Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN ANNA LANRYD SID 1/1 SKOLEXPERT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen Ärendet i korthet Barn- och arbetsutskottet saknar tillräcklig information för att kunna bygga det systematiska kvalitetsarbetet. För att få ökad kännedom om det löpande arbetet på skolorna önskas en rapport från respektive skola och rektor. Rapporten möjliggör att insynen om vad som dagligen sker på enhetsnivå ökar samt skapar förutsättning för tätare resultatuppföljningar framöver. Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden gav i beslut Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för resultatuppföljning på enhetsnivå genom rapporter rån respektive skola genom rektor. Rapporterna redovisas på nämnden i maj. Handlingar 1. Resultat av uppföljningar på enhetsnivå (BUN ) 2. Resultatuppföljning vt 2014 (2) Marie Truedsson - Elisabeth Johansson - Ska expedieras till: Barn- och ungdomsnämnden Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX 29 VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

2 SID 1/1 Resultatuppföljning grundskolan Barn- och ungdomsförvaltningen har begärt resultatuppföljningar från samtliga grundskolor/enheter enligt listan nedan. Bällstabergsskolan (saknas) Ekebyskolan Gustav Vasaskolan Hammarbacksskolan Hjälmstaskolan Karbyskolan Karlbergsskolan Kårsta skola Lovisedalsskolan Ormstaskolan Resurscentrum BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: VXL FAX:

3 Bällstabergsskolans systematiska kvalitetsarbete Vi arbetar med ett årshjul där vi har en mängd olika utvärderingar och instrument som vi analyserar fortlöpande under året. Nedan kommer vi kort beskriva de instrument vi arbetar med och därefter presentera när under året de genomförs och analyseras. Enkäter Vi gör en elevenkät två gånger om året med alla elever i F 9. Enkäten innehåller områdena trivsel, trygghet, kränkning, kvalitet på lektioner, digitala verktyg, lärare, ledning, miljö, elevers lärande och självinsikt. Denna görs digitalt och samtliga elever svarar på de 90 frågorna på sin ipad. Personalenkät genomförs vid samma tillfällen som elevenkäterna och tar upp skolledning, budget, medbestämmande, trivsel, trygghet, kvalitetsarbete, kränkning, utveckling, kollegiet, miljön, elevkontakt, mentorskap, föräldrakontakt, specialpedagogik och elevvårdsgruppen. Även denna görs digitalt och samtlig personal svarra på de 64 frågorna. Dessa enkäter liknar Våga Visa/Pilen men är något mer omfattande. Samtlig personal och elever svarar två gånger om året vilket medför att man kan se reella förändringar till skillnad från våga visa. Från och med HT14 kommer vi även att göra en vårdnadshavarenkät på motsvarande sätt. Förskolan En gång om året sitter förskolans personal i grupp och utvärderar traditionella könsmönster, mottagande av barn med annat språk, otrygga områden, förhållningssätt mot barn, barn med annat modersmål, barngruppens sammansättning, miljön inomhus och utomhus, verksamhetens mål. Vid samma tillfälle utvärderas läroplansuppdraget och likabehandlingsplanen. Utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare en gång per år. Fritidshemmet En gång om året sitter fritidshemmets personal i grupp och utvärderar läroplansuppdraget samt förtydligar och utvärderar likabehandlingsplanen. Vid samma tillfälle utvärderar personalen trygghet, kommunikation, elevers inflytande, otrygga områden, inomhusmiljön, värdegrundsarbete, aktiviteter, sociogram, elever och föräldrars inflytande samt kartlägger och utvärderar barnens intressen. I elevenkäten ingår frågor som rör fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmets personal bidrar med skriftlig information inför IUP:er och utvecklingssamtal. Skola F 9 God läsutveckling Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen. I den andra upplagan ingår även ett kapitel med en kort beskrivning av de olika stegen i barnets väg mot förmågan att skriva. Till boken hör en separat studiehandledning med underlag för att tillsammans med kollegor studera, diskutera och integrera nya insikter i undervisningen. God läsutveckling i praktiken ger konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag. Ett material med ytterligare övningar att använda i det dagliga arbetet med God Läsutveckling. Tummen upp Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4, 5 och 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6 i Lgr 11. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Resultatet visar vilka kunskaper eleven har i svenskämnet samt ger bra vägledning i vad eleven behöver arbeta vidare med. Tummen upp! Svenska kartläggning kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och till sist betygssättningen i slutet av åk 6. Diamant Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Diagnosens utformning gör att man utvärderar efter vart arbetsområde, d.v.s. den görs kontinuerligt i År 1, 2, 3. PRIM UIM Syftet med utvärderingen är främst att ge beslutsfattare och skolledning information på gruppnivå, men också att ge lärare, elever och föräldrar kompletterande information om elevernas grundläggande kunskaper i matematik. Utvärderingen, som består av matematikprov till eleverna och enkät till lärarna, genomförs i början på vårterminen. I slutet av

4 vårterminen skickas en första resultatsammanställning på skol och kommunnivå till respektive skolas rektor. Denna sammanställning innehåller bland annat information om hur stor andel elever som uppnått den kravgräns som fastställts för respektive kunskapsområde. Under höstterminen sammanställs en rapport där även analyser av elevarbeten och lärares svar på enkätfrågorna finns med. DLS DLS för skolår 2 omfattar fyra delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse och Samma ljud. Proven ska genomföras i februari. DLS för skolår 3 omfattar fem delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse, Bokstäver och meningar samt självbildstestet Min läsning och skrivning. Proven ska genomföras i oktober. Nationella prov Utvecklingssamtal Föräldramöten Skolsamråd Verksamhetsplanen samt övriga handlingsplaner Årshjul. Augusti: Analys och revidering av verksamhetsplanen och övriga handlingsplaner. Föräldramöten årskursvis. September: Svenska och Matematik: egen diagnos tidigare nationella prov. År 8 Skolsamråd Oktober: DLS År 4,5,7 Utvecklingssamtal F 9 November: Elev, Personal och Vårdnadshavarenkät kvalitetsarbete Skolsamråd December: God läsutveckling År F, 1 Januari: Februari: PRIM UIM År 2, 5, 8 Nationella prov Sv År 6 Skolsamråd Mars: God läsutveckling År F, 1 Nationella prov Ma År 6 Nationella prov Sv, En År 9 Utvecklingssamtal F 9 April: Tummen upp 1,2,3 Nationella prov Sv, Ma År 3, Nationella prov SO År 6 Nationella prov NO År 9 Förskolans utvecklingssamtal Maj: Elev, Personal och Vårdnadshavarenkät kvalitetsarbete Nationella prov NO År 6 Nationella prov Ma, SO År 9 Skolsamråd Juni: Utvärdering av verksamhetsplanen Förskolans och fritidshemmets utvärdering Fortbildning och utveckling: Lärarna har ett utvecklingsmöte en timme varannan vecka, där man diskuterar pedagogik och didaktik kring lärandet i skolan. Pedagogiska diskussioner och utveckling sker även genom gemensam tid för all personal (förskola, skola, fritidshem, ledning) ca en gång i månaden och som heldag vid terminsstart och terminsslut samt på höstlov och oftast två dagar under vårterminen.

5 APRIL 2014 SID 1/1 Resultatuppföljning Ekebyskolan Skolan använder sig av följande tester och prov för att kontrollera elevernas kunskaper i ämnena matematik och svenska. Lässtandarder åk4, åk7, läsförståelsetest. Lundbergs i årskurs 2. Förstå och använda tal och ALP, screening av elevernas kunskaper i matematik i årskurs 4 till 9. Primtest årskurs 2, UiM i årskurserna 2,5 och 8 och Nationella Prov i årskurserna 3,6 och 9. Resultaten från prov och tester sammanställs och analyseras av respektive ämneslärare i samarbete med resurspedagog, arbetslagsledare och ämneskollegor. Rapporterna delges rektor och diskuteras i ledningsgruppen och på EHT möten under terminens gång. En samlad bild av resultaten presenteras under utvärderingsdagarna. Avvikande resultat presenteras på personalkonferenser under pågående läsår. En mall för resultatdokumentation av varje enskild elev har tagits fram och börjar användas denna termin. Resultatet av analyserna bildar underlag för kommande läsårs planering vid till exempel schemaläggning, resursfördelning, gruppkonstellationer, temaarbeten mm. Skillnaderna i resultat mellan olika ämnen analyseras med avseende på ämnenas karaktär, placeringstid på schemat och didaktik vilket ger oss verktyg inför kommande läsårsplanering vad det gäller temaarbeten, bemanning och schema. Resultatvariationer över tid i samma ämne ger oss en inblick i elevernas förförståelse i varje ämne vilket kan användas vid gruppsammansättningar och möjliggöra insättandet av extra resurser där de bäst behövs följande termin. Under konferensdagarna i juni görs en utvärdering av verksamheten där vi analyserar elevresultaten och sätter upp mål för nästkommande läsår. Vi måste bli bättre på att anpassa metodiken till elevernas förförståelse samt att använda oss av det underlag vi får genom analyserna mellan resultaten i olika ämnen. Resultatdiskussionerna måste ske mer frekvent över läsåret och rutiner för när resultaten ska vara inrapporterade tydliggöras. EKEBYSKOLAN TEKNIKVÄGEN 25 BOX VALLENTUNA TFN EKEBYSKOLAN

6 SID 1/2 Resultatuppföljning Gustav Vasaskolan Juni efter skolavslutning Förskollärare, lärare och fritidspersonal utvärderar och analyserar årets verksamhet i förhållande till BUN:s mål, Lgr 11 och skolans egna mål. Utifrån denna analys utformas och planeras kommande läsårs mål och arbetet för att nå dit. Augusti Avstämning av planering och mål i klasserna och individuellt. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram, sköts sedan fortlöpande under läsåret av mentor och specialpedagog. September Åk 1: Adlers screening i matematik Förmåga att se mängd genomförs av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Åk 4: Adlers screenings i matematik Automatisering, Talserier och Mönster genomförs av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Oktober Åk 2: Lundbergs God Läsförståelse testas av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Åk 4: Ängelholmstestet (läsförståelse) testas av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. November Åk f-klass 5: Måluppfyllelsekonferenser med mentor, berörda lärare, berörd fritidspersonal, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling ämnesvis och socialt för att se hur inlärningen fungerat och om ev åtgärder kan behöva sättas in framöver. Dokumenteras i Excel-fil Ej nått målen av specialpedagog. Åk 6: Betygskonferens med mentor, berörda lärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling och måluppfyllelse kopplat till kunskapskrav och betygskriterier. Dokumenteras i Excel-fil Ej nått målen av specialpedagog. Klarar alla elever minst betyget E? Om inte, vilka insatser behövs? Har några elever potential att höja betyget under vårterminen? Vilka insatser behövs? December Återkoppling kommunresultat Prim-test. Hur blev resultatet? Varför blev det så? Vad kan vi göra för att förbättra resultatet? Matematiklärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. GUSTAV VASASKOLAN BOX: VALLENTUNA BESÖK: LINDHOLMSVÄGEN 211 TFN:

7 SID 2/2 Februari Åk 6: Period för Nationella Ämnes Prov i svenska, matematik, engelska, SO och NO startar. Mars Åk f-klass 5 (vid behov); Lundbergs God Läsutveckling testas kontinuerligt av mentorer och sammanställs i vecka 10 för åk 2. De elever som då ännu ej uppnått högsta fasen inom varje område arbetar specifikt med det. Åk 3: Period för nationella Prov i svenska och matematik startar. April Åk 2: Prim-test i matematik. Åk 5: Prim-test i matematik. Maj Lärare åk 1-3: Uppföljning av NP i åk 3. Vad har testats? Vad gick bra? Varför? Vad gick mindre bra? Varför? Behöver vi förändra något i undervisningen? Vilka insatser kunde sättas in direkt? Specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. Lärare åk 4-6: Uppföljning av NP i åk 3. Vad har testats? Vad gick bra? Varför? Vad gick mindre bra? Varför? Behöver vi förändra något i undervisningen? Vilka insatser kunde sättas in direkt? Specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. Åk f-klass 5: Måluppfyllelsekonferenser med mentor, berörda lärare, berörd fritidspersonal, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling ämnesvis och socialt för att se hur inlärningen fungerat och om ev åtgärder kan behöva sättas in framöver. Åk 6: Betygskonferens med mentor, berörda lärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling och måluppfyllelse kopplat till kunskapskrav och betygskriterier. Hur blev det? Varför blev det så? Vad var bra? Vad kan göras bättre? Juni Överlämningskonferens från förskollärare i f-klass till lärare i åk 1. Överlämningskonferens från lärare i åk 3 till lärare i åk 4. Överlämningskonferens från lärare i åk 6 till lärare i åk 7. Genomgång av gruppens och elevers styrkor och svagheter både kunskapsmässigt och socialt. Gunilla Jåfs Rektor GUSTAV VASASKOLAN BOX: VALLENTUNA BESÖK: LINDHOLMSVÄGEN 211 TFN:

8 sid 1/1 Resultatuppföljning Hammarbacksskolan Rektors tankar kring resultat På Hammarbacksskolan har vi en förväntan på att alla ska bidra till att utveckla verksamheten, något som kommuniceras redan vid anställningstillfället. Jag som rektor uppmuntrar aktivt lärarnas initiativ till olika projekt eller annat som kan leda till förbättrade resultat. Jag upplever att lärarna har höga förväntningar på sina elever, något som jag tror har en stor betydelse för hur väl eleverna lyckas. De ständigt pågående pedagogiska diskussionerna vi har, är också en slags resultatuppföljning, då syftet med dem är att utveckla lärarnas undervisning samt befästa vårt gemensamma förhållningssätt som i sin tur påverkar elevernas möjlighet att få goda resultat. Resultatuppföljning Kartläggning vid höstterminens start Lärarna kartlägger vid höstterminens start elevernas kunskaper i de olika ämnena för att kunna anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov samt läroplanen. Löpande uppföljning av respektive ämneslärare under hela året Anmälan till EHT vid behov Lärarna kan anmäla ett elevärende till elevhälsoteamet om hon eller han upplever stor oro kring elevens måluppfyllelse eller sociala välmående. Klasskonferenser en gång per termin Alla klassens undervisande lärare, elevhälsoteamet med biträdande rektor och rektor samlas en gång per termin för att gå igenom alla elevers måluppfyllelse i alla ämnen. Då diskuterar vi även vidare åtgärder för de elever som riskerar att inte nå målen. Skriftliga omdömen till år 1-5 under våren Analys av resultat på våren Resultaten på de nationella proven, UIM, Lundberg år 2 samt betygen analyseras av de berörda lärarna. Jag sitter med på dessa möten eller begär in synpunkterna skriftligt. Nytt detta läsår att alla lärare ska analysera sina resultat och föreslå förbättringsområden, enligt en mall, alltså inte bara ovanstående berörda lärare. Mål och åtgärder för att förbättra sin undervisning på hösten Detta läsår satt lärarna under två dagar på höstlovet för att i sina respektive ämnen ta fram åtgärder som ska leda till ökade resultat. Det har bland annat lett till att vi nu arbetar med lässtrategier i svenska i hela F-9. Susanne Hamilton Löves Rektor

9 SID 1/2 Resultatuppföljning Hjälmstaskolan Plan för resultatuppföljning Ledningsgruppen gör en övergripande analys av verksamheten vid läsårets slut. Analysen ligger sedan till grund för nya mål och utvecklingsområden. Utvecklingsområdena tas fram tillsammans med personalen inför nästa läsår. Kvalitetsarbetets struktur baseras på tre huvudområden verksamhetsplan, utvecklingsarbete och resultatuppföljning ( se bilaga 1). Vid höstterminens start kommuniceras resultat och de prioriterade målen med personal, föräldrar och elever i olika forum. Målen har olika syften såsom förändrings- och förbättringsmål och resultat mål. Arbetet med uppföljning, utvärdering och planering är baserat på en serie aktiviteter under året. Varje termin delas in i två block. Skolan har långsiktiga mål för hela verksamheten. Målen bryts ner till prioriterade utvecklingsområden med kortsiktiga mål för varje läsår. Varje arbetslag enas om mål för den egna verksamheten som dokumenteras i en arbetslagets plan för utveckling. Genom planen blir samtliga ansvariga för utvecklingsarbetet. Målen är gemensamma och hämtas från skolans verksamhetsplan, arbetet mot de gemensamma målen kan dock se olika ut. Arbetslagen utvärderar och reflekterar efter varje avslutat block, analyserar resultaten utifrån de nationella målen och formulerar åtgärder för förbättrad måluppfyllelse. Här kan rektor se och peka på sambandet mellan arbetsinsats och resultat. I slutet av vårterminen utvärderar personalen uppsatta mål och gör en sammanfattande analys som är en del av kvalitetsredovisningen. Här ska finnas en rödtråd mellan resultatet och den kommande verksamhetsplanen. Den utvecklas och förändras i takt med verksamheten. I denna redovisning gör rektor och ledningsgruppen en fördjupad analys av verksamheten och personalen tar del av skolans kvalitetsredovisning för vidare diskussion. Grunden i ledningsgruppens analys är att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Vi använder underlag och forum på individnivå, gruppnivå och enhetsnivå för att samla in information för resultatuppföljning. På individ- och gruppnivå följs betygsresultat, läsförmåga, meritvärden och stödinsatser upp. Utifrån detta kan viktiga slutsatser kring personalresurser, kompetens och arbetsformer dras. Verksamhetsbesöken ligger till grund för den pedagogiska utvärderingen. Genom kundenkät och trivselenkät blir elever och vårdnadshavare delaktiga i utvärdering av Hjälmstaskolans verksamhet. Elevråd och skolsamråd är viktiga forum för detta. Carina Norberg, rektor Hjälmstaskolan HJÄLMSTASKOLAN BOX VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 5A TFN: EXP

10 SID 2/2 Hjälmstaskolan ( bilaga 1) Resultat uppföljning samt kvalitetsredovisning Övergripande analys av verksamheten Arbetslagens arbetsplan Verksamhetsplan Prioriterade utvecklingsområden HJÄLMSTASKOLAN BOX VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 5A TFN: EXP

11 SID 1/1 MIKAEL ODIN REKTOR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Resultatuppföljning Karbyskolan Rektor har fått i uppdrag att på en A4-sida beskriva skolans arbete under ett år med resultatuppföljning: Tidpunkt Resultat/data Ansvar/nivå Sep, dec, maj Screeningar läs- och skriv (enligt Karbyskolans Riktlinjer för läs- och skrivutveckling) Speciallärare Rektor En gång under ht, apr Kontinuerligt 1 gång ht/ 1 gång vt vid utv.samtal Okt, dec, maj Okt, nov Screeningar matematik (enligt Karbyskolans plan för utvärdering av elevernas matematikkunskaper) Resultat i vanliga undervisningen, prov, prestationer etc Samlad bild över elevens resultat Måluppfyllelse alla elever F-9, alla ämnen Internrevision: samlad bild över skolans resultat Speciallärare Rektor Lärare Arbetslag Lärare Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Kvalitetssamordnare Kvalitetsutvecklare Rektor Dec, jun Betyg Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Feb/mar Enkät (vh, elev) Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Ca maj IuM Matematikprov åk 2, 5, 8 Ma-lärare Rektor Jun Nationella prov åk 3, 6, 9 Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Jun Meritvärde åk 6-9 Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Jun Vänliga hälsningar Ledningens genomgång: Samlad bild över skolans resultat Ledningsgrupp Rektor Mikael Odin Karbyskolan KARBYSKOLAN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA BESÖK: VADAVÄGEN 1 TFN: KARBYSKOLAN

12 Resultatuppföljning Karlbergsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Karlbergsskolan Vallentuna kommun APRIL 2014 SID 1/1 Maj Skriftliga omdömen Februari- april F- Lundbergs, talområdet 0-15, geometri Juni Resultat dokumenteras i måluppfyllelsedokumentet. Analys av resultat i alla ämnen, varje klass för sig. Kommuniceras till arbetslag och rektor. Systematisk uppföljning och analys hela elevgruppers resultat Augusti Analys från juni kommuniceras till mottagande lärare. September Utvecklingssamtal och IUP. F- matematikscreening, bokstavskännedom, analys. Åk 1 Sv screening, Lundbergs, Tummen upp. Ma Tummen upp, NCM. Åk 4 Diamant, DLS Läsförståelse Åk 5 Diamant Arbete efter analysen. NP åk 3 och 6 Åk 2 UIM, Lundbergs Åk 4 Diamant Åk 5 UIM, Diamant Analys samt arbete efter resultat av analys. Januari Utvecklingssamtal och IUP Arbete efter analys av resultat från december. December Dokumentation av varje elevs resultat i alla ämnen, måluppfyllelsedokumentet. Analys av resultaten. Oktober/ november Arbete efter analysen DLS rättstavning en gång per termin åk 1-6. NCM, Nationellt Centrum Matematik Att förstå och använda tal, diagnosmaterial Diamant Diagnosmaterial från Skolverket Läromedelsdiagnoser - matematik och svenska används regelbundet i alla klasser SO och NO - utvärderingar efter varje arbetsområde. Engelska läromedelsdiagnos används regelbundet

13 Esa Kouri Rektor och förskolechef sid 1/1 Resultatuppföljning Kårsta skola och förskola Sammanställning av hur Kårsta förskola och skola följer upp resultaten utifrån Stratsys Förskolan Förskolans mål samt aktiviteter till dem finns beskrivna i Stratsys. Särskilt fokus har legat på 1. Kundnöjdhet; ökade kunskaper om verksamhetens mål hos vårdnadshavare samt möjliggöra vårdnadshavare att delge sina tankar och idéer om förskolans verksamhet; ökad deltagande i kundenkäterna; uppföljning genom kundenkäten 2. språkutvecklande arbete utifrån Bornholmsmodellen med alla fyra avdelningar; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 3. matematiksatsning; genom att skapa miljöer som bättre stimulerar till matematikutvecklingen, matematik i skogen; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 4. Utomhuspedagogik; matematik i skogen 5. Arbetsro och trygghet i barngrupperna; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 6. It i barnaktiviteter; personalutbildning; uppföljning i personalkonferenser samt genom egna frågeställningar; Pedagogiskt forum 2 gånger per termin tillsammans med skolan Uppföljningarna har ägt rum kontinuerligt på gemensamma personalkonferenser 1 gång per månad samt vid särskilda tillfällen på höstlovet, den 7 januari samt i juni. Grundskolan Grundskolans mål samt aktiviteter finns beskrivna i Stratsys. Särskilt fokus har legat på 1. År F-6: språkutvecklingen i svenska och läsning/läsförståelsen; intensivläsning i 2 veckors perioder 2 gånger per termin. Elevernas språkliga uppföljning sker med hjälp av Lundbergs God läsutveckling samt vid behov även LUS, nationella prov 2. matematikresultaten; ökad lärarledd undervisning med dialog med eleverna, problemlösning samt uppfattning av matematiska begrepp utifrån en analys efter läsåret 12/13. I matematiska uppföljningar tar vi in resultat/bedömningar från Diamant, Adler, Prim, Nationella prov 3. Utomhuspedagogik; F-3 med olika aktiviteter varje vecka 4. Arbetsro och värdegrund genom livskunskap ; uppföljning genom kundenkäter 5. It i undervisning; utbildning av personal och aktiviteter/erfarenheter med surfplattor; uppföljning i Pedagogiskt forum Vi har följt upp målarbetet på två olika sätt: vid särskilda tillfällen under höstlovet, den 7 januari samt i juni. Vid dessa tillfällen tar vi upp alla ämnen. Pedagogiskt forum. Vi har alltså ändrat på vår mötesstruktur och lagt in Pedagogiskt forum utöver arbetslagsträffar. Det innebär att vi träffas varje vecka 1,5 h och har tre målområden utifrån Stratsys som vi går igenom under tre veckors perioder; vecka 1 svenska, vecka 2 matematik och vecka 3 It i undervisning. Deltagande utöver skolledning är alla lärare F-6 och representant från fritidshemmet. Vi följer elevernas resultat utifrån vårt testschema samt diskuterar undervisningsmetoder (inkl surfplattor) och lyckade lektioner som goda exempel. Vi har på detta sätt lyckats bryta barriärer mellan klassrum/lärare och öppnat upp för möjligheten att tillsammans utveckla skolans arbete med resultat och värderingar.

14 SID 1/3 Resultatuppföljning Lovisedalsskolan ÅRSHJUL LOVISEDALSSKOLAN samt LOVISEDALS FÖRSKOLA Månad Aktivitet Kommentarer Ansvarig Januari Planeringsdag All personal LGR Bokslut Adm. Budget Rektor Bemanningsplan Adm Öppet hus 3 dagar Kl Förskollärare i F- klasser Infomöte Blivande F-klasser Rektor, fsk f-klass Elevledda utvecklingssamtal Mentorer MBL Rektor, adm. Skolsamråd/föräldrasamråd fsk Rektor, adm./all fsk Februari Skolval Registrering av grupper för språkval, Adm. individuella val m.m. Elevregister. Klasslistor bliv. F-klasser Ta fram underlag göra klasslistor Adm, ALL F-3 Enkätundersökning Våga Påminn elever och föräldrar Mentorer visa LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Löneöversyn Lönesättning Rektor, ALL Lönesamtal ALL, rektor Mars Bearbeta/placera Skolval Adm. Utskick blivande F-klasser Klasslistor och Infoblad Rektor, adm, ALL Ämnesprov åk 3.6 och 9 Tid för rättning Mentorer, ALL Skyddsrond, handlingsplan Kallelse, uppföljning Rektor, adm MBL Rektor, adm Semesterplanering Berörd personal Adm, LGR April Talangjakten Elevrådet organiserar Ansvarig elevråd Nationella prov åk 3,6 och 9. Tid för rättning Mentorer, ALL Skräpplockardagar Boka tid för sophämtning Adm. Uppdatering Koll Berörd personal ALL Nya grupper/klasser inför ht Kompletteringar och nya, Extens Adm. Betygs- och ämnesgrupper Extens Adm. Bemanningsplan Preliminär bemanning Rektor, ALL Lokalplanering Översyn lokaler Rektor, ALL MBL Rektor, adm Utkast Läsårsplan Rapportera i Stratsys Adm. Tidsschema aktiviteter Rapportera il Stratsys Adm.

15 SID 2/3 Maj Nationella prov åk 3,6 och 9. Tid för rättning Mentorer, ALL Utvecklingssamtal personal ALL Betygs- och ämnesprovs Adm. hantering Preliminär tjänstefördelning Presenteras för personalen Rektor, ALL Utvärdering Utskick, sammanställning ALL Sommarfest förskolan Föräldrasamrådet medverkar ALL förskola Fritidshemmens dag Samtliga pedagoger ALL fritids Förskolans dag Teater ALL förskolan LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Likabehandlingsplanen Revidering KRAM-grupp, rektor Skolsamråd/föräldrasamråd Rektor, adm/all fsk fsk Öppet hus blivande F-klasser 2 dagar 9-11 Förskollärare F-klass Juni Möte blivande F-klasser Samtidigt Infomöte för föräldrar om fritids Förskollärare F-klass, ALL fritids Tjänstefördelning fastställs Ev. nyrekrytering Rektor, ALL Avslutningsfest åk 9 Organsation, program ALL 7-9 Skolavslutning Organsation, program LGR, adm. Planeringsdag All personal LGR Utvecklingssamtal personal ALL Redovisning av resultat På planeringsdagen LGR Sommarfest Planering, beställning LGR Skriftliga omdömen, betyg Sammanställning, betygskataloger Mentorer, adm. Schemaläggning Lägga schema, samla in underlag Ansvarig lärare, ALL, rektor Juli Sommarfritids Planering, bemanning ALL fritids Augusti Elevuppgifter till Novaschem Uppflyttning av elever till nästa Adm. årskurs, placering i klasser Nya elever - Export till Placering av i klasser och grupper Adm. Novaschem Novaschem till Skola24 Export av nya schemat Adm. Novaschem - ändringar Ändringar av klasser, språkval, elevens Adm. val etc (varje vecka) Uppstartsdagar All personal. Analys av resultat och LGR måluppfyllese, nya mål Inskolning förskolebarn ALL/pedagoger Inskolning fritids ALL/pedagoger Skolstart Gemensam samling LGR, Musiklärare Föräldramöte F-klasser Skolstartsdagen Fsk F-klass, rektor Lovisedagen Åk 6 och 8 ansvarar Mentorer åk 6 och 8 MBL Rektor, adm Utvecklingssamtal personal ALL September Föräldramöten Varje klass Mentorer, rektor

16 SID 3/3 Föräldramöte förskolan Pedagoger ALL fösrkolan Skolfotografering Adm. Elevledda utvecklingssamtal Organiseras Mentorer, ALL Mål- och resultatuppföljning Sammanställning lämnas till BUF Rektor, adm Introduktion för nyanställda Berörda lärare ALL Krisplanen revideras LGR, adm MBL Rektor, adm Utvecklingssamtal personal ALL Oktober Schemaändringar Export från Novaschem till Skol 24 Adm (varje vecka) Ny verksamhetsplan Fastställande av ny verksamhetsplan LGR Danstema Planering Mu och idh-lärare Dansuppvisning FN-dagen Hela skolan Mu och idh-lärare LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Skolsamråd/föräldrasamråd fsk Rektor, adm/all fsk November Trivselenkät Alla elever F-9 KRAM-gruppen Gymnasiemässa Elever åk 9 ALL Brandskyddsrond Rektor, vaktmästare MBL Rektor, adm December Luciafirande Åk 3 ansvarar Musik- och åk 3- lärare Lucia förskolan ALL/föräldraråd Betyghantering Betygskataloger Mentorer, adm. Möten: Elevhälsoteamet (EHT): Onsdagar Pedagogiskt forum: Onsdagar Elevstödskonferens: Onsdagar Ledningsgruppsmöten: Onsdagar Arbetslagsmöten: 1 tim/v MBL: 1 ggr/ mån LAG: 3 ggr/ år Elevråd: Varannan vecka Skolsamråd: 3 ggr/läsår Övrigt: Lovisen Information till alla vårdnadshavare: 1 ggr/ mån. Ansvarig rektor Stratsys uppdatering, inrapportering(kontinuerligt) Ansvarig Hemsidan Uppdatering, inrapportering (kontinuerligt) Ansvarig

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Fisksätraskolan läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Matematik. - en handlingsplan för grundskolan

Matematik. - en handlingsplan för grundskolan Matematik - en handlingsplan för grundskolan april 2015 Inledning Bland förskolans, förskoleklassens och grundskolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklar god taluppfattning, god

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013. Plan för det systematiska kvalitetsarbetet

KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013. Plan för det systematiska kvalitetsarbetet KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013 26 juni 2013 Plan för det systematiska kvalitetsarbetet ANSVAR OCH ORGANISATION (Här beskrivs ansvarsfördelning och organisation av kvalitetsarbetet över

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar efter internrevision av systematiskt kvalitetsarbete i utbildningsväsendet i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Svar efter internrevision av systematiskt kvalitetsarbete i utbildningsväsendet i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-11-03 DNR BUN 2014.229 ANNA LANRYD SID 1/2 SKOLEXPERT 08-587 852 07 ANNA.LANRYD@VALLENTU NA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Riktlinjer för användandet av Diamantdiagnoser som en del i den strukturerade arbetsmodellen DigiLys. Räkna med flyt

Riktlinjer för användandet av Diamantdiagnoser som en del i den strukturerade arbetsmodellen DigiLys. Räkna med flyt Räkna med flyt Som ett led i att höja elevernas resultat införs ett kommunövergripande arbetssätt med diagnoser och tillhörande analysarbete. Diamants aritmetikdel ska vara ett redskap för lärarna i deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Kyrkskolan Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Ormstaskolans verksamhetsplan

Ormstaskolans verksamhetsplan 2013-10-31 SID 1/9 Ormstaskolans verksamhetsplan 2013/2014 Bilden är hämtad från Skolverkets webbplats. @VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE/ SID 2/9 Ormstaskolans vision Ormstaskolan som begrepp inbegriper

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer