Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015

2 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas delaktighet... 3 Personalens delaktighet... 3 Förankring av planen... 4 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning Kartläggningsmetoder Resultat och analys Förebyggande åtgärder Rutiner för akuta situationer... 19

3 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Ansvariga för planen Rektor: Mats Wermelin, biträdande rektor Anna Hellström och elevhälsoteamet (Eht). Vår vision Vår vision är att inkludera samtliga elever och personal i att de ska känna sig trygga i skolan. Vi vill eftersträva en arbetsmiljö som främjar utveckling och lärande i demokratisk och humanistisk anda, där upplevelsen känns reell. Alla på skolan ska agera så att dessa mål kan uppnås. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet Elevrepresentanter har möte med trygghetsteamet, kurator, mentor och skölsköterska, fyra gånger/läsår. Kuratorn presenterar planen för samtliga elever i september varje läsår. Eleverna uppmuntras att inkomma med feedback och förbättringsområden av planen under hela läsåret. Detta arbete sker under ledning av kurator i klassrummet en gång per läsår och löpande genom läsåret med elevrepresentanterna. Arbetsmiljö är en stående punkt när klasserna lyfter frågor under klassråd. Dessa frågor som eleverna har tas upp på personalmöte en gång i månaden genom elevrepresentanter. Två gånger per läsår genomförs en central elevenkät där kartläggning av förebyggande åtgärder är i fokus. Detta material ligger till grund för nulägesanalys och framtida förbättringsområden. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavare blir informerade på föräldramöte om planens innehåll och var den finns att läsa. Vårdnadshavare är välkomna att komma med feedback kring innehållet och kring förbättringsåtgärder under läsåret. I maj genomförs ett föräldramöte där vårdnadshavare har möjlighet att vara delaktiga i planen. Mötet kommer fokusera på planens innehåll, pågående läsår och förbättringsområden inför nästkommande läsår. Vårdnadshavare bjuds också in till seminarium om likabehandlingsplanen, där den diskuteras närmare. Alla vårdnadshavare bjuds in och planen skickas ut till alla. Personalens delaktighet Personal arbetar med likabehandling inom ämnen och hur konkretiseras under respektive diskrimineringsgrund. De är också delaktiga i revideringen av planen inför och under läsåret. Arbetet startar i juni varje läsår då planen utvärderas och revideras av personal och planen utvärderas och

4 revideras med elever i augusti och implementeras i september efter att ha presenterats på föräldramöte. Förankring av planen Kuratorn presenterar planen för samtliga klasser i augusti/september varje läsår. Vid detta tillfälle kommer eleverna fördjupa sig i de olika begrepp som finns i planen samt diskutera dessa och göra olika övningsexempel och få möjlighet att komma med förslag till planens innehåll. Planen förankras ytterligare genom att den följs upp genom träffar av elevrepresentanter och trygghetsteam pågående under läsåret.

5 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärdering av planen har skett i personalgruppen genom att vi tittat på de olika delarna och konkretiserat hur detta arbete kan bedrivas kommande år i bas med vad som redan stod i planen och mot hur det arbetet har fungerat. Planen skickas sen på remiss till personal och till elever samt till vårdnadshavare. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Kurator, mentorer, skolsköterska, lärare, elever och ledning. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 1. Mentorerna har haft mentorstid med samtal kring likabehandling vid behov. Detta kommer att fortsätta även detta läsår och det kommer även att finnas inplanerade tillfällen som tar upp enbart likabehandling. 2. Enkätundersökning kring kränkande behandling och diskriminering genomfördes och kommer genomföras pågående läsår 3. Arbetet med hur man markerar arbetar förebyggande och hur man markerar mot kränkande uttryck och jargong har fungerat bra gentemot eleverna. Detta bör skolan dock arbeta mer med under pågående läsår. 5. Elevrepresentanter har inte fungerat som beskrivet i planen. Inget elevskyddsombud har utsetts. Detta behöver vi arbeta mer systematisk med för att få igång detta arbete. 6. Samtliga punkter under rubriken "Fortlöpande i verksamheten" upplevs ha fungerat bra och står kvar Utvecklingsområden för likabehandlingsplanen har inkluderats i årets kvalitetsarbete; vår VP. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Efter skriftlig och/eller muntlig återkoppling från elever, föräldrar och personal ses planen över av EHT. Ett forum för diskussioner kommer att utformas inför utvärderingen där allas synpunkter tas tillvara. Implementeringen av dessa åsikter skall ske i den reviderade likabehandlingsplanen i juni månad. Återkoppling till elever och personal sker i uppstart av läsåret i augusti/september. Ansvarig för att årets plan utvärderas rektor och elevhälsoteamet

6 Främjande insatser Namn Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck Områden som berörs av insatsen Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Mål och uppföljning Vi vill ge eleverna kunskap och information vad gäller könsidentitet eller könsuttryck. Utifrån grundinställningen om alla människors lika värde är det viktigt att elever och personal känner att de har rätt att vara som de är oavsett biologiskt kön. All tid i skolan ska genomsyras av förhållningssättet att alla är lika värda oavsett könsidentitet eller könsuttryck Uppföljning genomförs under de 4 träffar som sker under läsåret med elevrepresentanter och trygghetsgruppen. Detta lyfts sedan med elevhälsoteamet. Insats All personal ansvarar för att uppmärksamma kommentarer elever emellan, som kan uppfattas diskriminerande när det gäller könsidentitet eller könsuttryck. Personalen på skolan ska alltid föregå med gott exempel både i tal och skrift. Under arbetslagsmötena, en gång i veckan, lyfts frågan om något uppmärksammats eller hörts sedan föregående vecka. Detta för att belysa vikten av detta arbete och aktualisera dessa tankar hos all personal löpande. Vi ämnar också ta in en extern föreläsare under vårterminen för att bidra med kunskap och information gällande könsidentitet och uttryck. Vid hälsosamtalen har eleverna möjlighet att samtala kring ämnet. Ansvarig Elevhälsoteamet och alla mentorer Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 2014/2015

7 Namn Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Mål och uppföljning Vi vill ge eleverna kunskap och information om etnisk tillhörighet för att förebygga diskriminering. All tid i skolan ska genomsyras av förhållningssättet att alla är lika mycket värda oavsett etnisk tillhörighet. Uppföljning genomförs under de 4 träffar som sker under läsåret med elevrepresentanter och trygghetsgruppen. Detta lyfts sedan med elevhälsoteamet. Insats All personal ansvarar för att uppmärksamma kommentarer elever emellan, som kan uppfattas diskriminerande när det gäller etnisk tillhörighet. Personalen på skolan ska alltid föregå med gott exempel både i tal och skrift. Under arbetslagsmötena, en gång i veckan, lyfts frågan om något uppmärksammats eller hörts sedan föregående vecka. Detta för att belysa vikten av detta arbete och aktualisera dessa tankar hos all personal löpande. Undervisningen i de samhällsorienterade ämnena (samhällskunskap, historia, religion) kommer att arbeta och belysa rasismens idéhistoria samt vilka effekter det haft på det människan. I ämnet engelska kommer eleverna att få studera kolonialismen, apartheid och om slaveri i samband med inbördeskriget i Amerika. Ansvarig Undervisande lärare i de samhällsorienterade ämnena samt lärare i engelska Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 2014/2015

8 Namn Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning Vi vill ge eleverna kunskap och förståelse om olika religioner och trosuppfattningar. Respekt för samtliga religioner och trosuppfattningar ska vara ständigt närvarande i hela verksamheten. Uppföljning genomförs under de 4 träffar som sker under läsåret med elevrepresentanter och trygghetsgruppen. Detta lyfts sedan med elevhälsoteamet. Insats All personal ansvarar för att uppmärksamma kommentarer elever emellan, som kan uppfattas diskriminerande när det gäller religion eller annan trosuppfattning. Personalen på skolan ska alltid föregå med gott exempel både i tal och skrift. Under arbetslagsmötena, en gång i veckan, lyfts frågan om något uppmärksammats eller hörts sedan föregående vecka. Detta för att belysa vikten av detta arbete och aktualisera dessa tankar hos all personal löpande. I religionskunskap och samhällskunskap tas dessa frågor upp och diskuteras. I ämnet religion deltar eleverna i flera studiebesök, exempelvis Malmös synagoga och Malmö moskén. Vi ämnar ta in föreläsare, med olika trosuppfattningar under läsårets gång, både för elever och personal. Ansvarig Undervisande lärare i religionskunskap och samhällskunskap Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 2014/2015

9 Namn Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Alla elever ska få hjälp och stöd anpassad efter eventuell funktionsnedsättning. Personal och elever ska få kunskap kring elever med funktionsnedsättningar. All tid i skolan ska genomsyras av förhållningssättet att alla är lika mycket värda oavsett funktionsnedsättning. Uppföljning genomförs under de 4 träffar som sker under läsåret med elevrepresentanter och trygghetsgruppen. Detta lyfts sedan med elevhälsoteamet. Insats All personal ansvarar för att uppmärksamma kommentarer elever emellan, som kan uppfattas diskriminerande när det gäller funktionsnedsättning. Personalen på skolan ska alltid föregå med gott exempel både i tal och skrift. Under arbetslagsmötena, en gång i veckan, lyfts frågan om något uppmärksammats eller hörts sedan föregående vecka. Detta för att belysa vikten av detta arbete och aktualisera dessa tankar hos all personal löpande. Gemensamma aktiviteter och utflykter ska alltid utformas och anpassas så att alla elever kan delta. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal till samtliga elever i årskurs 1. Introduktionssamtal med förälder och elev som leds av elevens mentor vid skolstart i årskurs 1 och kontinuerliga mentorssamtal under läsåret. Elever och föräldrar erbjuds utvecklingssamtal vid två tillfällen per läsår och förälder inbjuds för att följa upp elevens studier och lärmiljö. Om någon elev säger att de har svårigheter eller visar svårigheter eller om någon i personalgruppen noterar en svårighet hos en elev följer man som anställd rutinen för elev i behov av stöd. I första steget skall man utveckla den individanpassade undervisningen och lyfta eleven vid våra onsdagsmöten där vi har fokus på pedagogiska diskussioner med elever i behov av stöd och i ett andra steg anmäla elev till EHT där en utredning startas. Utredningen påvisar då insatser och huruvida ett ÅP aktualiseras eller ej. EHT informerar ansvariga lärare samt sammanställer skriftlig information kring enskilda elever.

10 Informationen finns i en särskild pärm för att underlätta för ansvariga lärare och vikarier att återkommande kunna se vilken information skolan har om enskilda elevers stödbehov. Lärare signerar i pärmen då de läst informationen. För elever där det är av vikt att klasskamraterna får information om dennes funktionshinder eller situation ska specialpedagog, kurator eller lärare tillsammans med eleven informera klassen och då också svara på frågor. Ansvarig Elevhälsoteamet Datum när det ska vara klart Fortlöpande under läsåret 2014/2015 Namn Främja likabehandling oavsett sexuell läggning Områden som berörs av insatsen Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning Mål och uppföljning Det är viktigt att elever och personal känner sig trygga på skolan oavsett sexuell läggning. All tid i skolan ska genomsyras av förhållningssättet att alla är lika värda oavsett sexuell läggning. Uppföljning genomförs under de 4 träffar som sker under läsåret med elevrepresentanter och trygghetsgruppen. Detta lyfts sedan med elevhälsoteamet. Insats All personal ansvarar för att uppmärksamma kommentarer elever emellan, som kan uppfattas diskriminerande när det gäller sexuell läggning. Personalen på skolan ska alltid föregå med gott exempel både i tal och skrift. Under arbetslagsmötena, en gång i veckan, lyfts frågan om något uppmärksammats eller hörts sedan föregående vecka. Detta för att belysa vikten av detta arbete och aktualisera dessa tankar hos all personal löpande. Vi har under varje läsår en inbjuden sexolog som föreläser och arbetar med våra elever. Vi gör studiebesök på ungdomsmottagningen. I samtal med elever och i undervisningen utgår vi ifrån att inte alla ser sig som heterosexuella eller kommer från en familj bestående av en mamma och en pappa. Frågor om sexuell läggning tas upp som en del av sex- och samlevnadsundervisningen. Denna

11 undervisning sker i samarbete med skolsköterska, kurator och lärare i biologi. I hälsosamtalen med skolsköterskan ges utrymme för frågor om sexualitet och preventivmedel oavsett sexuell läggning. Ansvarig kurator, skolsköterska och lärare i biologi Datum när det ska vara klart Arbetet pågår hela läsåret 2014/2015 Namn Främja likabehandling oavsett ålder Områden som berörs av insatsen Ålder Mål och uppföljning Alla elever ska känna sig bekväma och trygga på skolan oavsett ålder. All tid i skolan ska genomsyras av förhållningssättet att alla är lika mycket värda oavsett ålder. Uppföljning genomförs under de 4 träffar som sker under läsåret med elevrepresentanter och trygghetsgruppen. Detta lyfts sedan med elevhälsoteamet. Insats All personal ansvarar för att uppmärksamma kommentarer elever emellan, som kan uppfattas diskriminerande när det gäller ålder. Personalen på skolan ska alltid föregå med gott exempel både i tal och skrift. Under arbetslagsmötena, en gång i veckan, lyfts frågan om något uppmärksammats eller hörts sedan föregående vecka. Detta för att belysa vikten av detta arbete och aktualisera dessa tankar hos all personal löpande. Introduktionsvecka; åk 2 och 3 tar med åk 1 för att visa matställen. Vi arbetar med integrering mellan årskurserna genom att t ex ha gemensamma aktivitetsdagar, där eleverna får samarbeta mellan årskurser och klasser. Fotbollslaget; Korpen; med blandning från årskurser och med personal Vi kommer fortsätta arbeta med projektet "Hälsofixet". Där kommer eleverna ges möjlighet till gemensamma aktiviteter oavsett vilken årskurs och klass de går i. Ansvarig

12 Mentor och undervisande lärare i idrott och hälsa Datum när det ska vara klart Pågående under hela läsåret 2014/2015 Namn Främja likabehandling oavsett kön. Områden som berörs av insatsen Kön Mål och uppföljning Det är viktigt att elever och personal känner sig bekväma på skolan oavsett kön. All tid i skolan ska genomsyras av förhållningssättet att alla är lika värda oavsett kön. Vi vill skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. Uppföljning genomförs under de 4 träffar som sker under läsåret med elevrepresentanter och trygghetsgruppen. Detta lyfts sedan med elevhälsoteamet. Insats All personal ansvarar för att uppmärksamma kommentarer elever emellan, som kan uppfattas diskriminerande när det gäller kön. Personalen på skolan ska alltid föregå med gott exempel både i tal och skrift. Under arbetslagsmötena, en gång i veckan, lyfts frågan om något uppmärksammats eller hörts sedan föregående vecka. Detta för att belysa vikten av detta arbete och aktualisera dessa tankar hos all personal löpande. Vi ämnar också ta in en extern föreläsare under vårterminen för att bidra med kunskap och information gällande kön. Vid hälsosamtalen har eleverna möjlighet att samtala kring ämnet. Mentorerna tar också upp temat genus och jämställdhet under specifika mentorstider. Engelska 7 arbetar med feminism och kvinnans roll historiskt i samhället. Samhällskunskapen; arbetar med jämställdhet och jämlikhet Ansvarig Lärare i engelska, samhällskunskap, samt mentorer och EHT Datum när det ska vara klart Pågående under läsåret 2014/2015

13

14 Kartläggning Kartläggningsmetoder Elevenkätens resultat kring trygghet och studiero är en del i kartläggningen av arbetsmiljön på skolan. Denna följs upp av fokusgrupper med intervjuer. Hälsosamtalen i åk 1 är en del i att fånga upp hur eleverna trivs på skolan. Mentorerna regelbundna kontakt med eleverna innebär att de dagligen arbetar med att dokumentera och kartlägga individuella elevers behov. Mentorernas korta "pulssamtal" där de pratar individuellt med varje elev kring hur de trivs i skolan, vad son fungerar bra eller ej är en kompletterande kanal för kartläggningen av skolans arbetsmiljö. Djupare undersökning av elevers behov genomförs under hösten 2014 för att vi ska kunna lokalisera lärares behov/fortbildningsinsatser och därmed kunna möta elevers behov i ännu större grad. Detta sker genom en analys av betygsstatistik och enkätundersökning samt sammanställning av elevers behov enligt dagens elevunderlag. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har haft samtal med representanter från elevhälsoteamet, mentorer samt besvarat två kartläggningsenkäter. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen genomför analysen av våra elever behov genom betygsstatistik, enkätundersökning samt genom att analysera sammanställningen av de behov vi redan vet att eleverna har. Detta för att personalen ska landa i deras eget behov för att kunna möta upp detta med fortbildningsinsatser. Arbetet leds av förstelärare och vi arbetar utefter Timperley s modell. Resultat och analys Ovanstående insatser sker löpande under året vilket medför att en kartläggning av arbetsmiljön i skolan sker löpande. Kartläggningen som vi redan gjort visar på detta: Det har framkommit att smutskastning och kränkningar har skett via nätet och därför arbetar vi med detta fokuserat förebyggande.

15 Elever har använt kränkande uttryck och jargong gentemot varandra samt mot lärare. Det har förekommit uttryck för könsdiskriminering enligt den svenska skolans värdegrund. En osämja mellan elever i åk 2, som åtgärdas och utreds.

16 Förebyggande åtgärder Namn Att motverka kränkningar via internet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Mål och uppföljning Skolan ska motverka kränkningar via internet. Eleverna ska bli medvetna om sina handlingar på nätet och vilka konsekvenser dessa handlingar kan få. Uppföljning genomförs en gång i månaden med elevrepresentanter och trygghetsteam. Elevhälsoteamet informeras och agerar vid behov. Trygghetsteamet har uppföljning med elevrepresentanter fyra gånger per år. En central elevenkät genomförs en gång/termin för att synliggöra kränkningar via internet. Åtgärd Kurator och mentor (trygghetsteamet) kommer utbilda samtliga elever på skolan när det gäller vilket språkbruk som ska användas på internet. Eleverna kommer även få kännedom om lagstiftning i ämnet och dess konsekvenser. Mentorn genomför kontinuerligt samtal (mentorstiden) och diskussioner om vikten av att ha ett kamratligt och trevligt språkbruk på internet. Personal föregår med gott exempel gentemot varandra och gentemot elever. Personal uppmärksammar direkt all form av kränkande uttryck. EN gång i veckan aktualiseras likabehandlingsplanen på arbetslagsmötet för att få igång en reflektion kring likabehandling och dess innebörd. Temadag under vårterminen. Motivera åtgärd Kränkande behandling har vid flera tillfällen förekommit mellan elever på internet. Ansvarig Trygghetsteam och elevhälsoteam Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 2014/2015

17 Namn Att motverka kränkande uttryck och jargong på skolan Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Mål och uppföljning Skolan ska motverka kränkande jargong på skolan. Eleverna ska bli medvetna om sitt språkbruk och förstå vilka konsekvenser kränkande uttryck kan få. Uppföljning genomförs en gång i månaden med trygghetsteam och elevrepresentanter. Elevhälsoteamet informeras och agerar vid behov. Trygghetsteamet har uppföljning med elevrepresentanter fyra gånger per år. En central elevenkät genomförs en gång/termin för att synliggöra kränkande uttryck och jargong på skolan. Åtgärd Kurator och mentor (trygghetsteamet) kommer utbilda samtliga elever på skolan när det gäller vilket språkbruk som ska användas på skolan. Eleverna kommer även få kännedom om lagstiftning i ämnet och dess konsekvenser. Mentorn genomför kontinuerligt samtal (mentorstiden) och diskussioner om vikten av att ha ett kamratligt och trevligt språkbruk på skolan. Personal föregår med gott exempel gentemot varandra och gentemot elever. Personal uppmärksammar direkt all form av kränkande uttryck. En gång i veckan aktualiseras likabehandlingsplanen på arbetslagsmötet för att få igång en reflektion kring likabehandling och dess innebörd. Motivera åtgärd Kränkande uttryck och jargong har vid flera tillfällen förekommit mellan elever på skolan. Ansvarig Trygghetsteam, elevhälsoteam och samtliga lärare Datum när det ska vara klart Pågående under hela läsåret 2014/2015

18 Namn Förebyggande arbete för att skolans likabehandlingsarbete även upprätthålls vid APL och annan verksamhet utanför skolans lokaler. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Mål och uppföljning Mål: Skolans arbete mot kränkande behandling/likabehandlingsplan ska vara väl förankrad hos alla externa samarbetspartners, till exempel vid APL. Eleverna ska känna sig trygga i lärmiljöer utanför skolans lokaler samt vara informerade om att skolans plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan gäller även där. Uppföljning: Sker i samband med varje terminsslut med en enkät både till elever och personal. Trygghetsteamet ansvarar för sammanställning av enkätundersökningen samt efterföljande diskussion vid behov. Åtgärd APL-samordnare jobbar med att förankra skolans plan mot kränkande behandling/ likabehandlingsplan hos våra APL-handledare samt säkrar att skolans krav på likabehandlingsarbete uppfylls även på arbetsplatserna. APL-samordnare ansvarar för att APL-handledare är uppdaterade med den mest aktuella planen och att de får information om eventuella förändringar i rutiner och/eller i skolans arbete med lika behandling. APL-samordnare ansvarar för att eleverna får information om hur de ska gå till väga om de känner sig kränkta eller av annan anledning otrygga i lärmiljöer utanför skolans lokaler. Motivera åtgärd Våra elever har stor del av sin utbildning förlagd i lokaler/anläggningar/miljöer utanför skolan genom APL och undervisning i inriktningskurser. I många situationer är därför utomstående personal inblandad i elevernas lärmiljö och behöver ha kunskap och vara delaktiga i skolans likabehandlingsarbete. Skolan måste ha tydliga rutiner, skriftligt material samt informationskanaler för att säkerställa elevernas trygghet och lika behandling även där. Ansvarig APL-samordnare, trygghetsteam och elevhälsoteam. Datum när det ska vara klart Juni 2015

19 Rutiner för akuta situationer Policy På Realgymnasiet i Malmö ska det råda en kamratlig och god anda, fri från kränkande uttryck och trakasserier, i linje med de humanistiska och demokratiska värden som den svenska skolans värdegrund är byggd på också med hänsyn till FN:s Barnkonventionen. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen skall skriva en händelserapport, hämta här: https://larandeab.sharepoint.com/sites/realrektorer/_layouts/15/wopiframe.aspx?sourcedoc={e42 8C699-3DAB-481F-A AE929013D}&file=H%C3%A4ndelserapport%202.docx&action=default&DefaultItemOpen=1 när elev inte behandlas enligt de förhållningsregler som beskrivits i likabehandlingsplanen. Förutom att personal förväntas att ingripa ska händelserapporten lämnas till rektorn som vidarebefordrar informationen till elevhälsoteamet och huvudman. Beroende på händelsens allvar tas olika beslut som samtliga ämnar stödja eleven på bästa sätt enligt skolans policy. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Mentor: Urban Åström Mentor: Annika Wåhlström Mentor: Tor Andersson Skolsköterska: Malin Pårup Kurator: Maria Hansen Biträdande rektor: Anna Hellström Rektor: Mats Wermelin Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever på skolan eller APL-plats 1. Personal på skolan eller APL-plats som uppmärksammat kränkning meddelar omedelbart rektor/kontaktperson på skolan och skolans elevhälsoteam. (händelserapport skrivs). 2. Kuratorn kallar den utsatta eleven till enskilt samtal. Kuratorn kontaktar vårdnadshavare. 3. Två personer i elevhälsoteamet samtalar enskilt med den elev som misstänks ligga bakom kränkningen. När det är flera elever som misstänks sker samtalen individuellt med varje elev. Efter samtalet kontaktas elevens vårdnadshavare om eleven är omyndig. 4. Elevhälsoteamet presenterar vid dagens slut, eller annan lämplig tidpunkt, vad som hänt och vad som framkommit för rektor. Gemensamt tas beslut om vidare åtgärder. Eventuellt träder skolans rutin för utredning in i samband med eventuella disciplinära åtgärder som kan aktualiseras i och med

20 störande av trygghet och studiero. 5. Om det är lämpligt informerar rektor undervisande lärare. 6. Eleven som blivit utsatt för kränkning erbjuds alltid enskilda samtal hos kuratorn. 7. Elev som kränkt annan elev erbjuds alltid enskilda samtal hos kuratorn. Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av elev på skolan eller APL-plats 1. Personal som upplever sig kränkt kontaktar rektor på skolan. 2. Rektor samtalar med personal och kurator samtalar med elev. 3. Efter samtalet kontaktas elevens vårdnadshavare om eleven är omyndig. 4. Gemensamt tas beslut om vidare åtgärder, av rektor i samråd med kurator. Eventuellt träder skolans rutin för utredning in i samband med eventuella disciplinära åtgärder som kan aktualiseras i och med störande av trygghet och studiero. 5. Personal som blivit utsatt för kränkning erbjuds alltid enskilda samtal hos kuratorn. 6. Elev som kränkt personal erbjuds alltid enskilda samtal hos kuratorn. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal på skolan/aplplats 1. En anställd eller annan vuxen som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker en elev ska omedelbart prata med den som uppträtt tvivelaktigt. En elev som känner sig kränkt kan tala med mentor om sin upplevelse. 2. Rapportera kränkningen till rektor inom 24 timmar. 3. Rektor och biträdande rektor utreder tillsammans vad som hänt. De samtalar bl.a. med eleven, vårdnadshavare och personal. Dokumentation av denna utredning sker också på plats för insyn av vårdnadshavare, elev och personal. Vårdnadshavare informeras när elev är omyndig. 4. Om så behövs kontaktas polismyndigheterna och arbetsmiljöverket. Rutiner för uppföljning Vid utredning om kränkande behandling görs alltid överenskommelse om uppföljningssamtal. Uppföljningssamtalens kan variera i antal beroende på kränkningens karaktär och andra behov som kan ha kommit fram som föreligger hos elever som berörs.

21 Rutiner för dokumentation När det finns misstanke att elev eller personal utsatts för kränkande behandling dokumenterar elevhälsoteamet eller rektor förlopp och beslut och övrig personal som har uppgifter i ärendet för dessa anteckningar vidare till EHT. Anteckningar förs löpande under samtalen med eleverna. Slutlig dokumentation sker när all samtalsdokumentation sätts samman med händelserapporten där det framgår uppgifter om inblandade, tid och plats för det inträffade, vilka som kontaktats och om anmälan till polis eller socialtjänst har gjorts. Vad som inträffat, eventuella skador och åtgärder framgår också. Vi är skyldiga att anmäla till polis och socialtjänst om kränkningen är av mycket allvarlig karaktär. Skolan kan i dessa fall inte på egen hand hantera ärendet och garantera dess upphörande och därmed ej garantera eleverna trygghet och studiero. I dessa fall kan även avstängning bli aktuell. Vi använder alltid proportionalitetsprincipen och följer rutiner för disciplinära åtgärder; bilaga 1. Ansvarsförhållande Den som uppmärksammar en kränkande behandling anmäler kränkande beteende till rektor omedelbart vid dess skede genom att skriva en händelserapport. När en kränkande behandling sker skall en händelserapport skrivas snarast. Denna ges till rektor som vidarebefordrar rapport till huvudman och EHT-team. Rektor ansvarar för att vidare åtgärder och uppföljning görs. Se ovan. Elevhälsan och trygghetsteamet följer kontinuerligt upp ärendena.

Realgymnasiet i Lunds plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Lunds plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet i Lunds plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3

Läs mer

Realgymnasiet Helsingborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Helsingborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Helsingborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2016/2017 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Realgymnasiet i Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet i Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet i Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet i Nyköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med personal och

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Sjo dalsgymnasiet plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Sjo dalsgymnasiet plan mot diskriminering och kra nkande behandling Sjo dalsgymnasiet plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2015-03-07 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Ansvariga för planen: Carin Alm, Laila Kangas, Karin Ström, Jenny

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Bie skola - läsåret 2015/2016 Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016! Förskolan Valthornet Förskolan Valthornets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor Vår vision Realgymnasiet ska utforma sin verksamhet så att den

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Tolvåkers förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tolvåkers förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tolvåkers förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Visionens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Visionens plan mot diskriminering och kränkande behandling Visionens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen. Förskola. Ansvariga för planen. Förskolecheferna är ansvariga för att en plan

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan 7-9

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Ekebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass

Ekebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass Ekebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnomsorg samt grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Fordon och Transportprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola, Gymnasiesärskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering av fjolårets plan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg/Fritidshem Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål 2016-2017 1 Innehåll Omfattning, ansvar, vision och delaktighet kring planen... 3 Utvärdering av

Läs mer

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Arbetslaget

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Lillåns förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen 1-5 år Ansvariga

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer