vikt att klasskamraterna får information om dennes sjukdom har skolsköterskan tillsammans med eleven kommit till klassen och informerat om sjukdomen/funktionshindret och då också svarat på frågor. Vår erfarenhet är att detta skapat förståelse eleverna emellan och därigenom förebyggt utanförskap. Alla, skolsköterskan, trygghetsteamet Fortlöpande under läsåret 5/16

6 Namn Diskriminering gällande sexuell läggning Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Sexuell läggning Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Det är viktigt att alla elever och personal känner sig trygga oavsett sexuell läggning. I våra samtal med personalen, eleverna och i undervisningen tänker vi på att inte förutsätta att alla ser sig som heterosexuella eller kommer från en familj med en mamma och en pappa. Frågor om sexuell läggning tas upp som en del av sex- och samlevnadsundervisningen. I sex- och samlevnadsundervisningen försöker vi att tala om sexualitet utan att använda heteronormativa uttryck. I hälsosamtalen ges utrymme för frågor om sexualitet och preventivmedel oavsett sexuell läggning. Alla, trygghetsteamet, skolsköterskan Fortlöpande under läsåret. Namn Diskriminering gällande ålder Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Ålder Målet är att alla ska känna sig lika värda oberoende av ålder samt ha förståelse för de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Vi arbetar med integrering mellan årskurserna genom att t ex ha gemensamma aktivitetsdagar, frilufts- och idrottsdagar. Ambitionen är att ha en personal med blandade åldrar. Lärare, mentorer samt elevhälsan. Fortlöpande under läsåret 6/16

7 Kartläggning Kartläggningsmetoder På Realgymnasiet jobbar vi med att ha en nära relation med våra elever och i många fall också föräldrar/vårdnadshavare. Detta gör att vi lär känna våra elever på ett personligt plan och och får därför god insyn i deras vardag. Vi har genom enkäter, enskilda samtal, klass- och elevrådet, diskussioner i personalgruppen, ledningsgruppen, inriktningsansvariga/apl-samordnare samt med externa samarbetspartners kartlagt förekomsten av trakasserier och kränkande behandling och även gjort en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Vi har kartlagt elevunderlaget och vilka utmaningar vi kan ställas inför genom samtal med elever och vårdnadshavare, genom överlämningar från tidigare skolor, genom kontakt med andra professionella instanser som är eller har varit inblandade i elevernas skol- och hemsituation. Elever och vårdnadshavare får vid skolstart möjlighet att själva ge oss information om sådant som kan vara viktigt för oss som skola att veta och ta hänsyn till via ett elevhälsoformulär. Ledningsgruppen tillsammans med trygghetsteamet har kartlagt skolans lokaler. Detta för att genom personal/arbetsrumsfördelning, möblering samt andra fysiska åtgärder kunna förutse samt förebygga platser där kränkningar kan ske obemärkt. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har på mentorstider fått svara på frågor och tyckt till om sin arbetsmiljö, genom hälsosamtal samt via enkäter och klassråd/elevråd. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har fått svara på personalenkäter, i medarbetarsamtal samt på personalmöten. APL-samordnare, trygghetsteamet och elevhälsan har bidragit med information under kartläggningen. Resultat och analys Efter kartläggning av vårt elevunderlag är vi medvetna om att vi har elever med olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning och könsuttryck. Under detta läsår sker undervisning i två skilda huvudbyggnader. Rutiner för hur tryggheten upprätthålls i den nya lokalen behöver därför arbetas fram. Vi är medvetna om det ökande användandet av internet och sociala medier i diskriminerande och kränkande syfte. Vi behöver öka vår kunskap om hur vi ska hantera detta växande problem samt informera våra elever hur vi på Realgymnasiet, skollagen och samhället i övrigt ser på detta. Vi har klasser och grupperingar med återkommande konflikter och kränkningar. Vi har ett fåtal enskilda elever som hamnar i återkommande konflikter. Vi har många elever med tidigare erfarenheter av diskriminering och kränkande behandling. Detta vilket leder till att de mår dåligt, har låg självkänsla och lever med en inbyggd rädsla för att det ska hända igen. Vi har många elever med psykosociala problem vilket leder till hög frånvaro och låg motivation. Vi har många elever med neuropsykiatriska diagnoser vilket påverkar arbetsmiljön för samtliga och ställer höga krav på arbetet med att anpassa undervisningen och främja god arbetsro. Våra elever har stor del av sin utbildning förlagd i lokaler/anläggningar/miljöer utanför skolan genom APL och undervisning i inriktningskurser. I många situationer är därför utomstående personal inblandad i elevernas lärmiljö och behöver ha kunskap och vara delaktiga i skolans likabehandlingsarbete. Skolan måste ha tydliga rutiner, skriftligt material samt informationskanaler för att säkerställa elevernas trygghet och lika behandling även där. 7/16

8 Förebyggande åtgärder Namn Att motverka förekomsten av trakasserier riktade mot olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder sexuell läggning och könsuttryck. Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Vårt mål är att det inte ska förekomma trakasserier på grund av olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder sexuell läggning och könsuttryck i vår verksamhet. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever och personal två gånger per läsår. Vi jobbar med att belysa vikten av allas lika värde i vår dagliga verksamhet, i samtal på grupp- och individnivå samt på temadagar. Se även främjande åtgärder. All personal på skolan ska vara uppmärksamma på sitt språkbruk, bemötande och förhållningssätt gentemot elever och varandra så att detta främjar goda relationer i samtal och undervisning. Vi tror att kunskap och ökad medvetenhet om olikheter leder till större förståelse och tolerans hos både elever och personal. Undervisande lärare, elevhälsoteam, trygghetsteam, skolledning samt övrig personal Fortlöpande Namn Förebyggande arbete för att upprätthålla trygghet i den fysiska skolmiljön. Kränkande behandling Målet är att den fysiska skolmiljön ska motverka trakasserier och kränkande behandling. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever samt personal två gånger per läsår. Ledningen har tillsammans med personalen sett över skolans lokaler och kartlagt platser där elever kan vistas utan uppsikt och där kränkningar kan ske ostört. Vi har genom strategisk placering av lärarrum och arbetsplatser samt placering av elevskåp och uppehållsrum ökat våra möjlighet till överblick för det som händer i skolans lokaler. Personal ska synas i korridorer Personal håller uppsikt i skolans lokaler även på raster Genom att minska antalet platser där eleverna kan vistas utan vuxnas översyn anser vi att vi motarbetar möjligheter till kränkningar och trakasserier. Skolledning Fortlöpande samt inför större lokalförändringar 8/16

9 Namn Att motarbeta förekomsten av trakasserier och kränkande behandling på nätet och på sociala medier. Kränkande behandling Vårt mål är att det inte ska förekomma trakasserier på intenet samt på sociala medier. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever samt personal två gånger per läsår. Vi informerar elever och personal om och diskuterar kring det utbredda användandet av sociala medier och kopplingen till nätmobbing och kränkningar via internet och mobiltelefoni. Vi försöker hålla oss uppdaterade om nya sociala medier samt hur de fungerar och används. Vi informerar eleverna om att det som händer mellan elever på nätet och i sociala medier också omfattas av skollagen och att vi behandlar nätbaserade kränkningar på samma sätt som de som sker på själva skolan. Vi informerar eleverna om vart/vem de ska vända sig till ifall de utsätts för kränkande behandling på nätet och sociala medier. Genom att informera eleverna om hur vi som skola ser på och behandlar elevers eventuella kränkande behandlingar på nätet/sociala medier, så hoppas vi kunna förebygga att detta sker i större utsträckning. Mentorerna, all personal Fortlöpande 9/16

10 Namn Att motarbeta förekomsten av utanförskap. Kränkande behandling Vårt mål är att det inte ska förekomma utanförskap och att alla som önskar ska känna sig välkomna i grupperna de tillhör. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever samt personal två gånger per läsår. Mentorer arbetar med sammanhållning i klasserna genom olika övningar, samtal och ativiteter. Det är lärarens ansvar att se till att ingen känner sig utanför, ensam eller illa behandlad i någon undervisningssituation. I undervisningen ska samtliga elevers åsikter få vara viktiga, höras och komma fram så länge de inte är av kränkande karaktär. På elevhälsoteamets möten agerar man i enskilda elevärende Eftersom vårt problembaserade förhållningssätt till lärande innebär att elever måste interagera och samarbeta mot gemensamma mål, tränas goda relationer som verkar förebyggande. I arbetssättet blottläggs eventuella kränkande handlingar i ett tidigt skede. Vi informerar elever om att man kan vända sig till lärare, mentor, kurator, trygghetsteamet eller elevhälsoteamet om man upplever sig utanför, ensam eller illa behandlad. Genom att stärka eleverna på indvidnivå samtidigt som man arbetar med gruppövningar tror vi bidrar till tryggare elever och bättre sammanhållning i klasserna. Genom att lärare delar in eleverna i grupper, genom att använda sig av förutbestämd bordsplacering samt andra pegdagogiska knep motverkar vi utanförskap och känslan av ensamhet som finns hos vissa elever. Mentorer, lärare, kurator, skolsköterska, trygghetsteamet och elevhälsoteamet. Fortlöpande. 10/16

11 Namn Motverka att elever som tidigare utsatts för kränkande behandling och diskriminering ska leva i rädsla att bli utsatta igen. Kränkande behandling Vårt mål är att det inte ska förekomma trakasserier på skolan och att samtliga elever och personal ska känna sig trygga varje dag i vår skolmiljö. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, personalmöten, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever samt personal två gånger per läsår. Elever som tidigare utsatts för mobbing, utanförskap och kränkande behandling har möjlighet att ge denna information till skolan genom mentorssamtal, kuratorssamtal, hälsosamtal, enkäter och hälsoblanketter. Mentorer arbetar fortlöpande med sina klasser för att skapa gruppsammanhållning samt stärka självkänslan/självförtroende hos varje elev. Elever som vill erbjuds samtal med kurator där de kan få hjälp med att arbeta individuellt med att stärka sin självkänsla, prata om tidigare upplevelser och rädsla. Vi informerar elever om att man kan vända sig till lärare, mentor, kurator, trygghetsteamet eller elevhälsoteamet om man upplever sig utanför, ensam eller illa behandlad. Genom stärkt självkänsla, vuxenstöd, ett bra klimat i grupperna samt kontinueligt likabehandlingsarbete tror vi att man kan motarbeta utanförskap och därmed hjälpa elever som tidigare utsatts för kränkande behandlingar att känna sig mindre oroliga. Mentorer, lärare, kurator, skolsköterska, trygghetsteamet och elevhälsoteamet. Fortlöpande 11/16

12 Namn Att motverka att elever far illa utanför skolans verksamhet Kränkande behandling Vårt mål är att våra elever ska vara trygga och ha så goda förutsättningar som möjligt att klara sina studier. Uppföljning sker kontinuerligt via hälsosamtal, kuratorssamtal, mentorsamtal, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever två gånger per läsår. Om en lärare, mentorer eller annan personal på skolan uppmärksammar att en elev har hög frånvaro, låg studiemotivation eller verkar må dåligt förmedlas detta till elevhälsan, i första hand via elevens mentor. Vid behov erbjuds och uppmuntras eleven att prata med skolans skolsköterska eller kurator. Framkommer det större oro eller allvarliga omständigheter gäller anmälningsplikt. All personal på skolan omfattas av denna anmälningsplikt och är skyldig att gå vidare med sin oro till elevhälsan eller annan aktuell instans/myndighet. Ärenden som rör elevers hälsa och mående tas upp vid elevhälsoteamets möten varje vecka. Genom ett snabbt agerande och tydlig ärendegång ökar vår möjlighet att hjälpa elever som far illa utanför skolans verksamhet. Kurator, skolsköterska Fortlöpande 12/16

13 Namn Att motverka förekomsten av åtekommande konflikter Kränkande behandling Vårt mål är att konflikter ska hanteras snabbt och konstuktivt samt att eleverna i förlängningen ska lära sig hantera sina konfliktsituationer själva på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. Vårt mål är att förebygga återkommande konflikter. Uppföljning sker kontinuerligt av trygghetsteamet där rutiner utvärderas och revideras. Kompetensutveckling av all personal i konflikhantering via MedlingsCentrum. Tydlig rutin och ärendegång när konflikter uppstår. Se rutiner för akuta situationer. Lärarna har fått i uppdrag att, med pedagogiska metoder, jobba för att motverka konflikter i undervisningssituationer, tex genom förutbestämd bordsplacering, gruppindelningar, lektionsupplägg och planering. All personal på skolan ska vara uppmärksam på sitt eget språkbruk, bemötande och förhållningssätt gäntemot elever likväl gäntemot varandra. Detta främjar goda relationer i samtal och undervisning. Genom kunskap i konflikthantering blir personalen tryggare i sin roll som medlare vid en eventuell konfliktsituation. Personalen har i och med utbildningen fått redskap för att kunna hantera och förebygga att konflikter återuppstår samt tips hur man kan hjälpa och stödja eleverna att mer självständigt reda ut konfliktfyllda situationer. Tydliga rutiner leder till effektiv och opartisk hantering av akuta situationer. Genom att föregå med gott exempel visar vi våra elever hur man på ett konstruktivt sätt kan delta i en diskussion och reda ut meningskiljaktigheter. All personal ansvarar för det fortlöpande arbetet med konflikthantering. Trygghetsteamet i sammarbete med skolledingen ansvarar för rutiner vid konfliktsituationer. Lärarna har det pedagogiska ansvaret för undervisningen. Fortlöpade 13/16

14 Namn Förerbyggande arbete för att anpassa arbetsmiljön till elever med olika neuropsykiatriska diagnoser. Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Målet är att ví ska ha ett gott arbetsklimat där studiero och måluppfyllelse står i fokus. Vi har kartlagt vårt elevunderlag och resultatet visar att vi har en stor andel elever med olika neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik och inlärningssvårigheter. Detta gör att undervisningen samt undervisningsformerna måste anpassas så att samtliga elever känner sig sedda, trygga och kan utvecklas efter sina egna förutsättningar och mål. Personalen får av skolsköterska och det övriga i elevhälsoteamet information om elever med neuropsykiatriska diagnoser, dyslexi eller sjukdomar och hur dessa elever önskar bemötas. Detta sker regelbundet på elevavstämningsmöten varannan vecka samt vid behov på personalmöten. Detta följs upp regelbundet av elevhälsoteamet. Vi har via föreläsningar, personalmöten, information från elevhälsan samt via fortbildning ökat vår kunskap om elever med neuropsykiatriska diagnoser och annan problematik kopplad till inlärning. Mentorerna jobbar kontinuerligt med, följer upp och ger extra stöd åt elever som behöver vägledning i det sociala samspelet. Genom kartläggning och kunskap om elevunderlaget har vi kunnat anpassa undervisningen efter våra elevers olika behov. Lärare, mentorer och elevhälsan. Fortlöpande Namn Förebyggande arbete för att skolans likabehandlingsarbete även upprätthålls vid APL och annan verksamhet utanför skolans lokaler. Kränkande behandling Målet är att skolans arbete mot kränkande behandling/likabehandlingsplan ska vara väl förankrad hos alla externa samarbetspartners, till exempel vid APL. Målet är att eleverna ska känna sig trygga i lärmiljöer utanför skolans lokaler samt vara informerade om att skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan gäller även där. APL-samordnare jobbar med att förankra skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan hos våra APLhandledare samt säkrar att skolans krav på likabehandlingsarbete uppfylls även på arbetsplatserna. APL-samordnare ansvarar för att APL-handledare är uppdaterade med den mest aktuella planen och att de får information om eventuella förändringar i rutiner och/eller i skolans arbete med lika behandling. Våra elever har stor del av sin utbildning förlagd i lokaler/anläggningar/miljöer utanför skolan genom APL och undervisning i inriktningskurser. I många situationer är därför utomstående personal inblandad i elevernas lärmiljö och behöver ha kunskap och vara delaktiga i skolans likabehandlingsarbete. Skolan måste ha tydliga rutiner, skriftligt material samt informationskanaler för att säkerställa elevernas trygghet och lika behandling även där. APL-samordnare, trygghetsteamet, elevhälsoteamet APL-handledare skall informeras om skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan vid samarbetets start samt uppdateras löpande vid eventuella förändringar. 14/16

15 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen ska synas och agera i korridorer och uppehållsrum. Personalgruppen ska genom diskussions- och värdegrundsarbete tillsammas arbeta med en gemensam hållning kring hur vi markerar mot otrevlig jagrong och hårda ord. Eftersom vårt projekt/teambaserade förhållningsätt till lärande innebär att elever måste interagera och samarbeta mot gemensamma mål tränas goda relationer och eventuella kränkande handlingar kommer att kunna uppmärksammas i ett tidigt skede. Genom öppet och förtroendeingivande klimat, genom nära och naturlig kontakt mellan elev och mentor/elevhälsa får vi information om kränkande handlingar, utanförskap och groende konflikter och kan börja hantera dessa i ett tidigt skede. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor: Eva Svensson ( alt Trygghetsteamet: Eva Svensson ( alt Linda Hedberg ( alt. Rebecka Heijel, kurator ( alt. Sandra Schmid Karl Lindholm ( alt. Sara Wetzenstein Jenny Martinpelto Börnfelt Elevhälsa: Eva Svensson ( alt Linda Hedberg ( alt. Caroline Dahlgren ( alt. Anna Lindgren ( alt. Madeleine Oxalaryd ( alt. Ellenor Eriksson ( alt. Rebecka Heijel, kurator ( alt. Malin Ruuth, skolsköterska ( alt. Natalie Zack ( Mentorer: Linda Hedberg ( alt. Anna Lindgren ( alt. Caroline Dahlgren ( alt. Ellenor Eriksson ( alt. Madeleine Oxalaryd ( alt. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. Vid pågående kränkningssituation är all personal ålagd att markera och försöka avstyra och redan på plats reda ut händelsen. 2. Elev som utsätts för eller får kännedom om kränkning informerar någon i personalen som i sin tur informerar rektor samt skriver en händelserapport. Om kränkningen uppstår på APL plats skall APL-samordnare i första hand kontaktas och som i sin tur informerar rektor samt 15/16

16 skriver en händelserapport. Om ärendet berör en elev som upplever sig kränkt eller illa behandlad av personal får detta ej delegeras till annan utan information måste gå direkt till rektor. 3. Rektor samlar information om vad som har hänt, fattar beslut om åtgärd och vem som agerar samt meddelar huvudman. I direkt anslutning till kränkning sker: - samtal med den som är utsatt - samtal med den som utfört kränkningen/mobbningen er vid behov: - samtal med vårdnadshavare - samtal med andra berörda - information till berörda lärare - stödsamtal med kurator 4. De berörda i konflikten bör sedan, under rektor och kurator eller annan oberörd personals ledning, möta varandra. 5. Rektor tar beslut om vidare åtgärder. Dessa åtgärder kan vara: - Rektor kontaktar de involverade och en eventuell handlingsplan upprättas. - De inblandade erbjuds samtalsstöd hos skolsköterska/kurator. - Rektor gör vid behov en arbetsskadeanmälan rörande eleven och skickar denna till försäkringskassan. - Rektor avgör om anmälan till arbetsmiljöinspektionen eller socialstyrelsen skall göras. - Rektor förvarar löpande dokumentation. När så är lämpligt informerar rektor om händelsen till annan berörd personal och vårdnadshavare. Rektor kan delegera vissa uppgifter till annan personal. Den som anser sig vara utsatt för brott kan polisanmäla detta, antingen själv eller med hjälp av skolan. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 1. Elev som utsätts för kränkning av personal informerar rektor. Personal som får kännedom om kränkning enligt ovan informerar rektor. 2. Rektor samlar information om vad som hänt samt skriver händelserapport och fattar beslut om åtgärd. 3. Rektor samtalar med berörd elev. 4. Rektor samtalar med berörd personal. 5. Rektor följer upp vidtagna åtgärder. 6. Rektor ansvarar för uppföljning med berörd elev och vårdnadshavare. Den som anser sig vara utsatt för brott kan polisanmäla detta, antingen själv eller med hjälp av skolan. Rutiner för uppföljning Rektor för uppföljningsamtal och utvärderar åtgärderna med de inblandade så länge behov finns. Rektorn ansvarar för uppföljning av kränkningsärenden samt rapporterar till trygghetsteamet och elevhälsoteamet. Rutiner för dokumentation 1. Den som uppmärksammat/blivit uppmärksammad av en händelse upprättar en händelserapport. 2. Rektor ansvarar för att händelseförloppet, ärendegången, åtgärderna och uppföljningen dokumenteras i Realgymnasiets mall "Händelserapport-gällande både elever och personal". 3. Rektor förvarar löpande dokumentation 4. Rektor dokumenterar klagomål samt förbättringsåtgärder i den månatliga rektorsrapporten som skickas till affärsområdeschef och huvudman. Ansvarsförhållande All personal ansvarar för att anmäla kränkande beteende till rektor. Rektor ansvarar för att vidare åtgärder och uppföljning görs. Se ovan. Elevhälsan och trygghetsteamet följer kontinuerligt upp ärendena. 16/16

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Sundsvall Alla enheter på ska tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa och levandegöra sin plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan.

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet i Borås Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning Ansvariga för planen: Rektor

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer