Handelsbankens allmänna kortvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbankens allmänna kortvillkor"

Transkript

1 Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3 4. Kortets giltighet, förnyande av kortet samt personlig kod 3 5. Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar Förvaring av kort och anmälan om förkommet kort Hittelön och borttagningsprovision för ett förkommet eller missbrukat kort Återlämnande av kortet till banken Kortinnehavarens ansvar för korttransaktionerna Återbetalning av korttransaktioner Kontohavarens ansvar för missbruk av kort Handelsbankens ansvar för obehöriga transaktioner Användning av kortet Användningen av kort i automater Användningen av kort som betalningsmedel Användningen av kort på internet och vid postorderförsäljning Användningen av kort utomlands Användning av kort för identifiering Kortinnehavarens möjlighet att specificera hur kortet används 6 6. Handelsbankens rättigheter och skyldigheter samt fel från kortinnehavarens/kontohavarens sida Handelsbankens rätt att lämna uppgifter Handelsbankens skyldighet att genomföra betalningar och Handelsbankens ansvar för icke genomförda eller felaktigt genomförda kortbetalningar Spårning av betalningstransaktioner Utredningar av fel från kundens sida och kostnader för dessa 7 7. Handelsbankens rätt att spärra kort 7 8. Återställande av möjligheten att använda kort 8 9. Avgifter och provisioner Handelsbankens ansvar och skadeståndsansvar Skadebegränsning Användningen av kreditupplysningar Ändring av avtalet och serviceprislistan Debitering av avgift för användning av och betalning med kortet Avtalets giltighet samt uppsägning och hävning av avtalet Force majeure Rättsskyddsmedel utanför domstol Tillsynsmyndighet 9

2 Handelsbankens allmänna kortvillkor 1. Tillämpningsområde Svenska Handelsbanken AB:s (publ), filialverksamheten i Finland, och Handelsbanken Finans Abp:s (nedan Handelsbanken tillsammans och var för sig) kortavtal omfattar en eller flera tjänster och funktioner som Handelsbanken och andra företag erbjuder och som kortinnehavaren kan använda med hjälp av ett kort som är anslutet till kortavtalet. På användningen av kortet tillämpas förutom dessa allmänna villkor även kortavtalsvillkoren, kontovillkoren, de allmänna villkoren för inrikes betalningsförmedling, de allmänna villkoren för avgående och ankommande utlandsbetalningar, villkoren för nätbetalningar och dessutom villkoren för övriga tjänster som eventuellt används med kortet. Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland Hemort Helsingfors FO-nummer Alexandersgatan Helsingfors tfn Handelsbanken Finans Abp Hemort Helsingfors FO-nummer Alexandersgatan Helsingfors tfn. (09) I kortavtalet och dessa kortvillkor fastställs Handelsbankens, kontohavarens och kortinnehavarens rättigheter och skyldigheter gällande användning av kortet. Förutom kortavtalet och dessa kortvillkor är kortinnehavaren skyldig att iaktta villkoren för det konto som kortet är anslutet till och villkoren för de tjänster som används. Till kortet kan höra specialvillkor. Om de kortspecifika specialvillkoren och skyldigheterna står i konflikt med de allmänna kortvillkoren tillämpas de kortspecifika specialvillkoren. Vid skillnader mellan olika språkversioner av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. Egenskaper och tjänster som kan anslutas till kortet kombineras på det sätt som Handelsbanken fastställer. 2. Definitioner Bankdag är veckodagar från och med måndag till och med fredag med undantag för de finländska helgdagarna, självständighetsdagen, första maj, jul- och midsommarafton samt sådana dagar som annars inte ska betraktas som bankdag. Betalkonto är ett konto som är avsett för och som kan användas för att genomföra betalningstransaktioner utan sådana begränsningar i fråga om användningen som beror på kontovillkoren och lagstiftningen Betalningsmottagare är en köpman eller tjänsteleverantör som har rätt att ta emot kortbetalningen. Betalterminal är en apparat eller ett system som avläser och kontrollerar betalkortets uppgifter vid betalningen och som vidarebefordrar de köp- och kontantuttagstransaktioner som gjorts med betalkortet för debitering. Chipkort är ett kort som Handelsbanken beviljar ensam eller tillsammans med ett företag som Handelsbanken samarbetar med. Kortet har ett chip som följer den internationella standarden för betalningssystem. Chipkortet kan därutöver ha en magnetremsa. Co-branding-kort är ett kort som också är försett med namnet på eller företagssymbolen för det företag som samarbetar med Handelsbanken. Kortet kan samtidigt vara företagets medlems- och/ eller stamkundskort. Credit-kort kan ingå i MasterCard- eller Visa-kortsystemet. Ett Credit-kort är ett internationellt kredit- och automatkort som beviljas av Handelsbanken. Transaktioner gjorda med kortet debiteras enligt kortavtalet. Möjligheten att använda MasterCard- eller Visa Credit-korten anges vid försäljningsstället eller automaten med symboler för respektive kort. Debit-kort kan ingå i MasterCard- eller Visa-kortsystemet. Ett Debit-kort är ett internationellt betaloch automatkort som beviljas av Handelsbanken. Transaktioner gjorda med kortet debiteras från bankkontot. Möjligheten att använda MasterCard- eller Visa Debit-korten anges vid försäljningsstället eller automaten genom symboler för respektive kort. Distansförsäljning Vid distansförsäljning är kortinnehavaren och kortet inte fysiskt närvarande vid försäljningstransaktionen. Betalningsmottagaren mottar kortuppgifterna via en elektronisk förbindelse, t.ex. vid näthandel eller telefonförsäljning. EMV är en standard för betalningssystem som baserar sig på chipkort, utvecklad av de internationella kortföretagen MasterCard och Visa. Huvudkort är ett kort som beviljats den i kortavtalet avsedda kontohavaren. Inköpsgräns är det dagliga maximibeloppet för korttransaktioner via betalterminaler som avtalats i kortavtalet för Visa Electron. Kontaktlös betalning är en egenskap som ansluts till kortet. Betalningstransaktionen godkänns genom att man håller kortet nära betalterminalen. Vid kontaktlös betalning behöver man inte slå in någon personlig kod. Av säkerhetsskäl kräver betalterminalen då och då att betalningen verifieras med den personliga koden. Egenskapen för kontaktlös betalning anges på kortet med en symbol. Kontantautomat är en automat ur vilken man kan ta ut pengar eller köpa eventuella övriga tjänster. Kontantuttag vid butikskassan (cash back) är en tjänst som erbjuds av en butiksägare eller ett annat företag som erbjuder tjänster där kortinnehavaren kan ta ut kontanter i samband med sina inköp. Kontantuttag vid butikskassan (cash back) förutsätter en korttransaktion och är alltid en del av denna. Konto är Handelsbankens dagligkonto eller ett annat konto som kortet är anslutet till. Kontohavare är en person eller ett företag som ansvarar för kortavtalet. Om det i kortavtalet har angetts en solidariskt ansvarig kontohavare har kontohavaren (den primära sökanden) och den solidariskt ansvariga kontohavaren (den sekundära sökanden) solidariskt ansvar för kortavtalet. Kontohavarens kort är huvudkortet, den solidariskt ansvariga kontohavaren kan ha ett parallellkort som är anslutet till kontot. Kort är ett betalningsmedel i enlighet med kortavtalet och ett kredit-, betaltids- eller betalkort som är anslutet till ett internationellt eller finländskt kortsystem. Ett kredit- och betaltidskort är kopplat till en kredit med ränta. Betalningstransaktioner gjorda med ett betalkort debiteras genast från kontot. Kortavtal är ett avtal mellan kortinnehavaren och Handelsbanken enligt vilket kortinnehavaren med ett av Handelsbanken beviljat betal-, betaltids- eller kreditkort eller en kombination av dessa kan använda de tjänster som ingår i kortavtalet. Kortets säkerhetskod är en tresiffrig nummerserie på baksidan av kortet som används för att verifiera kortet på internet. Kortinnehavare är en person som har beviljats ett kort av Handelsbanken eller Handelsbanken och tjänsteleverantören. Kortläsare är en apparat som kan läsa informationen på kortets chip eller magnetremsa. Korttransaktion är en betalning eller ett uttag där kortet är fysiskt närvarande eller där kortinnehavaren anger kortuppgifterna för att godkänna transaktionen. Användning av kortet för identifiering är inte en korttransaktion. Kreditlimit är det kreditbelopp som kreditgivaren har beviljat kontohavaren och som inte får överskridas. MasterCard-kort är ett betaltids- eller betaltids-/kreditkort som ingår i det internationella MasterCard-kortsystemet och som administreras av Handelsbanken. Det kan finnas olika typer av kort (Standard, Gold, Platinum) och de kan innehålla olika tjänster. Nätbankskoder är de personliga koder som de egna kunderna har fått av Handelsbanken och med hjälp av vilka kortinnehavaren kan använda internetbanktjänsterna, betala på nätet och identifiera sig på de elektroniska tjänster som erbjuds av andra tjänsteleverantörer. Parallellkort är ett kort som med huvudkortsinnehavarens samtycke har beviljats en annan person och som anslutits till kortavtalet. Kortet kan ha samma nummer som eller annat nummer än det/de övriga kort som är anslutna till kortavtalet. Personlig kod (PIN, Personal Identification Number) är en personlig hemlig kod som kortinnehavaren har fått av Handelsbanken eller tjänsteleverantören eller själv har valt och med vilken kortinnehavaren identifieras och som kortinnehavaren slår in för att godkänna debiteringen av kontot. 1 2

3 Regionbegränsning innebär att kortinnehavaren kan begränsa kortbetalningar och kontantuttag till att fungera i vissa länder, t.ex. bara i Finland. Täckningsreservering är en reservering som görs för korttransaktioner på det konto som kortet är anslutet till. Täckningsreserveringen minskar det disponibla beloppet på kontot och försvinner när den motsvarande debiteringen görs på kontot. Underskrift är en fysisk underskrift av kortinnehavaren eller en person som ansöker om kort, eller en elektronisk identifiering som används i nätbanken eller som parterna har avtalat om. Uttagsgräns är det i avtalet fastställda maximibeloppet som kan tas ut från en kontantautomat under ett kalenderdygn. Huvud- och parallellkort har en gemensam uttagsgräns. Visa Business Debit-kort är ett till ett företags konto anslutet kort som kortinnehavaren kan använda i Finland eller utomlands som betal- eller automatkort. De transaktioner som görs med kortet debiteras kontohavarens bankkonto. Visa Debit-kort är ett till en privatpersons konto anslutet kort som kortinnehavaren kan använda i Finland eller utomlands som betal- eller automatkort. De transaktioner som görs med kortet debiteras kontohavarens bankkonto. Visa Debit/Credit-kort (kombinationskort) är ett betaltids- och kreditkort som ingår i Visakortsystemet och som beviljas privatpersoner. Transaktioner gjorda med kortet i Finland eller utomlands debiteras kortinnehavarens konto eller genom faktura. Visa Electron-kort är ett betal- och automatkort som ingår i Visa-kortsystemet och som beviljas privatpersoner av Handelsbanken. När kortet används vid transaktioner i Finland eller utomlands görs en täckningsreservering på det bankkonto som kortet är anslutet till. 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren Konto- och kortinnehavaren ska meddela Handelsbanken om ändringar i kontaktuppgifterna. Konto- och kortinnehavaren ska skicka sina meddelanden angående kortavtalet skriftligen eller på annat separat överenskommet sätt till Handelsbanken. Ett meddelande som skickats av konto- eller kortinnehavaren anses ha kommit till Handelsbankens kännedom senast på den sjunde dagen efter att meddelandet skickats. Handelsbanken skickar meddelanden angående kortavtalet och användningen av kortet till kontohavaren skriftligen till den adress som har uppgetts för Handelsbanken eller Befolkningsregistercentralen eller på annat separat överenskommet sätt. Handelsbanken har rätt att informera om eventuella ändringar i kortavtalets villkor, de allmänna kortvillkoren eller prislistan också via nätbanken eller Handelsbankens webbsidor. Kontohavaren är skyldig att vidarebefordra Handelsbankens meddelanden som härrör från detta avtal till de övriga kortinnehavarna. Ett meddelande som skickats av Handelsbanken anses ha kommit till kontohavarens kännedom senast på den sjunde dagen efter att meddelandet skickats. Finska eller svenska kan användas under avtalsförhållandet Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet Kontohavaren eller kontohavarens/kortinnehavarens intressebevakare eller en person med intressebevakningsfullmakt kan under avtalsförhållandet begära att få kortvillkoren och förhandsinformation angående kortet skriftligen av banken på ett separat överenskommet sätt. 4. Kortets giltighet, förnyande av kortet samt personlig kod Kortet är giltigt till slutet av den giltighetsmånad som står på kortet. När kortets giltighetstid gått ut har kortinnehavaren inte rätt att använda kortet. Förnyande av kortet förutsätter att kortavtalet är giltigt och att kontohavaren har följt villkoren i kortavtalet och för de tillhörande tjänsterna. Handelsbanken har rätt att låta bli att förnya kortet. Ett förnyat kort kan skickas per post om banken och kunden har avtalat om detta i kortavtalet eller på annat sätt. Handelsbanken skickar de personliga koderna för privatpersoners kort som är anslutna till kortavtalet till kortinnehavarens adress i Finland. 5. Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar 5.1. Förvaring av kort och anmälan om förkommet kort Kortinnehavaren förbinder sig att förvara kortet och den därtill hörande personliga koden omsorgsfullt så att utomstående inte kan få vetskap om dem eller möjlighet att använda dem. Kortinnehavaren ska regelbundet, enligt gällande omständigheter, kontrollera att han eller hon har kortet i behåll. Den personliga koden ska förvaras på ett annat ställe än kortet så att en utomstående inte kan få tag på koden och associera den med kortet. När kortinnehavaren knappar in koden ska han eller hon skydda knappsatsen med handen så att en utomstående inte kan se den sifferkombination som används. Kortinnehavaren får inte förvara sin personliga kod i en lätt identifierbar form. Kortet ska förvaras omsorgsfullt så att det inte skadas eller utsätts för ovanligt stor belastning. Kortinnehavaren ska skriva sin namnteckning i namnteckningspanelen på baksidan av kortet innan han eller hon börjar använda kortet. Om kortet förkommer eller råkar i en utomståendes händer eller om den personliga koden kommer till en utomståendes kännedom ska Handelsbanken underrättas utan dröjsmål. Anmälningen kan göras personligt på kontoren hos den bank som beviljat kortet under bankens öppettid och per telefon dygnet runt till bankernas gemensamma spärrtjänst (i Finland , utomlands ). Om kortinnehavaren anmäler att hans eller hennes kort har förkommit får inte kort med samma nummer som är anslutna till kortavtalet användas. Om kortinnehavaren hittar det kort som tidigare anmälts som förkommet får kortet inte användas. Om kortinnehavaren använder ett kort som tidigare anmälts som förkommet har banken rätt att kräva att konto- eller kortinnehavaren betalar en borttagningsprovision och eventuella övriga kostnader som orsakas banken, och debitera kontohavaren för dessa Hittelön och borttagningsprovision för ett förkommet eller missbrukat kort Handelsbanken har rätt att av kontohavaren eller kortinnehavaren ta ut * den hittelön som banken betalar den som hittat kortet och att debitera kontohavaren för detta belopp samt * den provision banken har betalat till den som beslagtagit kortet och att debitera kontohavaren för detta belopp, om kortinnehavaren själv missbrukar kortet Återlämnande av kortet till banken Kortet är Handelsbankens egendom. Kortinnehavaren är skyldig att på begäran av Handelsbanken genast återlämna kortet till Handelsbanken. Kortinnehavaren får inte använda kortet efter denna begäran. Handelsbanken, en sammanslutning som erbjuder automattjänster eller en affär eller annan rörelse har rätt att på begäran av Handelsbanken beslagta kortet. Den som har beslagtagit kortet har då rätt att makulera kortet genom att klippa itu det så att chipet förstörs. När kortinnehavaren slutar använda kortet ska kortet klippas itu så att chipet förstörs och återlämnas till Handelsbanken. Om kortinnehavaren får ett förnyat kort per post förbinder sig kortinnehavaren att förstöra det gamla kortet genom att klippa det itu så att chipet förstörs Kortinnehavarens ansvar för korttransaktionerna Kortinnehavaren godkänner en korttransaktion genom att underteckna inköpsverifikatet, genom att slå in sin personliga kod, genom att använda kortet i en apparat som inte kräver någon kod eller genom att på något annat i dessa villkor nämnt sätt uppge kortuppgifterna. Kortinnehavaren kan inte återkalla korttransaktionen om han eller hon har godkänt transaktionen på ovannämnda sätt. Kortet får inte användas så att det konto eller den kredit som anslutits till kortavtalet övertrasseras. Kontohavaren och den solidariskt ansvariga kortinnehavaren ansvarar för alla transaktioner som har gjorts innan Handelsbanken har mottagit en anmälan om uppsägning och alla kort som är anslutna till kortavtalet har återlämnats till Handelsbanken. Kontohavaren ansvarar för alla kort som är anslutna till kortavtalet Återbetalning av korttransaktioner Handelsbanken återbetalar på begäran av kontohavaren till denne hela beloppet av en betalningstransaktion som initierats av eller via en betalningsmottagare, om beloppet av betalningstransaktionen 1) inte exakt framgår av det samtycke som betalaren gett, och 2) överstiger det belopp som betalaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare konsumtionsmönster, villkoren i kortavtalet och andra omständigheter. Kontohavaren ska begära återbetalning av Handelsbanken inom åtta veckor från den dag då betalningstransaktionens belopp debiterades. För att kunna göra en anmärkning ska kontohavaren spara verifikatet över korttransaktionen tills den har kunnat konstateras på kontoutdraget. 3 4

4 5.3. Kontohavarens ansvar för missbruk av kort Kontohavaren och den solidariskt ansvariga kontohavaren ansvarar användning av kortet om 1) kontohavaren eller kortinnehavaren har överlåtit kortet eller den personliga koden till en utomstående 2) kortet eller den personliga koden har förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen på grund av kortinnehavarens eller kontohavarens vårdslöshet, eller 3) kontohavaren eller kortinnehavaren har försummat att utan onödigt dröjsmål efter upptäckten underrätta Handelsbanken om att kortet eller den personliga koden har förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen. En kontohavare eller solidariskt ansvarig kontohavare som är konsument ansvarar i de fall som avses i punkt 2 och 3 för obehörig användning av kortet till högst 150 euro. Kontohavaren eller den solidariskt ansvariga kontohavaren ansvarar dock i sin helhet för användningen av kortet om kontohavaren eller kortinnehavaren har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst. En kontohavare eller solidariskt ansvarig kontohavare som är konsument ansvarar inte för obehörig användning av kortet 1) till den del som kortet har använts efter att Handelsbanken har underrättats om att kortet förkommit, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen, 2) om tjänsteleverantören har försummat att se till att kortinnehavaren har möjlighet att när som helst göra en ovan avsedd anmälan, eller 3) om betalningsmottagaren vid användningen av betalningsinstrumentet inte vederbörligen har försäkrat sig om betalarens rätt att använda instrumentet. Trots detta är kontohavaren eller den solidariskt ansvariga kontohavaren alltid ansvarig för obehörig användning av kortet, om användaren eller någon annan innehavare av kortet avsiktligt har lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt Handelsbankens ansvar för obehöriga transaktioner Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål efter upptäckten underrätta Handelsbanken om en obehörig betalningstransaktion. Handelsbanken återbetalar den obehöriga transaktionens belopp till kontohavaren efter att man har fastställt att kontohavaren inte är ansvarig för den obehöriga användningen av betalningsinstrumentet. Handelsbanken ansvarar inte för den obehöriga korttransaktionen om kontohavaren inte utan onödigt dröjsmål underrättar banken om att betalningstransaktionens belopp debiterats eller krediterats betalkontot Användning av kortet Kortet och den därtill hörande personliga koden får användas endast av kortinnehavaren. Egenskaper kan laddas och uppdateras på kortet och avlägsnas från kortet endast med Handelsbankens samtycke eller på ett sätt som Handelsbanken har godkänt. Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren kontrollerar kortinnehavarens identitet och antecknar slutdelen av kortinnehavarens personbeteckning på betalningsverifikatet. När kortinnehavaren använder chipkortet ska han eller hon i första hand använda en betalterminal för chipkort eller en chipkortsläsare och sin personliga kod. Kontantuttag vid butikskassan är endast möjligt i butiker som erbjuder denna tjänst. Kontantuttag är en tjänst som företagen erbjuder, och eventuella avgifter som tas ut för tjänsten fastställs av dem. En korttransaktion som verifieras med en personlig kod omfattar beloppet för kontantuttag och kortköp. Kortinnehavaren godkänner en korttransaktion genom att slå in sin personliga kod (PIN), genom att egenhändigt underteckna inköpsverifikatet, genom att använda kortet i en apparat som inte kräver någon kod eller genom att på annat i dessa villkor nämnt sätt uppge kortuppgifterna. Kortinnehavaren kan inte återkalla en korttransaktion efter att han eller hon gett sitt samtycke till transaktionen. Korttransaktionen debiteras det konto som kortet är anslutet till senast den bankdag som följer på den dag då transaktionen tagits emot. Mottagningstidpunkt för korttransaktionen är den tidpunkt då Handelsbanken har erhållit de uppgifter av betalningsmottagarens bank som behövs för att genomföra transaktionen. Valuteringsdagen för debitering av kontot är den dag då korttransaktionens belopp debiteras detta konto. Valuteringsdagen för kreditering av kontot är den bankdag då korttransaktionens belopp krediteras betalningsmottagarens bankkonto. Kortinnehavaren godkänner att betalningsmottagaren reserverar täckning för ett uttag eller en 5 betalning på det konto som är anslutet till kortet. Täckningsreserveringen försvinner när kortbetalningen debiteras. Kontot debiteras med beloppet för de betalningar som gjorts med kortet inom 20 dagar från det att betalningen gjorts. Handelsbanken har ändå rätt att debitera kontot med beloppet för kortbetalningarna vid en senare tidpunkt, dock inte senare än tio år efter betalningstransaktionen. Kontohavaren får uppgifter om debiteringarna på kontoutdraget eller annat överenskommet sätt. Kortinnehavaren ska vara beredd på avbrott i betalterminalens, automatens eller internets funktion och störningar i datakommunikationen samt på automatspecifika användningstider. Kortinnehavaren är skyldig att följa de anvisningar som ges av eller som framgår av en betalterminal eller automat. När kortinnehavaren använder sitt kort på internet ansvarar han eller hon för säkerheten i den egna utrustningen och de dataprogram som används. Kortinnehavaren ska på tillbörligt sätt försäkra sig om tjänsteleverantörens tillförlitlighet innan han eller hon ger uppgifter om kortet Användningen av kort i automater Kortinnehavaren kan med hjälp av kortet och den personliga koden ta ut kontanter i kontantautomater som accepterar kortet. Den avgift som debiteras för användning av kortet i automater framgår av Handelsbankens serviceprislista. Kortinnehavaren kan med hjälp av kortet och sin personliga kod ladda och betala för taltid till vissa telefonoperatörers telefonanslutningar i Otto -automater i Finland. Kortinnehavaren och/eller kontohavaren kan begränsa det kontantbelopp som kan tas ut under ett dygn genom att ställa en kortspecifik bruksgräns för kortet. Bruksgränsen fastställs i kortavtalet Användningen av kort som betalningsmedel Kortet kan användas som betalningsmedel på de försäljningsställen som accepterar det. Vid användning av kombinationskort ska kortinnehavaren meddela vilken kortegenskap han eller hon önskar använda. Det går inte att ändra valet efter att kortinnehavaren har gett sitt samtycke till transaktionen. Biluthyrningsfirmor, hotell och motsvarande tjänsteleverantörer har rätt att i efterskott debitera sådana rimliga bränsleavgifter, kostnader för telefon, minibar och måltider samt andra kostnader som kortinnehavaren har orsakat men inte godkänt och som inte har fakturerats. Detta gäller även debiteringar av hotellreserveringar som inte har annullerats Användningen av kort på internet och vid postorderförsäljning Kortets uppgifter får inte lämnas till en betalningsmottagare på internet eller i annan elektronisk form eller på en beställningsblankett för postorderförsäljning på annat sätt än det som nämns i specialvillkoren för kortet Användningen av kort utomlands VISA. Korttransaktioner som gjorts med kortet i annan valuta än euro omvandlas till euro med Visas valutapartikurs, till vilken läggs en marginal på högst 1,95 procent. Den kurs som tillämpats anges i transaktionsuppgifterna på fakturan eller kontoutdraget. Ändringar i valutakursen tillämpas omedelbart utan förhandsanmälan. Kursen slås fast enligt den dag då transaktionen förmedlas från den mottagande parten till Visa. MasterCard. Kortinköp och kontantuttag i andra valutor debiteras i euro. Den kurs som tillämpas är den valutapartikurs som används av MasterCard International, till vilken läggs en marginal på högst 1,95 procent. Ändringar i valutakursen tillämpas omedelbart utan förhandsanmälan. Kursen slås fast enligt den dag då transaktionen förmedlas från den mottagande parten till MasterCard International. För kontantuttag med kortet debiteras en avgift som framgår av Handelsbankens serviceprislista. Vid korttransaktioner och kontantuttag utomlands kan det förekomma lands- eller automatspecifika begränsningar. Handelsbanken ansvarar inte för att kontantautomaterna går att använda eller fungerar Användning av kort för identifiering Ett kort kan också användas för identifiering utan att betala eller ta ut medel enligt villkor som avtalas mellan kortinnehavaren och den som erbjuder tjänsten, om Handelsbanken har gett sitt samtycke till detta. Kortinnehavaren ska iaktta skyldigheten att skydda den personliga koden omsorgsfullt enligt kortvillkoren även när kortet används för identifiering Kortinnehavarens möjlighet att specificera hur kortet används Kortinnehavaren har, på ett sätt som Handelsbanken erbjuder, möjlighet att begränsa användningen av kortet genom att exempelvis bestämma dygnsspecifika bruksgränser eller geografiska begränsningar eller tillåta användning av kortet på internet. Bruksgränsen fastställs i kortavtalet. 6

5 6. Handelsbankens rättigheter och skyldigheter samt fel från kortinnehavarens/kontohavarens sida 6.1. Handelsbankens rätt att lämna uppgifter När kortinnehavaren använder en kontant- eller annan automat som tillhör en annan bank eller en sammanslutning som verkar för en annan tjänsteleverantörs räkning kan kontots saldo- och transaktionsuppgifter registreras i den andra bankens eller tjänsteleverantörens datasystem. Handelsbanken och andra tjänsteleverantörer som erbjuder kontant- eller andra automattjänster har rätt att skaffa och sinsemellan utbyta uppgifter om kontohavaren och/eller kortinnehavaren som gäller användningen av kortet samt svara på täckningsförfrågningar som gäller korttransaktioner och göra täckningsreserveringar samt ge övriga anvisningar om användningen av kortet. Handelsbanken har rätt att lämna ut uppgifter om användningen av kortet till en sammanslutning som verkar för Handelsbankens räkning, till en annan bank eller till dem som godkänner kortet som betalningsmedel samt till kontohavaren och den solidariskt ansvariga kortinnehavaren. Handelsbanken har rätt att lämna ut kortinnehavarens personuppgifter till företag som beviljar övriga kortegenskaper eller tillhandahåller tilläggsfunktioner för kortet och till den sammanslutning som tar emot anmälningar om förkomna kort. Handelsbanken har dessutom rätt att lämna ut kortinnehavarens kontaktuppgifter till det företag som mottagit kortavgiften eller administrerar kortbetalningar på dess vägnar Handelsbankens skyldighet att genomföra betalningar och Handelsbankens ansvar för icke genomförda eller felaktigt genomförda kortbetalningar Handelsbanken svarar gentemot kontohavaren för att ett belopp motsvarande kortinnehavarens betalningsuppdrag debiteras det konto eller den kredit som anslutits till kortet och krediteras betalningsmottagarens bank enligt villkoren för betalningsförmedling. På kortavtalet tillämpas även de allmänna villkoren för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet och de allmänna villkoren för avgående och ankommande valutabetalningar. Skyldigheten hos kortinnehavarens bank att genomföra en betalning börjar när banken av betalningsmottagarens bank får ett uppdrag som gäller korttransaktionen och upphör när banken har redovisat transaktionens belopp till tjänsteleverantören. Om Handelsbanken debiterat det konto som är anslutet till kortet på ett belopp, men inte genomfört betalningen eller genomfört den felaktigt, återbetalar Handelsbanken utan onödigt dröjsmål beloppet jämte kostnader till kundens konto. Kontohavaren har rätt till återbetalning från banken av de avgifter som tagits ut av honom eller henne för transaktionen. Dessutom har kontohavaren rätt att av Handelsbanken få ersättning för ränta som kontohavaren blivit tvungen att betala eller som kontohavaren inte fått till följd av att transaktionen inte genomförts eller genomförts felaktigt. Handelsbanken är dock inte ansvarig om det faktum att betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts felaktigt beror på att kortinnehavaren har uppgett felaktiga uppgifter Spårning av betalningstransaktioner Handelsbanken inleder på begäran av kortinnehavaren eller kontohavaren åtgärder för att spåra en kortbetalning och underrättar kunden om resultatet. Handelsbanken tar då av kortinnehavaren eller kontohavaren ut de avgifter som banken på grund av spårningen måste betala till betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör, om denne deltagit i genomförandet av betalningstransaktionen och är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Utredningar av fel från kundens sida och kostnader för dessa Handelsbanken har rätt att kräva att kortinnehavaren eller kontohavaren ersätter banken för kostnader som orsakats av utredning av en felaktig betalning som beror på fel från kortinnehavarens sida eller för en ogrundad utredning och återkrav av en helt korrekt genomförd betalning. 7. Handelsbankens rätt att spärra kort Handelsbanken har rätt att spärra kortet om en säker användning av kortet äventyras, om kortets uppgifter har kopierats eller misstänks ha kopierats eller om en säker användning av kortet äventyras på annat sätt eller om det finns skäl att misstänka att kortet används obehörigen eller bedrägligt. Handelsbanken har rätt att spärra kortet om kortinnehavaren förordnas en intressebevakare eller om risken för att den betaltjänstanvändare som ansvarar för betalning av krediten inte kan fullfölja sitt betalningsansvar har ökat väsentligt. Handelsbanken har rätt att spärra kortet om avgifter och provisioner för kortet inte har betalats eller kortavtalet har hävts eller sagts upp eller om kortinnehavarens rätt att disponera det konto som är anslutet till kortet har upphävts. Handelsbanken underrättar kortinnehavaren skriftligen eller på annat överenskommet sätt om spärrande av kortet och orsakerna till det på förhand i mån av möjlighet. 8. Återställande av möjligheten att använda kort Om Handelsbanken har spärrat kortet och spärrningen inte beror på att villkoren i kortinnehavarens kortavtal eller dessa avtalsvillkor inte har iakttagits, beställer Handelsbanken utan dröjsmål ett nytt, motsvarande kort. 9. Avgifter och provisioner Handelsbanken har rätt att uppbära avgifter och provisioner i enlighet med den gällande serviceprislistan och debitera det konto som är anslutet till kortet med dem. Sådana avgifter och provisioner är till exempel: - avgifter i anslutning till beviljande, användning, utredning och byte av kort - hittelön till kortets upphittare, provisioner för borttagning av kortet - provisioner på verifikatkopior Serviceprislistan för Handelsbankens kort finns på Handelsbankens kontor i Finland och på Handelsbankens webbplatser: Handelsbankens ansvar och skadeståndsansvar Handelsbanken är skyldig att ersätta skada som bankens förfarande i strid med lagen eller detta avtal har orsakat en betaltjänstanvändare. Handelsbanken är inte skyldig att ersätta indirekta skador som orsakats kortinnehavaren om inte Handelsbanken har orsakat skadan med avsikt eller av grov vårdslöshet. Handelsbanken ansvarar inte för skador som orsakats av att banken inte har genomfört en betalning på grund av att kontot saknat täckning. Handelsbanken är endast skyldig att ersätta kortinnehavaren för sådana direkta skador som orsakats av försummelse från bankens sida. Handelsbanken ersätter i sådana fall endast den ränteförlust som har uppstått samt de nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av utredning av skadan och återbetalar debiterade serviceavgifter endast till den del de hänför sig till den försummelse som orsakat skadan. Handelsbanken ansvarar inte för eventuella fel eller brister i de produkter och tjänster som köpts eller betalats med kortet. För dem ansvarar säljaren eller tjänsteleverantören. Krav som gäller produkter eller tjänster som köpts med kortet ska riktas till säljaren eller tjänsteleverantören utan dröjsmål. Handelsbanken ansvarar inte för direkta skador som förorsakas kortinnehavaren av att ett försäljningsställe som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter inte kan eller vill ge kontanter mot kortet. 11. Skadebegränsning En kortinnehavare som lider skada ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om kortinnehavaren försummar detta, får denne själv bära en motsvarande del av förlusten. Skadestånd som Handelsbanken är skyldig att betala på grund av ett förfarande som strider mot lag eller avtal kan jämkas, om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till orsaken till överträdelsen, kortinnehavarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för betaltjänsten, Handelsbankens möjligheter att förutse och hindra uppkomsten av skadan samt omständigheterna i övrigt. 12. Användningen av kreditupplysningar Handelsbanken använder kortinnehavarens kreditupplysningar vid beviljande och förnyande av kortet samt under kortets giltighetstid. Kreditupplysningarna hämtas från sammanslutningar som bedriver kreditupplysningsverksamhet. 13. Ändring av avtalet och serviceprislistan Ändringar kan göras i kortavtalet och dess villkor samt i serviceprislistan. Handelsbanken meddelar kunden om ändringar i kortavtalet och dess villkor samt om ändringar i serviceprislistan i enlighet med punkt 3 i dessa villkor. Ändringen träder i kraft från och med den tidpunkt som Handelsbanken meddelar, dock tidigast om två månader efter det att meddelandet har skickats till kunden. Avtalet fortlöper med det ändrade innehållet om kunden inte skriftligen senast den dag då ändringarna träder i kraft meddelar banken att han eller hon inte godkänner den ändring som banken har föreslagit. Om kunden inte godkänner ändringen har kunden och Handelsbanken rätt att säga upp kortavtalet enligt villkoren i kortavtalet och dessa villkor. 7 8

6 13.1. Debitering av avgift för användning av och betalning med kortet Tjänsteleverantören har rätt att prissätta kontantuttagstjänsten och debitera kortinnehavaren för användning av tjänsten. Betalningsmottagaren har rätt att debitera en avgift för betalning med kort. 14. Avtalets giltighet samt uppsägning och hävning av avtalet Kontohavaren har rätt att säga upp kortavtalet med omedelbar verkan genom att meddela Handelsbanken om uppsägandet och returnera kortet och eventuella parallellkort till banken. Kontohavaren och kortinnehavaren ansvarar för de korttransaktioner som gjorts med kortet och de kostnader transaktionerna har orsakat innan Handelsbanken har mottagit uppsägningsmeddelandet och korten. Handelsbanken har rätt att säga upp avtalet att upphöra efter en uppsägningstid på två månader. Handelsbanken har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om kontohavaren eller kortinnehavaren väsentligt bryter mot detta avtal eller anvisningarna om användning av kortet som betalningsinstrument, eller då det konto som ansluter sig till kortet avslutas. Handelsbanken meddelar kontohavaren skriftligen om uppsägningen eller hävningen. Handelsbanken har rätt att förhindra att kortet används efter att uppsägningstiden löpt ut eller avtalet har hävts på ovan nämnda sätt och kortet inte har returnerats till Handelsbanken enligt anvisningarna. Kontohavaren och kortinnehavaren svarar för Handelsbankens kostnader om kortet inte har returnerats till banken enligt anvisningarna. I samband med uppsägning eller hävning av kortavtalet förfaller avgifter och provisioner som hänför sig till kortet till betalning omedelbart, om det konto som ansluter sig till kortet avslutas samtidigt. Om det konto som ansluter sig till kortet inte avslutas i samband med uppsägningen eller hävningen av kortavtalet förfaller avgifter och provisioner som hänför sig till kortet till betalning i samband med debiteringen av serviceavgiften följande månad. Handelsbanken ska återbetala avgifter som kontohavaren/kortinnehavaren har betalat i förskott till den del de gäller tiden efter det att uppsägningen träder i kraft. Om Handelsbanken eller kontohavaren säger upp avtalet eller Handelsbanken häver avtalet hävs avtalet också beträffande tjänster som erbjuds av andra i avtalet angivna tjänsteleverantörer. Handelsbanken har rätt att meddela den tjänsteleverantör som tillhandahåller en till kortavtalet ansluten tjänst om uppsägningen eller hävningen. 15. Force majeure En avtalspart är inte ansvarig för en skada om den kan bevisa att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet. Handelsbanken ansvarar inte för en skada om uppfyllandet av förpliktelser som anges i detta avtal strider mot tjänsteleverantörens skyldigheter enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lag. En avtalspart är skyldig att så snart som möjligt underrätta den andra avtalsparten om ett oöverstigligt hinder har drabbat parten. Handelsbanken kan informera om ett oöverstigligt hinder i en riksomfattande dagstidning och via jämförbara elektroniska medier. 16. Rättsskyddsmedel utanför domstol En kontohavare som är konsument kan hänskjuta meningsskiljaktigheter om kortavtalet och dess villkor till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi), till Banknämnden som verkar i anslutning till denna eller till Konsumenttvistenämnden (KRIL, för behandling. Adressen till Försäkrings- och finansrådgivningen är Porkalagatan 1, Helsingfors, Adressen till Konsumenttvistenämnden är Tavastvägen 3, PB 306, Helsingfors, 17. Tillsynsmyndighet Kontohavaren kan anmäla Handelsbankens förfarande till den myndighet som utövar tillsyn över bankens verksamhet, Finansinspektionen, Adressen till Finansinspektionen är Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, 9

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR SPARBANKERNAS KORTVILLKOR Sparbankernas kortvillkor innehåller följande allmänna och speciella kortvillkor för Visa-korten; Allmänna kortvillkor Specialvillkor för Visa Debit-kort Specialvillkor för Visa

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska Speciella

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Allmänna kortvillkor för företagskunder

Allmänna kortvillkor för företagskunder Allmänna kortvillkor för företagskunder Gäller från 16.2.2014 1. Tillämpningsområde och definitioner av termer Dessa allmänna kortvillkor för företagskunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen.

Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen. Användarvillkor för Visa Electron K-Plussa-kort 1. Tillämpningsområde Dessa användarvillkor för Visa Electron K-Plussa-kort tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar privatkunder och på användningen

Läs mer

Funktioner som ingår i korten och 1 (9) villkor som tillämpas 01.2014

Funktioner som ingår i korten och 1 (9) villkor som tillämpas 01.2014 Funktioner som ingår i korten och 1 (9) Nordea Bank Finland Abp:s och Nordea Finans Finland Ab:s (senare Nordea) kort innehåller en eller flera funktioner som hjälper kortinnehavaren att använda de tjänster

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna kortvillkor för privatkunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar sina personkunder och på användningen av korten. Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide

Nordea Debit Nordea Electron. Användarguide Nordea Debit Nordea Electron Användarguide 1 Vi hjälper dig gärna då du har frågor om ditt kort. utomlands Med korten Nordea Debit och Electron sköter du dina ärenden här hemma, och på internet. Nordea

Läs mer

Allmänna villkor för Kundavtalet

Allmänna villkor för Kundavtalet Allmänna villkor för Kundavtalet Innehållsförteckning Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna villkor för avgående och ankommande

Läs mer

Allmänna kortvillkor för kreditkort

Allmänna kortvillkor för kreditkort Allmänna kortvillkor för kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kreditkort ( kort ) som Sampo Bank Abp ( bank ), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR 1 (6) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Dessa allmänna villkor för förmedling av betalningar har utarbetats av Danske Bank på basis av modellvillkor utarbetade av

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN NORDEA PAY PÅ IOS-ENHETER 02.2017 Nordea Pay är en applikation som Nordea Bank AB (publ), filial i Finland (nedan banken) förmedlar. Applikationen laddas ned på

Läs mer

Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) ankommande valutabetalningar Gäller från 1.2.2014

Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) ankommande valutabetalningar Gäller från 1.2.2014 Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) Vid skillnader mellan språkversionerna av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011 Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) Utöver Nordea Bank Finland Abp:s villkor för kortavtal tillämpas följande villkor på denna kredit: 1. Kreditgivare Namn Nordea Bank Finland Abp Hemort Helsingfors Adress

Läs mer

Allmänna kontovillkor

Allmänna kontovillkor Allmänna kontovillkor Gäller fr.o.m. 15.11.2012 Dessa villkor tillämpas på :s (nedan banken ) kontoavtal för privatpersoner och villkoren utgör en del av kontoavtalet. På kontoavtalen för privatpersoner

Läs mer

Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) (11/2015)

Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) (11/2015) Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) () 1 ALLMÄNT Dessa villkor tillämpas på konto som beviljats SEB Korts kontohavare, kort som beviljats kortinnehavaren samt kortoch

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för betalningstjänster ordf. Tuomo Antila sekr. Tia Möller

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Nordeas allmänna villkor för 1(5) förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet 1.2.2014

Nordeas allmänna villkor för 1(5) förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet 1.2.2014 Nordeas allmänna villkor för 1(5) Vid skillnader mellan språkversionerna av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

Nordea Mastercard. Användarguide

Nordea Mastercard. Användarguide Nordea Mastercard Användarguide 1 Om du har frågor om kortet kan du kontakta oss. på Med Nordea Mastercard sköter du dina ärenden här hemma, utomlands och internet. Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa)

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) 02.2014

Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) 02.2014 Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) På denna kredit tillämpas Nordea Bank Finland Abp:s (banken) kortvillkor och följande villkor: 1. Kreditgivare Namn Nordea Finans Finland Ab Hemort Helsingfors

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 KONTO BRUKSKONTO Månadsavgift för Danske kontot 2,00 Brukskonto, kunden 0 17 år 0,00 (Ungdomsbrukskonto)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

1(12) AKTIA FINANS AB:S MASTERCARD-VILLKOR I dessa MasterCard-villkor definieras Aktia Finans Ab:s ("Kreditgivare")

1(12) AKTIA FINANS AB:S MASTERCARD-VILLKOR I dessa MasterCard-villkor definieras Aktia Finans Ab:s (Kreditgivare) 1(12) AKTIA FINANS AB:S MASTERCARD-VILLKOR I dessa MasterCard-villkor definieras Aktia Finans Ab:s ("Kreditgivare") 1. Allmänna villkor för MasterCard-kort 2. Villkor för MasterCard Credit-kort De allmänna

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

15.11.2012. 3. Definitioner

15.11.2012. 3. Definitioner Betaltjänstmeddelande 15.11.2012 I detta meddelande finns de allmänna, preliminära uppgifter om betaltjänsterna samlade som banken ska ge konsumentkunderna innan ett ramavtal ingås (nedan betaltjänstmeddelande

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 juli 2012. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan om

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

1. Allmänt. Kort Fysiskt bankkort, betal- och kreditkort med varumärket MasterCard eller VISA.

1. Allmänt. Kort Fysiskt bankkort, betal- och kreditkort med varumärket MasterCard eller VISA. 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor omfattar registrering av Kort som tillhandahålls av Nordea Bank AB (publ) org. nr: 516406-0120, 105 71 Stockholm (nedan kallad Banken eller Nordea ) för att möjliggöra

Läs mer

Villkor för 1 (5) Stockmann MasterCard-kreditkonto 09.2015

Villkor för 1 (5) Stockmann MasterCard-kreditkonto 09.2015 Villkor för 1 (5) På denna kredit tillämpas Nordea Bank Finland Abp:s (banken) kortvillkor, Nordeas allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet, Stockmann Oyj Abp:s stamkundsvillkor

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna

Läs mer

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast hela insättningstiden. Beräkning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen,

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖR

FÖRHANDSINFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖR FÖRHANDSINFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖR Detta meddelande innehåller den allmänna förhandsinformation som enligt 2 kap. 11 i betaltjänstlagen ska ges till betaltjänstanvändare som är konsumenter innan

Läs mer

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D30 X52299UR07 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning : 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Allmänna kortvillkor 1 (8) I bruk från och med

Allmänna kortvillkor 1 (8) I bruk från och med Allmänna kortvillkor 1 (8) I bruk från och med 1.1.2014. De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer