Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2014/2015 1/16

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor Eva Svensson Vår vision Alla enheter på Realgymnasiet ska tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa och levandegöra en plan mot kränkande behandling. Vår vision är att alla, både personal och elever, ska känna sig välkomna till skolan och ha en god arbetsmiljö som främjar lärande. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet Elever är delaktiga i arbetet med att utveckla skolans plan mot kränkande behanling/likabehandlingsplan genom anonyma elevenkäter, klassrumsdiskussioner, enskilda samtal samt genom elevrådet. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavare har haft möjlighet att påverka skolans arbete mot kränkande behandling/likabehandlig genom att delta på föräldramöten, utvecklingssamtal, kontakt med mentor/kurator/skolsköterska/rektor. Personalens delaktighet Personal har deltagit i arbetet med att upprätta skolans plan mot kränkande behandlig/likabehandlingsplan via skolans trygghetsteam, genom anonyma personalenkäter, diskussioner på personalmöten och elevavstämningsmöten samt genom skolans elevhälsoteam. Förankring av planen Planen kommer att förankras hos personal på personalmöten samt via mail. Planen kommer att förankras hos elever på mentortider samt via mail. Planen kommer att förankras hos vårdnadshavare via mail. 2/16

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Vi har utvärderat vårt likabehandlingsarbete genom återkommande elevenkäter, APL-samordnares delaktighet, samtal i skolans trygghetsteam, elevhälsoteam, personalmöten och elevrådet. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Skolledningen, elevhälsoteamet, APL-samordnare, personal och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Under läsåret 2013/2014 framkom det i skolsköterskans hälsosamtal, elevenkäter samt i mentorssamtal med elever och föräldrar att eleverna överlag känner sig trygga på skolan. I de grupper där det förekommit konflikter har trygghetsteamet haft samtal både enskilt och i grupp. Mentorerna har samtidigt jobbat med gruppstärkande övningar. Vår slutsats är att snabbt agerande och tät kontakt mellan elever, föräldrar och skola ger en god förutsättning för en bra skolmiljö. Vi behöver utveckla våra rutiner för att synligöra och implementera vårt likabehandlingsarbete hos våra APL-handledare och APLplatser. Vi har även kommit fram till att tydligare rutiner för vem som ska göra vad i akuta situationer samt i det förebyggande arbete önskas. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Elevenkäter, mentorssamtal med elever och föräldrar, diskussioner i personalgrupper, utvärdering från APL-samordnare, i elevrådet samt i trygghetsteamet och ledningsgruppen. för att årets plan utvärderas Rektor 3/16

4 Främjande insatser Namn Diskriminering gällande kön Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Kön Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats De vuxna föregår med gott exempel. Ett exempel är att inte prata om Hästtjejerna eller Äventyrskillarna trots att utbildningarna ibland är väldigt könsuppdelade. Vår inställning är vi talar till och om skolans elever som individer och inte utifrån kön. Samtal och diskussioner förs kring ämnet alla människors lika värde i projekt eller kurser som t ex samhällskunskap och svenska. Mentorerna tar också upp temat genus och jämställdhet under sina mentorstider. Detta sker löpande under läsåret. Genom att ta upp genusfrågor vill vi ge eleverna en chans att reflektera över uppfattningar om manligt och kvinnligt. Detta för att öka deras valmöjligheter vad gäller yrkesval och hur de vill vara som människor. Vår övertygelse är att det är viktigt att hålla dessa frågor levande särskilt då vi har utbildningar som kan uppfattas som kvinnliga eller manliga. Alla, trygghetsteamet Fortlöpande under läsåret Namn Diskriminering gällande könsidentitet och könsuttryk Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Könsidentitet eller könsuttryck Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Frågeställningar kring könsöverskridande identitet och könsuttryck tas upp i samband med sex- och samlevnadsundervisningen under maj månad. Lärarna ansvarar för att i undervisningen beröra och belysa ämnet. All personal ansvarar också för att uppmärksamma kränkande kommentarer elever emellan vad gäller kön och könsöverskridande identitet och uttryck. Även här är det viktigt att de vuxna föregår med gott exempel i sitt tal. Utifrån grundinställningen om alla människors lika värde är det viktigt att eleverna har rätt att vara som de är oavsett biologiskt kön. Alla, trygghetsteamet Fortlöpande under läsåret 4/16

5 Namn Diskriminering gällande etnisk tillhörighet och trosuppfattning Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Religion eller annan trosuppfattning Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Diskussioner ska föras kring dessa frågor i undervisningen, på mentortiden samt i samband med aktuella händelser. I religionsundervisningen tas dessa frågor upp och diskuteras. Eleverna som läser religion deltar i flera studiebesök på exempelvis judiska museet och Stockholms buddhistiska center. Om möjlighet finns besöker föreläsare med olika trosuppfattningar skolan under läsårets gång. Lärare, mentorer, rektor och trygghetsteamet. Fortlöpande under läsåret Namn Diskriminering gällande funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Det har framkommit under hälsosamtal och andra hälsoscreeningar kopplat till våra utbildningar att vi har en betydande andel elever med neuropsykiatriska funktionshinder. För att fånga upp dessa elever tidigt har vi utformat ett formulär som alla elever vid skolstart får fylla i och lämna till elevhälsan. Genom att kartlägga elevgruppen på det här viset är vår övertygelse att vi kan skapa en bättre utbildningssituation för de enskilda eleverna och en förståelse för deras behov. Det borde också hjälpa oss att motverka missförstånd och utanförskap, vilket leder till ett bättre arbetsklimat för gruppen som helhet. I formuläret får eleverna uppge om de har någon sjukdom, diagnos eller handikapp som vi på skolan bör ta hänsyn till. Skolsköterskan pratar i början av terminen enskilt med de elever som uppgett att de har någon diagnos för att identifiera deras behov av stöd. Tillsammans med eleven och dennes föräldrar beslutas om vilken information lärarna ska få kring elevens funktionshinder samt om något speciellt bör uppmärksammas i bemötandet av eleven. Skolsköterskan delar med sig av denna information till berörda lärare och elevhälsan. För elever där det är av vikt att klasskamraterna får information om dennes sjukdom har skolsköterskan tillsammans med eleven kommit till klassen och informerat om sjukdomen/funktionshindret och då också svarat på frågor. Vår erfarenhet är att detta skapat förståelse eleverna emellan och därigenom förebyggt utanförskap. Alla, skolsköterskan, trygghetsteamet Fortlöpande under läsåret 5/16

6 Namn Diskriminering gällande sexuell läggning Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Sexuell läggning Målet är att alla ska känna sig lika värda samt ha förståelse och kunskap om de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Det är viktigt att alla elever och personal känner sig trygga oavsett sexuell läggning. I våra samtal med personalen, eleverna och i undervisningen tänker vi på att inte förutsätta att alla ser sig som heterosexuella eller kommer från en familj med en mamma och en pappa. Frågor om sexuell läggning tas upp som en del av sex- och samlevnadsundervisningen. I sex- och samlevnadsundervisningen försöker vi att tala om sexualitet utan att använda heteronormativa uttryck. I hälsosamtalen ges utrymme för frågor om sexualitet och preventivmedel oavsett sexuell läggning. Alla, trygghetsteamet, skolsköterskan Fortlöpande under läsåret. Namn Diskriminering gällande ålder Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Ålder Målet är att alla ska känna sig lika värda oberoende av ålder samt ha förståelse för de olikheter som kan förekomma. Uppföljning via elevenkäter under läsåret samt i grupp- och enskilda diskussioner. Insats Vi arbetar med integrering mellan årskurserna genom att t ex ha gemensamma aktivitetsdagar, frilufts- och idrottsdagar. Ambitionen är att ha en personal med blandade åldrar. Lärare, mentorer samt elevhälsan. Fortlöpande under läsåret 6/16

7 Kartläggning Kartläggningsmetoder På Realgymnasiet jobbar vi med att ha en nära relation med våra elever och i många fall också föräldrar/vårdnadshavare. Detta gör att vi lär känna våra elever på ett personligt plan och och får därför god insyn i deras vardag. Vi har genom enkäter, enskilda samtal, klass- och elevrådet, diskussioner i personalgruppen, ledningsgruppen, inriktningsansvariga/apl-samordnare samt med externa samarbetspartners kartlagt förekomsten av trakasserier och kränkande behandling och även gjort en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Vi har kartlagt elevunderlaget och vilka utmaningar vi kan ställas inför genom samtal med elever och vårdnadshavare, genom överlämningar från tidigare skolor, genom kontakt med andra professionella instanser som är eller har varit inblandade i elevernas skol- och hemsituation. Elever och vårdnadshavare får vid skolstart möjlighet att själva ge oss information om sådant som kan vara viktigt för oss som skola att veta och ta hänsyn till via ett elevhälsoformulär. Ledningsgruppen tillsammans med trygghetsteamet har kartlagt skolans lokaler. Detta för att genom personal/arbetsrumsfördelning, möblering samt andra fysiska åtgärder kunna förutse samt förebygga platser där kränkningar kan ske obemärkt. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har på mentorstider fått svara på frågor och tyckt till om sin arbetsmiljö, genom hälsosamtal samt via enkäter och klassråd/elevråd. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har fått svara på personalenkäter, i medarbetarsamtal samt på personalmöten. APL-samordnare, trygghetsteamet och elevhälsan har bidragit med information under kartläggningen. Resultat och analys Efter kartläggning av vårt elevunderlag är vi medvetna om att vi har elever med olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning och könsuttryck. Under detta läsår sker undervisning i två skilda huvudbyggnader. Rutiner för hur tryggheten upprätthålls i den nya lokalen behöver därför arbetas fram. Vi är medvetna om det ökande användandet av internet och sociala medier i diskriminerande och kränkande syfte. Vi behöver öka vår kunskap om hur vi ska hantera detta växande problem samt informera våra elever hur vi på Realgymnasiet, skollagen och samhället i övrigt ser på detta. Vi har klasser och grupperingar med återkommande konflikter och kränkningar. Vi har ett fåtal enskilda elever som hamnar i återkommande konflikter. Vi har många elever med tidigare erfarenheter av diskriminering och kränkande behandling. Detta vilket leder till att de mår dåligt, har låg självkänsla och lever med en inbyggd rädsla för att det ska hända igen. Vi har många elever med psykosociala problem vilket leder till hög frånvaro och låg motivation. Vi har många elever med neuropsykiatriska diagnoser vilket påverkar arbetsmiljön för samtliga och ställer höga krav på arbetet med att anpassa undervisningen och främja god arbetsro. Våra elever har stor del av sin utbildning förlagd i lokaler/anläggningar/miljöer utanför skolan genom APL och undervisning i inriktningskurser. I många situationer är därför utomstående personal inblandad i elevernas lärmiljö och behöver ha kunskap och vara delaktiga i skolans likabehandlingsarbete. Skolan måste ha tydliga rutiner, skriftligt material samt informationskanaler för att säkerställa elevernas trygghet och lika behandling även där. 7/16

8 Förebyggande åtgärder Namn Att motverka förekomsten av trakasserier riktade mot olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder sexuell läggning och könsuttryck. Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Vårt mål är att det inte ska förekomma trakasserier på grund av olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder sexuell läggning och könsuttryck i vår verksamhet. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever och personal två gånger per läsår. Vi jobbar med att belysa vikten av allas lika värde i vår dagliga verksamhet, i samtal på grupp- och individnivå samt på temadagar. Se även främjande åtgärder. All personal på skolan ska vara uppmärksamma på sitt språkbruk, bemötande och förhållningssätt gentemot elever och varandra så att detta främjar goda relationer i samtal och undervisning. Vi tror att kunskap och ökad medvetenhet om olikheter leder till större förståelse och tolerans hos både elever och personal. Undervisande lärare, elevhälsoteam, trygghetsteam, skolledning samt övrig personal Fortlöpande Namn Förebyggande arbete för att upprätthålla trygghet i den fysiska skolmiljön. Kränkande behandling Målet är att den fysiska skolmiljön ska motverka trakasserier och kränkande behandling. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever samt personal två gånger per läsår. Ledningen har tillsammans med personalen sett över skolans lokaler och kartlagt platser där elever kan vistas utan uppsikt och där kränkningar kan ske ostört. Vi har genom strategisk placering av lärarrum och arbetsplatser samt placering av elevskåp och uppehållsrum ökat våra möjlighet till överblick för det som händer i skolans lokaler. Personal ska synas i korridorer Personal håller uppsikt i skolans lokaler även på raster Genom att minska antalet platser där eleverna kan vistas utan vuxnas översyn anser vi att vi motarbetar möjligheter till kränkningar och trakasserier. Skolledning Fortlöpande samt inför större lokalförändringar 8/16

9 Namn Att motarbeta förekomsten av trakasserier och kränkande behandling på nätet och på sociala medier. Kränkande behandling Vårt mål är att det inte ska förekomma trakasserier på intenet samt på sociala medier. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever samt personal två gånger per läsår. Vi informerar elever och personal om och diskuterar kring det utbredda användandet av sociala medier och kopplingen till nätmobbing och kränkningar via internet och mobiltelefoni. Vi försöker hålla oss uppdaterade om nya sociala medier samt hur de fungerar och används. Vi informerar eleverna om att det som händer mellan elever på nätet och i sociala medier också omfattas av skollagen och att vi behandlar nätbaserade kränkningar på samma sätt som de som sker på själva skolan. Vi informerar eleverna om vart/vem de ska vända sig till ifall de utsätts för kränkande behandling på nätet och sociala medier. Genom att informera eleverna om hur vi som skola ser på och behandlar elevers eventuella kränkande behandlingar på nätet/sociala medier, så hoppas vi kunna förebygga att detta sker i större utsträckning. Mentorerna, all personal Fortlöpande 9/16

10 Namn Att motarbeta förekomsten av utanförskap. Kränkande behandling Vårt mål är att det inte ska förekomma utanförskap och att alla som önskar ska känna sig välkomna i grupperna de tillhör. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever samt personal två gånger per läsår. Mentorer arbetar med sammanhållning i klasserna genom olika övningar, samtal och ativiteter. Det är lärarens ansvar att se till att ingen känner sig utanför, ensam eller illa behandlad i någon undervisningssituation. I undervisningen ska samtliga elevers åsikter få vara viktiga, höras och komma fram så länge de inte är av kränkande karaktär. På elevhälsoteamets möten agerar man i enskilda elevärende Eftersom vårt problembaserade förhållningssätt till lärande innebär att elever måste interagera och samarbeta mot gemensamma mål, tränas goda relationer som verkar förebyggande. I arbetssättet blottläggs eventuella kränkande handlingar i ett tidigt skede. Vi informerar elever om att man kan vända sig till lärare, mentor, kurator, trygghetsteamet eller elevhälsoteamet om man upplever sig utanför, ensam eller illa behandlad. Genom att stärka eleverna på indvidnivå samtidigt som man arbetar med gruppövningar tror vi bidrar till tryggare elever och bättre sammanhållning i klasserna. Genom att lärare delar in eleverna i grupper, genom att använda sig av förutbestämd bordsplacering samt andra pegdagogiska knep motverkar vi utanförskap och känslan av ensamhet som finns hos vissa elever. Mentorer, lärare, kurator, skolsköterska, trygghetsteamet och elevhälsoteamet. Fortlöpande. 10/16

11 Namn Motverka att elever som tidigare utsatts för kränkande behandling och diskriminering ska leva i rädsla att bli utsatta igen. Kränkande behandling Vårt mål är att det inte ska förekomma trakasserier på skolan och att samtliga elever och personal ska känna sig trygga varje dag i vår skolmiljö. Uppföljning sker kontinuerligt via klass- och elevråd, mentorsamtal, personalmöten, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever samt personal två gånger per läsår. Elever som tidigare utsatts för mobbing, utanförskap och kränkande behandling har möjlighet att ge denna information till skolan genom mentorssamtal, kuratorssamtal, hälsosamtal, enkäter och hälsoblanketter. Mentorer arbetar fortlöpande med sina klasser för att skapa gruppsammanhållning samt stärka självkänslan/självförtroende hos varje elev. Elever som vill erbjuds samtal med kurator där de kan få hjälp med att arbeta individuellt med att stärka sin självkänsla, prata om tidigare upplevelser och rädsla. Vi informerar elever om att man kan vända sig till lärare, mentor, kurator, trygghetsteamet eller elevhälsoteamet om man upplever sig utanför, ensam eller illa behandlad. Genom stärkt självkänsla, vuxenstöd, ett bra klimat i grupperna samt kontinueligt likabehandlingsarbete tror vi att man kan motarbeta utanförskap och därmed hjälpa elever som tidigare utsatts för kränkande behandlingar att känna sig mindre oroliga. Mentorer, lärare, kurator, skolsköterska, trygghetsteamet och elevhälsoteamet. Fortlöpande 11/16

12 Namn Att motverka att elever far illa utanför skolans verksamhet Kränkande behandling Vårt mål är att våra elever ska vara trygga och ha så goda förutsättningar som möjligt att klara sina studier. Uppföljning sker kontinuerligt via hälsosamtal, kuratorssamtal, mentorsamtal, elevhälsoteamet samt enkäter riktade till elever två gånger per läsår. Om en lärare, mentorer eller annan personal på skolan uppmärksammar att en elev har hög frånvaro, låg studiemotivation eller verkar må dåligt förmedlas detta till elevhälsan, i första hand via elevens mentor. Vid behov erbjuds och uppmuntras eleven att prata med skolans skolsköterska eller kurator. Framkommer det större oro eller allvarliga omständigheter gäller anmälningsplikt. All personal på skolan omfattas av denna anmälningsplikt och är skyldig att gå vidare med sin oro till elevhälsan eller annan aktuell instans/myndighet. Ärenden som rör elevers hälsa och mående tas upp vid elevhälsoteamets möten varje vecka. Genom ett snabbt agerande och tydlig ärendegång ökar vår möjlighet att hjälpa elever som far illa utanför skolans verksamhet. Kurator, skolsköterska Fortlöpande 12/16

13 Namn Att motverka förekomsten av åtekommande konflikter Kränkande behandling Vårt mål är att konflikter ska hanteras snabbt och konstuktivt samt att eleverna i förlängningen ska lära sig hantera sina konfliktsituationer själva på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. Vårt mål är att förebygga återkommande konflikter. Uppföljning sker kontinuerligt av trygghetsteamet där rutiner utvärderas och revideras. Kompetensutveckling av all personal i konflikhantering via MedlingsCentrum. Tydlig rutin och ärendegång när konflikter uppstår. Se rutiner för akuta situationer. Lärarna har fått i uppdrag att, med pedagogiska metoder, jobba för att motverka konflikter i undervisningssituationer, tex genom förutbestämd bordsplacering, gruppindelningar, lektionsupplägg och planering. All personal på skolan ska vara uppmärksam på sitt eget språkbruk, bemötande och förhållningssätt gäntemot elever likväl gäntemot varandra. Detta främjar goda relationer i samtal och undervisning. Genom kunskap i konflikthantering blir personalen tryggare i sin roll som medlare vid en eventuell konfliktsituation. Personalen har i och med utbildningen fått redskap för att kunna hantera och förebygga att konflikter återuppstår samt tips hur man kan hjälpa och stödja eleverna att mer självständigt reda ut konfliktfyllda situationer. Tydliga rutiner leder till effektiv och opartisk hantering av akuta situationer. Genom att föregå med gott exempel visar vi våra elever hur man på ett konstruktivt sätt kan delta i en diskussion och reda ut meningskiljaktigheter. All personal ansvarar för det fortlöpande arbetet med konflikthantering. Trygghetsteamet i sammarbete med skolledingen ansvarar för rutiner vid konfliktsituationer. Lärarna har det pedagogiska ansvaret för undervisningen. Fortlöpade 13/16

14 Namn Förerbyggande arbete för att anpassa arbetsmiljön till elever med olika neuropsykiatriska diagnoser. Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Målet är att ví ska ha ett gott arbetsklimat där studiero och måluppfyllelse står i fokus. Vi har kartlagt vårt elevunderlag och resultatet visar att vi har en stor andel elever med olika neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik och inlärningssvårigheter. Detta gör att undervisningen samt undervisningsformerna måste anpassas så att samtliga elever känner sig sedda, trygga och kan utvecklas efter sina egna förutsättningar och mål. Personalen får av skolsköterska och det övriga i elevhälsoteamet information om elever med neuropsykiatriska diagnoser, dyslexi eller sjukdomar och hur dessa elever önskar bemötas. Detta sker regelbundet på elevavstämningsmöten varannan vecka samt vid behov på personalmöten. Detta följs upp regelbundet av elevhälsoteamet. Vi har via föreläsningar, personalmöten, information från elevhälsan samt via fortbildning ökat vår kunskap om elever med neuropsykiatriska diagnoser och annan problematik kopplad till inlärning. Mentorerna jobbar kontinuerligt med, följer upp och ger extra stöd åt elever som behöver vägledning i det sociala samspelet. Genom kartläggning och kunskap om elevunderlaget har vi kunnat anpassa undervisningen efter våra elevers olika behov. Lärare, mentorer och elevhälsan. Fortlöpande Namn Förebyggande arbete för att skolans likabehandlingsarbete även upprätthålls vid APL och annan verksamhet utanför skolans lokaler. Kränkande behandling Målet är att skolans arbete mot kränkande behandling/likabehandlingsplan ska vara väl förankrad hos alla externa samarbetspartners, till exempel vid APL. Målet är att eleverna ska känna sig trygga i lärmiljöer utanför skolans lokaler samt vara informerade om att skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan gäller även där. APL-samordnare jobbar med att förankra skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan hos våra APLhandledare samt säkrar att skolans krav på likabehandlingsarbete uppfylls även på arbetsplatserna. APL-samordnare ansvarar för att APL-handledare är uppdaterade med den mest aktuella planen och att de får information om eventuella förändringar i rutiner och/eller i skolans arbete med lika behandling. Våra elever har stor del av sin utbildning förlagd i lokaler/anläggningar/miljöer utanför skolan genom APL och undervisning i inriktningskurser. I många situationer är därför utomstående personal inblandad i elevernas lärmiljö och behöver ha kunskap och vara delaktiga i skolans likabehandlingsarbete. Skolan måste ha tydliga rutiner, skriftligt material samt informationskanaler för att säkerställa elevernas trygghet och lika behandling även där. APL-samordnare, trygghetsteamet, elevhälsoteamet APL-handledare skall informeras om skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan vid samarbetets start samt uppdateras löpande vid eventuella förändringar. 14/16

15 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen ska synas och agera i korridorer och uppehållsrum. Personalgruppen ska genom diskussions- och värdegrundsarbete tillsammas arbeta med en gemensam hållning kring hur vi markerar mot otrevlig jagrong och hårda ord. Eftersom vårt projekt/teambaserade förhållningsätt till lärande innebär att elever måste interagera och samarbeta mot gemensamma mål tränas goda relationer och eventuella kränkande handlingar kommer att kunna uppmärksammas i ett tidigt skede. Genom öppet och förtroendeingivande klimat, genom nära och naturlig kontakt mellan elev och mentor/elevhälsa får vi information om kränkande handlingar, utanförskap och groende konflikter och kan börja hantera dessa i ett tidigt skede. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor: Eva Svensson ( alt Trygghetsteamet: Eva Svensson ( alt Linda Hedberg ( alt. Rebecka Heijel, kurator ( alt. Sandra Schmid Karl Lindholm ( alt. Sara Wetzenstein Jenny Martinpelto Börnfelt Elevhälsa: Eva Svensson ( alt Linda Hedberg ( alt. Caroline Dahlgren ( alt. Anna Lindgren ( alt. Madeleine Oxalaryd ( alt. Ellenor Eriksson ( alt. Rebecka Heijel, kurator ( alt. Malin Ruuth, skolsköterska ( alt. Natalie Zack ( Mentorer: Linda Hedberg ( alt. Anna Lindgren ( alt. Caroline Dahlgren ( alt. Ellenor Eriksson ( alt. Madeleine Oxalaryd ( alt. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. Vid pågående kränkningssituation är all personal ålagd att markera och försöka avstyra och redan på plats reda ut händelsen. 2. Elev som utsätts för eller får kännedom om kränkning informerar någon i personalen som i sin tur informerar rektor samt skriver en händelserapport. Om kränkningen uppstår på APL plats skall APL-samordnare i första hand kontaktas och som i sin tur informerar rektor samt 15/16

16 skriver en händelserapport. Om ärendet berör en elev som upplever sig kränkt eller illa behandlad av personal får detta ej delegeras till annan utan information måste gå direkt till rektor. 3. Rektor samlar information om vad som har hänt, fattar beslut om åtgärd och vem som agerar samt meddelar huvudman. I direkt anslutning till kränkning sker: - samtal med den som är utsatt - samtal med den som utfört kränkningen/mobbningen er vid behov: - samtal med vårdnadshavare - samtal med andra berörda - information till berörda lärare - stödsamtal med kurator 4. De berörda i konflikten bör sedan, under rektor och kurator eller annan oberörd personals ledning, möta varandra. 5. Rektor tar beslut om vidare åtgärder. Dessa åtgärder kan vara: - Rektor kontaktar de involverade och en eventuell handlingsplan upprättas. - De inblandade erbjuds samtalsstöd hos skolsköterska/kurator. - Rektor gör vid behov en arbetsskadeanmälan rörande eleven och skickar denna till försäkringskassan. - Rektor avgör om anmälan till arbetsmiljöinspektionen eller socialstyrelsen skall göras. - Rektor förvarar löpande dokumentation. När så är lämpligt informerar rektor om händelsen till annan berörd personal och vårdnadshavare. Rektor kan delegera vissa uppgifter till annan personal. Den som anser sig vara utsatt för brott kan polisanmäla detta, antingen själv eller med hjälp av skolan. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 1. Elev som utsätts för kränkning av personal informerar rektor. Personal som får kännedom om kränkning enligt ovan informerar rektor. 2. Rektor samlar information om vad som hänt samt skriver händelserapport och fattar beslut om åtgärd. 3. Rektor samtalar med berörd elev. 4. Rektor samtalar med berörd personal. 5. Rektor följer upp vidtagna åtgärder. 6. Rektor ansvarar för uppföljning med berörd elev och vårdnadshavare. Den som anser sig vara utsatt för brott kan polisanmäla detta, antingen själv eller med hjälp av skolan. Rutiner för uppföljning Rektor för uppföljningsamtal och utvärderar åtgärderna med de inblandade så länge behov finns. Rektorn ansvarar för uppföljning av kränkningsärenden samt rapporterar till trygghetsteamet och elevhälsoteamet. Rutiner för dokumentation 1. Den som uppmärksammat/blivit uppmärksammad av en händelse upprättar en händelserapport. 2. Rektor ansvarar för att händelseförloppet, ärendegången, åtgärderna och uppföljningen dokumenteras i Realgymnasiets mall "Händelserapport-gällande både elever och personal". 3. Rektor förvarar löpande dokumentation 4. Rektor dokumenterar klagomål samt förbättringsåtgärder i den månatliga rektorsrapporten som skickas till affärsområdeschef och huvudman. Ansvarsförhållande All personal ansvarar för att anmäla kränkande beteende till rektor. Rektor ansvarar för att vidare åtgärder och uppföljning görs. Se ovan. Elevhälsan och trygghetsteamet följer kontinuerligt upp ärendena. 16/16

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2015/2016 1/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Realgymnasiet i Lunds plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Lunds plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet i Lunds plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med personal och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2013-2014 Göteborg Alla enheter på ska tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa och levandegöra sin plan mot kränkande behandling. Varje enhet ska

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Realgymnasiet Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Bie skola - läsåret 2015/2016 Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Arbetslaget

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan 2014-2015 Sundsvall Alla enheter på ska tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa och levandegöra sin plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan.

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola.

Läs mer

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Vår vision Vi vill arbeta för ett gott arbetsklimat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Förskolan Nykyrkas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Nykyrkas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Nykyrkas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

Råneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Råneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Råneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: HT16-VT17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola a för

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd. Opalen Ansvariga för planen Pedagogerna på Opalen Vår vision Vår vision är att föräldrar

Läs mer

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass, fritidshem samt särskola. Ansvariga för planen: Rektorerna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år

Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år Ansvariga

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal Vuxenutbildning, SFI Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer