Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentkreditlagen SFS 1992:830"

Transkript

1 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst. Reviderad april 2007

2 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst. Den här broschyren ger bara en kort vägledning om lagen. Vill du veta mera får du utan kostnad råd och upplysningar om du vänder dig till de konsumentorgan som anges sist i broschyren. (Hela lagtexten finns på Internet: När gäller lagen? Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempel en bank eller ett finansbolag eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst. Med kreditköp menas köp av en vara, då säljaren lämnar uppskov (anstånd) med någon del av betalningen, d.v.s avbetalningsköp eller då någon del av betalningen görs med ett belopp som köparen får låna av säljaren eller annan kreditgivare, som säljaren förmedlar, t. ex. kontoköp. Lagen gäller inte l studielån eller andra lån som lämnas av statsmedel l lån som lämnas i pantlånerörelse Lagen är tvingande till konsumentens förmån Konsumentkreditlagen ger ett grundskydd för konsumenten. Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket betyder att kreditgivaren i regel inte kan ge dig sämre villkor än de som står i lagen. Förklaringar Kreditgivare: är den näringsidkare som lämnar krediten eller den som övertagit fordran. Kontantpris: det pris som en vara eller tjänst har när man betalar kontant. Kreditbelopp: det lånade beloppet Kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av de räntor, tillägg och andra kostnader som konsumenten ska betala för lånet/krediten (kostnaden för lånet). Effektiv ränta: den totala kostnaden (räntor och avgifter) för krediten uttryckt som en årlig ränta angiven i procent. Kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden. God kreditgivningssed kreditprövning Kreditprövning Näringsidkaren ska, innan kredit lämnas, göra en kreditprövning. Utifrån de uppgifter som han/hon får, görs en beräkning för att se om konsumenten har råd med den nya krediten. Undantag Kreditprövning behöver inte göras för engångskrediter på högst tre månader eller för krediter som gäller mindre belopp. Någon kreditprövning behöver inte heller göras om kreditgivaren har anledning att tro att konsumenten kan betala lånet. God kreditgivningssed I begreppet ingår att kreditgivaren ska visa återhållsamhet och måttfullhet i sin marknadsföring och att även ta tillvara konsumentens intressen. Effektiv ränta l Vid annonsering, skyltning eller annan marknadsföring som handlar om kredit måste man ange den effektiva räntan för krediten. Den effektiva räntan är en uträkning av den totala kostnaden (ränta, uppläggningskostnader och aviseringsavgifter) för krediten per år uttryckt som en ränta i procent. l Gäller det kredit vid köp av en särskild vara, tjänst eller annan nyttighet ska även kreditkostnaden och kontantpriset anges. l Gäller det en löpande kredit (en möjlighet för kredittagaren att utnyttja ett kreditutrymme under en viss tid), ska den effektiva räntan anges som en årlig ränta beräknat på det belopp som kreditutrymmet är och även anges beräknad på en del (50 procent företrädelsevis) av kreditutrymmet. l Räntan ska anges som fallande ränta, vilket betyder att den ska beräknas på den skuld som finns kvar vid varje avbetalningstillfälle. l All information enligt ovan ska lämnas skriftligen och innan kreditavtal ingås. Undantag Är krediten högst kr eller ska den återbetalas

3 inom tre månader behöver inte information lämnas enligt punkter ovan. Kreditavtalet ska vara skriftligt l Skriftlighetskravet finns med i lagen för att det ska vara lättare att veta vad som gäller vid en eventuell tvist. För en konsument är det tryggt med en skriven överenskommelse. l Huvudregeln är att avtalet ska ingås skriftligen och undertecknas eller signeras (med användning av elektronisk signatur) av konsumenten. Konsumenten ska få en kopia av avtalet. Undantag från skriftlighetskravet är: l om hela krediten ska betalas inom 45 dagar, s.k. faktura krediter (där hela beloppet betalas på en gång) l krediter på högst kr. Om kreditavtalet inte är skriftligt gäller det i vissa fall ändå. Ett muntligt avtalsvillkor som strider mot konsumentkreditlagen och är till nackdel för konsumenten är ogiltigt. Näringsidkarens skyldigheter Ränta och avgifter l Räntan som tas ut för krediten ska anges som en räntesats som motsvarar räntekostnaden per år, för den obetalda skulden vid den tidpunkten. l Förutsättningar för att kunna ändra räntan ska anges i avtalet. För att kunna ändra räntan till nackdel för konsumenten måste det finnas kreditpolitiska beslut som bakgrund, ökade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte säkert kunde förutse när avtalet ingicks. l Vid kredit för bostadsköp som har en samanlagd löptid på minst 30 år och där räntan är bunden minst 3 månader av avtalstiden, kan kreditgivaren, (om han angett i avtalet) ändra räntan vid slutet av en delperiod. Räntan får då endast ändras så att den motsvarar den ränta som kreditgivaren tillämpar vid det tillfället för krediter av motsvarande slag. l Räntan får även ändras när referensräntan (som kreditgivaren inte har något betydande inflytande över) ändras. Ett avtalsvillkor får då vara så att räntesatsen under särskilda förutsättningar ska ändras mer eller mindre än som följer av anknytningen till referensräntan. Undantaget får dock inte bli mindre förmånligt för konsumenten än för kreditgivaren. Det måste dock stämma överens med andra och tredje punkten. l Kreditgivaren ska underrätta konsumenten om ränteändringar och avgiftsändringar. Förutsättningarna för ränte- och avgiftsförändringar ska anges i avtalet. Särskild ersättning l Utöver eller istället för krediten kan näringsidkaren ta ut en avgift (ersättning) om det finns en kostnad som kreditgivaren har för krediten och om avgiften har angetts särskilt i avtalet. Förutsättningarna för ändringarna skall anges i avtalet. Kontantinsats vid kreditköp l Vid kreditköp ska säljaren ta ut en kontantinsats av köparen, det vill säga en del av kreditköpet måste betalas i kontanta pengar, det i enligt god kreditgivningssed. Kontantinsatsen ska vara minst 20 % av varans kontantpris. Kontantinsats är inte medel som köparen får låna av säljaren, eller en annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren. l Vissa undantag finns; utnyttjande av kontokredit, kreditköp utan kreditkostnad och i de fall där kredittiden inte överstiger 45 dagar. l Inredning i kök eller våtutrymme, till exempel värmepumpar och villapannor (om kontantpriset är högre än hälften av prisbasbeloppet) undantas också för kontantinsats. Konsumentskydd då fordring byter ägare l Om kreditgivaren har överlåtit sina rättigheter enligt ett kreditavtal, får konsumenten mot den nye kreditgivaren göra samma invändningar som han kunde göra mot överlåtaren. Vid kreditgivarens krav på betalning kan köparen göra samma invändningar mot kreditgivaren som mot säljaren, ex om leveransen skulle vara försenad. Man kan dock bara göra anspråk på penningprestation mot kreditgivaren. l Köparen får även invända att han betalt till säljaren eller gjort överenskommelse med denne. l Kreditgivaren är aldrig skyldig att betala tillbaka mer än vad du betalt. Förbud mot viss avräkning l Belopp som kredittagaren betalar för en särskild skuld/kreditfordran får inte kreditgivaren först räkna av på annan skuld.

4 Betalning av skulden i förtid l Konsumenten har rätt att betala sin skuld före den avtalade förfallotiden. Kreditgivaren har rätt att få betalt i förväg l endast om det är avtalat och l om särskilda skäl finns som: 1. Konsumenten har dröjt mer än en månad med att betala och beloppet är mer än 10 procent av hela fordringen, eller 2. Konsumenten har varit sen med betalningen mer än en månad med ett belopp som är minst 5 procent av hela fordringen och förseningen gäller två eller flera betalningar som förfallit vid olika tidpunkter. Betalningsansvar vid förlust av kontokort Ett avtalsvillkor som innebär att kontohavaren skall vara betalningsskyldig för ett belopp som har påförts kontot genom att ett kontokort har använts av någon obehörig, får göras gällande endast om kontohavaren (eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att använda kortet) har 1. lämnat ifrån sig kortet till någon, 2. genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller 3. på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren. Om ett belopp dragits från kontot enligt ovan efter det att kreditgivaren har mottagit en anmälan är kontohavaren betalningsskyldig för beloppet endast om han förfarit svikligt (t.ex. enligt punkt 1 ovan). 3. Konsumenten är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. Om kreditgivaren vill ha betalt i förtid enligt p 1 3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den dagen då kreditgivaren skickar sitt meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till konsumenten (eller att det kommit konsumenten tillhanda). Återtaganderätt vid kreditköp l Återtaganderätt avser ett avtalsvillkor som ger kreditgivaren möjlighet att återta varan om köparen inte fullgör sin del av kreditköpsavtalet. Förbehållet får endast göras gällande under förutsättning 1. att säljaren använt ett sådant avtalsvillkor i samband med köpet, för att trygga sin rätt till betalning, samt 2. att tidpunkten har inträtt då konsumenten måste betala i förtid enligt ovan föregående avsnitt/rubrik Om köparen vid betalningsdröjsmål betalar (innan varan återtas) vad som förfallit till betalning plus dröjsmålsränta och kostnader (enligt grunderna i st i konsumentkreditlagen), får kreditgivaren inte återta varan på grund av dröjsmål.

5

6

7

8 Råd och hjälp Vill du veta mer om konsumentkreditlagen eller få råd och hjälp i andra konsumentfrågor kan du alltid vända dig till den kommunala konsumentverksamheten. Konsumentvägledaren kan bland annat ge dig råd i en tvist med ett företag. Enklast når du den genom kommunens telefonväxel. Du som har Internet hittar alla vägledare på Du kan också få hjälp med en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden bedömer tvister mellan konsumenter och näringsidkare, t.ex. om en konsumenttjänst är felaktig. Reklamationsnämndens webbplats på Internet är Du kan också vända dig till domstol för att få en tvist prövad. Närmaste tingsrätt eller konsumentvägledare kan ge dig upplysningar. Konsumentverket Box Karlstad Telefon: Webbplats: E-post:

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer