Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN ANNA LANRYD SID 1/1 SKOLEXPERT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen Ärendet i korthet Barn- och arbetsutskottet saknar tillräcklig information för att kunna bygga det systematiska kvalitetsarbetet. För att få ökad kännedom om det löpande arbetet på skolorna önskas en rapport från respektive skola och rektor. Rapporten möjliggör att insynen om vad som dagligen sker på enhetsnivå ökar samt skapar förutsättning för tätare resultatuppföljningar framöver. Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden gav i beslut Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för resultatuppföljning på enhetsnivå genom rapporter rån respektive skola genom rektor. Rapporterna redovisas på nämnden i maj. Handlingar 1. Resultat av uppföljningar på enhetsnivå (BUN ) 2. Resultatuppföljning vt 2014 (2) Marie Truedsson - Elisabeth Johansson - Ska expedieras till: Barn- och ungdomsnämnden Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX 29 VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

2 SID 1/1 Resultatuppföljning grundskolan Barn- och ungdomsförvaltningen har begärt resultatuppföljningar från samtliga grundskolor/enheter enligt listan nedan. Bällstabergsskolan (saknas) Ekebyskolan Gustav Vasaskolan Hammarbacksskolan Hjälmstaskolan Karbyskolan Karlbergsskolan Kårsta skola Lovisedalsskolan Ormstaskolan Resurscentrum BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: VXL FAX:

3 Bällstabergsskolans systematiska kvalitetsarbete Vi arbetar med ett årshjul där vi har en mängd olika utvärderingar och instrument som vi analyserar fortlöpande under året. Nedan kommer vi kort beskriva de instrument vi arbetar med och därefter presentera när under året de genomförs och analyseras. Enkäter Vi gör en elevenkät två gånger om året med alla elever i F 9. Enkäten innehåller områdena trivsel, trygghet, kränkning, kvalitet på lektioner, digitala verktyg, lärare, ledning, miljö, elevers lärande och självinsikt. Denna görs digitalt och samtliga elever svarar på de 90 frågorna på sin ipad. Personalenkät genomförs vid samma tillfällen som elevenkäterna och tar upp skolledning, budget, medbestämmande, trivsel, trygghet, kvalitetsarbete, kränkning, utveckling, kollegiet, miljön, elevkontakt, mentorskap, föräldrakontakt, specialpedagogik och elevvårdsgruppen. Även denna görs digitalt och samtlig personal svarra på de 64 frågorna. Dessa enkäter liknar Våga Visa/Pilen men är något mer omfattande. Samtlig personal och elever svarar två gånger om året vilket medför att man kan se reella förändringar till skillnad från våga visa. Från och med HT14 kommer vi även att göra en vårdnadshavarenkät på motsvarande sätt. Förskolan En gång om året sitter förskolans personal i grupp och utvärderar traditionella könsmönster, mottagande av barn med annat språk, otrygga områden, förhållningssätt mot barn, barn med annat modersmål, barngruppens sammansättning, miljön inomhus och utomhus, verksamhetens mål. Vid samma tillfälle utvärderas läroplansuppdraget och likabehandlingsplanen. Utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare en gång per år. Fritidshemmet En gång om året sitter fritidshemmets personal i grupp och utvärderar läroplansuppdraget samt förtydligar och utvärderar likabehandlingsplanen. Vid samma tillfälle utvärderar personalen trygghet, kommunikation, elevers inflytande, otrygga områden, inomhusmiljön, värdegrundsarbete, aktiviteter, sociogram, elever och föräldrars inflytande samt kartlägger och utvärderar barnens intressen. I elevenkäten ingår frågor som rör fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmets personal bidrar med skriftlig information inför IUP:er och utvecklingssamtal. Skola F 9 God läsutveckling Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen. I den andra upplagan ingår även ett kapitel med en kort beskrivning av de olika stegen i barnets väg mot förmågan att skriva. Till boken hör en separat studiehandledning med underlag för att tillsammans med kollegor studera, diskutera och integrera nya insikter i undervisningen. God läsutveckling i praktiken ger konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag. Ett material med ytterligare övningar att använda i det dagliga arbetet med God Läsutveckling. Tummen upp Tummen upp! Svenska kartläggning åk 4, 5 och 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6 i Lgr 11. Övningarna prövar om eleverna är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Resultatet visar vilka kunskaper eleven har i svenskämnet samt ger bra vägledning i vad eleven behöver arbeta vidare med. Tummen upp! Svenska kartläggning kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och till sist betygssättningen i slutet av åk 6. Diamant Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Diagnosens utformning gör att man utvärderar efter vart arbetsområde, d.v.s. den görs kontinuerligt i År 1, 2, 3. PRIM UIM Syftet med utvärderingen är främst att ge beslutsfattare och skolledning information på gruppnivå, men också att ge lärare, elever och föräldrar kompletterande information om elevernas grundläggande kunskaper i matematik. Utvärderingen, som består av matematikprov till eleverna och enkät till lärarna, genomförs i början på vårterminen. I slutet av

4 vårterminen skickas en första resultatsammanställning på skol och kommunnivå till respektive skolas rektor. Denna sammanställning innehåller bland annat information om hur stor andel elever som uppnått den kravgräns som fastställts för respektive kunskapsområde. Under höstterminen sammanställs en rapport där även analyser av elevarbeten och lärares svar på enkätfrågorna finns med. DLS DLS för skolår 2 omfattar fyra delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse och Samma ljud. Proven ska genomföras i februari. DLS för skolår 3 omfattar fem delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse, Bokstäver och meningar samt självbildstestet Min läsning och skrivning. Proven ska genomföras i oktober. Nationella prov Utvecklingssamtal Föräldramöten Skolsamråd Verksamhetsplanen samt övriga handlingsplaner Årshjul. Augusti: Analys och revidering av verksamhetsplanen och övriga handlingsplaner. Föräldramöten årskursvis. September: Svenska och Matematik: egen diagnos tidigare nationella prov. År 8 Skolsamråd Oktober: DLS År 4,5,7 Utvecklingssamtal F 9 November: Elev, Personal och Vårdnadshavarenkät kvalitetsarbete Skolsamråd December: God läsutveckling År F, 1 Januari: Februari: PRIM UIM År 2, 5, 8 Nationella prov Sv År 6 Skolsamråd Mars: God läsutveckling År F, 1 Nationella prov Ma År 6 Nationella prov Sv, En År 9 Utvecklingssamtal F 9 April: Tummen upp 1,2,3 Nationella prov Sv, Ma År 3, Nationella prov SO År 6 Nationella prov NO År 9 Förskolans utvecklingssamtal Maj: Elev, Personal och Vårdnadshavarenkät kvalitetsarbete Nationella prov NO År 6 Nationella prov Ma, SO År 9 Skolsamråd Juni: Utvärdering av verksamhetsplanen Förskolans och fritidshemmets utvärdering Fortbildning och utveckling: Lärarna har ett utvecklingsmöte en timme varannan vecka, där man diskuterar pedagogik och didaktik kring lärandet i skolan. Pedagogiska diskussioner och utveckling sker även genom gemensam tid för all personal (förskola, skola, fritidshem, ledning) ca en gång i månaden och som heldag vid terminsstart och terminsslut samt på höstlov och oftast två dagar under vårterminen.

5 APRIL 2014 SID 1/1 Resultatuppföljning Ekebyskolan Skolan använder sig av följande tester och prov för att kontrollera elevernas kunskaper i ämnena matematik och svenska. Lässtandarder åk4, åk7, läsförståelsetest. Lundbergs i årskurs 2. Förstå och använda tal och ALP, screening av elevernas kunskaper i matematik i årskurs 4 till 9. Primtest årskurs 2, UiM i årskurserna 2,5 och 8 och Nationella Prov i årskurserna 3,6 och 9. Resultaten från prov och tester sammanställs och analyseras av respektive ämneslärare i samarbete med resurspedagog, arbetslagsledare och ämneskollegor. Rapporterna delges rektor och diskuteras i ledningsgruppen och på EHT möten under terminens gång. En samlad bild av resultaten presenteras under utvärderingsdagarna. Avvikande resultat presenteras på personalkonferenser under pågående läsår. En mall för resultatdokumentation av varje enskild elev har tagits fram och börjar användas denna termin. Resultatet av analyserna bildar underlag för kommande läsårs planering vid till exempel schemaläggning, resursfördelning, gruppkonstellationer, temaarbeten mm. Skillnaderna i resultat mellan olika ämnen analyseras med avseende på ämnenas karaktär, placeringstid på schemat och didaktik vilket ger oss verktyg inför kommande läsårsplanering vad det gäller temaarbeten, bemanning och schema. Resultatvariationer över tid i samma ämne ger oss en inblick i elevernas förförståelse i varje ämne vilket kan användas vid gruppsammansättningar och möjliggöra insättandet av extra resurser där de bäst behövs följande termin. Under konferensdagarna i juni görs en utvärdering av verksamheten där vi analyserar elevresultaten och sätter upp mål för nästkommande läsår. Vi måste bli bättre på att anpassa metodiken till elevernas förförståelse samt att använda oss av det underlag vi får genom analyserna mellan resultaten i olika ämnen. Resultatdiskussionerna måste ske mer frekvent över läsåret och rutiner för när resultaten ska vara inrapporterade tydliggöras. EKEBYSKOLAN TEKNIKVÄGEN 25 BOX VALLENTUNA TFN EKEBYSKOLAN

6 SID 1/2 Resultatuppföljning Gustav Vasaskolan Juni efter skolavslutning Förskollärare, lärare och fritidspersonal utvärderar och analyserar årets verksamhet i förhållande till BUN:s mål, Lgr 11 och skolans egna mål. Utifrån denna analys utformas och planeras kommande läsårs mål och arbetet för att nå dit. Augusti Avstämning av planering och mål i klasserna och individuellt. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram, sköts sedan fortlöpande under läsåret av mentor och specialpedagog. September Åk 1: Adlers screening i matematik Förmåga att se mängd genomförs av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Åk 4: Adlers screenings i matematik Automatisering, Talserier och Mönster genomförs av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Oktober Åk 2: Lundbergs God Läsförståelse testas av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. Åk 4: Ängelholmstestet (läsförståelse) testas av mentor, analyseras av mentor och specialpedagog. Den fortsatta undervisningen planeras därefter. November Åk f-klass 5: Måluppfyllelsekonferenser med mentor, berörda lärare, berörd fritidspersonal, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling ämnesvis och socialt för att se hur inlärningen fungerat och om ev åtgärder kan behöva sättas in framöver. Dokumenteras i Excel-fil Ej nått målen av specialpedagog. Åk 6: Betygskonferens med mentor, berörda lärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling och måluppfyllelse kopplat till kunskapskrav och betygskriterier. Dokumenteras i Excel-fil Ej nått målen av specialpedagog. Klarar alla elever minst betyget E? Om inte, vilka insatser behövs? Har några elever potential att höja betyget under vårterminen? Vilka insatser behövs? December Återkoppling kommunresultat Prim-test. Hur blev resultatet? Varför blev det så? Vad kan vi göra för att förbättra resultatet? Matematiklärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. GUSTAV VASASKOLAN BOX: VALLENTUNA BESÖK: LINDHOLMSVÄGEN 211 TFN:

7 SID 2/2 Februari Åk 6: Period för Nationella Ämnes Prov i svenska, matematik, engelska, SO och NO startar. Mars Åk f-klass 5 (vid behov); Lundbergs God Läsutveckling testas kontinuerligt av mentorer och sammanställs i vecka 10 för åk 2. De elever som då ännu ej uppnått högsta fasen inom varje område arbetar specifikt med det. Åk 3: Period för nationella Prov i svenska och matematik startar. April Åk 2: Prim-test i matematik. Åk 5: Prim-test i matematik. Maj Lärare åk 1-3: Uppföljning av NP i åk 3. Vad har testats? Vad gick bra? Varför? Vad gick mindre bra? Varför? Behöver vi förändra något i undervisningen? Vilka insatser kunde sättas in direkt? Specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. Lärare åk 4-6: Uppföljning av NP i åk 3. Vad har testats? Vad gick bra? Varför? Vad gick mindre bra? Varför? Behöver vi förändra något i undervisningen? Vilka insatser kunde sättas in direkt? Specialpedagog, arbetslagsledare och rektor deltar. Åk f-klass 5: Måluppfyllelsekonferenser med mentor, berörda lärare, berörd fritidspersonal, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling ämnesvis och socialt för att se hur inlärningen fungerat och om ev åtgärder kan behöva sättas in framöver. Åk 6: Betygskonferens med mentor, berörda lärare, specialpedagog, arbetslagsledare och rektor. Genomgång av varje elevs kunskapsutveckling och måluppfyllelse kopplat till kunskapskrav och betygskriterier. Hur blev det? Varför blev det så? Vad var bra? Vad kan göras bättre? Juni Överlämningskonferens från förskollärare i f-klass till lärare i åk 1. Överlämningskonferens från lärare i åk 3 till lärare i åk 4. Överlämningskonferens från lärare i åk 6 till lärare i åk 7. Genomgång av gruppens och elevers styrkor och svagheter både kunskapsmässigt och socialt. Gunilla Jåfs Rektor GUSTAV VASASKOLAN BOX: VALLENTUNA BESÖK: LINDHOLMSVÄGEN 211 TFN:

8 sid 1/1 Resultatuppföljning Hammarbacksskolan Rektors tankar kring resultat På Hammarbacksskolan har vi en förväntan på att alla ska bidra till att utveckla verksamheten, något som kommuniceras redan vid anställningstillfället. Jag som rektor uppmuntrar aktivt lärarnas initiativ till olika projekt eller annat som kan leda till förbättrade resultat. Jag upplever att lärarna har höga förväntningar på sina elever, något som jag tror har en stor betydelse för hur väl eleverna lyckas. De ständigt pågående pedagogiska diskussionerna vi har, är också en slags resultatuppföljning, då syftet med dem är att utveckla lärarnas undervisning samt befästa vårt gemensamma förhållningssätt som i sin tur påverkar elevernas möjlighet att få goda resultat. Resultatuppföljning Kartläggning vid höstterminens start Lärarna kartlägger vid höstterminens start elevernas kunskaper i de olika ämnena för att kunna anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov samt läroplanen. Löpande uppföljning av respektive ämneslärare under hela året Anmälan till EHT vid behov Lärarna kan anmäla ett elevärende till elevhälsoteamet om hon eller han upplever stor oro kring elevens måluppfyllelse eller sociala välmående. Klasskonferenser en gång per termin Alla klassens undervisande lärare, elevhälsoteamet med biträdande rektor och rektor samlas en gång per termin för att gå igenom alla elevers måluppfyllelse i alla ämnen. Då diskuterar vi även vidare åtgärder för de elever som riskerar att inte nå målen. Skriftliga omdömen till år 1-5 under våren Analys av resultat på våren Resultaten på de nationella proven, UIM, Lundberg år 2 samt betygen analyseras av de berörda lärarna. Jag sitter med på dessa möten eller begär in synpunkterna skriftligt. Nytt detta läsår att alla lärare ska analysera sina resultat och föreslå förbättringsområden, enligt en mall, alltså inte bara ovanstående berörda lärare. Mål och åtgärder för att förbättra sin undervisning på hösten Detta läsår satt lärarna under två dagar på höstlovet för att i sina respektive ämnen ta fram åtgärder som ska leda till ökade resultat. Det har bland annat lett till att vi nu arbetar med lässtrategier i svenska i hela F-9. Susanne Hamilton Löves Rektor

9 SID 1/2 Resultatuppföljning Hjälmstaskolan Plan för resultatuppföljning Ledningsgruppen gör en övergripande analys av verksamheten vid läsårets slut. Analysen ligger sedan till grund för nya mål och utvecklingsområden. Utvecklingsområdena tas fram tillsammans med personalen inför nästa läsår. Kvalitetsarbetets struktur baseras på tre huvudområden verksamhetsplan, utvecklingsarbete och resultatuppföljning ( se bilaga 1). Vid höstterminens start kommuniceras resultat och de prioriterade målen med personal, föräldrar och elever i olika forum. Målen har olika syften såsom förändrings- och förbättringsmål och resultat mål. Arbetet med uppföljning, utvärdering och planering är baserat på en serie aktiviteter under året. Varje termin delas in i två block. Skolan har långsiktiga mål för hela verksamheten. Målen bryts ner till prioriterade utvecklingsområden med kortsiktiga mål för varje läsår. Varje arbetslag enas om mål för den egna verksamheten som dokumenteras i en arbetslagets plan för utveckling. Genom planen blir samtliga ansvariga för utvecklingsarbetet. Målen är gemensamma och hämtas från skolans verksamhetsplan, arbetet mot de gemensamma målen kan dock se olika ut. Arbetslagen utvärderar och reflekterar efter varje avslutat block, analyserar resultaten utifrån de nationella målen och formulerar åtgärder för förbättrad måluppfyllelse. Här kan rektor se och peka på sambandet mellan arbetsinsats och resultat. I slutet av vårterminen utvärderar personalen uppsatta mål och gör en sammanfattande analys som är en del av kvalitetsredovisningen. Här ska finnas en rödtråd mellan resultatet och den kommande verksamhetsplanen. Den utvecklas och förändras i takt med verksamheten. I denna redovisning gör rektor och ledningsgruppen en fördjupad analys av verksamheten och personalen tar del av skolans kvalitetsredovisning för vidare diskussion. Grunden i ledningsgruppens analys är att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Vi använder underlag och forum på individnivå, gruppnivå och enhetsnivå för att samla in information för resultatuppföljning. På individ- och gruppnivå följs betygsresultat, läsförmåga, meritvärden och stödinsatser upp. Utifrån detta kan viktiga slutsatser kring personalresurser, kompetens och arbetsformer dras. Verksamhetsbesöken ligger till grund för den pedagogiska utvärderingen. Genom kundenkät och trivselenkät blir elever och vårdnadshavare delaktiga i utvärdering av Hjälmstaskolans verksamhet. Elevråd och skolsamråd är viktiga forum för detta. Carina Norberg, rektor Hjälmstaskolan HJÄLMSTASKOLAN BOX VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 5A TFN: EXP

10 SID 2/2 Hjälmstaskolan ( bilaga 1) Resultat uppföljning samt kvalitetsredovisning Övergripande analys av verksamheten Arbetslagens arbetsplan Verksamhetsplan Prioriterade utvecklingsområden HJÄLMSTASKOLAN BOX VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 5A TFN: EXP

11 SID 1/1 MIKAEL ODIN REKTOR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Resultatuppföljning Karbyskolan Rektor har fått i uppdrag att på en A4-sida beskriva skolans arbete under ett år med resultatuppföljning: Tidpunkt Resultat/data Ansvar/nivå Sep, dec, maj Screeningar läs- och skriv (enligt Karbyskolans Riktlinjer för läs- och skrivutveckling) Speciallärare Rektor En gång under ht, apr Kontinuerligt 1 gång ht/ 1 gång vt vid utv.samtal Okt, dec, maj Okt, nov Screeningar matematik (enligt Karbyskolans plan för utvärdering av elevernas matematikkunskaper) Resultat i vanliga undervisningen, prov, prestationer etc Samlad bild över elevens resultat Måluppfyllelse alla elever F-9, alla ämnen Internrevision: samlad bild över skolans resultat Speciallärare Rektor Lärare Arbetslag Lärare Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Kvalitetssamordnare Kvalitetsutvecklare Rektor Dec, jun Betyg Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Feb/mar Enkät (vh, elev) Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Ca maj IuM Matematikprov åk 2, 5, 8 Ma-lärare Rektor Jun Nationella prov åk 3, 6, 9 Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Jun Meritvärde åk 6-9 Arbetslag Ledningsgrupp/Rektor Jun Vänliga hälsningar Ledningens genomgång: Samlad bild över skolans resultat Ledningsgrupp Rektor Mikael Odin Karbyskolan KARBYSKOLAN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA BESÖK: VADAVÄGEN 1 TFN: KARBYSKOLAN

12 Resultatuppföljning Karlbergsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Karlbergsskolan Vallentuna kommun APRIL 2014 SID 1/1 Maj Skriftliga omdömen Februari- april F- Lundbergs, talområdet 0-15, geometri Juni Resultat dokumenteras i måluppfyllelsedokumentet. Analys av resultat i alla ämnen, varje klass för sig. Kommuniceras till arbetslag och rektor. Systematisk uppföljning och analys hela elevgruppers resultat Augusti Analys från juni kommuniceras till mottagande lärare. September Utvecklingssamtal och IUP. F- matematikscreening, bokstavskännedom, analys. Åk 1 Sv screening, Lundbergs, Tummen upp. Ma Tummen upp, NCM. Åk 4 Diamant, DLS Läsförståelse Åk 5 Diamant Arbete efter analysen. NP åk 3 och 6 Åk 2 UIM, Lundbergs Åk 4 Diamant Åk 5 UIM, Diamant Analys samt arbete efter resultat av analys. Januari Utvecklingssamtal och IUP Arbete efter analys av resultat från december. December Dokumentation av varje elevs resultat i alla ämnen, måluppfyllelsedokumentet. Analys av resultaten. Oktober/ november Arbete efter analysen DLS rättstavning en gång per termin åk 1-6. NCM, Nationellt Centrum Matematik Att förstå och använda tal, diagnosmaterial Diamant Diagnosmaterial från Skolverket Läromedelsdiagnoser - matematik och svenska används regelbundet i alla klasser SO och NO - utvärderingar efter varje arbetsområde. Engelska läromedelsdiagnos används regelbundet

13 Esa Kouri Rektor och förskolechef sid 1/1 Resultatuppföljning Kårsta skola och förskola Sammanställning av hur Kårsta förskola och skola följer upp resultaten utifrån Stratsys Förskolan Förskolans mål samt aktiviteter till dem finns beskrivna i Stratsys. Särskilt fokus har legat på 1. Kundnöjdhet; ökade kunskaper om verksamhetens mål hos vårdnadshavare samt möjliggöra vårdnadshavare att delge sina tankar och idéer om förskolans verksamhet; ökad deltagande i kundenkäterna; uppföljning genom kundenkäten 2. språkutvecklande arbete utifrån Bornholmsmodellen med alla fyra avdelningar; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 3. matematiksatsning; genom att skapa miljöer som bättre stimulerar till matematikutvecklingen, matematik i skogen; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 4. Utomhuspedagogik; matematik i skogen 5. Arbetsro och trygghet i barngrupperna; uppföljning genom kundenkäten samt egna frågeställningar 6. It i barnaktiviteter; personalutbildning; uppföljning i personalkonferenser samt genom egna frågeställningar; Pedagogiskt forum 2 gånger per termin tillsammans med skolan Uppföljningarna har ägt rum kontinuerligt på gemensamma personalkonferenser 1 gång per månad samt vid särskilda tillfällen på höstlovet, den 7 januari samt i juni. Grundskolan Grundskolans mål samt aktiviteter finns beskrivna i Stratsys. Särskilt fokus har legat på 1. År F-6: språkutvecklingen i svenska och läsning/läsförståelsen; intensivläsning i 2 veckors perioder 2 gånger per termin. Elevernas språkliga uppföljning sker med hjälp av Lundbergs God läsutveckling samt vid behov även LUS, nationella prov 2. matematikresultaten; ökad lärarledd undervisning med dialog med eleverna, problemlösning samt uppfattning av matematiska begrepp utifrån en analys efter läsåret 12/13. I matematiska uppföljningar tar vi in resultat/bedömningar från Diamant, Adler, Prim, Nationella prov 3. Utomhuspedagogik; F-3 med olika aktiviteter varje vecka 4. Arbetsro och värdegrund genom livskunskap ; uppföljning genom kundenkäter 5. It i undervisning; utbildning av personal och aktiviteter/erfarenheter med surfplattor; uppföljning i Pedagogiskt forum Vi har följt upp målarbetet på två olika sätt: vid särskilda tillfällen under höstlovet, den 7 januari samt i juni. Vid dessa tillfällen tar vi upp alla ämnen. Pedagogiskt forum. Vi har alltså ändrat på vår mötesstruktur och lagt in Pedagogiskt forum utöver arbetslagsträffar. Det innebär att vi träffas varje vecka 1,5 h och har tre målområden utifrån Stratsys som vi går igenom under tre veckors perioder; vecka 1 svenska, vecka 2 matematik och vecka 3 It i undervisning. Deltagande utöver skolledning är alla lärare F-6 och representant från fritidshemmet. Vi följer elevernas resultat utifrån vårt testschema samt diskuterar undervisningsmetoder (inkl surfplattor) och lyckade lektioner som goda exempel. Vi har på detta sätt lyckats bryta barriärer mellan klassrum/lärare och öppnat upp för möjligheten att tillsammans utveckla skolans arbete med resultat och värderingar.

14 SID 1/3 Resultatuppföljning Lovisedalsskolan ÅRSHJUL LOVISEDALSSKOLAN samt LOVISEDALS FÖRSKOLA Månad Aktivitet Kommentarer Ansvarig Januari Planeringsdag All personal LGR Bokslut Adm. Budget Rektor Bemanningsplan Adm Öppet hus 3 dagar Kl Förskollärare i F- klasser Infomöte Blivande F-klasser Rektor, fsk f-klass Elevledda utvecklingssamtal Mentorer MBL Rektor, adm. Skolsamråd/föräldrasamråd fsk Rektor, adm./all fsk Februari Skolval Registrering av grupper för språkval, Adm. individuella val m.m. Elevregister. Klasslistor bliv. F-klasser Ta fram underlag göra klasslistor Adm, ALL F-3 Enkätundersökning Våga Påminn elever och föräldrar Mentorer visa LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Löneöversyn Lönesättning Rektor, ALL Lönesamtal ALL, rektor Mars Bearbeta/placera Skolval Adm. Utskick blivande F-klasser Klasslistor och Infoblad Rektor, adm, ALL Ämnesprov åk 3.6 och 9 Tid för rättning Mentorer, ALL Skyddsrond, handlingsplan Kallelse, uppföljning Rektor, adm MBL Rektor, adm Semesterplanering Berörd personal Adm, LGR April Talangjakten Elevrådet organiserar Ansvarig elevråd Nationella prov åk 3,6 och 9. Tid för rättning Mentorer, ALL Skräpplockardagar Boka tid för sophämtning Adm. Uppdatering Koll Berörd personal ALL Nya grupper/klasser inför ht Kompletteringar och nya, Extens Adm. Betygs- och ämnesgrupper Extens Adm. Bemanningsplan Preliminär bemanning Rektor, ALL Lokalplanering Översyn lokaler Rektor, ALL MBL Rektor, adm Utkast Läsårsplan Rapportera i Stratsys Adm. Tidsschema aktiviteter Rapportera il Stratsys Adm.

15 SID 2/3 Maj Nationella prov åk 3,6 och 9. Tid för rättning Mentorer, ALL Utvecklingssamtal personal ALL Betygs- och ämnesprovs Adm. hantering Preliminär tjänstefördelning Presenteras för personalen Rektor, ALL Utvärdering Utskick, sammanställning ALL Sommarfest förskolan Föräldrasamrådet medverkar ALL förskola Fritidshemmens dag Samtliga pedagoger ALL fritids Förskolans dag Teater ALL förskolan LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Likabehandlingsplanen Revidering KRAM-grupp, rektor Skolsamråd/föräldrasamråd Rektor, adm/all fsk fsk Öppet hus blivande F-klasser 2 dagar 9-11 Förskollärare F-klass Juni Möte blivande F-klasser Samtidigt Infomöte för föräldrar om fritids Förskollärare F-klass, ALL fritids Tjänstefördelning fastställs Ev. nyrekrytering Rektor, ALL Avslutningsfest åk 9 Organsation, program ALL 7-9 Skolavslutning Organsation, program LGR, adm. Planeringsdag All personal LGR Utvecklingssamtal personal ALL Redovisning av resultat På planeringsdagen LGR Sommarfest Planering, beställning LGR Skriftliga omdömen, betyg Sammanställning, betygskataloger Mentorer, adm. Schemaläggning Lägga schema, samla in underlag Ansvarig lärare, ALL, rektor Juli Sommarfritids Planering, bemanning ALL fritids Augusti Elevuppgifter till Novaschem Uppflyttning av elever till nästa Adm. årskurs, placering i klasser Nya elever - Export till Placering av i klasser och grupper Adm. Novaschem Novaschem till Skola24 Export av nya schemat Adm. Novaschem - ändringar Ändringar av klasser, språkval, elevens Adm. val etc (varje vecka) Uppstartsdagar All personal. Analys av resultat och LGR måluppfyllese, nya mål Inskolning förskolebarn ALL/pedagoger Inskolning fritids ALL/pedagoger Skolstart Gemensam samling LGR, Musiklärare Föräldramöte F-klasser Skolstartsdagen Fsk F-klass, rektor Lovisedagen Åk 6 och 8 ansvarar Mentorer åk 6 och 8 MBL Rektor, adm Utvecklingssamtal personal ALL September Föräldramöten Varje klass Mentorer, rektor

16 SID 3/3 Föräldramöte förskolan Pedagoger ALL fösrkolan Skolfotografering Adm. Elevledda utvecklingssamtal Organiseras Mentorer, ALL Mål- och resultatuppföljning Sammanställning lämnas till BUF Rektor, adm Introduktion för nyanställda Berörda lärare ALL Krisplanen revideras LGR, adm MBL Rektor, adm Utvecklingssamtal personal ALL Oktober Schemaändringar Export från Novaschem till Skol 24 Adm (varje vecka) Ny verksamhetsplan Fastställande av ny verksamhetsplan LGR Danstema Planering Mu och idh-lärare Dansuppvisning FN-dagen Hela skolan Mu och idh-lärare LAG-möte Se årsplan för arbetsmiljöarbetet. Rektor, adm MBL Rektor, adm Skolsamråd/föräldrasamråd fsk Rektor, adm/all fsk November Trivselenkät Alla elever F-9 KRAM-gruppen Gymnasiemässa Elever åk 9 ALL Brandskyddsrond Rektor, vaktmästare MBL Rektor, adm December Luciafirande Åk 3 ansvarar Musik- och åk 3- lärare Lucia förskolan ALL/föräldraråd Betyghantering Betygskataloger Mentorer, adm. Möten: Elevhälsoteamet (EHT): Onsdagar Pedagogiskt forum: Onsdagar Elevstödskonferens: Onsdagar Ledningsgruppsmöten: Onsdagar Arbetslagsmöten: 1 tim/v MBL: 1 ggr/ mån LAG: 3 ggr/ år Elevråd: Varannan vecka Skolsamråd: 3 ggr/läsår Övrigt: Lovisen Information till alla vårdnadshavare: 1 ggr/ mån. Ansvarig rektor Stratsys uppdatering, inrapportering(kontinuerligt) Ansvarig Hemsidan Uppdatering, inrapportering (kontinuerligt) Ansvarig

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 158 Redovisning till huvudman av genomförda åtgärder på verksamhetsnivå efter föreläggande 2014 (BUN 2015.278)

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Utvecklingsområde 1 Utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete i svenska och matematik.

Utvecklingsområde 1 Utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete i svenska och matematik. BORÅS STAD Trandaredskolan Utvecklingsplan 2017/2018 Skolans vision: På Trandaredskolan respekterar vi olikheter och skapar plats åt alla. Vi vill skapa en skola där alla elever har en tro till sin egen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Broskolan AB. Box 411 891 28 Örnsköldsvik 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Skolinspektionens bedömning och beslut Skolinspektionen bedömer att Broskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 114 Granskning av grundskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling (BUN 2015.128) Beslut

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn och Familj Språkutveckling

Barn och Familj Språkutveckling Barn och Familj Språkutveckling Framtiden kommer av sig själv, framsteget gör det inte. Poul Henningsen Kommunövergripande språkutvecklare - KSU Agneta Bengtsson Helén Lysmo Pia Persson Uppföljning och

Läs mer

Matematik. - en handlingsplan för grundskolan. Utarbetad i april 2015

Matematik. - en handlingsplan för grundskolan. Utarbetad i april 2015 Matematik - en handlingsplan för grundskolan Utarbetad i april 2015 Reviderad i maj 2016 Förord Då matematikplanen är ett levande dokument revideras den fortlöpande. Revidering maj 2016: Enligt uppdrag

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet.

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet. VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L3-L2-O3 1r (40) 5 2ss Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan. Läsåret STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan Läsåret 2016-2017 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande språk, -läs- och skrivutveckling i skolår

Läs mer

Lokal matematikplan för Ekenässkolan läsåret

Lokal matematikplan för Ekenässkolan läsåret STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal matematikplan för Ekenässkolan läsåret 2016-2017 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande matematikutveckling i skolår F-6 1 Lokal matematikplan

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018

Verksamhetsplan. Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Verksamhetsplan Malmens skola och fritidshem 2017/2018 Augusti 2017 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Malmens skola och fritidshem Verksamhetsidé vision På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad,

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för Systematiskt Kvalitetsarbete

Plan för Systematiskt Kvalitetsarbete 2014-09-15 Plan för Systematiskt Kvalitetsarbete Barn och utbildningsförvaltningen ORSA KOMMUN Innehåll Syfte med kvalitetsarbetet... 4 Augusti... 6 Planering... 6 Genomförande... 7 Uppföljning och analys...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Vintrosa skola ligger i ett naturskönt område en bit utanför centralorten

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/2012. Vintrosa skola inkl fritidshem Skolnämnd sydväst

Verksamhetsplan 2011/2012. Vintrosa skola inkl fritidshem Skolnämnd sydväst Verksamhetsplan 2011/2012 Vintrosa skola inkl fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

!!! Lokal matematikplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

!!! Lokal matematikplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolan 2015-09-08 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal matematikplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande matematikutveckling

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer