Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010"

Transkript

1 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens ordförande Lars Blomberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Stämmans behöriga utlysande Deltagarna förklarade att stämman var utlyst i enlighet med stadgarna. 3 Ordförande Till ordförande för mötet valdes Jan-Erik Häljebo. 4 Sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Ingemar Sandström. 5 Dagordning Föreliggande förslag till dagordning fastställdes. 6 Justeringsmän Till justeringsmän och rösträknare valdes Agneta Lindgren och Bo Eriksson. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse. a) Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Lars Blomberg redogjorde för verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningen. Särskilt betonades det arbete som styrelsen lagt ned på att komma till rätta med vattensvinnet. Revisorernas berättelse föredrogs av Conny Johansson. På fråga från en mötesdeltagare lämnades ett förtydligande om att ärendet avseende brott mot anmälningsplikten till Miljö- och Hälsoförvaltningen åsamkat föreningen kostnader på ca kr under år Tidigare år har föreningen betalat ytterligare ca kr i samma ärende. Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för år 2009.

2 2 b) Fråga om disposition av årets vinst samt behandling av ansamlad förlust Stämman bifaller styrelsens förslag till disposition av vinstmedel. Balanserad förlust från tidigare år Avsättning till underhållsfond Ytterligare avsättning till underhållsfond Avsättning till vägfond Ianspråktagen underhållsfond Årets vinst Balanseras i ny räkning c) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 8 Framställan från styrelsen angående tecknande av avtal mellan samfällighetsföreningen och båt- och bryggföreningar Rolf Johansson förklarade bakgrunden till styrelsens förslag om att ingå skriftliga avtal med de sju båt- och bryggföreningar som har marinor inom området. Syftet med avtalen är att skapa samordnade, enhetliga och tydliga regler mellan samfällighetsföreningen och respektive båt-och bryggförening. Målsättningen är att de nuvarande förhållandena i huvudsak ska kvarstå oförändrade. En sammanställning över de huvudprinciper som ska gälla mellan parterna framgår av bilaga 2. Dessa principer har respektive båt- och bryggförening tidigare fått ta del av. Avsikten är sedan att samfällighetsföreningen ska teckna individuella avtal med respektive båt- och bryggförening, där även ansvars- och ordningsfrågor regleras. Följande frågor ställdes - Kan båt- och bryggföreningarnas verksamhet helt eller delvis tas över av samfällighetsföreningen om gemensamma regler ska gälla? Svar: Det är inte förenligt med samfällighetsföreningens ändamål enligt nu gällande anläggningsbeslut att driva båt- och bryggföreningarnas verksamhet. - Får båt- och bryggföreningarna möjlighet att hyra ut överblivna platser till personer som inte bor inom området? Svar: Styrelsens förslag till regler innebär bl a att upplåtelse av båtplats endast får ske till fastighetsägare som tillhör samfällighetsföreningen eller maka/make eller sambo. Uthyrning till person som inte tillhör denna krets är således inte möjlig.

3 3 - Finns möjlighet att på lämplig plats anlägga ytterligare brygganläggning inom området? Svar: Ja, efter godkännande av styrelsen. Stämman beslutade att samfällighetsföreningen med de huvudprinciper som framgår av framställan kan teckna avtal med respektive båt- och bryggförening. 9 Styrelsens förslag till sammanträdesarvode samt ersättning för utfört arbete för föreningens räkning Styrelsen föreslår - att det fasta styrelsearvodet kvarstår oförändrat med kr, för fördelning enligt styrelsens egen bedömning och - ersättning vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning kvarstår oförändrad med 150 kr per timme. Det samma gäller för övriga arvoden, d v s - sammanträdesarvodet, 250 kr per sammanträde och deltagare, - jourersättningen för sektionen för vatten och avlopp (VA), kr per år - jourersättning för vägsektionen, kr per år och - ersättning vid oplanerade utryckningar/jourfall, 300 kr per timme. Styrelsens förslag godkändes och fastställdes av stämman. 10Styrelsens förslag till budget för år 2010 samt förslag till utdebitering Höjning av föreningsavgiften Styrelsen föreslår att föreningsavgiften höjs från kr till kr per fastighet. Som motivering till höjningen nämndes finansieringen av föreslagna säkerhets- och standardhöjande åtgärder. De planerade säkerhetshöjande åtgärderna avser dels att förbättra avstigningen vid busshållplatserna längs Cronstedtsvägen, dels att anlägga en vägslinga vid Förskolan för att underlätta avlämning och hämtning av barnen. De planerade standardhöjande åtgärderna avser färdigställande av tidigare inte belagda vägar och att förbättra dräneringen av vägavsnitt där vattensamlingar frekvent uppstår vid ihållande regn. Höjning av rörlig VA-avgift Styrelsen föreslår vidare att den rörliga VA-avgiften höjs med 1 kr per kbm till 12,50 kr per kbm. Höjningen motiveras av att Mälarenergi gjort motsvarande prisökning för det vatten de levererar till föreningen.

4 4 Nyanläggning av uppställningsplats om ca kvm (30m 50 m) Styrelsen har budgeterat en beräknad kostnad för nyanläggning av en uppställningsplats för släpvagnar, båtvagnar, mindre båtar etc. på allmänningen i förlängningen av Taggsvampsvägen mot Mälaren. Med denna uppställningsplats kan föreningen erbjuda ett alternativ till medlemmar, som av olika skäl (tomtens storlek, läge, disposition) inte har möjlighet att ställa upp sin släpvagn, båt, etc., inne på tomten utan istället använder vägren, allmänning eller annan olämplig plats inom området som uppställningsplats. Hemsidan En för året ny post i budget är en beräknad kostnad för föreningens hemsida. Rolf Johansson tog tillfället i akt och propagerade för dess innehåll och efterlyste ideér till förbättringar. Frågor om budget: Fråga ställdes varför föreningen debiterar medlemmarna 12,50 kr per kbm för vattenförbrukningen medan inköpspriset från Mälarenergi endast uppgår till 9,98 kr per kbm. Styrelsen lämnade beskedet att föreningen köper en större kvantitet vatten från Mälarenergi än vad medlemmarnas sammanlagda inrapporterade vattenförbrukning uppgår till. Skillnaden uppgår till ca 20 procent. Föreningen har sedan många år tillämpat rutinen att täcka kostnaderna för detta vattensvinn genom att göra ett påslag, vilket för år 2010 föreslås till 2,50 kr per kbm (12,50 9,98). Att finna orsakerna till skillnaden mellan inköpt kvantitet vatten och av medlemmarna inrapporterad förbrukning har, som nämnts i verksamhetsberättelsen, varit en prioriterad arbetsuppgift för styrelsen. Huvudorsaken är, enligt vad styrelsen kommit fram till, mätfel som beror på att befintliga vattenmätare är gamla och slitna och därför generellt visar för låg faktisk vattenförbrukning. Andra felkällor och osäkerhetsmoment som identifierats är t ex: - att den av medlemmarna inrapporterade förbrukningen huvudsakligen avser perioden september år 1 till augusti år 2 medan inköpt kvantitet avser ett kalenderår och - att ett antal medlemmar inte lämnar in någon uppgift om sin vattenförbrukning. De åsätts då en skönsmässig debitering. Deras vattenförbrukning i kvantitet räknat är dock okänd. Utdebitering av föreningsavgiften sker två gånger per år. Period 1: kr utsänds omkring den 1 juni för betalning senast 30 juni Period 2: kr plus avgift för vattenförbrukningen utsänds omkring den 1 oktober för betalning den 31 oktober Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2010.

5 5 11 Stämman förrättade följande val av styrelsefunktionärer: a) Ordförande Roland Nilsson b) Styrelseledamöter Pierre Boija Tony Jonsson Jennie Widestrand Rolf Johansson Bert Jättne Hjördis Olsson Ingemar Sandström c) Suppleanter Eva Bamberg Helena Köhl Evelyn Östgård d) Revisorer Helena Andersson, aukt. revisor Conny Johansson e) Revisorssuppleanter Niclas Kåwö, godk. rev. Ann-Sophie Johansson Nyval 1 år Omval 2 år Omval 2 år Omval 2 år Nyval 1 år Nyval 1 år f) Valberedning för år 2010 Nils Nilsson, sammankallande Jan-Erik Häljebo Lars Blomberg 12Övriga frågor Medlem påtalade brister i lekutrustningen vid dansbanan. Styrelsen ser allvarligt på frågan och ämnar omedelbart vidta åtgärder så att lekutrustningen uppfyller gällande bestämmelser vad gäller säkerhet och funktion. 13Meddelande om plats där mötesprotokollet ska hållas tillgängligt Protokollet finns tillgängligt hos Ingemar Sandström, Fingersvampsvägen 9, från och med den 7:e maj 2010.

6 6 14Stämmans avslutande Lars Blomberg, som varit ordförande i föreningen sedan år 1989, avböjde omval och överlämnade i stället ordförandeklubban till Roland Nilsson. I sitt tacktal till Lars berörde Roland att vårt område har genomgått stora förändringar under de gångna 21 år. Den utökade byggrätten har starkt bidragit till att allt fler väljer att bo permanent i området. Vi har fått en förskola, vilket uppskattas av småbarnsföräldrarna. Vägbelysningen längs Cronstedtsvägen och beläggning av vägarna har medfört en bättre och säkrare trafikmiljö. Som tack för gjorda insatser för föreningen överlämnade Roland en kristallskål till Lars. Även Johan Lannebris avtackades för nedlagt arbete för föreningen under de år han varit styrelsesuppleant. Därefter tackade ordförande för förtroendet och förklarade stämman för avslutad. Vid protokollet Ordförande på årsmötet Ingemar Sandström Jan-Erik Häljebo Justeras Agneta Lindgren Bo Eriksson

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer