Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor Maria Solérius i samråd med personal och elevhälsoteamet. Vår vision "Att ge så många ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan och i framtiden." På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, bristande tillgänglighet eller ålder. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet I enlighet med elevernas åsikter diskuteras och revideras likabehandlingsplanen som sedan delges vårdnadshavare på föräldramöte och via hemsidan. Eleverna på skolan deltar aktivt under våra likabehandlingsdagar [1], mentorstider och i elevråd för att diskutera likabehandling, ställningstagande och vad som ska prioriteras i planen. Alla elever gör årligen en attitydundersökning rörande sin trivsel på skolan vilken är nära sammanlänkad med målen i likabehandlingsplanen. [1] Likabehandlingsdagar är i denna text ett samlat begrepp för vårt arbete mot kränkande behandling och för mänskliga rättigheter och liknande. Exempel på det är Unga möter unga, RFSU, temadagar med kurator, mentor och annan personal samt Hej-projektet.

3 Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavare blir delaktiga genom att planen i aktuell form delges via välkomstbrevet vid terminsstart. Vårdnadshavarna uppmanas att läsa igenom den och komma med förslag till förändringar/förbättringar. Vid läsårets första föräldramöte ges ytterligare möjlighet att diskutera och kommentera planens innehåll. Då vi vill att planen ska vara ett levande dokument informerar vi vårdnadshavare att det är positivt med förslag till förbättringar även under läsåret. Planen finns tillgänglig i aktuell form på skolans hemsida. Personalens delaktighet Personalen planerar aktiviteter som rör både arbetslaget och eleverna, ibland gemensamt med elever och ibland inom arbetslaget. De leder det pedagogiska arbetet i klasserna och fångar upp och har möjlighet att leda diskussioner och tankar som uppstår i elevgrupperna. Personalen är också delaktiga i upprättandet av planen genom diskussioner om planen ledda av mentor. Inför sådana diskussioner reflekterar pedagogerna själva över behoven i respektive ämne. Alla på skolan ska vara uppmärksamma på språkbruk, bemötande och förhållningssätt mot varandra så att detta främjar goda relationer engagemang, positiv attityd och en trygg lärmiljö. Personalen arbetar kontinuerligt med elevvård under återkommande arbetslagsmöten. Förankring av planen Planen förankras genom att på mentorstider och lektioner jobba med trivsel och förebyggande av våld, hot och trakasserier. Eleverna ska känna till att vi har en likabehandlingsplan och vad den säger och vårdnadshavarna ska veta att den finns på skolans hemsida. Personalen jobbar med planen på arbetslagsmöten under ledning av representanter från EHTteamet. Skolsköterska och kurator och externa föreläsare utbildar i frågor som värdegrund, sex och samlevnad och droger/alkohol/tobak. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal med samtliga elever. Vidare arbetar eleverna med planen tillsammans med mentor.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Planen har utvärderats under v.2 av mentor, kurator, personalgrupp och rektor. Utvärderingen redovisas för elever och övrig personal under v.5. Då har elever och personal möjlighet att komma med ytterligare synpunkter som kan tas med som tillägg. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Personalgruppen, rektor och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Enkätresultat: Enligt skolinspektionens elevenkät känner sig de allra flesta eleverna trygga i skolan och de flesta känner även att skolan arbetar för att förhindra kränkningar. Det är dock inte samtliga elevers upplevelse och det är därför viktigt att dessa frågor även fortsatt är högt prioriterade på skolan. På frågor inom området elevhälsa ser vi att en del elever inte känner att det är ok att söka upp skolsköterska eller kurator om det inte hänt något särskilt. I enkäten ser vi också att studieron måste förbättras samt att frågor om jämställdhet mellan könen behöver lyftas. Personalen önskar mer fortbildning inom likabehandling och ser gärna att Elevhälsoteamet håller föreläsningar för arbetslaget i relevanta frågor gällande diskrimineringsgrunderna. De ser också en möjlighet att gå på olika externa utbildningsdagar för att sedan sprida det de lärt sig inom arbetslaget. Språkbruk: Det händer att elever använder ett hårt språkbruk med kränkande kommentarer i samtal med varandra. Skällsord blir lätt vardag om man inte ständigt uppmärksammar dem på vad de säger. Sociala medier: Vi ser att kränkningar på sociala medier ökar och där behöver vi bli bättre på att hitta vägar att uppmärksamma detta snabbt. Vi behöver också strategier för att handskas med problemet när det uppstår. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen har utvärderats under v.2 med mentor och personalgrupp inkl. rektor. Denna utvärdering redovisas för elever under v.5. Då har eleverna möjlighet att kommentera och komma med egna synpunkter. Dessa synpunkter kommer sedan att tas med i utformande i den nya planen. för att årets plan utvärderas Arbetslag och rektor

5 Främjande insatser Namn Såhär arbetar vi främjande för utesluta diskriminering gällande kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och könsuttryck Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning Skolan strävar efter ett öppet och tryggt klimat där elever och personal känner sig trygga oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck. Vi vill att alla på skolan är medvetna om innebörden av trakasserier och kränkande behandling och att ett respektfullt språkbruk och förhållningssätt till varandra är viktigt. Exempelvis är nedsättande uttryck kopplat till kön helt oacceptabelt. Skolan ska motverka stereotypa könsroller och elever och ska ha kunskaper om könsöverskridande identitet och könsuttryck. Insats Skolan arbetar aktivt med området i projektet Mänskliga rättigheter inom ramen för kurserna samhällskunskap 1a1 och naturkunskap 1a1. I religionskunskap 1 arbetar eleverna med hur religioner, trosuppfattning, etik och moral förhåller sig till kön. I engelska och svenska diskuteras området exempelvis via litteratur och andra medier. Skolans inriktningar är ibland väldigt könsuppdelade vilket gör att elever och personal måste vara medvetna om sitt språkbruk och dess konsekvenser. Det är viktigt att personal på skolan ifrågasätter normbilder som gör sig synliga på skolan, i undervisningen, i uppgifter och i vår omgivning, exempelvis kränkande språkbruk. Personal på skolan vara uppmärksamma på det klimat som råder på skolan samt det språkbruk som används. Personalen ska också vara lyhörd och arbeta för ökad insikt hos eleverna för vilket språkbruk som används och vad det kan ha för konsekvenser. Könsövergripande identitet och uttryck tas upp i samband med sex- och samlevnadsundervisningen, i projekt samt likabehandlingsdagar. Elever, personalgrupp och skolhälsovård. Pågående arbete under hela läsåret.

6 Namn Så här arbetar vi främjande för att motverka diskriminering gällande etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Skolan strävar efter ett öppet och tryggt klimat där elever och personal känner sig trygga oavsett vilken etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning de har. Vi vill att alla på skolan är medvetna om innebörden av trakasserier och kränkande behandling och att ett respektfullt språkbruk och förhållningssätt till varandra är viktigt. Exempelvis är nedsättande uttryck kopplat till etnicitet, religion eller annan trosuppfattning helt oacceptabelt. Skolan ska också motverka stereotypa porträtteringar som tillhör en viss etnicitet, religion eller annan trosuppfattning. Insats Skolan tillgodoser önskemål och behov som är kopplade till etnicitet, religion och annan trosuppfattning, exempelvis specialkost, eller ledighet för högtider. Vidare arbetar skolan aktivt med området i projektet Mänskliga rättigheter inom ramen för kurserna samhällskunskap 1a1 och naturkunskap 1a1. I religionskunskap 1 arbetar eleverna kontinuerligt med hur religioner, trosuppfattning, etik och moral förhåller sig till området. I engelska och svenska diskuteras området exempelvis via litteratur och andra medier. Skolans elevunderlag är ganska homogent när det gäller etnicitet, religion och trosuppfattning vilket gör att elever och personal måste vara medvetna om sitt språkbruk och dess konsekvenser. Det är viktigt att personal på skolan ifrågasätter normbilder som gör sig synliga på skolan, i undervisningen, i uppgifter och i vår omgivning, exempelvis kränkande språkbruk. Personal på skolan ska vara uppmärksamma på det klimat som råder på skolan samt det språkbruk som används. Personalen ska också vara lyhörd och arbeta för ökad insikt hos eleverna för vilket språkbruk som används och vad det kan ha för konsekvenser. Rektor, elever, personalgrupp och elevhälsoteam Pågående arbete under hela läsåret.

7 Namn Så här arbetar vi främjande för att motverka diskriminering gällande funktionshinder och bristande tillgänglighet. Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Målet är att ge alla elever de förutsättningar som behövs för att nå sina mål oavsett om/när mentala och fysiska funktionsnedsättningar finns och att medvetandegöra alla elever om att vi har olika förutsättningar och behov. Insats Att se över lokaler, miljöer som vi rör oss i samt även de hjälpmedel och anpassningar som är nödvändiga hos såväl elever som personal. En viktig del i det förebyggande arbetet är de hälsosamtal skolhälsovården genomför i årskurs 1 för att kartlägga behov. Även det brev som nya elever i årskurs 1 skriver för att berätta om sina behov används för att kartlägga eleverna. Breven vidarebefordras till arbetslag och elevteam vid behov. Personalen på skolan skall fortbildas inom aktuella områden (t.ex. Skräckslagen), se de funktionsnedsättningar som finns på skolan och i samråd med berörd person informera och sprida kunskap om detta. I sex- och samlevnadsundervisningen diskuteras rätten till sin sexualitet i förhållande till funktionsnedsättningar Rektor i samråd med personal samt elever. Pågående arbete under hela läsåret.

8 Namn Så här arbetar vi främjande för att förhindra diskriminering gällande ålder. Områden som berörs av insatsen Ålder Elever och personal ska aldrig känna sig diskriminerade utifrån ålder. För att säkerställa att målet uppfylls genomförs en trivselenkät 2 gånger/läsår där frågan behandlas. Insats Möten hålls där både personal och elever är deltagande på lika villkor. Det kan gälla exempelvis ambassadörsmöten eller möten om ordningsregler på skolan. Personalgrupp, mentorer och rektor. Pågående under hela läsåret.

9 Kartläggning Kartläggningsmetoder Elevenkäter genomförs 2ggr/läsår där frågor om diskriminering, mobbning, språkbruk, förtroende för lärare mm tas upp. Eleverna har kontinuerliga mentorssamtal, utvecklingssamtal med mentor, klassråd samt elevråd. Eleverna erbjuds hälsosamtal i åk1. Personal och elever arbetar gemensamt med Plan mot kränkande behandling.lokalerna ses över med avseende på tillgänglighet, trygghet och risk för kränkningar. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Genom enkätsvar och delaktighet i diskussion, både klassvis och enskilt. Hur personalen har involverats i kartläggningen I utvärderingar av enkäter samt i diskussioner om elevers trygghet och personalens trivsel. Resultat och analys Kartläggningen visar att: - vuxna behöver finnas i skolans korridorer och uppehållsrum för att stävja ett hårt språk elever emellan och för att främja trivsel och god stämning.- skolan är tillgänglig även för elever med funktionshinder. Lokalen saknar höga trösklar, det finns handikapptoalett, automatisk dörröppnare och hiss. Däremot behöver vi se över lunchsituationen om vi skulle få elever som har svårt att ta sig ut och äta på restaurang med övriga elever.- vi behöver tänka på jämställdhet mellan könen då vi har en mycket liten andel av våra elever som är pojkar. Det finns en risk att prata om hästtjejerna och äventyrskillarna.

10 Förebyggande åtgärder Namn Personal synlig i korridorer och elevutrymmen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Genom att ha personalnärvaro i elevutrymmena på skolan känner eleverna sig mer trygga, ett hårt språk kan förhindras och stämningen förblir god. Detta innebär också att mobbning och kränkningar förhindras och/eller uppmärksammas tidigt och korrekta åtgärder kan tas.resultatet följs upp genom enkäter, utvärderingar, mentorssamtal mm. Åtgärd Personalen rör sig i elevutrymmena och umgås med eleverna. Motivera åtgärd För att upprätthålla vårt trevliga klimat på skolan, dessutom har åtgärden visat sig effektiv sen tidigare. Rektor och hela personalgruppen. Pågående arbete under hela läsåret. Namn Åldersintegrerade möten Områden som berörs av åtgärden Ålder Målet är att eleverna ska få mer insikt i sin skolgång och begreppet elevdemokrati. Ett annat mål är att engagera dem i skolans utformning och marknadsföring. Åtgärd Ett par gånger per läsår ska elevrådsrepresentanter från alla klasser bjudas in till personalmöten där de får ta del av aktuell information från rektor och personalgruppen. Detta förmedlas sedan ut till klasserna. På skolan finns ett tätt samarbete mellan personal (kommunikatörer) och elever (elevambassadörer) när det gäller marknadsföring. Inför,

11 under och efter öppet hus, mässor och liknande är det elevambassadörerna som är drivande i utformning, planering och genomförande. Motivera åtgärd Syftet med elevers medverkan på personalmöten är att öka deras insikt i vad som pågår på skolan, att öka elevdemokratin och transparensen. Syftet med elevambassadörskapet är detsamma, men också en möjlighet för eleverna att känna ett större engagemang i skolan och dess verksamhet. Rektor, mentorer och kommunikatörer. Sker kontinuerligt under läsåret. Namn Fortbildning av personal Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Personalen behöver kontinuerlig fortbildning av elevhälsan, rektor och utomstående föreläsare inom flera områden för att kunna hålla det förebyggande och främjande arbetet levande. All personal behöver också kontinuerligt se över alla rutiner vid akuta händelser samt handlingsplaner, tillbudsrapporter och andra blanketter tillsammans med rektor för att känna trygghet i det främjande och förebyggande arbetet. Åtgärd Elevhälsoteamet gör tillsammans med arbetslaget upp en plan för fortbildning av personalen. Om någon deltar i en extern utbildning delar hen med sig till personalgruppen som gemensamt ansvarar för att ny kunskap implementeras i undervisningen där det finns behov av det. Motivera åtgärd För att snabbt kunna fånga upp de behov som finns bland elever och personal och jobba vidare med att tillgodose dessa behov och att verka för att skolans kärnvärden Trygghet, Utveckling, Team och framgång hålls levande. Rektor, elevhälsoteam och övrig personal.

12 Pågående arbete under hela läsåret. Namn Utvecklingssamtal Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Målet är att främja elevens personliga utveckling och att kunna upptäcka behov i god tid för att rätt åtgärder skyndsamt ska kunna anpassas efter behovet. Målet är också att så snart som möjligt få kännedom om det pågår kränkande eller annan nedsättande behandling, vantrivsel eller annat bland elever och personal och att skyndsamt kunna åtgärda det. Åtgärd Skolan erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin tillsammans med mentor där även vårdnadshavare erbjuds delta. Under utvecklingssamtalet ligger fokus på elevens personliga utveckling, trivsel, trygghet och studiesituation. Samtalet ger också möjlighet att diskutera alla områden. Motivera åtgärd Eleven ges möjlighet att påverka sin studiesituation och psykosociala miljö samt att få förtroende för en vuxen och ventilera eventuella tankar och frågor kring områdena ovan. Eventuella problem som uppstår eller behov som finns kan åtgärdas skyndsamt. Mentor Två gånger per läsår.

13 Namn Hälsosamtal åk.1 Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Vi har som mål att se varje elevs specifika behov, och forma en arbetsmiljö där varje individ blir uppmärksammad och känner sig trygg under sin gymnasietid. Elevhälsoteamet följer upp det som framkommer (och som inte är sekretessbelagt) under EHT-möten. Åtgärd Skolsköterska erbjuder ett inledande hälsosamtal med elev vid skolstart och kontinuerlig uppföljning är möjlig under läsåret där eventuell åtgärd i form av utredning eller anpassning utförs för att på bästa sätt tillgodose elevens behov. Motivera åtgärd Syftet är att kunna tillgodose elevernas behov och effektivisera åtgärder för att snabbt komma tillrätta med elevernas hälsa och välmående. Skolsköterskan Pågående under vt15

14 Namn Ordningsregler Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Varje elev ska känna sig trygg under sin studietid för att få ut så mycket som möjligt av sin sina studier. Vilket klimat vi vill ha i skolan i såväl klassrum som och kring övriga ytor på skolan, bestäms gemensamt på skolan mellan elever och personal. Även gemensamma åtgärder att vidta upprättas om ordningsreglerna inte efterföljs. Hur ordningsreglerna fungerar följs upp i enkäter, på klassråd och utvecklingssamtal. Åtgärd Tillsammans med mentorer diskuterar eleverna vad som är acceptabelt vad gäller tilltal och bemötande gentemot varandra med stöd av likabehandlingsplanen. Detta sker kontinuerligt under läsåret. Vid årets första elevrådsmöte kommer ordningsreglerna att tas upp för genomgång och eventuella kompletteringar. Motivera åtgärd Alla elever ska vara delaktiga i framtagandet av ordningsregler för att de ska kännas relevanta och därmed efterlevas. Mentorer, lärare, rektor och elever Pågående arbete under hela läsåret.

15 Rutiner för akuta situationer Policy En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). Skollagen, 6 kap 10 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Det ska råda nolltolerans på vår skola gällande alla former av trakasserier och kränkande behandling och personal rör sig i skolans lokaler och umgås med eleverna. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor Maria Solérius Mentor Annacarin Olsson Mentor Lisa Bäckman Mentor Sofia Bengtsson Skolsköterska Carina Gustavsson Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Åtgärder samma dag: 1. Om kränkningen pågår är all personal ålagda att markera och försöka avstyra den. 2. Den som uppmärksammat kränkningen meddelar omedelbart rektor och rektor meddelar mentor och berörda i arbetslaget och händelserapport upprättas. 3. Mentor för samtal med både den drabbade och förövaren vilka var och en får berätta sin version. Den i personalen som uppmärksammat händelsen deltar också. Behövs det kan oberoende åskådare till händelsen delta för att höra hur de upplevt händelsen. 4. De berörda i konflikten får sedan under mentors/kurators ledning möta varandra. De får då uttrycka sin version för den andre parten. Reglerna för detta möte är att de endast får använda former som jag upplever, jag känner och de måste vara tysta när den andre personen talar.

16 5. De berörda elevernas mentor kontaktar efter samtal såväl den drabbades som förövarens vårdnadshavare, med hänsyn tagen till om eleven är myndig/omyndig. 6. Mentor/kurator presenterar vid dagens slut, eller annan lämplig tidpunkt, vad som hänt och vad som framkommit för rektor. Tillsammans tar de beslut om vidare åtgärder. Rektor kan här i samråd med Elevhälsoteam besluta om elevhälsokonferens där eventuella ytterligare beslut tas rörande eleven, såsom skriftlig varning/avvisning/interimistisk avstängning, eller polisanmälan. 7. Elevvårdsteam dokumenterar förlopp och beslut. Anteckningar förs löpande under mötena med eleverna. Dokumentation sker med mallen "Utredning och åtgärder vid kränkning" där det framgår uppgifter om inblandade, tid och plats för det inträffade, vilka som kontaktats och om anmälan gjorts så framgår det till vilka. Vad som inträffat, eventuella skador och åtgärder framgår också. Åtgärder inom en vecka: 1. Elevhälsoteam eller rektor kontaktar de involverade och en eventuell handlingsplan upprättas. 2. De inblandade erbjuds samtalsstöd hos skolsköterska/kurator. 3. Elevhälsoteam eller rektor gör eventuellt en arbetsskadeanmälan rörande eleven och skickar denna till Försäkringskassan. 4. Elevhälsoteam eller rektor gör eventuellt en anmälan till Arbetsmiljöinspektionen eller socialstyrelsen. 5. Rektor förvarar löpande dokumentation. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Åtgärder samma dag 1a. Elev eller personal som uppmärksammat kränkningen anmäler omedelbart till rektor.1b. Elev som upplever sig eller känner sig kränkt kontaktar omedelbart mentor eller rektor. 2. Rektor underrättar huvudmannen om kränkningen och för enskilda samtal med de inblandade, som var och en får berätta sin version. 3. Rektor förvissar sig om att kontakt tagits med skyddsombud eller någon annan som arbetstagaren har förtroende för. Rektor lyssnar och dokumenterar. Arbetstagaren ombeds dokumentera. 4. Rektor kontaktar elevens vårdnadshavare, förklarar situationen och bjuder in till ett möte mellan rektor, arbetstagare, elev och dess vårdnadshavare. Detta för att tydliggöra den situation som varit. 5. Rektor ser till att ärendet dokumenterar i händelserapporten och delger åtgärder. Kränkningens art avgör vika åtgärder som ska vidtas. Tidpunkt för uppföljning fastställs. 6. Om en elev känner sig kränkt eller på annat sätt illa behandlad av personal får detta ärende inte delegeras utan måste gå direkt till rektor. Hjälp och stöd Den som utsatts för kränkning skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada. Samtliga inblandade ges möjlighet till samtal för stöd och bearbetning av rektor, handledare, psykolog, kurator eller annan person som man känner förtroende för.

17 Rutiner för uppföljning Rektor ansvarar för att minst två, vid behov fler, uppföljningssamtal äger rum med samtliga inblandade. Rektor ansvarar också för att eventuella åtgärdsprogram kopplade till händelsen följs upp så länge behov finns och tills kränkningarna upphört fullständigt. Även uppföljningarna ska dokumenteras i händelserapporten. Beroende på händelsens art och innehåll, så kan rektor delegera uppföljningen till annan personal. Rutiner för dokumentation Händelser och åtgärder dokumenteras löpande, dateras och förvaras hos rektor. Ansvarsförhållande Rektor ansvarar för att rutinerna i planen följs i övrigt ansvarar delaktig personal enligt rutinerna i planen.

Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med personal och

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor Vår vision Realgymnasiet ska utforma sin verksamhet så att den

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas

Läs mer

Kyrkskolans likabehandlingsplan

Kyrkskolans likabehandlingsplan Kyrkskolans likabehandlingsplan 2016-17 1(6) Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Kyrkskolan Från ht 2016 till vt 2017. Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 1/8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Bygg och Anläggning Läsår 2016/2017 2/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kohagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Arbetslagen för förskolan Kohagen avd Kohagen Ann Tjulander

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Sjo dalsgymnasiet plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Sjo dalsgymnasiet plan mot diskriminering och kra nkande behandling Sjo dalsgymnasiet plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2015-03-07 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Ansvariga för planen: Carin Alm, Laila Kangas, Karin Ström, Jenny

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Planen upprättad 2016-11-01 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer