Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010"

Transkript

1 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör Örebro Kungsgatan Örebro Fax: Markör Stockholm Virkesvägen Stockholm Fax: Telefon: markor.se )

2 SAMMANFATTNING INTRODUKTION UPPDRAGET METOD FÖRSTUDIEN MÄTNINGARNA TEORIN VERKSAMHETENS BAKGRUND SKOLPOLISER STOCKHOLM SYSTEMET OCH STYRNINGEN ROLLER OCH ANSVAR EMPIRIN MÄTNINGAR/UNDERSÖKNINGAR OMVÄRLDSBEVAKNING ALTERNATIVA ÅTGÄRDER ANALYS VAD GÄLLER FRÅGAN? SLUTSATSER AV OMVÄRLDSBEVAKNING SLUTSATSER AV MÄTNINGAR ARGUMENTEN ANSVARET REKOMMENDATIONER STYRNING ATT TA ANSVAR MÅLUPPFYLLELSE ATT SE HELHETEN EN TRYGG OCH SÄKER MILJÖ ATT INTA BARNPERSPEKTIVET UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER VÅGA TA BESLUT VIDARE UTVECKLING

3 Sammanfattning Uppdraget för denna studie har varit att genomföra en uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholm. I uppdraget ingår även att redovisa om verksamheten behöver förbättras eller utvecklas och i så fall föreslå metoder och åtgärder för detta. Den fråga vi sökt diskutera i denna utvärdering är inte främst huruvida skolpoliser har räddat liv eller inte. Istället har vi utgått från de mål som staden ställt upp för det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Studien har haft ett utvecklingsdrivet framåtperspektiv för att se hur staden nu, i dialog med andra aktörer däribland polisen, skall utveckla arbetet för trafiksäkerhet runt skolorna. I Sverige startades skolpolisverksamhet i början på 1950-talet. Skolöverstyrelsen utfärdade riktlinjer för verksamheten år 1953, vilka reviderades I dessa riktlinjer, som fortfarande gäller år 2010, beskrivs var och när Skolpoliserna ska arbeta och vilken utbildning de ska ha för att kunna utföra sin uppgift. Under år 2010 deltar 63 av Stockholms 240 grundskolor i skolpolisverksamheten. Cirka 1000 elever är skolpoliser. De flesta rekryteras ur årskurs fem. Resultatet av de mätningar som genomförts i denna utvärdering visar att skolpoliser av många upplevs som en trygghets- och säkerhetsåtgärd. Denna upplevelse delas av såväl vuxna som barn som har erfarenhet av vad en skolpolis är. Resultatet av mätningarna visar emellertid det faktum att skolpoliserna inte är en åtgärd som ger den säkerhet som speglas i upplevelsen. Resultatet av omvärldsbevakningen visar att studier, forskning och utvärdering av skolpolisverksamheten är bristfällig. De studier som tidigare genomförts har inte kunnat påvisa något samband mellan olyckstillfällen och skolpolisers vara eller icke vara men, precis som i den här studien, framkommer att skolpoliser inger en trygghetskänsla hos såväl barn som föräldrar. Vuxna har med ett historiskt perspektiv trott mycket på trafikundervisning och trafikträning. En övertro på sådana åtgärder skapar en falsk trygghet bland de vuxna, menar forskare. Skolpolisverksamheten vänder sig idag till barn som är år, vilket enligt forskningen är mognadsmässigt på gränsen för att klara att hantera en komplex trafiksituation. Omvärldsbevakningen pekar på att arbetet med att göra barns skolvägar säkra måste kombineras med en rad olika åtgärder för att barn och föräldrar inte bara ska uppleva en säkerhet och trygghet, utan att de faktiskt också ska vara säkra. Skolpolisverksamheten är, som den är utformad idag, inriktad på punktinsatser i skolans närmiljö, och bidrar därmed i mycket liten utsträckning till att öka barns fria rörlighet och möjlighet att på egen hand ta sig till och från skolan. Resultatet av omvärldsstudien kring alternativa åtgärder pekar på ett stort behov av att mäta effekter av olika åtgärder samt kreativitet och nytänkande. Allt för att se hur man på bästa sätt skall kunna nå stadens mål. Skolpoliserna väcker känslor hos många människor, såväl positiva som negativa. I vår analys har vi delat upp åsikterna om skolpoliser i fyra olika grupper; De oroligt nöjda som är för skolpoliser för att de är oroliga för sina barn och inte känner till eller har erfarenhet av någon annan bättre åtgärd. Talar för skolpoliser gör också Systemförsvararna som arbetat länge och engagerat med verksamheten. Mot skolpoliser finns gruppen De principfasta. Detta är en grupp som tar ett barnperspektiv och ifrågasätter hur vi kan använda barn till den här typen av verksamhet. Den fjärde gruppen är Reformisterna som vill se en utveckling och modernisering av trafiksäkerhetsarbetet runt skolor och barns skolvägar. 3

4 Slutsatserna av argumenten är att forskningen säger nej, omvärldsbevakningen visar på tveksamheter, mätningarna visar på marginell effekt men att de som berörs direkt av skolpoliser i sin vardag är positivt inställda till verksamheten. Samhället har förändrats mycket sedan 1950-talet när skolpolisverksamheten startade. De senaste tio åren har bilens roll börjat ifrågasättas på allvar. Med utgångspunkt i den omvärldskunskap som finns idag, de mätningar som gjorts i denna utvärdering, den argumentation som föreligger, samt sist men inte minst i de mål som finns uppsatta för Stockholms stad, så landar utvärderingen i att det inte finns mycket stöd för att bedriva en skolpolisverksamhet vidare. Stockholms stad har nu möjlighet att börja arbeta med nya intressanta lösningar. Tidpunkten är idag gynnsam, då diskussionen om hur vi ska uppnå hållbarhet över tid finns inom alla delar av samhället. För att få till en utveckling av trafiksäkerheten runt skolorna, i linje med de styrande måldokument, som finns på såväl lokal som nationell nivå, så rekommenderar denna utvärdering följande: Att Stockholms stad styr verksamhet och resurser till att i första hand vidta åtgärder i de geografiska områden där barnens säkerhet är som mest bristfällig. Att Stockholms stads trafikkontor prioriterar åtgärder som har ett hela resan perspektiv för att nå målet att barn på egen hand ska kunna ta sig till och från sin skola. Att Stockholms stad, i samverkan, utnyttjar alla de olika kompetenser som finns såväl internt som externt. Att Stockholms stad gör en probleminventering med barnperspektiv för varje skola och använder brukarna i respektive område som en resurs för bättre beslutsunderlag. Att Stockholms stad utvecklar, prövar och utvärderar både befintliga och nya alternativa åtgärder som kan säkra barns skolvägar och närmiljön runt Stockholms skolor. Att Stockholms stads beslutsfattare sätter målen i centrum, ser nästa steg som ett utvecklingsarbete och vågar tänka nytt och kreativt då det gäller trafiksituationen runt stadens skolor. Avslutningsvis pekar studien ut några överväganden som bör göras i det nya utvecklingsarbetet där den viktigaste uppmaningen är att våga ta ett helhetsperspektiv, eftersom det inte hjälper den myllrande myrstacken mycket om man endast försöker säkra upp en enda ingång. 4

5 1. Introduktion 1.1 Uppdraget Stockholms stad har drivit skolpolisverksamhet sedan Under de år som gått sedan starten har staden utvecklats och förändrats mycket. Dessutom har synen på barn, deras förmågor och deras begränsningar förändrats. Mot bakgrund av detta vill trafikkontoret genomföra en utvärdering och uppföljning av skolpolisverksamheten. Uppdraget är att redovisa om verksamheten behöver förbättras eller utvecklas och i så fall föreslå metoder och åtgärder för detta. Uppdraget omfattar även en redovisning av alternativa verksamheter som ger en lika god eller bättre effekt eller om sådana saknas. Resultat och slutsatser från uppdraget ska utgöra underlag för beslut om och hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas i framtiden. 1.2 Metod Denna utvärdering har genomförts under 2010 med inledande intervjuer av berörda personer, omvärldsbevakning av ämnesområdet, workshop med involverande parter, insamling av teoretiska ansatser, genomförande av mätningar och undersökningar, flera delanalyser av olika resultat, kreativa framåtriktade diskussioner om alternativt tänkande, slutanalys och slutsatser. Utvärderingen har följt följande arbetsprocess: 1. Inledning med diskussion och beslut om mål och föreslagen metod 2. Fastställande av vilka aspekter som ska belysas i utvärderingen 3. Fastställande av vad inom respektive aspekt som ska utvärderas 4. Genomförande av utvärdering a. Förstudie med djupintervjuer b. Omvärldsbevakning c. Workshop d. Diskussionsmöten e. Mätningar/undersökningar 5. Analys av framtaget underlag 6. Redovisning av mätresultat 7. Framtagande av förslag till förändrade alternativt nya metoder 5

6 8. Rapportframställning 9. Slutrapportering De första faserna i arbetsprocessen ledde fram till att skolpoliserna skulle utvärderas i relation till Stockholms stads övergripande mål: En minskning på 40 procent av antalet dödade och svårt skadade i polisrapporterade trafikolyckor Målet för skolpolisverksamheten var inte helt tydligt visade den första fasen. Gemensamma nämnare var dock att verksamheten skulle leda till säkerhet och trygghet runt stadens skolor. Inom utvärderingen har inledningsvis djupintervjuer genomförts samt en omvärldsbevakning av området. Dessutom har en mindre telefonundersökning med kontaktpersoner på skolor som har skolpoliser genomförts, samt en workshop där representanter från såväl Trafikpolisen som trafikkontoret och skolor med skolpolisverksamhet, deltagit. Avgränsning Utvärderingen mäter inte kvaliteten på skolpolisverksamhetens innehåll i form av upplägg av skolpolisernas arbete, eller utbildningen av skolpoliser och kontaktlärare. 1.3 Förstudien Förstudie med djupintervjuer med ansvariga för trafiksäkerhetsverksamhet 12 djupintervjuer genomfördes med ansvariga inom Stockholms stad och Polismyndigheten Stockholms län samt kontaktlärare för skolpolisverksamhet. I undersökningen framkom följande skiljelinjer/olika uppfattningar: Ansvarsfrågan: + Barn mår bra, lär och utvecklas av att få ta ansvar i trafiken - Barns trafikmiljö är vuxnas ansvar och det är fel att låta barn ta det ansvar som det innebär att vara skolpolis Säkerhetsfrågan: + Skolpoliser står bara på platser där vuxna kan garantera deras säkerhet - Barnen utsätts för fara i den miljö de står 6

7 Mognadsfrågan: + Barn som är år får en uppgift som de under handledning av vuxna på ett säkert sätt klarar av och som dessutom stärker barnet i dess utveckling - Barn som är år saknar fysiska förutsättningar att klara uppgiften under trygga och säkra omständigheter Metodfrågan: + Skolpoliser är det bästa vi har idag för att säkra barnens skolvägar - Det finns andra åtgärder som är bättre för att säkra barnens skolvägar Alla var överens om att det krävs en samsyn bland inblandade parter, och att det behövs strategiskt arbete för att förbättra den fysiska miljön. Ingen av de tillfrågade ansåg att skolpoliser ersätter fysiska åtgärder. I denna första inledande del av utvärderingen framkom följande: - Det finns en tydlig polariserande bild av skolpolisverksamheten som delar sig i argument för och emot verksamheten - Mycket kunskap om effekter saknas 1.4 Mätningarna Som ett viktigt komplement till intervjuer och diskussioner har därefter mätningar gjorts av effekten av skolpolisverksamheten. Mätningarna som genomfördes koncentrerade sig på de områden inom skolpolisverksamheten som kan förväntas ha en direkt effekt på trafiksäkerheten kring skolans närmiljö. 2 Teorin 2.1 Verksamhetens bakgrund Idén med skolpolisverksamheten kommer ursprungligen från Detroit i USA. År 1919 organiserade en lärarinna trafikpatruller bland sina elever i syfte att minska trafikolyckorna bland eleverna till och från skolan. Det blev så lyckat att det senare spred sig över världen. I Sverige startades skolpolisverksamhet i början på 1950-talet. Skolöverstyrelsen utfärdade riktlinjer för verksamheten år Under andra världskriget var nästan all privatbilism förbjuden i Sverige. Då samhället nu skulle återanpassas till en biltrafik som kom att öka sågs skolpolisverksamheten i USA som en förebild. Den första svenska kursplanen i trafik kom Den gällde från första till åttonde skolåret, och omfattade hur barnen skulle gå och cykla. Undervisningen skulle knytas till ämnena hembygdskunskap, gymnastik, samhällskunskap och som en del i friluftsverksamhet års handbok för trafikundervisning kom i en tid då bilismen började bli alltmer intensiv. Vid 7

8 sidan av skolpolisverksamheten som växte sig allt stakare runt om i hela Sverige, arrangerades trafiktävlingar där varje skola utsåg skolmästare i trafik. Riksfinalerna sändes via skolradio från 1949 och upphörde reviderades riktlinjerna för skolpolisverksamheten av Skolöverstyrelsen (ASÖ 1974/75:24). I dessa riktlinjer, som fortfarande gäller år 2010, beskrivs var och när skolpoliserna ska arbeta och vilken utbildning de ska ha för att kunna utföra sin uppgift. Under 1970-talet började alltmer olika nackdelar med trafikutvecklingen att uppmärksammas. Miljöförstöring och förbrukning av ändliga resurser började debatteras, samt att barnen blev utsatta i alltmer intensiva trafikmiljöer. I en utredning 1979, Barns trafiksäkerhet, konstaterades att det är osannolikt att även den mest effektiva trafikträning skulle garantera att barnen kan bete sig på ett säkert sätt i trafiken. I slutet av 1970-talet intensifierades debatten om hälsorisker. Samtidigt började olycksantalet att sjunka. Detta trots att bilismen fortsatte att öka. Under 1980-talet startade diskussionen Hur farlig får en skolväg egentligen vara? Det kom undersökningar som visade att allt fler föräldrar valde att skydda sina barn från trafiken genom att begränsa deras fria rörlighet. Ett resultat av den ökade bilismen och dess medföljande faror hade därmed blivit att allt fler barn skjutsades i bil till skolan. I en studie 1 med syfte att bl.a. beskriva skolpolisverksamheten visade det sig att omfattningen av verksamheten år 1998, rent procentuellt inte var stor - endast 335 av landets grundskolor, fördelade på 80 kommuner, var aktiva med skolpolisverksamhet. 2.2 Skolpoliser Stockholm 2010 Under år 2010 deltar 63 av Stockholms 240 grundskolor i skolpolisverksamheten. Cirka 1000 elever är skolpoliser. De flesta rekryteras ur årskurs fem och tjänstgör i årskurs sex. Förutom en särskild utbildning i trafikkunskap får skolpolisen träning i att ta ansvar för en arbetsuppgift, den att hjälpa sina kamrater i trafiken. Som tack för det trafiksäkerhetsarbete som eleverna utför anordnas ett antal speciella arrangemang för dem under läsåret. Skolpoliserna måste alltid bära en orange uniform när de arbetar. Det är mycket viktigt för säkerheten att de syns bra. Verksamheten förekommer vanligtvis på morgonen under ett 20- minuterspass. Skolpoliserna arbetar vid övergångsställen som ligger närmast skolan. Skolpoliserna varnar sina skolkamrater genom att sträcka ut armarna när det är fordon i säkerhetszonen (ca 100 m från övergångsstället). När det är tomt i säkerhetszonen eller om fordonet har stannat för att släppa över gående, tar skolpolisen ner armarna och stiger åt sidan. Skolpoliserna går aldrig ut i körbanan för att stoppa fordon! 2. Polismyndigheten i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stad det övergripande ansvaret för skolpolisverksamheten. I skolan har rektorn det yttersta ansvaret, men det är en kontaktlärare som tar hand om skolpoliserna och leder verksamheten. För dessa finns ett utbildningsprogram som erbjuds och genomförs av Trafikpolisen i Stockholm. 1 Skolpoliser ett 45-årigt provisorium, Björklid & Öberg, Information om skolpolisernas uppdrag, Trafikkontoret, Polismyndigheten Stockholms län

9 2.3 Systemet och styrningen Skolpolisverksamheten prövas i den här utvärderingen i relation till de mål och styrdokument som Stockholms stad har att utgå från i sitt miljö- och trafiksäkerhetsarbete. Det är flera mål, såväl nationella som stockholmsspecifika, som har bäring på skolpolisverksamheten samt de problem den söker lösa. Nedan visas schematiskt hierarkin av de formulerade mål som har med verksamheten att göra. Visionen: Stockholm, en stad i världsklass Stockholms Vision 2030 ska styra prioriteringar och prägla utvecklingsarbetet inom staden: År 2030 väljer många att åka kollektivt eller att cykla. Stockholm arbetar ständigt med att förbättra den lokala demokratin mellan medborgarna och erbjuder en trygg, inspirerande miljö att växa upp i från förskola till gymnasium. Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter får barn och ungdomar att må bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Kollektivtrafiken fungerar prickfritt och allt fler väljer att använda dessa färdmedel. Satsningar har kunnat genomföras tack vare en bred regional samsyn med staten och näringslivet. 3 Stockholms stad har genom denna Vision 2030 tydliggjort stadens långsiktiga ambitioner och strävanden. Stockholm är en växande stad och bedömningen är att Stockholms stad kommer att ha en miljon invånare omkring år Visionen talar om en hållbar storstad - en 3 Vision 2030 Framtidsguiden, Stockholm the Capital of Scandinavia. 9

10 sammanhållen stad utan fysiska och sociala barriärer med ett väl fungerande transportsystem. Vision 2030 är ett strategiskt åtagande från Stockholms stad. Hela stadens organisation har i uppdrag att arbeta i visionens riktning. Visionen ska styra prioriteringar och prägla utvecklingsarbetet inom staden, och enligt Vision 2030 ska Stockholm göras till en mer promenadvänlig stad. Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad Trafiksäkerhetsprogrammet anger mål och inriktning för trafiksäkerhetsarbetet i Stockholm. Åtgärder ska årligen konkretiseras och presenteras i handlingsplaner. Ett systematiskt målstyrt arbete ska successivt generera erfarenhet och kunskap som gör det möjligt att utveckla allt bättre åtgärdsplaner. Trafiksäkerhetsprogrammet redogör för ett attraktivt stadsbyggande som inbjuder till närvaro och förflyttningar som gående och cyklist i staden. En förutsättning för en attraktiv miljö är att den också upplevs som säker och trygg för de människor som ska vistas där. Trafiksäkerhetsprogrammet lyfter fram att med en ökad trafiksäkerhetsnivå på stadens gatunät finns också förutsättningar att öka mobiliteten (rörligheten) för fler grupper, vilket leder till en friskare befolkning. Det övergripande målet är en minskning på 40 procent av antalet dödade och svårt skadade i polisrapporterade trafikolyckor För störst effekt ska staden fokusera på de delmål som har stor effekt på de största trafikproblemen. Hastighetsefterlevnad är ett prioriterat delmål. Likaså Säkra huvudgator, där åtgärder ska prioriteras för säkra och lättförståeliga korsningspunkter, säkra gång- och cykelpassager och säkra sidoområden. Ytterligare en högsta klassens prioritering har staden gett delmålet Ökad kunskap hos alla som bor och verkar i staden. Här ingår att ta fram en långsiktig kommunikationsstrategi för hur kunskaper om god trafiksäkerhet kontinuerligt sprids och säkerställs, liksom en långsiktig mät- och analysplan för att metodiskt följa trafiksäkerhetsutvecklingen. Pedagogisk verksamhet för att stödja stadens skolor Ett i Trafiksäkerhetsprogrammet prioriterat område är att ge ökad kunskap hos alla som verkar och bor i Stockholm 4. Här menas att staden måste vara tydlig gentemot medborgare och trafikanter om vad staden vill uppnå i trafiksystemet och varför olika typer av åtgärder införs eller inte är lämpliga. För att få förståelse och acceptans för de åtgärder och prioriteringar som staden gör krävs en god dialog med medborgarna. Trafiksäkerhetsprogrammet pekar också på att det är viktigt att lägga en grund för goda trafikkunskaper, och lyfter i detta sammanhang fram vikten av att fortsättningsvis bedriva pedagogisk verksamhet för att stödja stadens skolor att arbeta med trafik. Trafikmiljön runt skolor är ett av Stockholms stad prioriterat problemområde Trafiksäkerhetsprogrammet lyfter fram stärkt samverkan mellan olika förvaltningar och avdelningar inom staden som en förutsättning för att nå målen. Många verksamheter i staden har möjlighet att påverka trafiksäkerheten. Några exempel är lokalisering av nya skolor, skolskjutsar, upphandling av entreprenörer. Här tar programmet upp att det behöver utvecklas former för hur stadens olika förvaltningar och bolag kan ta ett större ansvar för sin del i trafiksäkerhetsarbetet. 4 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2, Inriktning, mål och åtgärder (8.3) 10

11 Ett sätt att få god målstyrning och systematik är att stadens arbete följer samma principer som det nationella arbetet. För att åstadkomma detta har staden brutit ner det övergripande målet till ett antal åtgärdsnära delmål för de största problemområdena som staden har att arbeta med. Ett av dessa prioriterade problemområden är trafikmiljön runt skolor. Nollvisionen och andra nationella mål Det övergripande nationella målet för hela trafikarbetet är Nollvisionen tanken om att få ner antalet dödade och svårt skadade i trafiken till noll. Trafiksäkerhetsarbete i nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är ett etiskt ställningstagande där omsorgen om människors liv och hälsa är viktigare än allt annat. I maj 2009 tog riksdagen beslut om nya transpolitiska mål 5 där det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. De mer specifika målen 6 under det övergripande talar bland annat om Tillgänglighet, och Säkerhet, Miljö och hälsa. I en precisering till målet för tillgänglighet anges att barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer ska öka. Målet innebär bland annat att barn i ökad utsträckning ska kunna, säkert och tryggt, på egen hand ta sig till skolan. FN:s konvention om barnets rättigheter Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 7. Det innebär, enligt FN:s konvention om barns rättigheter, att vid förändringar i samhället är beslutsfattare skyldiga att kontrollera hur barns och ungas villkor påverkas. Uppföljningar och utvärderingar måste därför göras för att visa hur barnkonventionen har beaktats och vilka effekter beslut eller åtgärder har fått för barn och unga. Det är ett viktigt led när man ska formulera nya mål och arbetsmetoder. På samma sätt har i analysen i denna utvärdering barnets perspektiv hållits i centrum. 5 Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter 6 Funktions- och hänsynsmål 7 Barnets bästa i främsta rummet, FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige, SOU 1997:116 11

12 2.4 Roller och ansvar Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit initiativ till en samarbetsgrupp med myndigheter och aktörer inom trafikområdet för att kunna ge stöd till grundskolans arbete med trafikfrågor. Anledningen är att tidigare har olika myndigheter och aktörer haft olika fokus och inriktning. Samarbetsgruppens arbete har resulterat i ett gemensamt underlag 8 där de olika aktörernas roller i systemet deklareras: Trafikverkets uppgift är att inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet. Trafikverket ska samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen. Trafikverkets riktlinjer för myndighetens arbete med kundgruppen barn innefattar tre områden - barns tillgänglighet, barns trafiksäkerhet och barns rättigheter. Riktlinjen har fokus på barns skolvägar med i huvudsak två trafikantkategorier, gående och cyklister. Internationellt har Sverige lägst antal dödade barn i förhållande till antalet invånare. Den goda säkerheten har dock en avigsida, försämrad självständig rörlighet för barn. Fokus i riktlinjer för barn är att öka barns självständiga mobilitet (rörlighet) med bevarande av god säkerhet och trygghet samt att verka för att barns rättigheter stärks. Polisens grundläggande uppgift är enligt polislagen att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. En del i detta arbete är att genom övervakning se till att trafikreglerna följs för att det nationella trafiksäkerhetsmålet, att ingen ska dödas eller skadas i trafiken, kan uppnås. Polisen kan ha en konsultativ roll gällande lagkunskap i trafikfrågor till skolans personal (ej undervisning). Polisen kan även utföra trafikkontroller runt skolorna vid strategiska tidpunkterför att förbättra trafiksäkerheten för elever och personal. Polisens roll kan också vara att utifrån aktuell information om trafikläget initiera lokala samarbeten mellan skola och polis kring aktuella problem på orten. Skolverket stöder skolor med utvecklingsinsatser inom nationellt prioriterade områden. Skolverket kan informera om hur frågor om trafik och transporter kan kopplas till uppdragen i läro- och kursplaner och ge exempel på hur det kan integreras i skolornas undervisning och övrig verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en intresseorganisation för Sveriges 290 kommuner. När det gäller kommunernas och skolornas arbete med trafik är SKL:s roll att sammanställa och sprida kunskap, skapa möjlighet till utveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan samt påverka regelverk, råd och riktlinjer för kommunens arbete. SKL sprider kunskap och goda exempel inom trafikområdet genom bl. a idéskrifter, nyhetsblad, kurser och konferenser. Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) arbetar med opinionsbildning för att öka politikers, myndigheter, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. NTF kan ge stöd till och fortbildning av lärare. Detta kan göras genom t ex planering av temaarbete, mätningar runt skolor, inventering av trafikmiljön. NTF kan även ta fram stödmaterial till skolorna. 8 Stöd till skolans arbete med trafik, Gemensamt underlag och några exempel, Trafikverket SKL, Skolverket, Polisen, NTF 12

13 3. Empirin 3.1 Mätningar/undersökningar Bakgrund till undersökningarna Som en fördjupning till utvärderingen genomfördes ett antal undersökningar. Undersökningarna har fungerat som en del av utvärderingen med huvudsyfte att påvisa olika effekter av dagens skolpolisverksamhet. Mätningarna koncentrerade sig på de områden inom skolpolisverksamheten som förväntas ha en direkt effekt på trafiksäkerheten och diskussionen om trafiksäkerhet vid skolor. Följande övergripande frågeställningar skulle undersökningarna ge svar på Hastigheten Har skolpolisers närvaro en dämpande effekt på hastigheten, dvs om bilar som passerar vid övergångsställe med skolpoliser håller en lägre genomsnittlig hastighet? Beteenden Har skolpolisers närvaro en positiv effekt på beteendet i samband med vägövergång? Kunskap/medvetenhet/attityd om trafiksäkerhet/skolpolisverksamheten Är personer (föräldrar, rektorer, lärare, barn) i skolor med skolpolisverksamhet mer medvetna, har högre kunskap och positivare attityd till trafiksäkerhetsarbetet i skolmiljön, än personer i skolor utan skolpolisverksamhet? Följande undersökningar är genomförda En mindre telefonintervjuundersökning med ansvariga kontaktpersoner på skolorna Undersökning av rektorers inställning till skolpolisverksamheten Observationer och hastighetsmätningar utanför sex skolor Personalundersökningar på sex skolor Föräldraundersökningar på sex skolor Elevundersökningar på sex skolor Varje undersökning finns att tillgå hos trafikkontoret i separata rapporter i PowerPoint. Här ges en sammanfattning av resultaten från respektive undersökning. 13

14 Undersökning av skolpolisansvariga (kontaktpersoner) på skolor Metod Telefonintervju med kontaktpersoner på Stockholms grundskolor. Undersökningen genomfördes i mars Svarsfrekvens 79 % (50 av 63 kontaktlärare) Viktigaste resultat för utvärderingen 98 % ansåg att skolpolisverksamheten bidrog till ökad trafiksäkerhet vid skolan 70 % hade inte utvärderat skolpolisverksamheten de senaste 2 åren 52 % arbetade inte med några andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten % 100 Har ni utvärderat skolpolisverksamheten på er skola under de senaste åren (2 år)? Ja Nej Vet inte Tveksam

15 Undersökning av Stockholms rektorers inställning till skolpolisverksamheten Metod Rektorsundersökningen genomfördes som telefonintervju med samtliga rektorer i Stockholm som har grundskola. Undersökningen genomfördes i maj/juni 2010 Svarsfrekvensen var 88/121 = 73 % Viktigaste resultat för utvärderingen: 1 av 5 arbetar inte med trafiksäkerhet Hälften anser att de har en bra trafikmiljö runt skolan. 2 av 3 uppger att de arbetar aktivt med skolpolisverksamheten, bland annat genom att utse ansvarig person för verksamheten och utbildning av skolpoliser. Hälften av rektorerna på skolor som har skolpolis är inte involverade i skolpolisverksamheten. 3 av 4 rektorer är positivt inställda till skolpolisverksamheten. Nästan hälften av rektorerna ser inget alternativ till skolpolisverksamheten. Arbetar ni aktivt för att utveckla skolpolisverksamheten på din skola? % Ansvarig person 52% Ansvarig person utbildar sig 19% I samarbete med polisen 7% Utbildar barnen i förberedande syfte 19% Annat 3% Ja Nej Vet ej 3 15

16 Hur involverad är du själv i skolpolisverksamheten? % Mycket involverad Delvis involverad Inte alls involverad Undersökning genom observationer utanför sex stycken skolor Har skolpolisers närvaro en positiv effekt på beteendet i samband med vägövergång? Metod Studien innefattar observationer vid sex platser utanför sex skolor. Hälften av skolorna hade skolpolisverksamhet. Skolorna är utvalda utifrån att vara så lika varandra som möjligt till trafikbetingelser vid befintliga övergångsställen i närheten av skolan. Skolorna är utvalda av Trafikkontoret tillsammans med Markör. Studien genomfördes under hösten Följande skolor ingick i studien. Västbergaskolan, utan skolpoliser Sofia skola, utan skolpoliser Hammarbyskolan, utan skolpoliser Alviksskolan, med skolpoliser Tyska skolan, med skolpoliser Fruängens skola, med skolpoliser Observationerna genomfördes av Markörs fältpersonal vid följande betingelser A) Före skolpolistid = perioden innan skolpoliser finns på plats B) Under skolpolistid = perioden då skolpoliserna finns på plats 16

17 C) Efter skolpolistid = perioden efter att skolpoliserna varit på platsen För skolor utan skolpolis utgick observationerna ifrån tiden för skolstart. Vi observerade följande variabler: Antal barn som står för nära gatan Antal barn som går ut i gatan utan att se sig för Antal barn som korsar gatan på andra ställen än övergångsstället Antal bilar som stannar till/stannar vid övergångsstället Antal barn som går över övergångsstället utan att ta hänsyn till skolpolisens anvisningar (endast vid skolor med skolpolis) Antalet bilar Antalet passerande barn via övergångsstället Observationerna genomfördes under fem vardagar över en fyraveckorsperiod (v ). Viktigaste resultat för utvärderingen: Trafiksituationerna kan sägas vara mycket lika varandra om man ser till antalet barn och bilar som passerade skolor med respektive utan skolpoliser. 35 % av alla bilar passerar övergångsstället när 67 % av alla barn går till skolan. Skolpoliser påverkar med sin närvaro inte bilar till att i högre grad stanna vid övergångsstället. Skolpoliser ser till att barn som går över vid övergångsstället inte går rakt ut utan att se sig för. Fler barn står för nära gatan där det finns skolpoliser Färre barn korsar gatan på andra ställen än övergångsstället vid skolpolisens närvaro. 17

18 Andel bilar som stannar vid övergångsstället Totalt antal observationer = % 80% Skolor med skolpolis Skolor utan skolpolis 60% 52% 51% 40% 20% 25% 21% 23% 28% 0% Tidperiod 1 Tidsperiod 2 Tidsperiod 3 Antal barn Antal barn som går ut i gatan utan att se sig för Totalt antal observationer = Skolor med skolpolis Skolor utan skolpolis Tidperiod 1 Tidsperiod 2 Tidsperiod

19 Hastighetsmätningar utanför sex stycken skolor Har skolpolisers närvaro en dämpande effekt på hastigheten, dvs. om bilar som passerar vid övergångsställe med skolpoliser håller en lägre genomsnittlig hastighet? Metod Studien innefattar observationer vid sex platser utanför sex skolor. Hastighetsregleringen var 30 km/h vid mätpunkterna. Hälften av skolorna hade skolpolisverksamhet. Skolorna är utvalda utifrån att vara så lika varandra som möjligt till trafikbetingelser vid befintliga övergångsställen i närheten av skolan. Skolorna är utvalda av Trafikkontoret tillsammans med Markör. Studien genomfördes under hösten Följande skolor ingick i studien. Västbergaskolan, utan skolpoliser Sofia skola, utan skolpoliser Hammarbyskolan, utan skolpoliser Alviksskolan, med skolpoliser Tyska skolan, med skolpoliser Fruängens skola, med skolpoliser Mätningarna gjordes av Markörs fältpersonal vid följande betingelser A) Före skolpolistid = perioden (tidsperiod 1) innan skolpoliser finns på plats B) Under skolpolistid = perioden (tidsperiod 2) då skolpoliserna finns på plats C) Efter skolpolistid = perioden (tidsperiod 3) efter att skolpoliserna varit på platsen Vi mätte hastigheten på alla bilar som passerade under de olika betingelserna A, B och C. Vi mätte endast de bilar som körde fritt och inte befann sig i en kösituation. Vi stod utom synhåll för förare. För skolor utan skolpolis utgick vi ifrån tiden för skolstart. Observationerna genomfördes under fem vardagar över en fyra-veckorsperiod (v ). Viktigaste resultat för utvärderingen: Det finns inga stora skillnader i medelhastigheter när man jämför skolor med skolpoliser och skolor utan skolpoliser. Störst effekt på medelhastigheten har bredden på vägbanan. De två skolor med bredast vägbana har högst medelhastighet samtidigt som skolorna med smalaste vägbanan hade lägst medelhastighet. 19

20 Det är liten skillnad i medelvärde på hastighet med och utan skolpoliser vid betingelse B, tidsperiod 2 (då skolpoliser var närvarande på de skolor som hade skolpoliser). Medelhastigheten är lägre för tidsperiod 2 jämfört med de andra tidsperioderna. Medelhastigheten blir lägre när skolpoliserna är på plats om det är fritt på övergångsstället, inga gående ska gå över. Om det inte är fritt på övergångsstället, gående ska gå över, sjunker inte medelhastigheten när skolpoliserna är på plats vid jämförelse. 50 km/h Medelhastigheten per tidsperiod Totalt antal observationer = Skolor med skolpolis Skolor utan skolpolis Skolpoliser finns på plats Tidsperiod 1 Tidsperiod 2 Tidsperiod 3 20

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Barns säkra tillgänglighet till skolan

Barns säkra tillgänglighet till skolan 1952 1967 Barns säkra tillgänglighet till skolan MATS GUMMESSON Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2007 UPPSATS FÖR LICENTIATEXAMEN Barns säkra tillgänglighet till skolan

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Hälsofrämjande insatser i skolan. - en nationell kartläggning år 2009. Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson

Hälsofrämjande insatser i skolan. - en nationell kartläggning år 2009. Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson Hälsofrämjande insatser i skolan - en nationell kartläggning år 2009 Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 Inledning... 16 De viktiga skolåren i en betydelsefull

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Arrangerad av Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg, Movium Centrum för stadens utemiljö, vid Sveriges

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer