Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN"

Transkript

1 Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

2 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens egen betalningsförmåga utreds 7 Hur borgensutfästelser ställs 8 Viktiga avtalsvillkor 9 Borgen för bostadskredit 10 Generell borgen och dess gränser 11 Borgensmannen kan följa riksutvecklingen 12 Om gäldenären eller banken vill ändra lånevillkoren 13 När skulden förfaller och betalning krävs av borgensmannen 14 Borgensmannen kan få förlängd betalningstid 15 Borgensmannen kräver betalning av gäldenären eller en annan borgensman

3 3 Vad är borgen? Borgen används som säkerhet för krediter. Genom en borgensutfästelse åtar sig den som ingår borgen (= borgensmannen) att svara för att någon annans skuld betalas. Om gäldenären inte betalar sin skuld på överenskommet sätt, kan betalning krävas av borgensmannen. Borgensmannen svarar i princip med alla sina tillgångar för sin utfästelse. Det är skäl att vara omsorgsfull och att tänka sig för innan man ger en borgensutfästelse.

4 4 Skyddet för enskilda borgensmän Borgensmannens skyldigheter och ansvar bestäms enligt villkoren i borgensutfästelsen och enligt lagens bestämmelser. Den nya lagen om borgen förbättrar i synnerhet enskilda borgensmäns ställning. Lagens bestämmelser om skydd för enskilda borgensmän kan inte åsidosättas genom avtal. Skyddet för enskilda borgensmän gäller enbart privatpersoner som ställer borgen till en bank eller någon annan kreditgivare. Borgensutfästelser som ges till en bank, och som gäller krediter som lyfts av borgensmannens släktingar eller andra närstående, är alltid enskilda borgensutfästelser. Den som går i borgen för ett företag och som är verkställande direktör, styrelsemedlem eller ansvarig bolagsman i företaget eller som äger minst en tredje del av företaget anses däremot inte vara en enskild borgensman. Den nya lagen tillämpas också på borgensutfästelser som har getts innan lagen trädde i kraft ( ). Borgensutfästelserna behöver inte ändras till följd av lagändringen. Vissa bestämmelser i den nya lagen tillämpas inte på enskilda borgensutfästelser som har getts tidigare. De viktigaste är följande: Bestämmelserna om att borgensansvaret kan sättas ned (jämkas) på den grunden att ansvarsbeloppet är överdimensionerat i förhållande till borgensmannens betalningsförmåga. Bestämmelserna om att kreditgivaren måste realisera en bostad som ställts som säkerhet innan han kan kräva betalning av den som har gått i borgen för en bostadskredit. I denna broschyr behandlas endast borgensutfästelser som en enskild borgensman ger till en bank.

5 5 Banken måste informera Banken skall ge enskilda borgensmän information om innehållet i borgen och om de viktigaste riskerna med att ingå borgen. Informationen skall ges innan borgen ställs. Banken skall ge borgensmannen en redogörelse för följande frågor: Vilka skulder kommer borgensmannen att svara för? Vanligen omfattar borgen endast de krediter som nämns i utfästelsen. Genom en sådan specificerad borgen svarar borgensmannen endast för att de nämnda skulderna betalas. En borgen kan dock även ingås i form av generell borgen. Då omfattar den även krediter som gäldenären tar upp senare. Borgensmannen skall få besked om det är så att banken genast kan kräva betalning av borgensmannen för en förfallen lånerat eller om banken först måste försöka få betalning av gäldenären eller t.ex. ur någon annan säkerhet som gäldenären har ställt. Finns det andra borgensutfästelser eller pantsättningar? Om det finns flera borgensmän, skall banken redogöra för hur de svarar gentemot banken för att skulden betalas och om borgensmannen senare kan kräva betalning av de andra borgensmännen. Banken skall också berätta om andra säkerheter har ställts för skulden, så som en bostad eller bankdeposition, och hur de gäller i förhållande till borgensmannen. Hurdan är gäldenärens betalningsförmåga? Information skall ges om gäldenä- När kan betalning för skulden krävas av borgensmannen?

6 6 rens tillgångar, inkomster, tidigare lån och andra utfästelser samt om eventuella betalningsstörningar. Informationen bygger i hög grad på den ansökan om kredit som gäldenären har gjort. Det är alltid skäl att minnas att också en solvent gäldenärs ekonomiska situation drastiskt och överraskande kan försvagas det är ju därför banken vill ha en borgensutfästelse. Banken skall ge informationen på eget initiativ. Informationen kan ges muntligen eller skriftligen. Skriftlig information skall ges senast dagen innan borgensutfästelsen undertecknas. Borgensmannen kan muntligen begära ytterligare upplysningar innan borgen ställs Borgensmannens egen betalningsförmåga utreds En borgensutfästelses värde som säkerhet beror på borgensmannens betalningsförmåga. Det är därför viktigt för banken att reda ut borgensmannens ekonomiska ställning på samma sätt som i fråga om den som ansöker om en kredit. nya lagen inte får ta emot en borgensutfästelse till ett så stort belopp att en enskild borgensmans betalningsförmåga klart överskrids. En borgensutfästelse som är överdimensionerad kan i efterhand sättas ned (jämkas). Banken skall reda ut borgensmannens ekonomiska situation också därför att banken enligt den

7 7 Hur borgensutfästelser ställs Ibankverksamhet ställs borgen skriftligen. Avtalet består vanligen av en specificerad borgensutfästelse och av villkor i standardavtal. Om borgensmannen vill ändra på något villkor, lönar det sig att ta upp saken medan avtalet görs upp och förhandla om förändringen. Det enklaste är också att reda ut oklara frågor eller begrepp innan borgen ställs. Om man senare vill ändra villkoren för borgen, krävs godkännande av både borgensmannen och banken. Det ligger i borgensmannens intresse att alla överenskomna preciseringar, begränsningar o.likn. antecknas i det skriftliga borgensavtalet. Det är svårt att i efterhand bevisa vad som avtalats muntligen. Spara avtalen om borgensutfästelsen och en kopia av kreditdokumenten.

8 8 Viktiga avtalsvillkor När avtalet ingås lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid följande: Skuldens exakta belopp När det är fråga om generell borgen måste man alltid komma överens om maximibeloppet för borgensmannens ansvar. Också när det är fråga om specificerad borgen kan man komma överens om att borgensmannen svarar för endast en del av skulden. En överenskommelse om en begränsning behövs, om skulden är stor. Vanligen kommer man överens om att borgensmannen också svarar för räntor, ersättningar och andra extra kostnader som hänför sig till krediten. Dessa kostnader kan avsevärt öka borgensmannens ansvar utöver det ursprungliga lånebeloppet. Olika slags borgensutfästelser I bankpraxis används proprieborgen. Detta är den strängaste formen av borgensutfästelser, eftersom gäldenären kan kräva betalning av borgensmannen genast när skulden förfaller till betalning. Man kan också använda enkel borgen, som innebär att betalning kan krävas av borgensmannen först när det av en myndighet har konstaterats att gäldenären inte kan betala. Det är också möjligt att avtala om andra slags villkor, som bestämmer när borgensmannen blir betalningsskyldig. Flera borgensmän Även om det finns flera borgensmän svarar varje borgensman vanligen för hela skulden. Banken kan således av en enda borgensman kräva betalning för hela skulden. Om det är meningen att banken skall få kräva betalning endast enligt någon viss andel eller till ett visst belopp av varje borgensman måste detta uttryckligen avtalas i borgensutfästelsen. Andra säkerheter En bostad som har ställts som säkerhet för ett bostadslån är alltid primär säkerhet i förhållande till borgen. I fråga om andra krediter krävs uttryckligt avtal, om banken skall vara skyldig att först realisera säkerheten innan betalning kan krävas av borgensmannen.

9 9 Också utan avtal är de säkerheter gäldenären har ställt gällande till förmån för borgensmannen. Om borgensmannen nämligen har blivit tvungen att betala skulden, kommer de säkerheter banken har att övergå till säkerheter för borgensmannens fordran. Ett vanligt standardvillkor är att banken får lämna ut panten till gäldenären eller använda panten också som säkerhet för ny kredit utan att borgensmannen samtycker till detta. Då kan borgensmannen inte fullt lita på att pantens värde minskar hans egen risk. Särskilt bör man lägga märke till att andra säkerheter än de som gäldenären själv har ställt inte automatiskt är till nytta för borgensmannen. Det är skäl att redan när en utfästelse ställs avtala om ansvarsfördelningen mellan borgensmannen och utomstående pantsättare. Borgen för bostadskredit Borgen som har ingåtts för en bostadskredit är direkt med stöd av lagen s.k. fyllnadsborgen. Det innebär att borgensmannen svarar endast för den del av skulden som inte täcks när den bostad som är säkerhet säljs. Banken skall se till att den bostad som ställts som säkerhet realiseras. Betalning kan krävas av borgensmannen först när bostaden är såld. Borgensmannen behöver endast betala den återstod av skulden som blivit obetald. Även i det fall att gäldenären i samband med skuldsanering får behålla sin bostad behöver borgensmannen betala endast den del av skulden som överstiger säkerhetens värde. Borgen är alltid fyllnadsborgen när banken har beviljat kredit huvudsakligen för köp eller reparation av en bostad och bostaden har ställts som säkerhet för krediten. Med bostad avses egendom som är avsedd för stadigvarande boende eller för fritidsbruk, och det kan vara fråga om en fastighet eller t.ex. om aktier som berättigar till innehav av en bostad.

10 10 Generell borgen och dess gränser V id generell borgen specificerar man inte vilka av gäldenärens skulder som kan komma att omfattas av borgen. Gäldenären kan ta upp nya lån och borgensmannen svarar också för dem. I en utfästelse som görs av en enskild borgensman måste man dock alltid komma överens om det högsta belopp som kan krävas av borgensmannen. Man kan ange ett fast belopp (t.ex mark). Även räntor och andra extra kostnader ingår i detta belopp, om man inte har kommit överens om något särskilt maximibelopp för dem. Dessutom måste man komma överens om tidsbegränsningar för borgen. Begränsningen kan göras på följande sätt: borgen är tidsbegränsad, så att borgensmannen blir fri från borgensansvar när tiden löper ut utan att fordringsägaren (borgenären) har krävt betalning eller till borgen fogas ett villkor enligt vilket borgensmannen svarar för de skulder som har uppkommit eller förfallit före en viss dag. Efter den dagen upphör inte borgensmannens ansvar, utan den bestämda dagen anger endast vilka skulder som omfattas av borgensutfästelsen. En enskild borgensman har alltid rätt att när som helst säga upp en generell borgensutfästelse. Borgensmannen svarar inte för skulder som uppkommer efter uppsägningen. Borgensmannens ansvar täcker de krediter jämte räntor som tagits tidigare. Borgensmannen behöver inte ange någon orsak till uppsägningen. Uppsägningen tillställs banken och det lönar sig att göra den bevisligen. Borgensmannen kan också säga upp en borgensutfästelse som ställts som säkerhet för kontokreditavtal. Ett kontokreditavtal är t.ex. avtal om kreditkort samt bankkonto med kredit. Borgensutfästelser för andra slags specificerade skulder kan inte sägas upp ensidigt.

11 11 Borgensmannen kan följa riksutvecklingen Borgensmannen kan be att banken ger information om hur gäldenären sköter sin skuld och om hur gäldenärens betalningsförmåga har förändrats. En enskild borgensman kan således utnyttja bankens uppgifter när han följer riskutvecklingen efter den tidpunkt han gick i borgen. Borgensmannen måste dock själv vara aktiv för att få informationen. Borgensmannens rätt att få information av banken bygger direkt på lagen. Något särskilt tillstånd av gäldenären behövs inte. Banken är skyldig att ge sådan information som den redan har samt dessutom att kontrollera kreditupplysningarna. Banken har rätt att av borgensmannen få skälig ersättning för kostnaderna för att ge informationen angående gäldenärens ekonomiska ställning. Vid generell borgen skall banken dessutom på eget initiativ varje halvår ge besked om beloppet av de skulder som omfattas av borgensutfästelsen. Alternativt kan man komma överens om att banken ger ett meddelande varje gång en ny kredit tas upp. Om borgen gäller kontokredit, skall borgensmannen med ett halvt års intervaller underrättas om hur stort kreditbelopp som har utnyttjats. Banken skall också underrätta borgensmannen, om gäldenären försummar att betala tillbaka krediten. Besked om betalningsdröjsmål skall ges inom en månad. Om så inte sker, kan ränta eller dröjsmålsränta krävas av borgensmannen endast för tiden efter beskedet.

12 12 Om gäldenären eller banken vill ändra lånevillkoren Kreditavtal gäller ofta länge. Allmänna omständigheter som påverkar krediten, så som förändringar av referensräntor, liksom även förändringar i gäldenärens ekonomi kan medföra ett behov av att tillfälligt eller permanent se över kreditavtalet. En ändring av kreditvillkoren som ökar borgensmannens ansvar är i allmänhet inte möjlig utan hans samtycke. betala skulden, blir också borgensmannen fri från ansvar. Av domstol fastställd skuldsanering är dock en annan sak. Att lånebeloppet sätts ned eller gäldenären helt befrias från skyldigheten att betala befriar då inte borgensmannen från ansvar. En borgensman som inte kan betala kan naturligtvis själv ansöka om skuldsanering. Samtycke av borgensmannen behövs dock inte för sådana förlängningar av betalningstiden som bör anses vara sedvanliga eller annars för smärre ändringar av kreditvillkoren. Samtycke förutsätts inte heller när borgen har ställts som generell borgen eller om ändringen är specificerad i kredit- eller borgensvillkoren. Av borgensmannen kan inte krävas mer än av gäldenären. Om t.ex. dröjsmålsränta har efterskänkts för gäldenärens vidkommande, kan man inte heller kräva dröjsmålsränta av borgensmannen. Om banken går med på att befria gäldenären eller någon av gäldenärerna från att

13 13 När skulden förfaller och betalning krävs av borgensmannen Borgensmannen kan bli betalningsskyldig när skulden har förfallit till betalning för gäldenären. Att skulden förfaller till betalning kan bero på att den överenskomna kredittiden har löpt ut eller på uppsägning t.ex. till följd av underlåten betalning. Om skulden sägs upp, får också borgensmannen ett besked om uppsägningen. Borgensmannen får räkna tillgodo minst samma uppsägningstid som gäldenären. Å andra sidan kan borgensmannen alltid betala en uppsagd skuld utan att han behöver vänta på indrivning. Det kan vara fördelaktigt att betala snabbt, eftersom borgensmannen då inte behöver betala dröjsmålsersättningar. Tidpunkten när borgensutfästelsen förfaller till betalning beror också på de villkor som har avtalats. Betalningsskyldigheten för borgensmannen skjuts framåt, om borgen är t.ex. fyllnadsborgen för en bostadskredit. Om borgensmannen har blivit betalningsskyldig men inte betalar frivilligt, vidtar banken åtgärder för indrivning. Vid behov väcker banken talan mot borgensmannen vid domstol och börjar därefter genom utsökning driva in betalning och dröjsmålsränta. Dessutom görs en anteckning om betalningsdröjsmålet i kreditupplysningarna beträffande borgensmannen. Borgensmannens betalningsskyldighet preskriberas och fordran kan inte längre krävas av honom, om inte kreditgivaren påminner borgensmannen om borgensskulden inom tre år efter att huvudförpliktelsen har förfallit till betalning. Numera behöver man inte längre väcka talan vid domstol för att avbryta preskriptionstiden. Även en formfri påminnelse eller t.ex. en avkortning av borgensskulden medför att en ny tre års preskriptionstid börjar.

14 14 Borgensmannen kan få förlängd betalningstid Även om skulden har sagts upp mitt under kredittiden på grund av betalningsdröjsmål, kan en enskild borgensman betala skulden enligt den ursprungliga betalningstidtabellen. Borgensmannen får på det sättet en längre betalningstid och undviker dröjsmålspåföljder. Förfarandet förutsätter dock att borgensmannen betalar de obetalda raterna och ställer säkerhet får återstoden av skulden. Som säkerhet kan användas pant eller bankgaranti. Säkerhetens värde skall motsvara den obetalda delen av skuldbeloppet. Banken skall underrätta borgensmannen om att han har rätt att betala skulden enligt de ursprungliga villkoren angående kredittid och ränta. Banken skall också nämna när borgensmannen senast måste betala de obetalda raterna och ställa säkerhet. Borgensmannen måste ges rätt till minst en månad att ordna saken. Under denna tid får banken inte vidta andra indrivningsåtgärder gentemot borgensmannen. Med kreditgivaren kan man också komma överens om andra, frivilliga betalningsarrangemang. Det lönar sig för borgensmannen att utan dröjsmål ta kontakt med banken.

15 15 Borgensmannen kräver betalning av gäldenären eller en annan borgensman Borgensmannen har rätt att av gäldenären kräva tillbaka vad han själv har betalat. Borgensmannen kan dessutom kräva lagstadgad dröjsmålsränta av gäldenären räknat från den dag han betalade skulden. År 1999 är dröjsmålsräntan 11 procent. Om banken inte har realiserat egendom som gäldenären ställt som säkerhet, övergår panträtten till den borgensman som har betalat skulden. När borgensmannen helt och hållet har betalat kreditgivarens fordran överlämnas säkerheterna till honom. Borgensmannen bör tillsammans med banken utreda om gäldenären har ställt säkerheter och om de gäller även för andra skulder. Även för sådan regresskuld skall lagstadgad ränta betalas. För att utsökning skall vara möjlig behöver borgensmannen en dom av domstol. Borgensmannens krav mot gäldenären eller mot andra borgensmän kan behandlas i samma rättegång där banken kräver betalning av borgensmannen. Det inbördes ansvaret mellan flera borgensmän är en fråga som man kan avtala om. Har flera borgensmän som gått i gemensam borgen inte avtalat något annat, svarar de för lika stora andelar. Det innebär att om en av tre borgensmän betalar hela skulden, så kan han kräva 1/3 av de båda andra.

16 Den som vill ha kredit av en bank måste vanligen ställa säkerhet. Säkerhet krävs för den händelse att gäldenären inte kan betala tillbaka lånet. Som säkerhet kan man använda borgen som någon annan ställer. Om låntagaren inte betalar tillbaka, måste borgensmannen göra det helt eller delvis. Borgensmannen måste alltid själv bedöma vilket ansvar han tar. Banken skall dock ge borgensmannen information om innebörden av en borgensutfästelse, om vilka lån som omfattas av utfästelsen och om låntagarens betalningsförmåga. Banken måste också kontrollera borgensmannens egen betalningsförmåga, så att överdimensionerat borgensansvar kan undvikas. Denna broschyr innehåller allmän information om enskilda borgensutfästelser och om bankernas vanligaste avtalsvillkor. Lag om borgen och tredjemanspant 361/1999. Statens författningsdata i Internet: 10/1999 LAYOUT SAVUMERKKI PAINO FRENCKELL JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden 34 Torbjörn Ingvarsson Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden TORBJÖRN INGVARSSON * Av en undersökning Konsumentverket publicerat framgår att tio procent av alla privatpersoner

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) BILAGA 1 FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTE... 3 1.2

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL

Låneförbudet i 21 kap 1 ABL Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Uppsats för tillämpade studier, 30 hp Juridiska institutionen Handledare: Enar Folkesson Höstterminen 2010 Låneförbudet i 21 kap 1 ABL -En studie av dess omfattning

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer