Allmänna kortvillkor för privatkunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna kortvillkor för privatkunder"

Transkript

1 Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom dessa kortvillkor tillämpas villkoren för kortinnehavarens konto och de tjänster som denne använder. Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner av villkoren tillämpas i första hand de finskspråkiga villkoren. I dessa kortvillkor avses med: Kortinnehavare en person som banken har beviljat ett kort. Kortinnehavarens konto det konto till vilket kortet har anslutits. Betalterminal en apparat hos betalningsmottagaren för läsning av kortuppgifter. Apparaten registrerar betalningstransaktionen elektroniskt. Betalningsmottagare en handlare eller tjänsteleverantör som tar emot kortbetalningar. MasterCard-kreditkort ett internationellt betalkort i MasterCard-systemet som banken har beviljat sin kund. MasterCard-bankkort (debet-kort) ett internationellt betalkort i MasterCard-systemet som banken har beviljat sin kund och som är anslutet till det bankkonto från vilket transaktioner gjorda med kortet debiteras. Bankkort ett inhemskt betalkort som banken har beviljat sin kund och som har anslutits till det bankkonto från vilket transaktioner gjorda med kortet debiteras. Parallellkort ett kort som har anslutits till samma konto och som med kontohavarens samtycke har beviljats en annan person. Kontohavare den person till vars konto kortet har anslutits. Kod den personliga, hemliga nummerserie som banken lämnat ut till kortinnehavaren och som kortinnehavaren använder för att godkänna en debitering från kortinnehavarens konto. Identifierare ett av banken godkänt medel vid elektronisk handel för elektronisk identifiering av en person och underskrift. Visa Electron-kort ett internationellt betalkort i Visasystemet som banken har beviljat sin kund och som har anslutits till det bankkonto från vilket transaktioner gjorda med kortet debiteras. För en betalning eller uttagstransaktion som gjorts med kortet görs, oberoende av betalningsloppet, en täckningsreservering på det konto som har anslutits till kortet. Visa-kreditkort ett internationellt betalkort i Visasystemet som banken har beviljat sin kund. Certifikat en elektronisk datamängd som kopplar samman underskriftens verifieringsinformation med undertecknaren och bekräftar dennes identitet. 2 Beviljande av kort och kortets giltighetstid Genom att underteckna kortansökan intygar kunden att informationen i ansökan är korrekta, förbinder sig att följa de gällande kortvillkoren och servicetariffen samt samtycker till att banken av de bolag som ingår i samma koncern, arbetsgivaren och sammanslutningar som idkar kreditinformationsverksamhet får skaffa sådan information om den som ansöker om ett kort som hänför sig till beviljande av kortet. Sådana uppgifter är bl.a. kredituppgifter, uppgifter om anställnings- och bankförhållande samt andra för kundförhållandet nödvändiga uppgifter, oavsett om dessa berörs av sekretess som grundar sig på lag eller avtal. Banken har rätt att vid behov kontrollera av kunden lämnade uppgifter i Befolkningsregistret. Banken har rätt att överlåta information om kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Sampo Bank Abp Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, SAMPO BANK Sida 1 (7) FO-nummer

2 Kortavtalet träder i kraft då ansökan beviljats av banken. Som en indikation på att avtalet har godkänts får kunden ett kort och en kod. Banken har rätt att avslå en ansökan utan att lämna skäl till det, förutom då kredituppgifterna utgör det främsta skälet till avslaget. Kortet är giltigt till och med utgången av den giltighetsmånad som står angiven på kortet och ett nytt kort skickas dessförinnan automatiskt till kunden. Detta förutsätter att kort- och kontoavtalet är giltigt och att kortinnehavaren har följt villkoren för kortet och kontot. När kortets giltighet löper ut har kortinnehavaren inte rätt att använda kortet. Kortinnehavaren förbinder sig att kassera det gamla kortet genom att klippa det i flera delar. Banken har rätt att begränsa kortets giltighetstid, byta ut det till ett nytt samt neka att förnya kortet. 3 Dispositionsrätt till kortet, återlämnande och borttagning av kortet Kortet ägs av banken. Kortinnehavaren har dispositionsrätt till kortet. Användningen av samtliga kort som har anslutits till kontot är förbjudet då kontot har stängts. Kortet får inte användas efter att kontoavtalet har sagts upp eller hävts. Kortet får inte modifieras eller kopieras. Kortinnehavaren är skyldig att returnera kortet på bankens begäran. Banken, ett företag som erbjuder automattjänster för bankens räkning och en affär eller annan rörelse som mottar kortbetalningar har rätt att av motiverat skäl, då banken kräver det, ta kortet i sin besittning. 4 Användning av kortet Bankkortet kan användas som betalningsmedel i Finland. Förutom att användas i automater och vid betalning kan bankkortet användas till att ta ut en begränsad mängd pengar ur affärernas kassa. Om affären erbjuder möjligheten att ta ut kontanter har den dock inte skyldighet att lämna ut kontanter. Affären har rätt att prissätta kontantuttagstjänsten och debitera kortinnehavaren en avgift enligt prislistan. Vid uttag av kontanter kontrolleras kortinnehavarens identitet och en täckningsreservation görs. Visa Electronkortet kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med Visa Electronkortet. I Finland kan kortet användas till att ta ut kontanter i kontantautomater och utomlands i automater som ingår i Visa-systemet. MasterCard-bankkort och MasterCard-kreditkort kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med MasterCard-kortet i fråga. I Finland kan kortet användas till att ta ut kontanter i kontantautomater och utomlands i automater som ingår i MasterCardsystemet. Visa-kreditkort kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med Visa-kreditkort. I Finland kan kortet användas till att ta ut kontanter i kontantautomater och utomlands i automater som ingår i Visa-systemet. Betalningar och kontantuttag kan ha lands- och automatspecifika begränsningar. 5 Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar 5. 1 Förvaring av kortet och koden Kortinnehavaren förbinder sig att förvara och hantera kortet, den till kortet anslutna hemliga koden och andra identifierare som hör till kortet omsorgsfullt och säkert så att ingen obehörig kan få kännedom om dem eller kan använda dem. Den hemliga koden skall förvaras åtskilt från kortet och kortnumret och helst endast i minnet. Kortinnehavaren förbinder sig att förstöra brevet från banken som innehåller koden och att inte anteckna koden i en lätt identifierbar form. Kortet skall förvaras omsorgsfullt och så att det inte skadas. 5.2 Användning av kortet och koden Kortinnehavaren skall omedelbart då han mottar kortet skriva sitt namn på kortet i det fält som reserverats för signaturen. Kortet och den till kortet anslutna hemliga koden får endast användas av den kortinnehavare till vilken kortet har överlåtits enligt ett avtal mellan kortinnehavaren och banken. Kortinnehavaren skall vid användning av kortet vid begäran kunna legitimera sig. Då kan betalningsmottagaren anteckna kortinnehavarens personbeteckningens slutdel på inköpsverifikatet eller betalningsblanketten. Genom att underteckna inköpsverifikatet eller genom att använda kortet tillsammans med koden eller identifieraren godkänner kortinnehavaren de avtal som han slutit och förbinder sig att betala den skuld som uppkommit av inköpen, kontantuttagen eller andra debiteringar till banken. Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren reserverar täckning för uttagen och betalningarna på kontot som kortet har anslutits till. Sida 2 (7)

3 När kortinnehavaren använder ett kombinationskort skall han i samband med betalningen ange vilken kortfunktion han vill använda. Valet av kortfunktion kan inte ändras i efterhand. Banken har rätt att för kortinnehavarens räkning betala affärernas eller andra rörelsers fordringar som uppstått då kortinnehavaren har använt sitt kort och som kortinnehavaren har godkänt för betalning genom sin underskrift eller den hemliga koden. När kortet används i en automat skall kortinnehavaren följa de anvisningar som automaten lämnar eller som framgår av den. Kortet får inte användas på Internet eller andra öppna datanät utan certifikat eller ett annat av banken beviljat eller godkänt förfarande för kryptering eller certifiering av kortinnehavaren och/eller betalningstransaktionen. Kortet får endast användas på det sätt som fastslås i dessa villkor eller i övrigt på sätt som godkänts av banken. Banken ansvarar inte för att kortet används för andra ändamål. Banken har rätt att av säkerhetsskäl eller andra motiverade skäl förbjuda eller begränsa användningen av kortet. Banken har rätt att fastställa en kontrollgräns för betalningar och kontantuttag samt maximalbelopp för användning av kortet. Banken har rätt att av särskilda skäl neka att godkänna enstaka betalningar eller kontantuttag. Kunden får inte kringgå kontrollgränsen genom att godkänna flera verifikat från samma köp. Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar solidariskt för att kontot har täckning för utförda betalningar och uttag. Kontohavaren och kortinnehavaren ansvarar för användningen av kortet och för de avgifter och arvoden som uppbärs för det. Kortinnehavaren ansvarar för alla transaktioner med kort som har anslutits till kontot. 5.3 Ansvar för orättmätig användning av kortet Kortinnehavaren skall alltid utan dröjsmål underrätta banken om kortet eller den till kortet anslutna hemliga koden eller annan identifiering förkommer eller om kortinnehavaren har orsak att misstänka att en obehörig har fått kännedom om någon av dessa eller fått dem i sin besittning eller om kortet har blivit kvar i en automat utomlands. Anmälan kan göras personligen på bankens kontor eller till bankens telefontjänst när dessa har öppet eller per telefon dygnet runt till ett av banken angivet telefonnummer som tar emot anmälningar om kort som förkommit. Ett kort över vilket har gjorts anmälan om att det har förkommit eller att det hamnat i en obehörig persons besittning får inte användas. Om kortinnehavaren likväl använder kortet har banken rätt att från kortinnehavarens konto uppbära och debitera ett arvode för borttagande av kortet samt de kostnader som förorsakats banken av att kortet använts och för att avlägsna kortet. Kontohavarens och kortinnehavarens ansvar för orättmätig användning av kortet som betalkort upphör när banken mottagit kortinnehavarens ovannämnda anmälan. Kontohavaren och kortinnehavaren ansvarar för den skada som dittills förorsakats med kortet endast om: Kortinnehavaren har gett kortet eller koden till en utomstående. Kortet har råkat i en utomståendes händer eller en utomstående har fått kännedom om koden på grund av kortinnehavarens vårdslöshet som inte kan anses lindrig. En utomstående har fått kännedom om koden och kortinnehavaren inte påvisar att det skett på grund av en händelse som inte rimligtvis kan tillskrivas honom. Kortet råkat i en utomståendes händer eller en utomstående fått kännedom om koden på grund av lindrig vårdslöshet från kortinnehavarens sida eller på grund av en händelse som inte rimligtvis kan tillskrivas honom och kortinnehavaren efter att ha upptäckt saken underlåtit att omedelbart underrätta banken på ovannämnda sätt. Kontohavaren och kortinnehavaren ansvarar dock inte för skadan om betalningsmottagaren inte tillräckligt omsorgsfullt försäkrat sig om att den som uppvisar kortet har rätt att använda det. 5.4 Anmärkningar Kunden skall lämna eventuella anmärkningar om kontotransaktioner som gjorts med kortet utan dröjsmål till banken, dock senast två (2) månader efter betalningens eller uttagets transaktionsdag. För att kunna göra en skriftlig anmärkan skall kortinnehavaren förvara verifikatet från korttransaktionen. 5.5 Användning av kortet på Internet Innehavare av Visa-kort kan använda tjänsten Verified by Visa och innehavare av MasterCard-kort kan använda tjänsten MasterCard SecureCode för att betala inköp gjorda via Internet. En butik som hör till tjänsten har ikonen Verified by Visa eller MasterCard SecureCode på sin webbplats. Kortet kan användas på Internet med en av banken godkänd identifierare. Sida 3 (7)

4 Användning av en identifierare vid betalning på Internet motsvarar kortinnehavarens signatur och betalning som har gjorts på Internet med en identifierare förbinder kortinnehavaren. Då kortinnehavaren använder sitt kort på Internet är han skyldig att följa bankens anvisningar och de anvisningar som lämnas av Verified by Visaeller MasterCard SecureCode-tjänsten. 5.6 Minderårig kortinnehavare Om banken beviljar ett kort till en minderårig beviljas kortet i den minderåriga kortinnehavarens namn. Den minderåriga personen måste sina intressebevakares medgivande för att ansöka om kortet. Intressebevakarna och den minderåriga kortinnehavaren undertecknar kortavtalet och ansvarar solidariskt för att villkoren i kortavtalet uppfylls. Intressebevakarna ansvarar för att kortet och den hemliga koden som beviljats till en person under 18 år förvaras omsorgsfullt samt instruerar kortinnehavaren i användningen av detta kort i enlighet med villkoren för kortet. 6. Bankens rättigheter och skyldigheter 6.1. Avgifter och arvoden i anknytning till användning av kortet Banken har rätt att uppbära och debitera det till kortet anslutna kontot med avgifter och arvoden i enlighet med gällande kort- och kontoavtal, dessa villkor och bankens servicetaxa, hittelön som betalas till en person som hittat ett förkommet kort samt arvode för borttagning av ett kort som använts i strid med kortoch kontovillkoren. Servicetaxan finns utställd på bankens kontor. Banken har rätt att låta bli att återbetala en avgift eller ett arvode som debiterats i förskott även om kortinnehavaren upphör att använda kortet mitt under den period till vilken avgiften eller arvodet hänför sig Bankens rätt att lämna ut uppgifter och registrering av uppgifter När kortinnehavaren använder en automat som tillhör en annan bank eller ett för bankens räkning verksamt företag, registreras kortinnehavarens transaktionsuppgifter i datasystemet hos denna bank eller det företag som verkar för bankens räkning. Vid användning av en betalterminal registreras transaktionsuppgifterna i datasystemet hos betalningsmottagarens kontoförande bank eller hos det företag som verkar för bankens räkning. Banken har rätt att lämna ut uppgifter om användningen av kortet till ett företag som verkar för bankens räkning, till en annan bank eller till dem som godkänner kortet som betalningsmedel. Banken och företaget har rätt att inhämta och sinsemellan utbyta information om kortinnehavaren gällande användningen av kortet och besvara affärers förfrågningar om täckning för kortbetalning samt ge andra instruktioner om användningen av kortet. Banken har rätt att lämna ut uppgifter till ett företag som tar emot anmälningar om kort som förkommit. Banken har dessutom rätt att överlåta kortinnehavarens personuppgifter till ett företag som motta kortbetalning Bankens ansvar och begränsning av det Banken ansvarar gentemot kortinnehavaren för att debiteringar och krediteringar i enlighet med de uppdrag som kortinnehavaren gjort genom att använda kortet registreras på det konto som anslutits till kortet. Banken garanterar inte att automaterna fungerar utan avbrott. Kortinnehavaren måste vara förberedd på avbrott i automaternas funktion. Banken ansvarar för sådana direkta skador som förorsakas av funktionsstörningar eller fel i de automater som står till förfogande för bankens kontokunder i Finland och som kortinnehavaren kan bevisa. Banken ansvarar inte för direkta skador som förorsakats kortinnehavaren, om det har varit möjligt att konstatera funktionsstörningen i automaten. Banken ansvarar inte för indirekta skador som förorsakats kortinnehavaren genom att han har använt kortet eller förhindrats att använda kortet, till exempel för inkomstförlust, ränteförlust, utebliven vinst, minskad affärsverksamhet eller avbrott i den, avtal mellan kunden och tredje part eller uteblivna sådana avtal eller andra krav som tredje part framför gentemot kunden eller för att kortinnehavaren inte kan använda medlen som finns på kontot på det sätt som han önskar. En förutsättning för ett betalningsuppdrag som förbinder banken är att det på det konto som debiteras vid debiteringstidpunkten finns tillräckliga medel för betalning av de avgifter som ingår i betalningsmaterialet. Banken har rätt att låta bli att förmedla betalningarna om kundens konto saknar tillräcklig täckning. Försäljaren eller tjänsteleverantören ansvarar för eventuella brister och fel i de produkter och tjänster som har köpts och betalats med kortet. Banken är inte delaktig i dessa avtal och ansvarar inte för att sådana avtal eller avtalsvillkor iakttas. Sida 4 (7)

5 Banken ansvarar inte för om handlaren inte godkänner kortet som betalningsmedel. 6.4 Bankens rättigheter Banken har rätt att debitera kontot som kortet är anslutet till med de kontantuttag, inköp och betalningsuppdrag som kortinnehavaren har godkänt genom sin signatur eller genom att använda kortet tillsammans med den hemliga koden. Banken har rätt att kreditera den eventuella mottagarens konto. Inköp och kontantuttag debiteras från kontot som kortet anslutits till i enlighet med kontovalutan. Inköp och kontantuttag som gjorts i annan valuta än euro omräknas till euro genom att använda MasterCards eller Visas s.k. grossistpris för valuta med tillägg för högst 1,95 %. Kursen fastställs enligt den dag som transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till MasterCard eller Visa. Inköp och kontantuttag debiteras från kontot som kortet anslutits till i rimlig tid. Banken har rätt att debitera kontot som kortet anslutits till för kortavgifter inom ramen för fordringens allmänna preskriptionstid. Det går att bestämma eller avtala om begränsningar för användning av automatkortet i olika apparater, exempelvis begränsningar som hänför sig till minimieller maximiuttag eller det sammanlagda beloppet för uttag vid en viss tidpunkt eller antalet användningsgånger. Banken har rätt att av säkerhetsskäl eller andra motiverade skäl ändra ovannämnda beloppsgränser utan att iaktta ändringsförfarandet enligt kortvillkoren. 7 Ändring av kortavtal, kortvillkor och servicetariff Kortavtalet, kortvillkoren och servicetariffen kan ändras. 7.1 Ändring som minskar betalarens rättigheter Banken meddelar skriftligen kunden om ändringar i detta avtal som avsevärt ökar betalarens skyldigheter eller minskar betalarens rättigheter enligt kortavtalet eller kortvillkoren och som inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut. Ändringen träder i kraft vid en av banken angiven tidpunkt, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet har skickats till kortinnehavaren. Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om inte kortinnehavaren inom två (2) månader från det att meddelandet om ändringen skickades skriftligen meddelar banken att han inte godkänner ändringen som banken föreslagit. Om kortinnehavaren inte godkänner ändringen i kortavtalet eller -villkoren har kortinnehavaren och banken rätt att säga upp avtalet enligt punkt 11 i dessa villkor. 7.2 Övriga ändringar Banken meddelar om en ändring av avtalets villkor genom att offentliggöra ändringen på bankens förrättningsställe om ändringen inte i väsentlig grad ökar kortinnehavarens skyldigheter i enlighet med kortavtalet eller kortvillkoren eller försvagar hans rättigheter eller beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut. Ändringen träder i kraft tidigast vid ingången av den kalendermånad som följer närmast efter det att en månad förflutit sedan meddelandet offentliggjorts på bankens förrättningsställe. Kortinnehavaren har i detta fall rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 11 i avtalsvillkoren. 7.3 Höjning av avgift eller arvode Banken meddelar om en höjning eller ändring av en avgift eller ett arvode som ingår i servicetaxan höjning eller ändring genom vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller ett arvode som beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut genom att publicera denna i sin servicetaxa. Ändringen av servicetaxan träder i kraft tidigast vid ingången av den kalendermånad som följer närmast efter det att en månad förflutit sedan ändringen publicerats i bankens servicetaxa. Kortinnehavaren har rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 11 i kortvillkoren. 7.4 Debitering av ny avgift och nytt arvode Banken meddelar kortinnehavaren skriftligen i förväg om en ändring genom vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller ett arvode som inte ingick i servicetaxan när kortavtalet undertecknades och som inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut. Banken har rätt att debitera en ny avgift eller ett nytt arvode från den tidpunkt som banken har uppgivit, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet har skickats till kortinnehavaren. Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om inte kunden inom två (2) månader från det att meddelandet om ändringen skickades meddelar banken att han inte godkänner debitering av den nya avgiften eller det nya arvodet som banken föreslagit. Om kortinnehavaren inte godkänner ändringen har parterna rätt att säga upp kortavtalet enligt punkt 11 i dessa villkor. Sida 5 (7)

6 8 Skyldighet att lämna uppgifter Kortinnehavaren är skyldig att ge banken tillräckliga identifieringsuppgifter och kontaktinformation om sig själv, exempelvis namn, personnummer, adress, uppgifter om hemort, telefonnummer och ändringar däri och därtill skall kortinnehavaren lämna ett namnteckningsprov. Kortinnehavaren ansvarar för att de uppgifter som han lämnat är korrekta och uppdaterade. Banken ansvarar inte för skada som uppstår till följd av att kunden inte har informerat banken om förändringar i nämnda uppgifter. 9 Delgivningstidpunkt Ett meddelande som skickats per post anses ha kommit till mottagarens kännedom senast den sjunde (7) dagen efter att det avsändes, om meddelandet sänts till den adress som parten meddelat till den andra parten eller som erhållits från Befolkningsregistret. Kontohavaren är skyldig att tillställa bankens meddelanden om detta avtal till en kortinnehavare som inte är kontohavare. 10 Överlåtande av avtal Banken har rätt att helt eller delvis och med samtliga rättigheter och skyldigheter överlåta detta avtal till tredje part utan att höra kunden. 11 Uppsägning och hävande av kortavtalet 11.1 Uppsägningsförfarande Kontohavaren och kortinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att meddela banken om uppsägningen och återlämna kortet till banken. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra en (1) månad efter uppsägningen. När ett konto som kortet har anslutits till sägs upp eller avslutas har banken rätt att säga upp kortavtalet med omedelbar verkan och kräva att alla kort som anslutits till kontot återlämnas Inverkan av uppsägning Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar för de transaktioner som har gjorts med kortet innan banken mottagit meddelandet om uppsägning och kortet. Om banken har sagt upp kortavtalet ansvarar kortinnehavaren och kontohavaren för samtliga ansvar och skyldigheter som hänför sig till kortavtalet under uppsägningstiden Hävande Banken har rätt att häva kortavtalet om kortinnehavaren väsentligt bryter mot kort- eller kontovillkoren eller om banken har vägande skäl att anse att kunden har gjort sig skyldig till missbruk av en kortfunktion. Kortavtalet upphör med omedelbar verkan på grund av hävandet. 12 Force Majeure Avtalsparten svarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller av en motsvarande orsak som på ett oskäligt sätt försvårar avtalspartens verksamhet. Ett sådant hinder som befriar från ansvar kan vara t.ex. en åtgärd av myndighet, krig eller hot om krig, resning eller uppror, av banken oberoende störning i postgången, den automatiska databehandlingen, dataöverföringen, telekommunikationen eller annan elektronisk kommunikation eller i tillgången på elektricitet, avbrott eller dröjsmål i bankens verksamhet till följd av brand eller annat olycksfall, arbetskonflikt såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad även om det inte berör banken. Ett oöverstigligt hinder eller annan ovan nämnd omständighet berättigar banken att avbryta sin verksamhet tills vidare. Avtalsparten är skyldig att så snart som möjligt underrätta den andra avtalsparten om oöverstigligt hinder som drabbat honom. Om ett oöverstigligt hinder berör banken kan banken meddela därom i riksomfattande dagstidningar. 13 Avtalets giltighetstid Detta avtal gäller tills vidare. 14 Tillämplig lag och rättsplats På detta avtal tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som härrör från detta avtal behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Kunden har rätt att väcka talan mot banken gällande tvister som härrör från detta avtal vid tingsrätten på den ort i Finland inom vilken domsaga han är bosatt. Om kortinnehavaren inte är bosatt i Finland behandlas eventuella tvister vid Helsingfors tingsrätt. 15 Rättelseförfaranden 15.1 Kundrådgivning och rättelseförfaranden I frågor som gäller dessa villkor lönar det sig att kontakta banken. Kunden kan också lämna en begäran om att banken tar kontakt via Sampo Banks telefon- Sida 6 (7)

7 tjänst (lokaltelefontaxa/mobiltelefontaxa) mån-fre 9-18 eller på webbanken på Om kunden anser att banken har förfarit i strid med dessa servicevillkor ska han i första hand kontakta det betjäningsställe i Sampo Bank som han anser att ha brutit mot villkoren. Anmärkningarna bör göras skriftligen Andra rättelseförfaranden Bankbranschens Kundrådgivning Porkkalagatan 1, Helsingfors. Telefon (09) Finansinspektionen PB 103, Helsingfors. Telefon Konsumentverket Aspnäsgatan 4 A, Helsingfors. Telefon (09) Konsumentklagonämnden Tavastvägen 3 PL 306, Helsingfors. Telefon Sida 7 (7)

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 204-01 sida 1 (4) GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 1 AVTAL Detta Kontoavtal, tillsammans med beviljad kreditansökan, är ett avtal om kontokredit och betaltjänster

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan.

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV04 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-10-01 Sid 1 (10) Ref: {id=20891},{land=se},{customertype=natural},{doctype=allmanna-villkor-privat-konto-och-kortkrediter},{language=sv},{validfrom=20121001}

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer