INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016"

Transkript

1 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016

2 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från plats i anslutning till elevens hem till plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan enhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem i eller annan kommuns grundskola såvida detta inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. VEM ÄR BERÄTTIGAD TILL SKOLSKJUTS Kommunens skolskjutssamordnare handlägger skolskjutsfrågor utifrån kommunens skolskjutsbestämmelser. Rätten till skolskjuts gäller mellan bostaden och skolan. Utgångspunkten vid bedömning är elevens folkbokföringsadress. Skolskjuts till och från grundskolans fritidsverksamhet beviljas inte, då detta är en frivillig verksamhet. Elev som väljer att gå i en annan kommunal skola än den kommunen normalt skulle placerat eleven i eller väljer fristående skola, erbjuder Kungälvs kommun eleverna ett läsårskort. Ingen kompletterande trafik sätts in med undantag för avhjälpande av kapacitetsbrist i befintlig trafik.

3 Elev som väljer skola i annan kommun har möjlighet att få busskort som gäller till kommungräns. SKOLSKJUTSGRÄNSER Avståndet mäts bostad skola. Med skolväg avses den kortaste användbara gång- eller cykelvägen från elevens bostad till den skola vilken eleven hänvisats för sin skolgång. Att avståndet mäts bostad skola innebär dock inte att skjuts utgår ända från hemmet. Följande avstånd gäller: * Förskoleklass samt år km * år km * år km Elev avhämtas/avlämnas vid hållplatser som fasställs av skolskjutssamordnaren i samråd med Västtrafik och fördelas längs de reguljära skolskjutslinjerna. Avståndet mellan elevens bostad och hållplats skall om möjligt inte överstiga: * Förskoleklass samt år 1-3 1,5 km * år km SKOLSKJUTS VID VÄXELVIS BOENDE För barn med gemensam vårdnad och växelvis boende gäller att resa beviljas från båda föräldrarnas hem, under

4 förutsättning att befintlig skjuts kan utnyttjas, samt att båda föräldrarna är folkbokförda i Kungälvs kommun. Vid skolan När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut till dess att eleven stigit på skjutsen. BUSSKORT Man anmäler sitt behov av skolskjuts inför varje läsår. Blanketten delas ut på skolan, men finns också att hämta på Kungälvs kommuns hemsida. Blanketten skickas till skolsjutssamordnaren senast den 31 mars för att vara garanterad ett busskort till skolstart. För de som har fritids måste ansökan kompletteras med ett schema för när barnet är på fritids. Både skolkort och kontoladdningskort för linjetrafiken/skollinjetrafiken finns registrerade hos Västtrafik. Första dagen på läsåret, tills nytt skolkort utdelats, kan eleven använda det gamla skolkortet (gäller t o m 15/9). Elever som inte har något skolkort kan åka till skolan utan busskort på första skoldagen. Kom ihåg att skolkortet är en värdehandling. Förvara det på ett betryggande sätt så det inte böjs eller skadas Kontaktuppgifter Skolskjutsar: Skolskjutssamordnare

5 väg inte kan trafikeras, ombesörjer bussbolaget att ordna så att du kommer tillbaka till skolan. Trafikbolaget och kommunen förbereder då skolan på att ta hand om eleven. Grundregeln är att vårdnadshavarna ansvarar för att eleven tar sig hem från skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar. Vad händer om du missar bussen Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan. Använd reflex När det är mörkt är det viktigt att du syns i trafiken. Använd därför alltid reflex, reflexväst och gärna en pannlampa på väg till och från skolan eller din hållplats. Under transporten Under transporten är det entreprenören/föraren som ansvarar för eleverna och att gällande trafikbestämmelser följs. Föraren är skyldig att meddela om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Tillbud under transporten skall rapporteras till skolskjutsamordnaren. Elevens ansvar är att följa föreskrivna regler, till exempel bältesanvändning. Rutinschema för buss: I behov av busskort Handläggningstid Vid förlust av busskort Kontoladdningskortet visar minusbelopp Glömt busskortet hemma Elev missar buss på morgonen Elev missar buss på eftermiddagen Kvarglömda saker i bussen Synpunkter på resan Kontakta skolskjutssamordnare. Inför nytt läsår skall behovet anmälas senast 31 mars. Blanketten går att hämta via kommunens hemsida. 14 dagar, ev. längre vid skolstart. Kontakta skolskjutssamordnaren, Tillfälligt färdbevis tilldelas i väntan på nytt kort. Vid förlust gång nr 2 tas en administrativ avgift ut, och kortet hämtas på Kundcenter i stadshuset. Kontakta skolskjutssamordnaren, värdecheck lämnas. Förälder ansvarar för att kortet laddas upp. Kontakta skolan, biljett lämnas ut för hemresa Förälder ansvarar för att elev kommer till skolan Skolan ansvarar för tillsyn tills nästa anslutning alt. hämtning av förälder Kontakta Buss i Väst Kontakta Västtrafiks kundservice alt.

6 OBS! Alla elever har rätt att åka till skolan. Från skolan kan man bli nekad färd utan giltigt busskort/reseintyg. ANSVARSFÖRDELNING VID SKOLSKJUTS. Vårdnadshavare förutsätts svara för att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Vårdnadshavare har ansvar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen. Tänk på att detta är en viktig trafiksäkerhetsfråga. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna. Försenad eller utebliven buss Tidtabeller och busslinjer för busstrafiken i Kungälvs kommun finns på Västtrafiks hemsida. Alla resor med skolbuss går att söka i västtrafiks reseplanerare. Varför kan bussen bli försenad Förseningar beror på oförutsedda händelser som gör att tidtabellen inte kan hållas. Det kan vara fordonsbyte vid fordonsfel, hinder i trafiken, köbildning eller omlagd körväg på grund av trafikhinder. Det kan också bero på att bussen måste vänta in en annan försenad buss vid linjebyte. Vinterväglag och exceptionella händelser Vid exceptionella händelser, såsom kraftigt snöfall eller blockering av väg kan bussen hindras från att komma fram. Då ställs bussturen in. Sådana förhållanden riskerar huvudsakligen att inträffa vid vinterväglag. För information om inställda turer, se Västtrafiks hemsida. Vid situationer där invånare i kommunen befinner sig i fara tar kommunens krisberedskap vid. Då aktiveras kommunens krisledning och information publiceras på Om bussen är sen på morgonen En försening på 20 minuter är en accepterad försening. Västtrafik meddelar planerade förändringar på Västtrafiks webbplats. För att få information om bussen är försenad, ring Västtrafiks kundinformation, tel eller gå in på Om bussen är inställd ska du alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att vårdnadshavarna ansvarar för att eleven tar sig till skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar. Om bussen är sen på eftermiddagen Om bussen är försenad på eftermiddagen ges information från skolan och/eller bussförare. Om föraren på en buss i förväg känner till att en del av vägen inte är farbar, ska du alltid informeras innan avgång. Om föraren under pågående tur upptäcker att en del av en

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR

ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR Antagna av Skövde kommuns kommunstyrelse den 7 juni 2011, (KS 105/2011), att gälla från och med läsåret 2011/2012, reviderade den 5

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer