Allmänna kortvillkor för privatkunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna kortvillkor för privatkunder"

Transkript

1 Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom dessa kortvillkor tillämpas villkoren för kortinnehavarens konto och de tjänster som denne använder. Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner av villkoren tillämpas i första hand de finskspråkiga villkoren. I dessa kortvillkor avses med: Kortinnehavare en person som banken har beviljat ett kort. Kortinnehavarens konto det konto till vilket kortet har anslutits. Betalterminal en apparat hos betalningsmottagaren för läsning av kortuppgifter. Apparaten registrerar betalningstransaktionen elektroniskt. Betalningsmottagare en handlare eller tjänsteleverantör som tar emot kortbetalningar. MasterCard-kreditkort ett internationellt betalkort i MasterCard-systemet som banken har beviljat sin kund. MasterCard-bankkort (debet-kort) ett internationellt betalkort i MasterCard-systemet som banken har beviljat sin kund och som är anslutet till det bankkonto från vilket transaktioner gjorda med kortet debiteras. Bankkort ett inhemskt betalkort som banken har beviljat sin kund och som har anslutits till det bankkonto från vilket transaktioner gjorda med kortet debiteras. Parallellkort ett kort som har anslutits till samma konto och som med kontohavarens samtycke har beviljats en annan person. Kontohavare den person till vars konto kortet har anslutits. Kod den personliga, hemliga nummerserie som banken lämnat ut till kortinnehavaren och som kortinnehavaren använder för att godkänna en debitering från kortinnehavarens konto. Identifierare ett av banken godkänt medel vid elektronisk handel för elektronisk identifiering av en person och underskrift. Visa Electron-kort ett internationellt betalkort i Visasystemet som banken har beviljat sin kund och som har anslutits till det bankkonto från vilket transaktioner gjorda med kortet debiteras. För en betalning eller uttagstransaktion som gjorts med kortet görs, oberoende av betalningsloppet, en täckningsreservering på det konto som har anslutits till kortet. Visa-kreditkort ett internationellt betalkort i Visasystemet som banken har beviljat sin kund. Certifikat en elektronisk datamängd som kopplar samman underskriftens verifieringsinformation med undertecknaren och bekräftar dennes identitet. 2 Beviljande av kort och kortets giltighetstid Genom att underteckna kortansökan intygar kunden att informationen i ansökan är korrekta, förbinder sig att följa de gällande kortvillkoren och servicetariffen samt samtycker till att banken av de bolag som ingår i samma koncern, arbetsgivaren och sammanslutningar som idkar kreditinformationsverksamhet får skaffa sådan information om den som ansöker om ett kort som hänför sig till beviljande av kortet. Sådana uppgifter är bl.a. kredituppgifter, uppgifter om anställnings- och bankförhållande samt andra för kundförhållandet nödvändiga uppgifter, oavsett om dessa berörs av sekretess som grundar sig på lag eller avtal. Banken har rätt att vid behov kontrollera av kunden lämnade uppgifter i Befolkningsregistret. Banken har rätt att överlåta information om kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Sampo Bank Abp Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, SAMPO BANK Sida 1 (7) FO-nummer

2 Kortavtalet träder i kraft då ansökan beviljats av banken. Som en indikation på att avtalet har godkänts får kunden ett kort och en kod. Banken har rätt att avslå en ansökan utan att lämna skäl till det, förutom då kredituppgifterna utgör det främsta skälet till avslaget. Kortet är giltigt till och med utgången av den giltighetsmånad som står angiven på kortet och ett nytt kort skickas dessförinnan automatiskt till kunden. Detta förutsätter att kort- och kontoavtalet är giltigt och att kortinnehavaren har följt villkoren för kortet och kontot. När kortets giltighet löper ut har kortinnehavaren inte rätt att använda kortet. Kortinnehavaren förbinder sig att kassera det gamla kortet genom att klippa det i flera delar. Banken har rätt att begränsa kortets giltighetstid, byta ut det till ett nytt samt neka att förnya kortet. 3 Dispositionsrätt till kortet, återlämnande och borttagning av kortet Kortet ägs av banken. Kortinnehavaren har dispositionsrätt till kortet. Användningen av samtliga kort som har anslutits till kontot är förbjudet då kontot har stängts. Kortet får inte användas efter att kontoavtalet har sagts upp eller hävts. Kortet får inte modifieras eller kopieras. Kortinnehavaren är skyldig att returnera kortet på bankens begäran. Banken, ett företag som erbjuder automattjänster för bankens räkning och en affär eller annan rörelse som mottar kortbetalningar har rätt att av motiverat skäl, då banken kräver det, ta kortet i sin besittning. 4 Användning av kortet Bankkortet kan användas som betalningsmedel i Finland. Förutom att användas i automater och vid betalning kan bankkortet användas till att ta ut en begränsad mängd pengar ur affärernas kassa. Om affären erbjuder möjligheten att ta ut kontanter har den dock inte skyldighet att lämna ut kontanter. Affären har rätt att prissätta kontantuttagstjänsten och debitera kortinnehavaren en avgift enligt prislistan. Vid uttag av kontanter kontrolleras kortinnehavarens identitet och en täckningsreservation görs. Visa Electronkortet kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med Visa Electronkortet. I Finland kan kortet användas till att ta ut kontanter i kontantautomater och utomlands i automater som ingår i Visa-systemet. MasterCard-bankkort och MasterCard-kreditkort kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med MasterCard-kortet i fråga. I Finland kan kortet användas till att ta ut kontanter i kontantautomater och utomlands i automater som ingår i MasterCardsystemet. Visa-kreditkort kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med Visa-kreditkort. I Finland kan kortet användas till att ta ut kontanter i kontantautomater och utomlands i automater som ingår i Visa-systemet. Betalningar och kontantuttag kan ha lands- och automatspecifika begränsningar. 5 Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar 5. 1 Förvaring av kortet och koden Kortinnehavaren förbinder sig att förvara och hantera kortet, den till kortet anslutna hemliga koden och andra identifierare som hör till kortet omsorgsfullt och säkert så att ingen obehörig kan få kännedom om dem eller kan använda dem. Den hemliga koden skall förvaras åtskilt från kortet och kortnumret och helst endast i minnet. Kortinnehavaren förbinder sig att förstöra brevet från banken som innehåller koden och att inte anteckna koden i en lätt identifierbar form. Kortet skall förvaras omsorgsfullt och så att det inte skadas. 5.2 Användning av kortet och koden Kortinnehavaren skall omedelbart då han mottar kortet skriva sitt namn på kortet i det fält som reserverats för signaturen. Kortet och den till kortet anslutna hemliga koden får endast användas av den kortinnehavare till vilken kortet har överlåtits enligt ett avtal mellan kortinnehavaren och banken. Kortinnehavaren skall vid användning av kortet vid begäran kunna legitimera sig. Då kan betalningsmottagaren anteckna kortinnehavarens personbeteckningens slutdel på inköpsverifikatet eller betalningsblanketten. Genom att underteckna inköpsverifikatet eller genom att använda kortet tillsammans med koden eller identifieraren godkänner kortinnehavaren de avtal som han slutit och förbinder sig att betala den skuld som uppkommit av inköpen, kontantuttagen eller andra debiteringar till banken. Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren reserverar täckning för uttagen och betalningarna på kontot som kortet har anslutits till. Sida 2 (7)

3 När kortinnehavaren använder ett kombinationskort skall han i samband med betalningen ange vilken kortfunktion han vill använda. Valet av kortfunktion kan inte ändras i efterhand. Banken har rätt att för kortinnehavarens räkning betala affärernas eller andra rörelsers fordringar som uppstått då kortinnehavaren har använt sitt kort och som kortinnehavaren har godkänt för betalning genom sin underskrift eller den hemliga koden. När kortet används i en automat skall kortinnehavaren följa de anvisningar som automaten lämnar eller som framgår av den. Kortet får inte användas på Internet eller andra öppna datanät utan certifikat eller ett annat av banken beviljat eller godkänt förfarande för kryptering eller certifiering av kortinnehavaren och/eller betalningstransaktionen. Kortet får endast användas på det sätt som fastslås i dessa villkor eller i övrigt på sätt som godkänts av banken. Banken ansvarar inte för att kortet används för andra ändamål. Banken har rätt att av säkerhetsskäl eller andra motiverade skäl förbjuda eller begränsa användningen av kortet. Banken har rätt att fastställa en kontrollgräns för betalningar och kontantuttag samt maximalbelopp för användning av kortet. Banken har rätt att av särskilda skäl neka att godkänna enstaka betalningar eller kontantuttag. Kunden får inte kringgå kontrollgränsen genom att godkänna flera verifikat från samma köp. Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar solidariskt för att kontot har täckning för utförda betalningar och uttag. Kontohavaren och kortinnehavaren ansvarar för användningen av kortet och för de avgifter och arvoden som uppbärs för det. Kortinnehavaren ansvarar för alla transaktioner med kort som har anslutits till kontot. 5.3 Ansvar för orättmätig användning av kortet Kortinnehavaren skall alltid utan dröjsmål underrätta banken om kortet eller den till kortet anslutna hemliga koden eller annan identifiering förkommer eller om kortinnehavaren har orsak att misstänka att en obehörig har fått kännedom om någon av dessa eller fått dem i sin besittning eller om kortet har blivit kvar i en automat utomlands. Anmälan kan göras personligen på bankens kontor eller till bankens telefontjänst när dessa har öppet eller per telefon dygnet runt till ett av banken angivet telefonnummer som tar emot anmälningar om kort som förkommit. Ett kort över vilket har gjorts anmälan om att det har förkommit eller att det hamnat i en obehörig persons besittning får inte användas. Om kortinnehavaren likväl använder kortet har banken rätt att från kortinnehavarens konto uppbära och debitera ett arvode för borttagande av kortet samt de kostnader som förorsakats banken av att kortet använts och för att avlägsna kortet. Kontohavarens och kortinnehavarens ansvar för orättmätig användning av kortet som betalkort upphör när banken mottagit kortinnehavarens ovannämnda anmälan. Kontohavaren och kortinnehavaren ansvarar för den skada som dittills förorsakats med kortet endast om: Kortinnehavaren har gett kortet eller koden till en utomstående. Kortet har råkat i en utomståendes händer eller en utomstående har fått kännedom om koden på grund av kortinnehavarens vårdslöshet som inte kan anses lindrig. En utomstående har fått kännedom om koden och kortinnehavaren inte påvisar att det skett på grund av en händelse som inte rimligtvis kan tillskrivas honom. Kortet råkat i en utomståendes händer eller en utomstående fått kännedom om koden på grund av lindrig vårdslöshet från kortinnehavarens sida eller på grund av en händelse som inte rimligtvis kan tillskrivas honom och kortinnehavaren efter att ha upptäckt saken underlåtit att omedelbart underrätta banken på ovannämnda sätt. Kontohavaren och kortinnehavaren ansvarar dock inte för skadan om betalningsmottagaren inte tillräckligt omsorgsfullt försäkrat sig om att den som uppvisar kortet har rätt att använda det. 5.4 Anmärkningar Kunden skall lämna eventuella anmärkningar om kontotransaktioner som gjorts med kortet utan dröjsmål till banken, dock senast två (2) månader efter betalningens eller uttagets transaktionsdag. För att kunna göra en skriftlig anmärkan skall kortinnehavaren förvara verifikatet från korttransaktionen. 5.5 Användning av kortet på Internet Innehavare av Visa-kort kan använda tjänsten Verified by Visa och innehavare av MasterCard-kort kan använda tjänsten MasterCard SecureCode för att betala inköp gjorda via Internet. En butik som hör till tjänsten har ikonen Verified by Visa eller MasterCard SecureCode på sin webbplats. Kortet kan användas på Internet med en av banken godkänd identifierare. Sida 3 (7)

4 Användning av en identifierare vid betalning på Internet motsvarar kortinnehavarens signatur och betalning som har gjorts på Internet med en identifierare förbinder kortinnehavaren. Då kortinnehavaren använder sitt kort på Internet är han skyldig att följa bankens anvisningar och de anvisningar som lämnas av Verified by Visaeller MasterCard SecureCode-tjänsten. 5.6 Minderårig kortinnehavare Om banken beviljar ett kort till en minderårig beviljas kortet i den minderåriga kortinnehavarens namn. Den minderåriga personen måste sina intressebevakares medgivande för att ansöka om kortet. Intressebevakarna och den minderåriga kortinnehavaren undertecknar kortavtalet och ansvarar solidariskt för att villkoren i kortavtalet uppfylls. Intressebevakarna ansvarar för att kortet och den hemliga koden som beviljats till en person under 18 år förvaras omsorgsfullt samt instruerar kortinnehavaren i användningen av detta kort i enlighet med villkoren för kortet. 6. Bankens rättigheter och skyldigheter 6.1. Avgifter och arvoden i anknytning till användning av kortet Banken har rätt att uppbära och debitera det till kortet anslutna kontot med avgifter och arvoden i enlighet med gällande kort- och kontoavtal, dessa villkor och bankens servicetaxa, hittelön som betalas till en person som hittat ett förkommet kort samt arvode för borttagning av ett kort som använts i strid med kortoch kontovillkoren. Servicetaxan finns utställd på bankens kontor. Banken har rätt att låta bli att återbetala en avgift eller ett arvode som debiterats i förskott även om kortinnehavaren upphör att använda kortet mitt under den period till vilken avgiften eller arvodet hänför sig Bankens rätt att lämna ut uppgifter och registrering av uppgifter När kortinnehavaren använder en automat som tillhör en annan bank eller ett för bankens räkning verksamt företag, registreras kortinnehavarens transaktionsuppgifter i datasystemet hos denna bank eller det företag som verkar för bankens räkning. Vid användning av en betalterminal registreras transaktionsuppgifterna i datasystemet hos betalningsmottagarens kontoförande bank eller hos det företag som verkar för bankens räkning. Banken har rätt att lämna ut uppgifter om användningen av kortet till ett företag som verkar för bankens räkning, till en annan bank eller till dem som godkänner kortet som betalningsmedel. Banken och företaget har rätt att inhämta och sinsemellan utbyta information om kortinnehavaren gällande användningen av kortet och besvara affärers förfrågningar om täckning för kortbetalning samt ge andra instruktioner om användningen av kortet. Banken har rätt att lämna ut uppgifter till ett företag som tar emot anmälningar om kort som förkommit. Banken har dessutom rätt att överlåta kortinnehavarens personuppgifter till ett företag som motta kortbetalning Bankens ansvar och begränsning av det Banken ansvarar gentemot kortinnehavaren för att debiteringar och krediteringar i enlighet med de uppdrag som kortinnehavaren gjort genom att använda kortet registreras på det konto som anslutits till kortet. Banken garanterar inte att automaterna fungerar utan avbrott. Kortinnehavaren måste vara förberedd på avbrott i automaternas funktion. Banken ansvarar för sådana direkta skador som förorsakas av funktionsstörningar eller fel i de automater som står till förfogande för bankens kontokunder i Finland och som kortinnehavaren kan bevisa. Banken ansvarar inte för direkta skador som förorsakats kortinnehavaren, om det har varit möjligt att konstatera funktionsstörningen i automaten. Banken ansvarar inte för indirekta skador som förorsakats kortinnehavaren genom att han har använt kortet eller förhindrats att använda kortet, till exempel för inkomstförlust, ränteförlust, utebliven vinst, minskad affärsverksamhet eller avbrott i den, avtal mellan kunden och tredje part eller uteblivna sådana avtal eller andra krav som tredje part framför gentemot kunden eller för att kortinnehavaren inte kan använda medlen som finns på kontot på det sätt som han önskar. En förutsättning för ett betalningsuppdrag som förbinder banken är att det på det konto som debiteras vid debiteringstidpunkten finns tillräckliga medel för betalning av de avgifter som ingår i betalningsmaterialet. Banken har rätt att låta bli att förmedla betalningarna om kundens konto saknar tillräcklig täckning. Försäljaren eller tjänsteleverantören ansvarar för eventuella brister och fel i de produkter och tjänster som har köpts och betalats med kortet. Banken är inte delaktig i dessa avtal och ansvarar inte för att sådana avtal eller avtalsvillkor iakttas. Sida 4 (7)

5 Banken ansvarar inte för om handlaren inte godkänner kortet som betalningsmedel. 6.4 Bankens rättigheter Banken har rätt att debitera kontot som kortet är anslutet till med de kontantuttag, inköp och betalningsuppdrag som kortinnehavaren har godkänt genom sin signatur eller genom att använda kortet tillsammans med den hemliga koden. Banken har rätt att kreditera den eventuella mottagarens konto. Inköp och kontantuttag debiteras från kontot som kortet anslutits till i enlighet med kontovalutan. Inköp och kontantuttag som gjorts i annan valuta än euro omräknas till euro genom att använda MasterCards eller Visas s.k. grossistpris för valuta med tillägg för högst 1,95 %. Kursen fastställs enligt den dag som transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till MasterCard eller Visa. Inköp och kontantuttag debiteras från kontot som kortet anslutits till i rimlig tid. Banken har rätt att debitera kontot som kortet anslutits till för kortavgifter inom ramen för fordringens allmänna preskriptionstid. Det går att bestämma eller avtala om begränsningar för användning av automatkortet i olika apparater, exempelvis begränsningar som hänför sig till minimieller maximiuttag eller det sammanlagda beloppet för uttag vid en viss tidpunkt eller antalet användningsgånger. Banken har rätt att av säkerhetsskäl eller andra motiverade skäl ändra ovannämnda beloppsgränser utan att iaktta ändringsförfarandet enligt kortvillkoren. 7 Ändring av kortavtal, kortvillkor och servicetariff Kortavtalet, kortvillkoren och servicetariffen kan ändras. 7.1 Ändring som minskar betalarens rättigheter Banken meddelar skriftligen kunden om ändringar i detta avtal som avsevärt ökar betalarens skyldigheter eller minskar betalarens rättigheter enligt kortavtalet eller kortvillkoren och som inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut. Ändringen träder i kraft vid en av banken angiven tidpunkt, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet har skickats till kortinnehavaren. Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om inte kortinnehavaren inom två (2) månader från det att meddelandet om ändringen skickades skriftligen meddelar banken att han inte godkänner ändringen som banken föreslagit. Om kortinnehavaren inte godkänner ändringen i kortavtalet eller -villkoren har kortinnehavaren och banken rätt att säga upp avtalet enligt punkt 11 i dessa villkor. 7.2 Övriga ändringar Banken meddelar om en ändring av avtalets villkor genom att offentliggöra ändringen på bankens förrättningsställe om ändringen inte i väsentlig grad ökar kortinnehavarens skyldigheter i enlighet med kortavtalet eller kortvillkoren eller försvagar hans rättigheter eller beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut. Ändringen träder i kraft tidigast vid ingången av den kalendermånad som följer närmast efter det att en månad förflutit sedan meddelandet offentliggjorts på bankens förrättningsställe. Kortinnehavaren har i detta fall rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 11 i avtalsvillkoren. 7.3 Höjning av avgift eller arvode Banken meddelar om en höjning eller ändring av en avgift eller ett arvode som ingår i servicetaxan höjning eller ändring genom vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller ett arvode som beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut genom att publicera denna i sin servicetaxa. Ändringen av servicetaxan träder i kraft tidigast vid ingången av den kalendermånad som följer närmast efter det att en månad förflutit sedan ändringen publicerats i bankens servicetaxa. Kortinnehavaren har rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 11 i kortvillkoren. 7.4 Debitering av ny avgift och nytt arvode Banken meddelar kortinnehavaren skriftligen i förväg om en ändring genom vilken banken till detta avtal fogar en avgift eller ett arvode som inte ingick i servicetaxan när kortavtalet undertecknades och som inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut. Banken har rätt att debitera en ny avgift eller ett nytt arvode från den tidpunkt som banken har uppgivit, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet har skickats till kortinnehavaren. Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om inte kunden inom två (2) månader från det att meddelandet om ändringen skickades meddelar banken att han inte godkänner debitering av den nya avgiften eller det nya arvodet som banken föreslagit. Om kortinnehavaren inte godkänner ändringen har parterna rätt att säga upp kortavtalet enligt punkt 11 i dessa villkor. Sida 5 (7)

6 8 Skyldighet att lämna uppgifter Kortinnehavaren är skyldig att ge banken tillräckliga identifieringsuppgifter och kontaktinformation om sig själv, exempelvis namn, personnummer, adress, uppgifter om hemort, telefonnummer och ändringar däri och därtill skall kortinnehavaren lämna ett namnteckningsprov. Kortinnehavaren ansvarar för att de uppgifter som han lämnat är korrekta och uppdaterade. Banken ansvarar inte för skada som uppstår till följd av att kunden inte har informerat banken om förändringar i nämnda uppgifter. 9 Delgivningstidpunkt Ett meddelande som skickats per post anses ha kommit till mottagarens kännedom senast den sjunde (7) dagen efter att det avsändes, om meddelandet sänts till den adress som parten meddelat till den andra parten eller som erhållits från Befolkningsregistret. Kontohavaren är skyldig att tillställa bankens meddelanden om detta avtal till en kortinnehavare som inte är kontohavare. 10 Överlåtande av avtal Banken har rätt att helt eller delvis och med samtliga rättigheter och skyldigheter överlåta detta avtal till tredje part utan att höra kunden. 11 Uppsägning och hävande av kortavtalet 11.1 Uppsägningsförfarande Kontohavaren och kortinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att meddela banken om uppsägningen och återlämna kortet till banken. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra en (1) månad efter uppsägningen. När ett konto som kortet har anslutits till sägs upp eller avslutas har banken rätt att säga upp kortavtalet med omedelbar verkan och kräva att alla kort som anslutits till kontot återlämnas Inverkan av uppsägning Kortinnehavaren och kontohavaren ansvarar för de transaktioner som har gjorts med kortet innan banken mottagit meddelandet om uppsägning och kortet. Om banken har sagt upp kortavtalet ansvarar kortinnehavaren och kontohavaren för samtliga ansvar och skyldigheter som hänför sig till kortavtalet under uppsägningstiden Hävande Banken har rätt att häva kortavtalet om kortinnehavaren väsentligt bryter mot kort- eller kontovillkoren eller om banken har vägande skäl att anse att kunden har gjort sig skyldig till missbruk av en kortfunktion. Kortavtalet upphör med omedelbar verkan på grund av hävandet. 12 Force Majeure Avtalsparten svarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller av en motsvarande orsak som på ett oskäligt sätt försvårar avtalspartens verksamhet. Ett sådant hinder som befriar från ansvar kan vara t.ex. en åtgärd av myndighet, krig eller hot om krig, resning eller uppror, av banken oberoende störning i postgången, den automatiska databehandlingen, dataöverföringen, telekommunikationen eller annan elektronisk kommunikation eller i tillgången på elektricitet, avbrott eller dröjsmål i bankens verksamhet till följd av brand eller annat olycksfall, arbetskonflikt såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad även om det inte berör banken. Ett oöverstigligt hinder eller annan ovan nämnd omständighet berättigar banken att avbryta sin verksamhet tills vidare. Avtalsparten är skyldig att så snart som möjligt underrätta den andra avtalsparten om oöverstigligt hinder som drabbat honom. Om ett oöverstigligt hinder berör banken kan banken meddela därom i riksomfattande dagstidningar. 13 Avtalets giltighetstid Detta avtal gäller tills vidare. 14 Tillämplig lag och rättsplats På detta avtal tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som härrör från detta avtal behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Kunden har rätt att väcka talan mot banken gällande tvister som härrör från detta avtal vid tingsrätten på den ort i Finland inom vilken domsaga han är bosatt. Om kortinnehavaren inte är bosatt i Finland behandlas eventuella tvister vid Helsingfors tingsrätt. 15 Rättelseförfaranden 15.1 Kundrådgivning och rättelseförfaranden I frågor som gäller dessa villkor lönar det sig att kontakta banken. Kunden kan också lämna en begäran om att banken tar kontakt via Sampo Banks telefon- Sida 6 (7)

7 tjänst (lokaltelefontaxa/mobiltelefontaxa) mån-fre 9-18 eller på webbanken på Om kunden anser att banken har förfarit i strid med dessa servicevillkor ska han i första hand kontakta det betjäningsställe i Sampo Bank som han anser att ha brutit mot villkoren. Anmärkningarna bör göras skriftligen Andra rättelseförfaranden Bankbranschens Kundrådgivning Porkkalagatan 1, Helsingfors. Telefon (09) Finansinspektionen PB 103, Helsingfors. Telefon Konsumentverket Aspnäsgatan 4 A, Helsingfors. Telefon (09) Konsumentklagonämnden Tavastvägen 3 PL 306, Helsingfors. Telefon Sida 7 (7)

Allmänna kortvillkor för kreditkort

Allmänna kortvillkor för kreditkort Allmänna kortvillkor för kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kreditkort ( kort ) som Sampo Bank Abp ( bank ), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Allmänna kortvillkor för företagskunder

Allmänna kortvillkor för företagskunder Allmänna kortvillkor för företagskunder Gäller från 16.2.2014 1. Tillämpningsområde och definitioner av termer Dessa allmänna kortvillkor för företagskunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR SPARBANKERNAS KORTVILLKOR Sparbankernas kortvillkor innehåller följande allmänna och speciella kortvillkor för Visa-korten; Allmänna kortvillkor Specialvillkor för Visa Debit-kort Specialvillkor för Visa

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska Speciella

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen.

Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen. Användarvillkor för Visa Electron K-Plussa-kort 1. Tillämpningsområde Dessa användarvillkor för Visa Electron K-Plussa-kort tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar privatkunder och på användningen

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna kortvillkor för privatkunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar sina personkunder och på användningen av korten. Dessa

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

Funktioner som ingår i korten och 1 (9) villkor som tillämpas 01.2014

Funktioner som ingår i korten och 1 (9) villkor som tillämpas 01.2014 Funktioner som ingår i korten och 1 (9) Nordea Bank Finland Abp:s och Nordea Finans Finland Ab:s (senare Nordea) kort innehåller en eller flera funktioner som hjälper kortinnehavaren att använda de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor för Kundavtalet

Allmänna villkor för Kundavtalet Allmänna villkor för Kundavtalet Innehållsförteckning Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna villkor för avgående och ankommande

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Allmänna kontovillkor

Allmänna kontovillkor Allmänna kontovillkor Gäller fr.o.m. 15.11.2012 Dessa villkor tillämpas på :s (nedan banken ) kontoavtal för privatpersoner och villkoren utgör en del av kontoavtalet. På kontoavtalen för privatpersoner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER 02.2017 Nordea Pay är en applikation som Nordea Bank AB (publ), filial i Finland (nedan banken) förmedlar. Applikationen laddas ned på

Läs mer

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide Nordea Debit Nordea Electron Användarguide 1 Vi hjälper dig gärna då du har frågor om ditt kort. utomlands Med korten Nordea Debit och Electron sköter du dina ärenden här hemma, och på internet. Nordea

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) (11/2015)

Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) (11/2015) Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) () 1 ALLMÄNT Dessa villkor tillämpas på konto som beviljats SEB Korts kontohavare, kort som beviljats kortinnehavaren samt kortoch

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Dessa allmänna villkor för förmedling av betalningar har utarbetats av Danske Bank på basis av modellvillkor utarbetade av

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

15.11.2012. 3. Definitioner

15.11.2012. 3. Definitioner Betaltjänstmeddelande 15.11.2012 I detta meddelande finns de allmänna, preliminära uppgifter om betaltjänsterna samlade som banken ska ge konsumentkunderna innan ett ramavtal ingås (nedan betaltjänstmeddelande

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast hela insättningstiden. Beräkning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen,

Läs mer

Användning av statens betalkort

Användning av statens betalkort Statskontoret Föreskrift 1 (7) 13.2.2012 Dnr VK 46/03/2012 Bokföringsenheter och statliga fonder utanför budgeten Användning av statens betalkort Enligt 40 (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/92)

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Allmänna villkor för 1 (10) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Allmänna villkor för 1 (10) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (10) Uppgifter om tjänsteleverantören Huvudsaklig tjänsteleverantör i enlighet med dessa villkor är Nordea Bank Finland Abp, affärsbank, från Helsingfors stad. De vid var tid gällande

Läs mer

Nordeas allmänna villkor för 1(5) förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet 1.2.2014

Nordeas allmänna villkor för 1(5) förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet 1.2.2014 Nordeas allmänna villkor för 1(5) Vid skillnader mellan språkversionerna av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D30 X52299UR07 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning : 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst 1. Allmänt Dessa användningsvillkor tillämpas på Waltti-tjänsten (nedan Tjänsten), som produceras av Vasa stads kollektivtrafik (nedan

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 KONTO BRUKSKONTO Månadsavgift för Danske kontot 2,00 Brukskonto, kunden 0 17 år 0,00 (Ungdomsbrukskonto)

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer