PITEÅ KOMMUN Fastighets- och Servicekontoret Städenheten Affärsplan för Resultatenheten Städ Sammanställt av Städenhetens ledningsgrupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PITEÅ KOMMUN Fastighets- och Servicekontoret Städenheten Affärsplan för Resultatenheten Städ 2012-2014 Sammanställt av Städenhetens ledningsgrupp"

Transkript

1 Sammanställt av s ledningsgrupp Piteå Kommun,, AFFÄRSPLAN FÖR RESULTATENHETEN STÄD Ä

2 Sammanställt av s ledningsgrupp Innehåll 1 INTRODUKTION STÄDVERKSAMHETEN IDAG VERKSAMHET PERSONAL KVALITET EKONOMI SWOT- ANALYS AV STÄDENHETEN VERKSAMHETSIDÉ FÖR STÄDENHETEN SOM RESULTATENHET STRATEGIER MÄTBARA MÅL ARBETSMODELL OCH UPPFÖLJNING IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER/AKTIVITETER INFÖRANDE AV KVALITETSMÄTNING KUNDRELATIONER KOMPETENSUTVECKLING BUDGET I BALANS MILJÖARBETE UTHÅLLIG KOMMUN BILAGA Ä

3 Sammanställt av s ledningsgrupp 1 Introduktion Med detta dokument vill vi samordna, grovplanera och tydliggöra det förändringsarbete som kommer att arbeta vidare med i resultatenheten. En resultatenhet är en organisationsform med hög grad av delaktighet, tydlighet och långsiktighet. Det ekonomiska ansvaret utökas och man får en bra balans mellan ansvar och befogenheter. Man får en helhet över resultatet dvs. mer än bara ekonomiskt resultat. Dokumentet innehåller också en beskrivning av städenhetens verksamhet som den ser ut idag. Några övergripande mål och förbättringsåtgärder finns beskrivna. Ytterligare målarbete kommer löpande att genomföras och dokumenteras i delaktighet med hela städenhetens personalgrupp Ä

4 Sammanställt av s ledningsgrupp 2 Städverksamheten idag s verksamhetsområde omfattar all slags städning och golvvård i de flesta lokaler där kommunal verksamhet bedrivs, t.ex. skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek och kontorslokaler. Vi är även rådgivare och problemlösare inom vårt kompetensområde. All städpersonal inom städenheten har genomgått SRY:s utbildning och erhållit yrkesbevis som professionella städare. Våra kunder består av kommunens interna förvaltningar samt externa kunder, som bedriver verksamhet i kommunägda lokaler eller lokaler ägda av kommunala bolag. Vårt fortsatta arbete med hälsofrämjande åtgärder, både vad gäller den psykosociala och fysiska arbetsmiljön, har tillsammans med den delaktighet som resultatenheten fört med sig, lett till att trenden har vänt och sjuktalen har minskat. Så här långt kan vi se att det här är en lyckad satsning, pågående forskning om städarnas arbetsmiljö via LTU styrker detta påstående. Se bilaga Ä

5 2.1 Verksamhet PITEÅ KOMMUN Sammanställt av s ledningsgrupp Verksamheten baseras på en kunnig personal som använder moderna, effektiva, ergonomiska, miljövänliga hjälpmedel och metoder. Personalomsättningen är låg och därigenom finns en stor samlad erfarenhet och yrkeskunskap. Våra professionella städare innehar både en gedigen yrkeskunskap i form av utbildning, erfarenhet samt en hög grad av socialkompetens. Att vara en städare idag är ett komplext yrke som kräver kompetens, vem som helst klarar inte att städa professionellt. Att städa är inte bara. Det dagliga arbetet planeras och utförs av städarna själva ute på de olika arbetsplatserna. Övriga uppgifter som ingår i en städares arbete är planering och utförande av golvvård, golvunderhåll, storstädning, allergistädning och fönsterputsning, allt detta i samråd med respektive kund, för att verksamheten skall påverkas så lite som möjligt Ä

6 Sammanställt av s ledningsgrupp 2.2 Personal Utbildning De utbildnings och utvecklingsarbeten som tidigare genomförts och som pågår är: yrkesbevis utbildning (SRY) steg 1 och 2, golvvårdsutbildningar för skötsel och underhåll av samtliga golvtyper kemikaliekunskap hygienstädning ergonomiutbildning stresshantering konflikthantering mobbing, kundbemötande och kundrelationer, datautbildning, FTB fakturahantering arbetsteknik hjärt- och lungräddning brandskydd metodutveckling ex. miljövänlig golvmetod teamutveckling alkohol och drogutbildning handledarutbildning (för att ta emot alla kategorier av människor som står utanför arbetsmarknaden) ergonomiombud Utbildningsinsatserna ger städyrket en höjd status och erkänd yrkesidentitet, både i egna och i omgivningens ögon. Övriga syften är trivsel och goda arbetsresultat, förbättrad arbetsmiljö och friskare personal. Arbetsmiljö Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsförhållanden anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende, men där är inte vi. har minskat sjukfrånvaron från 14,7% 2008 till 6% 2011 (oktober) är helt och hållet en kvinnodominerad arbetsplats. har 83,5 årsarbetare vilket motsvarar 90 personer, alla har heltidstjänster i grunden med möjlighet att arbeta deltid. Medelåldern ligger på ca 49,4 år. Städarnas arbetsinstruktion består av en generell städplan med arbetsmoment och frekvenser som beslutats och beräknats centralt Ä

7 2.3 Kvalitet PITEÅ KOMMUN Sammanställt av s ledningsgrupp använder idag inget system för att mäta städkvalitet. Vi har istället valt att gör egna riktade uppföljningar av städning i toaletter och övriga hygienutrymmen. Vi har även valt att utföra uppföljningar av vår verksamhet genom enkäter. En kundnöjdhetsenkät utförd våren 2010 visade att kunderna är nöjda med de tidpunkter städning utförs, städkvalitén samt de korta beslutsvägar som resultatenheten medfört. Enkäten visade också att städarna har goda relationer med sina kunder. Resultatet av nästa enkät kommer visas här. Beräknas vara klar 25/ Ekonomi är en intäktsfinansierad verksamhet. Den totala budgeten är på drygt 35 miljoner. Prognosen för det sammanlagda resultatet under perioden är ett litet överskott Den största kostnaden är personal 86,8 %. Där ingår alla kostnader, allt från löner till hyror av personalrum. Städmaterial, förbrukningsvaror, maskiner och kem är en förhållandevis liten del av den totala budgeten och ligger på 6,6 %. Administration av städenheten belastar idag budgeten med 6,6 % Ä

8 Sammanställt av s ledningsgrupp 2.5 SWOT- analys av städenheten Styrkor Kompetent och professionell personal Nöjda kunder Budget i balans Frisk personal Kortare beslutsvägar Bra personalpolitik/attraktiv arbetsgivare Ökat ansvar och befogenheter Bra attityd God trivsel och sammanhållning Godlokalkännedom Bra kännedom om kundernas verksamhet Bra ledning Bra maskinpark/ergonomisk utrustning God geografisk kännedom Starkt varumärke Möjligheter Tydligare avtal Uppdatera och förenkla städplaner Utveckla kvalitetsmätning Utveckla miljöarbete Utveckla arbetssätt Nyttja ekonomiskt överskott till utveckling av verksamheten och personalen. Svagheter Dimensioneringssystem Kvalitetsmätning Avtal och städplaner Hot/Utmaningar Konkurrensutsättning/utmaningsrätten Minskade ramar från kärnverksamheten Ändrad politisk vilja Sviktande elevunderlag Generationsskifte Mixade personalgrupper (hur lockar vi män till yrket?) Utveckla miljöarbetet bidra till en hållbar kommun Bibehålla och stärka varumärket ytterligare Motverka att sjuktalen stiger Ä

9 Sammanställt av s ledningsgrupp 3 Verksamhetsidé för städenheten som resultatenhet Utföra städtjänster, rådgivning och problemlösning till kommunens interna förvaltningar och till externa kunder som bedriver verksamhet i kommunens lokaler. Att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. För oss är det självklart att ekonomi, miljö och socialt ansvar hänger ihop. Tillsammans skapar detta förutsättningar för hållbar utveckling och lönsamhet. Oavsett hur behoven av utveckling och förbättring uppstår så skall detta arbete bedrivas i delaktighet med städpersonalen. Önskvärt läge Att vara det naturliga valet för kunderna beträffande professionell städservice. Att vara ett föredöme inom städbranschen, inte bara lokalt utan även på nationell nivå och att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen! Mervärdet: Bättre arbetsmiljö och friskare personal - Forskning visar att just möjligheten till delaktighet och påverkan ger friskare arbetsplatser. Kortare beslutsvägar med lägre overheadkostnader Städpersonalen ute hos kunden har kunskap, ansvar och befogenheter att göra egna överenskommelser och prioriteringar fatta snabba och kloka beslut på plats. Generationsväxling Lättare att rekrytera, morgondagens arbetare ställer nya krav på arbetet. Delaktighet, att bli sedd, hörd och lyssnad på, att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation är ett starkt konkurrensmedel. Rätt kvalitet på sikt införande av kvalitetsmätningssystem, ej över- eller underleveranser. Kunden får det kunden köper! Sammantaget skapar detta både kommun och samhällsnytta eftersom allt hänger ihop. Städpersonalen vill och vågar prova nya vägar, har en brinnande låga för nytänk och nya arbetssätt, och har självklart förmågan att genomföra det! Ä

10 4 Strategier PITEÅ KOMMUN Sammanställt av s ledningsgrupp Nöjda kunder Vi strävar efter goda och långsiktiga kundrelationer, baserade på en prisvärd servicenivå som stämmer med den överenskomna kvalitén. Nöjd personal och sund verksamhet Vi strävar efter att göra till en arbetsplats som det är lätt att rekrytera till. Att arbeta med arbetsmiljö och effektivitets förbättringar, avseende delaktighet, kvalitet, teknik och metoder. Vi strävar efter att städarna ska kunna arbeta fram till ålderspension med bibehållen hälsa. Vi strävar efter att skapa delaktighet och tillvarata kompetens genom bildandet av personalråd som arbetar med specifika frågor/projekt inom verksamheten. Budget i balans Vi strävar efter en tydlig ekonomi som är enkel och förståelig och som underlättar arbetet med planering, uppföljning och information. Kvalitet Vi strävar efter att införa entydiga och enkla städplaner som gör att städenheten och kund talar samma språk. Löpande uppföljningar av städresultat kommer att genomföras. Detta oberoende av vilka städsystem, städmetoder och städfrekvenser som används eller vem som utför städningen Ä

11 Sammanställt av s ledningsgrupp 5 Övergripande mål Övergripande mål Nöjd kund Metod Tydlighet avseende vad man betalar för Tydlighet avseende vad man kan köpa Leveranssäkerhet Konkurrenskraftigt pris Städverksamhetens tjänstekvalitet Professionellt utfört arbete Nöjd personal och sund verksamhet Personalens kompetens Information/kommunikation, skriftliga avtal Information via hemsida/kommunikation Kundenkät, kvalitetskontroll, rätt bemanning Nyckeltal jämförs med andra kommuner och externa aktörer. Kundenkät Kvalitetskontroll, utbildad personal Vi mäter andelen personal som har slutfört yrkesbevisutbildning. Frisktalen inom verksamheten Lagstadgade nyckeltal används. Personalens delaktighet NMI*, mäts genom personalenkät Personalens trivsel NMI, mäts genom personalenkät Arbetsrelaterade besvär Aktuella värden används Väl fungerande arbetsledning NMI, mäts genom personalenkät Ökad delaktighet, ansvar och befogenheter Personalråd, egenkontroller och kundkontakter Budget i balans Tydlig internbudget Tydlig uppföljning Ekonomiskt resultat Miljöarbete uthållig kommun Öka andelen miljövänligt material *NMI= Nöjd medarbetar index Fördelad på ansvarsnivå Månadsredovisning av totalt resultat. Utfall jämförs mot lagd budget. Miljömedveten upphandling/utbildning Ä

12 Sammanställt av s ledningsgrupp 6 Arbetsmodell och uppföljning Förbättringsåtgärder/aktiviteter och ansvariga Personalansvariga och städare har gemensamt identifierat ett antal förbättringsåtgärder kopplade till s verksamhet. Man har i dagsläget enats runt fem prioriterade aktiviteter som man gemensamt arbetar med och följer upp. Dessa aktiviteter beskrivs i kapitel 7. För varje aktivitet utses en ansvarig person som får i uppdrag att genomföra aktiviteten, i samråd med övriga. Uppföljning Nämnden ansvarar för uppföljning, tillsyn och utvärdering av resultatenhetens verksamhet. Utvärderingen sker två gånger per år 30/6 samt 31/12 i delaktighet med resultatenhetens personal. tillämpar en gemensam planering och uppföljning av förbättringsåtgärder. På avstämningsmöten rapporterar ansvarig status för sina aktiviteter och vid behov diskuteras och beslutas om nödvändiga åtgärder. Avstämningsmöten protokollförs. Kontinuerlig information lämnas till s ledningsgrupp dels via protokoll och dels som muntlig information på ledningsgruppsmöten Ä

13 Sammanställt av s ledningsgrupp 7 Identifierade förbättringsåtgärder/aktiviteter 7.1 Införande av kvalitetsmätning Beskrivning Utveckla det påbörjade arbetet av kvalitetsmätningar Motivering För att säkerställa en god städkvalitet Förbättrad arbetsmiljö- för både personal och kund För att vara så effektiva som möjligt För att vara konkurrenskraftiga Konsekvenser Friskare personal Säkerställa kvalitén på utfört arbete Utbildningskostnader Städarnas professionalism tillvaratas. Insats/resurs Personalråd. Utbildningskostnader Vikariekostnader Genomförande Utse personalråd som får i uppdrag att analysera och lämna förslag på lämpligt kvalitetsmätning. Kartlägga och undersöka vad vi har för behov Erfarenhetsutbyte med andra som utför liknande arbeten om vilka metoder de använder. Besluta vilken typ av kvalitetsmätning som ska användas Utveckla arbetssätt och metoder enligt kvalitetsmätning. Förenkla och tydliggöra städplaner Besparing/Nytta Fortsätta att följa utvecklingen inom städbranschen Kostnadseffektivare Förbättra personalens arbetsmiljö fler långtidsfriska Öka miljömedvetandet En kvalitetsmätning medför en möjlighet för städare och kund att gemensamt bedöma utfört arbete. Förbättrad dialog mellan städare och kund. Städarnas professionalism tillvaratas Ä

14 Sammanställt av s ledningsgrupp 7.2 Kundrelationer Beskrivning Motivering Tydliggöra städplanen och informera om innehållet i dessa. Tillhandahålla information om basstädning ex. rengöringsprogram utifrån miljökontorets krav. Tillhandahålla information om tilläggstjänster. Större lyhördhet inför kundens behov, tillfälliga samt långsiktiga förändringar. Korta beslutsvägar, snabba svarstider. För att kunden ska veta att rätt servicenivå levereras. Städpersonalen känner trygghet i vad som ska levereras. Osäkerhet när tilläggstjänster upphör/förändras. Konsekvenser Kund och städpersonal känner större kunskap och trygghet med överenskommet avtal. Kundens förtroende för städenhetens professionalism ökar. Insats/resurser Tid för uppdatering av hemsida Skapa forum för kundträffar på alla nivåer, representanter för de personer som vistas i de lokaler vi städar. Skapa förutsättningar för städarna att känna trygghet i besluten. (personalråd utarbetar riktlinjer) Genomförande Tydliga avtalsdokument med kund. Ge kund möjlighet till lokalanpassade avtal. I dialog med kund komma överens om hur kundträffar skall utformas. Besparing/Nytta Personalen känner sig tryggare. Kundens förtroende för städenheten ökar. Kundens och städpersonalens delaktighet ökar. Många beslut kan tas på plats av städpersonalen Ä

15 Sammanställt av s ledningsgrupp 7.3 Kompetensutveckling Beskrivning Kompetensutveckling inom städområdet pågår fortlöpande Behov finns för fördjupade kunskaper inom kvalitetsmätningssystem och tjänstekvalitet. Motivering Det krävs utbildad personal för att behov, krav och förekommande arbetsuppgifter ska kunna uppfyllas ur ergonomisk- och kvalitetssynpunkt. Konsekvenser Utbildningsinsatserna ger städyrket en höjd status och erkänd yrkesidentitet, både i egna och i omgivningens ögon. Övriga syften är trivsel och goda arbetsresultat, förbättrad arbetsmiljö och friskare personal. Insats/resurser SRY-utbildning grund samt steg 2 sker fortlöpande. Utbildning inom kvalitetsmätning. Utbildning inom tjänstekvalitet. Utbildning inom projektmetodik Genomförande Analysera behov och genomför utbildningsinsatser inom samtliga områden. Följ upp utbildningsinsatserna. Besparing/Nytta Personalen känner sig trygga i sin utvecklade yrkesroll. Kan möta krav och behov på ett professionellt sätt. Friskare personal. Kostnadseffektivare Ä

16 Sammanställt av s ledningsgrupp 7.4 Budget i balans Beskrivning Förtydliga budgetprocessen för att underlätta uppföljning av verksamheten. Motivering Anpassa till städenhetens nya organisation och att teamarbete skall genomsyra även arbetet med budget och budgetuppföljning. Konsekvenser Ökat kännedom om budget och uppföljning. Förtydligad budgetprocess. Ökad förståelse för ekonomiska samband. Insats Behov av en ekonom som både utbildar och reder ut frågor inom ekonomiområdet. Genomförande Snarast! Besparing/Nytta Förutsättningen för god ekonomisk uppföljning och kontroll (budget i balans). Kompetens att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt Ä

17 Sammanställt av s ledningsgrupp 7.5 Miljöarbete Uthållig kommun Beskrivning Vi är medvetna om de klimatmässiga förändringar som äger rum och vilken risk detta utgör för samhället. Vi är också medvetna om att vår verksamhet bidrar till dessa förändringar och kan hjälpa till att minimera denna risk. Motivering Vi ska successivt minska vår påverkan på klimat och miljö genom att införa och ständigt utveckla vår miljömedvetenhet Konsekvenser Ökad miljömedvetenhet Hållbar kommun Insats Genom kontinuerlig utbildning ska vi öka vår kunskap i hur vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi ska förbättra vår verksamhet beträffande avfallshantering och inköp av varor i enlighet med miljömedvetenhet. Genomförande Pågår! Besparing/Nytta Göra så liten miljöpåverkan som möjligt på inre och yttre miljö Ä

18 Sammanställt av s ledningsgrupp Therese Öhrling, Doktorand LTU Enhet: Institutionen för arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelning: ARB-ID Industriell produktionsmiljö BILAGA 1 Preliminära resultatet av min pågående studie: Visar att organisationsförändringen som städenhetens har gjort tycks ha fått flera positiva effekter för städarnas psykosociala arbetsmiljö i form av bl.a. ökad arbetsmotivation, arbetsglädje och bättre gruppsammanhållning. Dock har få säkra samband mellan enhetens ekonomiska lönsamhet och arbetsmiljösatsningen kunnat konstateras. Att OHkostnaderna har blivit lägre kan klargöras vara en direkt verkan av omorganiseringen men andra faktorer är svårare att avgöra exakt orsak till och beräkna med ekonomiska mått. Dock pekas många av effekterna som organisationsförändringen har bidragit till ut av tidigare forskning som lönsamhetsskapande faktorer t.ex. nöjdare kunder, ökad trivsel och anställda som visar högre nivå av arbetsvilja. Trivs de anställda på jobbet är det t.ex. större chans att de stannar kvar inom organisationen vilket förutom lägre personalomsättning även innebär att kompetens och erfarenhet i högre utsträckning stannar kvar inom verksamheten vilket kan spara pengar både i form av både effektivare verksamhet med hög kvalité men också i form av dyra rekryteringsprocesser. En ytterligare trolig ekonomisk vinst för städenheten kopplad till detta är att enheten får behålla fler av de städare som varit med under organisationsförändringen och som känner ökad arbetsmotivation och gemenskap på grund av att de varit med när förändringen ägt rum. Dessa städare visar också på stort ansvarstagande för enhetens ekonomi och många städare menar att de är mer ekonomiska vid hantering av material och redskap och när beslut ska tas om vikarier ska tas vilket tycks vara en effekt av detta vilket även är områdeschefernas uppfattning. Många arbetsuppgifter som tidigare genomfördes av områdescheferna och anställda på förvaltningen kan nu många gånger istället utföras av städarna vilket sänker kostnaderna då de mer högavlönade inte behöver sätta sig in i alla frågor som städarna hanterar lika bra eller bättre själva. Risken vid denna typ av organisering av arbetet är dock att anställda kan känna sig utnyttjade eller får för hög arbetsbelastning, med detta verkar inte vara fallet i Piteå då städarna istället beskriver en glädje av att själva kunna ta beslut som berör dem vilket leder till ökad jobbtillfredsställelse, vilket också var syftet med omorganisationen. Städarna kan eventuellt i framtiden komma att kräva mer betalt för det utökade ansvaret och områdescheferna måste då ta ställning till vad som är rimligt och vilket ekonomiskt utrymme som finns för detta, och om den ökade kostnaden skulle kunna betraktas som en lönsam investering. Avslutningsvis så bör de sjunkande sjuktalen som har redovisats av kommunen för städenheten också leda till lägre kostnader. Fler ordinarie städare på plats torde även leda till effektivare arbete, högre kvalitet på städningen samt nöjdare kunder vilket också har positiva effekter på lönsamheten. Det är dock oklart om de lägre sjuktalen är ett resultat av organisationsförändringen då många andra faktorer hela tiden förändras och påverkar personals hälsa. Sjuktalen säger heller ingenting om huruvida sjuknärvaron har förändrats, dvs. anställda som är på arbetet trots att de är sjuka. Att försäkringskassan har skärpt sina regler kan vara en orsak till en högre sjuknärvaro men även städarnas ökade lojalitet till organisationen och till sina kollegor kan vara en orsak till att färre sjukskriver sig än tidigare. I likhet med andra studier har det alltså varit mycket svårt att hitta kausala samband mellan en arbetsmiljösatsning, i detta fall städenhetens organisationsförändring, och ekonomiska effekter. Här beror detta främst på att övriga variabler som städenheten påverkas av inte har varit möjliga att hålla konstanta, t.ex. försäkringskassans reglemente samt övriga förändringar och satsningar, i städenheten och i kommunen. Trots detta är min slutsats att städenhetens organisationsförändring har inneburit att flera faktorer, som i många andra studier pekas ut som ekonomiskt lönsamma, har förstärkt t.ex. ökad lojalitet till organisationen, nöjdare personal, ökad arbetsglädje och förbättrade kundrelationer. Detta leder mig att tro att organisationsförändringen har, och kommer att vara, ekonomiskt lönsam för städenheten Ä

rupp Bilaga 14TEK159-7 - 1 -

rupp Bilaga 14TEK159-7 - 1 - Piteå Kommun,, AFFRSPLAN FÖR RESUL LTATENHETEN STD 2015-2017 - 1 - Innehåll 1 INTRODUKTION... 3 2 STDVERKSAMHETEN IDAGG... 4 2.1 VERKSAMHET... 5 2.2 PERSONAL... 6 2.3 KVALITET... 8 2.4 EKONOMI... 8 2.5

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen

Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och serviceförvaltningen Stab Fastigheter Måltidsservice Städenheten AV FASTIGHETER KAN DU FÖRVÄNTA DIG:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning All verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska genomsyras av alla människors lika värde. Såväl kvinnor och män respektive

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Bergshamra förskoleenhet är en enhet i förändring och utveckling. Med nytt ledarskap arbetar vi

Läs mer

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef Lokalvårdservice Vår verksamhet genomsyras av lång erfarenhet med stark servicekultur. Undersökningar visar att vi erbjuder service på en högre nivå än vad vanliga städföretag gör. Vi nöjer oss inte med

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte

RENGÖRINGSSERVICE. Ämnets syfte RENGÖRINGSSERVICE Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009 - Varumärkesplattform september 2009 Inledning Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Löfte Särskiljande Upplevelser Ett varumärke är också en garant - ett löfte

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer