SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola"

Transkript

1 SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

2 Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning av skolan 7 Beskrivning av dagens resevanor 8 Åtgärdsförslag 9 - Fysiska åtgärder - Beteendepåverkande åtgärder Revidering och Uppföljning 12 Bilagor - Tips och inspirationsmaterial 13

3 Inledning 2008 startades på initiativ av Trafikkontoret i Stockholms stad och projektet 1 PIMMS TRANSFER det svenska pilotprojektet kring verktyget Skolreseplan. Deltagande kommuner har varit Stockholm stad, Huddinge och Nynäshamns kommun. En stor del av barns resor, och särskilt de resor som barn företar på egen hand, utgörs av resan mellan hemmet och skolan. Trenden i Sverige är att andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina föräldrar ökar och att allt färre barn går eller cyklar till skolan. Många kommuner i Stockholms län har arbetat på olika sätt för att skapa förutsättningar för säkrare skolvägar. Det har genomförts en rad fysiska och attityd- och beteendepåverkande åtgärder för att öka barnens rörelsefrihet, minska onödigt bilskjutsande, öka andelen barn som går och cyklar till och från skolan och förbättra trafiksäkerheten. Arbetssättet har varit framgångsrikt. Tanken är att använda en del av de erfarenheter och verktyg som samlats inom projektet och utveckla konceptet School travel plan och ta fram en svensk modell. Utgångspunkten för en skolreseplan är att ta ett samlat grepp kring barns resande till och från skolan och öka synen på barn som trafikanter och en del av trafiken. Arbetet ska bidra till att ökad hänsyn tas till barns behov vid utformningen av trafikmiljön runt skolor. En skolreseplan tar skilda utgångspunkter så som trafiksäkerhet, rörelsefrihet, hälsa och miljö under ett och samma paraply med det övergripande syftet att öka andelen hållbara resor. Metoden härstammar från Storbritannien där det framgångsrikt använts sedan Skolreseplanens beståndsdelar är ofta i sig inget nytt, utan den ska verka som ett flexibelt planeringsverktyg för ett samlat och långsiktigt arbete om hållbara skolresor. Planen är tänkt att innefatta barns, föräldrars och personalens uppfattning om hinder och problem för att öka andelen hållbara resor, förslag på åtgärder och vem som ansvarar för genomförande av föreslagna åtgärder. Insatserna handlar om en kombination av infrastruktur-, attityd- och beteendepåverkande åtgärder. Framtagen mall på skolreseplan ska ses som ett förslag och en hjälp till att komma igång med arbetet. Samtliga medtagna avsnitt kan kortas ned, fyllas på eller bytas ut beroende på vad arbetsgruppen anser vara lämpligt. Lycka till! 1 PIMMS TRANSFER, TRansfering Actions in Sustainable mobility For European Regions, är ett europeiskt samarbetsprojekt i Länsstyrelsens regi i Stockholms län. 1

4 Skolreseplan Följande stycke är ett förslag till inledande kapitel. Varje arbetsgrupp kan själva fylla på med mer specifik information om skolan och särskilda förutsättningar på platsen. Viktigt att ha med är en kort förklaring om vad en skolreseplan är och varför den bör finnas. Antalet barn som skjutsas med bil till och från skolan ökar för varje år. På många platser skapar våra resvanor trafikkaos utanför skolor, brist på motion leder till sämre hälsa för barnen och miljön blir lidande på grund av de ökade utsläppen. Många elever skjutsas med bil till och från skolan trots att avståndet från skolan är inom promenadavstånd. Vad är en skolreseplan? En skolreseplan är ett dokument som klargör vilka problem och hinder som finns gällande de resor som görs till och från skolan. Planen ska innehålla en strategi för att åtgärda problemen och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt resande. Planen innehåller en beskrivning av skolan, en kartläggning av dagens resvanor och eventuella hinder för att öka andelen hållbara resor samt konkreta och tidsatta förslag på åtgärder. Varför en skolreseplan? En skolreseplan kan tas fram av skiftande anledningar. Kanske är trafiksituationen vid skolan otrygg, hälsan hos eleverna har försämrats, kunskapen om alternativa färdmedel till bilen är begränsad eller så räcker parkeringsplatserna vid skolan helt enkelt inte till. En skolreseplan kan hjälpa till att öka trafiksäkerheten vid skolan öka trafikkunskapen hos eleverna förbättra miljön skapa förutsättningar för bättre res- och rörelsevanor öka kunskapen om alternativa färdmedel och resandets påverkan på miljö och hälsa En positiv sidoeffekt är att också föräldrarnas och personalens val av färdsätt förändras när barnen i högre utsträckning går, cyklar och åker kollektivt till och från skolan. Genomförande av skolreseplan Genomförandet av skolreseplanen bör ske enligt nedanstående beskrivning. Varför mallens rubriker är i en annan ordning än brukligt är för att underlätta för läsaren av skolreseplanen. Exempelvis har arbetsgruppen bättre kunskap om vad syftet bör vara efter genomförda resvaneundersökningar när man tydligt vet vilka problem som finns på skolan. Det bör däremot finnas med långt fram i det färdiga dokumentet, så att det blir tydligt för alla som läser dokumentet vad skolreseplanen egentligen arbetar mot och för. 2

5 Tillsätta arbetsgrupp Tidplan för projektet Nulägesbeskrivning av skolan Beskrivning av dagens resvanor Syfte och mål Åtgärdsförslag Revidering och uppföljning 3

6 Syfte Här fyller arbetsgruppen själva i vad de vill uppnå med skolreseplanen. Syftet är nära relaterat upplevda problem. Exempelvis kan syftet vara att skapa en trygg trafikmiljö runt skolan, då den i dagsläget upplevs vara motsatsen. Efter att arbetsgruppen genomfört nulägesbeskrivning av skolan och undersökt dagens resvanor kan skolreseplanens syfte och mål formuleras utifrån identifierade problem och brister. Dessa formuleras sent i arbetsprocessen men läggs först i själva dokumentet, så att det blir tydligt för alla vad syftet med skolreseplanen är. Mål Målen ska vara kopplade till syftet och får gärna vara mätbara. På så sätt underlättas uppföljningen och skolan kan få konkreta bevis på om målen nås eller inte. Exempelvis kan målet att öka andelen barn som går och cyklar till skolan, mätas kontinuerligt med hjälp av enkla resvaneundersökningar. Exempel: Syfte: Skapa en trafiksäker och trygg miljö runt skolan. Mål: Biltrafiken kring skolan minskar. Mål: Hastigheterna kring skolan hålls. Syfte: Skapa möjligheter för och uppmuntra nya resvanor. Mål: Andelen barn som går och cyklar eller åker kollektivt till skolan ökar. Mål: Vägen till skolan känns trygg och upplevelserik. Mål: Syfte: Öka kunskapen om alternativa färdmedel och resandets effekter på hälsa och miljö. Mål: Integrera trafikkunskap i den vanliga undervisningen. Mål: En temavecka om trafik och hälsa på skolan varje år. Mål: Delta i skolutmaningen - gå och cykla till skolan. Mål: Ordna bilfria veckor på våren och på hösten. Egna syften och mål 4

7 Arbetsgrupp Här skriver skolan in de personer som är med i skolreseplanens arbetsgrupp och deras kontaktuppgifter. Detta kapitel uppdateras vartefter arbetsgruppen förändras, men det är bra om tidigare arbetsgrupper står kvar som referens. På så sätt vet nya personer vart de kan vända sig om de har några frågor. Arbetsgruppen bör bestå av lärare, föräldrar, elever och representant från kommunen. Det är också bra om fastighetsansvarig för skolan är med. Nedan finns en tabell med förslag på personer som kan vara delaktiga i arbetet. Denna tabell är självklart unik för varje projekt och ser olika ut den tillsatta arbetsgruppen fyller på och ändrar så att den passar just den aktuella skolreseplanen. Steg ett i att ta fram en skolreseplan är att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de berörda grupperna. Det är viktigt att ledningen i skolan och 2 kommunen står bakom arbetet för att få ett långsiktigt resultat. Lärare, elever, föräldrar, fastighetsansvarig och representanter från kommunen är exempel på parter som bör ingå i arbetsgruppen. Vid behov kan även polisen, representanter för lokaltrafiken, NTF, andra organisationer och representanter för boende i skolans närområde vara med i arbetsgruppen. Om alla känner sig delaktiga i arbetet blir även ansvaret något mer gemensamt, vilket ökar chanserna till att föreslagna åtgärder blir genomförda. Det är därför viktigt att arbetsgruppen tillsammans arbetar fram skolreseplanen. År 20XX Namn Telefon E-post Skolledning Lärare Förälder 1 Förälder 2 Förälder 3 Elev 1 Elev 2 Kommun representant för Säkra skolvägar (om det finns en sådan) Trafikingenjör/Trafikplanerare Fastighetsansvarig 2 Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden som miljö och trafik integreras i undervisningen i olika ämnen. När eleverna lämnar grundskolan ska de känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska sammanhang. De ska också ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 5

8 Tidsplan Tidsplanen bestäms av arbetsgruppen gemensamt. De sju aktiviteter som finns på förslag nedan bör vara med, men arbetsgruppen kan självklart även fylla på med vad de anser vara viktiga milstolpar i arbetet för att genomföra skolreseplanen. Exempel på ytterligare aktiviteter kan vara att införa avlämningsplatser en bit från skolan och informera om detta. Ett annat exempel är att introducera vandrande skolbussar. Aktivitet 1 Tillsätta arbetsgrupp 2 Tidsplan för framtagning/ genomförande av Skolreseplan 3 Nulägesbeskrivning av skolan 4 Beskrivning av dagens resvanor 5 Syfte och mål 6 Åtgärdsförslag 7 Revidering och uppföljning Exempel: Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj 1 Tillsätta arbetsgrupp 2 Tidsplan för framtagning/ genomförande av Skolreseplan 3 Nulägesbeskrivning av skolan 4 Beskrivning av dagens resvanor 5 Syfte och mål 6 Åtgärdsförslag 7 Revidering och uppföljning 6

9 Nulägesbeskrivning av skolan Nedan finns exempel på vad som kan ingå i nulägesbeskrivningen av skolan. Arbetsgruppen avgör själv om listan bör kortas ner eller fyllas på. Det viktiga är att detta stycke ger en aktuell och tydlig bild över situationen vid just den specifika skolan. Skolans namn Kommun Var skolan ligger och typ av miljö runtomkring Elevernas ålder Antal elever Antal personal Var eleverna och personalen bor i förhållande till skolan Hastighetsbegränsningar runt skolan Allmän trafikmiljö runt skolan - Finns det bra gångvägar till skolan? - Finns det bra cykelvägar till skolan? - Finns det cykelparkering i anslutning till skolan? Vilken typ? - Antalet cykelparkeringar vid skolan i förhållande till antalet elever och personal? - Är det lätt att ta sig till skolan med kollektivtrafik? Buss eller tåg? - Finns hållplats för kollektivtrafik i anslutning till skolan? - Är gångpassagerna i anslutning till skolan trygga att passera? - Finns det bilparkering i anslutning till skolan? Hur många? - På vilket sätt tar sig eleverna till olika aktiviteter, som skolan ansvar för, vilka ligger utanför skolområdet? - Vilken typ av trafik passerar vid skolan? - När sker leveranser av mat och material till skolan? - När sker sophämtning, plogning och sandning? - Var sker avlämning/ avhämtning av barn? - Egna frågor 7

10 Beskrivning av dagens resvanor För att undersöka hur elever och personal reser till och från skolan idag finns det ett par verktyg att välja mellan. Exempel är enkäter, resebarometern eller en enkel handuppräckning i klassrummet och personalrummet ifall det handlar om ett mindre antal elever och personal. Det är även viktigt att ta reda på om eleverna och personal skulle vilja resa på något annat sätt än de gör idag. Enkäten är mer användbar när ni vill ta reda på synpunkterna om skolvägen och göra enkel analys. I bilaga 1 och 2 hittar du exempel på enkät och resebarometer att använda vid resvaneundersökningar. Exempel på redovisning: Gå 13% Cykla 3% Åka Bil 12% Gå 26% kollektivt 11% Åka Bil 60% kollektivt 24% Cykla 51% Diagram 1: Visar hur eleverna tar sig till skolan Diagram 2: Visar hur eleverna önskar att ta sig till skolan 8

11 Åtgärdsförslag Varje mål kan förses med antal åtgärder som syftar till att uppfylla det önskade målet. Åtgärderna bör vara både fysiska, attityd- och beteendepåverkande för bästa resultat. Enkelt uttryckt: gör något som syns och tala om att ni gjort det! Oavsett val av åtgärder är det viktigt att dessa bestäms gemensamt och att varje åtgärd förses med en ansvarig person och ett datum för färdigställande. Vid kontinuerliga åtgärder så som resvaneundersökningar och beteendepåverkande aktiviteter skrivs endast nästa tillfälle för genomförande upp. I bilaga 3 och 4 finns ett antal tips och inspirationsmaterial som ni kan ha användning för att uppfylla skolreseplanens mål. Fysiska Åtgärder Åtgärd Delmoment När Ansvarig Övrigt Trafiksäkerhet Hastighetsdämpande åtgärder Sammanhängande gång- och cykelbanor Se över gångpassagerna i närheten av skolan Cykelparkeringar Fotgängarområde runt skolan Prioritera skolvägar vid snöröjning Eventuell röjning av träd och buskar för att öka säkerheten Se till att belysningen på barnens skolväg är bra Vandrande skolbuss (se bilaga 3) Sätta upp skyltar vid hållplatserna 9

12 Fler tips finns på bilaga 3 Beteendepåverkande åtgärder Åtgärd Delmoment När Ansvarig Övrigt Information om alternativa färdmedel- gå, cykla, åka kollektivt, samåka (se bilaga 3) Dialog med föräldrar och elever för att öka medvetenheten och acceptansen för alternativa resesätt Uppmuntra föräldrar att prova olika resalternativ Avlämningsplatser (se bilaga 3) Dialog med elevrådet och föräldraförening Hitta lämpliga avlämningsplatser en bit ifrån skolan Informera om platserna, exempelvis genom promenad dit eller invigning Delat ut kartor med avlämningsplatser till alla Vandrande skolbuss Cyklande skolbuss Åka kollektivt Informera om vandrande skolbuss med film och foldrar Dela klasslistor Informera om tidtabeller, tåg, spåvagn och busstationer Köpa biljett på nätet eller med sms (kolla med lokal trafiken) Resvaneundersökningar (se bilagor 1&2) Enkät/ Resebarometern 10

13 Utbildning/information i att cykla säkert Information om hjälmoch reflexanvändning Ordna Bilfria dagar/ veckor Inspirationskväll för alla i skolan med föredrag, filmvisning och aktiviteter Invigning av avlämningsplatser/ promenader till avlämningsplatser Trafikkunskap integrerad i ordinarie undervisning (se bilaga 3) Informera om arbetet med skolreseplanen för övriga på skolan Informera om arbetet med skolreseplanen för föräldrar Informera om arbetet med skolreseplanen för politiker och övriga tjänstemän på kommunen Använd inspirations material från bilaga Inspiration för pedagoger på webben Använd inspirations material (se bilaga 4) Genom flygblad /hemsidan/ på klassträffar och personalmöte Under en temavecka med trafik och hälsa Engagera eleverna i årskurs 5-6 att informera de yngre barnen. Informera om arbetet med skolreseplanen för föräldrar Genom flygblad/hemsida/ via veckobrev/ vid föräldramöten /vid lämning och hämtning på skolan. Engagera eleverna i årskurs 5-6 att informera föräldrar vid föräldramöten. Genom nyhetsbrev/ på nämndmöten/via kommunens webbsida 11

14 Revidering och uppföljning En skolreseplan måste vara ett levande dokument för att fungera. Allteftersom åtgärder uppfylls kan skolan revidera dem och sätt upp nya mål. Det är en klar fördel om en eller ett par personer från föräldraföreningen och personalen utses till ansvariga för skolreseplanen så att den inte blir ännu ett oanvänt dokument. När personalen byts ut och det kommer nya elever till skolan kommer skolreseplanen att behöva uppdateras, exempelvis ser med största sannolikhet resvanorna hos de nya grupperna annorlunda ut än för tidigare grupper. Resvaneundesökningar bör därför genomföras kontinuerligt, i takt med att grupperna förändras. För att förhindra att skolreseplanen blir ett dokument som ingen bryr sig om föreslås arbetsgruppen att träffas 2-4 gånger per termin för att diskutera dokumentet och gå igenom vilka uppdateringar som kan behövas. Ni kan också föreslå att föräldraföreningen/föräldrarådet ta denna uppgift och tar upp skolreseplanen på sina möten 1-2 ggr per. Ett bra tillfälle att informera nya elever och föräldrar om att det finns en skolreseplan och om vad denna innebär, är höstterminens första föräldramöte. Det kan även vara ett tillfälle för nya föräldrar att anmäla intresse att delta i arbetsgruppen för skolreseplanen. Nedan finns exempel på punkter som kan ingå i detta kapitel. 1. Forum för revidering och uppföljning a. Hur ofta ska arbetsgruppen träffas för att diskutera åtgärdsprogrammet? b. Hur ofta ska skolreseplanens mål följas upp? 2. Allmän uppföljning a. Hur många på skolan vet om att det finns en skolreseplan? b. Vet alla vad skolreseplanen innebär och syftar till? 3. Måluppfyllelse a. Är målen satta så att de går att mäta? b. Har målen följts upp? c. Om skolreseplanen pågått under flera år: följs målen upp kontinuerligt? d. Behöver målen justeras? e. Vad har gjort att skolreseplanen nått målen? f. Vilka hinder har gjort att vi inte är framme vid målen? Hur kan dessa åtgärdas? 4. Återkoppling a. Har skolreseplanens resultat presenterats för b. Elever och personal? c. Föräldrar? d. Politiker och tjänstemän på kommunen? e. På kommunens webbsida? f. Lokaltidningen? 12

15 Länkar & Kontakt Andra Länkar Kontaktpersoner: Fariba Daryani, Trafikkontoret, Stockholms stad, e-post: Jessica Elmgren, Huddinge kommun, e-post: 13

16

17 Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet, hälsa och hållbart resande. För att få en så korrekt bild som möjligt är det viktigt att alla lämnar in enkäten. Enkäten riktar sig till barn och föräldrar i åk x-x. Fråga 1-6 är frågor till barnen där föräldrarna gärna får hjälpa till och frågor 6-13 är riktad till föräldrar. Kryssa i det svar som passar bäst: 1- Ungefär hur långt har du till skolan? Mindre än 500 m 500m 1 km 1,1 km 2 km 2,1 km 3 km mer än 3 km 2- Hur tar du dig oftast till skolan? (kryssa i ETT alternativ) Går själv Går med kompisar Går tillsammans med vuxen Går med vuxen och kompisar Cyklar själv Cyklar med kompisar Cyklar med vuxen Åker skolskjuts Åker kollektivt Blir skjutsad med bil Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) 3- Om du fick välja hur skulle du vilja ta dig till skolan? (kryssa i ETT alternativ) Gå själv Gå med kompisar Gå tillsammans med vuxen Gå med vuxen och kompisar Cykla själv Cykla med kompisar Cykla med vuxen Åka skolskjuts Åka kollektivt Bli skjutsad med bil Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) 4- Skulle du vilja gå med i en vandrande skolbuss där flera barn och en vuxen går tillsammans till skolan? JA NEJ om nej, varför inte? 5- Vad är det bästa på din skolväg? 6- År det något du inte tycker om på din skolväg? 7- De gånger ditt barn går/cyklar till/från skolan, vad är anledningen till detta? Kryssa för ALLA alternativ som stämmer in på frågan komplettera gärna med egna ord! Det är det snabbaste sättet till skolan Ingen har möjlighet att skjutsa barnet Barnet går i en vandrande skolbuss (dvs en vuxen följer flera barn) Barnet får sällskap av sina kompisar Det är bra för barnets hälsa att gå/cykla Det är bättre för miljön att gå/cykla Annat skäl, vänligen specificera:

18 8-De gånger ditt barn skjutsas till/från skolan, vad är anledningen till det? Kryssa för ALLA alternativ som stämmer in på frågan komplettera gärna med egna ord! Lämnades/hämtades på väg till/ från annat mål Trafiken är för farlig för att låta barnet gå/cykla Dåligt väder Tidsbrist Barnet hade mycket packning Barnet är för litet för att gå eller cykla ensam Vägen känns för otrygg (syftar på annat än trafiken) för att låta barnet gå/cykla Avståndet till/från skolan är för långt för att låta barnet gå/cykla Annat skäl, vänligen specificera : 9- Hur många dagar i veckan skjutsas i genomsnitt ditt barn till skolan? gånger i veckan 10- Hur många dagar i vecka skjutsas i genomsnitt ditt barn från skolan? gånger i veckan 11- Om du skjutsar ditt barn till skolan skulle du kunna tänka dig att lämna av barnet vid en avlämningsplats en bit från skolan så att antalet bilar runt skolan minskar JA NEJ Om nej, varför inte? 12- Skulle du vilja vara med i en vandrande skolbuss och turas om med andra vuxna att en gång i veckan följa ditt och andras barn till skolan? JA NEJ Om nej, varför inte? 13- Skriv gärna synpunkter och funderingar kring ditt barns skolväg: Tack för din medverkan!

19 Bilaga 2: Resebarometer

20 Bilaga 3: TIPS * Engagera elever Barn och unga har en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Öka barns delaktighet i arbetet. Att engagera eleverna i arbetet är en viktig pusselbit för att lyckas. Engagera eleverna i bla trafikundersökningen, val av avlämningsplatser och vid hastighetsmätningar. Elever ska delta i resonemang om hur de upplever sin skolväg. * Information om alternativa färdmedel Se till att information om Trafikmiljön och resan till och från skolan blir en naturlig punkt att prata om vis skolstarten. Inför varje skolstart träffar rektorn/ pedagogen föräldrarna till de barn som ska börja i skolan. På detta möte kan rektorn/ pedagogen berätta om skolans arbete med säker skolväg, att skolan eleverna helst ska gå till skolan samt informerar om de olika möjligheter som finns för att ta sig till skolan; gå med egen förälder, gå med kompisar, gå med vandrande skolbuss, att åka kollektivt, att använda avlämningsplatser och samåkning etc. Även informationsmaterial om vandrande skolbuss och avlämningsplatskartor delas ut. * Alla kan bidra Var tydlig med att kommunicera att alla kan bidra till att trafiken kring skolan minskar. Alla föräldrar har inte möjlighet att gå och cykla med sina barn till skolan, eller att låta barnen gå själva eller med vandrande skolbuss. För att öka engagemanget och undvika en känsla av vi- och - dom, både hos föräldrar och barn, är det viktigt att engagera och ge alternativ till alla. Målet är en säkrare skolmiljö för barnen. Information om samåkning och användning av avlämningsplatser är viktigt för föräldrar som inte har möjlighet att ställa bilen. * Avlämningsplatser Innan ni går ut till föräldrar och uppmuntrar att de ska sluta skjutsa så måste det finnas alternativ. Ett bra alternativ för de som bor längre bort och behöver bilskjuts är att ha avlämningsplatser en bit/några kvarter bort från skolan där föräldrar kan lämna sina barn och att de sedan går ensamma eller tillsammans med sina föräldrar till skolan. Trafikmiljön blir bättre för alla om barn som blir skjutsade till skolan släpps av en bit därifrån. Engagera eleverna i arbetet med att hitta lämpliga platser. Frågor om avstånd, varför det är bra med avlämningsplatser och hur långt eleverna är beredda att gå, kan diskuteras. Bra sätt att uppmärksamma att skolan har nya avlämningsplatser är att gå ut med information till alla föräldrar exempelvis genom veckobrev. Skolan kan även ha en invigning där eleverna får gå tillsammans med sina lärare till avlämningsplatserna. På så vis vet både elever och pedagoger på skolan var avlämningsplatserna finns. Ny information om avlämningsplatserna bör även gå ut vid varje terminsstart, dels för att informera nya elever och föräldrar men även för att påminna om att skolan rekommenderar avlämningsplatserna framför att lämna vid skolan. * Vandrande skolbuss Ett bra alternativ om barnen inte ska gå själva till skolan är att få igång vandrande skolbussar. En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan. Fördelarna med vandrande skolbuss är många, bland annat innebär det att föräldrar får mer tid eftersom de kan turas om att gå med barnen, att trafiken kring skolan minskar, att barnen rör på sig mer och lär känna sin närmiljö. En annan viktig aspekt är att barnen får träning i att vistas i trafiken. Dessutom är det bra för miljön och barnen blir mer koncentrerade på skolarbetet. Smart! Äldre barn kan förstås ha en buss utan vuxen. * Bilfria veckor Bilfria veckor är precis vad namnet anger. Tanken är att bilfria veckor ska få fler barn och föräldrar att prova ett nytt resealternativ och få in nya mönster i morgonrutinerna och så småningom ändra sina vanor permanent. * Banderoller Banderoller kan sättas upp vid entrén som en påminnelse och inspiration för andra skolor i området med texten Bilfriaveckor på xx skolan. Exempel

21 Principskiss över aktiviteter under ett läsår på Ålstensskolan i Stockholm Löpande arbete med tema trafik, hälsa och miljöfrågor Löpande information genom rektorsbrev Vid behov: Kontakt med Trafikkontoret om fysiska åtgärder Information om olika resealternativ, Inspirationskväll, Avlämningsplatskartor Skolutmaningen Snöröjning av skolvägar Bilfri Trafiksäkerhetsinformation september Bilfri månad Information om cykelparkering Terminsstart Höst Vinter Vår Sommarlov Sommar Huvudansvar för respektive aktivitet Information om olika resealternativ Från början i projektet var det Trafikkontorets ansvar. Det blev senare skolans och rektorns ansvar att informera om detta. Inspirationskväll Föräldraalliansen 1, föräldraföreningen och Trafikkontoret. Avlämningsplatskartor - Trafikkontoret Bilfri september, den bilfria månaden - Trafikkontoret och föräldraföreningen i samverkan från start. Nu har föräldraföreningen och skolan ensamt ansvar. Skolutmaningen 2 - Trafikkontoret Trafiksäkerhetsinformation Trafikkontoret i samarbete med NTF Snöröjning av skolvägar Trafikkontoret Bilfri månad Föräldraföreningen och skolan Information om cykelparkering Trafikkontoret 1 Föräldraalliansen i Stockholms Stad FISS är ett forum för alla föräldrar, föräldraföreningar och föräldraråd. 2 Skolutmaning - Gå och cykla till skolan: varje vår utmanat alla skolor, från förskolan till årskurs 6, att under minst två veckor gå eller cykla till skolan.

22 Bilaga 4: Inspirationsmaterial Material som använts i processen har tagits fram i samarbete med andra aktörer och tillsammans med pedagoger, föräldrar och elever. Varje steg gör gott! En film om vad en vandrande skolbuss innebär. Barn, föräldrar och lärare i en förortsskola berättar om sina erfarenheter av att gå tillsammans. Den elva minuter långa filmen kan beställas från trafikkontoret i Stockholms stad eller ses på under rubriken vandrande skolbuss. Vandrande skolbuss så här gjorde vi - Folder där familjer berättar om sina erfarenheter om Vandrande skolbuss. Fakta - Fakta om fysisk aktivitet och dess effekter på hälsa och inlärning. Handledning till skolor med fakta om trafik, miljö och hälsa samt förslag på hur man kan arbeta i skolan. Resebarometer- Detta är ett verktyg som tagits fram som ett stöd för undersökning av elevers resvanor. Elever fyller i under en veckas tid där de redovisar hur de tagit sig till och från skolan. Bra som årlig uppföljning efter den resvaneundersökning som genomförts vid arbetets början. Världskarta Vi går och cyklar världen runt samt inspiration till aktiviteter En karta med special framtagna illustrationer för att uppmuntra elever att gå och cykla och för att få en diskussion om hur barnen tar sig till och från skolan. Affisch hur tar du dig till skolan. Affischen kan användas i samband med aktiviteter och teman och få ingång en diskussion om trafik och hälsa i klassen för att koppla barnens skolresor till andra aktuella frågor. Många tips hittar ni på baksidan Ressmart- loppan där elever kan vika sin egen loppa som handlar om smarta resor. Skyltar för Vandrande skolbuss och Avlämningsplats Mall för Skolreseplan: Attityd- och beteendepåverkande aktiviteter och fysiska åtgärder sammanställs i en skolreseplan i syfte att skapa kontinuitet i arbetet för att öka andelen barn som går och cyklar till skolan. Allt material ovan kan laddas ner från hemsidor:

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Manual till skolvägsplan

Manual till skolvägsplan Manual till skolvägsplan Uppdaterad 2015-11-27 Introduktion En skolvägsplan tar ett samlat grepp om de problem och hinder som finns gällande elevers väg till och från skolan. På så sätt kan skolan bli

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

Skolreseplan Kungsklippeskolan. Arbetsdokument. Jessica Elmgren Säkra skolvägar Huddinge kommun

Skolreseplan Kungsklippeskolan. Arbetsdokument. Jessica Elmgren Säkra skolvägar Huddinge kommun Skolreseplan Kungsklippeskolan Arbetsdokument Jessica Elmgren Säkra skolvägar Huddinge kommun 2012-02-02 1 Innehåll Bakgrund 3 Varför en skolreseplan? 3 En skolreseplanen kan hjälpa till att 3 Syfte med

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. ....

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. .... Vandrande Skolbuss Att gå till skolan tillsammans gör barnen piggare och friskare, minskar biltrafiken vid skolorna, sparar tid på morgonen, och ger bättre luft för alla! Vill du röra på dig tillsammans

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Sedan flera år pågår en negativ utveckling där allt fler

Sedan flera år pågår en negativ utveckling där allt fler Vill du röra på dig tillsammans med dina barn? ha minskad biltrafik runt skolorna? bidra till en bättre miljö? dela dina barns upptäcktsfärder? stressa mindre på morgonen? lära känna dina barns skolkamrater

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar.

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Sofia och Olivia 8 år SAMVERKAN FÖR HÅLLBART RESANDE är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner i Stockholmsregionen. Vi

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Vänlig väg till skolan

Vänlig väg till skolan Vänlig väg till skolan Jag har 261 steg till skolan och jag gillar att gå. Christopher, Risebergaskolan, Malmö Att gå eller cykla till skolan gör barnen piggare, friskare och minskar biltrafiken. Det sparar

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Skolreseplan. Risebergaskolan

Skolreseplan. Risebergaskolan Skolreseplan Risebergaskolan Vad är en skolreseplan?... 3 Varför en skolreseplan?... 3 Syfte med planen... 3 Genomförande av skolreseplan... 3 Aktuella trafikombud... 4 Gemensam problembild... 5 Gemensam

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Information till skolor

Information till skolor Information till skolor Många föräldrar känner en oro för sina barns skolväg. Det leder ofta till att barnen skjutsas ända fram till dörren. Detta beteende skapar kaotiska trafiksituationer runt skolan,

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Säkra och trygga skolvägar

Säkra och trygga skolvägar Säkra och trygga skolvägar Vägverket Region Mitt Britt-Inger Gustafsson Samhällsavdelningen Nattviksgatan 8 871 24 Härnösand britt-inger.gustafsson@vv.se 0611-441 83, 070-521 50 23 Samhällsmål och styrande

Läs mer

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Sida 1 (5) 2015-08-28 Handläggare Fariba Daryani 08-508 400 34 Till Trafiknämnden 2015-09-24 Lovisa Strandlund 08-508 261 31 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet Vänlig väg till skolan en barnslig rättighet Syfte: Inspirera till att gå och cykla till skolan istället för att ta bilen Mål: Att öka säkerheten och förbättra miljön kring skolorna (genom minskad biltrafik)

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN Fotograf: Jenny Leyman Att inte uppfinna hjulet...igen. Hur ofta händer det inte att vi sitter vid varsitt skrivbord i varsin kommun och försöker lösa samma problem? Tyvärr alldeles

Läs mer

Mall för skolreseplan

Mall för skolreseplan Mall för skolreseplan - för skolor i Norrköpings kommun - Läsåret 2011/2012 1 (4) Beskrivning av skolan I denna del beskrivs den aktuella skolan avseende nuläge och brister. Beskrivningen bör innehålla

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av Veronica Westergård (KD) Dnr

Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av Veronica Westergård (KD) Dnr 1 (3) 2013-10-09 Tjänsteskrivelse Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Anders Eklind 08-523 020 40 anders.eklind@sodertalje.se KDN Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor,

Läs mer

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande.

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande. Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla Bild 1 ot2 Människan är byggd för att röra på sig men samhället är planerad för att spara tid och pengar. Barn kan inte göra

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor

Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor 1 (9) 2017-08-17 Diarienummer TN2017/145 Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor 1. Inledning Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden och bildningsnämnden i uppdrag att utarbeta

Läs mer

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013

Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Verksamhetsplan Sturebyskolans föräldraforum (FF) Läsåret 2012 / 2013 Föreningen, vars namn är Sturebyskolans Föräldraforum (vidare kallat FF), har till syfte att med en bred förankring bland föräldrar

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro Det här dokumentet samlar en del frågor som ställts kring flytten. Vartefter nya frågor kommer upp strävar vi till att komplettera dokumentet regelbundet.

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006 Undersökning angående barns säkra skolvägar Vägverket November 2006 Business & Market Research Group Unr 1325-604 Rune Broo Markus Lagerqvist Jenny Lövsund Vägverket, 604 Barns säkra skolvägar, rapport,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan Skolvägar och hållbar utveckling -Västra skolan Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning av skolan Vår skola heter Västra skolan och ligger i Hudiksvalls kommun. Skolan är centralt belägen på stadens västra sida,

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Trygghet

Max18skolan årskurs 4-6. Trygghet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och känna sig trygga. Genom att reflektera kring begreppet trygghet och

Läs mer

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012 Barn och trafik en undersökning ur ett föräldraperspektiv Genomförd av NTF Väst 2012 Bakgrund och syfte Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Inventering av skolresor 2014. Skolresor för elever i årskurser F-6. Linköpings kommun linkoping.se

Inventering av skolresor 2014. Skolresor för elever i årskurser F-6. Linköpings kommun linkoping.se Inventering av skolresor Skolresor för elever i årskurser F-6 Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: SBN 2015-228 Datum: 2015-03-27 Handläggare: Jonas Nygren Projektledare: Helena Hellsten Organisation:

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun 170201 1 Skolskjutsreglemente Laxå kommun Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem

Läs mer

Gå och cykla till skolan tävlingen

Gå och cykla till skolan tävlingen 2009-01-30 Gå och cykla till skolan tävlingen Sammanställning 2008 Agenda -21 Jessica Elmgren Agenda21@huddinge.se Innehåll Bakgrund och syfte 3 Mål 3 Metod 3 2003: Gå och cykla till skolan dagen 3 2004:

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

Redovisning av uppdrag att arbeta med trafiken vid skolorna

Redovisning av uppdrag att arbeta med trafiken vid skolorna Tjänsteutlåtande 0 Östers Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-14 Dnr 2014/0304-224 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att arbeta med trafiken vid skolorna Beslutsförslag

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola Rapport Grön Flagg Mittpunktens öppna förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-16 11:18:22: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2015-11-18 TN-2015/0558 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning oktober 2015 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

AV TRAFIKKALENDERN HEJ!

AV TRAFIKKALENDERN HEJ! 4:e UTGÅVAN AV TRAFIKKALENDERN HEJ! Trafikkalendern har funnits i 4 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 0/01 distribueras materialet till drygt

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Ekonomi

Max18skolan årskurs 7-9. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring samhällsviktiga begrepp

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till utbildning, att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer