Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN"

Transkript

1 Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

2 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens egen betalningsförmåga utreds 7 Hur borgensutfästelser ställs 8 Viktiga avtalsvillkor 9 Borgen för bostadskredit 10 Generell borgen och dess gränser 11 Borgensmannen kan följa riksutvecklingen 12 Om gäldenären eller banken vill ändra lånevillkoren 13 När skulden förfaller och betalning krävs av borgensmannen 14 Borgensmannen kan få förlängd betalningstid 15 Borgensmannen kräver betalning av gäldenären eller en annan borgensman

3 3 Vad är borgen? Borgen används som säkerhet för krediter. Genom en borgensutfästelse åtar sig den som ingår borgen (= borgensmannen) att svara för att någon annans skuld betalas. Om gäldenären inte betalar sin skuld på överenskommet sätt, kan betalning krävas av borgensmannen. Borgensmannen svarar i princip med alla sina tillgångar för sin utfästelse. Det är skäl att vara omsorgsfull och att tänka sig för innan man ger en borgensutfästelse.

4 4 Skyddet för enskilda borgensmän Borgensmannens skyldigheter och ansvar bestäms enligt villkoren i borgensutfästelsen och enligt lagens bestämmelser. Den nya lagen om borgen förbättrar i synnerhet enskilda borgensmäns ställning. Lagens bestämmelser om skydd för enskilda borgensmän kan inte åsidosättas genom avtal. Skyddet för enskilda borgensmän gäller enbart privatpersoner som ställer borgen till en bank eller någon annan kreditgivare. Borgensutfästelser som ges till en bank, och som gäller krediter som lyfts av borgensmannens släktingar eller andra närstående, är alltid enskilda borgensutfästelser. Den som går i borgen för ett företag och som är verkställande direktör, styrelsemedlem eller ansvarig bolagsman i företaget eller som äger minst en tredje del av företaget anses däremot inte vara en enskild borgensman. Den nya lagen tillämpas också på borgensutfästelser som har getts innan lagen trädde i kraft ( ). Borgensutfästelserna behöver inte ändras till följd av lagändringen. Vissa bestämmelser i den nya lagen tillämpas inte på enskilda borgensutfästelser som har getts tidigare. De viktigaste är följande: Bestämmelserna om att borgensansvaret kan sättas ned (jämkas) på den grunden att ansvarsbeloppet är överdimensionerat i förhållande till borgensmannens betalningsförmåga. Bestämmelserna om att kreditgivaren måste realisera en bostad som ställts som säkerhet innan han kan kräva betalning av den som har gått i borgen för en bostadskredit. I denna broschyr behandlas endast borgensutfästelser som en enskild borgensman ger till en bank.

5 5 Banken måste informera Banken skall ge enskilda borgensmän information om innehållet i borgen och om de viktigaste riskerna med att ingå borgen. Informationen skall ges innan borgen ställs. Banken skall ge borgensmannen en redogörelse för följande frågor: Vilka skulder kommer borgensmannen att svara för? Vanligen omfattar borgen endast de krediter som nämns i utfästelsen. Genom en sådan specificerad borgen svarar borgensmannen endast för att de nämnda skulderna betalas. En borgen kan dock även ingås i form av generell borgen. Då omfattar den även krediter som gäldenären tar upp senare. Borgensmannen skall få besked om det är så att banken genast kan kräva betalning av borgensmannen för en förfallen lånerat eller om banken först måste försöka få betalning av gäldenären eller t.ex. ur någon annan säkerhet som gäldenären har ställt. Finns det andra borgensutfästelser eller pantsättningar? Om det finns flera borgensmän, skall banken redogöra för hur de svarar gentemot banken för att skulden betalas och om borgensmannen senare kan kräva betalning av de andra borgensmännen. Banken skall också berätta om andra säkerheter har ställts för skulden, så som en bostad eller bankdeposition, och hur de gäller i förhållande till borgensmannen. Hurdan är gäldenärens betalningsförmåga? Information skall ges om gäldenä- När kan betalning för skulden krävas av borgensmannen?

6 6 rens tillgångar, inkomster, tidigare lån och andra utfästelser samt om eventuella betalningsstörningar. Informationen bygger i hög grad på den ansökan om kredit som gäldenären har gjort. Det är alltid skäl att minnas att också en solvent gäldenärs ekonomiska situation drastiskt och överraskande kan försvagas det är ju därför banken vill ha en borgensutfästelse. Banken skall ge informationen på eget initiativ. Informationen kan ges muntligen eller skriftligen. Skriftlig information skall ges senast dagen innan borgensutfästelsen undertecknas. Borgensmannen kan muntligen begära ytterligare upplysningar innan borgen ställs Borgensmannens egen betalningsförmåga utreds En borgensutfästelses värde som säkerhet beror på borgensmannens betalningsförmåga. Det är därför viktigt för banken att reda ut borgensmannens ekonomiska ställning på samma sätt som i fråga om den som ansöker om en kredit. nya lagen inte får ta emot en borgensutfästelse till ett så stort belopp att en enskild borgensmans betalningsförmåga klart överskrids. En borgensutfästelse som är överdimensionerad kan i efterhand sättas ned (jämkas). Banken skall reda ut borgensmannens ekonomiska situation också därför att banken enligt den

7 7 Hur borgensutfästelser ställs Ibankverksamhet ställs borgen skriftligen. Avtalet består vanligen av en specificerad borgensutfästelse och av villkor i standardavtal. Om borgensmannen vill ändra på något villkor, lönar det sig att ta upp saken medan avtalet görs upp och förhandla om förändringen. Det enklaste är också att reda ut oklara frågor eller begrepp innan borgen ställs. Om man senare vill ändra villkoren för borgen, krävs godkännande av både borgensmannen och banken. Det ligger i borgensmannens intresse att alla överenskomna preciseringar, begränsningar o.likn. antecknas i det skriftliga borgensavtalet. Det är svårt att i efterhand bevisa vad som avtalats muntligen. Spara avtalen om borgensutfästelsen och en kopia av kreditdokumenten.

8 8 Viktiga avtalsvillkor När avtalet ingås lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid följande: Skuldens exakta belopp När det är fråga om generell borgen måste man alltid komma överens om maximibeloppet för borgensmannens ansvar. Också när det är fråga om specificerad borgen kan man komma överens om att borgensmannen svarar för endast en del av skulden. En överenskommelse om en begränsning behövs, om skulden är stor. Vanligen kommer man överens om att borgensmannen också svarar för räntor, ersättningar och andra extra kostnader som hänför sig till krediten. Dessa kostnader kan avsevärt öka borgensmannens ansvar utöver det ursprungliga lånebeloppet. Olika slags borgensutfästelser I bankpraxis används proprieborgen. Detta är den strängaste formen av borgensutfästelser, eftersom gäldenären kan kräva betalning av borgensmannen genast när skulden förfaller till betalning. Man kan också använda enkel borgen, som innebär att betalning kan krävas av borgensmannen först när det av en myndighet har konstaterats att gäldenären inte kan betala. Det är också möjligt att avtala om andra slags villkor, som bestämmer när borgensmannen blir betalningsskyldig. Flera borgensmän Även om det finns flera borgensmän svarar varje borgensman vanligen för hela skulden. Banken kan således av en enda borgensman kräva betalning för hela skulden. Om det är meningen att banken skall få kräva betalning endast enligt någon viss andel eller till ett visst belopp av varje borgensman måste detta uttryckligen avtalas i borgensutfästelsen. Andra säkerheter En bostad som har ställts som säkerhet för ett bostadslån är alltid primär säkerhet i förhållande till borgen. I fråga om andra krediter krävs uttryckligt avtal, om banken skall vara skyldig att först realisera säkerheten innan betalning kan krävas av borgensmannen.

9 9 Också utan avtal är de säkerheter gäldenären har ställt gällande till förmån för borgensmannen. Om borgensmannen nämligen har blivit tvungen att betala skulden, kommer de säkerheter banken har att övergå till säkerheter för borgensmannens fordran. Ett vanligt standardvillkor är att banken får lämna ut panten till gäldenären eller använda panten också som säkerhet för ny kredit utan att borgensmannen samtycker till detta. Då kan borgensmannen inte fullt lita på att pantens värde minskar hans egen risk. Särskilt bör man lägga märke till att andra säkerheter än de som gäldenären själv har ställt inte automatiskt är till nytta för borgensmannen. Det är skäl att redan när en utfästelse ställs avtala om ansvarsfördelningen mellan borgensmannen och utomstående pantsättare. Borgen för bostadskredit Borgen som har ingåtts för en bostadskredit är direkt med stöd av lagen s.k. fyllnadsborgen. Det innebär att borgensmannen svarar endast för den del av skulden som inte täcks när den bostad som är säkerhet säljs. Banken skall se till att den bostad som ställts som säkerhet realiseras. Betalning kan krävas av borgensmannen först när bostaden är såld. Borgensmannen behöver endast betala den återstod av skulden som blivit obetald. Även i det fall att gäldenären i samband med skuldsanering får behålla sin bostad behöver borgensmannen betala endast den del av skulden som överstiger säkerhetens värde. Borgen är alltid fyllnadsborgen när banken har beviljat kredit huvudsakligen för köp eller reparation av en bostad och bostaden har ställts som säkerhet för krediten. Med bostad avses egendom som är avsedd för stadigvarande boende eller för fritidsbruk, och det kan vara fråga om en fastighet eller t.ex. om aktier som berättigar till innehav av en bostad.

10 10 Generell borgen och dess gränser V id generell borgen specificerar man inte vilka av gäldenärens skulder som kan komma att omfattas av borgen. Gäldenären kan ta upp nya lån och borgensmannen svarar också för dem. I en utfästelse som görs av en enskild borgensman måste man dock alltid komma överens om det högsta belopp som kan krävas av borgensmannen. Man kan ange ett fast belopp (t.ex mark). Även räntor och andra extra kostnader ingår i detta belopp, om man inte har kommit överens om något särskilt maximibelopp för dem. Dessutom måste man komma överens om tidsbegränsningar för borgen. Begränsningen kan göras på följande sätt: borgen är tidsbegränsad, så att borgensmannen blir fri från borgensansvar när tiden löper ut utan att fordringsägaren (borgenären) har krävt betalning eller till borgen fogas ett villkor enligt vilket borgensmannen svarar för de skulder som har uppkommit eller förfallit före en viss dag. Efter den dagen upphör inte borgensmannens ansvar, utan den bestämda dagen anger endast vilka skulder som omfattas av borgensutfästelsen. En enskild borgensman har alltid rätt att när som helst säga upp en generell borgensutfästelse. Borgensmannen svarar inte för skulder som uppkommer efter uppsägningen. Borgensmannens ansvar täcker de krediter jämte räntor som tagits tidigare. Borgensmannen behöver inte ange någon orsak till uppsägningen. Uppsägningen tillställs banken och det lönar sig att göra den bevisligen. Borgensmannen kan också säga upp en borgensutfästelse som ställts som säkerhet för kontokreditavtal. Ett kontokreditavtal är t.ex. avtal om kreditkort samt bankkonto med kredit. Borgensutfästelser för andra slags specificerade skulder kan inte sägas upp ensidigt.

11 11 Borgensmannen kan följa riksutvecklingen Borgensmannen kan be att banken ger information om hur gäldenären sköter sin skuld och om hur gäldenärens betalningsförmåga har förändrats. En enskild borgensman kan således utnyttja bankens uppgifter när han följer riskutvecklingen efter den tidpunkt han gick i borgen. Borgensmannen måste dock själv vara aktiv för att få informationen. Borgensmannens rätt att få information av banken bygger direkt på lagen. Något särskilt tillstånd av gäldenären behövs inte. Banken är skyldig att ge sådan information som den redan har samt dessutom att kontrollera kreditupplysningarna. Banken har rätt att av borgensmannen få skälig ersättning för kostnaderna för att ge informationen angående gäldenärens ekonomiska ställning. Vid generell borgen skall banken dessutom på eget initiativ varje halvår ge besked om beloppet av de skulder som omfattas av borgensutfästelsen. Alternativt kan man komma överens om att banken ger ett meddelande varje gång en ny kredit tas upp. Om borgen gäller kontokredit, skall borgensmannen med ett halvt års intervaller underrättas om hur stort kreditbelopp som har utnyttjats. Banken skall också underrätta borgensmannen, om gäldenären försummar att betala tillbaka krediten. Besked om betalningsdröjsmål skall ges inom en månad. Om så inte sker, kan ränta eller dröjsmålsränta krävas av borgensmannen endast för tiden efter beskedet.

12 12 Om gäldenären eller banken vill ändra lånevillkoren Kreditavtal gäller ofta länge. Allmänna omständigheter som påverkar krediten, så som förändringar av referensräntor, liksom även förändringar i gäldenärens ekonomi kan medföra ett behov av att tillfälligt eller permanent se över kreditavtalet. En ändring av kreditvillkoren som ökar borgensmannens ansvar är i allmänhet inte möjlig utan hans samtycke. betala skulden, blir också borgensmannen fri från ansvar. Av domstol fastställd skuldsanering är dock en annan sak. Att lånebeloppet sätts ned eller gäldenären helt befrias från skyldigheten att betala befriar då inte borgensmannen från ansvar. En borgensman som inte kan betala kan naturligtvis själv ansöka om skuldsanering. Samtycke av borgensmannen behövs dock inte för sådana förlängningar av betalningstiden som bör anses vara sedvanliga eller annars för smärre ändringar av kreditvillkoren. Samtycke förutsätts inte heller när borgen har ställts som generell borgen eller om ändringen är specificerad i kredit- eller borgensvillkoren. Av borgensmannen kan inte krävas mer än av gäldenären. Om t.ex. dröjsmålsränta har efterskänkts för gäldenärens vidkommande, kan man inte heller kräva dröjsmålsränta av borgensmannen. Om banken går med på att befria gäldenären eller någon av gäldenärerna från att

13 13 När skulden förfaller och betalning krävs av borgensmannen Borgensmannen kan bli betalningsskyldig när skulden har förfallit till betalning för gäldenären. Att skulden förfaller till betalning kan bero på att den överenskomna kredittiden har löpt ut eller på uppsägning t.ex. till följd av underlåten betalning. Om skulden sägs upp, får också borgensmannen ett besked om uppsägningen. Borgensmannen får räkna tillgodo minst samma uppsägningstid som gäldenären. Å andra sidan kan borgensmannen alltid betala en uppsagd skuld utan att han behöver vänta på indrivning. Det kan vara fördelaktigt att betala snabbt, eftersom borgensmannen då inte behöver betala dröjsmålsersättningar. Tidpunkten när borgensutfästelsen förfaller till betalning beror också på de villkor som har avtalats. Betalningsskyldigheten för borgensmannen skjuts framåt, om borgen är t.ex. fyllnadsborgen för en bostadskredit. Om borgensmannen har blivit betalningsskyldig men inte betalar frivilligt, vidtar banken åtgärder för indrivning. Vid behov väcker banken talan mot borgensmannen vid domstol och börjar därefter genom utsökning driva in betalning och dröjsmålsränta. Dessutom görs en anteckning om betalningsdröjsmålet i kreditupplysningarna beträffande borgensmannen. Borgensmannens betalningsskyldighet preskriberas och fordran kan inte längre krävas av honom, om inte kreditgivaren påminner borgensmannen om borgensskulden inom tre år efter att huvudförpliktelsen har förfallit till betalning. Numera behöver man inte längre väcka talan vid domstol för att avbryta preskriptionstiden. Även en formfri påminnelse eller t.ex. en avkortning av borgensskulden medför att en ny tre års preskriptionstid börjar.

14 14 Borgensmannen kan få förlängd betalningstid Även om skulden har sagts upp mitt under kredittiden på grund av betalningsdröjsmål, kan en enskild borgensman betala skulden enligt den ursprungliga betalningstidtabellen. Borgensmannen får på det sättet en längre betalningstid och undviker dröjsmålspåföljder. Förfarandet förutsätter dock att borgensmannen betalar de obetalda raterna och ställer säkerhet får återstoden av skulden. Som säkerhet kan användas pant eller bankgaranti. Säkerhetens värde skall motsvara den obetalda delen av skuldbeloppet. Banken skall underrätta borgensmannen om att han har rätt att betala skulden enligt de ursprungliga villkoren angående kredittid och ränta. Banken skall också nämna när borgensmannen senast måste betala de obetalda raterna och ställa säkerhet. Borgensmannen måste ges rätt till minst en månad att ordna saken. Under denna tid får banken inte vidta andra indrivningsåtgärder gentemot borgensmannen. Med kreditgivaren kan man också komma överens om andra, frivilliga betalningsarrangemang. Det lönar sig för borgensmannen att utan dröjsmål ta kontakt med banken.

15 15 Borgensmannen kräver betalning av gäldenären eller en annan borgensman Borgensmannen har rätt att av gäldenären kräva tillbaka vad han själv har betalat. Borgensmannen kan dessutom kräva lagstadgad dröjsmålsränta av gäldenären räknat från den dag han betalade skulden. År 1999 är dröjsmålsräntan 11 procent. Om banken inte har realiserat egendom som gäldenären ställt som säkerhet, övergår panträtten till den borgensman som har betalat skulden. När borgensmannen helt och hållet har betalat kreditgivarens fordran överlämnas säkerheterna till honom. Borgensmannen bör tillsammans med banken utreda om gäldenären har ställt säkerheter och om de gäller även för andra skulder. Även för sådan regresskuld skall lagstadgad ränta betalas. För att utsökning skall vara möjlig behöver borgensmannen en dom av domstol. Borgensmannens krav mot gäldenären eller mot andra borgensmän kan behandlas i samma rättegång där banken kräver betalning av borgensmannen. Det inbördes ansvaret mellan flera borgensmän är en fråga som man kan avtala om. Har flera borgensmän som gått i gemensam borgen inte avtalat något annat, svarar de för lika stora andelar. Det innebär att om en av tre borgensmän betalar hela skulden, så kan han kräva 1/3 av de båda andra.

16 Den som vill ha kredit av en bank måste vanligen ställa säkerhet. Säkerhet krävs för den händelse att gäldenären inte kan betala tillbaka lånet. Som säkerhet kan man använda borgen som någon annan ställer. Om låntagaren inte betalar tillbaka, måste borgensmannen göra det helt eller delvis. Borgensmannen måste alltid själv bedöma vilket ansvar han tar. Banken skall dock ge borgensmannen information om innebörden av en borgensutfästelse, om vilka lån som omfattas av utfästelsen och om låntagarens betalningsförmåga. Banken måste också kontrollera borgensmannens egen betalningsförmåga, så att överdimensionerat borgensansvar kan undvikas. Denna broschyr innehåller allmän information om enskilda borgensutfästelser och om bankernas vanligaste avtalsvillkor. Lag om borgen och tredjemanspant 361/1999. Statens författningsdata i Internet: 10/1999 LAYOUT SAVUMERKKI PAINO FRENCKELL JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgensvillkor 1 (7) Fysisk person som borgensman. I bruk från och med

Borgensvillkor 1 (7) Fysisk person som borgensman. I bruk från och med Borgensvillkor 1 (7) Fysisk person som borgensman I bruk från och med 23.3.2011. 1. Borgensansvarets omfattning och borgensbegrepp 1.1. Borgen innebär en utfästelse genom vilken den som ger utfästelsen

Läs mer

Lag. Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagstiftning om borgen och tredjemanspant. om borgen och tredjemanspant.

Lag. Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagstiftning om borgen och tredjemanspant. om borgen och tredjemanspant. RSv 224/1998 rd - RP 189/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagstiftning om borgen och tredjemanspant Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition nr 189/1998

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Pantsättningsvillkor 1 (8) Fysisk person som pantsättare. I bruk från och med I VILLKOR SOM GÄLLER ALLA PANTSÄTTARE.

Pantsättningsvillkor 1 (8) Fysisk person som pantsättare. I bruk från och med I VILLKOR SOM GÄLLER ALLA PANTSÄTTARE. Pantsättningsvillkor 1 (8) I bruk från och med 23.3.2011. Avsnitt I av villkoren gäller alla pantsättare och avsnitt II gäller tredjemanspantsättare. I VILLKOR SOM GÄLLER ALLA PANTSÄTTARE. 1. Pantansvarets

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2014:11 Utkom från trycket

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Pantsättningsvillkor 1 (5) Enskild pantsättare 11.07

Pantsättningsvillkor 1 (5) Enskild pantsättare 11.07 Pantsättningsvillkor 1 (5) 1 Definitioner Med pantsättare avses en person som gett en utfästelse om pant och som vid tidpunkten för pantsättningen äger den pantsatta egendomen. Med pantsättare avses även

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 26 mars 1999 Nr 361 370 INNEHÅLL Nr Sidan 361 Lag om borgen och tredjemanspant... 949 362 Lag om ändring av 10 kap. handelsbalken... 959 363

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN 1. Definitioner Kreditkostnader: det sammanlagda beloppet av räntor, kostnader och övriga avgifter som gäldenären är skyldig att betala på grund av kreditförhållandet

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om dröjsmålsränta PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i räntelagens bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor för brukslån

Allmänna villkor för brukslån Allmänna villkor för brukslån 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på brukslån som Danske Bank Abp (nedan "banken") beviljar sin kund (nedan "gäldenären"). Dessa allmänna villkor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2017 T 5582-15 KLAGANDE FM Ombud: Advokat PB C MOTPART RW Ombud: Advokat RL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid:

FINANS- INSPEKTIONEN. I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid: FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden beslutade den 18 december 1997 Omfattning I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter Nr FINANSINSPEKTIONEN ANVISNING 102.1 Dnr 50/520/96 Datum 28.5.1996 Gäller fr.o.m. 15.8.1996 tills vidare Ersätter anvisningarna: Till kreditinstituten 1(7) Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Läs mer

RP 189/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 189/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om borgen och tredjemanspant PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett förslag till lag om

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp Ordlista A avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp avtalsvillkor villkor som två eller flera parter har

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag Intressebevakarens uppdrag Innehåll Intressebevakarens viktigaste uppgifter... 3 Intressebevakarens rätt till arvode... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning... 5 Hur upphör intressebevakarens uppdrag?...

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2017 Ö 1853-16 KLAGANDE Svea Ekonomi AB, 556489-2924 Ombud: Jur.kand. MI MOTPART PO Ombud: P-I K SAKEN Invändning mot verkställighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846); SFS 2016:1031 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter.

I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. 1 Hyresgästens rättigheter och skyldigheter I Finland har hyresgästen både rättigheter och skyldigheter. Hyresgästens viktigaste skyldighet är att betala hyran. Det är skäl att i hyresavtalet anteckna

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner Bolån Hypotek Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto. 59/2013 Betänkanden och utlåtanden

Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto. 59/2013 Betänkanden och utlåtanden 21.11.2013 Publikationens titel Revidering av lagen om skuldsanering Författare Justitieministeriets publikation Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto 59/2013

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer