Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag"

Transkript

1 Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA Tjänster och ibruktagande av tjänsterna Konton anslutna till tjänsterna Serviceavgifter Datakommunikationsförbindelser Kundens utrustning och program Dataskydd Identifiering av kunden, ansvar för användningen av identifieringsuppgifter Representanter och underleverantörer Uppgifter som sänds till banken och verifiering av dessa Förvaring av transaktionsuppgifter och betalningsmaterial Användningstider för tjänsterna Bankens rätt att anlita underleverantör Överföring av avtal Ändringar av innehållet i tjänsten Ändring av avtalsvillkor och priser Bankens meddelanden Kundens anmärkningar Upphovsrätt och varumärken Avtalets giltighetstid, uppsägning och hävning Bankens rätt att hindra användning av identifieringsuppgifter eller sluta tillhandahålla tjänsten Force majeure Begränsningar av bankens skadeståndsansvar Tillämplig lag och behörig domstol... 6 TJÄNSTESPECIFIKA VILLKOR... 6 ELEKTRONISKA BETALNINGAR... 6 DIREKTDEBITERING... 7 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETAL TERMINALTJÄNSTEN... 8 VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV BANKKORT I BETALTERMINALTJÄNSTEN INTERNATIONELL KONTODATATJÄNST, BALANCE REPORTING FÖRHANDSUPPGIFT OM ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ELEKTRONISK VALUTAHANDEL FINANSINFORMATION OCH ÖVRIGA INFORMATIONSTJÄNSTER VÄRDEPAPPERS- OCH PLACERINGSTJÄNSTER LÅN OCH KREDITTJÄNSTER FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER KUNDPOSTEN I INTERAKTIVA TJÄNSTER PROGRAM BILAGOR ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSSTANDARDEN PATU NORDEAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET NORDEAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDA OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR VILLKOR FÖR ANVNDNING AV BANKKORT SOM BETALNINGSMEDEL ALLMÄNNA INLOÖSNINSVILLKOR FÖR UTLÄNSKA CHECKAR... 30

2 Allmänna villkor för 2 (32) Allmänna villkor för Uppgifter om tjänsteleverantören Huvudsaklig tjänsteleverantör i enlighet med dessa villkor är Nordea Bank Finland Abp, affärsbank, från Helsingfors stad. De vid var tid gällande uppgifterna om Nordea Bank Abp finns på Nordeas hemsida på adressen Andra tjänsteleverantörer På basis av dessa villkor kan kunden också erbjudas tjänster från andra tjänsteleverantörer som ingår i eller står utanför Nordeakoncernen. Uppgifterna om dylika tjänsteleverantörer framgår av serviceavtalet eller något annat meddelande som publiceras av tjänsteleverantören. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på avtal med vilka kunden och Nordea Bank Finland Abp (nedan banken) avtalar om användningen av elektroniska betalningsrörelse- eller informationstjänster eller andra elektroniska banktjänster såsom lån och värdepappersuppdrag. I villkoren kallas sådana tjänster som banken tillhandahåller allmänt. Dessa villkor ersätter allmänna villkor för internationella betalningsrörelsetjänster (Allmänna villkor för betalningsrörelsetjänster Internationella tjänster för företag och samfund). Nordea Bank Finland Abp:s allmänna villkor för internationella betalningsrörelsetjänster gäller emellertid fortfarande för tjänsterna Utgående Request for Transfer, Inkommande Request for Transfer och Internationell kontodatatjänst (Balance Reporting). Utöver bankens tjänster kan också andra tjänsteleverantörers tjänster ingå i tjänsterna. Kunden förbinder sig att iaktta avtalsvillkoren och anvisningarna för varje tjänsteleverantörs tjänst vid användningen av dessa tjänster. En extern tjänsteleverantör har inte rätt att representera banken eller företa rättshandlingar för bankens räkning, om inte banken uttryckligen meddelar annat. De tjänster som nämns i dessa villkor är i första hand riktade till yrkesutövare, företagare, företag och organisationer. Struktur och tillämpningsordning På tjänsterna tillämpas villkor gemensamma för alla tjänster och tjänstespecifika villkor. Utöver dessa kan också externa tjänsteleverantörers eventuella villkor tillämpas på tjänster som tillhandahålls av externa tjänsteleverantörer. På inhemska och utländska betalningsuppdrag och utländska checkar tillämpas dessutom vid var tid gällande nedan nämnda villkor till den del de inte strider mot dessa villkor eller bankens anvisningar. Nordeas allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Nordeas allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna inlösningsvillkor för utländska checkar Tjänsterna ska användas på det sätt som anges i tjänstebeskrivningarna och bruksanvisningarna för tjänsterna. Om tjänstebeskrivningarna, instruktionerna eller övriga tjänsteleverantörers avtalsvillkor står i strid med dessa villkor, iakttas i första hand dessa villkor, om inte banken uttryckligen meddelat annat. Om dessa villkor eller andra tillämpliga villkor står i strid med den dispositiva lagstiftningen för betaltjänster tillämpas avtalsvillkoren. Information om avtalet, villkoren, tjänsterna och tjänsteleverantören ges i dessa villkor, i tjänstebeskrivningarna och i bruksanvisningarna för tjänsterna och/eller via tjänsterna. Varken banken eller tjänsteleverantören är skyldig att lämna övrig information åt kunden. GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna Tjänsterna enligt detta avtal har indelats i två grupper utgående från hur de används: 1.1 Med Filöverföringstjänster avses tjänster där kunden sänder banken eller annan tjänsteleverantör material som fastställts i tjänstebeskrivningen eller material i annat avtalat format och avhämtar dem från bankens eller tjänsteleverantörens datasystem. Materialet kan bestå av betalningsuppdrag, debiteringsbegäran e.d. uppdrag eller viljeförklaringar. 1.2 Med Interaktiva tjänster avses tjänster där kunden kopplar upp sig mot bankens eller annan tjänsteleverantörs datasystem och ger betalningsuppdrag eller dylika uppdrag eller viljeförklaringar under sessionen genom att skriva in uppgifterna om uppdraget direkt i bankens eller tjänsteleverantörens datasystem. 1.3 Det detaljerade innehållet och funktionerna som vid var tid gäller för respektive tjänst framgår av beskrivningen av tjänsten och anvisningarna för den. Filöverföringstjänsterna, de interaktiva tjänsterna och de via olika distributionskanaler tillgängliga tjänsterna (filöverföring, internet-, wap-, telefontjänsten e.d.) kan till sitt innehåll avvika från varandra. Banken tillhandahåller tjänster på finska, svenska och engelska. De olika språkalternativen kan avvika från varandra. 1.4 Genom att använda de identifieringsuppgifter som avses i dessa villkor kan kunden via tjänsten ansluta andra tjänster som tillhandahålls av banken eller en tredje part. Banken kan ställa ytterligare krav som hänför sig till avtalet eller dylika handlingar för ibruktagande av tjänsten. 1.5 Banken reserverar en leveranstid för ibruktagandet av tjänsten och ändringar som meddelats banken. I samband med att avtalet om tjänsten ingås kommer banken och kunden överens om den tidpunkt då tjänsten ska tas i bruk.

3 Allmänna villkor för 3 (32) 2. Konton anslutna till tjänsterna 2.1 Banken fastställer kontotyperna samt funktioner och tjänster som anknyter till kontona som kan anslutas till Filöverföringstjänsten och/eller Interaktiva tjänster. Kunden meddelar banken de konton som tjänsterna ansluts till. Användningen av tjänsterna förutsätter att det anslutna kontot är i kraft på behörigt sätt och att det på kontot finns den täckning som behövs för användningen av tjänsten. 2.2 Kunden ansvarar för att var och en av dem som är anställda hos kunden eller agerar på kundens vägnar, t.ex. servicecentraler eller någon annan av kundens underleverantörer, och som för kundens räkning använder i dessa villkor avsedda tjänster, har rätt att använda till tjänsten anslutet konto och motta sådana uppgifter om kunden som finns i tjänsterna utan ingående av ett separat avtal om dispositionsrätt. 2.3 Om kunden använder tjänster som baserar sig på koncernkontoavtal eller något annat särskilt kontoavtal, är kunden skyldig att iaktta villkoren för dessa avtal och eventuella begränsningar i användningen av tjänsten. 3. Serviceavgifter 3.1 Kunden är skyldig att betala avgifter och provisioner för bankens tjänster enligt bankens vid var tid gällande prislista eller särskilt avtal med banken. Banken har rätt att debitera kundens konto med avgifterna och provisionerna. Om kunden använder tjänster som en tredje part tillhandahåller, förbinder sig kunden att betala de serviceavgifter som tjänsteleverantören har uppgett. 3.2 Kunden är skyldig att se till att det på konton anslutna till tjänsten finns tillräckliga medel för debitering av serviceavgifter. Banken informerar om uttagna serviceavgifter på kontoutdraget. Förhandsmeddelanden om serviceavgifterna sänds inte. 3.3 Banken förbehåller sig rätten att hindra användningen av tjänsten eller låta bli att utföra ett uppdrag som lämnats via tjänsten, om det inte finns tillräckliga medel på kontot. 4. Datakommunikationsförbindelser 4.1 Kunden kan använda tjänsterna med hjälp av de datakommunikationsförbindelser som han valt och som i övrigt lämpar sig för användningen av tjänsterna. Datakommunikationsförbindelserna för Filöverföringstjänster och Interaktiva tjänster kan avvika från varandra. 4.2 Kunden skaffar de datakommunikationsförbindelser som behövs för användningen av tjänsterna och ansvarar för funktionsdugligheten, kostnaderna och säkerheten i sina förbindelser. Banken ansvarar inte för sådana fel i datakommunikationsförbindelserna eller dataöverföringen som inte beror på banken. 4.3 Kunden är skyldig att följa bankens anvisningar och förfaringssätt gällande datakommunikationen och säkerställandet av denna, t.ex. anvisningarna för säkerhetsstandarden PATU eller protokollet Web Services. 4.4 Banken ansvarar för handläggning av uppgifterna i uppdrag eller material från och med att banken har mottagit och godkänt materialet i sitt datasystem. 5. Kundens utrustning och program 5.1 Kunden ansvarar för anskaffningen, kostnaderna, underhållet och funktionsdugligheten ifråga om den utrustning och de program som behövs för användningen av tjänsterna, om inte banken och kunden skriftligen avtalat annat. Villkoren för de program banken levererat finns nedan i de tjänstespecifika villkoren. 6. Dataskydd 6.1 Banken och kunden ansvarar vardera för vederbörligt dataskydd i sina datasystem och att systemen är skyddade mot otillåten användning. 6.2 Banken har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten om kundens utrustning, program eller datakommunikationsförbindelser äventyrar tjänstens säkerhet. Banken garanterar inte att bankens tjänster kan användas med kundens utrustning. 7. Identifiering av kunden, ansvar för användningen av identifieringsuppgifter 7.1 För att tjänsterna ska kunna användas krävs att kunden identifierar sig genom att använda de av banken sända skriftliga eller elektroniska kundspecifika identifieringsuppgifterna på det sätt som förutsätts i tjänsten. Banken är inte skyldig att på annat sätt identifiera kunden eller den som agerar på kundens vägnar. 7.2 Banken tillställer kunden de identifieringsuppgifter som behövs för användningen av tjänsten. Separata identifieringsuppgifter kan ges för varje tjänst. Identifieringsuppgifterna kan sändas till den adress som kunden har meddelat banken, om inte annat uttryckligen avtalas. Kunden ska omedelbart informera banken om adressändring. Identifieringsuppgifter som berättigar till användningen av Interaktiva tjänster adresseras till kundens kontaktperson, om en sådan har meddelats banken. Kunden ska informera banken om eventuella nya kontaktpersoner. Banken kan förnya identifieringsuppgifterna eller ändra deras tekniska funktionssätt genom att på förhand meddela kunden eller dennes kontaktperson. 7.3 Kunden godkänner att den som använder företags- och organisationskundernas identifieringsuppgifter alltid har rätt att disponera över konton anslutna till kundens tjänst och att ingå avtal och företa andra rättshandlingar som är bindande för kunden med banken och en tredje tjänsteleverantör genom att använda identifieringsuppgifterna. Banken har rätt att lämna ut sådana uppgifter till en extern tjänsteleverantör som är nödvändiga för att visa avtalets eller rättshandlingens giltighet. 7.4 Användningen av de kundspecifika identifieringsuppgifterna motsvarar kundens underskrift på uppdrag, viljeförklaringar, meddelanden eller andra handlingar som ges till banken eller en tredje part. Alla betalningar, uppdrag, ansökningar, avtal, förbindelser och andra viljeförklaringar och meddelanden (nedan kollektivt "uppdrag och andra viljeförklaringar"), som har utförts med hjälp av kundens identifieringsuppgifter binder kunden efter det att identifieringsuppgifterna har getts till banken på det sätt som förutsätts i tjänsten även om kunden, en anställd hos kunden eller en person som handlar på kundens vägnar de facto inte sänt uppdraget eller andra viljeförklaringar (t.ex. på grund av missbruk av identifieringsuppgifter). 7.5 Kunden är skyldig att förvara både skriftliga och elektroniska identifieringsuppgifter omsorgsfullt så att en utomstående inte får kännedom om dem. Kunden förbinder sig att förvara identifieringsuppgifterna för Interaktiva tjänster, dvs. användar-id och koderna, separat. Anvisningar för förvaring av identifieringsuppgifterna för Filöverföringstjänsten finns i bilagan till dessa villkor.

4 Allmänna villkor för 4 (32) Om identifieringsuppgifterna förkommer eller om kunden har skäl att misstänka att en utomstående har fått eller kan ha fått kännedom om dem är kunden skyldig att omedelbart informera banken om detta i syfte att förhindra obehörig användning av tjänsterna. Anmälan ska göras på bankens kontor under dess öppethållning eller genom att ringa bankens Kundtjänst när den är öppen. När Kundtjänsten inte är öppen kan anmälan göras till den spärrtjänst som banken hänvisar till. Information om Kundtjänstens (Help Desk) öppethållning och aktuell spärrtjänst finns på bankens webbplats (på inloggningssidan för Interaktiva tjänster). Kunden får ange identifieringsuppgifterna endast på bankes dator som identifierar användarna av banktjänsten. 7.6 Banken är skyldig att omedelbart efter mottagandet av meddelandet om förkomna identifieringsuppgifter vidta åtgärder för att döda identifieringsuppgifterna. 7.7 Kunden ansvarar gentemot banken eller tredje part för alla uppdrag och andra viljeförklaringar som gjorts med identiferingsuppgifterna samt för eventuella direkta och indirekta skador till följd därav till dess att banken underrättats om att identiferingsuppgifterna förkommit eller att en utomstående har fått kännedom om identifieringsuppgifterna och banken haft skälig tid att förhindra användningen av tjänsterna. Om kunden har förvarat identifieringsuppgifterna vårdslöst eller på annat sätt genom sitt handlande bidragit till att en utomstående har fått kännedom om identifieringsuppgifterna, ansvarar kunden för all skada som uppkommit genom missbruket av identifieringsuppgifterna. 7.8 Kunden ansvarar för att personer eller tjänsteförmedlare som är anställda av kunden eller agerar för kundens räkning och som använder eller förvarar identifieringsuppgifterna, känner till villkoren i detta avtal angående förvaring och användning av identifieringsuppgifterna, och instruktionerna om dataskydd på bankens webbplats och förbinder sig att följa dessa. 7.9 Kunden ska upprätthålla och förvara en förteckning över de personer som administrerar och använder kundens identifieringsuppgifter. Uppgifterna ska på bankens uppmaning lämnas till banken. 8. Representanter och underleverantörer 8.1 Om kunden använder elektroniska tjänster via en representant, en servicecentral som sköter hanteringen av kundens uppgifter eller någon annan part som verkar för kundens räkning (Tjänsteförmedlare), kan banken sända materialet för betalningsrörelsetjänsterna till Tjänsteförmedlaren. Banken kan också ta emot och utföra uppdrag, andra viljeförklaringar och serviceuppdrag som Tjänsteförmedlaren gett banken i kundens namn. 8.2 Kunden ansvarar för material som förmedlats och uppdrag som utförts av Tjänsteförmedlaren och andra viljeförklaringar såsom för egna. 8.3 Kunden är skyldig att se till att Tjänsteförmedlaren följer detta avtal och villkoren för tjänsterna. 9. Uppgifter som sänds till banken och verifiering av dessa 9.1 Kunden ansvarar för att de uppgifter som behövs för att utföra uppdragen och övriga viljeförklaringar är korrekta och i avtalad form när de ges till banken. Kunden ansvarar för all eventuell skada som kan uppstå om kunden gett banken eller annan tjänsteleverantör felaktiga eller bristfälliga uppgifter. 9.2 Banken utför uppdragen och övriga viljeförklaringar utgående från den information som kunden gett. Banken är inte skyldig att kontrollera de uppgifter kunden lämnar. 9.3 När kunden ger banken (eller annan tjänsteleverantör) ett uppdrag eller en annan viljeförklaring som gäller elektroniska betalningsrörelsetjänster eller andra elektroniska banktjänster via Filöverföringstjänsten eller Interaktiva tjänster, anses uppdragen eller viljeförklaringarna ha mottagits, när de på avtalat sätt är tillgängliga för banken eller annan tjänsteleverantör. Uppdragen eller viljeförklaringarna binder kunden efter att banken eller annan tjänsteleverantör har mottagit dem. För annullering av uppdrag eller viljeförklaringar efter mottagningstidpunkten krävs bankens eller tjänsteleverantörens uttryckliga samtycke. Banken informerar om mottagande av material, uppdrag eller annan viljeförklaring antingen i tjänsten eller med ett separat meddelande. Om inte annat avtalas gäller bankens eller annan tjänsteleverantörs skyldighet att handlägga uppdrag eller andra viljeförklaringar från att tjänsteleverantören i fråga har mottagit dem. Banken förbehåller sig rätten att avvisa uppdrag eller andra viljeförklaringar om de inte uppfyller de krav som ställts på dem. Banken underrättar kunden om avvisningen med ett meddelande i tjänsten eller elektroniskt på annat sätt eller skriftligen. 9.4 Banken kan av säkerhetsskäl be om tilläggsbekräftelse av ett betalningsuppdrag som kunden gett via Interaktiva tjänster. Tilläggsbekräftelsen är en del av betalningsuppdraget och banken anses ha mottagit betalningsuppdraget först då banken mottagit kundens tilläggsbekräftelse enligt bankens anvisningar. Om tilläggsbekräftelse krävs för betalningsuppdraget underrättas kunden om detta vid bekräftelsen av betalningsuppdraget. Tilläggsbekräftelsen ska ges till banken genom att ringa det nummer banken angett eller, om så särskilt avtalats, skickas tilläggsbekräftelsen per textmeddelande senast följande bankdag efter att kunden ombetts ge tilläggsbekräftelsen. Banken ger närmare information om tilläggsbekräftelsen i samband med den betalning som kräver tilläggsbekräftelse och i anvisningarna för Interaktiva tjänster. Om banken får tilläggsbekräftelsen för en betalning som förfaller först efter förfallodagen utförs betalningsuppdraget efter att tilläggsbekräftelsen anlänt. 9.5 Innehållet i de uppdrag och övriga viljeförklaringar, uppgifter och material som banken mottagit samt sändnings- och mottagningstider verifieras via bankens datasystem och i de utskrifter som fås via dem och/eller telefonsamtal som banken bandat. Banken och annan tjänsteleverantör har rätt att banda telefonsamtal med kunderna i syfte att verifiera viljeförklaringar och utveckla tjänsterna. 10. Förvaring av transaktionsuppgifter och betalningsmaterial 10.1 Banken registrerar uppgifterna om kundens uppdrag och andra viljeförklaringar i sitt datasystem, såvida inte banken särskilt meddelar annat.

5 Allmänna villkor för 5 (32) 10.2 I Filöverföringstjänsterna ställer banken särskilt avtalat material som grundar sig på användningen av tjänsterna, t.ex. kontoutdrag och material och transaktionsuppgifter gällande utförda uppdrag, till kundens förfogande och för avhämtning i bankens datasystem. Banken meddelar kunden i tjänstebeskrivningarna, bruksanvisningarna eller som meddelanden i tjänsterna den tid som materialet med transaktionsuppgifterna står till kundens förfogande (förvaringstiden) i bankens datasystem Uppgifterna om uppdrag som getts i de Internaktiva tjänsterna meddelas kunden antingen i anslutning till tjänsten eller separat i kontoutdrag eller annat material Kunden ska omedelbart informera banken om eventuella felaktigheter i bankens material eller i transaktionsuppgifterna. Felaktigheterna bör meddelas före utgången av förvaringstiden Banken är inte skyldig att leverera material eller transaktionsuppgifter till kunden i elektronisk form efter att den förvaringstid som banken angett gått ut. 11. Användningstider för tjänsterna 11.1 Banken underrättar kunden separat för varje elektronisk tjänst om när tjänsten står till kundens förfogande. Banken garanterar dock inte att tjänsterna står till kundens förfogande utan avbrott. Banken meddelar också kunden de tidpunkter när uppdrag och annat material senast ska levereras till bankens datasystem eller när materialet kan avhämtas från banken. Om inget annat har meddelats, följs de tider som anges i tjänstebeskrivningarna eller i bruksanvisningarna Banken har rätt att ändra ovan nämnda tider genom att på förhand informera kunderna om ändringarna. Informationen kan ges i ett meddelande i det elektroniska material som ställs till kundens förfogande Banken kan tillfälligt avbryta tillhandahållandet av tjänsten på grund av underhåll, uppdateringar, ändringar, störningar eller andra liknande orsaker. Banken informerar kunden på förhand om längre avbrott som banken har kännedom om. Banken kan av grundad anledning begränsa användningstiden för tjänsten genom att informera kunden om det i tjänsten. 12. Bankens rätt att anlita underleverantör 12.1 Banken kan anlita en underleverantör för att utföra uppdragen i anslutning till tjänsterna. Banken ansvarar för de åtgärder underleverantören vidtar. 13. Överföring av avtal 13.1 Kunden får inte på tredje part överföra avtal om de tjänster som avses i dessa villkor utan bankens skriftliga samtycke Banken kan överföra avtalet på en annan tjänsteleverantör inom Nordeakoncernen på så sätt att cessionarien åtar sig att ansvara för alla avtalsenliga förpliktelser. 14. Ändringar av innehållet i tjänsten 14.1 Banken kan ändra funktionen eller innehållet i den elektroniska tjänsten eller i det program som levererats till kunden genom att på förhand informera kunden om ändringen. Kunden kan informeras om ändringar i tjänstebeskrivningarna av tjänsterna, skriftligen, via ett elektroniskt meddelande i det material som tillhandahålls kunden eller genom att banken levererar en ny programversion till kunden Ändringarna av innehållet i den elektroniska tjänsten träder i kraft vid den tidpunkt banken meddelar. 15. Ändring av avtalsvillkor och priser 15.1 Banken har rätt att ändra avtalsvillkoren och prislistan för de elektroniska tjänsterna Banken informerar kunden skriftligen eller elektroniskt om en sådan ändring i avtalsvillkoren som väsentligt ökar kundens skyldigheter eller inskränker hans rättigheter och som inte beror på lagändring, myndighetsföreskrift eller på ändringar i bankernas betalningsförmedlingssystem. Banken kan dock alltid informera kunden om ändringar i villkoren för Interaktiva tjänster elektroniskt via ett meddelande i tjänsten Banken informerar om ändringar av tjänsternas priser i prislistan Om kunden inte säger upp avtalet enligt det uppsägningsförfarande som anges i punkt 19, träder de ändrade villkoren och priserna i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar. Banken ska dock informera om ändringarna minst 30 kalenderdagar innan de träder i kraft Banken kan informera kunden om andra ändringar i villkoren med ett meddelande i tjänsten eller elektroniskt på annat sätt. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar. 16. Bankens meddelanden 16.1 Bankens skriftliga meddelanden anses ha nått kunden senast på den sjunde kalenderdagen efter att meddelandet sändes, om brevet har sänts till den adress som kunden meddelat banken eller kundens adress i handelsregistret Om ett meddelande från banken ges i den Interaktiva tjänsten eller i material som ställs till kundens förfogande anses meddelandet ha nått kunden senast på den tredje dagen efter att meddelandet har ställts till kundens förfogande i tjänsten eller bankens datasystem. 17. Kundens anmärkningar 17.1 Eventuella anmärkningar på tjänsten, uppdrag eller andra viljeförklaringar eller anspråk på banken eller annan tjänsteleverantör ska göras skriftligen eller via kundposten i Interaktiva tjänster utan dröjsmål och inom 60 kalenderdagar efter transaktionsdagen. Villkoren för enskilda tjänster kan innehålla tidsfrister som avviker från ovan nämnda tidsfrister. Då tillämpas den tidsfrist som anges i villkoren för den enskilda tjänsten. 18. Upphovsrätt och varumärken 18.1 De upphovsrätter och varumärken som hänför sig till tjänsterna ägs av banken, annan tjänsteleverantör eller tredje part. Alla rättigheter till upphovsrätter och varumärken förbehålls Kund som använder tjänsten förbinder sig att vare sig elektroniskt eller i andra kommunikationskanaler utge, duplicera eller vidaredistribuera informationen i tjänsterna utan upphovsrättsägarens skriftliga samtycke, såvida inte annat avtalas i de tjänstespecifika villkoren. 19. Avtalets giltighetstid, uppsägning och hävning 19.1 Avtalen om tjänsterna gäller tills vidare, om inte annat särskilt avtalats.

6 Allmänna villkor för 6 (32) 19.2 Avtalspart kan skriftligen säga upp avtalet att upphöra en månad efter uppsägningsdagen. Avtalet för en tjänst i den Interaktiva tjänsten kan dock sägas upp med omedelbar verkan Den ena avtalsparten kan skriftligen häva avtalet med omedelbar verkan om den andra avtalsparten väsentligt brutit mot villkoren för avtalet eller mot avtalsvillkoren för en enskild tjänst, eller när det konto som är anslutet till tjänsten avslutas Banken kan anse att avtalet har upphört, om kunden inte har använt tjänsten inom ett år från den dag avtalet trädde i kraft eller om det förflutit minst ett år från den dag då tjänsten senast användes Innan avtalet sägs upp eller hävs har banken rätt att slutföra de uppdrag och viljeförklaringar som getts till banken, såvida de inte annulleras separat i enlighet med villkoren för varje enskild tjänst. Banken är dock inte skyldig att göra detta Banken har rätt att vid uppsägning låta bli att återbetala en avgift eller provision som på förhand debiterats för en tjänst, även om avgiften eller provisionen gäller för tiden efter att uppsägningen trätt i kraft. 20. Bankens rätt att hindra användning av identifieringsuppgifter eller sluta tillhandahålla tjänsten 20.1 Banken har rätt att hindra användningen av identifieringsuppgifter av säkerhetsskäl, om identifieringsuppgifterna är uppenbart felaktiga om det finns orsak att misstänka att identifieringsuppgifterna används obehörigt eller bedrägligt om kunden använder identifieringsuppgifterna på ett sätt som strider väsentligt mot dessa villkor eller om identifieringsuppgifterna ger rätt att nyttja krediten och risken för att kontoinnehavaren inte förmår uppfylla sina betalningsförpliktelser märkbart ökat. Banken meddelar kunden om förhindrande av användningen av identifieringsuppgifterna och orsaken därtill skriftligen, elektroniskt eller på annat avtalat sätt, på förhand eller omedelbart efter förhindrandet av användningen av identifieringsuppgifterna, om detta är motiverat för att förhindra eller begränsa skada. Meddelande ges inte om det anses äventyra tillförlitligheten eller säkerheten i de elektroniska tjänsterna eller om lämnande av sådant meddelande är förbjudet i lag Banken har rätt att förhindra användningen av tjänsten eller avbryta utförandet av kundens uppdrag eller andra viljeförklaringar, om ansökan om att försätta kunden i likvidation, konkurs eller företagssanering inlämnas, om kunden avbryter sina betalningar eller de medel som finns på kundens konto beläggs med kvarstad, utmätning eller någon annan motsvarande exekutiv åtgärd Banken har dessutom rätt att avbryta utförandet av uppdragen eller andra viljeförklaringar om banken har grundad anledning att misstänka att tjänsten används i strid med lag eller avtalsvillkor eller om användningen av tjänsterna äventyrar datasäkerheten eller utförandet av bankens, tjänsteleverantörens eller deras kunders ärenden, eller kränker dessas eller tredje parts rättigheter. 21. Force majeure 21.1 Banken svarar inte för skada som förorsakas av oöverstigligt hinder eller av att bankens verksamhet oskäligt försvåras av motsvarande orsaker. Ett sådant ansvarsbefriande hinder kan t.ex. vara: åtgärd av myndighet, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, en av banken oberoende störning i postgången, den automatiska databehandlingen, dataöverföringen, annan telekommunikation eller eldistributionen, avbrott eller försening i bankens verksamhet på grund av eldsvåda eller annan olycka, eller arbetskonflikt såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om den inte berör banken Ett oöverstigligt hinder eller annan ovan nämnd omständighet ger banken rätt att tills vidare avbryta tillhandahållandet av tjänsterna och utförandet av uppdrag. 22. Begränsningar av bankens skadeståndsansvar 22.1 Banken ansvarar inte för medelbar eller indirekt skada som förorsakas av eventuella störningar, avbrott eller fel i tjänsten, såsom inkomstbortfall, utebliven avkastning, störningar förorsakade av andra avtalsförhållanden eller annan svårförutsägbar skada Banken ansvarar inte för andra tjänsteleverantörers verksamhet eller deras tjänster eller produkter eller för tillgången till dem Kunden ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om kunden försummar detta ansvarar han själv för skadan till denna del. Skadestånd som ska betalas till kunden på grund av förfarande som strider mot lag eller avtal kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av orsaken till förseelsen, kundens eventuella medverkan till skadan, avgiften för tjänsten, bankens möjligheter att förutse och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter De tjänstespecifika villkoren, såsom villkoren för betalningsrörelsetjänsterna, kan innehålla särskilda begränsningar av ersättningsansvaret Avtalsparten har inte rätt till någon form av ersättning till följd av att detta avtal upphör eller inte förnyas eller på grund av att en tjänst som omfattas av avtalet avslutas. 23. Tillämplig lag och behörig domstol 23.1 På avtalen för de tjänster som avses i dessa villkor tillämpas finsk lag, om inte något annat nämns särskilt ifråga om en enskild tjänst Tvister som eventuellt uppstår till följd av avtalet eller användningen av de tjänster som grundar sig på avtalet behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Om kundens hemort inte är i Finland, har banken dock rätt att få saken prövad av domstol i kundens hemstat. TJÄNSTESPECIFIKA VILLKOR ELEKTRONISKA BETALNINGAR På e-fakturabetalningstjänst, tjänsten Elektroniska valutabetalningar, tjänsten Löner och pensioner och tjänsten Företagets betalningar tillämpas förutom vid var tid gällande tjänstebeskrivningar och gemensamma villkor för följande villkor.

7 Allmänna villkor för 7 (32) 1. Betalningstyper Banken kan specificera vilka typer av betalningar som kan utföras via bankens betalningsförmedlingstjänster och fastställa ett minimioch maximibelopp för betalningsuppdragen eller för material innehållande flera uppdrag. Om en viss typ av betalningar t.ex. på grund av myndigheters föreskrifter eller annan liknande orsak inte kan förmedlas elektroniskt, meddelar banken kunden därom. Kunden kan informeras via ett meddelande i det material som tillhandahålls kunden eller via anvisningar eller meddelanden i tjänsten. 2. Täckning Kunden är skyldig att tillse att det på kundens konto finns tillräcklig täckning för utförandet av betalningen vid debiteringstidpunkten för betalningsuppdraget. Täckning ska finnas för utförande av alla betalningar i det betalningsuppdragsmaterial som kunden sänt. Om betalningens förfallodag är senare än den dag då betalningsuppdraget ges ska medlen finnas på kontot vid förfallodagens början, och i tjänsten Löner och pensioner vid början av den bankdag som föregår betalningsdagen. Om det vid debiteringstidpunkten inte finns tillräcklig täckning på kontot eller om betalningsuppgifterna eller materialet som tillställts banken är så bristfälliga att kundens material inte kan handläggas, har banken rätt att avstå från att handlägga en enskild betalning eller hela betalningsuppdragsmaterialet i Filöverföringstjänsterna. Banken underrättar kunden om icke utfört betalningsuppdrag eller betalningsuppdragsmaterial via ett meddelande som ingår i tjänsten, såvida lämnande av denna uppgift inte förbjuds i lag. 3. Notering av valutakurs Kunden ansvarar för att betalningen grundar sig på en godtagbar valutaåtgärd. Kunden ansvarar också för att skaffa de tillstånd som eventuellt behövs för betalningarna och för anmälningar. Banken ansvarar inte för att betalningen inte kan utföras på grund av att ingen valutakurs noteras eller av annan liknande orsak. 4. Övriga villkor vid förmedling av betalningar Vid betalningsförmedling följs också Nordeas allmänna villkor för betalningsförmedling till den del villkoren gäller elektroniska tjänster och inte står i strid med de gemensamma villkoren för tjänsterna och dessa tjänstespecifika villkor. DIREKTDEBITERING Utöver de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag tillämpas följande villkor på direktdebiteringstjänsten. Dessa villkor tillämpas inte på direktdebiteringstjänsten i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA direktdebitering). 1. Direktdebiteringstjänst Med direktdebiteringstjänst avses ett förfarande där fakturautställarens bank sköter debiteringen av en kunds (nedan fakturautställaren) fordringar från en kunds (nedan betalaren) konto då kunden gett en direktdebiteringsfullmakt eller förmedlingen av debiteringsuppgifter till en annan bank som betalaren använder. Direktdebiteringstjänsten följer den vid var tid gällande tjänstebeskrivningen för direktdebitering (Instruktioner för fakturautställaren) som gjorts upp av Finansbranschens Centralförbund och som publiceras på dess webbplats. Tjänstebeskrivningen för direktdebitering (Instruktioner för fakturautställaren) kan ändras genom beslut av Finansbranschens Centralförbund. Ändringarna träder i kraft tidigast sex (6) månader efter det att fakturautställaren har informerats om dem. Fakturautställarens bank kan ge fakturautställaren instruktioner om direktdebiteringstjänsten som kompletterar tjänstebeskrivningen för direktdebitering (Instruktioner för fakturautställaren). 2. Förmedling av information om avtalet till andra banker Fakturautställarens bank har rätt att informera andra banker om att ett avtal om direktdebiteringstjänst har ingåtts med fakturautställaren eller om att avtalet upphört. 3. Fakturautställarens skyldigheter Fakturautställaren är skyldig att sända debiteringsuppgifterna till fakturautställarens bank senast fyra (4) bankdagar före förfallodagen om inte annat avtalats. Fakturautställaren ansvarar för att debiteringsuppgifterna är riktiga samt för att fordran på betalaren är ostridig och giltig. Skulle fakturautställaren upphöra att använda direktdebiteringstjänsten är fakturautställaren skyldig att informera betalaren om detta. 4. Debitering av betalarens konto med betalningen Debiteringen av betalarens konto utförs enligt de allmänna villkoren för direktdebiteringsfullmakter. Betalarens bank debiterar betalarens konto med betalningsbeloppet på förfallodagen, om inte betalaren återkallat eller ändrat debiteringen före förfallodagen. Om betalningens förfallodag inte är en bankdag, anses följande bankdag vara förfallodag. Fakturautställaren samtycker till att betalaren kan ändra debiteringen eller återkalla den innan betalarens bank har utfört debiteringen från betalarens konto. Om betalaren har ett kontoförhållande i en annan bank än fakturautställaren, förmedlar fakturautställarens bank begäran om debitering till betalarens bank, tar emot de medel som debiterats av betalaren och överför dem till fakturautställarens konto. Om det vid debiteringstidpunkten inte finns tillräckliga medel för betalningen på betalarens konto eller om det på grund av annan orsak inte är möjligt att debitera betalningen, meddelar fakturautställarens bank fakturautställaren på det sätt som anges i tjänstebeskrivningen för direktdebitering (Instruktioner för fakturautställaren) att debiteringen inte har kunnat utföras. Om det på förfallodagen inte finns tillräckliga medel för betalning av fakturan på betalarens konto, har betalarens bank rätt att debitera betalningen inom högst tre (3) bankdagar räknat från den förfallodag som anges i uppdraget. Uppdragets startdag är då inte den förfallodag som fakturautställaren uppgett utan den bankdag då det finns tillräckligt med medel på kontot för debitering av betalningen, men dock senast den tredje bankdagen efter förfallodagen. Fakturautställaren har rätt att förbjuda betalarens bank att debitera betalningar efter förfallodagen. Fakturautställaren ska på förhand underrätta betalaren om förbudet. 5. Kreditering av fakturautställarens konto Då betalaren och fakturautställaren inte har konto i samma bank eller bankgrupp, krediteras fakturautställarens konto genast med beloppet av den utförda direktdebiteringen, efter att medlen har betalats in på kontot i fakturautställarens bank och fakturautställarens bank fått nödvändiga uppgifter för att betala penningbeloppet.

8 Allmänna villkor för 8 (32) Då betalaren och fakturautställaren har konto i Nordea Bank Finland Abp, betalas krediteringarna efter utförd direktdebitering till fakturautställarens konto i Nordea Bank Finland Abp senast följande bankdag efter debiteringsdagen. 6. Förhandsmeddelanden Fakturautställaren ska avisera betalaren om de betalningar som debiteras senast åtta (8) dagar före förfallodagen, om inte fakturautställaren och betalaren särskilt har kommit överens om något annat. 7. Återbetalning Förutsättningarna för återbetalning beskrivs i tjänstebeskrivningen för direktdebitering (Instruktioner för fakturautställaren). Om rätt till och förutsättning för återbetalning föreskrivs i betaltjänstlagen. Fakturautställarens bank har rätt att debitera fakturautställarens konto med beloppet för den återbetalning fakturautställarens bank erlagt till betalaren or betalarens bank samt med eventuella räntor och kostnader i anslutning till återbetalningen. Om det inte finns tillräckliga medel på fakturautställarens konto har fakturautställarens bank rätt att bokföra beloppet för den återbetalning som fakturautställarens bank ska betala, inklusive eventuella räntor och kostnader, som en bankens fordran som förfaller till betalning genast. Även efter att detta avtal har upphört att gälla ansvarar fakturautställaren för återbetalningarna till den del de hänför sig till direktdebiteringar som utförts på basis av detta avtal. Fakturautställarens bank har rätt att av fakturautställaren kräva tillräcklig säkerhet för att täcka återbetalningarna under detta avtals giltighetstid. Den säkerhet fakturautställaren ställer är dessutom i kraft i tio (10) veckor efter att detta avtal upphört att gälla om inte annat avtalats. Fakturautställarens bank och fakturautställaren avtalar separat om säkerheterna. 8. Avslutande av direktdebiteringstjänsten och ersättande med en annan tjänst Fakturautställarens bank har rätt att avsluta direktdebiteringstjänsten och att ersätta den med en motsvarande tjänst. Fakturautställarens bank meddelar om ändringen på det sätt som avtalas i punkt 15 i de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag. 9. Ansvar för fel i direktdebiteringsuppgifterna Fakturautställaren ansvarar ensam gentemot betalaren, betalarens bank och fakturautställarens bank för eventuella skador som uppkommer på grund av att den fordran som fakturautställaren har sänt till fakturautställarens bank för debitering inte är ostridig eller uppgifterna på annat sätt är bristfälliga eller felaktiga. Fakturautställaren är då skyldig att ersätta fakturautställarens bank och betalarens bank för alla skador och kostnader som felet, samt korrigeringen och utredningen av felet medför. Fakturautställaren ersätter fakturautställarens bank och betalarens bank också för sådan ersättning eller gottgörelse som fakturautställarens bank eller betalarens bank är skyldig att erlägga till betalaren på grund av fakturautställarens fel. 10. Följder av bankens force majeure Om fakturautställarens eller betalarens bank drabbas av ett oöverstigligt hinder som förhindrar utförandet av direktdebiteringen, är inte heller betalaren ansvarig gentemot fakturautställaren för den skada som förorsakas till följd av oöverstigliga hinder i fakturautställarens eller betalarens bank, t.ex. dröjsmålsränta. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETAL TERMINALTJÄNSTEN Utöver de allmänna villkoren för iakttas följande villkor för betalterminaltjänsten: 1. Betalterminaltjänst Med betalterminaltjänst avses ett förfarande där kunden tar emot kortbetalningar på en betalterminal och sänder dem som elektroniska betalningstransaktioner till banken. Med hjälp av betalterminaltjänsten kan kunden, om han så önskar och efter att ha avtalat om detta med banken, erbjuda sina egna kunder också en kontantuttagstjänst som fungerar med de kort på vilka kontantuttag är tillåtna. 1.1 Apparatur Betalterminalen ska vara kontrollerad av part som Finansbranschens Centralförbund har godkänt. EMV-betalterminalen ska vara EMV-certifierad av part som Finansbranschens Centralförbund har godkänt. Certifieringen ska gälla alla kort som hanteras i EMV-betalterminalen. Betalterminalen bör ha en läsare av magnetremsan för hantering av betalkort, och EMVbetalterminalerna bör dessutom ha en läsare för EMV-chip. Kunden bör ha en stämpelmaskin som reservsystem för kort som kan användas via stämpelmaskin. 2. Korttransaktioner En korttransaktion består av inköp med godkänt kort, av ett kontantuttag samt av annullering av inköp och uttag som banken handlägger eller förmedlar till respektive bank eller kortbolag i enlighet med avtalet mellan kortbolaget och banken. På förmedling och gottskrivning av transaktioner tillämpas det avtal som kortbolaget och kunden ingått. Korttransaktionerna bör varje försäljningsdag sändas till banken. Korttransaktionerna ska auktoriseras enligt de instruktioner resp. kortbolag gett. När en korttransaktion auktoriseras, reserveras täckning på betalarens konto och varningsuppgifterna kontrolleras. Auktoriseringen kan ske automatiskt eller per telefon. Auktorisering kan inte ske via telefon för sådana kort där avtalet med kortbolaget alltid förutsätter automatisk auktorisering för godkännande. Kunden ska avtala med banken, teleoperatören eller därmed jämförbar part om att ta i bruk ett slutet auktoriseringsnät. Kunden ska avtala med banken om att använda ett öppet auktoriseringsnät. Banken bör då bevilja nödvändigt certifikat. Banken bildar ett returmaterial av de transaktioner banken mottagit att hämtas av kunden, dvs. betalningsmottagaren. Med hjälp av detta material avstämmer kunden det material han sände. 3. Kort som godkänns I betalterminaltjänsten godkänns endast sådana allmänt accepterade kort i Finlands betalterminalsystem som kunden avtalat om med banken eller ett kortbolag. 4. Varningsfiler I varningsfilen finns uppgifter om de kort för vilka förbud till användning har uppdaterats. Banken tillhandahåller dagligen elektroniska varningsfiler för sina kunder med varningsuppgifter om kort.

9 Allmänna villkor för 9 (32) 5. Nyckel- och parametermaterial Banken ställer det nyckel- och parametermaterial som användningen av EMV-betalterminal förutsätter till förfogande för sina kunder. Materialet finns beskrivet i funktionsbeskrivningen för betalterminalsystemet. I den returinformation som kunden hämtar från banken över sitt betalterminalmaterial finns de senaste versionsnumren av nyckel- och parametermaterialen. Skulle versionsnumret för något material avvika från versionsnumret i EMV-betalterminalen bör betalterminalen hämta den senaste versionen från banken för materialet i fråga. 6. Kundens ansvar och skyldigheter Utöver avtalet om betalterminaltjänsten är kunden skyldig att följa vid var tid gällande funktionsbeskrivning över bankernas betalterminalsystem samt de villkor och instruktioner som banken eller kortbolaget vid var tid har utgett. Den funktionsbeskrivning som gäller för bankernas betalterminalsystem vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet ges till kunden då avtalet undertecknas. Kunden svarar för den skada han förorsakat banken och betalaren om han inte har följt villkoren och instruktionerna och kunden ansvarar också för ersättning av eventuella kostnader. Kunden ska kontrollera med leverantören av betalterminalsystemet att systemet följer den gällande beskrivningen av bankernas betalterminalsystem. EMV-betalterminalen ska vara EMVcertifierad. Kunden ansvarar för att den använda EMVbetalterminalen är certifierad för alla kort som hanteras i den. Kunden är skyldig att dagligen hämta de varningsfiler som gäller kort. Kunden ska hämta varningsfilen innan försäljningsdagen inleds, men senast inom 24 timmar efter att banken har ställt den till kundens förfogande. Betalterminalen ska alltid oberoende av betalningens storlek kontrollera att kortnumret inte finns i den varningsfil som sålunda hämtas. Veckoslut eller helgdag förlänger inte hämtningstiden. Om kunden på grund av att affären varit stängd eller på grund av motsvarande orsak inte har uppdaterat varningsfilen i betalterminalen, måste han, innan betalterminalen tas i bruk, antingen hämta en fullständig varningsfil eller uppdatera varningsfilen med uppgifterna från alla de dagar affären varit stängd. Kunden är skyldig att se till att betalterminalen hämtar nyckeloch parametermaterialet från banken efter att banken har ställt det ändrade materialet till kundens förfogande. I övrigt bör materialet hämtas minst en gång per månad. Korttransaktionsmaterialet Kunden svarar för riktigheten och äktheten av det material som sänds till banken. Kunden skall reservera täckning för och auktorisera transaktionen enligt bankens eller respektive kortbolags vid var tid gällande instruktioner. Kunden skall tillställa banken individualiseringsuppgifterna om täckningsreserveringen tillsammans med det övriga materialet på det sätt som avtalats med banken. Kunden svarar för alla skador som eventuellt åsamkas betalaren eller banken till följd av ogrundad täckningsreservering eller fel eller brister i det täckningsreserveringsmaterial som kunden har tillställt banken. Kunden är skyldig att från banken hämta returinformationen över de transaktioner banken har tagit emot och handlagt samt att avstämma de transaktioner kunden sände mot uppgifterna i returinformationen. Förvaring av betalterminalmaterial Kunden är skyldig att för bankens räkning förvara betalterminaltransaktionerna elektroniskt, för att kunna sända transaktionerna på nytt, till dess kunden konstaterat att hans konto har krediterats med transaktionerna. Om transaktionerna inte kan sändas på nytt på elektronisk väg, är kunden skyldig att erlägga de extra kostnader som förorsakats banken av behandlingen och debiteringen av betalterminaltransaktionerna. Om kunden sänder betalterminaltransaktionerna till banken senare än den utsatta tid som står i de gällande villkoren eller instruktionerna eller om det förekommer fel i materialet, ska kunden ta kontakt med banken innan han sänder betalterminaltransaktionerna och komma överens om nödvändiga åtgärder samt om ersättning av bankens kostnader. Kunden är skyldig att för utredning förvara de av betalarna undertecknade eller på annat sätt godkända verifikaten gällande betalning under den tid från inköpstransaktionen som bestäms i avtalet med kortbolaget. I bokföringslagen stadgas om förvaringen av verifikat för bokföringsändamål. Uppgifterna över transaktioner som skett med EMV-betalterminal kan förvaras elektroniskt. Kunden är skyldig att på begäran sända ett betalterminalverifikat eller en utskrift av en EMV-transaktion till banken eller till kortbolaget avgiftsfritt inom 14 dygn. Användning av präglingsmaskin som reservsystem Kunden är skyldig att skaffa en präglingsmaskin för att kunna behandla kortbetalningar vid eventuella störningar i betalterminalsystemet. Präglingsmaskinen används som reservsystem endast vid transaktioner med kort som enligt bankens eller kortbolagets instruktioner kan användas via präglingsmaskin. Vid störningar kan kunden ta emot kortbetalningar genom att använda präglingsmaskinen och respektive kortbolags blankett för kortbetalningar. Vid störningar ska kunden hämta de skriftliga varningslistor som gäller kort som banken eller respektive kortbolag ställer till kundens förfogande. Kunden får inte ge information till utomstående om de kort som finns på varningslistan. Kunden är skyldig att på ett tillförlitligt sätt förstöra varningslistor som tas ur bruk. Präglingsmaskinen kan inte användas för kontantuttagstransaktioner, inte heller för betalkortsbetalningar som kräver automatisk auktorisering. 7. Begränsningar ställda av banken Banken har rätt att avbryta erbjudandet av den tjänst detta avtal omfattar i det fall att banken har anledning att misstänka att betalterminaltjänsten eller betalterminalsystemet missbrukas eller att villkoren eller instruktionerna inte följs. Banken kan sätta en nedre och/eller övre betalningsgräns för de kort som den beviljat. Banken har rätt att begränsa användningen av ett av banken beviljat kort som betalningsmedel. Banken meddelar om begränsningarna till handelsorganisationerna och enligt bankens gottfinnande på bankens webbplats. 8. Bankens ansvar och skyldigheter Banken är skyldig att ta emot och handlägga de korttransaktioner kunden har sänt samt att förmedla de transaktioner vidare till övriga banker och kortbolag som skett med deras kort.

10 Allmänna villkor för 10 (32) Om inget annat avtalats gottskriver banken kunden de korttransaktioner som sänts på bankdagar eller materialet gällande dem senast följande bankdag eller förmedlar dem till andra banker och kortbolag. Banken är skyldig att tillhandahålla de elektroniska varningsfiler för sina kunder som banken får från andra banker och från kortbolag samt nyckel- och parametermaterialet i anslutning till korten. Banken är skyldig att bilda och tillhandahålla för sina kunder returmaterialet för de korttransaktioner som kunderna sänder till banken. Banken svarar inte för gottskrivning till kunden av betalning med andra betal- och kreditkort än vad som separat avtalats med kunden. Detta avtal innehåller alla uppgifter i anslutning till banken, detta avtal och tjänster enligt detta avtal. Banken är inte skyldig att lämna Kunden andra uppgifter om banken, detta avtal eller tjänster enligt detta avtal innan avtalsförhållandet börjar eller under dess giltighet. Om betalarens bank (banken själv eller en annan bank) har en lagstadgad skyldighet att på betalarens konto återbetala ett korttransaktionsbelopp som banken gottskrivit kunden, har banken rätt att vägra gottskriva kundens konto eller återbetala en redan gjord kontogottskrivning som motpost (reklamation). Det behövs inget separat samtycke av kunden för bankens vägran att gottskriva kontot eller redovisa en motpost. 9. Sekretesskyldighet och datasäkerhet Kunden och den som utför åtgärder för kundens räkning, ska konfidentiellt behandla betalterminalsystemets funktionsbeskrivning, lösenorden och annan information som behövs för användningen av tjänsten och som banken tillställt. Uppgifter om ovannämnda ärenden som gäller bankens affärshemligheter och banksekretessen får inte utan bankens skriftliga tillstånd ges till utomstående vare sig under avtalets giltighetstid eller därefter. Kunden är skyldig att förvara betalterminalens identifieringsuppgifter konfidentiellt och på ett sådant sätt att en utomstående inte får tillgång till dem. Kunden är skyldig att förvara de undertecknade betalterminalverifikaten och de elektroniska registreringarna på ett säkert och låst ställe och att förstöra dem efter det förvaringstiden gått ut på ett sådant sätt att de inte kan råka i händerna på utomstående. Kunden skall på begäran kunna visa upp verifikatet för en individualiserad betalning för banken eller kortbolaget. Kunden ansvarar för all sådan skada som förorsakats av att kunden förvarat betalterminalverifikaten eller kortmaterialet vårdslöst och att någon därigenom förorsakat banken eller betalaren skada genom att missbruka de uppgifter som finns på betalterminalsverifikaten. Verifikaten från en präglingsmaskin som använts som reservsystem, bör förvaras på ovannämnda sätt innan de sänds till banken eller kortbolaget. Vid användning av präglingsmaskin är kunden skyldig att tryggt förvara de av betalarna undertecknade betalningsblanketterna på ett säkert och låst ställe till dess att blanketterna ges till banken, så att de inte råkar i händerna på en utomstående. Kunden ansvarar gentemot banken för alla sådana skador som förorsakats av att kunden förvarat de undertecknade betalningsblanketterna vårdslöst och att någon därigenom förorsakat banken eller betalaren skada genom att missbruka de uppgifter som finns på betalningsblanketten. Varje part ansvarar för säkerheten i den egna datasystemmiljön. Via systemet får man endast förmedla systeminnehavarens egna betalkortsmaterial. Betalterminalsystemet eller -apparaten finns i öppen miljö. Systemet fysiska och tekniska säkerhet bör skötas så att ingen utomstående part kan använda systemet och inte heller ändra systemets datainnehåll. Kunden svarar för att de nycklar, protokoll och betalterminalmaterial som används via systemet förvaras omsorgsfullt och säkert så att ingen utomstående kan ta del av uppgifterna. Kunden svarar för att systemet är tekniskt garderat mot externa hot och att där finns uppdaterat skydd mot skadeprogram. Kunden är skyldig att se till att systemets dataöverföring sker tryggt. Förbindelsen bör vara skyddad och krypterad med tillräcklig teknik i offentliga nät och vid trådlös dataöverföring. De nycklar som används vid kryptering ska tidvis bytas ut. Grundskyddet för wlan-, wap- och gprs-systemen är inte tillräckligt i och för sig. Kunden ansvarar för att förbindelsen till samlings- och routingtjänsterna för tredje part som eventuellt använder systemet är krypterad och skyddad. Kunden ansvarar för säkerheten i det material han förmedlar via tredje part. VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV BANKKORT I BETALTERMINALTJÄNSTEN Utöver de allmänna villkoren för och de allmänna villkoren för betalterminaltjänsten iakttas följande villkor för användningen av bankkort: 1. Betalterminaltjänst och kort som godkänns Detta avtal täcker användningen av samtliga inhemska bankers bankkort i betalterminaler. 2. Bankkortstransaktioner En bankkortstransaktion består av ett inköp med bankkort, av ett kontantuttag eller av en transaktion för annullering av dessa, vilken banken behandlar och själv debiterar eller sänder till betalarens bank för debitering av betalarens konto. Banken krediterar betalningsmottagarens konto med bankkortstransaktionen. Namnet på eller FO-numret för ett företag som samarbetar med banken kan finnas på bankkortet. Samarbetsföretaget kan vara ett annat företag än den kund dvs betalningsmottagare som nämns i detta avtal. Samtliga transaktioner som utförts med sådana s.k. co-brandingkort skall behandlas som bankkortstransaktioner med undantag för transaktioner med kredit. Transaktioner med bankkort är inte tillåtna i betalterminaler där kunden inte kan godkänna transaktionen med sin underskrift eller sina koder, eller på Internet. Kontantuttag vid butikskassa Med betalterminaltjänsten kan kunden enligt avtal med banken även erbjuda kontantuttagstjänster med bankkort för sina egna kunder.

11 Allmänna villkor för 11 (32) Alla kontantuttagstransaktioner skall auktoriseras med hjälp av betalterminalens auktoriseringsfunktion, och kundens identitet skall alltid kontrolleras. Banken kontrollerar betalterminaltransaktionens auktoriseringskod. Om auktoriseringskoden är felaktig eller om den saknas, returneras transaktionen som förkastad till betalningsmottagaren. Bankkortsgarantin gäller inte kontantuttag. Ett separat kontantuttagskvitto skall ges för kontantuttaget eller också skall kontantuttagsdelen klart skilja sig från inköpsdelen. Betalterminalsystemet skall kunna särskilja inköps- och uttagstransaktionerna från varandra. Kontantuttagstransaktionerna skall sändas till banken på det sätt som anges i beskrivningen av betalterminalsystemet. Kontantuttagstransaktionerna skall sändas till banken senast fem (5) dagar efter uttaget. Om kunden erbjuder kontantuttagstjänsten endast under vissa tider eller ställer någon annan begränsning för kontantuttag, skall kunden tillräckligt klart och tydligt samt synligt ange när tjänsten är tillgänglig för kundens egna kunder. 3. Bankkortsgaranti Bankkortsgarantin har definierats i garantivillkoren Villkor för användningen av bankkort som betalningsmedel, som Finansbranschens Centralförbund gett ut. I garantivillkoren nämns de åtgärder betalningsmottagaren kan vidta för att försäkra sig om att banken krediterar betalningsmottagarens konto med bankkortsbetalningens belopp. Bankkortsgarantin gäller bara inköp med bankkort. Bankkortsgarantin gäller inte kontantuttag i butikens kassa, inte heller kortinköp med andra betal- eller kreditkort eller Internet-, post- och telefonförsäljning. 4. Auktorisering Bankkortstransaktioner skall auktoriseras enligt garantivillkoren för bankkort. När kortinköp auktoriseras reserveras täckning på kontot motsvarande inköpsbeloppet och varningsuppgifterna om kort som inte får användas kontrolleras. Auktoriseringen av bankkort kan göras per telefon, om betalterminalen inte har automatisk auktoriseringsfunktion. 5. Varningsuppgifter Banken tillhandahåller dagligen elektroniska varningsfiler för sina kunder med varningsuppgifter om bankkort. Varningarna skall uppdateras varje dag innan dagens försäljning inleds. 6. Kundens ansvar och skyldigheter Utöver dessa villkor är kunden skyldig att följa gällande Villkor för användningen av bankkort som betalningsmedel (villkoren för bankkortsgarantin), som medlemsbankerna i Finansbranschens Centralförbund har godkänt, bankernas beskrivning av betalterminalsystemets funktion, de praktiska anvisningar om mottagande av bankkortsbetalningar som beskrivs i Finansbranschens Centralförbunds publikation Betalkort i Finland samt övriga av banken utfärdade instruktioner. Kunden förbinder sig att utan dröjsmål meddela banken om dataintrång eller försök till dataintrång som kunden fått kännedom om eller misstänker i sina egna tjänster eller tjänster som tillhandahålls av kundens underleverantörer eller andra parter som mottar eller hanterar kundens bankkortstransaktioner, dataintrång eller försök till dataintrång i system eller elektroniska eller fysiska dokument som innehåller transaktionsuppgifter samt missbruk eller försök till missbruk av tjänsten, korten eller transaktionsuppgifterna som kunden fått kännedom om eller misstänker och som har orsakat eller kan orsaka skada för kortinnehavarna eller banken. Kunden förbinder sig att undersöka ovan beskrivna dataintrång eller försök till dataintrång samt underhålla systemet så att situationen inte upprepas. Kunden är skyldig att lämna en utredning om ärendet till banken. Kunden förbinder sig på bankens begäran att på egen bekostnad och med tillgängliga metoder bistå banken i utredningen av kortmissbruk och misstänkt kortmissbruk. Bankkortsinköp Kunden svarar för riktigheten och äktheten av det material som sänds till banken. Kunden skall reservera täckning för bankkortsinköpet och auktorisera transaktionen enligt vid var tid gällande villkor för bankkortsgarantin. Kunden skall tillställa banken individualiseringsuppgifterna om täckningsreserveringen tillsammans med det övriga materialet på det sätt som avtalats med banken. Kunden svarar för alla skador som eventuellt åsamkas betalaren eller banken till följd av ogrundad täckningsreservering eller fel eller brister i det täckningsreserveringsmaterial som kunden har tillställt banken. Bankkortstransaktionerna skall tillställas banken inom 20 dagar från transaktionsdagen. Om kunden sänder betalterminaltransaktionen som gäller bankkort till banken senare är 20 dagar efter betalningstransaktionen, skall kunden ta kontakt med banken innan han sänder betalterminaltransaktionen och komma överens om eventuell debitering av betalarens konto med betalningen och om ersättning av bankens kostnader. Mottagaren av bankkortsbetalning skall alltid oberoende av betalningens storlek kontrollera att: kortet är äkta och helt, kortet är giltigt (sista giltighetsmånad och -år anges på kortet), kortet är försett med den emitterande bankens eller bankgruppens namn eller logotyp, ordet bankkort eller pankkikortti nämns på kortet, kortet har ett 16 tecken långt kortnummer präglat på kortets framsida, kortinnehavarens namn står på kortets framsida, underskriften på verifikatet överensstämmer med namnteckningsprovet på bankkortet, kortets nummer inte finns i den nyaste varningsfilen, betalningsmottagaren måste alltid kontrollera betalarens identitet, om det finns skäl att misstänka att kortet missbrukas. Betalaren godkänner transaktionen genom att underteckna verifikatet eller knappa in sin kod (PIN). Förvaring av betalterminalmaterial Kunden är skyldig att för bankens räkning förvara de av betalarna undertecknade eller på annat sätt godkända verifikaten gällande betalning i 18 månader räknat från inköpstransaktionen. I bokföringslagen stadgas om förvaringen av verifikat för bokföringsändamål. Uppgifterna om transaktioner gjorda med EMVbetalterminal kan förvaras elektroniskt.

12 Allmänna villkor för 12 (32) Kunden är skyldig att på begäran sända betalterminalverifikaten till banken avgiftsfritt inom 14 dagar. Kunden är skyldig att för bankens räkning förvara betalterminaltransaktionerna elektroniskt, för att kunna sända transaktionerna på nytt, till dess kunden konstaterat att hans konto har krediterats med transaktionerna. Om transaktionerna inte kan sändas på nytt på elektronisk väg, är kunden skyldig att erlägga de extra kostnader som förorsakats banken av behandlingen och debiteringen av betalterminaltransaktionerna. 7. Begränsningar ställda av banken Banken kan fastställa en undre och/eller övre gräns för bankkortsbetalningar. Banken har rätt att begränsa användningen av bankkort som betalningsmedel. Banken informerar handelns organisationer om begränsningarna. Enligt bankens övervägande kan banken informera om dessa ändringar på sin webbplats. 8. Användning av präglingsmaskin Kunden är skyldig att skaffa en präglingsmaskin för att kunna behandla kortbetalningar vid eventuella störningar i betalterminalsystemet. Vid störningar kan kunden ta emot bankkortsbetalningar genom att använda präglingsmaskinen och blanketten för bankkortsbetalningar. Banken debiterar bankkortsbetalningen eller sänder den för debitering av betalarens konto och krediterar kundens konto med det belopp som anges på betalningsblanketten. Vid störningar skall kunden hämta de skriftliga varningslistor som gäller bankkort som banken ställer till kundens förfogande. Kunden får inte ge uppgifter om bankkorten på varningslistan till utomstående. Kunden är skyldig att på ett tillförlitligt sätt förstöra varningslistor som tas ur bruk. Präglingsmaskinen kan inte användas för kontantuttagstransaktioner. 9. Bankens skyldigheter Banken är skyldig att tillse att betalterminaltransaktioner med bankkort i enlighet med detta avtal debiteras betalarens konto, eller sänds till betalarens bank för debitering av betalarens konto, och krediteras kundens konto. INTERNATIONELL KONTODATATJÄNST, BALANCE REPORTING Utöver de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för den internationella kontodatatjänsten. 1. Tjänstens innehåll I den internationella kontodatatjänsten förmedlar banken kunden uppgifter som ankommer från en utländsk bank om kundens konto i den utländska banken. Kunden avtalar om förmedling av kontouppgifter med den utländska bank som förmedlar uppgifterna och tillställer banken ett exemplar av det avtal eller den fullmakt som kunden ingått med den utländska banken. Banken ställer kontouppgifterna från den utländska banken till kundens förfogande i den form som de förmedlats till banken. 2. Ansvarsbegränsningar Banken ansvarar inte för fel som beror på informationskällan i kontouppgifterna, informationsöverföringen eller andra av bankens verksamhet oberoende orsaker. Banken ansvarar inte heller för eventuell skada på grund av fel eller brister i kontouppgifterna. Banken ansvarar inte för en utländsk banks verksamhet. FÖRHANDSUPPGIFT OM ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Utöver de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för förhandsuppgifter om ankommande valutabetalningar. 1. Tjänstens innehåll Banken ställer förhandsuppgifterna om en ankommande valutabetalning till kundens konto till kundens förfogande enligt de förhandsuppgifter banken fått från andra betaltjänstleverantörer. Bankens förhandsuppgifter utgör inte ett bindande meddelande om att betalningen är utförd eller ställs till kundens förfogande på det sätt som angetts. Förhandsuppgifterna hindrar inte banken från att kvitta betalningen i förhandsmeddelandet om banken har en motfordran på kunden. 2. Begränsning av ansvar Banken ansvarar inte för indirekt eller direkt skada som orsakas kunden eller tredje part på grund av förhandsuppgifterna. ELEKTRONISK VALUTAHANDEL Utöver de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för uppdrag om elektronisk valutahandel. 1. Elektronisk valutahandel Elektronisk valutahandel är möjlig endast i samband med ett betalningsuppdrag och i de valutor som banken fastställer. 2. Valutakurs Förfrågan om valutakurs görs för betalningsuppdragens valutor. Betalningar i samma valuta och med samma valuteringsdag räknas ihop och får samma valutakurs. Valutakursen grundar sig på den marknads- eller listkurs som gäller vid tidpunkten för förfrågan. Den tid som reserverats för godkännande av valutakursen är begränsad. Om tjänsten inte meddelar någon valutakurs, kan valutahandeln inte utföras elektroniskt. 3. Maximibelopp för valutahandeln Betalningar som har samma valuta och samma valuteringsdag bildar en valutaaffär. Det sammanlagda beloppet av valutaaffärer med samma valuta och samma valuteringsdag vid elektronisk valutahandel får inte överstiga det maximibelopp som banken vid var tid fastställt för varje valuta. 4. Valutahandelns bindande karaktär Sedan kunden godkänt valutakursen uppstår en bindande valutaaffär mellan kunden och banken till den valutakurs som anges i tjänsten. Att en valutaaffär har uppkommit kan fastställas med hjälp av material som finns hos banken. 5. Bankens bekräftelse Banken meddelar kunden de godkända valutaaffärerna elektroniskt. Kunden är skyldig att kontrollera uppgifterna i bankens meddelande och reklamera eventuella fel under samma bankdag.

13 Allmänna villkor för 13 (32) Banken är skyldig att omedelbart meddela om eventuella fel i valutaaffären, dock senast bankdagen efter valutaaffärens valuteringsdag. 6. Betalningsuppdrag De betalningsuppdrag som hänför sig till valutaaffären ska ges till banken samma dag som valutaaffären har gjorts. 7. Täckning Kunden är skyldig att tillse att det på kundens debiteringskonto finns den täckning som behövs för debiteringen av valutaaffären. FINANSINFORMATION OCH ÖVRIGA INFORMATIONSTJÄNSTER Förutom de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för den finansinformationstjänst och övriga informationstjänster som banken tillhandahåller. 1. Tjänstens innehåll Banken kan tillhandahålla egna eller förmedla en annan tjänsteleverantörs informationstjänster, såsom information om valutakurser, valutaöversikter, räntor och värdepapperskurser. Banken kan sammanställa dessa uppgifter ur sina egna system eller system utanför banken. Finansinformationstjänsterna i informationstjänsten är avsedda att användas i Finland och gäller Finland, om inte annat har avtalats eller banken särskilt meddelat annat. Finansinformationstjänster tillhandahålls inte kunder som bedriver sin affärsverksamhet från USA. Informationen i informationstjänsterna ska under inga omständigheter anses som ett anbud, en uppmaning att köpa eller sälja eller som en säljrekommendation. En kund som idkar eller börjar idka värdepappershandel, förmedling av värdepapper eller annan jämförbar verksamhet förbinder sig att underrätta banken om denna verksamhet vid ingående av avtal eller då verksamheten inleds. Banken har rätt att debitera kontot för den kund som idkar ovan nämnda verksamhet med informationsleverantörens bruksavgift som framgår av prislistan. 2. Ansvar för uppgifternas riktighet Uppgifterna i informationstjänsterna förmedlas till kunden utan förpliktelser. Banken eller annan tjänsteleverantör ansvarar inte för eventuella fel eller bristfälligheter i informationen, eller skada till följd av fördröjning eller avbrott i informationsgången. 3. Förbud mot utlämnande och publikation av uppgifter Det är förbjudet att via en annan databas eller liknande registrering eller annan kommunikation till någon del publicera eller elektroniskt vidaredistribuera de uppgifter som ingår i informationstjänsten. VÄRDEPAPPERS- OCH PLACERINGSTJÄNSTER Förutom de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för de elektroniska värdepappersoch placeringstjänster som tillhandahålls kunderna. Bankens elektroniska värdepapperstjänster är avsedda för användning i Finland och gäller Finland, om inte annat har avtalats eller meddelats separat. Värdepapperstjänster och andra placeringstjänster tillhandahålls inte kunder som bedriver sin affärsverksamhet från USA. 1. Tjänstens innehåll och ibruktagande Om kunden har ingått ett avtal med banken om värdeandelskonto och värdepappersförvar kan han ansluta nätbankens portföljtjänst till sina Interaktiva tjänster. Via portföljtjänsten kan kunden ge sälj-, köp- och teckningsuppdrag för värdepapper, inklusive fondandelar och värdeandelar, som är tillgängliga via tjänsten, samt få uppgifter om värdepapper i förvar och värdeandelskontots värdeandelsslag samt om sitt fondinnehav. Även andra värdepappers- eller placeringstjänster om vilka banken och kunden avtalat separat kan anslutas till tjänsten. 2. Villkor för värdepapperstjänster De gemensamma villkoren för gäller värdepapperstjänster och andra placeringstjänster endast om de inte står i strid med allmänna villkor för värdeandelskonton och värdepappersförvar, allmänna villkor för avtal om placeringstjänster och allmänna villkor för köp- och säljuppdrag för värdepapper. Vid uppdrag som gäller Nordeafonder tillämpas stadgarna för respektive fond och vid fortlöpande fondsparande de allmänna villkoren för fortlöpande fondsparande. 3. Avgifter och avgiftsdebitering för uppdrag Det konto som anges i avtalet om värdeandelskontot och värdepappersförvar debiteras med avgifterna för uppdragen. Om det inte finns täckning på kontot på den dag som anges som debiteringsdag i bankens allmänna villkor för köp- och säljuppdrag för värdepapper, i de tjänstespecifika villkoren eller den debiteringsdag som annars anges i respektive fall, ansvarar kunden för all eventuell skada till följd av att kontomedlen saknas. 4. Förmedlarens informationsskyldighet När kunden bekräftar att han i Interaktiva tjänster tagit del av information om värdepapper, om ett annat finansiellt instrument eller om utförande av en annan tjänst eller om tjänsteleverantören, såsom villkor om masskuldebrevslån eller förenklat fondprospekt och fondens stadgar, anses kunden ha fått dem. 5. Bankens rätt att begränsa handel Banken har rätt att begränsa handel via tjänsten, om utförandet av uppdraget på ett behörigt sätt annars kan äventyras. Banken kan begränsa användningen av tjänsten beträffande uppdrag som gäller värdeandelskonton till vilka kunden endast har dispositionsrätt, även om ett sådant värdeandelskonto anslutits till tjänsten på det sätt som anges i punkt 2 i de gemensamma villkoren. Banken kan fastställa en maximi- och en minimigräns för uppdrag via tjänsten. Gränserna kan också vara kundspecifika. LÅN OCH KREDITTJÄNSTER Förutom de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för de lån- och kredittjänster som tillhandahålls kunderna. 1. Tjänstens innehåll Banken fastställer de kredittyper eller andra finansieringstjänster som kan anslutas till Interaktiva tjänster. Banken kan ge kunden information om krediter som anlutits till Interaktiva tjänster eller om andra finansieringstjänster. Kunden kan avtala med banken eller annan tjänsteleverantör om att information om krediten eller andra finansieringstjänster ska levereras enbart till Interaktiva tjänster.

14 Allmänna villkor för 14 (32) 2. Avtal om tjänsten I Interaktiva tjänster kan kunden ansöka om bl.a. vissa krediter eller annan finansiering hos banken eller annan tjänsteleverantör och ingå kredit- eller finansieringsavtal. Kunden undertecknar ansökningar, avtal och andra förbindelser i Interaktiva tjänster med sina identifieringsuppgifter. Kundens identifieringsuppgifter motsvarar kundens underskrift och förbindelser som bekräftas på detta sätt binder kunden enligt punkt 7 i de gemensamma villkoren. Ett kredit- eller finansieringsavtal uppkommer då banken eller annan tjänsteleverantör har godkänt kundens ansökan, om inte annat meddelats separat. Om kredit- eller finansieringsbeslutet är villkorligt och förutsätter att handlingar lämnas till banken eller annan tjänsteleverantör för att det ska träda ikraft, uppkommer avtalet då kunden har lämnat de handlingar som behövs. Villkoren för och beslutet om ett kredit- eller finansieringsavtal som ingås i Interaktiva tjänster kan ges kunden för kännedom i Interaktiva tjänster. FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER Förutom de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för de försäkringstjänster som tillhandahålls kunden, såvida dessa inte står i strid med gällande försäkringsvillkor. 1. Tjänstens innehåll och användning I tjänsteleverantörens tjänst i Interaktiva tjänster kan kunden ansöka om försäkringar som tjänsteleverantören tillhandahåller i tjänsten, ingå försäkringsavtal och anhålla om ändringar i försäkringarna. Försäkringstjänsterna i Interaktiva tjänster är avsedda att användas i Finland och gäller Finland, om inte annat avtalats separat eller försäkringsbolaget särskilt meddelat annat. Försäkringstjänster tillhandahålls inte kunder som bedriver sin affärsverksamhet från USA. 2. Avtal om tjänsten Kunden undertecknar ansökningar, avtal och andra förbindelser i Interaktiva tjänster med sina identifieringsuppgifter. Kundens identifieringsuppgifter motsvarar kundens underskrift och förbindelser som bekräftas på detta sätt binder kunden enligt punkt 7 i de gemensamma villkoren. När kunden bekräftar att han tagit del av försäkringsvillkoren och övriga uppgifter i anslutning till försäkringen i Interaktiva tjänster anses kunden ha fått dem. KUNDPOSTEN I INTERAKTIVA TJÄNSTER 1. Tjänstens innehåll och användning Kundposten i Interaktiva tjänster är avsedd för kommunikation mellan banken och kunden. Banken kan i situationer som den definierat ta emot kundens viljeförklaringar via kundposten. Banken har emellertid ingen skyldighet att handlägga eller utföra uppdrag som kunden gett via kundposten, till exempel betalnings- eller värdepappersuppdrag. Bankens kundtjänst handlägger kundpostmeddelanden under kundtjänstens öppettider inom en rimlig tid efter att de anlänt. I brådskande ärenden ska kunden kontakta bankens kundtjänst per telefon. Banken bevarar kundpostmeddelandena i Interaktiva tjänster under den angivna tiden. PROGRAM Förutom de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för de programtjänster som banken tillhandahåller för användning av betalningsrörelsetjänsterna. 1. Bankens program Med bankens program avses sådana dataprogram som banken producerar eller förmedlar och med hjälp av vilka kunden kan använda betalningsrörelsetjänsterna. Banken levererar kunden de avtalade programmen, som är avsedda för användning av de tjänster som kunden valt, och tillhandahåller underhåll av programversionerna i anslutning till dem. Banken garanterar inte att programstödet och -underhållet är fortlöpande. Kunden ska avtala separat med banken om programmen för varje enskilt verksamhetsställe. Funktionerna i de program som banken levererat, och den utrustning och program som krävs framgår av handböckerna eller tjänstebeskrivningarna. Banken har rätt att ändra programfunktionerna eller ersätta ett program med ett annat program som tagits fram för motsvarande ändamål. 2. Kundens utrustning och program Kunden ansvarar för anskaffning och underhåll av den utrustning och de systemprogram som behövs för användningen av tjänsterna samt för de kostnader dessa medför. Användningen av de program som banker tillhandahåller förutsätter att kundens datasystem fungerar enligt angivna standarder för utrustningen och systemen och att tilläggsutrustning eller andra program som installerats i utrustningen inte hindrar användningen av de program som banken tillhandahåller. 3. Leverans och installering av bankens program Banken reserverar tid för leverans av programmen. Kunden och banken avtalar separat om installeringen av programmen. 4. Upphovsrätt till programmen Banken, eller av banken angiven part, har äganderätten och upphovsrätten till de program banken tillhandahåller. Kunden har inte rätt att kopiera eller överlåta program eller annat material som hänför sig till programmen utan skriftligt tillstånd från banken. Kunden har rätt att göra en säkerhetskopia av programmet. Programmet får inte användas för andra ändamål. Programdisketterna och övriga motsvarande registreringar ska förses med en anteckning som visar att banken, eller av banken angiven part, har upphovsrätt till dessa. 5. Bankförbindelse till andra banker Om kunden i de program som banker tillhandahåller använder tjänster som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer ska kunden ingå avtal om respektive tjänster separat med varje enskild tjänsteleverantör. Banken har rätt att definiera för vilka tjänsteleverantörer och tjänster bankens program lämpar sig.

15 Allmänna villkor för 15 (32) Banken svarar inte för innehållet i andra tjänsteleverantörers tjänster och inte heller för funktionen i det program som möjliggör användningen av bankförbindelsen, om programmet används för en annan tjänsteleverantörs tjänster. 6. Anslutningar till kundens övriga program Kunden kan genom att särskilt avtala därom med banken, be banken inkludera en egenskap med vilken kunden kan producera filer som definieras i användarhandboken eller tjänstebeskrivningen, i det program kunden beställt. Om dessa filer används med kundens program för ekonomiförvaltning, bokföring eller med andra av kundens program, ska kunden sköta anskaffningen och underhållet av de anslutningar som behövs för vidarehanteringen av filerna samt betala kostnaderna för detta. Banken ansvarar inte för de producerade filernas kompatibilitet med kundens övriga program. 7. Skaderisker och ansvarsbegränsning i programmen Skaderisken för programmet övergår till kunden när programdisketterna har överlåtits till kunden. Om programmet skadas eller försvinner under den tid som kunden förfogar över det, levererar banken ett motsvarande program till kunden. Kunden är skyldig att ersätta banken för de kostnader som detta medför. Banken ansvarar inte för indirekta skador som förorsakats av eventuella fel i programmet. Bankens ersättningsskyldighet är alltid begränsad till korrigering av felet eller till att på nytt utföra ett felutfört uppdrag. BILAGOR ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSSTANDARDEN PATU Förutom de gemensamma villkoren för elektroniska tjänster för företag gäller följande villkor för den PATU-säkerhetsstandard som banken tillhandahåller kunderna. 1. PATU PATU (Asiakkaan PAnkkiyhteyksien tietoturva, Dataskydd för kundens bankförbindelser) är en säkerhetsstandard för elektronisk dataöverföring som standardiserats och godkänts av de kreditinstitut som verkar i Finland. Med användningen av PATU strävar man efter att säkra det förmedlade materialets äkthet. Säkerheten grundar sig på de bestämmelser om dataskydd som fastställts för bankmaterial. Med hjälp av dem försöker man förhindra att materialets innehåll ändras eller förändras utan att mottagaren märker det. Med PATU kan materialets äkthet skyddas både vid direkt dataöverföring och dataöverföring via en servicecentral. Dataskyddet baserar sig på en offentlig säkerhetsmetod och på hemliga kundspecifika nycklar. PATU används i Filöverföringstjänsten. Skyddet vid Interaktiva tjänster grundar sig på en annan typ av teknik. 2. PATU-nycklar Då kunden beslutit sig för att ta PATU i bruk och ett betalningsrörelseavtal gjorts sänder banken den tudelade PATU-nyckeln till kunden. Nyckelns delar sänds per post i två skilda försändelser, om inte banken och kunden uttryckligen kommer överens om ett annat leveranssätt. Nyckelns båda delar ska för framtida bruk förvaras skilt för sig och försedda med sigill på ett låst ställe så att inte ens kundens egna anställda kan få tillgång till bägge nycklarna. Nycklarna får inte i något skede ges till utrustnings- eller programleverantörer. Kunden ska tillsammans med leverantören av bankförbindelseprogrammet klarlägga hur PATU-nycklarna skyddas i bankförbindelseprogrammet. Det är viktigt att man försäkrar sig om att nycklarna inte kan utläsas i klartext i programvaran och att det krävs personliga användarkoder och lösenord för öppnande av bankförbindelsen med hjälp av bankförbindelseprogrammet. 3. Ansvar Användningen av PATU ändrar inte den ansvarsfördelning mellan banken och kunden som överenskommits i villkoren för betalningsrörelseavtalet mellan kunden och banken. PATU säkrar endast den elektroniska dataöverföringen mellan kundens bankförbindelseprogram och banken. PATU skyddar inte automatisk databehandling i kundens egen miljö. Det löne- eller fakturabetalningsmaterial eller övrigt material som kunden sänder till banken bildas oftast i separata reskontror. Från reskontrorna överförs materialet på olika sätt till bankförbindelseprogrammet för vidarebefordran. Kunden ansvarar för att databehandlingskedjan mellan de olika reskontrorna och bankförbindelseprogrammet är säker. 4. Meddelande om missbruk eller försvunna nycklar Då kunden misstänker att någon missbrukat bankförbindelseprogrammet eller att PATU-nycklarna har hamnat i händerna på obehöriga ska kunden omedelbart agera enligt punkt 7 i de gemensamma villkoren för. NORDEAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande. 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på kontoöverföringar, betalningsanvisningar och i villkoren avsedda kontanttjänster som utförs i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet, när både betalarens och betalningsmottagarens bank är etablerade i det gemensamma eurobetalningsområdet och betalningsuppdraget inte inbegriper valutaväxling. Dessa allmänna villkor tillämpas i tillämpliga delar även på andra betalningsuppdrag, till exempel direktdebitering och kortbetalningar. Vid genomförande av betalningsuppdrag tillämpas dessutom villkoren i kontoavtalet och i eventuella andra avtal om tjänster avseende betalningsuppdraget. Dessa villkor tillämpas inte på checkar.

16 Allmänna villkor för 16 (32) 2. Definitioner Bankdag är en dag på vilken betalarens eller betalningsmottagarens bank har öppet så att den för sin del kan genomföra betalningstransaktioner. Med bankdag avses i Finland veckodagarna måndag till fredag, utom finländska helgdagar, självständighetsdagen, första maj, jul- och midsommarafton och övriga dagar som inte kan anses vara bankdagar. Betalare är den som ger ett betalningsuppdrag. Betalarens bank är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot ett betalningsuppdrag och förmedlar det till en förmedlande bank eller till betalningsmottagarens bank. Betalningens förfallodag är den startdag för genomförandet av betalningsuppdraget som betalaren meddelat sin bank. Betalningsanvisning är ett betalningsuppdrag som betalaren ger sin bank att ställa ett belopp till betalningsmottagarens förfogande. Betalningsmottagare är vid kontoöverföringar den betaltjänstanvändare till vars tillgängliga konto beloppet överförs och vid betalningsanvisningar den till vars förfogande beloppet ställs. Betalningsmottagarens bank är den bank eller det betalningsinstitut som tar emot medlen för betalningsmottagarens räkning och överför dem till betalningsmottagarens konto eller håller dem tillgängliga för betalningsmottagaren. Betalningstransaktion är en åtgärd där medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande. Betalningsuppdrag är en instruktion som betalaren ger sin bank att genomföra en kontoöverföring, betalningsanvisning eller kontantbetalning. Genomförande av ett betalningsuppdrag innefattar de åtgärder som betaltjänstanvändarens bank vidtar för att handlägga betalningsuppdraget och för att förmedla betalningen. Betaltjänstanvändare är den som på basis av ett avtal med banken kan använda betaltjänsten eller betaltjänsterna i egenskap av betalare eller betalningsmottagare eller i båda egenskaperna. BIC-kod (Bank Identifier Code, ISO 9362) är den internationella kod som identifierar banken. En annan benämning på BIC-koden är SWIFT-kod. Eurobetalningsområdet (SEPA, Single Euro Payments Area) är det gemensamma betalningsområde med enhetlig reglering som de europeiska bankerna, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen har upprättat tillsammans. En förteckning över de stater som vid var tid hör till det gemensamma eurobetalningsområdet finns på bankens webbplats Förmedlande bank är en bank eller annat institut som utöver betalarens bank och betalningsmottagarens bank deltar i överföringen av medel på uppdrag av betalarens eller betalningsmottagarens bank. Kontoöverföring är en debitering av betalarens konto på betalarens initiativ för att överföra medel till betalningsmottagarens konto. Det som i dessa villkor anges om kontoöverföring tillämpas även vid kontant betalning när medel överförs till konto. IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) är kontonumrets internationella form. Ilgiro (Expressbetalning) är en kontoöverföring som behandlas brådskande och förmedlas till betalningsmottagarens bank på förfallodagen. Konsument är en fysisk person som i egenskap av betaltjänstanvändare ingår avtal om betalningstransaktioner huvudsakligen för annat ändamål än för näringsverksamhet som personen bedriver. Startdag är den bankdag då betalarens bank inleder genomförandet av ett betalningsuppdrag. 3. Lämnande av betalningsuppdrag Betalaren ger ett betalningsuppdrag genom att lämna betalarens bank den information som behövs för att utföra betalningen. Betalaren ger sitt medgivande till utförandet av betalningsuppdraget genom att underteckna uppdragsblanketten eller bekräfta uppdraget med en personlig eller företagsspecifik kod som banken har gett eller på annat med banken avtalat sätt. Betalaren ska lämna följande information: uppgifter om betalaren - betalarens namn - någon av följande uppgifter: betalarens adress, födelsedatum och födelseort, kundnummer som betalarens bank gett, personbeteckning eller företags eller annansammanslutnings registreringsbeteckning (vid betalning från konto kan betalarens bank komplettera betalningsinformationen från sitt eget system, och då behöver uppgifterna inte lämnas av betalaren själv) - kontonummer (i finländsk form eller i den internationella IBAN-formen) om betalningen debiteras från konto uppgifter om betalningsmottagaren - betalningsmottagarens namn - vid kontoöverföringar kontaktuppgifter om betalningsmottagarens bank kontonummer i finländsk form eller kontonummer i internationell IBAN-form och BIC-koden för betalningsmottagarens bank - vid betalningsanvisningar betalningsmottagarens adressuppgifter betalningens belopp Betalarens bank kan därutöver ge betalaren möjlighet att även lämna andra uppgifter, exempelvis: betalningens förfallodag betalningsmottagarens adress uppgift som identifierar betalningsmottagaren identifierande uppgift som betalaren gett (betalarens referens) eventuell identifierande uppgift till betalningsmottagaren om betalningen (referensnummer eller meddelande). Betalaren ska på uppmaning styrka sin identitet samt redogöra för medlens ursprung och syfte. Banken har rätt att kontrollera uppgifterna om betalaren.

17 Allmänna villkor för 17 (32) Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med EU:s förordningar om finansiella sanktioner eller med inhemska och utländska myndigheters eller andra motsvarande instansers meddelanden och bestämmelser samt vid behov kräva att betaltjänstanvändaren ger tilläggsinformation om betalningen. Banker och betalningssystem som handlägger betalningen kan med stöd av etableringslandets lagstiftning eller ingångna avtal vara skyldiga att lämna uppgifter om betalaren till myndigheter. Betalaren ansvarar för att informationen i betalningsuppdraget är korrekt. Betalarens bank är inte skyldig att korrigera eller komplettera uppdraget såvida inte annat avtalats. Om betalarens bank dock vid mottagandet av ett uppdrag upptäcker ett fel i betalningsuppdraget, underrättar den i mån av möjlighet betalaren om felet. En kontoöverföring förmedlas till betalningsmottagaren enbart utgående från finländskt kontonummer eller internationellt IBAN-kontonummer och BIC-kod, oavsett om betalaren därutöver även lämnat andra uppgifter för betalningstransaktionens genomförande. Banken har rätt att förmedla betalningen på basis av kontonumrets nationella del. Betalningsmottagaren kan styra medlen till önskat konto genom särskild överenskommelse med sin bank. En betalningsanvisning förmedlas till betalningsmottagaren utgående från betalningsmottagarens namn och adress som betalaren meddelat. 4. Mottagande av betalningsuppdrag och inledande av genomförandet Startdag för ett betalningsuppdrag är den bankdag då betalarens bank mottagit uppdraget på ett sätt som betalarens bank godkänner. Banken kan fastställa en viss tidpunkt under bankdagen och startdag för betalningsuppdrag som tas emot efter den tidpunkten är följande bankdag. Banken meddelar betaltjänstanvändaren denna tidpunkt i avtalen om betaltjänster, i tjänstebeskrivningarna eller meddelanden om tjänsten eller i samband med att banken tar emot betalningsuppdraget. Startdag för betalningsuppdrag som mottagits annan dag än en bankdag är följande bankdag, såvida inte betalaren och banken särskilt avtalat annat. Om betaltjänstanvändaren inte meddelat förfallodag för betalningen, eller meddelat en förfallodag som infaller tidigare än startdagen, inleder användarens bank utförandet av betalningen enligt förfarandet ovan. Betalaren och betalarens bank kan avtala om att genomförandet av ett betalningsuppdrag inleds på en viss förfallodag som betalaren anger och som infaller senare än de nämnda dagarna eller på den dag då betalaren ställer betalningens medel till förfogande för betalarens bank. Om den av betaltjänstanvändaren angivna förfallodagen inte är en bankdag är startdagen följande bankdag. Vid förmedlingen av en betalning är betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank inte skyldig att beakta betalningens syfte eller av betalningen föranledda tids- eller andra specialkrav, såvida inte annat följer av lagstiftning. 5. Medel som behövs för att utföra betalningsuppdrag Betalaren ansvarar för att betalarens bank har fått de medel som motsvarar betalningsuppdraget jämte serviceavgift för att förmedla betalningen. Om en betalning debiteras från konto är betalaren skyldig att se till att det konto som ska debiteras innehåller behövliga medel för betalningen jämte serviceavgiften vid debiteringstidpunkten. Om betalningens förfallodag är senare än den dag då betalningsuppdraget ges ska medlen finnas på kontot vid förfallodagens början, såvida inte annat avtalats. 6. Betalningsuppdrag som inte utförs Betalarens bank är inte skyldig att inleda genomförandet av ett betalningsuppdrag eller förmedla en betalning om uppdraget inte uppfyller kriterierna i punkterna 3 och 5. Om det konto som ska debiteras saknar tillräckliga medel för förmedling av en betalning, kontots användning av annat skäl är förhindrad eller det finns annan befogad anledning att lämna uppdraget outfört, är betalarens eller betalningsmottagarens bank inte skyldig att förmedla betalningen eller någon del av den. Uppgift om att betalningsuppdraget inte utförts ställs till betaltjänstanvändarens förfogande via bankens elektroniska kanal som användaren har använt för att ge uppdraget, t.ex. nätbanken, såvida lämnande av denna uppgift inte förbjuds i lag. I andra hand informerar betalarens bank skriftligen om att betalningsuppdraget inte utförts. Betalningsmottagarens bank har rätt att återsända betalningen till betalarens bank om betalningsmottagarens kontoavtal har upphört eller kontots användning av annat skäl är förhindrad eller om mottagaren av en betalningsanvisning inte har hämtat ut medlen inom den tid som angetts i betalningsanvisningen. 7. Återkallande eller ändring av betalningsuppdrag Om betalaren är konsument har betalaren rätt att återkalla ett betalningsuppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att på avtalat sätt underrätta betalarens bank därom senast på den bankdag som föregår förfallodagen. Återkallandet eller ändringen ska göras när betalarens bank eller tjänsten är öppen, före den tidpunkt som betalarens bank angett på sina kontor, på sin webbplats eller i sin tjänstebeskrivning. Om betalaren inte är konsument har betalaren rätt att återkalla ett betalningsuppdrag eller att ändra förfallodag eller betalningsbelopp genom att på avtalat sätt underrätta betalarens bank därom senast på den bankdag som föregår förfallodagen, såvida inte betalaren och betalarens bank avtalat annat. Återkallandet eller ändringen ska göras när betalarens bank eller tjänsten är öppen, före den tidpunkt som betalarens bank angett på sina kontor, på sin webbplats eller i sin tjänstebeskrivning, såvida inte annat avtalats. Betalaren har emellertid inte rätt att återkalla eller ändra ett till betalarens bank givet betalningsuppdrag efter att banken har inlett genomförandet av uppdraget, debiterat betalarens konto eller gjort en täckningsreservering på det, gett kvitto på utförd betalning, meddelat betalningsmottagarens bank om överföringen av medel eller utställt en check. 8. Tid för genomförande av betalningsuppdrag Betalarens bank debiterar betalningen från betalarens konto på den förfallodag som angetts i betalningsuppdraget. Om förfallodagen inte är en bankdag debiteras betalningen på följande bankdag efter förfallodagen. Vid betalningar som saknar förfallodag debiteras betalningen från betalarens konto omedelbart efter mottagandet av uppdraget. När betalarens och betalningsmottagarens konton är i samma bank betalas medlen till det av betalaren i betalningsuppdraget angivna kontot senast följande bankdag efter startdagen.

18 Allmänna villkor för 18 (32) När betalarens och betalningsmottagarens konton är i olika banker betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast följande bankdag efter startdagen. Om betalningen överskrider statsgräns betalas medlen till betalningsmottagarens banks konto senast den tredje bankdagen efter startdagen för genomförandet av uppdraget. Om uppdraget är givet på papper kan ovan nämnda tider för genomförandet förlängas med högst en bankdag. Betalningsmottagarens bank överför medlen till det konto som betalaren angett i betalningsuppdraget eller ställer medlen till betalningsmottagarens förfogande omedelbart efter att medlen har betalats till betalningsmottagarens banks konto och betalningsmottagarens bank har fått de i punkt 3 avsedda uppgifterna som behövs för att betala in beloppet på betalningsmottagarens konto eller ställa medlen till betalningsmottagarens förfogande. Banken har rätt att avbryta genomförandet av ett betalningsuppdrag för att inhämta nödvändiga tilläggsanvisningar eller tilläggsuppgifter. 9. Tjänster som gäller kontanta pengar Banken ger information om de tjänster för kontanta medel som banken erbjuder på kontoren samt villkoren för tjänsterna. Banken kan ta emot kontanta pengar för transport till penningcentralen för att räknas och krediteras på konto. Om betalaren inte är konsument ingår betalaren ett separat avtal om penningförsörjning med betalarens bank. 9.1 Kontantbetalning på konto Om kontoinnehavaren är konsument betalar betalarens bank in medlen på betalningsmottagarens konto i betalarens bank genast efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats. Om kontoinnehavaren inte är konsument betalar betalarens bank in medlen på betalningsmottagarens konto i betalarens bank senast följande bankdag efter att medlen genomgått äkthetskontroll och beloppet har räknats. Om betalningsmottagaren har sitt konto i en annan än betalarens bank betalar betalarens bank in medlen på betalningsmottagarens banks konto senast följande bankdag. Banken kan förutsätta att kontanterna först sätts in på konto i betalarens bank varefter banken utför en kontoöverföring i enlighet med dessa villkor. 10. Betalkuvert Betalaren kan ge sin bank betalningsuppdrag som gäller kontoöverföringar för handläggning i ett betalkuvert om banken tillhandahåller denna tjänst. Betalaren kan lämna in betalkuvertet på sin banks mottagningsställe eller posta det såvida banken inte meddelar annat. Betalningsuppdraget anses vara mottaget för handläggning senast den femte (5) bankdagen efter att betalaren har lämnat in betalkuvertet eller posten förmedlat det till mottagningsstället i betalarens bank. Om betalningsuppdraget inte har kunnat debiteras på den förfallodag som betalaren angett på grund av avsaknad av medel kan betalarens bank debitera betalningen från betalarens konto inom två (2) bankdagar efter den förfallodag som angetts i betalningsuppdraget. Då är betalningsuppdragets startdag i stället för den förfallodag användaren angett den bankdag då det finns tillräckliga medel för debitering av betalningen på kontot, dock senast den andra bankdagen efter förfallodagen. Betalaren ansvarar för eventuella påföljder av dröjsmålet. 11. Information som lämnas till betalningsmottagarens bank och betalningsmottagaren Betalarens bank har rätt att förmedla de i punkt 3 i dessa villkor uppräknade uppgifterna till betalningsmottagarens bank. Tillsammans med betalningen förmedlas också övrig information som behövs för betalningsförmedlingen. Som betalarens namnuppgift vid kontoöverföringar förmedlas kontoinnehavarens namn och vid kontantbetalningar betalarens namn. Betalningsmottagarens bank lämnar information om betalningstransaktionen till betalningsmottagaren på särskilt avtalat sätt. Banken är inte skyldig att meddela betalningsmottagaren en privatkunds identifikationsuppgift, såsom personbeteckning, som lämnats för att identifiera betalaren. 12. Ansvar och ansvarsbegränsningar som gäller bankens utförande av betalning Betalarens banks ansvar för genomförandet av en betalning upphör när den information som gäller betalningen har sänts till betalningsmottagarens bank och betalningens belopp överförts till betalningsmottagarens banks konto. Om betalningstransaktionens medel inte betalats in på betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, ska betalarens bank ersätta betalaren de kostnader som betalaren debiterats för betalningstransaktionen och den ränta som betalaren måste erlägga eller som uteblivit på grund av bankens dröjsmål eller fel. Till en annan betalare än en konsument är betalningsmottagarens bank skyldig att ersätta högst dröjsmålsränta enligt räntelagens 4 1 moment. Om en betalningstransaktion inte alls har genomförts eller har genomförts felaktigt eller obehörigt av någon orsak som beror på banken, ska det belopp som för betalningen debiterats betalarens konto återbetalas till betalaren av betalarens bank utan onödigt dröjsmål. Om betalningstransaktionens medel inte har betalats till betalningsmottagarens banks konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, är betalarens bank skyldig att ersätta betalaren i första hand för ränta och utgifter som betalaren blivit tvungen att erlägga på grund av betalarens banks dröjsmål. Betalarens bank har ingen återbetalningsskyldighet om den kan påvisa att betalningsmottagarens bank har tagit emot betalningstransaktionens belopp inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor. Då ska betalningsmottagarens bank omedelbart överföra betalningstransaktionens belopp till betalningsmottagarens konto eller ställa beloppet till betalningsmottagarens förfogande. Om betalningsmottagarens bank inte har betalat medlen till betalningsmottagarens konto inom den tid som anges i punkt 8 i dessa villkor, ska betalningsmottagarens bank ersätta de kostnader som betalningsmottagaren debiterats för betalningstransaktionen och den ränta som betalningsmottagaren blivit tvungen att erlägga eller har gått miste om på grund av betalningsmottagarens banks dröjsmål eller fel. Till en annan betalningsmottagare än en konsument är betalningsmottagarens bank skyldig att för ränta som betalningsmottagaren erlagt ersätta högst dröjsmålsränta enligt räntelagens 4 1 moment.

19 Allmänna villkor för 19 (32) Betaltjänstanvändaren ska underrätta sin bank om en icke genomförd, felaktigt genomförd eller obehörig betalningstransaktion utan onödigt dröjsmål efter upptäckten. En betaltjänstanvändare som är konsument ska i vilket fall som helst göra anmälan senast inom 13 månader efter att betalningstransaktionen genomfördes, beloppet debiterades användarens konto eller beloppet krediterades användarens konto. Den utsatta tiden börjar inte löpa om användarens bank inte har gett användaren information om betalningstransaktionen på avtalat sätt. Om betaltjänstanvändaren inte är konsument ska anmälan alltid göras inom två (2) månader. Betaltjänstanvändaren har inte rätt till återbetalning av medel eller serviceavgifter eller till ränta om en betalning inte har genomförts eller om den har genomförts felaktigt av någon orsak som beror på betaltjänstanvändaren. Betaltjänstanvändaren har inte heller rätt att få ersättning för att en betalning blivit fördröjd, om betalningen har fördröjts av någon orsak som beror på betaltjänstanvändaren. Betalarens bank ansvarar inte för genomförandet av en betalning om betalningen inte har utförts på grund av att betalaren lämnat banken felaktig eller ofullständig information. Betalarens bank ansvarar inte för betalningsmottagarens banks handlande eller betalningsförmåga. 13. Spårning av betalningstransaktion Om en betalningstransaktion inte har utförts eller har utförts felaktigt, ska banken på betaltjänstanvändarens begäran försöka spåra betalningstransaktionen och därefter underrätta användaren om resultaten. Om betaltjänstanvändaren har uppgett felaktigt kontonummer har banken ingen skyldighet att börja spåra en betalningstransaktion. 14. Korrigering med anledning av bankens eget misstag Banken har rätt att korrigera inmatnings- och räknefel eller andra tekniska felskrivningar som beror på bankens eget misstag vid förmedlingen av en betalning, även om betalningen redan har krediterats betalningsmottagarens konto. Banken försöker få felet korrigerat så snart som möjligt efter upptäckten men dock alltid inom rimlig tid efter att felet skett. Banken underrättar kontoinnehavaren om felet och korrigeringen utan dröjsmål. Korrigeringen av ett fel får inte utan kontoinnehavarens samtycke medföra att kontoinnehavarens konto övertrasseras. 15. Återbetalning Om betalaren är konsument har betalaren enligt denna punkt rätt att kräva återbetalning av betalarens bank för en betalningstransaktion som inletts av betalningsmottagaren eller genom förmedling av betalningsmottagaren. Betalarens bank ska på betalarens begäran återbetala en betalningstransaktion som betalningsmottagaren inlett eller som inletts genom betalningsmottagaren till fullt belopp (återbetalning), om penningbeloppet inte exakt framgår av betalarens godkännande; och det är större än betalaren rimligtvis kunnat vänta sig med beaktande av det tidigare konsumtionsbeteendet, villkoren i ramavtalet samt övriga förhållanden. Betalaren ska skriftligen kräva återbetalning av betalarens bank inom åtta (8) veckor från betalningstransaktionens debiteringsdag. Efter denna tidsfrist förlorar betalaren rätten att kräva återbetalning. Betalarens bank har rätt att kontrollera de grunder för återbetalningen som betalaren angett. Betalarens bank återbetalar det debiterade beloppet i sin helhet eller meddelar betalaren sin vägran att återbetala beloppet inom tio (10) bankdagar från att betalaren ställt kravet på återbetalning till betalarens bank. Betalaren har inte rätt till återbetalning om betalaren har gett sitt godkännande till verkställandet av betalningstransaktionen till betalarens bank och betalarens bank eller betalningsmottagaren har meddelat betalaren om direktdebitering minst fyra (4) veckor före förfallodagen. Betalarens bank har rätt att underrätta betalningsmottagarens bank och betalningsmottagaren om återbetalningen. Återbetalningen inverkar inte på den juridiska relationen mellan betalaren och betalningsmottagaren som utgör grunden för den debiterade betalningen. Företag, samfund eller andra juridiska personer i betalarens ställning har inte rätt att kräva återbetalning. 16. Skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar Utöver de räntor och kostnader som avses i punkt 12 i dessa villkor är betaltjänstanvändarens bank skyldig att ersätta användaren endast den direkta skada som orsakats genom att användarens bank vid betalningsförmedling handlat på ett sätt som strider mot betaltjänstlagen eller dessa villkor. Till sådana direkta skador hör nödvändiga utredningskostnader som användaren åsamkats för utredande av felet eller försummelsen. Betaltjänstanvändaren har inte rätt att få ersättning från sin bank för direkt skada, om användaren inte underrättar sin bank om felet inom en rimlig tid efter att han upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Betaltjänstanvändaren ansvarar för alla skador som uppkommer när banken inte kan genomföra ett betalningsuppdrag på grund av att medel för genomförande av betalningsuppdraget saknas, kontoavtalet har upphört att gälla eller kontoanvändningen är förhindrad samt för skador som betaltjänstanvändaren orsakat genom lagstridigt eller avtalsstridigt handlande. Betalarens bank, förmedlande bank eller betalningsmottagarens bank ansvarar inte för eventuella medelbara skador, t.ex. utebliven avkastning eller vinst eller skada som banken inte kan förutse, som orsakats betaltjänstanvändaren eller tredje part till följd av fel eller försummelse som skett vid betalningsförmedling. Betaltjänstanvändaren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Vid underlåtenhet att göra detta svarar betaltjänstanvändaren själv för skadan i motsvarande mån. Skadestånd som ska betalas till användaren på grund av förfarande som strider mot lag eller dessa villkor kan jämkas om skadeståndet är oskäligt med beaktande av orsaken till förseelsen, betaltjänstanvändarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, bankens möjligheter att föregripa och förhindra skadans uppkomst samt övriga omständigheter. 17. Upphörande av betalningsförmedling Bankens skyldighet att förmedla betalningar upphör så snart ett kontoavtal eller annat avtal om tjänster upphör att gälla. När avtalet sägs upp eller hävs är det betaltjänstanvändarens skyldighet att före utgången av avtalets giltighetstid återkalla de betalningsuppdrag där förfallodagen infaller efter att avtalet upphört. Banken är inte skyldig att meddela enligt punkt 6 att sådana betalningar inte genomförts.

20 Allmänna villkor för 20 (32) Om en betaltjänstanvändare väsentligen bryter mot dessa villkor eller använder i villkoren avsedda tjänster på ett sätt som strider mot deras syfte eller mot lag eller god sed, har banken rätt att omedelbart upphöra med betalningsförmedlingen. 18. Serviceavgifter och arvoden Betalarens bank förmedlar betalningen till betalningsmottagarens bank till fullt belopp. Betalaren och betalningsmottagarens bank kan avtala om att serviceavgifter och arvoden enligt betalningsmottagarens banks prislista avdras från betalningsbeloppet. Betalaren och betalningsmottagaren ansvarar bägge för de serviceavgifter och arvoden som deras respektive bank tar ut för att genomföra betalningstransaktionen. Betaltjänstanvändaren är skyldig att för betalningsuppdraget betala banken de serviceavgifter och arvoden som angetts i prislistan eller avtalats separat. Banken har rätt att ta ut och debitera serviceavgifterna och arvodena från betaltjänstanvändarens konto. Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för spårning av en betalningstransaktion och återskaffning av medel, om betaltjänstanvändaren har uppgett felaktigt kontonummer eller annan motsvarande oriktig uppgift. Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för utredning av en betalningstransaktion, om transaktionen visar sig vara helt korrekt genomförd. Om banken och betaltjänstanvändaren har avtalat att betalningsuppdrag kan återkallas senare än den tidpunkt som avses i punkt 7 i dessa villkor, har banken rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för återkallande av betalningsuppdrag. Banken har rätt att ta ut serviceavgifter och arvoden enligt prislistan för meddelande om icke genomfört betalningsuppdrag. Om betalningsförmedlingen föranleder andra kostnader har betalarens bank rätt att få dem ersatta av betalaren i efterskott. 19. Ändring av prislistan och villkoren för betalningsförmedling Banken har rätt att ändra sin prislista och dessa villkor. En ändring av dessa villkor och prislistan gäller också de betalningsuppdrag som getts till banken innan ändringen har trätt i kraft men som genomförs efter ändringens ikraftträdande Betaltjänstanvändaren är konsument Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller via bankens elektroniska kanal, t.ex. via nätbanken, om ändring av prislistan eller dessa villkor. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelat, dock tidigast när två månader har gått sedan meddelandet sändes. Förmedlingen av betalningar fortsätter i enlighet med de ändrade villkoren, såvida inte betaltjänstanvändaren före den angivna dag då ändringarna träder i kraft skriftligen eller elektroniskt på särskilt avtalat sätt meddelar banken att användaren motsätter sig ändringen. Betaltjänstanvändaren har rätt att fram till den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande säga upp detta avtal att upphöra genast. När avtalet upphör har banken rätt att omedelbart sluta förmedla betalningar Betaltjänstanvändaren är inte konsument Betaltjänstanvändarens bank underrättar användaren skriftligen eller elektroniskt om sådana villkorsändringar som väsentligen ökar användarens skyldigheter eller minskar användarens rättigheter och som inte beror på lagändring, myndighetsföreskrift eller ändringar i bankernas system för betalningsförmedling. Banken informerar om ändringen minst en månad före den föreslagna dagen för ändringens ikraftträdande. Banken informerar om andra ändringar i villkoren genom att publicera ändringen på bankkontoren eller på bankens webbplats. Om ändring av serviceavgifter eller arvoden informerar banken emellertid genom att publicera ändringen i sin prislista. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som banken meddelar. 20. Meddelanden mellan bank och betaltjänstanvändare samt språk alternativ Betaltjänstanvändarens bank sänder sådana meddelanden om dessa villkor, om vars leveranssätt inget annat separat avtalats i dessa villkor, till bankens elektroniska kanal, t.ex. nätbanken, eller skriftligen till den adress som har uppgetts för banken eller Befolkningsregistercentralen. Banken kan ge sina kontokunder uppgift om utförd betalningstransaktion på det sätt som anges i kontoavtalet eller ett motsvarande avtal om tjänster. Betaltjänstanvändaren anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet. Betaltjänstanvändaren sänder banken meddelanden om dessa villkor skriftligen eller på annat särskilt avtalat sätt. Banken anses ha mottagit meddelandet senast den sjunde dagen efter avsändandet. Betaltjänstärenden kan skötas på finska eller svenska. Den som vill använda något annat språk än finska eller svenska skaffar själv tolk och betalar för tolktjänsten. 21. Force majeure En avtalspart svarar inte för skada om parten kan påvisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som inte skulle ha gått att påverka och vars följder inte skulle ha gått att undvika genom iakttagande av all omsorg. Banken svarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot bankens annanstans i lag föreskrivna skyldigheter. Den avtalspart som drabbas av ett oöverstigligt hinder är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om hindret. Banken kan informera om oöverstigligt hinder till exempel på sin webbplats eller i rikstäckande kommunikationskanaler. 22. Överföring av avtal Banken har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter som avses i dessa villkor till en tredje part. De rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtalet mellan betaltjänstanvändaren och banken gäller för den som mottar affärsrörelsen om banken fusioneras eller delas eller överlåter sin affärsrörelse helt eller delvis. Betaltjänstanvändaren får inte överföra de tjänster eller det avtal som avses i dessa villkor eller till dem hänförliga rättigheter eller skyldigheter till en tredje part utan bankens skriftliga samtycke.

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Allmänna villkor för 1 (10) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Allmänna villkor för 1 (10) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (10) Uppgifter om tjänsteleverantören Huvudsaklig tjänsteleverantör i enlighet med dessa villkor är Nordea Bank Finland Abp, affärsbank, från Helsingfors stad. De vid var tid gällande

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

Allmänna villkor för Kundavtalet

Allmänna villkor för Kundavtalet Allmänna villkor för Kundavtalet Innehållsförteckning Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna villkor för avgående och ankommande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTKÖP OCH MONTERING AV TIMMERHUSPAKET OCH TIMMERPRODUKTER Denna anvisning innehåller allmänna avtalsvillkor för konsumentköp

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR SPARBANKERNAS KORTVILLKOR Sparbankernas kortvillkor innehåller följande allmänna och speciella kortvillkor för Visa-korten; Allmänna kortvillkor Specialvillkor för Visa Debit-kort Specialvillkor för Visa

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor via nätbanken eller filöverföringen... 3 Vem kan använda tjänsten?... 3 Hur tjänsten tas i bruk... 3 Filformat... 4 Finvoice...

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Dessa allmänna villkor för förmedling av betalningar har utarbetats av Danske Bank på basis av modellvillkor utarbetade av

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska Speciella

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Konsumentens e-faktura Tjänstebeskrivning för fakturautställare

Konsumentens e-faktura Tjänstebeskrivning för fakturautställare Konsumentens e-faktura Tjänstebeskrivning för fakturautställare Innehåll 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 E-faktura ersätter nationell direktdebitering... 3 1.2 Tidtabell för Finvoice 2.0 i Nordea... 3 2

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR 1 (6) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) ankommande valutabetalningar Gäller från 1.2.2014

Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) ankommande valutabetalningar Gäller från 1.2.2014 Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) Vid skillnader mellan språkversionerna av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas,

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ANSLUTNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 1 (14)

ANSLUTNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 1 (14) 1 (14) 1. Ingående av värmeavtal 1.1 Värmeleverantören och kunden ingår ett skriftligt värmeavtal om anslutning av värmeförbrukningsplatsen till fjärrvärmenätet och värmeleverans till leveranspunkten.

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Billecta fakturaservice & inkasso Allmänna villkor & prislista

Billecta fakturaservice & inkasso Allmänna villkor & prislista Billecta AB, organisationsnummer 556971-6011, ( Billecta ) erbjuder tjänster inom fakturering, kundreskontrahantering, inkasso och fakturaköp (nedan kallat för Tjänsten ). Följande villkor gäller vid användande

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Avtalsvillkor för fjärrvärme Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Avtalsvillkor för fjärrvärme T1/2010 www.kokkolanenergia.fi KARLEBY ENERGI AVTALSVILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME INNEHÅLL I AVTALSVILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME 1 Ingående av värmeavtal...

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

WEB SERVICES-FÖRBINDELSE

WEB SERVICES-FÖRBINDELSE WEB SERVICES-FÖRBINDELSE TJÄNSTEBESKRIVNING Aktia, Sb, Pop VERSION 1.1 OY SAMLINK AB 2 (18) 1 Allmänt... 3 2 Web Services... 4 2.1. Förkortningar och termer som används i tjänstebeskrivningen... 4 3 Avtal

Läs mer

Allmänna kortvillkor för företagskunder

Allmänna kortvillkor för företagskunder Allmänna kortvillkor för företagskunder Gäller från 16.2.2014 1. Tillämpningsområde och definitioner av termer Dessa allmänna kortvillkor för företagskunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar

Läs mer

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten Fr o m 19 Oktober 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...12 Villkor för Företagskonto och Depåkonto Kontotypvillkor

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer