Villkor för kreditkonto St1 Visa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för kreditkonto St1 Visa"

Transkript

1 Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på detta kreditkontoavtal till IKANO Rahoitus Oy. IKANO Rahoitus förbinder sig att som mottagare följa alla villkor för detta kreditkontoavtal. Kontohavare: en privatperson som på ansökan har beviljats ett St1 Visa-kreditkort. Kreditkort: ett St1 Visa betaltids- och kreditkort som berättigar till utnyttjande av kreditkonto. Parallellkort: ett kreditkort som beviljats en solidarisk kontohavare. Säljare: en säljande affär som anslutit sig till det betalningssystem som accepterar Visa-kreditkonto. PIN-kod: korthavarens hemliga kodnummer och Verified by Visa lösenord, som när de används motsvarar korthavarens underskrift. Förmånsprogram St1: St1 Oy:s gottskrivningsprogram utgående från vilket kontohavaren får förmåner som bygger på de inköp han gör med kreditkortet i form av gottskrivna bonus eller andra förmåner. 2. HUR KREDITKONTO BEVILJAS St1 Visa-kreditkonto beviljas av IKANO Card (kreditgivare). Ett kreditkonto kan på ansökan beviljas en person (kund) som fyllt 18 år, som är stadigvarande bosatt i Finland, som har regelbundna inkomster och som har ordning på sin ekonomi. Genom att underteckna ansökan godkänner kunden villkoren för kreditkontot. En ansökan som greditgivaren godkänt utgör ett avtal mellan kontohavaren och kreditgivaren. Ett kreditkonto kan på ansökan solidariskt beviljas flera personer. De som undertecknat kreditansökan svarar solidariskt för att villkoren för krediten följs och för att krediten betalas tillbaka. Den som ansöker om kredit samtycker till att kreditgivaren får skaffa fram nödvändiga anställnings-, adress- och kredituppgifter. 3. KREDITLIMIT Kreditlimiten för kreditkontot St1 Visa är minst 500 euro och högst euro. Kreditgivaren har rätt att bevilja en kreditlimit som är lägre än den som kunden ansökt om. I samband med att kreditlimiten höjs ändras genom avtal endast kreditlimiten för kontohavarens gällande avtal, medan villkoren för kreditkontot till övriga delar förblir oförändrade. Om kredit har lyfts i samband med ansökan om kreditkonto, förbinder sig den som ansöker om kredit (kontohavaren) att betala krediten till kreditgivaren i enlighet med dessa villkor. 4. RÄNTA När kredit utnyttjas räknas ränta på nya inköp från inköpsdagen fram till förfallodagen och därefter på kreditsaldot månatligen. Vid kontouttag och kontantuttag räknas ränta från uttagsdagen. Efter att ha fått fakturan kan kontohavaren betala bort hela skulden, delbetalningsposten eller i alla fall minst den överenskomna kreditposten. Om kontohavaren betalar mer än kreditposten, men mindre än delbetalningsposten, räknas ränta på inköpen på samma sätt som då kredit utnyttjas. På kredit debiteras en ränta på 12 procentenheter (marginal) över den 3 månaders euriborränta (referensränta) som gäller räntejusteringsdagen. Referensräntans värde justeras räntejusteringdagarna som infaller den 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, används som värde för referensräntan det värde, till vilket referensräntan noteras följande bankdag. Om referensräntans värde ändras, ändras räntan på krediten i motsvarande grad. Kunden informeras om den gällande räntan på fakturan. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, bestäms den referensränta som skall tillämpas på krediten enligt lagen eller anvisningar från myndigheterna. Om en sådan lag eller sådana anvisningar från myndigheternas sida inte ges om ny referensränta och kreditgivaren och kontohavaren inte kan komma överens om den nya referensränta som skall tillämpas innan räntefixeringsperioden löper ut, tillämpas som referensränta för krediten det värde som tillämpades innan noteringen av referensräntan upphörde eller avbröts. Om kreditgivaren och kontohavaren inte kommer överens om en ny referensränta inom sex (6) månader från den ovan nämnda händelsen, fastställer kreditgivaren den nya referensräntan efter att ha hört de myndigheter som övervakar kreditinstituten. Räntan räknas enligt de faktiska räntedagarna med 360 som divisor. Den effektiva årliga räntan för en genomsnittlig kredit på euro är 15,8 % ( ). 5. DRÖJSMÅLSRÄNTA Om de månatliga posterna inte betalas senast på förfallodagen, är kontohavaren skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen på det försenade beloppet från förfallodagen till

2 betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är alltid minst lika stor som den ränta som vid tillfället i fråga debiteras för kredit. 6. ÅTERBETALNING AV KREDITEN Krediten återbetalas i månadsposter. En månadspost består av avkortning av krediten, ränta, kontohanteringsavgift och i punkt 12 nämnd annan kostnad, ersättning eller avgift. Månadsposten inriktas först på avkortning av kostnader, ersättningar, avgifter och räntan på krediten och med resten avkortas kapitalet. Om betalningen inte täcker hela fakturan inriktas avkortningen av kapitalet på den fordran som har den högsta räntan. Månadspostens belopp kan variera och bestäms enligt beloppet på den utnyttjade krediten och kreditens återbetalningstid. Minimimånadsavkortningen är 4 % av det utnyttjade skuldsaldot. Minimimånadsposten är ändå minst 15 euro eller ett återstående lägre skuldsaldo. Till kontohavaren sänds månatligen en faktura och ett kontoutdrag som visar de kontotransaktioner som registrerats den föregående faktureringsperioden, kontots skuldsaldo i början av och i slutet av faktureringsperioden och en specifikation av belningsposten. Kontohavaren har på ansökan rätt till två, inte på varandra följande avkortningsfria månader om året, om han skött sina förpliktelser enligt avtalsvillkoren. Den avkortningsfria månadens ränta och kontohanteringsavgift debiteras som en del av följande månadspost. Månadspostens föfallodag är den sista dagen i varje månad. Om förfallodagen inte är en bankdag, tillämpas följande bankdag som förfallodag. Anmärkningar mot månadsposten skall göras så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att fakturan och kontoutdraget kommit. 7. KONTOHAVARENS RÄTT ATT BETALA TILLBAKA KREDITEN I FÖRTID Kontohavaren har rätt att betala ett belopp som är större än den fakturerade månadsposten eller att betala bort skulden i sin helhet utan att den förtida betalningen förorsakar några kostnader. Den del som överstiger den fakturerade månadsposten avkortar kontohavarens skuldkapital, men befriar inte kontohavaren från betalning av kommande månadsposter. Om kontohavaren betalar hela den återstående skulden någon annan dag än förfallodagen, räknas ränta fram till den förfallodag som följer efter betalningen. 8. KREDITKORTET OCH ANVÄNDNING AV KREDITKORTET Kreditkortet sänds till kontohavaren per post till den adress i Finland som kontohavaren uppgett. På ansökan kan ett parallellkort sändas till en solidarisk kontohavare. Kreditkontot kan användas endast av den person, till vilken det har beviljats. Kreditkortet är i kraft den tid som antecknats på kortet och kreditgivaren kan förnya kortet under förutsättning att korthavarna har skött sina förpliktelser enligt kontovillkoren. Kreditkortet kan användas som betalmedel i Finland och utomlands på försäljningsställen försedda med symbolen Visa. Kontohavaren skall på begäran styrka sin identitet och underteckna inköpsverifikatet. Genom att underteckna inköpsverifikatet förbinder sig kontohavaren att betala den skuld till kreditgivaren som inköpet ger upphov till i enlighet med dessa villkor. Användning av den PIN-kod som anknutits till kortet motsvarar underskrift. Inköpsverifikatet skall sparas för kontroll av fakturan. Biluthyrningsfirmor och hotell har enligt allmän praxis rätt att utan korthavarens underskrift debitera ofakturerade skäliga kostnader för bränsle, telefon, minibar och måltider och övriga kostnader som korthavaren orsakat och debitera för oannullerade hotellbokningar. Kreditgivaren har rätt att fastställa en kontrollgräns för engångsköp och har också rätt att av grundad anledning vägra godkänna enskilda inköp eller andra transaktioner. 9. DISTANSFÖRSÄLJNING Kontohavaren kan utnyttja sitt kreditkonto då han köper varor via distansförsäljning förutsatt att kreditkortet godkänns som betalmedel. Genom att meddela att han betalar med kreditkonto och underteckna beställningskupongen befullmäktigar kontohavaren att den fordran till affären som sålt varan eller tjänsten betalas för hans räkning och att motsvarande belopp bokförs som kreditgivarens fodran på kontohavaren. I övrigt följs i tillämpliga delar de villkor som gäller användning av kreditkort. Överlämnande av kreditkortets nummer på Internet motsvarar korthavarens underskrift. Korthavaren kan betala inköp endast till en sådan affär på Internet som är med i tjänsten Verified by Visa. När korthavaren använder kortet är han skyldig att följa de ansviningar som tjänsten Verified by Visa ger. Kreditgivaren svarar inte för sådana kostnader eller skador som orsakas av fel, avbrott eller andra störningar i Internettjänsten eller datakommunikationen. 10. KONTOUTTAGSTJÄNST OCH KONTANTUTTAG Kontohavaren kan med kontouttag föra över pengar till sitt bankkonto. En förutsättning för kontouttag är att ett kreditbelopp som är minst lika stort som kontouttaget finns tillgängligt på kreditkontot, att kreditkontot skötts i enlighet med avtalsvillkoren och att kontohavaren inte har

3 några betalningsstörningar. Man gör ett kontouttag genom att sända ett korrekt ifyllt kontouttagsmeddelande till kreditgivaren. Kreditgivaren har rätt att begränsa kontouttagets storlek eller att vägra bevilja ett kontouttag. Kontohavaren kan lyfta kontanter med kreditkortet i bankomater försedda med symbolen Visa och i bankernas kontor. De banker, där kontouttag görs har rätt att debitera en egen serviceavgift i samband med uttaget. Kreditgivaren har rätt att begränsa det kontanbelopp som får tas ut per dygn eller antalet kontantuttag per dygn. 11. HUR FÖRMÅNER SAMLAS IN I FÖRMÅNSPROGRAMMET ST1 Då korthavaren använder kreditkortet St1 Visa som betalmedel vid betalning av produkter och tjänster, samlar han in sådana förmåner som fastställts i förmånsprogrammet St1 och kan därefter utnyttja dessa. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har rätt att informera St1 Oy om inköpen som gjorts med kreditkortet för uträkning av förmåner. St1 Oy svarar för uträkning, registrering och utnyttjande av poäng i förmånsprogrammet i enlighet med reglerna för detta program. 12. KOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH AVGIFTER Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har rätt att debitera kontohavaren för kostnader, ersättningar och avgifter som hänför sig till uppläggning, utnyttjande och avslutning av kreditkontot: kontohanteringsavgift 2,5 euro/mån, då det finns skuldsaldo eller transaktioner på kontot; faktureringsavgift 3,5 euro/mån, då kredit som löper med ränta ingår i fakturan; kampanjavgift, separat överenskommen engångsavgift i samband med den första fakturan; hanteringsavgift för kontouttag 15 euro/kontouttag; hanteringsavgift för kontantuttag 3 euro + 3 % av det lyfta beloppet; inköp och kontantuttag utanför euroområdet debiteras från kreditkontot i eurobelopp enligt de valutakurser som tillämpas i systemet Visa ökade med en växelkommission på 2 % av inköpets eller uttagets belopp; ändring av kreditlimiten och ändring i betalningsarrangemang 8,5 euro/ändring; påminnelser för övertrassering av kontot och om försenad betalning 5 euro/ påminnelse; överföring till indrivning 33,64 euro. Kontohavaren skall ersätta kreditbolaget också för sådana kostnader och ersättningar, som hänför sig till indrivning av kredit, räntor på kredit och hantering av krediten: framskaffande av kontohavarens ändrade kontaktuppgifter 5 euro/gång; ränte- eller saldointyg levererade på kontohavarens begäran 5 euro/intyg; kostnader för skriftliga utredningar 15 euro/timme och 5 euro/kopia av fakturor och bevis, ingen ersättning debiteras, om orsaken till utredningen är ett fel som kreditbolaget begått; tillbakadragande av ett kreditkort till följd av att det använts i strid med avtalet 150 euro; förnyande av ett kort under kortets giltighetstid 8,5 euro; ny PIN-kod 8,5 euro. Kreditgivaren har rätt att ändra kontohanteringsavgifter och andra avgifter enligt detta avtal tidigast och därefter vart tredje år efter att ha informerat korthavaren om ändringarna minst sex (6) månader i förväg. Kreditgivaren har rätt att ändra villkoren för kreditkontot genom att informera kontohavaren brevledes om ändringarna till den adress som korthavaren uppgett minst två (2) månader i förväg. 13. KONTOHAVARENS ANSVAR Kreditkortet är kreditgivarens egendom. Kontohavaren skall förvara kreditkortet och PIN-koden omsorgsfullt. PIN-koden skall förvaras åtskild från kortet så att utomstående inte har möjlighet att komma över den. Om kortet eller PIN-koden förkommer eller hamnar i någon utomståendes besittning, skall kreditgivaren omedelbart informeras om detta på telefonnumret dygnet runt. Till den som finner kortet betalas en ersättning på 8,5 euro som debiteras av kontohavaren. Kontohavaren svarar för otillbörlig användning av kreditkortet, 1) om han överlåtit kreditkortet eller PIN-koden till någon annan, eller 2) om kreditkortet eller PIN-koden hamnat hos någon annan på grund av kontohavarens vårdslöshet som inte är ringa, eller 3) om han efter att ha mist besittningen av kreditkortet på annat sätt har försummat att informera kreditgivaren om detta omedelbart efter att ha varseblivit att kortet eller PIN-koden förkommit. Kontohavaren svarar ändå inte för otillbörligt bruk av kreditkortet, 1) om kreditkortet använts efter det att kreditgivaren informerats om att kreditkortet förkommit eller otillbörligt är i någon annans besittning, eller 2) om en säljare eller serviceleverantör inte tillräckligt omsorgsfullt försäkrat sig om att innehavaren har rätt att använda kreditkortet. 14. SÄRSKILDA FÖRFALLOGRUNDER FÖR KREDITEN Om betalningen av kreditgivarens fordran på kontohavaren försenats med minst en (1) månad och fortfarande är obetald, kan kreditgivaren säga upp hela sin fordran till betalning. Fordringar som inte förfallit till betalning kan kreditgivaren säga upp till betalning också om kontohavaren har gett kreditgivaren vilseledande eller felaktiga uppgifter, som har kunnat inverka på beviljandet av krediten eller på villkoren för krediten eller om kontohavaren har gjort sig skyldig till något annat väsentligt avtalsbrott eller om han försätts i konkurs. Skulden skall betalas efter fyra (4) veckor, eller om kontohavaren tidigare har påmints om dröjsmålet eller om ett annat avtalsbrott, efter två (2) veckor från det att meddelandet om att skulden förfaller till betalning har sänts till kunden. Om kontohavaren inom den ovan nämnda tiden betalar det förfallna beloppet eller rättar till det övriga

4 avtalsbrottet upphör uppsägningen att gälla. Krediten sägs i alla fall inte upp till betalning om dröjsmålet med betalningen beror på att kontoinnehavaren är sjuk eller arbetslös eller på någon annan därmed jämförbar omständighet som inte beror på honom, förutom då varaktigheten av detta dröjsmål beaktande övriga omständigheter är uppenbart oskälig för kreditgivaren. Kreditgivaren skall utan dröjsmål informeras om betalningshinder. Även om kreditgivaren inte sagt upp krediten till betalning genast när han fått kännedom om förfallogrunden, har han inte avstått från sin rätt att hänvisa till förfallogrunden i fråga. På kreditgivarens krav förfaller krediten genast till betalning om kontohavaren försätts i konkurs. Kreditgivaren har med stöd av personuppgiftslagen rätt att informera kreditupplysningsregistret om att betalningen försummats om dröjsmålet varat över 60 dagar och samtidigt tre veckor från den betalningsuppmaning som sänts efter förfallodagen och orsaken till försummelsen inte är sjukdom, arbetslöshet eller annan motsvarande orsak som kreditgivaren bevisligen informerats om. 15. BEGRÄNSNING AV RÄTTEN ATT UTNYTTJA KREDIT Om kontohavaren försummat sin betalning eller överskridit sin kreditlimit, har kreditgivaren rätt att helt eller delvis begränsa rätten att utnyttja kredit. Då kan kontohavaren inte göra ytterligare inköp på sitt konto och inte betala räkningar, göra kontouttag eller kontantuttag från kontot. En affär eller bank där kreditkortet företes eller kreditgivaren eller någon som kreditgivaren har förordnat har rätt att ta kreditkortet från kontohavaren. Till den som tar bort kreditkortet betalas en ersättning som debiteras av kontohavaren. 16. UPPSÄGNING AV KREDITKONTOT Kontohavaren (korthavaren eller parallellkorthavaren) har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kreditgivaren har rätt att skriftligt säga upp ett kreditkontoavtal så att det upphör en månad från det att kontohavaren har mottagit meddelandet om uppsägningen. När uppsägning har skett återbetalas hela den resterande skulden enligt de kreditkontovillkor som gäller vid uppsägningstillfället. När avtalet har hävts eller löpt ut till följd av uppsägning upphör rätten att använda kortet, och kortet skall klippas itu och återlämnas till kreditgivaren. 17. ÄNDRINGAR I KONTAKTUPPGIFTERNA OCH MEDDELANDEN TILL KONTOHAVAREN Kontohavaren skall omedelbart informera kreditgivaren om ändringar i kontaktuppgifterna. Om kreditgivaren blir tvungen att skaffa fram kontohavarens nya kontaktuppgifter har han rätt att debitera en avgift för åtgärden. Ett skriftligt meddelande som kreditgivaren sänt till kontohavaren anses ha anlänt till mottagaren senast den sjunde (7) dagen efter att det sänts om det har skickats till den adress som senast uppgetts för kreditgivaren. 18. FORCE MAJEURE Avtalsparterna svarar inte för störningar eller skador som ett oöverstigligt hinder (force majeure) eventuellt orsakat motparten. 19. ÖVERFÖRING AV AVTAL OCH KREDITKONTOFORDRINGAR Kreditgivaren har rätt att överföra detta avtal med alla rättigheter och skyldigheter på tredje part. Kontohavaren är inte berättigad att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Kreditgivaren kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på detta kreditkontoavtal till IKANO Rahoitus. IKANO Rahoitus förbinder sig att som mottagare följa alla villkor i detta kreditkontoavtal. 20. HÄVNINGSRÄTT Kontohavaren har rätt att häva ett kreditkontoavtal ingått via medel för distanskommunikation genom att inom 14 dagar från det han fått information om att avtalet godkänts eller senare då han fått alla förhandsuppgifter enligt konsumentskyddslagen informera kreditgivaren om hävningen. Hävningsmeddelandet skall lämnas skriftligen och den skall inkludera följande uppgifter: kundens namn, personbeteckning, kortets nummer och kundens underskrift. Hävningsmeddelandet skall sändas till följande adress: IKANO Card/Ikano Rahoitus Oy; PB 250, Helsingfors. Hävningsmeddelandet kan också sändas per fax till numret (09) I fall av hävning är kontohavaren skyldig att som ersättning till kreditgivaren betala kreditens effektiva årliga ränta för den tid som krediten varit i kundens bruk. De medel som kunden fått med stöd av kreditkontoavtalet skall återbetalas till fullt belopp inom 30 dagar från det meddelandet om hävningen sändes vid äventyr att hävningen i annat fall förfaller. 21. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Korthavarens och parallellkorthavarens personuppgifter och uppgifter som kommer fram om användningen av kreditkortet sparas i kreditgivarens och IKANO Rahoitus kundregister. Uppgiftshanteringssyften är kredithantering, kontroll av kreditvärdigheten, riskhantering och

5 inriktning av direkt marknadsföring och andra ändamål som hänför sig till upprätthållandet av kundrelationen och administrering av registret. Då en affärs- eller servicetilldragelse så förutsätter kan kreditgivaren banda samtal och spara meddelanden i avsikt att säkerställa meddelandets innehåll eller utveckla kundservicen. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har rätt att överkåta uppgifter om korthavaren till ett företag som beviljar någon annan kortegenskap, till sina moderoch dotterbolag och till dessas dotterbolag och till det företag som tar emot anmälningar om förkomna kort. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har också rätt att överlåta korthavarens personuppgifter till sådana företag som beviljar extra egenskaper som hänför sig till kortet. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus kan utnyttja uppgifterna i kundregistret också för direkt marknadsföring. Personuppgifterna i kundregistret och kundinformationen som kommer in om användningen av kortet kan utnyttjas och överlåtas till St1 Oy:s de samarbetspartners som erbjuder förmåner som kan anknytas till förmånsprogrammet för användning i direkt marknadsföring. Kreditgivaren och IKANO Rahoitus har rätt att informera St1 Oy om beloppen på de inköp som gjorts med kortet för uträkning av förmånerna i förmånsprogrammet St1. Kunden kan förbjuda överlåtning av uppgifter för direkt marknadsföring eller fastställande av förmåner i förmånsprogrammet genom att informera kreditgivaren eller Ikano Rahoitus om detta. Hur uppgifterna utnyttjas och hanteras beskrivs mer detaljerat i en registerbeskrivning. Registerbeskrivningen kan läsas på webben under och den kan också beställas per post på telefonnumret som nämns nedan. Kontohavaren kan också kontrollera de uppgifter som antecknats om honom i kundregistret genom att kontakta adressen nedan. 22. RÄTTSSKYDDSMEDEL Meningsskiljaktigheter som bygger på detta avtal avgörs i allmän underrätt på den ort där kontohavaren är bosatt, om kontohavaren inte önskar väcka talan i allmän underrätt på kreditgivarens hemort. Om kontohavaren inte har hemvist i Finland avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt. Kontohavaren kan också föra frågan till behandling i konsumentklagonämnden. Kontaktuppgifterna till nämnden är Ekogatan 3 A, PB 306, Helsingfors, tfn (09) 77261, 23. TILLSYNSMYNDIGHET Kreditgivarens verksamhet övervakas i Sverige av Finansinspektionen, Norrtullpalatset, Sveavägen 167, 7 tr Box 6750, Stockholm, 24. VILLKOR SOM HÄNFÖR SIG TILL FÖRMÅNSPROGRAMMET ST1 Om kontohavaren säger upp sig eller sägs upp från programmet, ger inköp betalade med kreditkortet inte längre bonus från och med att kundrelationen upphört. Kreditkortet kan till övriga delar användas fram till att kortets giltighetstid löper ut, varefter kreditgivaren har rätt att sända kontohavaren ett annat kreditkort som motsvarar det tidigare kortet utan egenskapen förmånsprogram. Om kreditgivaren och St1 Oy beslutar avsluta sitt samarbete som hänför sig till förmånsprogrammet St1, har kreditgivaren rätt att därefter till kontohavaren leverera ett nytt kreditkort som motsvarar hans kort utan förmånsprogram, varvid ett meddelande om detta och ett nytt kreditkort gratis sänds till kontohavaren. 25. ÖVRIGA VILLKOR Säljaren eller tjänsteproducenten svarar i första hand för brister eller fel som eventuellt förekommer i produkter eller tjänster som köpts med kreditkortet. Uppgifterna om kreditkontoavtalet har getts i enlighet med finsk lagstiftning. På avtalet tillämpas finsk lag. Kreditgivaren förbinder sig att i avtalsförhållandet använda språken finska och svenska. IKANO Card, IKANO Rahoitus Oy Brädgårdsgatan 6, Helsingfors Telefon (09) , Fax (09) FO-nummer: IKANO Rahoitus Oy. FO-nummer: huvudbransch: finansiering, hemort: Helsingfors. Adress: PB 250, Telefon:

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Sammanlagda beloppet krediter, euro (bostad mm.) fast anställd företagare freelancer tidsbundet, upphör mån/år. egen delägande hyres hos föräldrarna

Sammanlagda beloppet krediter, euro (bostad mm.) fast anställd företagare freelancer tidsbundet, upphör mån/år. egen delägande hyres hos föräldrarna AVTAL OM HÖJNING AV KREDITLIMIT OCH KONTOUTTAG Detta dokument är en bilaga till kreditavtalet mellan kreditinnehavaren och Handelsbanken Finans Abp. 1 (5) Skicka avtalssidan i ett kuvert eller på annat

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Allmänna villkor för brukslån

Allmänna villkor för brukslån Allmänna villkor för brukslån 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på brukslån som Danske Bank Abp (nedan "banken") beviljar sin kund (nedan "gäldenären"). Dessa allmänna villkor

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011 Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) Utöver Nordea Bank Finland Abp:s villkor för kortavtal tillämpas följande villkor på denna kredit: 1. Kreditgivare Namn Nordea Bank Finland Abp Hemort Helsingfors Adress

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN 1. Definitioner Kreditkostnader: det sammanlagda beloppet av räntor, kostnader och övriga avgifter som gäldenären är skyldig att betala på grund av kreditförhållandet

Läs mer

Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) 02.2014

Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) 02.2014 Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) På denna kredit tillämpas Nordea Bank Finland Abp:s (banken) kortvillkor och följande villkor: 1. Kreditgivare Namn Nordea Finans Finland Ab Hemort Helsingfors

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Villkor för 1 (5) Stockmann MasterCard-kreditkonto 09.2015

Villkor för 1 (5) Stockmann MasterCard-kreditkonto 09.2015 Villkor för 1 (5) På denna kredit tillämpas Nordea Bank Finland Abp:s (banken) kortvillkor, Nordeas allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet, Stockmann Oyj Abp:s stamkundsvillkor

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska Speciella

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst 1. Allmänt Dessa användningsvillkor tillämpas på Waltti-tjänsten (nedan Tjänsten), som produceras av Vasa stads kollektivtrafik (nedan

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BRUKSLÅN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BRUKSLÅN 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på brukslån som Danske Bank Abp (nedan "banken") beviljar sin kund (nedan "gäldenären"). Förutom dessa allmänna villkor tillämpas i tillämpliga

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

Allmänna kontovillkor

Allmänna kontovillkor Allmänna kontovillkor Gäller fr.o.m. 15.11.2012 Dessa villkor tillämpas på :s (nedan banken ) kontoavtal för privatpersoner och villkoren utgör en del av kontoavtalet. På kontoavtalen för privatpersoner

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Allmänna villkor FITSFCC

Allmänna villkor FITSFCC 1/3 1. ALLMÄNT 01/2014 Kreditgivare är TeliaSonera Finance Finland (FO-nummer 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PB 520, FI-00051 Sonera, telefon +358 (0) 2040 29129 (nedan kallad Kreditgivaren), filial till

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R S K U L D

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R S K U L D A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R S K U L D P r i v a t p e r s o n 19.11.2015 1. Definitioner Bostadskredit: en kredit för förvärv av aktier eller andelar i sammanslutningar som ger rätt att besitta

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast hela insättningstiden. Beräkning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen,

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer