Handelsbankens allmänna kortvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbankens allmänna kortvillkor"

Transkript

1 Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3 4. Kortets giltighet, förnyande av kortet samt personlig kod 3 5. Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar Förvaring av kort och anmälan om förkommet kort Hittelön och borttagningsprovision för ett förkommet eller missbrukat kort Återlämnande av kortet till banken Kortinnehavarens ansvar för korttransaktionerna Återbetalning av korttransaktioner Kontohavarens ansvar för missbruk av kort Handelsbankens ansvar för obehöriga transaktioner Användning av kortet Användningen av kort i automater Användningen av kort som betalningsmedel Användningen av kort på internet och vid postorderförsäljning Användningen av kort utomlands Användning av kort för identifiering Kortinnehavarens möjlighet att specificera hur kortet används 6 6. Handelsbankens rättigheter och skyldigheter samt fel från kortinnehavarens/kontohavarens sida Handelsbankens rätt att lämna uppgifter Handelsbankens skyldighet att genomföra betalningar och Handelsbankens ansvar för icke genomförda eller felaktigt genomförda kortbetalningar Spårning av betalningstransaktioner Utredningar av fel från kundens sida och kostnader för dessa 7 7. Handelsbankens rätt att spärra kort 7 8. Återställande av möjligheten att använda kort 8 9. Avgifter och provisioner Handelsbankens ansvar och skadeståndsansvar Skadebegränsning Användningen av kreditupplysningar Ändring av avtalet och serviceprislistan Debitering av avgift för användning av och betalning med kortet Avtalets giltighet samt uppsägning och hävning av avtalet Force majeure Rättsskyddsmedel utanför domstol Tillsynsmyndighet 9

2 Handelsbankens allmänna kortvillkor 1. Tillämpningsområde Svenska Handelsbanken AB:s (publ), filialverksamheten i Finland, och Handelsbanken Finans Abp:s (nedan Handelsbanken tillsammans och var för sig) kortavtal omfattar en eller flera tjänster och funktioner som Handelsbanken och andra företag erbjuder och som kortinnehavaren kan använda med hjälp av ett kort som är anslutet till kortavtalet. På användningen av kortet tillämpas förutom dessa allmänna villkor även kortavtalsvillkoren, kontovillkoren, de allmänna villkoren för inrikes betalningsförmedling, de allmänna villkoren för avgående och ankommande utlandsbetalningar, villkoren för nätbetalningar och dessutom villkoren för övriga tjänster som eventuellt används med kortet. Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland Hemort Helsingfors FO-nummer Alexandersgatan Helsingfors tfn Handelsbanken Finans Abp Hemort Helsingfors FO-nummer Alexandersgatan Helsingfors tfn. (09) I kortavtalet och dessa kortvillkor fastställs Handelsbankens, kontohavarens och kortinnehavarens rättigheter och skyldigheter gällande användning av kortet. Förutom kortavtalet och dessa kortvillkor är kortinnehavaren skyldig att iaktta villkoren för det konto som kortet är anslutet till och villkoren för de tjänster som används. Till kortet kan höra specialvillkor. Om de kortspecifika specialvillkoren och skyldigheterna står i konflikt med de allmänna kortvillkoren tillämpas de kortspecifika specialvillkoren. Vid skillnader mellan olika språkversioner av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. Egenskaper och tjänster som kan anslutas till kortet kombineras på det sätt som Handelsbanken fastställer. 2. Definitioner Bankdag är veckodagar från och med måndag till och med fredag med undantag för de finländska helgdagarna, självständighetsdagen, första maj, jul- och midsommarafton samt sådana dagar som annars inte ska betraktas som bankdag. Betalkonto är ett konto som är avsett för och som kan användas för att genomföra betalningstransaktioner utan sådana begränsningar i fråga om användningen som beror på kontovillkoren och lagstiftningen Betalningsmottagare är en köpman eller tjänsteleverantör som har rätt att ta emot kortbetalningen. Betalterminal är en apparat eller ett system som avläser och kontrollerar betalkortets uppgifter vid betalningen och som vidarebefordrar de köp- och kontantuttagstransaktioner som gjorts med betalkortet för debitering. Chipkort är ett kort som Handelsbanken beviljar ensam eller tillsammans med ett företag som Handelsbanken samarbetar med. Kortet har ett chip som följer den internationella standarden för betalningssystem. Chipkortet kan därutöver ha en magnetremsa. Co-branding-kort är ett kort som också är försett med namnet på eller företagssymbolen för det företag som samarbetar med Handelsbanken. Kortet kan samtidigt vara företagets medlems- och/ eller stamkundskort. Credit-kort kan ingå i MasterCard- eller Visa-kortsystemet. Ett Credit-kort är ett internationellt kredit- och automatkort som beviljas av Handelsbanken. Transaktioner gjorda med kortet debiteras enligt kortavtalet. Möjligheten att använda MasterCard- eller Visa Credit-korten anges vid försäljningsstället eller automaten med symboler för respektive kort. Debit-kort kan ingå i MasterCard- eller Visa-kortsystemet. Ett Debit-kort är ett internationellt betaloch automatkort som beviljas av Handelsbanken. Transaktioner gjorda med kortet debiteras från bankkontot. Möjligheten att använda MasterCard- eller Visa Debit-korten anges vid försäljningsstället eller automaten genom symboler för respektive kort. Distansförsäljning Vid distansförsäljning är kortinnehavaren och kortet inte fysiskt närvarande vid försäljningstransaktionen. Betalningsmottagaren mottar kortuppgifterna via en elektronisk förbindelse, t.ex. vid näthandel eller telefonförsäljning. EMV är en standard för betalningssystem som baserar sig på chipkort, utvecklad av de internationella kortföretagen MasterCard och Visa. Huvudkort är ett kort som beviljats den i kortavtalet avsedda kontohavaren. Inköpsgräns är det dagliga maximibeloppet för korttransaktioner via betalterminaler som avtalats i kortavtalet för Visa Electron. Kontaktlös betalning är en egenskap som ansluts till kortet. Betalningstransaktionen godkänns genom att man håller kortet nära betalterminalen. Vid kontaktlös betalning behöver man inte slå in någon personlig kod. Av säkerhetsskäl kräver betalterminalen då och då att betalningen verifieras med den personliga koden. Egenskapen för kontaktlös betalning anges på kortet med en symbol. Kontantautomat är en automat ur vilken man kan ta ut pengar eller köpa eventuella övriga tjänster. Kontantuttag vid butikskassan (cash back) är en tjänst som erbjuds av en butiksägare eller ett annat företag som erbjuder tjänster där kortinnehavaren kan ta ut kontanter i samband med sina inköp. Kontantuttag vid butikskassan (cash back) förutsätter en korttransaktion och är alltid en del av denna. Konto är Handelsbankens dagligkonto eller ett annat konto som kortet är anslutet till. Kontohavare är en person eller ett företag som ansvarar för kortavtalet. Om det i kortavtalet har angetts en solidariskt ansvarig kontohavare har kontohavaren (den primära sökanden) och den solidariskt ansvariga kontohavaren (den sekundära sökanden) solidariskt ansvar för kortavtalet. Kontohavarens kort är huvudkortet, den solidariskt ansvariga kontohavaren kan ha ett parallellkort som är anslutet till kontot. Kort är ett betalningsmedel i enlighet med kortavtalet och ett kredit-, betaltids- eller betalkort som är anslutet till ett internationellt eller finländskt kortsystem. Ett kredit- och betaltidskort är kopplat till en kredit med ränta. Betalningstransaktioner gjorda med ett betalkort debiteras genast från kontot. Kortavtal är ett avtal mellan kortinnehavaren och Handelsbanken enligt vilket kortinnehavaren med ett av Handelsbanken beviljat betal-, betaltids- eller kreditkort eller en kombination av dessa kan använda de tjänster som ingår i kortavtalet. Kortets säkerhetskod är en tresiffrig nummerserie på baksidan av kortet som används för att verifiera kortet på internet. Kortinnehavare är en person som har beviljats ett kort av Handelsbanken eller Handelsbanken och tjänsteleverantören. Kortläsare är en apparat som kan läsa informationen på kortets chip eller magnetremsa. Korttransaktion är en betalning eller ett uttag där kortet är fysiskt närvarande eller där kortinnehavaren anger kortuppgifterna för att godkänna transaktionen. Användning av kortet för identifiering är inte en korttransaktion. Kreditlimit är det kreditbelopp som kreditgivaren har beviljat kontohavaren och som inte får överskridas. MasterCard-kort är ett betaltids- eller betaltids-/kreditkort som ingår i det internationella MasterCard-kortsystemet och som administreras av Handelsbanken. Det kan finnas olika typer av kort (Standard, Gold, Platinum) och de kan innehålla olika tjänster. Nätbankskoder är de personliga koder som de egna kunderna har fått av Handelsbanken och med hjälp av vilka kortinnehavaren kan använda internetbanktjänsterna, betala på nätet och identifiera sig på de elektroniska tjänster som erbjuds av andra tjänsteleverantörer. Parallellkort är ett kort som med huvudkortsinnehavarens samtycke har beviljats en annan person och som anslutits till kortavtalet. Kortet kan ha samma nummer som eller annat nummer än det/de övriga kort som är anslutna till kortavtalet. Personlig kod (PIN, Personal Identification Number) är en personlig hemlig kod som kortinnehavaren har fått av Handelsbanken eller tjänsteleverantören eller själv har valt och med vilken kortinnehavaren identifieras och som kortinnehavaren slår in för att godkänna debiteringen av kontot. 1 2

3 Regionbegränsning innebär att kortinnehavaren kan begränsa kortbetalningar och kontantuttag till att fungera i vissa länder, t.ex. bara i Finland. Täckningsreservering är en reservering som görs för korttransaktioner på det konto som kortet är anslutet till. Täckningsreserveringen minskar det disponibla beloppet på kontot och försvinner när den motsvarande debiteringen görs på kontot. Underskrift är en fysisk underskrift av kortinnehavaren eller en person som ansöker om kort, eller en elektronisk identifiering som används i nätbanken eller som parterna har avtalat om. Uttagsgräns är det i avtalet fastställda maximibeloppet som kan tas ut från en kontantautomat under ett kalenderdygn. Huvud- och parallellkort har en gemensam uttagsgräns. Visa Business Debit-kort är ett till ett företags konto anslutet kort som kortinnehavaren kan använda i Finland eller utomlands som betal- eller automatkort. De transaktioner som görs med kortet debiteras kontohavarens bankkonto. Visa Debit-kort är ett till en privatpersons konto anslutet kort som kortinnehavaren kan använda i Finland eller utomlands som betal- eller automatkort. De transaktioner som görs med kortet debiteras kontohavarens bankkonto. Visa Debit/Credit-kort (kombinationskort) är ett betaltids- och kreditkort som ingår i Visakortsystemet och som beviljas privatpersoner. Transaktioner gjorda med kortet i Finland eller utomlands debiteras kortinnehavarens konto eller genom faktura. Visa Electron-kort är ett betal- och automatkort som ingår i Visa-kortsystemet och som beviljas privatpersoner av Handelsbanken. När kortet används vid transaktioner i Finland eller utomlands görs en täckningsreservering på det bankkonto som kortet är anslutet till. 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren Konto- och kortinnehavaren ska meddela Handelsbanken om ändringar i kontaktuppgifterna. Konto- och kortinnehavaren ska skicka sina meddelanden angående kortavtalet skriftligen eller på annat separat överenskommet sätt till Handelsbanken. Ett meddelande som skickats av konto- eller kortinnehavaren anses ha kommit till Handelsbankens kännedom senast på den sjunde dagen efter att meddelandet skickats. Handelsbanken skickar meddelanden angående kortavtalet och användningen av kortet till kontohavaren skriftligen till den adress som har uppgetts för Handelsbanken eller Befolkningsregistercentralen eller på annat separat överenskommet sätt. Handelsbanken har rätt att informera om eventuella ändringar i kortavtalets villkor, de allmänna kortvillkoren eller prislistan också via nätbanken eller Handelsbankens webbsidor. Kontohavaren är skyldig att vidarebefordra Handelsbankens meddelanden som härrör från detta avtal till de övriga kortinnehavarna. Ett meddelande som skickats av Handelsbanken anses ha kommit till kontohavarens kännedom senast på den sjunde dagen efter att meddelandet skickats. Finska eller svenska kan användas under avtalsförhållandet Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet Kontohavaren eller kontohavarens/kortinnehavarens intressebevakare eller en person med intressebevakningsfullmakt kan under avtalsförhållandet begära att få kortvillkoren och förhandsinformation angående kortet skriftligen av banken på ett separat överenskommet sätt. 4. Kortets giltighet, förnyande av kortet samt personlig kod Kortet är giltigt till slutet av den giltighetsmånad som står på kortet. När kortets giltighetstid gått ut har kortinnehavaren inte rätt att använda kortet. Förnyande av kortet förutsätter att kortavtalet är giltigt och att kontohavaren har följt villkoren i kortavtalet och för de tillhörande tjänsterna. Handelsbanken har rätt att låta bli att förnya kortet. Ett förnyat kort kan skickas per post om banken och kunden har avtalat om detta i kortavtalet eller på annat sätt. Handelsbanken skickar de personliga koderna för privatpersoners kort som är anslutna till kortavtalet till kortinnehavarens adress i Finland. 5. Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar 5.1. Förvaring av kort och anmälan om förkommet kort Kortinnehavaren förbinder sig att förvara kortet och den därtill hörande personliga koden omsorgsfullt så att utomstående inte kan få vetskap om dem eller möjlighet att använda dem. Kortinnehavaren ska regelbundet, enligt gällande omständigheter, kontrollera att han eller hon har kortet i behåll. Den personliga koden ska förvaras på ett annat ställe än kortet så att en utomstående inte kan få tag på koden och associera den med kortet. När kortinnehavaren knappar in koden ska han eller hon skydda knappsatsen med handen så att en utomstående inte kan se den sifferkombination som används. Kortinnehavaren får inte förvara sin personliga kod i en lätt identifierbar form. Kortet ska förvaras omsorgsfullt så att det inte skadas eller utsätts för ovanligt stor belastning. Kortinnehavaren ska skriva sin namnteckning i namnteckningspanelen på baksidan av kortet innan han eller hon börjar använda kortet. Om kortet förkommer eller råkar i en utomståendes händer eller om den personliga koden kommer till en utomståendes kännedom ska Handelsbanken underrättas utan dröjsmål. Anmälningen kan göras personligt på kontoren hos den bank som beviljat kortet under bankens öppettid och per telefon dygnet runt till bankernas gemensamma spärrtjänst (i Finland , utomlands ). Om kortinnehavaren anmäler att hans eller hennes kort har förkommit får inte kort med samma nummer som är anslutna till kortavtalet användas. Om kortinnehavaren hittar det kort som tidigare anmälts som förkommet får kortet inte användas. Om kortinnehavaren använder ett kort som tidigare anmälts som förkommet har banken rätt att kräva att konto- eller kortinnehavaren betalar en borttagningsprovision och eventuella övriga kostnader som orsakas banken, och debitera kontohavaren för dessa Hittelön och borttagningsprovision för ett förkommet eller missbrukat kort Handelsbanken har rätt att av kontohavaren eller kortinnehavaren ta ut * den hittelön som banken betalar den som hittat kortet och att debitera kontohavaren för detta belopp samt * den provision banken har betalat till den som beslagtagit kortet och att debitera kontohavaren för detta belopp, om kortinnehavaren själv missbrukar kortet Återlämnande av kortet till banken Kortet är Handelsbankens egendom. Kortinnehavaren är skyldig att på begäran av Handelsbanken genast återlämna kortet till Handelsbanken. Kortinnehavaren får inte använda kortet efter denna begäran. Handelsbanken, en sammanslutning som erbjuder automattjänster eller en affär eller annan rörelse har rätt att på begäran av Handelsbanken beslagta kortet. Den som har beslagtagit kortet har då rätt att makulera kortet genom att klippa itu det så att chipet förstörs. När kortinnehavaren slutar använda kortet ska kortet klippas itu så att chipet förstörs och återlämnas till Handelsbanken. Om kortinnehavaren får ett förnyat kort per post förbinder sig kortinnehavaren att förstöra det gamla kortet genom att klippa det itu så att chipet förstörs Kortinnehavarens ansvar för korttransaktionerna Kortinnehavaren godkänner en korttransaktion genom att underteckna inköpsverifikatet, genom att slå in sin personliga kod, genom att använda kortet i en apparat som inte kräver någon kod eller genom att på något annat i dessa villkor nämnt sätt uppge kortuppgifterna. Kortinnehavaren kan inte återkalla korttransaktionen om han eller hon har godkänt transaktionen på ovannämnda sätt. Kortet får inte användas så att det konto eller den kredit som anslutits till kortavtalet övertrasseras. Kontohavaren och den solidariskt ansvariga kortinnehavaren ansvarar för alla transaktioner som har gjorts innan Handelsbanken har mottagit en anmälan om uppsägning och alla kort som är anslutna till kortavtalet har återlämnats till Handelsbanken. Kontohavaren ansvarar för alla kort som är anslutna till kortavtalet Återbetalning av korttransaktioner Handelsbanken återbetalar på begäran av kontohavaren till denne hela beloppet av en betalningstransaktion som initierats av eller via en betalningsmottagare, om beloppet av betalningstransaktionen 1) inte exakt framgår av det samtycke som betalaren gett, och 2) överstiger det belopp som betalaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare konsumtionsmönster, villkoren i kortavtalet och andra omständigheter. Kontohavaren ska begära återbetalning av Handelsbanken inom åtta veckor från den dag då betalningstransaktionens belopp debiterades. För att kunna göra en anmärkning ska kontohavaren spara verifikatet över korttransaktionen tills den har kunnat konstateras på kontoutdraget. 3 4

4 5.3. Kontohavarens ansvar för missbruk av kort Kontohavaren och den solidariskt ansvariga kontohavaren ansvarar användning av kortet om 1) kontohavaren eller kortinnehavaren har överlåtit kortet eller den personliga koden till en utomstående 2) kortet eller den personliga koden har förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen på grund av kortinnehavarens eller kontohavarens vårdslöshet, eller 3) kontohavaren eller kortinnehavaren har försummat att utan onödigt dröjsmål efter upptäckten underrätta Handelsbanken om att kortet eller den personliga koden har förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen. En kontohavare eller solidariskt ansvarig kontohavare som är konsument ansvarar i de fall som avses i punkt 2 och 3 för obehörig användning av kortet till högst 150 euro. Kontohavaren eller den solidariskt ansvariga kontohavaren ansvarar dock i sin helhet för användningen av kortet om kontohavaren eller kortinnehavaren har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst. En kontohavare eller solidariskt ansvarig kontohavare som är konsument ansvarar inte för obehörig användning av kortet 1) till den del som kortet har använts efter att Handelsbanken har underrättats om att kortet förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen, 2) om tjänsteleverantören har försummat att se till att kortinnehavaren har möjlighet att när som helst göra en ovan avsedd anmälan, eller 3) om betalningsmottagaren vid användningen av betalningsinstrumentet inte vederbörligen har försäkrat sig om betalarens rätt att använda instrumentet. Trots detta är kontohavaren eller den solidariskt ansvariga kontohavaren alltid ansvarig för obehörig användning av kortet, om användaren eller någon annan innehavare av kortet avsiktligt har lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt Handelsbankens ansvar för obehöriga transaktioner Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål efter upptäckten underrätta Handelsbanken om en obehörig betalningstransaktion. Handelsbanken återbetalar den obehöriga transaktionens belopp till kontohavaren efter att man har fastställt att kontohavaren inte är ansvarig för den obehöriga användningen av betalningsinstrumentet. Handelsbanken ansvarar inte för den obehöriga korttransaktionen om kontohavaren inte utan onödigt dröjsmål underrättar banken om att betalningstransaktionens belopp debiterats eller krediterats betalkontot Användning av kortet Kortet och den därtill hörande personliga koden får användas endast av kortinnehavaren. Egenskaper kan laddas och uppdateras på kortet och avlägsnas från kortet endast med Handelsbankens samtycke eller på ett sätt som Handelsbanken har godkänt. Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren kontrollerar kortinnehavarens identitet och antecknar slutdelen av kortinnehavarens personbeteckning på betalningsverifikatet. När kortinnehavaren använder chipkortet ska han eller hon i första hand använda en betalterminal för chipkort eller en chipkortsläsare och sin personliga kod. Kontantuttag vid butikskassan är endast möjligt i butiker som erbjuder denna tjänst. Kontantuttag är en tjänst som företagen erbjuder, och eventuella avgifter som tas ut för tjänsten fastställs av dem. En korttransaktion som verifieras med en personlig kod omfattar beloppet för kontantuttag och kortköp. Kortinnehavaren godkänner en korttransaktion genom att slå in sin personliga kod (PIN), genom att egenhändigt underteckna inköpsverifikatet, genom att använda kortet i en apparat som inte kräver någon kod eller genom att på annat i dessa villkor nämnt sätt uppge kortuppgifterna. Kortinnehavaren kan inte återkalla en korttransaktion efter att han eller hon gett sitt samtycke till transaktionen. Korttransaktionen debiteras det konto som kortet är anslutet till senast den bankdag som följer på den dag då transaktionen tagits emot. Mottagningstidpunkt för korttransaktionen är den tidpunkt då Handelsbanken har erhållit de uppgifter av betalningsmottagarens bank som behövs för att genomföra transaktionen. Valuteringsdagen för debitering av kontot är den dag då korttransaktionens belopp debiteras detta konto. Valuteringsdagen för kreditering av kontot är den bankdag då korttransaktionens belopp krediteras betalningsmottagarens bankkonto. Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren reserverar täckning för ett uttag eller en 5 betalning på det konto som är anslutet till kortet. Täckningsreserveringen försvinner när kortbetalningen debiteras. Kontot debiteras med beloppet för de betalningar som gjorts med kortet inom 20 dagar från det att betalningen gjorts. Handelsbanken har ändå rätt att debitera kontot med beloppet för kortbetalningarna vid en senare tidpunkt, dock inte senare än tio år efter betalningstransaktionen. Kontohavaren får uppgifter om debiteringarna på kontoutdraget eller annat överenskommet sätt. Kortinnehavaren ska vara beredd på avbrott i betalterminalens, automatens eller internets funktion och störningar i datakommunikationen samt på automatspecifika användningstider. Kortinnehavaren är skyldig att följa de anvisningar som ges av eller som framgår av en betalterminal eller automat. När kortinnehavaren använder sitt kort på internet ansvarar han eller hon för säkerheten i den egna utrustningen och de dataprogram som används. Kortinnehavaren ska på tillbörligt sätt försäkra sig om tjänsteleverantörens tillförlitlighet innan han eller hon ger uppgifter om kortet Användningen av kort i automater Kortinnehavaren kan med hjälp av kortet och den personliga koden ta ut kontanter i kontantautomater som accepterar kortet. Den avgift som debiteras för användning av kortet i automater framgår av Handelsbankens serviceprislista. Kortinnehavaren kan med hjälp av kortet och sin personliga kod ladda och betala för taltid till vissa telefonoperatörers telefonanslutningar i Otto -automater i Finland. Kortinnehavaren och/eller kontohavaren kan begränsa det kontantbelopp som kan tas ut under ett dygn genom att ställa en kortspecifik bruksgräns för kortet. Bruksgränsen fastställs i kortavtalet Användningen av kort som betalningsmedel Kortet kan användas som betalningsmedel på de försäljningsställen som accepterar det. Vid användning av kombinationskort ska kortinnehavaren meddela vilken kortegenskap han eller hon önskar använda. Det går inte att ändra valet efter att kortinnehavaren har gett sitt samtycke till transaktionen. Biluthyrningsfirmor, hotell och motsvarande tjänsteleverantörer har rätt att i efterskott debitera sådana rimliga bränsleavgifter, kostnader för telefon, minibar och måltider samt andra kostnader som kortinnehavaren har orsakat men inte godkänt och som inte har fakturerats. Detta gäller även debiteringar av hotellreserveringar som inte har annullerats Användningen av kort på internet och vid postorderförsäljning Kortets uppgifter får inte lämnas till en betalningsmottagare på internet eller i annan elektronisk form eller på en beställningsblankett för postorderförsäljning på annat sätt än det som nämns i specialvillkoren för kortet Användningen av kort utomlands VISA. Korttransaktioner som gjorts med kortet i annan valuta än euro omvandlas till euro med Visas valutapartikurs, till vilken läggs en marginal på högst 1,95 procent. Den kurs som tillämpats anges i transaktionsuppgifterna på fakturan eller kontoutdraget. Ändringar i valutakursen tillämpas omedelbart utan förhandsanmälan. Kursen slås fast enligt den dag då transaktionen förmedlas från den mottagande parten till Visa. MasterCard. Kortinköp och kontantuttag i andra valutor debiteras i euro. Den kurs som tillämpas är den valutapartikurs som används av MasterCard International, till vilken läggs en marginal på högst 1,95 procent. Ändringar i valutakursen tillämpas omedelbart utan förhandsanmälan. Kursen slås fast enligt den dag då transaktionen förmedlas från den mottagande parten till MasterCard International. För kontantuttag med kortet debiteras en avgift som framgår av Handelsbankens serviceprislista. Vid korttransaktioner och kontantuttag utomlands kan det förekomma lands- eller automatspecifika begränsningar. Handelsbanken ansvarar inte för att kontantautomaterna går att använda eller fungerar Användning av kort för identifiering Ett kort kan också användas för identifiering utan att betala eller ta ut medel enligt villkor som avtalas mellan kortinnehavaren och den som erbjuder tjänsten, om Handelsbanken har gett sitt samtycke till detta. Kortinnehavaren ska iaktta skyldigheten att skydda den personliga koden omsorgsfullt enligt kortvillkoren även när kortet används för identifiering Kortinnehavarens möjlighet att specificera hur kortet används Kortinnehavaren har, på ett sätt som Handelsbanken erbjuder, möjlighet att begränsa användningen av kortet genom att exempelvis bestämma dygnsspecifika bruksgränser eller geografiska begränsningar eller tillåta användning av kortet på internet. Bruksgränsen fastställs i kortavtalet. 6

5 6. Handelsbankens rättigheter och skyldigheter samt fel från kortinnehavarens/kontohavarens sida 6.1. Handelsbankens rätt att lämna uppgifter När kortinnehavaren använder en kontant- eller annan automat som tillhör en annan bank eller en sammanslutning som verkar för en annan tjänsteleverantörs räkning kan kontots saldo- och transaktionsuppgifter registreras i den andra bankens eller tjänsteleverantörens datasystem. Handelsbanken och andra tjänsteleverantörer som erbjuder kontant- eller andra automattjänster har rätt att skaffa och sinsemellan utbyta uppgifter om kontohavaren och/eller kortinnehavaren som gäller användningen av kortet samt svara på täckningsförfrågningar som gäller korttransaktioner och göra täckningsreserveringar samt ge övriga anvisningar om användningen av kortet. Handelsbanken har rätt att lämna ut uppgifter om användningen av kortet till en sammanslutning som verkar för Handelsbankens räkning, till en annan bank eller till dem som godkänner kortet som betalningsmedel samt till kontohavaren och den solidariskt ansvariga kortinnehavaren. Handelsbanken har rätt att lämna ut kortinnehavarens personuppgifter till företag som beviljar övriga kortegenskaper eller tillhandahåller tilläggsfunktioner för kortet och till den sammanslutning som tar emot anmälningar om förkomna kort. Handelsbanken har dessutom rätt att lämna ut kortinnehavarens kontaktuppgifter till det företag som mottagit kortavgiften eller administrerar kortbetalningar på dess vägnar Handelsbankens skyldighet att genomföra betalningar och Handelsbankens ansvar för icke genomförda eller felaktigt genomförda kortbetalningar Handelsbanken svarar gentemot kontohavaren för att ett belopp motsvarande kortinnehavarens betalningsuppdrag debiteras det konto eller den kredit som anslutits till kortet och krediteras betalningsmottagarens bank enligt villkoren för betalningsförmedling. På kortavtalet tillämpas även de allmänna villkoren för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet och de allmänna villkoren för avgående och ankommande valutabetalningar. Skyldigheten hos kortinnehavarens bank att genomföra en betalning börjar när banken av betalningsmottagarens bank får ett uppdrag som gäller korttransaktionen och upphör när banken har redovisat transaktionens belopp till tjänsteleverantören. Om Handelsbanken debiterat det konto som är anslutet till kortet på ett belopp, men inte genomfört betalningen eller genomfört den felaktigt, återbetalar Handelsbanken utan onödigt dröjsmål beloppet jämte kostnader till kundens konto. Kontohavaren har rätt till återbetalning från banken av de avgifter som tagits ut av honom eller henne för transaktionen. Dessutom har kontohavaren rätt att av Handelsbanken få ersättning för ränta som kontohavaren blivit tvungen att betala eller som kontohavaren inte fått till följd av att transaktionen inte genomförts eller genomförts felaktigt. Handelsbanken är dock inte ansvarig om det faktum att betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts felaktigt beror på att kortinnehavaren har uppgett felaktiga uppgifter Spårning av betalningstransaktioner Handelsbanken inleder på begäran av kortinnehavaren eller kontohavaren åtgärder för att spåra en kortbetalning och underrättar kunden om resultatet. Handelsbanken tar då av kortinnehavaren eller kontohavaren ut de avgifter som banken på grund av spårningen måste betala till betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör, om denne deltagit i genomförandet av betalningstransaktionen och är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Utredningar av fel från kundens sida och kostnader för dessa Handelsbanken har rätt att kräva att kortinnehavaren eller kontohavaren ersätter banken för kostnader som orsakats av utredning av en felaktig betalning som beror på fel från kortinnehavarens sida eller för en ogrundad utredning och återkrav av en helt korrekt genomförd betalning. 7. Handelsbankens rätt att spärra kort Handelsbanken har rätt att spärra kortet om en säker användning av kortet äventyras, om kortets uppgifter har kopierats eller misstänks ha kopierats eller om en säker användning av kortet äventyras på annat sätt eller om det finns skäl att misstänka att kortet används obehörigen eller bedrägligt. Handelsbanken har rätt att spärra kortet om kortinnehavaren förordnas en intressebevakare eller om risken för att den betaltjänstanvändare som ansvarar för betalning av krediten inte kan fullfölja sitt betalningsansvar har ökat väsentligt. Handelsbanken har rätt att spärra kortet om avgifter och provisioner för kortet inte har betalats eller kortavtalet har hävts eller sagts upp eller om kortinnehavarens rätt att disponera det konto som är anslutet till kortet har upphävts. Handelsbanken underrättar kortinnehavaren skriftligen eller på annat överenskommet sätt om spärrande av kortet och orsakerna till det på förhand i mån av möjlighet. 8. Återställande av möjligheten att använda kort Om Handelsbanken har spärrat kortet och spärrningen inte beror på att villkoren i kortinnehavarens kortavtal eller dessa avtalsvillkor inte har iakttagits, beställer Handelsbanken utan dröjsmål ett nytt, motsvarande kort. 9. Avgifter och provisioner Handelsbanken har rätt att uppbära avgifter och provisioner i enlighet med den gällande serviceprislistan och debitera det konto som är anslutet till kortet med dem. Sådana avgifter och provisioner är till exempel: - avgifter i anslutning till beviljande, användning, utredning och byte av kort - hittelön till kortets upphittare, provisioner för borttagning av kortet - provisioner på verifikatkopior Serviceprislistan för Handelsbankens kort finns på Handelsbankens kontor i Finland och på Handelsbankens webbplatser: Handelsbankens ansvar och skadeståndsansvar Handelsbanken är skyldig att ersätta skada som bankens förfarande i strid med lagen eller detta avtal har orsakat en betaltjänstanvändare. Handelsbanken är inte skyldig att ersätta indirekta skador som orsakats kortinnehavaren om inte Handelsbanken har orsakat skadan med avsikt eller av grov vårdslöshet. Handelsbanken ansvarar inte för skador som orsakats av att banken inte har genomfört en betalning på grund av att kontot saknat täckning. Handelsbanken är endast skyldig att ersätta kortinnehavaren för sådana direkta skador som orsakats av försummelse från bankens sida. Handelsbanken ersätter i sådana fall endast den ränteförlust som har uppstått samt de nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av utredning av skadan och återbetalar debiterade serviceavgifter endast till den del de hänför sig till den försummelse som orsakat skadan. Handelsbanken ansvarar inte för eventuella fel eller brister i de produkter och tjänster som köpts eller betalats med kortet. För dem ansvarar säljaren eller tjänsteleverantören. Krav som gäller produkter eller tjänster som köpts med kortet ska riktas till säljaren eller tjänsteleverantören utan dröjsmål. Handelsbanken ansvarar inte för direkta skador som förorsakas kortinnehavaren av att ett försäljningsställe som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter inte kan eller vill ge kontanter mot kortet. 11. Skadebegränsning En kortinnehavare som lider skada ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om kortinnehavaren försummar detta, får denne själv bära en motsvarande del av förlusten. Skadestånd som Handelsbanken är skyldig att betala på grund av ett förfarande som strider mot lag eller avtal kan jämkas, om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till orsaken till överträdelsen, kortinnehavarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, Handelsbankens möjligheter att förutse och hindra uppkomsten av skadan samt omständigheterna i övrigt. 12. Användningen av kreditupplysningar Handelsbanken använder kortinnehavarens kreditupplysningar vid beviljande och förnyande av kortet samt under kortets giltighetstid. Kreditupplysningarna hämtas från sammanslutningar som bedriver kreditupplysningsverksamhet. 13. Ändring av avtalet och serviceprislistan Ändringar kan göras i kortavtalet och dess villkor samt i serviceprislistan. Handelsbanken meddelar kunden om ändringar i kortavtalet och dess villkor samt om ändringar i serviceprislistan i enlighet med punkt 3 i dessa villkor. Ändringen träder i kraft från och med den tidpunkt som Handelsbanken meddelar, dock tidigast om två månader efter det att meddelandet har skickats till kunden. Avtalet fortlöper med det ändrade innehållet om kunden inte skriftligen senast den dag då ändringarna träder i kraft meddelar banken att han eller hon inte godkänner den ändring som banken har föreslagit. Om kunden inte godkänner ändringen har kunden och Handelsbanken rätt att säga upp kortavtalet enligt villkoren i kortavtalet och dessa villkor. 7 8

6 13.1. Debitering av avgift för användning av och betalning med kortet Tjänsteleverantören har rätt att prissätta kontantuttagstjänsten och debitera kortinnehavaren för användning av tjänsten. Betalningsmottagaren har rätt att debitera en avgift för betalning med kort. 14. Avtalets giltighet samt uppsägning och hävning av avtalet Kontohavaren har rätt att säga upp kortavtalet med omedelbar verkan genom att meddela Handelsbanken om uppsägandet och returnera kortet och eventuella parallellkort till banken. Kontohavaren och kortinnehavaren ansvarar för de korttransaktioner som gjorts med kortet och de kostnader transaktionerna har orsakat innan Handelsbanken har mottagit uppsägningsmeddelandet och korten. Handelsbanken har rätt att säga upp avtalet att upphöra efter en uppsägningstid på två månader. Handelsbanken har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om kontohavaren eller kortinnehavaren väsentligt bryter mot detta avtal eller anvisningarna om användning av kortet som betalningsinstrument, eller då det konto som ansluter sig till kortet avslutas. Handelsbanken meddelar kontohavaren skriftligen om uppsägningen eller hävningen. Handelsbanken har rätt att förhindra att kortet används efter att uppsägningstiden löpt ut eller avtalet har hävts på ovan nämnda sätt och kortet inte har returnerats till Handelsbanken enligt anvisningarna. Kontohavaren och kortinnehavaren svarar för Handelsbankens kostnader om kortet inte har returnerats till banken enligt anvisningarna. I samband med uppsägning eller hävning av kortavtalet förfaller avgifter och provisioner som hänför sig till kortet till betalning omedelbart, om det konto som ansluter sig till kortet avslutas samtidigt. Om det konto som ansluter sig till kortet inte avslutas i samband med uppsägningen eller hävningen av kortavtalet förfaller avgifter och provisioner som hänför sig till kortet till betalning i samband med debiteringen av serviceavgiften följande månad. Handelsbanken ska återbetala avgifter som kontohavaren/kortinnehavaren har betalat i förskott till den del de gäller tiden efter det att uppsägningen träder i kraft. Om Handelsbanken eller kontohavaren säger upp avtalet eller Handelsbanken häver avtalet hävs avtalet också beträffande tjänster som erbjuds av andra i avtalet angivna tjänsteleverantörer. Handelsbanken har rätt att meddela den tjänsteleverantör som tillhandahåller en till kortavtalet ansluten tjänst om uppsägningen eller hävningen. 15. Force majeure En avtalspart är inte ansvarig för en skada om den kan bevisa att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet. Handelsbanken ansvarar inte för en skada om uppfyllandet av förpliktelser som anges i detta avtal strider mot tjänsteleverantörens skyldigheter enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lag. En avtalspart är skyldig att så snart som möjligt underrätta den andra avtalsparten om ett oöverstigligt hinder har drabbat parten. Handelsbanken kan informera om ett oöverstigligt hinder i en riksomfattande dagstidning och via jämförbara elektroniska medier. 16. Rättsskyddsmedel utanför domstol En kontohavare som är konsument kan hänskjuta meningsskiljaktigheter om kortavtalet och dess villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi), till Banknämnden som verkar i anslutning till denna eller till Konsumenttvistenämnden (KRIL, för behandling. Adressen till Försäkrings- och finansrådgivningen är Porkalagatan 1, Helsingfors, Adressen till Konsumenttvistenämnden är Tavastvägen 3, PB 306, Helsingfors, 17. Tillsynsmyndighet Kontohavaren kan anmäla Handelsbankens förfarande till den myndighet som utövar tillsyn över bankens verksamhet, Finansinspektionen, Adressen till Finansinspektionen är Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, 9

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1

1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1 Anvisningar om banksekretess 2009 i Innehåll Sida 1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1 3 SAMMANSLUTNINGAR SOM TYSTNADSPLIKTEN

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Lagens syfte är att trygga

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer