Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort"

Transkript

1 Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo Bank Abp ( bank ), beviljar sina kunder. Förutom dessa användningsvillkor tillämpas på kortet allmänna kreditkortsvillkor och villkor för de tjänster som används. Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner av villkoren tillämpas i första hand de finskspråkiga villkoren. 2 Beviljande av kreditkonto och kort Ett kreditkonto och kort kan utifrån en skriftlig ansökan beviljas myndiga personer som är fast bosatta i Finland och som har en regelbunden inkomst, fast bostad och som bevisat sköter sina penningärenden klanderfritt och som inte har några registrerade betalningsstörningar. Genom att underteckna ansökan försäkrar kunden att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga, förbinder sig att följa gällande användningsvillkor, allmänna kreditkortsvillkor samt servicetaxan. En familjemedlem som fyllt 16 år och som bor i samma hushåll kan med sökandens medgivande beviljas ett parallellkort som berättigar till användning av kreditkontot. Parallellkortet berättigar kortinnehavaren att följa transaktionerna som registreras på kreditkontot. Huvudkortsinnehavaren ansvarar också för användningen av parallellkortet och för de avgifter och arvoden som uppbärs för det. Inköp och kontantuttag som görs av huvud- och parallellkortsinnehavaren samt andra debiteringar och avgifter som nämns i användningsvillkoren och servicetaxan faktureras på samma faktura. Avtalet träder i kraft då ansökan beviljats av banken. Som en indikation på att avtalet har godkänts får kunden ett kort och en kod. Banken har rätt att avslå en ansökan utan att lämna skäl till det, förutom då kredituppgifterna utgör det främsta skälet till avslaget. 3 Användning av kortet Genom att underteckna inköpsverifikatet eller genom att använda kortet tillsammans med koden eller identifieraren godkänner kortinnehavaren de avtal som han slutit och förbinder sig att betala den skuld som uppkommit av inköpen, kontantuttagen eller andra debiteringar till banken. Kortinnehavaren ansvarar för att den beviljade kreditgränsen inte överskrids. Banken har rätt att omedelbart häva kreditanvändningen om den överenskomna kreditgränsen överskrids. Kortet får inte användas om det finns fordringar som förfallit till betalning på kreditkontot. Kortet är personligt och skall förvaras omsorgsfullt och åtskilt från den tillhörande koden. Konto- och kortinnehavarens ansvar om kortet förkommer står angivet i punkt 4.3 i de allmänna kreditkortsvillkoren. Kortet kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med MasterCard-kreditkort. I Finland kan kortet användas till att göra uttag från kreditkontot i kontantautomater och övriga uttag och debiteringar på av banken angivet sätt. I utlandet kan kortet användas till att lyfta kontanter från kreditkontot i automater som ingår i MasterCardsystemet och på de servicepunkter som är berättigade att godkänna MasterCard-kreditkort. Banken har rätt att från kortinnehavarens kreditkonto betala affärernas eller andra rörelsers fordringar som uppstått då kortinnehavaren har använt sitt kort och som kortinnehavaren har godkänt för betalning genom sin underskrift eller den hemliga koden. Banken har rätt att fastställa kontrollgrän- 1 af 5 Sampo Bank Abp

2 ser för köp och kontantuttag samt maximalbelopp för användning av kortet. Banken har rätt att av särskilda skäl neka att godkänna enstaka köp eller kontantuttag. Genom att använda kortets betaltids- och kreditegenskaper vid betalning av produkter och tjänster samlar kortinnehavaren MasterBonus enligt de vid respektive tidpunkt gällande YkkösBonusstadgarna. Banken har rätt att till Tradeka Oy lämna sådana uppgifter om kortinnehavarens köp som är nödvändiga för beräkningen av MasterBonus och YkkösBonus. Banken har dessutom rätt att till Tradeka Oy lämna information om godkännande av ansökan, numret på YkkösBonus MasterCardkortet samt öppnande och avslutande av kreditkonto. Tradeka Oy ansvarar för beräkningen, registreringen och förvaltningen av YkkösBonus och MasterBonus. 4 Kreditgräns Kunden väljer kreditgräns i sin ansökan. Den beviljade kreditgränsen framgår av fakturan. Den beviljade kreditgränsen är kreditkontospecifik och ett eller fler kort kan anslutas till kreditkontot. Banken har rätt att ändra den ansökta kreditgränsen. 5 Kreditränta 5.1 Kredit med rörlig ränta Inköp, kontantuttag, kontoöverföringar och andra debiteringar som gjorts under faktureringsperioden är räntefria fram till förfallodagen, varefter den obetalda skulden uppräknas med en ränta i enlighet med kreditavtalet. Den del av slutsumman som kortinnehavaren inte betalar på fakturans förfallodag är kredit med ränta. Totalräntan på krediten utgörs av i kreditavtalet överenskommen referensränta och marginal. Referensräntans värde justeras på räntejusteringsdagarna, som är den 1 mars, juni, september och december. Referensräntan är 3 månaders euriborränta utökad med 11,5 procentenheter. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, används som referensräntans värde värdet på referensräntan den bankdag som följer på justeringsdagen. Om referensräntans värde ändras på justeringsdagen ändras kreditens ränta på motsvarande sätt. Ränta räknas för tiden mellan den dag den räntefria perioden slutar och betalningsdagarna. Året har 365 räntedagar. Räntan för ett kreditkonto är 16,31 % enligt referensräntan per den Den effektiva årsräntan för ett kreditsaldo på euro jämte arvoden är 16,75%. Den effektiva årsräntan har räknats med antagande om att räntan och övriga kreditkostnader är oförändrade under hela kredittiden. Huvudkortsinnehavaren informeras om räntejusteringsperiodens ränteprocent med faktura. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, fastställs den referensränta som skall tilllämpas på krediten i enlighet med författning eller myndighetsbeslut eller -anvisning som ges om den nya referensräntan. Om ingen ny referensränta ges genom författning, myndighetsbeslut eller - anvisning och kreditgivaren och kortinnehavaren inte når samförstånd om tillämpandet av den nya referensräntan, fastställer kreditgivaren den nya referensräntan efter att ha hört de myndigheter som övervakar kreditinstituten. 5.2 Dröjsmålsränta Om minimiamortering inte betalas senast på förfallodagen, har banken rätt att på det försenade beloppet uppbära dröjsmålsränta för tiden från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den gällande referensräntan i enlighet med 12 i räntelagen (633/1982). Dröjsmålsräntan är emellertid alltid minst lika stor som den ränta som vid respektive tidpunkt tas ut på krediten. Om hela krediten förfaller till betalning, avses med den ränta som tas ut vid respektive tidpunkt den ränta som skulle tagits ut på krediten om krediten inte hade förfallit till betalning. Dröjsmålsränta som motsvarar den ränta som vid respektive tidpunkt tas ut på krediten kan uppbäras för högst 180 dygn från det att hela krediten har förfallit till betalning, emellertid högst tills domstolens dom om krediten fallit. 6 Fakturering och återbetalning av kredit 2 af 5 Sampo Bank Abp

3 Inköp, kontantuttag, kontoöverföringar samt kredit med ränta, kredit- och dröjsmålsräntor och andra avgifter som anges i dessa användningsvillkor och i servicetaxan och som görs på kortets kreditkonto debiteras huvudkortsinnehavaren i euro per konto en gång i månaden. Den totala kreditsumman som är i bruk framgår av fakturan. När kunden betalar den krediten som i bruk till fullo senast på förfallodagen är de nya inköpen räntefria. Av fakturan framgår dessutom minimibeloppet, som är den mellan banken och kortinnehavaren överenskomna minsta månadsposten. I minimiamorteringen ingår amortering, ränta och eventuella arvoden. Minimiamorteringens belopp motsvarar emellertid alltid åtminstone eventuella räntor och arvoden. Den minimiamortering som förfallit samt den del av fakturans slutsumma som överstiger den avtalade kreditgränsen skall betalas utöver den avtalade minimiamorteringen. Huvudkortsinnehavaren kan avtala med banken om en ändring av minimiamorteringens belopp. Fakturans förfallodag är den i kreditavtalet angivna förfallodagen, på vilken kortinnehavaren minst skall betala minimiamorteringen. Om förfallodagen inte är en bankdag flyttas betalningsdagen till nästa bankdag. Med bankdag avses en dag då bankerna allmänt sett har öppet i Finland. Betalningarna är bara giltiga då de har betalats in på bankens konto. Anmärkningar mot fakturan skall göras skriftligen inom rimlig tid, normalt sett sju (7) dagar efter att fakturan mottagits. För att kunna göra en anmärkning skall kortinnehavaren förvara verifikatet från korttransaktionen. Kortinnehavaren har rätt att utan avgifter betala större belopp än den avtalsenliga minimiamorteringen eller betala tillbaka hela skulden i förtid. Vid utnyttjande av kredit har kunden rätt till två icke på varandra följande betalningsfria månader om året vid tidpunkter som avtalas separat med banken och från och med en separat meddelad tidpunkt. Räntan för en betalningsfri månad och kontoförvaltningsarvodet ingår i följande minimiamortering. Banken skickar fakturan och andra meddelanden som rör krediten till huvudkortsinnehavaren på en av honom angiven eller ur Befolkningsregistret hämtad adress. När fakturan eller ett annat meddelande rörande krediten skickas till huvudkortsinnehavaren på ovan nämnda adress anses meddelandet har anlänt senast den sjunde dagen efter att det avsänts. 7 Speciella grunder för avslutande av kreditavtalet Om kortinnehavaren använder kortet i strid med villkoren och avtalsbrottet är betydande har banken rätt att upphäva kreditavtalet med omedelbar verkan. Om betalningen av en betaltidspost eller en minimiamortering dröjer längre än en månad och fortfarande är obetald kan banken låta fordringen förfalla till betalning i sin helhet. Banken kan även låta fordringar som ännu inte förfallit till betalning förfalla till betalning i sin helhet om kortinnehavaren har gett banken vilseledande eller felaktiga uppgifter som har kunnat inverka på beviljandet av krediten eller dess villkor, eller om kortinnehavaren har gjort sig skyldig till annat väsentligt avtalsbrott eller har försatts i konkurs. Om dröjsmålet med betalningen beror på att kortinnehavaren insjuknat, blivit arbetslös eller annan faktor som kan jämföras med dessa, skall detta s.k. sociala prestationshinder beaktas innan banken låter fordringen förfalla och/eller säger upp avtalet. Kortinnehavaren skall skriftligen meddela banken om ett socialt prestationshinder om han vill att det skall beaktas. Betalningen förfaller fyra (4) veckor, eller om kortinnehavaren redan tidigare fått en anmärkning om att betalningen är försenad eller om annat avtalsbrott, två (2) veckor efter att meddelandet om att betalningen förfaller har avsänts. Om kortinnehavaren betalar det belopp som försenats eller rättar till annat avtalsbrott inom ovan nämnda tidsfrist, hävs förfallogrunden. För det belopp som förfallit uppbärs dröjsmålsränta enligt punkt af 5 Sampo Bank Abp

4 Även om banken inte skulle ha låtit krediten förfalla genast efter att ha fått kännedom om förfallogrunden har banken inte avstått från sina rättigheter att åberopa den aktuella förfallogrunden. Banken har rätt att överföra den obetalda skulden till tredje part för indrivning. Kunden ansvarar för avgifter och kostnader som förorsakas av den obetalda skulden och indrivningen av den. Banken har rätt att anmäla och registerföraren rätt att registrera försummelse av betalningen av krediten i kreditupplysningsregistret, om det har gått minst tre veckor sedan kortinnehavaren efter förfallodagen sändes en betalningsanmodan med uppgifter om att betalningsstörningen kan registreras i kreditupplysningsregistret, och betalningen har försenats med mer än 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen som anges i betalningsanmodan eller om registreringen tillåts med stöd av lagstiftning eller annat beslut av dataskyddsmyndighet. 8 Avgifter och arvoden Följande avgifter och arvoden uppbärs av gäldenären för kortet och skötseln av krediten: Fakturans kontoförvaltningsarvode är 3 euro. För det totala beloppet på kontant- och andra uttag och debiteringar som gjorts i Finland samt kontantuttag i euro i automater och banker i andra EU-länder debiteras en provision på 2 %. För övriga kontantuttag utomlands debiteras 2,5 % i provision och 2 euro i arvode. För en ändring av betalningsplanen debiteras 5 euro. För en betalningspåminnelse debiteras 5 euro. För en ändring av kreditgränsen på ansökan av kortinnehavaren debiteras 10 euro. För överskridande av kreditgränsen debiteras 10 euro. För kort som förnyas på kundens initiativ samt för ändring av koden debiteras 10 euro. För ett ränteintyg på kundens begäran debiteras 5 euro. Till upphittaren av ett förkommet kort betalas en hittelön på 10 euro, som debiteras kunden. Kunden debiteras en borttagningsavgift (150 euro), som erläggs affären, samt andra kostnader för borttagning av kortet, om någon försöker använda kortet i strid med bruksvillkoren. För en kopia av ett utländskt verifikat debiteras 5 euro. En utländsk bank har dessutom rätt att debitera ett eget servicearvode i samband med uttaget. Om banken på egen bekostnad måste skaffa nya kontaktuppgifter till kunden har banken rätt att debitera ett arvode på 5 euro för åtgärden i samband med faktureringen av nästkommande månadspost. För skriftliga utredningar debiteras 1,5 euro/verifikat och för kreditutredningar 15 euro/timme, förutom i de fall då utredningen konstateras bero på bankens fel. 9 Villkor för direktdebitering av faktura Då kunden ansluter sin faktura för direktdebitering befullmäktigar han banken att debitera den i avtalet definierade minimiposten på förfallodagen. Kunden skall se till att det finns tillräcklig täckning för betalningarna på kontot senast en bankdag före förfallodagen. Om kunden inte godkänner debiteringen efter att ha mottagit fakturan skall han underrätta banken eller den egna bankens kontoförande kontor om saken senast fem (5) vardagar före förfallodagen. Fullmakten för direktdebitering av fakturan kan annulleras genom en anmälan därom till den egna kontoförande banken så att ingen avtalsenlig direktdebitering görs på nästkommande faktura efter anmälan. 10 Rätt till ändringar Banken har rätt att ändra kontoförvaltnings- och övriga arvoden i enlighet med detta kreditkortsavtal samt provisioner tidigast och därefter vart tredje år genom ett meddelande till kunden minst sex (6) månader tidigare. Om banken inte utnyttjar sin rätt till ändring ovan nämnda dag har banken rätt att använda sin rätt till ändring vid ett senare tillfälle och vart tredje år efter ändringsdagen genom ett meddelande till kunden minst sex (6) månader tidigare. Banken har rätt att ändra kortets och kreditkontots användningsvillkor genom att skriftligen meddela kortinnehavaren om ändringarna minst två måna- 4 af 5 Sampo Bank Abp

5 der tidigare. Banken har rätt att ändra kreditkortens allmänna villkor och servicetaxa i enlighet med avtalsvillkoren. 11 Överlåtande av avtal hemort om kunden inte vill väcka talan i tingsrätten på bankens hemort. Om kunden inte är bosatt i Finland behandlas eventuella tvister vid Helsingfors tingsrätt. Banken har rätt att överlåta detta avtal med samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att höra kunden. 12 Uppsägning och hävande av kortavtalet Huvudkortinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, till följd av vilket även dispositionsrätten till parallellkortet upphör. Innehavaren av ett parallellkort har för egen del rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra med en (1) månads uppsägningstid. Efter uppsägningen slutbetalas den kvarvarande skulden enligt gällande användningsvillkor. Då avtalet har hävts eller upphört på grund av uppsägning upphör rätten att använda kortet och kunden skall returnera kortet klippt i flera delar till banken. Banken har rätt att utan villkor säga upp en av kunden outnyttjad kreditlimit med omedelbar verkan t.ex. om bankens soliditet äventyras eller till följd av myndigheternas åtgärder. Banken har rätt att häva kreditkonto- och kortavtalet om kortinnehavaren väsentligt bryter mot avtalets villkor eller om banken har vägande skäl att anse att kunden har gjort sig skyldig till missbruk av en kortfunktion. Avtalet upphör med omedelbar verkan på grund av hävandet. 13 Avtalets giltighetstid Detta avtal gäller tills vidare. 14 Tillämplig lag och rättsplats På detta skuldförhållande tillämpas finsk lag. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom överläggning kan kunden hänskjuta ärendet till prövning av konsumentklagonämnden. Om meningsskiljaktigheten hänskjuts till domstol för prövning kan talan väckas i tingsrätten på kundens 5 af 5 Sampo Bank Abp