Trafikdiplomerad skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikdiplomerad skola"

Transkript

1 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som gör skillnad! Vi vill ge pedagoger inspiration och material för att kunna känna sig trygga med att jobba med trafik i skolan genom en trafikdiplomering. Att trafikdiplomera skolan innebär många fördelar: Måluppfyllelse Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola... har fått kunskaper om samhällets lagar och normer har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället (Lgr Kunskaper) Trafik är även ett ämnesövergripande kunskapsområde som ska integreras i undervisningen i olika ämnen. (Lgr Rektors ansvar) Till detta område har skolverket har tagit fram ett verktyg för självskattning av kvaliteten i läroplansstyrda verksamhetsformer, kallat BRUK (bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet). För det ämnesövergripande kunskapsområdet trafik finns följande indikatorer framtagna i BRUK: Eleverna har kunskaper om betydelsen av ett långsiktigt och hållbart transportsystem. Eleverna undersöker, bearbetar, analyserar och värderar trafikmiljön i samhället. Eleverna har insikter och kan ge förslag till åtgärder för att förbättra trafikmiljön. Eleverna vet att biltrafiken orsakar risker för människa och miljö. Eleverna har fått insikter och kan använda olika språkliga uttryckssätt för att formulera sina åsikter vid studier kring trafik, miljö och samhällsplanering. Eleverna förstår nödvändigheten av att använda skyddsanordningar i trafiken. trafikdiplomering.indd Arbetet med trafik är ett ämne där vi utgår från elevens ansvar och inflytande. Eftersom eleverna känner sin trafiksituation, så finns det stora möjligheter för eleverna att påverka och förbättra.

2 Ett konkret exempel i kursplanerna är det centrala innehållet i Geografi: Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt (årskurs 1 3) Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling (årskurs 4 6) Hälsa Att jobba med elevernas trafiksäkerhet, främjar även elevernas hälsa. I arbetet ingår mål att få eleverna i större utsträckning att gå eller cykla till skolan. 90% av individens rörelsemönster lärs in innan 13 års ålder, därför är det viktigt att eleverna redan under skoltiden startar ett aktivt beteende. Barn som rör sig blir lugnare, mer koncentrerade i skolarbetet, får bättre aptit och somnar lättare på kvällen. Miljö I arbetet med trafiksäkerhet ingår även en strävan att eleverna i större utsträckning ska använda alternativ till bil. Detta medför mindre utsläpp av växthusgaser, buller och luftföroreningar. Målet är även att förbättra elevernas väg till sin skola, genom att göra den mer säker. Säkerhet Barn ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, oberoende av om de går, cyklar, blir skjutsade i bil eller åker skolskjuts. Detta kräver att eleverna är medvetna om det ansvar och den kunskap som krävs för att vistas i trafiken. (t.ex. reflex, cykelhjälm, säker cykel, säker skolväg, trafikregler) En åtgärd som bidrar till en säkrare skolväg är ett minskat skjutsande till och från skolan. Elever och föräldrar ska känna sig så säkra med trafiksituationen, att vi startar en positiv trend. Mindre skjutsande, ökad säkerhet, än mindre skjutsande osv. Arbetet förbättrar även situationen när ni ska förflytta er under skoltid. Hjälp med en cykeldag När ni klarat trafikdiplomeringen, så anordnar Teknik- och miljöpedagogerna en cykeldag/mörkerkväll på skolan. Det blir en del av ert långsiktiga arbete. Hur går det till? 1. Välj ut 7 åtgärder att jobba med under ett år (varav två är obligatoriska). Gärna genom klassråd, elevråd, skolråd och pedagogernas träffar. Bestäm själva start och stoppdatum. 2. Formulera ett mål för åtgärden och beskriv vad ni ska göra för att uppnå målet (Bilaga 1). Skicka in planen till Teknik- och miljöpedagogerna, Tekniska förvaltningen. 3. Utveckla och förbättra skolans trafikarbete. 4. När året är slut klarades målen? Utvärdera varje mål.

3 5. Skriv ned nästa års mål. Jobba vidare med de målen som redan finns. Hur utvecklas vår skola år två? Ska det läggas till ett mål? Ska någon procentsats ökas? Finns det något ni vill ha hjälp med? Det viktiga är att alltid ha ett levande trafikarbete. 6. Skicka in utvärdering och planen för år två. Skolan får feedback och en eventuell diplomering. Boka gärna in en cykeldag/mörkerkväll med teknik- och miljöpedagogerna. Diplomeringen ska användas som ett verktyg i kommunens strävan att få ett mer aktivt trafikarbete för våra elever. Behöver ni hjälp med att komma igång? Dyker det upp frågor och hinder på vägen? Tveka inte att ringa/e-posta ( ) eller ( ). Vi kommer gärna till er och stöttar er i ert arbete.

4 er för en Trafikdiplomerad skola. Bestäm minst 7 åtgärder som ni ska jobba med under det första året. Två åtgärder är obligatoriska. Det är lämpligt att välja åtgärder ur alla områden. Formulera ett mål för varje åtgärd. Vad vill ni uppnå för resultat? År två jobbar ni vidare med målen. Dessutom lägger ni till en förbättring. Kanske är det så att ni redan uppfyller några av punkterna. Bra! Välj några av dem, eller alla, och komplettera med några som innebär en utveckling av ert befintliga arbete. Organisation Vi har trafikombud på skolan. OBS! Obligatorisk! Vi fortbildar oss inom trafikområdet. Vi har en avsiktsförklaring där vi uppmanar föräldrarna att låta barnen gå, cykla eller åka buss till och från skolan. Vi följer Trafiken i praktiken med ett långsiktigt arbete genom hela elevernas tid i vår skola. Vi samtalar med föräldrarna på föräldramöten angående trafiksäkerhet. Vi går eller cyklar till aktiviteter utanför skolområdet, t ex utflykter och studiebesök. Vi är medvetna om trafiksäkerhet på vår skola, och tar därför till vara på tillfällen i vardagen och pratar då om trafik. Trafikombuden anmäls på. Trafikombudets uppgift är att vara skolans kontaktperson för trafikfrågor samt vara samordnare för trafikdiplomeringen. Bjud in kommunens teknik- och miljöpedagoger. De sätter er in i det material som finns på hemsidan samt ger konkreta tips på hur ni kan arbeta med trafik i vardagen. De kan även hjälpa till med att starta igång en diplomering. Trafikombudet på skolan kan även hålla i utbildning för personalen. Avsiktsförklaringen kan skrivas in i läsårsinformationen, i veckobrev samt läggas ut på skolans hemsida. Avsiktsförklaringen finns att kopiera/skriva ut från hallbarutvecklingiskolan. Handledning från kommunens teknik- och miljöpedagoger med lektionsmaterial och temapaket. Diskussionsunderlag finns att skriva ut från hallbarutvecklingiskolan. Protokoll av mötet Kontakta kommunens Cykelavdelning (Elma Krak, ank eller Jan Molin, ank. 2005) om ni behöver låna skolcyklar. De kör cyklar till er startpunkt och hämtar upp dem när ni är klara. Ring senast en vecka innan ni behöver cyklarna. Egen metod som bifogas denna ansökan. För inspiration gå in på dokumentet Trafiken i praktiken Gå och cykla till skolan Vi jobbar aktivt för att våra elever ska gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan. Resekontrakt (Se ) Gemensamt diagram i klassen/på skolan, t ex trädet (Se se/hallbarutvecklingiskolan) Gå och cykla runt Europa (Se --> Hållbart resande) OBS! Sätt upp ett mål hur många som ska klara åtgärden.

5 Vi har bilfri dag eller vecka då vi strävar efter att låta bilen stå. Vi deltar i den nationella utmaningen Gå och cykla till skolan. Vi hjälper till att starta Vandrande skolbussar där föräldrar turas om att följa sina och andras barn till skolan. Vi pratar om hur resor och transporter påverkar klimatet och miljön. Vi uppmuntrar personalen att gå, cykla och åka buss till jobbet. Både personal och föräldrar, för att uppmuntra till alternativa färdsätt. Information och anmälan: Information på eller där ni går in på Gå och cykla till skolan/ verktygslådor Definiera uppsamlingsplatser och upprätta en parkeringskarta och en lista med föräldrar. Storyline och Grön flagg (Se ) Viktigt med förebilder och att förbättra trafiksituationen runt skolan. Säker i trafiken Våra elever har bälte när de åker skolbuss Vi har en regel att 100 % av våra elever använder cykelhjälm under skoltid. OBS! Obligatoriskt! Vi jobbar aktivt för att våra elever använder cykelhjälm till och från skolan och under fritiden. Vi jobbar aktiv för att våra elever ska använda reflexer. Vi arrangerar cykel/moped dagar Vi har en temakväll för föräldrar och barn varje år. Vi har en avlämningsplats en bit från skolgården för de elever som åker bil och buss. Resekontrakt. (Se ) Egenkontroll - chaufförernas ansvar Resekontrakt.. (Se ) Egenkontroll med hjälp av klassföreståndare - All personal som deltar i cykelaktivitet bär hjälm som ett gott föredöme. - Skolan har ett antal hjälmar för utlåning. Med utlåning utgår även meddelande till hemmet. - Elev utan hjälm får stanna kvar på skolan, meddelande utgår till hemmet. Resekontrakt. (Se ) Egenkontroll med hjälp av föräldrarna OBS! Sätt upp ett mål hur många som ska klara åtgärden Resekontrakt. (Se ) Egenkontroll med hjälp av föräldrarna OBS! Sätt upp ett mål hur många som ska klara åtgärden Dag/lektionsserie -Vi arrangerar en cykeldag för F-6 cykel och hjälm -Vi arrangerar temaveckor eller lektionsserier för 7-9 om cykel/ moped, ANT Don t drink and drive -Vi bjuder in NTF kring cykel/mopedsäkerhet. (Ej kostnadsfritt) Förslag på teman: mörker, bälte, cykelhjälm. Förslag på samarbetspartner: NTF, teknik- och miljöpedagogerna Diskussionsunderlag finns att skriva ut från. Ta kontakt med trafikingenjören på Tekniska förvaltningen för att komma överens om en lämplig plats.

6 Vårt närområde Vi utforskar trafiksituationen i närmiljön. Vi arbetar för en säkrare skolväg. Titta på elevernas väg till skolan med faror och spännande ställen. För inspiration gå in på dokumentet Trafiken i praktiken. Inventera närmiljön ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Vad kan eleverna göra? Vad kan skolan göra? Vad kan föräldrarna göra? Har ni konkreta förslag på förändringar som skulle göra skolvägen säkrare? Ta kontakt med Trafikingenjören på Tekniska förvaltningen och presentera ert förslag. Övrigt Markera/skapa en eller flera cykelslingor i närområdet. Eget förslag Karta och målning/snitsling. Elever ska kunna ta sig runt utan vuxenstöd i en trafiksäker miljö. Eleverna får rörelse, motorikträning och utomhusvistelse. Ni kan skapa kartor med olika svårighetsgrad i form av längd men även uppmärksamhet i trafiken.

7 Bilaga 1 Datum: Mål och uppföljning av åtagande för Trafikdiplomering. Vald åtgärd: Vårt mål med åtgärden: Vi ska nå målet genom att: Vi nådde vårt mål Vi nådde inte vårt mål Det här gick bra: Det här gick mindre bra: Utvecklingsförslag till nästa år:

8 Bra länkar BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer som är framtagna med utgångspunkt i nationella styrdokument. Sex kriterier är uppsatta inom trafikområdet, det finns även en självskattningsblankett. gå ner längst ner på sidan och klicka på Skolpersonal, finns mycket intressant och roligt för både pedagog och elev. Titta gärna på det material som är bra att ladda ner. Göteborgs Stad har ett gediget material för ett långsiktigt arbete med trafik i skolan. Missa inte ungdomssidan Malmö Stads trafikwebb. Mycket för alla åldrar, även information till pedagogerna. har en innehållsrik sida, där det lönar sig att titta runt. Tips är shopen med bra material och musik. Kika gärna efter Bältdjuret Buddy. Gå gärna in på den lokala sidan på hemmaplan har vi initiativtagarna till Gå och cykla till skolan, de har också mycket information om Vandrande skolbussar. Malmö stad har ett trevligt arbetsmaterial för årskurs F-3 miljö och hållbarhet/hållbar stads och trafikmiljö/hållbar trafikmiljö/vänlig väg till skolan. ännu mer pedagogiskt material från Göteborg. För de äldre eleverna och deras pedagoger finns Trafikverkets sajt Don t drink and drive. Här finns bland annat fakta och kostnadsfritt skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol i trafiken. Konkreta förslag på hur skolan inspirerar eleverna att cykla mer. Eleverna har även möjlighet att bli cykelhjältar. Tips och hjälp Teknik- och miljöpedagogerna kan hjälpa din skola med att komma igång med Trafikdiplomeringen, Trafiken i praktiken och Grön Flagg. Se Låna skolcyklar. Gratis utkörning/hämtning. Kontakta Elma Krak (ank ) eller Jan Molin (ank ). Boka senast en vecka innan ni behöver cyklarna. Bilkåristerna Cykelfrämjandet NTF

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Slutrapport för projektet Skolvägar

Slutrapport för projektet Skolvägar Slutrapport för projektet Skolvägar Titel: Slutrapport för projektet Skolvägar. Publikation: Utgivningsdatum: 2006-01-02 Utgivare: Kontaktperson: Annika Ohls, VNt Rapporten sammanställd av: Airis Sae-Tang,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer