Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN ANNA LANRYD SID 1/1 SKOLEXPERT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen Ärendet i korthet Barn- och arbetsutskottet saknar tillräcklig information för att kunna bygga det systematiska kvalitetsarbetet. För att få ökad kännedom om det löpande arbetet på skolorna önskas en rapport från respektive skola och rektor. Rapporten möjliggör att insynen om vad som dagligen sker på enhetsnivå ökar samt skapar förutsättning för tätare resultatuppföljningar framöver. Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden gav i beslut Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för resultatuppföljning på enhetsnivå genom rapporter rån respektive skola genom rektor. Rapporterna redovisas på nämnden i maj. Handlingar 1. Resultat av uppföljningar på enhetsnivå (BUN ) 2. Resultatuppföljning vt 2014 (2) Marie Truedsson - Elisabeth Johansson - Ska expedieras till: Barn- och ungdomsnämnden Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX 29 VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

2 SID 1/1 Resultatuppföljning grundskolan Barn- och ungdomsförvaltningen har begärt resultatuppföljningar från samtliga grundskolor/enheter enligt listan nedan. Bällstabergsskolan (saknas) Ekebyskolan Gustav Vasaskolan Hammarbacksskolan Hjälmstaskolan Karbyskolan Karlbergsskolan Kårsta skola Lovisedalsskolan Ormstaskolan Resurscentrum BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: VXL FAX:

3 Bällstabergsskolans systematiska kvalitetsarbete Vi arbetar med ett årshjul där vi har en mängd olika utvärderingar och instrument som vi analyserar fortlöpande under året. Nedan kommer vi kort beskriva de instrument vi arbetar med och därefter presentera när under året de genomförs och analyseras. Enkäter Vi gör en elevenkät två gånger om året med alla elever i F 9. Enkäten innehåller områdena trivsel, trygghet, kränkning, kvalitet på lektioner, digitala verktyg, lärare, ledning, miljö, elevers lärande och självinsikt. Denna görs digitalt och samtliga elever svarar på de 90 frågorna på sin ipad. Personalenkät genomförs vid samma tillfällen som elevenkäterna och tar upp skolledning, budget, medbestämmande, trivsel, trygghet, kvalitetsarbete, kränkning, utveckling, kollegiet, miljön, elevkontakt, mentorskap, föräldrakontakt, specialpedagogik och elevvårdsgruppen. Även denna görs digitalt och samtlig personal svarra på de 64 frågorna. Dessa enkäter liknar Våga Visa/Pilen men är något mer omfattande. Samtlig personal och elever svarar två gånger om året vilket medför att man kan se reella förändringar till skillnad från våga visa. Från och med HT14 kommer vi även att göra en vårdnadshavarenkät på motsvarande sätt. Förskolan En gång om året sitter förskolans personal i grupp och utvärderar traditionella könsmönster, mottagande av barn med annat språk, otrygga områden, förhållningssätt mot barn, barn med annat modersmål, barngruppens sammansättning, miljön inomhus och utomhus, verksamhetens mål. Vid samma tillfälle utvärderas läroplansuppdraget och likabehandlingsplanen. Utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare en gång per år. Fritidshemmet En gång om året sitter fritidshemmets personal i grupp och utvärderar läroplansuppdraget samt förtydligar och utvärderar likabehandlingsplanen. Vid samma tillfälle utvärderar personalen trygghet, kommunikation, elevers inflytande, otrygga områden, inomhusmiljön, värdegrundsarbete, aktiviteter, sociogram, elever och föräldrars inflytande samt kartlägger och utvärderar barnens intressen. I elevenkäten ingår frågor som rör fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmets personal bidrar med skriftlig information inför IUP:er och utvecklingssamtal. Skola F 9 God läsutveckling Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen. I den andra upplagan ingår även ett kapitel med en kort beskrivning av de olika stegen i barnets väg mot förmågan att skriva. Till boken hör en separat studiehandledning med underlag för att tillsammans med kollegor studera, diskutera och integrera nya insikter i undervisningen. God läsutveckling i praktiken ger konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag. Ett material med ytterligare övningar att använda i det dagliga arbetet med God Läsutveckling. Tummen upp Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4, 5 och 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6 i Lgr 11. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Resultatet visar vilka kunskaper eleven har i svenskämnet samt ger bra vägledning i vad eleven behöver arbeta vidare med. Tummen upp! Svenska kartläggning kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och till sist betygssättningen i slutet av åk 6. Diamant Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Diagnosens utformning gör att man utvärderar efter vart arbetsområde, d.v.s. den görs kontinuerligt i År 1, 2, 3. PRIM UIM Syftet med utvärderingen är främst att ge beslutsfattare och skolledning information på gruppnivå, men också att ge lärare, elever och föräldrar kompletterande information om elevernas grundläggande kunskaper i matematik. Utvärderingen, som består av matematikprov till eleverna och enkät till lärarna, genomförs i början på vårterminen. I slutet av

4 vårterminen skickas en första resultatsammanställning på skol och kommunnivå till respektive skolas rektor. Denna sammanställning innehåller bland annat information om hur stor andel elever som uppnått den kravgräns som fastställts för respektive kunskapsområde. Under höstterminen sammanställs en rapport där även analyser av elevarbeten och lärares svar på enkätfrågorna finns med. DLS DLS för skolår 2 omfattar fyra delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse och Samma ljud. Proven ska genomföras i februari. DLS för skolår 3 omfattar fem delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse, Bokstäver och meningar samt självbildstestet Min läsning och skrivning. Proven ska genomföras i oktober. Nationella prov Utvecklingssamtal Föräldramöten Skolsamråd Verksamhetsplanen samt övriga handlingsplaner Årshjul. Augusti: Analys och revidering av verksamhetsplanen och övriga handlingsplaner. Föräldramöten årskursvis. September: Svenska och Matematik: egen diagnos tidigare nationella prov. År 8 Skolsamråd Oktober: DLS År 4,5,7 Utvecklingssamtal F 9 November: Elev, Personal och Vårdnadshavarenkät kvalitetsarbete Skolsamråd December: God läsutveckling År F, 1 Januari: Februari: PRIM UIM År 2, 5, 8 Nationella prov Sv År 6 Skolsamråd Mars: God läsutveckling År F, 1 Nationella prov Ma År 6 Nationella prov Sv, En År 9 Utvecklingssamtal F 9 April: Tummen upp 1,2,3 Nationella prov Sv, Ma År 3, Nationella prov SO År 6 Nationella prov NO År 9 Förskolans utvecklingssamtal Maj: Elev, Personal och Vårdnadshavarenkät kvalitetsarbete Nationella prov NO År 6 Nationella prov Ma, SO År 9 Skolsamråd Juni: Utvärdering av verksamhetsplanen Förskolans och fritidshemmets utvärdering Fortbildning och utveckling: Lärarna har ett utvecklingsmöte en timme varannan vecka, där man diskuterar pedagogik och didaktik kring lärandet i skolan. Pedagogiska diskussioner och utveckling sker även genom gemensam tid för all personal (förskola, skola, fritidshem, ledning) ca en gång i månaden och som heldag vid terminsstart och terminsslut samt på höstlov och oftast två dagar under vårterminen.

5 APRIL 2014 SID 1/1 Resultatuppföljning Ekebyskolan Skolan använder sig av följande tester och prov för att kontrollera elevernas kunskaper i ämnena matematik och svenska. Lässtandarder åk4, åk7, läsförståelsetest. Lundbergs i årskurs 2. Förstå och använda tal och ALP, screening av elevernas kunskaper i matematik i årskurs 4 till 9. Primtest årskurs 2, UiM i årskurserna 2,5 och 8 och Nationella Prov i årskurserna 3,6 och 9. Resultaten från prov och tester sammanställs och analyseras av respektive ämneslärare i samarbete med resurspedagog, arbetslagsledare och ämneskollegor. Rapporterna delges rektor och diskuteras i ledningsgruppen och på EHT möten under terminens gång. En samlad bild av resultaten presenteras under utvärderingsdagarna. Avvikande resultat presenteras på personalkonferenser under pågående läsår. En mall för resultatdokumentation av varje enskild elev har tagits fram och börjar användas denna termin. Resultatet av analyserna bildar underlag för kommande läsårs planering vid till exempel schemaläggning, resursfördelning, gruppkonstellationer, temaarbeten mm. Skillnaderna i resultat mellan olika ämnen analyseras med avseende på ämnenas karaktär, placeringstid på schemat och didaktik vilket ger oss verktyg inför kommande läsårsplanering vad det gäller temaarbeten, bemanning och schema. Resultatvariationer över tid i samma ämne ger oss en inblick i elevernas förförståelse i varje ämne vilket kan användas vid gruppsammansättningar och möjliggöra insättandet av extra resurser där de bäst behövs följande termin. Under konferensdagarna i juni görs en utvärdering av verksamheten där vi analyserar elevresultaten och sätter upp mål för nästkommande läsår. Vi måste bli bättre på att anpassa metodiken till elevernas förförståelse samt att använda oss av det underlag vi får genom analyserna mellan resultaten i olika ämnen. Resultatdiskussionerna måste ske mer frekvent över läsåret och rutiner för när resultaten ska vara inrapporterade tydliggöras. EKEBYSKOLAN TEKNIKVÄGEN 25 BOX VALLENTUNA TFN EKEBYSKOLAN

6 SID 1/2 Resultatuppföljning Gustav Vasaskolan Juni efter skolavslutning Förskollärare, lärare och fritidspersonal utvärderar och analyserar årets verksamhet i förhållande till BUN:s mål, Lgr 11 och skolans egna mål. Utifrån denna analys utformas och planeras kommande läsårs mål och arbetet för att nå dit. Augusti Avstämning av planering och mål i klasserna och individuellt. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram, sköts sedan fortlöpande under läsåret av mentor och specialpedagog. September Åk 1: Adlers screening i matematik Förmåga att se mängd genomförs av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Åk 4: Adlers screenings i matematik Automatisering, Talserier och Mönster genomförs av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Oktober Åk 2: Lundbergs God Läsförståelse testas av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Åk 4: Ängelholmstestet (läsförståelse) testas av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. November Åk f-klass 5: Måluppfyllelsekonferenser med mentor, berörda lärare, berörd fritidspersonal, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling ämnesvis och socialt för att se hur inlärningen fungerat och om ev åtgärder kan behöva sättas in framöver. Dokumenteras i Excel-fil Ej nått målen av specialpedagog. Åk 6: Betygskonferens med mentor, berörda lärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling och måluppfyllelse kopplat till kunskapskrav och betygskriterier. Dokumenteras i Excel-fil Ej nått målen av specialpedagog. Klarar alla elever minst betyget E? Om inte, vilka insatser behövs? Har några elever potential att höja betyget under vårterminen? Vilka insatser behövs? December Återkoppling kommunresultat Prim-test. Hur blev resultatet? Varför blev det så? Vad kan vi göra för att förbättra resultatet? Matematiklärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. GUSTAV VASASKOLAN BOX: VALLENTUNA BESÖK: LINDHOLMSVÄGEN 211 TFN:

7 SID 2/2 Februari Åk 6: Period för Nationella Ämnes Prov i svenska, matematik, engelska, SO och NO startar. Mars Åk f-klass 5 (vid behov); Lundbergs God Läsutveckling testas kontinuerligt av mentorer och sammanställs i vecka 10 för åk 2. De elever som då ännu ej uppnått högsta fasen inom varje område arbetar specifikt med det. Åk 3: Period för nationella Prov i svenska och matematik startar. April Åk 2: Prim-test i matematik. Åk 5: Prim-test i matematik. Maj Lärare åk 1-3: Uppföljning av NP i åk 3. Vad har testats? Vad gick bra? Varför? Vad gick mindre bra? Varför? Behöver vi förändra något i undervisningen? Vilka insatser kunde sättas in direkt? Specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. Lärare åk 4-6: Uppföljning av NP i åk 3. Vad har testats? Vad gick bra? Varför? Vad gick mindre bra? Varför? Behöver vi förändra något i undervisningen? Vilka insatser kunde sättas in direkt? Specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. Åk f-klass 5: Måluppfyllelsekonferenser med mentor, berörda lärare, berörd fritidspersonal, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling ämnesvis och socialt för att se hur inlärningen fungerat och om ev åtgärder kan behöva sättas in framöver. Åk 6: Betygskonferens med mentor, berörda lärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling och måluppfyllelse kopplat till kunskapskrav och betygskriterier. Hur blev det? Varför blev det så? Vad var bra? Vad kan göras bättre? Juni Överlämningskonferens från förskollärare i f-klass till lärare i åk 1. Överlämningskonferens från lärare i åk 3 till lärare i åk 4. Överlämningskonferens från lärare i åk 6 till lärare i åk 7. Genomgång av gruppens och elevers styrkor och svagheter både kunskapsmässigt och socialt. Gunilla Jåfs Rektor GUSTAV VASASKOLAN BOX: VALLENTUNA BESÖK: LINDHOLMSVÄGEN 211 TFN:

8 sid 1/1 Resultatuppföljning Hammarbacksskolan Rektors tankar kring resultat På Hammarbacksskolan har vi en förväntan på att alla ska bidra till att utveckla verksamheten, något som kommuniceras redan vid anställningstillfället. Jag som rektor uppmuntrar aktivt lärarnas initiativ till olika projekt eller annat som kan leda till förbättrade resultat. Jag upplever att lärarna har höga förväntningar på sina elever, något som jag tror har en stor betydelse för hur väl eleverna lyckas. De ständigt pågående pedagogiska diskussionerna vi har, är också en slags resultatuppföljning, då syftet med dem är att utveckla lärarnas undervisning samt befästa vårt gemensamma förhållningssätt som i sin tur påverkar elevernas möjlighet att få goda resultat. Resultatuppföljning Kartläggning vid höstterminens start Lärarna kartlägger vid höstterminens start elevernas kunskaper i de olika ämnena för att kunna anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov samt läroplanen. Löpande uppföljning av respektive ämneslärare under hela året Anmälan till EHT vid behov Lärarna kan anmäla ett elevärende till elevhälsoteamet om hon eller han upplever stor oro kring elevens måluppfyllelse eller sociala välmående. Klasskonferenser en gång per termin Alla klassens undervisande lärare, elevhälsoteamet med biträdande rektor och rektor samlas en gång per termin för att gå igenom alla elevers måluppfyllelse i alla ämnen. Då diskuterar vi även vidare åtgärder för de elever som riskerar att inte nå målen. Skriftliga omdömen till år 1-5 under våren Analys av resultat på våren Resultaten på de nationella proven, UIM, Lundberg år 2 samt betygen analyseras av de berörda lärarna. Jag sitter med på dessa möten eller begär in synpunkterna skriftligt. Nytt detta läsår att alla lärare ska analysera sina resultat och föreslå förbättringsområden, enligt en mall, alltså inte bara ovanstående berörda lärare. Mål och åtgärder för att förbättra sin undervisning på hösten Detta läsår satt lärarna under två dagar på höstlovet för att i sina respektive ämnen ta fram åtgärder som ska leda till ökade resultat. Det har bland annat lett till att vi nu arbetar med lässtrategier i svenska i hela F-9. Susanne Hamilton Löves Rektor

9 SID 1/2 Resultatuppföljning Hjälmstaskolan Plan för resultatuppföljning Ledningsgruppen gör en övergripande analys av verksamheten vid läsårets slut. Analysen ligger sedan till grund för nya mål och utvecklingsområden. Utvecklingsområdena tas fram tillsammans med personalen inför nästa läsår. Kvalitetsarbetets struktur baseras på tre huvudområden verksamhetsplan, utvecklingsarbete och resultatuppföljning ( se bilaga 1). Vid höstterminens start kommuniceras resultat och de prioriterade målen med personal, föräldrar och elever i olika forum. Målen har olika syften såsom förändrings- och förbättringsmål och resultat mål. Arbetet med uppföljning, utvärdering och planering är baserat på en serie aktiviteter under året. Varje termin delas in i två block. Skolan har långsiktiga mål för hela verksamheten. Målen bryts ner till prioriterade utvecklingsområden med kortsiktiga mål för varje läsår. Varje arbetslag enas om mål för den egna verksamheten som dokumenteras i en arbetslagets plan för utveckling. Genom planen blir samtliga ansvariga för utvecklingsarbetet. Målen är gemensamma och hämtas från skolans verksamhetsplan, arbetet mot de gemensamma målen kan dock se olika ut. Arbetslagen utvärderar och reflekterar efter varje avslutat block, analyserar resultaten utifrån de nationella målen och formulerar åtgärder för förbättrad måluppfyllelse. Här kan rektor se och peka på sambandet mellan arbetsinsats och resultat. I slutet av vårterminen utvärderar personalen uppsatta mål och gör en sammanfattande analys som är en del av kvalitetsredovisningen. Här ska finnas en rödtråd mellan resultatet och den kommande verksamhetsplanen. Den utvecklas och förändras i takt med verksamheten. I denna redovisning gör rektor och ledningsgruppen en fördjupad analys av verksamheten och personalen tar del av skolans kvalitetsredovisning för vidare diskussion. Grunden i ledningsgruppens analys är att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Vi använder underlag och forum på individnivå, gruppnivå och enhetsnivå för att samla in information för resultatuppföljning. På individ- och gruppnivå följs betygsresultat, läsförmåga, meritvärden och stödinsatser upp. Utifrån detta kan viktiga slutsatser kring personalresurser, kompetens och arbetsformer dras. Verksamhetsbesöken ligger till grund för den pedagogiska utvärderingen. Genom kundenkät och trivselenkät blir elever och vårdnadshavare delaktiga i utvärdering av Hjälmstaskolans verksamhet. Elevråd och skolsamråd är viktiga forum för detta. Carina Norberg, rektor Hjälmstaskolan HJÄLMSTASKOLAN BOX VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 5A TFN: EXP

10 SID 2/2 Hjälmstaskolan ( bilaga 1) Resultat uppföljning samt kvalitetsredovisning Övergripande analys av verksamheten Arbetslagens arbetsplan Verksamhetsplan Prioriterade utvecklingsområden HJÄLMSTASKOLAN BOX VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 5A TFN: EXP

11 SID 1/1 MIKAEL ODIN REKTOR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Resultatuppföljning Karbyskolan Rektor har fått i uppdrag att på en A4-sida beskriva skolans arbete under ett år med resultatuppföljning: Tidpunkt Resultat/data Ansvar/nivå Sep, dec, maj Screeningar läs- och skriv (enligt Karbyskolans Riktlinjer för läs- och skrivutveckling) Speciallärare Rektor En gång under ht, apr Kontinuerligt 1 gång ht/ 1 gång vt vid utv.samtal Okt, dec, maj Okt, nov Screeningar matematik (enligt Karbyskolans plan för utvärdering av elevernas matematikkunskaper) Resultat i vanliga undervisningen, prov, prestationer etc Samlad bild över elevens resultat Måluppfyllelse alla elever F-9, alla ämnen Internrevision: samlad bild över skolans resultat Speciallärare Rektor Lärare Arbetslag Lärare Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Kvalitetssamordnare Kvalitetsutvecklare Rektor Dec, jun Betyg Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Feb/mar Enkät (vh, elev) Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Ca maj IuM Matematikprov åk 2, 5, 8 Ma-lärare Rektor Jun Nationella prov åk 3, 6, 9 Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Jun Meritvärde åk 6-9 Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Jun Vänliga hälsningar Ledningens genomgång: Samlad bild över skolans resultat Ledningsgrupp Rektor Mikael Odin Karbyskolan KARBYSKOLAN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA BESÖK: VADAVÄGEN 1 TFN: KARBYSKOLAN

12 Resultatuppföljning Karlbergsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Karlbergsskolan Vallentuna kommun APRIL 2014 SID 1/1 Maj Skriftliga omdömen Februari- april F- Lundbergs, talområdet 0-15, geometri Juni Resultat dokumenteras i måluppfyllelsedokumentet. Analys av resultat i alla ämnen, varje klass för sig. Kommuniceras till arbetslag och rektor. Systematisk uppföljning och analys hela elevgruppers resultat Augusti Analys från juni kommuniceras till mottagande lärare. September Utvecklingssamtal och IUP. F- matematikscreening, bokstavskännedom, analys. Åk 1 Sv screening, Lundbergs, Tummen upp. Ma Tummen upp, NCM. Åk 4 Diamant, DLS Läsförståelse Åk 5 Diamant Arbete efter analysen. NP åk 3 och 6 Åk 2 UIM, Lundbergs Åk 4 Diamant Åk 5 UIM, Diamant Analys samt arbete efter resultat av analys. Januari Utvecklingssamtal och IUP Arbete efter analys av resultat från december. December Dokumentation av varje elevs resultat i alla ämnen, måluppfyllelsedokumentet. Analys av resultaten. Oktober/ november Arbete efter analysen DLS rättstavning en gång per termin åk 1-6. NCM, Nationellt Centrum Matematik Att förstå och använda tal, diagnosmaterial Diamant Diagnosmaterial från Skolverket Läromedelsdiagnoser - matematik och svenska används regelbundet i alla klasser SO och NO - utvärderingar efter varje arbetsområde. Engelska läromedelsdiagnos används regelbundet

13 Esa Kouri Rektor och förskolechef sid 1/1 Resultatuppföljning Kårsta skola och förskola Sammanställning av hur Kårsta förskola och skola följer upp resultaten utifrån Stratsys Förskolan Förskolans mål samt aktiviteter till dem finns beskrivna i Stratsys. Särskilt fokus har legat på 1. Kundnöjdhet; ökade kunskaper om verksamhetens mål hos vårdnadshavare samt möjliggöra vårdnadshavare att delge sina tankar och idéer om förskolans verksamhet; ökad deltagande i kundenkäterna; uppföljning genom kundenkäten 2. språkutvecklande arbete utifrån Bornholmsmodellen med alla fyra avdelningar; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 3. matematiksatsning; genom att skapa miljöer som bättre stimulerar till matematikutvecklingen, matematik i skogen; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 4. Utomhuspedagogik; matematik i skogen 5. Arbetsro och trygghet i barngrupperna; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 6. It i barnaktiviteter; personalutbildning; uppföljning i personalkonferenser samt genom egna frågeställningar; Pedagogiskt forum 2 gånger per termin tillsammans med skolan Uppföljningarna har ägt rum kontinuerligt på gemensamma personalkonferenser 1 gång per månad samt vid särskilda tillfällen på höstlovet, den 7 januari samt i juni. Grundskolan Grundskolans mål samt aktiviteter finns beskrivna i Stratsys. Särskilt fokus har legat på 1. År F-6: språkutvecklingen i svenska och läsning/läsförståelsen; intensivläsning i 2 veckors perioder 2 gånger per termin. Elevernas språkliga uppföljning sker med hjälp av Lundbergs God läsutveckling samt vid behov även LUS, nationella prov 2. matematikresultaten; ökad lärarledd undervisning med dialog med eleverna, problemlösning samt uppfattning av matematiska begrepp utifrån en analys efter läsåret 12/13. I matematiska uppföljningar tar vi in resultat/bedömningar från Diamant, Adler, Prim, Nationella prov 3. Utomhuspedagogik; F-3 med olika aktiviteter varje vecka 4. Arbetsro och värdegrund genom livskunskap ; uppföljning genom kundenkäter 5. It i undervisning; utbildning av personal och aktiviteter/erfarenheter med surfplattor; uppföljning i Pedagogiskt forum Vi har följt upp målarbetet på två olika sätt: vid särskilda tillfällen under höstlovet, den 7 januari samt i juni. Vid dessa tillfällen tar vi upp alla ämnen. Pedagogiskt forum. Vi har alltså ändrat på vår mötesstruktur och lagt in Pedagogiskt forum utöver arbetslagsträffar. Det innebär att vi träffas varje vecka 1,5 h och har tre målområden utifrån Stratsys som vi går igenom under tre veckors perioder; vecka 1 svenska, vecka 2 matematik och vecka 3 It i undervisning. Deltagande utöver skolledning är alla lärare F-6 och representant från fritidshemmet. Vi följer elevernas resultat utifrån vårt testschema samt diskuterar undervisningsmetoder (inkl surfplattor) och lyckade lektioner som goda exempel. Vi har på detta sätt lyckats bryta barriärer mellan klassrum/lärare och öppnat upp för möjligheten att tillsammans utveckla skolans arbete med resultat och värderingar.

14 SID 1/3 Resultatuppföljning Lovisedalsskolan ÅRSHJUL LOVISEDALSSKOLAN samt LOVISEDALS FÖRSKOLA Månad Aktivitet Kommentarer Ansvarig Januari Planeringsdag All personal LGR Bokslut Adm. Budget Rektor Bemanningsplan Adm Öppet hus 3 dagar Kl Förskollärare i F- klasser Infomöte Blivande F-klasser Rektor, fsk f-klass Elevledda utvecklingssamtal Mentorer MBL Rektor, adm. Skolsamråd/föräldrasamråd fsk Rektor, adm./all fsk Februari Skolval Registrering av grupper för språkval, Adm. individuella val m.m. Elevregister. Klasslistor bliv. F-klasser Ta fram underlag göra klasslistor Adm, ALL F-3 Enkätundersökning Våga Påminn elever och föräldrar Mentorer visa LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Löneöversyn Lönesättning Rektor, ALL Lönesamtal ALL, rektor Mars Bearbeta/placera Skolval Adm. Utskick blivande F-klasser Klasslistor och Infoblad Rektor, adm, ALL Ämnesprov åk 3.6 och 9 Tid för rättning Mentorer, ALL Skyddsrond, handlingsplan Kallelse, uppföljning Rektor, adm MBL Rektor, adm Semesterplanering Berörd personal Adm, LGR April Talangjakten Elevrådet organiserar Ansvarig elevråd Nationella prov åk 3,6 och 9. Tid för rättning Mentorer, ALL Skräpplockardagar Boka tid för sophämtning Adm. Uppdatering Koll Berörd personal ALL Nya grupper/klasser inför ht Kompletteringar och nya, Extens Adm. Betygs- och ämnesgrupper Extens Adm. Bemanningsplan Preliminär bemanning Rektor, ALL Lokalplanering Översyn lokaler Rektor, ALL MBL Rektor, adm Utkast Läsårsplan Rapportera i Stratsys Adm. Tidsschema aktiviteter Rapportera il Stratsys Adm.

15 SID 2/3 Maj Nationella prov åk 3,6 och 9. Tid för rättning Mentorer, ALL Utvecklingssamtal personal ALL Betygs- och ämnesprovs Adm. hantering Preliminär tjänstefördelning Presenteras för personalen Rektor, ALL Utvärdering Utskick, sammanställning ALL Sommarfest förskolan Föräldrasamrådet medverkar ALL förskola Fritidshemmens dag Samtliga pedagoger ALL fritids Förskolans dag Teater ALL förskolan LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Likabehandlingsplanen Revidering KRAM-grupp, rektor Skolsamråd/föräldrasamråd Rektor, adm/all fsk fsk Öppet hus blivande F-klasser 2 dagar 9-11 Förskollärare F-klass Juni Möte blivande F-klasser Samtidigt Infomöte för föräldrar om fritids Förskollärare F-klass, ALL fritids Tjänstefördelning fastställs Ev. nyrekrytering Rektor, ALL Avslutningsfest åk 9 Organsation, program ALL 7-9 Skolavslutning Organsation, program LGR, adm. Planeringsdag All personal LGR Utvecklingssamtal personal ALL Redovisning av resultat På planeringsdagen LGR Sommarfest Planering, beställning LGR Skriftliga omdömen, betyg Sammanställning, betygskataloger Mentorer, adm. Schemaläggning Lägga schema, samla in underlag Ansvarig lärare, ALL, rektor Juli Sommarfritids Planering, bemanning ALL fritids Augusti Elevuppgifter till Novaschem Uppflyttning av elever till nästa Adm. årskurs, placering i klasser Nya elever - Export till Placering av i klasser och grupper Adm. Novaschem Novaschem till Skola24 Export av nya schemat Adm. Novaschem - ändringar Ändringar av klasser, språkval, elevens Adm. val etc (varje vecka) Uppstartsdagar All personal. Analys av resultat och LGR måluppfyllese, nya mål Inskolning förskolebarn ALL/pedagoger Inskolning fritids ALL/pedagoger Skolstart Gemensam samling LGR, Musiklärare Föräldramöte F-klasser Skolstartsdagen Fsk F-klass, rektor Lovisedagen Åk 6 och 8 ansvarar Mentorer åk 6 och 8 MBL Rektor, adm Utvecklingssamtal personal ALL September Föräldramöten Varje klass Mentorer, rektor

16 SID 3/3 Föräldramöte förskolan Pedagoger ALL fösrkolan Skolfotografering Adm. Elevledda utvecklingssamtal Organiseras Mentorer, ALL Mål- och resultatuppföljning Sammanställning lämnas till BUF Rektor, adm Introduktion för nyanställda Berörda lärare ALL Krisplanen revideras LGR, adm MBL Rektor, adm Utvecklingssamtal personal ALL Oktober Schemaändringar Export från Novaschem till Skol 24 Adm (varje vecka) Ny verksamhetsplan Fastställande av ny verksamhetsplan LGR Danstema Planering Mu och idh-lärare Dansuppvisning FN-dagen Hela skolan Mu och idh-lärare LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Skolsamråd/föräldrasamråd fsk Rektor, adm/all fsk November Trivselenkät Alla elever F-9 KRAM-gruppen Gymnasiemässa Elever åk 9 ALL Brandskyddsrond Rektor, vaktmästare MBL Rektor, adm December Luciafirande Åk 3 ansvarar Musik- och åk 3- lärare Lucia förskolan ALL/föräldraråd Betyghantering Betygskataloger Mentorer, adm. Möten: Elevhälsoteamet (EHT): Onsdagar Pedagogiskt forum: Onsdagar Elevstödskonferens: Onsdagar Ledningsgruppsmöten: Onsdagar Arbetslagsmöten: 1 tim/v MBL: 1 ggr/ mån LAG: 3 ggr/ år Elevråd: Varannan vecka Skolsamråd: 3 ggr/läsår Övrigt: Lovisen Information till alla vårdnadshavare: 1 ggr/ mån. Ansvarig rektor Stratsys uppdatering, inrapportering(kontinuerligt) Ansvarig Hemsidan Uppdatering, inrapportering (kontinuerligt) Ansvarig

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer