Villkor för kreditkonto St1 Visa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för kreditkonto St1 Visa"

Transkript

1 Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på detta kreditkontoavtal till IKANO Rahoitus Oy. IKANO Rahoitus förbinder sig att som mottagare följa alla villkor för detta kreditkontoavtal. Kontohavare: en privatperson som på ansökan har beviljats ett St1 Visa-kreditkort. Kreditkort: ett St1 Visa betaltids- och kreditkort som berättigar till utnyttjande av kreditkonto. Parallellkort: ett kreditkort som beviljats en solidarisk kontohavare. Säljare: en säljande affär som anslutit sig till det betalningssystem som accepterar Visa-kreditkonto. PIN-kod: korthavarens hemliga kodnummer och Verified by Visa lösenord, som när de används motsvarar korthavarens underskrift. Förmånsprogram St1: St1 Oy:s gottskrivningsprogram utgående från vilket kontohavaren får förmåner som bygger på de inköp han gör med kreditkortet i form av gottskrivna bonus eller andra förmåner. 2. HUR KREDITKONTO BEVILJAS St1 Visa-kreditkonto beviljas av IKANO Card (kreditgivare). Ett kreditkonto kan på ansökan beviljas en person (kund) som fyllt 18 år, som är stadigvarande bosatt i Finland, som har regelbundna inkomster och som har ordning på sin ekonomi. Genom att underteckna ansökan godkänner kunden villkoren för kreditkontot. En ansökan som greditgivaren godkänt utgör ett avtal mellan kontohavaren och kreditgivaren. Ett kreditkonto kan på ansökan solidariskt beviljas flera personer. De som undertecknat kreditansökan svarar solidariskt för att villkoren för krediten följs och för att krediten betalas tillbaka. Den som ansöker om kredit samtycker till att kreditgivaren får skaffa fram nödvändiga anställnings-, adress- och kredituppgifter. 3. KREDITLIMIT Kreditlimiten för kreditkontot St1 Visa är minst 500 euro och högst euro. Kreditgivaren har rätt att bevilja en kreditlimit som är lägre än den som kunden ansökt om. I samband med att kreditlimiten höjs ändras genom avtal endast kreditlimiten för kontohavarens gällande avtal, medan villkoren för kreditkontot till övriga delar förblir oförändrade. Om kredit har lyfts i samband med ansökan om kreditkonto, förbinder sig den som ansöker om kredit (kontohavaren) att betala krediten till kreditgivaren i enlighet med dessa villkor. 4. RÄNTA När kredit utnyttjas räknas ränta på nya inköp från inköpsdagen fram till förfallodagen och därefter på kreditsaldot månatligen. Vid kontouttag och kontantuttag räknas ränta från uttagsdagen. Efter att ha fått fakturan kan kontohavaren betala bort hela skulden, delbetalningsposten eller i alla fall minst den överenskomna kreditposten. Om kontohavaren betalar mer än kreditposten, men mindre än delbetalningsposten, räknas ränta på inköpen på samma sätt som då kredit utnyttjas. På kredit debiteras en ränta på 12 procentenheter (marginal) över den 3 månaders euriborränta (referensränta) som gäller räntejusteringsdagen. Referensräntans värde justeras räntejusteringdagarna som infaller den 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, används som värde för referensräntan det värde, till vilket referensräntan noteras följande bankdag. Om referensräntans värde ändras, ändras räntan på krediten i motsvarande grad. Kunden informeras om den gällande räntan på fakturan. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, bestäms den referensränta som skall tillämpas på krediten enligt lagen eller anvisningar från myndigheterna. Om en sådan lag eller sådana anvisningar från myndigheternas sida inte ges om ny referensränta och kreditgivaren och kontohavaren inte kan komma överens om den nya referensränta som skall tillämpas innan räntefixeringsperioden löper ut, tillämpas som referensränta för krediten det värde som tillämpades innan noteringen av referensräntan upphörde eller avbröts. Om kreditgivaren och kontohavaren inte kommer överens om en ny referensränta inom sex (6) månader från den ovan nämnda händelsen, fastställer kreditgivaren den nya referensräntan efter att ha hört de myndigheter som övervakar kreditinstituten. Räntan räknas enligt de faktiska räntedagarna med 360 som divisor. Den effektiva årliga räntan för en genomsnittlig kredit på euro är 15,8 % ( ). 5. DRÖJSMÅLSRÄNTA Om de månatliga posterna inte betalas senast på förfallodagen, är kontohavaren skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen på det försenade beloppet från förfallodagen till

2 betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är alltid minst lika stor som den ränta som vid tillfället i fråga debiteras för kredit. 6. ÅTERBETALNING AV KREDITEN Krediten återbetalas i månadsposter. En månadspost består av avkortning av krediten, ränta, kontohanteringsavgift och i punkt 12 nämnd annan kostnad, ersättning eller avgift. Månadsposten inriktas först på avkortning av kostnader, ersättningar, avgifter och räntan på krediten och med resten avkortas kapitalet. Om betalningen inte täcker hela fakturan inriktas avkortningen av kapitalet på den fordran som har den högsta räntan. Månadspostens belopp kan variera och bestäms enligt beloppet på den utnyttjade krediten och kreditens återbetalningstid. Minimimånadsavkortningen är 4 % av det utnyttjade skuldsaldot. Minimimånadsposten är ändå minst 15 euro eller ett återstående lägre skuldsaldo. Till kontohavaren sänds månatligen en faktura och ett kontoutdrag som visar de kontotransaktioner som registrerats den föregående faktureringsperioden, kontots skuldsaldo i början av och i slutet av faktureringsperioden och en specifikation av belningsposten. Kontohavaren har på ansökan rätt till två, inte på varandra följande avkortningsfria månader om året, om han skött sina förpliktelser enligt avtalsvillkoren. Den avkortningsfria månadens ränta och kontohanteringsavgift debiteras som en del av följande månadspost. Månadspostens föfallodag är den sista dagen i varje månad. Om förfallodagen inte är en bankdag, tillämpas följande bankdag som förfallodag. Anmärkningar mot månadsposten skall göras så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att fakturan och kontoutdraget kommit. 7. KONTOHAVARENS RÄTT ATT BETALA TILLBAKA KREDITEN I FÖRTID Kontohavaren har rätt att betala ett belopp som är större än den fakturerade månadsposten eller att betala bort skulden i sin helhet utan att den förtida betalningen förorsakar några kostnader. Den del som överstiger den fakturerade månadsposten avkortar kontohavarens skuldkapital, men befriar inte kontohavaren från betalning av kommande månadsposter. Om kontohavaren betalar hela den återstående skulden någon annan dag än förfallodagen, räknas ränta fram till den förfallodag som följer efter betalningen. 8. KREDITKORTET OCH ANVÄNDNING AV KREDITKORTET Kreditkortet sänds till kontohavaren per post till den adress i Finland som kontohavaren uppgett. På ansökan kan ett parallellkort sändas till en solidarisk kontohavare. Kreditkontot kan användas endast av den person, till vilken det har beviljats. Kreditkortet är i kraft den tid som antecknats på kortet och kreditgivaren kan förnya kortet under förutsättning att korthavarna har skött sina förpliktelser enligt kontovillkoren. Kreditkortet kan användas som betalmedel i Finland och utomlands på försäljningsställen försedda med symbolen Visa. Kontohavaren skall på begäran styrka sin identitet och underteckna inköpsverifikatet. Genom att underteckna inköpsverifikatet förbinder sig kontohavaren att betala den skuld till kreditgivaren som inköpet ger upphov till i enlighet med dessa villkor. Användning av den PIN-kod som anknutits till kortet motsvarar underskrift. Inköpsverifikatet skall sparas för kontroll av fakturan. Biluthyrningsfirmor och hotell har enligt allmän praxis rätt att utan korthavarens underskrift debitera ofakturerade skäliga kostnader för bränsle, telefon, minibar och måltider och övriga kostnader som korthavaren orsakat och debitera för oannullerade hotellbokningar. Kreditgivaren har rätt att fastställa en kontrollgräns för engångsköp och har också rätt att av grundad anledning vägra godkänna enskilda inköp eller andra transaktioner. 9. DISTANSFÖRSÄLJNING Kontohavaren kan utnyttja sitt kreditkonto då han köper varor via distansförsäljning förutsatt att kreditkortet godkänns som betalmedel. Genom att meddela att han betalar med kreditkonto och underteckna beställningskupongen befullmäktigar kontohavaren att den fordran till affären som sålt varan eller tjänsten betalas för hans räkning och att motsvarande belopp bokförs som kreditgivarens fodran på kontohavaren. I övrigt följs i tillämpliga delar de villkor som gäller användning av kreditkort. Överlämnande av kreditkortets nummer på Internet motsvarar korthavarens underskrift. Korthavaren kan betala inköp endast till en sådan affär på Internet som är med i tjänsten Verified by Visa. När korthavaren använder kortet är han skyldig att följa de ansviningar som tjänsten Verified by Visa ger. Kreditgivaren svarar inte för sådana kostnader eller skador som orsakas av fel, avbrott eller andra störningar i Internettjänsten eller datakommunikationen. 10. KONTOUTTAGSTJÄNST OCH KONTANTUTTAG Kontohavaren kan med kontouttag föra över pengar till sitt bankkonto. En förutsättning för kontouttag är att ett kreditbelopp som är minst lika stort som kontouttaget finns tillgängligt på kreditkontot, att kreditkontot skötts i enlighet med avtalsvillkoren och att kontohavaren inte har

3 några betalningsstörningar. Man gör ett kontouttag genom att sända ett korrekt ifyllt kontouttagsmeddelande till kreditgivaren. Kreditgivaren har rätt att begränsa kontouttagets storlek eller att vägra bevilja ett kontouttag. Kontohavaren kan lyfta kontanter med kreditkortet i bankomater försedda med symbolen Visa och i bankernas kontor. De banker, där kontouttag görs har rätt att debitera en egen serviceavgift i samband med uttaget. Kreditgivaren har rätt att begränsa det kontanbelopp som får tas ut per dygn eller antalet kontantuttag per dygn. 11. HUR FÖRMÅNER SAMLAS IN I FÖRMÅNSPROGRAMMET ST1 Då korthavaren använder kreditkortet St1 Visa som betalmedel vid betalning av produkter och tjänster, samlar han in sådana förmåner som fastställts i förmånsprogrammet St1 och kan därefter utnyttja dessa. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har rätt att informera St1 Oy om inköpen som gjorts med kreditkortet för uträkning av förmåner. St1 Oy svarar för uträkning, registrering och utnyttjande av poäng i förmånsprogrammet i enlighet med reglerna för detta program. 12. KOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH AVGIFTER Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har rätt att debitera kontohavaren för kostnader, ersättningar och avgifter som hänför sig till uppläggning, utnyttjande och avslutning av kreditkontot: kontohanteringsavgift 2,5 euro/mån, då det finns skuldsaldo eller transaktioner på kontot; faktureringsavgift 3,5 euro/mån, då kredit som löper med ränta ingår i fakturan; kampanjavgift, separat överenskommen engångsavgift i samband med den första fakturan; hanteringsavgift för kontouttag 15 euro/kontouttag; hanteringsavgift för kontantuttag 3 euro + 3 % av det lyfta beloppet; inköp och kontantuttag utanför euroområdet debiteras från kreditkontot i eurobelopp enligt de valutakurser som tillämpas i systemet Visa ökade med en växelkommission på 2 % av inköpets eller uttagets belopp; ändring av kreditlimiten och ändring i betalningsarrangemang 8,5 euro/ändring; påminnelser för övertrassering av kontot och om försenad betalning 5 euro/ påminnelse; överföring till indrivning 33,64 euro. Kontohavaren skall ersätta kreditbolaget också för sådana kostnader och ersättningar, som hänför sig till indrivning av kredit, räntor på kredit och hantering av krediten: framskaffande av kontohavarens ändrade kontaktuppgifter 5 euro/gång; ränte- eller saldointyg levererade på kontohavarens begäran 5 euro/intyg; kostnader för skriftliga utredningar 15 euro/timme och 5 euro/kopia av fakturor och bevis, ingen ersättning debiteras, om orsaken till utredningen är ett fel som kreditbolaget begått; tillbakadragande av ett kreditkort till följd av att det använts i strid med avtalet 150 euro; förnyande av ett kort under kortets giltighetstid 8,5 euro; ny PIN-kod 8,5 euro. Kreditgivaren har rätt att ändra kontohanteringsavgifter och andra avgifter enligt detta avtal tidigast och därefter vart tredje år efter att ha informerat korthavaren om ändringarna minst sex (6) månader i förväg. Kreditgivaren har rätt att ändra villkoren för kreditkontot genom att informera kontohavaren brevledes om ändringarna till den adress som korthavaren uppgett minst två (2) månader i förväg. 13. KONTOHAVARENS ANSVAR Kreditkortet är kreditgivarens egendom. Kontohavaren skall förvara kreditkortet och PIN-koden omsorgsfullt. PIN-koden skall förvaras åtskild från kortet så att utomstående inte har möjlighet att komma över den. Om kortet eller PIN-koden förkommer eller hamnar i någon utomståendes besittning, skall kreditgivaren omedelbart informeras om detta på telefonnumret dygnet runt. Till den som finner kortet betalas en ersättning på 8,5 euro som debiteras av kontohavaren. Kontohavaren svarar för otillbörlig användning av kreditkortet, 1) om han överlåtit kreditkortet eller PIN-koden till någon annan, eller 2) om kreditkortet eller PIN-koden hamnat hos någon annan på grund av kontohavarens vårdslöshet som inte är ringa, eller 3) om han efter att ha mist besittningen av kreditkortet på annat sätt har försummat att informera kreditgivaren om detta omedelbart efter att ha varseblivit att kortet eller PIN-koden förkommit. Kontohavaren svarar ändå inte för otillbörligt bruk av kreditkortet, 1) om kreditkortet använts efter det att kreditgivaren informerats om att kreditkortet förkommit eller otillbörligt är i någon annans besittning, eller 2) om en säljare eller serviceleverantör inte tillräckligt omsorgsfullt försäkrat sig om att innehavaren har rätt att använda kreditkortet. 14. SÄRSKILDA FÖRFALLOGRUNDER FÖR KREDITEN Om betalningen av kreditgivarens fordran på kontohavaren försenats med minst en (1) månad och fortfarande är obetald, kan kreditgivaren säga upp hela sin fordran till betalning. Fordringar som inte förfallit till betalning kan kreditgivaren säga upp till betalning också om kontohavaren har gett kreditgivaren vilseledande eller felaktiga uppgifter, som har kunnat inverka på beviljandet av krediten eller på villkoren för krediten eller om kontohavaren har gjort sig skyldig till något annat väsentligt avtalsbrott eller om han försätts i konkurs. Skulden skall betalas efter fyra (4) veckor, eller om kontohavaren tidigare har påmints om dröjsmålet eller om ett annat avtalsbrott, efter två (2) veckor från det att meddelandet om att skulden förfaller till betalning har sänts till kunden. Om kontohavaren inom den ovan nämnda tiden betalar det förfallna beloppet eller rättar till det övriga

4 avtalsbrottet upphör uppsägningen att gälla. Krediten sägs i alla fall inte upp till betalning om dröjsmålet med betalningen beror på att kontoinnehavaren är sjuk eller arbetslös eller på någon annan därmed jämförbar omständighet som inte beror på honom, förutom då varaktigheten av detta dröjsmål beaktande övriga omständigheter är uppenbart oskälig för kreditgivaren. Kreditgivaren skall utan dröjsmål informeras om betalningshinder. Även om kreditgivaren inte sagt upp krediten till betalning genast när han fått kännedom om förfallogrunden, har han inte avstått från sin rätt att hänvisa till förfallogrunden i fråga. På kreditgivarens krav förfaller krediten genast till betalning om kontohavaren försätts i konkurs. Kreditgivaren har med stöd av personuppgiftslagen rätt att informera kreditupplysningsregistret om att betalningen försummats om dröjsmålet varat över 60 dagar och samtidigt tre veckor från den betalningsuppmaning som sänts efter förfallodagen och orsaken till försummelsen inte är sjukdom, arbetslöshet eller annan motsvarande orsak som kreditgivaren bevisligen informerats om. 15. BEGRÄNSNING AV RÄTTEN ATT UTNYTTJA KREDIT Om kontohavaren försummat sin betalning eller överskridit sin kreditlimit, har kreditgivaren rätt att helt eller delvis begränsa rätten att utnyttja kredit. Då kan kontohavaren inte göra ytterligare inköp på sitt konto och inte betala räkningar, göra kontouttag eller kontantuttag från kontot. En affär eller bank där kreditkortet företes eller kreditgivaren eller någon som kreditgivaren har förordnat har rätt att ta kreditkortet från kontohavaren. Till den som tar bort kreditkortet betalas en ersättning som debiteras av kontohavaren. 16. UPPSÄGNING AV KREDITKONTOT Kontohavaren (korthavaren eller parallellkorthavaren) har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kreditgivaren har rätt att skriftligt säga upp ett kreditkontoavtal så att det upphör en månad från det att kontohavaren har mottagit meddelandet om uppsägningen. När uppsägning har skett återbetalas hela den resterande skulden enligt de kreditkontovillkor som gäller vid uppsägningstillfället. När avtalet har hävts eller löpt ut till följd av uppsägning upphör rätten att använda kortet, och kortet skall klippas itu och återlämnas till kreditgivaren. 17. ÄNDRINGAR I KONTAKTUPPGIFTERNA OCH MEDDELANDEN TILL KONTOHAVAREN Kontohavaren skall omedelbart informera kreditgivaren om ändringar i kontaktuppgifterna. Om kreditgivaren blir tvungen att skaffa fram kontohavarens nya kontaktuppgifter har han rätt att debitera en avgift för åtgärden. Ett skriftligt meddelande som kreditgivaren sänt till kontohavaren anses ha anlänt till mottagaren senast den sjunde (7) dagen efter att det sänts om det har skickats till den adress som senast uppgetts för kreditgivaren. 18. FORCE MAJEURE Avtalsparterna svarar inte för störningar eller skador som ett oöverstigligt hinder (force majeure) eventuellt orsakat motparten. 19. ÖVERFÖRING AV AVTAL OCH KREDITKONTOFORDRINGAR Kreditgivaren har rätt att överföra detta avtal med alla rättigheter och skyldigheter på tredje part. Kontohavaren är inte berättigad att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Kreditgivaren kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på detta kreditkontoavtal till IKANO Rahoitus. IKANO Rahoitus förbinder sig att som mottagare följa alla villkor i detta kreditkontoavtal. 20. HÄVNINGSRÄTT Kontohavaren har rätt att häva ett kreditkontoavtal ingått via medel för distanskommunikation genom att inom 14 dagar från det han fått information om att avtalet godkänts eller senare då han fått alla förhandsuppgifter enligt konsumentskyddslagen informera kreditgivaren om hävningen. Hävningsmeddelandet skall lämnas skriftligen och den skall inkludera följande uppgifter: kundens namn, personbeteckning, kortets nummer och kundens underskrift. Hävningsmeddelandet skall sändas till följande adress: IKANO Card/Ikano Rahoitus Oy; PB 250, Helsingfors. Hävningsmeddelandet kan också sändas per fax till numret (09) I fall av hävning är kontohavaren skyldig att som ersättning till kreditgivaren betala kreditens effektiva årliga ränta för den tid som krediten varit i kundens bruk. De medel som kunden fått med stöd av kreditkontoavtalet skall återbetalas till fullt belopp inom 30 dagar från det meddelandet om hävningen sändes vid äventyr att hävningen i annat fall förfaller. 21. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Korthavarens och parallellkorthavarens personuppgifter och uppgifter som kommer fram om användningen av kreditkortet sparas i kreditgivarens och IKANO Rahoitus kundregister. Uppgiftshanteringssyften är kredithantering, kontroll av kreditvärdigheten, riskhantering och

5 inriktning av direkt marknadsföring och andra ändamål som hänför sig till upprätthållandet av kundrelationen och administrering av registret. Då en affärs- eller servicetilldragelse så förutsätter kan kreditgivaren banda samtal och spara meddelanden i avsikt att säkerställa meddelandets innehåll eller utveckla kundservicen. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har rätt att överkåta uppgifter om korthavaren till ett företag som beviljar någon annan kortegenskap, till sina moderoch dotterbolag och till dessas dotterbolag och till det företag som tar emot anmälningar om förkomna kort. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har också rätt att överlåta korthavarens personuppgifter till sådana företag som beviljar extra egenskaper som hänför sig till kortet. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus kan utnyttja uppgifterna i kundregistret också för direkt marknadsföring. Personuppgifterna i kundregistret och kundinformationen som kommer in om användningen av kortet kan utnyttjas och överlåtas till St1 Oy:s de samarbetspartners som erbjuder förmåner som kan anknytas till förmånsprogrammet för användning i direkt marknadsföring. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har rätt att informera St1 Oy om beloppen på de inköp som gjorts med kortet för uträkning av förmånerna i förmånsprogrammet St1. Kunden kan förbjuda överlåtning av uppgifter för direkt marknadsföring eller fastställande av förmåner i förmånsprogrammet genom att informera kreditgivaren eller Ikano Rahoitus om detta. Hur uppgifterna utnyttjas och hanteras beskrivs mer detaljerat i en registerbeskrivning. Registerbeskrivningen kan läsas på webben under och den kan också beställas per post på telefonnumret som nämns nedan. Kontohavaren kan också kontrollera de uppgifter som antecknats om honom i kundregistret genom att kontakta adressen nedan. 22. RÄTTSSKYDDSMEDEL Meningsskiljaktigheter som bygger på detta avtal avgörs i allmän underrätt på den ort där kontohavaren är bosatt, om kontohavaren inte önskar väcka talan i allmän underrätt på kreditgivarens hemort. Om kontohavaren inte har hemvist i Finland avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt. Kontohavaren kan också föra frågan till behandling i konsumentklagonämnden. Kontaktuppgifterna till nämnden är Ekogatan 3 A, PB 306, Helsingfors, tfn (09) 77261, 23. TILLSYNSMYNDIGHET Kreditgivarens verksamhet övervakas i Sverige av Finansinspektionen, Norrtullpalatset, Sveavägen 167, 7 tr Box 6750, Stockholm, 24. VILLKOR SOM HÄNFÖR SIG TILL FÖRMÅNSPROGRAMMET ST1 Om kontohavaren säger upp sig eller sägs upp från programmet, ger inköp betalade med kreditkortet inte längre bonus från och med att kundrelationen upphört. Kreditkortet kan till övriga delar användas fram till att kortets giltighetstid löper ut, varefter kreditgivaren har rätt att sända kontohavaren ett annat kreditkort som motsvarar det tidigare kortet utan egenskapen förmånsprogram. Om kreditgivaren och St1 Oy beslutar avsluta sitt samarbete som hänför sig till förmånsprogrammet St1, har kreditgivaren rätt att därefter till kontohavaren leverera ett nytt kreditkort som motsvarar hans kort utan förmånsprogram, varvid ett meddelande om detta och ett nytt kreditkort gratis sänds till kontohavaren. 25. ÖVRIGA VILLKOR Säljaren eller tjänsteproducenten svarar i första hand för brister eller fel som eventuellt förekommer i produkter eller tjänster som köpts med kreditkortet. Uppgifterna om kreditkontoavtalet har getts i enlighet med finsk lagstiftning. På avtalet tillämpas finsk lag. Kreditgivaren förbinder sig att i avtalsförhållandet använda språken finska och svenska. IKANO Card, IKANO Rahoitus Oy Brädgårdsgatan 6, Helsingfors Telefon (09) , Fax (09) FO-nummer: IKANO Rahoitus Oy. FO-nummer: huvudbransch: finansiering, hemort: Helsingfors. Adress: PB 250, Telefon:

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer