betalningsförmedling på användningen av kortet ( ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007)."

Transkript

1 betalningsförmedling på användningen av kortet ( ). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans har beviljat kortinnehavaren och på korttransaktioner som görs med kortet samt på den Visa-kredit som Luottokunta beviljat kortinnehavaren. 2. Definitioner som används i villkoren I dessa kortvillkor avses med: Underskrift, kortinnehavarens eller kortansökarens fysiska underskrift eller den elektroniska identifiering som denna använder i nätbanken eller som parterna på annat sätt kommit överens om. Distanshandel, ett försäljningssätt där en betalningsmottagare som hör till Visasystemet mottar kortuppgifterna via en elektronisk förbindelse i en situation där kortinnehavaren och kortet inte är fysiskt närvarande, till exempel i näthandel eller telefonförsäljning. Kortinnehavare, en person som banken och kreditgivaren tillsammans har beviljat antingen ett huvudkort eller ett parallellkort. Korttransaktion, betalning eller uttag där kortet är fysiskt närvarande eller kortets uppgifter (betalningar med betalningsmottagare-inledning) ges för att transaktionen ska godkännas. Om kortuppgifterna används endast för identifiering handlar det inte om en korttransaktion. Om kortet används i en betalautomat för betalning av en faktura från bankkontot, för överföring av kortkredit till bankkontot eller i övrigt enbart för identifiering av kortinnehavaren, och inte för att godkänna en betalningstransaktion, tillämpas Finansbranschens Centralförbunds allmänna villkor för Konsumtionsgräns, en användningsgräns per kalendermånad som kortinnehavaren kan fastställa för sitt eget eller huvudkortsinnehavaren för en minderårig parallellkortsinnehavares Visa-kreditkort. Visa-kreditkortet kan användas inom den konsumtionsgräns som fastställts för kortet och den beviljade krediten. Kreditgivare, Luottokunta. Kreditkortsavtal, ett avtal om Visakreditkort mellan kortinnehavaren, banken och kreditgivaren som består av en godkänd kortansökan samt gällande allmänna villkor för Visa-kreditkort samt bankens och kreditgivarens gällande prislista för tjänster. Kreditlimit, den övre gräns som kreditgivaren har fastställt för Visakrediten. Den sammanlagda summan av inköp, kontantuttag och kontoöverföringar för de kort som har anslutits till krediten får inte överskrida denna gräns. Betalningsmottagare, en köpman eller en annan part som tar emot kortbetalningar. Bank, den bank som specificeras i kreditkortsavtalet. Bankdag, veckodagar från måndag till fredag med undantag av helgdagar i Finland, självständighetsdagen, första maj samt jul- och midsommaraftonen och en dag som annars inte ska anses vara en bankdag. Huvudkortsinnehavare, en person som främst ansökt om Visa-kredit, som kreditgivaren och banken har beviljat ett Visa-kreditkort. Parallellkort, ett till huvudkortsinnehavarens Visa-kredit anslutet kort som med huvudkortsinnehavarens samtycke har beviljats en annan person. Parallellkortet kan ha antingen samma nummer som huvudkortet eller ett annat nummer. 1

2 PIN-kod, en till kortinnehavaren överlåten personlig, hemlig sifferserie som kortinnehavaren använder för att godkänna debiteringar som görs med Visa-kreditkortet. Visa, bolaget Visa Inc. eller ett bolag eller en organisation som tillhör samma företagsgrupp och som vid tidpunkten är ansvarig för Visa-kortsystemet. Visa-kreditkort eller kort, ett av banken och Luottokunta tillsammans beviljat huvud- och parallellkort. Möjligheten att använda kortet framgår av att betalningsmottagarens försäljningsställe eller automaten är försedd med Visa-symbolen. Visa-kredit eller kredit, en kredit som kreditgivaren beviljat kortinnehavarna med solidariskt ansvar. Solidariskt ansvar, det solidariska ansvar som de myndiga kortinnehavarna har för de till Visa-krediten anslutna huvud- och parallellkorten. Ansvaret gäller iakttagandet av de villkor som tillämpas på kortet och betalningen av det totala beloppet av Visa-krediten på den avtalade förfallodagen. 3. Beviljande av Visa-kreditkort Ett Visa-kreditkort med ansluten kredit kan på ansökan beviljas en myndig person med regelbundna inkomster som bevisligen sköter sin ekonomi väl och som inte har registrerade betalningsstörningar. Genom att underteckna ansökan intygar den som söker ett Visa-kreditkort att uppgifterna som angetts i ansökan är korrekta samt förbinder sig att följa de gällande villkoren för Visa-kreditkortet samt bankens och kreditgivarens prislistor för tjänster. Kreditgivaren fattar beslut om beviljande av Visa-kredit som ansökts. Beslutet grundar sig på samlad bedömning och kreditgivaren har rätt att godkänna en ansökan, avslå en ansökan eller godkänna en lägre kreditlimit än den som kortinnehavaren har ansökt om. En godkänd ansökan tillsammans med de gällande allmänna villkoren för Visakreditkort och bankens och kreditgivarens prislista för tjänster bildar ett Visa-kreditavtal mellan sökanden/sökandena, banken och kreditgivaren. Avtalet gäller tills vidare. Kreditgivaren fastställer en limit för krediten, som den sammanlagda summan av inköp, kontantuttag och kontoöverföringar för de kort som har anslutits till krediten inte får överskrida. Kreditgivaren meddelar huvudkortinnehavaren Visa-kreditens kreditlimit i brevet där kortet levereras. Till Visa-krediten kan med huvudkortsinnehavarens samtycke på skriftlig ansökan anslutas egna parallellkort till andra personer som fyllt 18 år eller till personer som fyllt 16 år och bor i samma hushåll, varvid alla av huvud- och parallellkortsinnehavarna gjorda inköp, kontantuttag och andra överföringar samt i dessa villkor och i bankens och kreditgivarens gällande prislista för tjänster nämnda avgifter faktureras med en och samma faktura. Alla myndiga kortinnehavare till samma Visa-kredit har ett gemensamt ansvar för de köp, kontantuttag, överföringar av medel som gjorts med Visa-krediten samt för betalningar av andra avgifter som nämns i dessa villkor, oberoende av vem av kortinnehavarna som har utfört transaktionerna. 4. Rätt att inneha och använda kortet Visa-kreditkortet tillhör kortinnehavarens bank/kreditgivaren och det ska på anmodan omedelbart klippas itu och returneras till kreditgivaren. Kortet får inte modifieras eller kopieras. 5. Kortets huvudegenskaper och användning Kortinnehavaren får i genomsnitt 40 dagar räntefri betalningstid för sina korttransaktioner. Den del av slutsumman för Visa-kreditkortets faktura som överskrider den minsta amorteringen och som kortinnehavaren inte vill betala på fakturans förfallodag, överförs till räntebärande Visa-kredit. Till Visa-krediten kan dock överföras högst ett belopp som utgör skillnaden mellan den beviljade kreditlimiten och det 2

3 räntebärande kreditbeloppet som redan är i användning. Visa-kreditkortet är personligt och försett med kortinnehavarens namn och namnteckning. Kortet får inte överlåtas till någon annans förfogande eller användas för inköp av varor avsedda för återförsäljning. Det är inte tillåtet att med Visa-kreditkortet köpa produkter eller tjänster vilkas köp strider mot gällande lagstiftning i Finland. Kortets giltighetstid framgår av kortet. Ett nytt kort levereras automatiskt före utgången av den sista giltighetsmånaden, förutsatt att kreditkortsavtalet gäller och att huvudoch parallellkortsinnehavarna har skött sina förpliktelser i enlighet med villkoren för kreditkort. Kortet får inte användas efter att dess giltighetstid har upphört eller när kreditkortsavtalet har upphört. Visa-kreditkortet kan användas som betalningsmedel i Finland och utomlands vid köp av varor och tjänster på försäljningsställen som är försedda med Visa-symbolen. Betalningsmottagaren har rätt att debitera en avgift för kortbetalning, om tillämplig lag tillåter detta. Med Visa-kreditkortet kan man ta ut kontanter i uttagsautomater som hör till Visa-systemet och i utländska växlingskontor. Dessutom har parten som administrerar automaten och växlingskontoret där kontantuttaget görs rätt att debitera sitt eget servicearvode i samband med uttaget. Genom att godkänna korttransaktionen samt överföringen av medel med Visakreditkortets kod eller nätbankskoderna förbinder sig kortinnehavaren att betala den vid transaktionen uppkomna skulden till kreditgivaren. Undertecknandet av försäljningsverifikationen motsvarar användning av PIN-koden. Kortinnehavaren ska vara beredd att legitimera sig på ett tillförlitligt sätt. Då kortinnehavaren använder sitt Visakreditkort i en betalterminal, t.ex. en parkeringsautomat, där godkännandet av betalningstransaktionen inte kräver kortinnehavarens underskrift eller användning av PIN-koden, förbinder sig kortinnehavaren att godkänna debiteringarna och betala skulden som uppstår av dem till kreditgivaren. Distanshandel kräver inte användning av PIN-kod eller kortinnehavarens underskrift, i stället är en korttransaktion som gjorts med nätbankskoderna eller de till kortet anslutna kontrollnumren bindande för kortinnehavaren. Biluthyrningsfirmor och hotell har i efterhand utan kortinnehavarens PIN-kod eller underskrift rätt att debitera ofakturerade rimliga kostnader till exempel för bränsle, telefon, minibar och måltider, övriga kostnader förorsakade av kortinnehavaren samt avgifter för icke avbeställda hotellreservationer. Kortinnehavaren kan inte återta sitt godkännande av en korttransaktion efter att ha gett PIN-koden, nätbankskoden eller i övrigt på behörigt sätt kortets uppgifter (kortnummer, giltighetstid och säkerhetstal) eller undertecknat försäljningsverifikationen. Om parterna ändå kommer överens om annullering av korttransaktionen efter denna tidpunkt, har kreditgivaren rätt att debitera kostnaderna för annulleringen av kortinnehavaren. Kreditgivaren har rätt att låta bli att godkänna en enskild korttransaktion till exempel om det saknas tillräcklig täckning på kortinnehavarens konto, kortets konsumtionsgräns överskrids, det inte är möjligt att läsa kortets uppgifter, banken eller kreditgivaren har orsak att misstänka rätten att använda kortet eller kortet i övrigt inte används i enlighet med föreliggande villkor. Kreditgivaren har också rätt att av säkerhetsskäl förbjuda eller tillfälligt spärra kortets användning eller begränsa användningen i sådana omständigheter som beskrivs i punkt 18. Tidpunkten för mottagning av korttransaktionen är det ögonblick då kreditgivaren av betalningsmottagarens bank har erhållit de nödvändiga uppgifterna för genomförande av korttransaktionen. Korttransaktionen debiteras från krediten i anslutning till kortet senast under följande bankdag efter transaktionens mottagningsdag. 3

4 6. Betalning av kredit 6.1 Fakturering Alla inköp, kontantuttag och andra överföringar av medel som gjorts med kort i anslutning till Visa-krediten samt övriga i dessa villkor nämnda avgifter faktureras i euro Visa-kreditspecifikt med en och samma faktura en gång per månad. Fakturan förfaller till betalning på den förfallodag som parterna kommit överens om. Visa-kreditkortet får inte användas om det finns förfallen skuld på Visakrediten. Om kortinnehavaren och kreditgivaren inte har avtalat om fakturans förfallodag, förfaller den till betalning den sista dagen i månaden. Fakturan ska betalas till det konto som uppges på fakturan och vid betalningen ska referensnumret på fakturan anges. Fakturorna kan även betalas genom e- faktura eller direktdebitering, varvid kreditgivaren ges fullmakt att direkt debitera kortinnehavarens bankkonto. 6.2 Valutakurser Inköp och kontantuttag i andra valutor än euro konverteras till euro enligt den av Visa använda valutapartikursen till vilken läggs en marginal på högst 1,95 procent av valutapartikursen. Ändringar i valutakursen tillämpas omedelbart utan förhandsanmälan. Information om kursen som tillämpats ges i efterskott i fakturan som skickas en gång i månaden och valutapartikursen visas på adressen Valutakursen fastställs utifrån den tidpunkt då transaktionen förmedlas från den mottagande parten till Visa. 6.3 Minsta amortering Den minsta månatliga amorteringen är en mellan kreditgivaren och kortinnehavaren avtalad andel av slutsumman för Visa-kreditens faktura, dock minst 30 euro eller en slutsumma för fakturan som underskrider detta belopp. Om kreditlimiten för krediten har överskridits vid faktureringstidpunkten, faktureras utöver den minsta amorteringen det belopp som överskrider kreditlimiten. Om en skuld som tidigare har förfallit till betalning ingår i fakturans slutsumma uträknas den minsta amorteringen utifrån skillnaden mellan fakturans slutsumma och den tidigare förfallna fordringen. Förutom den minsta amorteringen ska också en förfallen fordring alltid betalas genast. Visakreditkortet får inte användas om det finns förfallen skuld på krediten. 6.4 Anmärkningar mot fakturan Eventuella anmärkningar mot fakturan ska göras till kreditgivaren utan dröjsmål efter fakturans ankomst. Anmärkningar gällande direktdebitering ska dock göras senast fyra (4) bankdagar före fakturans förfallodag. Kortinnehavaren bör spara inköps-, kontantuttags- och kontoöverföringsverifikationerna för kontroll av fakturorna. 7. Kreditränta Kortinnehavaren är skyldig att på en räntebärande Visa-kredit som är i användning betala en årlig ränta som fastställs varje ränteberäkningsmånad och som utgörs av referensräntan och en marginal som man kommit överens om i Visa-kreditkortsavtalet. Som referensränta tillämpas 3 mån. euribor, som publiceras på adressen Referensräntan justeras kvartalsvis på räntejusteringsdagarna som infaller den första dagen i mars, juni, september och december. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, tillämpas referensräntan för följande bankdag efter justeringsdagen som referensränta. Ifall referensräntan förändras, ändras räntan på krediten i motsvarande mån. Räntan på krediten förblir oförändrad mellan räntejusteringsdagarna. Ränteändringar tillämpas omedelbart på räntejusteringsdagarna utan förhandsanmälan. Information om ränteförändringar ges i efterskott i fakturan som skickas en gång i månaden. Ifall noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, fastställs referensräntan för Visa-krediten enligt en författning eller ett myndighetsdirektiv som utfärdas om 4

5 ny referensränta. Om en ny författning eller ett direktiv inte utfärdas om en ny referensränta och kreditgivaren och kortinnehavaren inte uppnår samförstånd om en ny referensränta som ska tillämpas på krediten, fastställer kreditgivaren en ny referensränta efter att ha hört myndigheterna som övervakar kreditanstalterna. Räntan beräknas i efterskott enligt faktiska räntedagar med talet 360 som divisor. Visa-kreditens s.k. faktiska årsränta uppges i prislistan för tjänster. 8. Dröjsmålsränta Om krediten, dess minsta amortering, räntan eller avgifter och arvoden inte betalas senast på förfallodagen, debiteras på skulden som förfallit till betalning en dröjsmålsränta enligt gällande räntelag (633/1982). Kortinnehavaren är skyldig att betala dröjsmålsränta på det försenade beloppet till den dag då betalningen finns på fordringsägarens bank. Dröjsmålsräntan är sju (7) procentenheter högre än den i räntelagen avsedda referensränta som gäller vid den aktuella tidpunkten och som publiceras på adressen Dröjsmålsräntan är dock alltid minst lika stor som den ränta som debiteras på Visa-krediten. Den gällande dröjsmålsräntan på en skuld, som är lika stor som räntan, kan debiteras högst i 180 dygn från det att skulden har förfallit till betalning i sin helhet, dock inte längre än till det datum då en domstol ger en dom gällande skulden. Därefter fastställs dröjsmålsräntan utifrån räntelagen. 9. Avgifter och provisioner som debiteras för kortet och krediten Banken och kreditgivaren har rätt att debitera kortinnehavaren avgifter och provisioner enligt gällande prislista för tjänster för beviljande och användning av Visa-kreditkortet samt övriga kostnader som hänför sig till kortet. Prislistan för tjänster publiceras på bankens och kreditgivarens webbsidor och skickas till huvudkortsinnehavaren på begäran skriftligt eller elektroniskt om detta avtalas separat. Kreditgivaren kan även debitera avgifterna och provisionerna för bankens räkning. 10. Förvaring av kortet och PIN-koden Visa-kreditkortet ska förvaras omsorgsfullt. Även den hemliga PINkoden och lösenordet för verifieringstjänsten Verified by Visa ska alltid förvaras omsorgsfullt och på ett sådant sätt att utomstående under inga omständigheter får tag på eller kännedom om dem. Det är till exempel inte tillåtet att förvara kortet, PIN-koden och lösenordet i samma plånbok eller väska eller på samma förvaringsställe hemma. Kortinnehavaren förbinder sig att förstöra utskriften av PIN-koden samt att inte skriva PIN-koden i en lätt identifierbar form. När PIN-koden knappas in på en betalterminal eller automat ska kortinnehavaren skydda tangenterna så att utomstående inte har möjlighet att se PIN-koden. Omsorgsfullhet krävs i hanteringen av kortet, PIN-koden och lösenordet så att dessa inte förkommer. Kortinnehavaren ska regelbundet, i enlighet med gällande omständigheter, försäkra sig om att dessa är i gott förvar, särskilt i situationer med stor risk för att de försvinner. 11. Kortinnehavarens ansvar 11.1 Kortinnehavarens anmälningsskyldighet Om kortet, PIN-koden eller lösenordet försvinner, hamnar i utomståendes besittning, kortet används utan tillstånd eller det fastnar i en kontantautomat utomlands ska detta anmälas omedelbart till kreditgivaren, varvid kortinnehavarens ansvar upphör. Även misstanke om de ovan nämnda omständigheterna medför anmälningsskyldighet. Ett kort som anmälts försvunnet eller i utomståendes besittning eller andra kort som har samma kortnummer får inte längre användas efter anmälan. 5

6 Kortinnehavaren ska omedelbart göra en anmälan till kreditgivarens Visaspärrnummer Kortinnehavaren har alla dagar dygnet runt möjlighet att göra ovan avsedda anmälan. Vidare ska kortinnehavaren utan oskäligt dröjsmål meddela kreditgivaren om en transaktion som inte har verkställts eller som har verkställts felaktigt till Visakundservicen på nummer (betjäning på svenska) eller (betjäning på finska) Kortinnehavarens ansvar för obehörig användning av kortet Kortinnehavaren ansvarar för obehörig användning av kortet, om 1. någon av kortinnehavarna har överlåtit kortet, PIN-koden eller lösenordet till en person som saknar rätt att använda dem 2. kortet, PIN-koden eller lösenordet har förkommit, obehörigt har kommit i någon annans besittning eller obehörigt har använts på grund av att någon av kortinnehavarna har varit oförsiktig 3. ingen av kortinnehavarna utan oskäligt dröjsmål har meddelat kreditgivaren efter att de upptäckt att kortet, PIN-koden eller lösenordet har förkommit, obehörigthar kommit i någon annans besittning eller obehörigt använts. I fall som avses ovan i punkt 2 och 3 ansvarar kortinnehavaren för obehörig användning av kortet med ett belopp om högst 150 euro. Denna begränsning tillämpas dock inte om kortinnehavaren har agerat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Kortinnehavaren ansvarar dock inte för obehörig användning av kortet 1. till den del som kortet har använts efter att meddelande i enlighet med punkt 11.1 har lämnats om att kortet, PIN-koden eller lösenordet har förkommit, obehörigt har kommit i någon annans besittning eller obehörigt använts 2. om betalningsmottagaren vid mottagning av kortbetalningen inte på ett adekvat sätt och i enlighet med gällande Visabestämmelser har försäkrat sig om rätten att använda kortet. Kortinnehavaren är dock alltid ansvarig om han uppsåtligt har gjort en falsk anmälan eller i övrigt har agerat ohederligt. 12. Kommunikation I kommunikationen mellan kortinnehavaren, banken och kreditgivaren används enligt kortinnehavarens val svenska eller finska. Information som gäller kreditkortsavtalet skickas skriftligt till den adress som huvudkortsinnehavaren har lämnat till kreditgivaren eller till den adress som anges i Befolkningsregistret. Kreditgivaren och banken har om de vill rätt att lämna information enbart i nätbanken när kortinnehavaren har ingått ett avtal om webbtjänst med banken. Om kortinnehavaren vill ha information oftare än med fakturan som sänds en gång per månad, har banken och kreditgivaren rätt att för informationen debitera ett servicearvode enligt prislistan. 13. Kortinnehavarens kontaktinformation och informationsskyldighet Kortinnehavaren förbinder sig att på begäran överlåta till kreditgivaren nödvändiga upplysningar om sin ekonomiska ställning och omständigheter som inverkar på kortinnehavarens soliditet. Kortinnehavaren ska omedelbart skriftligt meddela kreditgivaren om namn- (ämbetsbevis ska bifogas) och adressförändringar. Postboxadress godkänns inte som adressuppgift. Om anmälan om ändring försummats, debiteras kontoinnehavaren för de kostnader som förorsakats av detta. Ett av banken eller kreditgivaren skickat meddelande anses ha kommit 6

7 huvudkortsinnehavaren till kännedom senast den sjunde (7) dagen efter att meddelandet har skickats till en av parterna avtalad post- eller datakommunikationsadress eller till huvudkortsinnehavarens senaste adress som uppgetts till Befolkningsregistercentralen. Huvudkortsinnehavaren är skyldig att tillställa meddelanden om kreditkortsavtalet utan oskäligt dröjsmål till innehavarna av parallellkort. 14. Kreditgivarens ansvar 14.1 Ansvar för genomförande av korttransaktion Om inte annat följer av punkt 14, ansvarar kreditgivaren gentemot kortinnehavaren för att en korttransaktion enligt kortinnehavarens godkännande debiteras kortinnehavaren och krediteras betalningsmottagarens bank enligt föreliggande villkor. Kreditgivarens skyldighet att genomföra korttransaktionen inleds när kreditgivaren av betalningsmottagarens bank har mottagit nödvändiga uppgifter om korttransaktionen och upphör när kreditgivaren har redovisat korttransaktionens belopp till betalningsmottagarens bank eller Visa. Kreditgivaren är likväl inte ansvarig för korttransaktionen om orsaken till att den inte har genomförts eller har genomförts felaktigt är att kortinnehavaren har lämnat felaktig eller bristfällig information, verksamhet som strider mot villkoren i föreliggande avtal eller om det finns en lagbaserad orsak till att korttransaktionen inte har genomförts Spårnings- och återbetalningsansvar för en icke genomförd eller felaktigt genomförd korttransaktion Kreditgivaren inleder åtgärder för spårning av korttransaktionen på begäran av kortinnehavaren och underrättar kortinnehavaren om resultatet. I detta fall har kreditgivaren rätt att av kortinnehavaren debitera de kostnader som denna på grund av spårningen blir tvungen att erlägga till en kreditgivare som deltagit i genomförandet av korttransaktionen och som är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom har kreditgivaren rätt att debitera alla spårningskostnader av kortinnehavaren, om orsaken till att korttransaktionen inte har genomförts eller har genomförts bristfälligt är felaktig eller bristfällig information som kortinnehavaren har lämnat. Om en korttransaktion som har debiterats kortet eller Visa-krediten inte har genomförts eller har genomförts felaktigt till följd av ett fel som kreditgivaren har gjort, återbetalar kreditgivaren korttransaktionens belopp till kortinnehavarens Visa-kredit. I detta fall är kortinnehavaren berättigad att få tillbaka eventuella kostnader som banken och kreditgivaren har debiterat och ersättning för den ränta som han eller hon eventuellt har blivit tvungen att betala på grund av dröjsmålet Ansvar för obehörig användning av kortet Om det är klarlagt att kortinnehavaren inte är ansvarig för obehörig användning av kortet utifrån ovan i punkt 11 beskrivna grunder, krediterar kreditgivaren från kortinnehavarens faktura den obehöriga korttransaktionen eller återbetalar på kortinnehavarens Visa-kredit den obehöriga korttransaktionens belopp som fakturerats kortinnehavaren och som denne redan har betalat. Ränta betalas inte på beloppet som återbetalas och kortinnehavarens övriga kostnader ersätts inte. Kreditgivaren ansvarar inte för en obehörig korttransaktion, om inte kortinnehavaren efter att ha upptäckt saken utan oskäligt dröjsmål meddelar om detta Återbetalningsansvar i övriga situationer Kortinnehavaren har rätt att begära att kreditgivaren återbetalar korttransaktionens belopp, om beloppet 7

8 1. inte exakt framgår i det godkännande som kortinnehavaren har gett för korttransaktionen i fråga och 2. överstiger det belopp som kortinnehavaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare konsumtionsmönster, avtalets villkor och övriga omständigheter. Kortinnehavaren ska framföra sin begäran om återbetalning senast inom åtta (8) veckor efter att beloppet för korttransaktionen har debiterats. Kortinnehavaren har inte rätt till återbetalning av transaktionens belopp om betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltagit i genomförandet av betalningstransaktionen är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om betalningstransaktionen genomförs i någon annan valuta än euro eller en till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stats valuta. 15. Begränsning av bankens och kreditgivarens ansvar Kortinnehavaren ska inom en rimlig tid meddela både säljaren och kreditgivaren om eventuella fel eller brister som kortinnehavaren upptäcker i de varor och tjänster som betalats med kortet. Kreditgivaren ansvarar inte för korrigeringen av fel eller brister som upptäcks i en produkt eller en tjänst. Banken eller kreditgivaren garanterar inte en oavbruten fortgående funktion av automater, betalterminaler, nätbank eller verifieringstjänsterna Verified by Visa, utan kotinnehavaren ska vara förberedd på avbrott i funktionen, datatrafikstörningar och driftsavbrott i enskilda automater eller betalterminaler. Banken eller kreditgivaren ansvarar inte för att alla försäljningsställen eller automater som är försedda med Visasymbolen har chipkortsläsare. Banken och kreditgivaren ansvarar inte till någon del för indirekta eller medelbara skador som orsakas av användningen av betalmedlet. Sådana skador kan t.ex. vara förlust av inkomst, utebliven vinst eller störningar i andra avtalsrelationer. 16. Bankens och kreditgivarens rättighet att inhämta, överlåta och registrera upplysningar Banken och kreditgivaren har rätt att vid beviljande och övervakning av korten använda personkreditupplysningar som fås från ett kreditupplysningsregister (t.ex. Suomen Asiakastieto Oy). Banken och kreditgivaren har rätt att sinsemellan utbyta upplysningar om kortinnehavaren som gäller användning av kortet, täckningsförfrågningar och täckningsreserveringar samt korttransaktioner. Dessutom har banken och kreditgivaren rätt att i syfte att utreda faktorer som hänför sig till kortets användning utlämna information till alla kortinnehavare med solidariskt ansvar, till en annan betalningstjänstleverantör, till betalningsmottagaren som godkänt kortet som betalningsmedel, till företaget som mottar anmälningar om försvunna kort och till Visa. Personuppgifter som behövs för tillverkning av kortet kan överlåtas till korttillverkaren. Dessutom kan uppgifter som gäller kortinnehavaren överlämnas till en part som utför ett inkassouppdrag. Banken och kreditgivaren har rätt att överlåta upplysningar om kortinnehavaren enligt gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser. Banken och kreditgivaren har rätt att spara uppgifter om kortinnehavarens ärendehantering och korttransaktioner i sina datasystem och att banda kundsamtal i syfte att verifiera korttransaktionerna och kortinnehavarens ärendehantering. Om kortinnehavaren använder en annan banks eller kreditgivares uttagsautomat eller annan automat, sparas uppgifterna om kortet och korttransaktionen i den aktuella bankens eller kreditgivarens datasystem. 17. Inkassokostnader och registrering av betalningsförsummelse Kortinnehavaren ansvarar för obetalt kapital, dröjsmålsränta och 8

9 inkassokostnader. Kreditgivaren har rätt att överlåta en förfallen obetald fordran till tredje part för indrivning. Kreditgivaren har rätt att anmäla en betalningsstörning för registrering i kreditupplysningsregistret, om betalningsförsummelsen har varat minst 60 dagar och det samtidigt förflutit minst 21 dagar sedan betalningsuppmaningen som skickats efter förfallodagen, och om försummelsen inte har berott på sjukdom, arbetslöshet eller annan därmed jämförbar orsak som bevisligen har meddelats kreditgivaren. 18. Spärrande av kortet och återbördande av användningsmöjligheten Kreditgivaren spärrar kortet när kortinnehavaren har meddelat att kortet har förkommit, obehörigt har kommit i någon annans besittning eller har använts på ett obehörigt sätt. Dessutom har kreditgivaren rätt att spärra kortet, om säker användning av kortet äventyras det finns skäl att misstänka obehörig eller oärlig användning av kortet risken för att kortinnehavaren inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser avsevärt har ökat. Om säker användning av kortet äventyras eller det finns skäl att misstänka obehörig eller oärlig användning av kortet, meddelar kreditgivaren huvudkortsinnehavaren i förväg om att kortet spärras, i första hand per telefon, eller skriftligt om huvudkortsinnehavaren inte kan nås per telefon. I övriga fall som gäller spärrning av kort görs anmälan i förväg skriftligt per post eller elektroniskt på ett sätt som avtalas separat. Anmälan kan dock göras efter spärrningen om detta är motiverat i syfte att undvika eller begränsa skador. Anmälan görs inte heller innan kortet spärras om det innebär en risk för tillförlitlig eller säker användning av kortet. Anmälan görs inte alls, om lämnande av en anmälning förbjuds i lagen. Det är möjligt för kortinnehavaren att begära att möjligheten att använda kortet återbördas eller att ett nytt kort levereras efter det att spärrningen inte längre är befogad. För inlämnande av begäran kan kortinnehavaren använda Visa-kundservicens nummer (betjäning på svenska) eller (betjäning på finska). 19. Begränsning att använda krediten Kreditgivaren har rätt att förhindra eller begränsa kortinnehavarens användning av krediten, om - det finns skäl att misstänka obehörig eller oärlig användning av krediten - risken för att kortinnehavaren inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser avsevärt har ökat - kortinnehavaren har inlämnat en ansökan som avses i lagen om skuldsanering för privatperson till domstol eller kortinnehavaren söks i konkurs. Kreditgivaren meddelar omedelbart skriftligt till huvudkortsinnehavaren om förhindrande eller begränsning av kreditanvändningen. Dessutom har kreditgivaren rätt att säga upp Visakreditkortsavtalet samt att kräva återbetalning av krediten i enlighet med punkt Annullering av avtalet Kortinnehavaren har rätt att annullera kreditkortsavtalet genom att meddela detta skriftligt till kreditgivaren inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts. När kreditkortsavtalet annulleras är kortinnehavaren skyldig att till fullt belopp betala till banken och kreditgivaren den skuld och en eventuell ränta, dröjsmålsränta samt andra avgifter som uppkommit till följd av användningen av Visa-kreditkortet. 21. Uppsägning av avtalet 9

10 Kortinnehavaren kan skriftligt säga upp Visa-kreditkortsavtalet att upphöra genast. Kortinnehavaren ansvarar för de korttransaktioner som har gjorts med kortet innan kreditgivaren har mottagit uppsägningsanmälan och kortet. Provisioner för kortet som har debiterats i förskott återbetalas till huvudkortsinnehavaren för tiden efter att avtalet har upphört. Kreditgivaren debiterar inte kostnader för uppsägning av avtalet. Kreditgivaren och banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra med två (2) månaders uppsägningstid. Efter uppsägningen ska den återstående skulden betalas enligt gällande avtalsvillkor. 22. Hävande av avtalet Banken och kreditgivaren har rätt att häva Visa-kreditkortsavtalet, vägra att förnya ett beviljat kort och yrka på omedelbar betalning av fakturan varvid kortinnehavaren omedelbart ska returnera kortet, om kortinnehavaren har lämnat missvisande information till banken eller kreditgivaren som eventuellt har påverkat beviljandet av kortet kortinnehavaren på ett väsentligt sätt bryter mot kreditkortsvillkoren risken för att kortinnehavaren inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser avsevärt har ökat. 23. Krav på återbetalning av kredit Om betalningen av en förfallen betalning eller en del av den försenats mer än en (1) månad och fortfarande är obetald, är det möjligt att kräva återbetalning i förtid av hela fordringen som grundar sig på Visa-krediten. Krav på återbetalning i förtid av fordringar i sin helhet som inte har förfallit till betalning kan framföras också om kortinnehavaren har gett kreditgivaren eller banken missvisande eller felaktiga upplysningar som eventuellt har påverkat beviljandet av Visa-krediten eller dess villkor, eller om kortinnehavaren på något annat sätt väsentligt har brutit mot avtalet eller är föremål för konkursansökan eller skuldsanering eller om kreditgivaren anser att fordringen i övrigt väsentligt äventyras. Krediten förfaller fyra (4) veckor eller, om kortinnehavaren tidigare har fått anmärkning om ett dröjsmål eller något annat avtalsbrott, två (2) veckor efter det att förfallomeddelandet har sänts till kunden. Om kortinnehavaren inom ovan nämnda tid betalar det försenade beloppet eller rättar till avtalsbrottet, förfaller krediten inte. Dröjsmålsränta enligt punkt 8 debiteras på det förfallna beloppet. Då kreditgivaren tillämpar sin rätt att kräva återbetalning i förtid beaktar denne de sociala prestationshindren som avses i 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) om betalningsdröjsmålet orsakats av kortinnehavarens sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan därmed jämförbar av honom oavhängig omständighet förutom i de fall då detta uppenbart skulle vara oskäligt för kreditgivaren med beaktande av förseningens längd och övriga omständigheter. Även om kreditgivaren inte skulle ha krävt återbetalning av krediten genast efter att ha delgetts förfallogrunden, har kreditgivaren inte gett upp sin rätt att åberopa nämnda förfallogrund. 24. Överföring av avtalet Banken och kreditgivaren har rätt att överföra kreditkortsavtalet inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter delvis eller i sin helhet till order. Kortinnehavaren har inte rätt att överföra rättigheterna och skyldigheterna enligt avtalet. 25. Ändring av villkoren Banken eller kreditgivaren meddelar huvudkortsinnehavaren om ändring i föreliggande villkor eller gällande prislista för tjänster skriftligt eller elektroniskt på ett sätt som avtalas separat. Ändringen träder i kraft vid angiven tidpunkt, dock tidigast två (2) månader efter att meddelandet har sänts till huvudkortsinnehavaren. 10

11 Avtalet fortsätter med förändrat innehåll, om kortinnehavaren inte meddelar kreditgivaren skriftligt före datumet då förändringen träder i kraft att han inte godkänner förändringen varvid kortinnehavaren, banken och kreditgivaren har rätt att säga upp avtalet att upphöra i enlighet med punkt Force majeure Banken eller kreditgivaren svarar inte för störningar eller avbrott i verksamheten som orsakas av force majeure. Som force majeure betraktas hinder som orsakas av myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, uppror eller medborgaroroligheter, av banken eller kreditgivaren oberoende störningar i postgången, telefontrafiken, dataöverföringen, databehandlingen eller eldistributionen, som avsevärt påverkar bankens eller kreditgivarens verksamhet, arbetskonflikt såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad som i väsentlig grad påverkar bankens eller kreditgivarens verksamhet, även om den endast berör en del av bankens eller kreditgivarens anställda och oberoende av om banken eller kreditgivaren är delaktig i den eller inte, eller något annat med dessa jämförbart övermäktigt hinder eller motsvarande omständighet som i oskälig grad försvårar verksamheten. Konsumenttvistenämndens adress är Tavastvägen 3, PB 306, Helsingfors, 29. Tillsynsmyndighet Bankens och kreditgivarens affärsverksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, 30. Forum och tillämplig lag Tvister som gäller Visa-kreditkortet behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i allmän underrätt på svarandens hemort. Kortinnehavaren har även rätt att väcka talan om detta avtal i allmän underrätt på sin hemort. På detta avtal tillämpas Finlands lag. 27. Tillämpningsordning Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner tillämpas i första hand de finskspråkiga villkoren. 28. Rättelseåtgärder Kortinnehavaren ska omedelbart meddela om ett fel i samband med Visakreditkortet och om ett eventuellt yrkande på grundval av det till Visakundservicens nummer (betjäning på svenska) eller (betjäning på finska). Kortinnehavaren kan föra ett ärende som gäller kortet till Försäkrings- och finansrådgivningen eller Konsumenttvistenämnden för utredning. Försäkrings- och finansrådgivningens adress är Porkalagatan 1, Helsingfors, 11

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR SPARBANKERNAS KORTVILLKOR Sparbankernas kortvillkor innehåller följande allmänna och speciella kortvillkor för Visa-korten; Allmänna kortvillkor Specialvillkor för Visa Debit-kort Specialvillkor för Visa

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal).

De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). VILLKOR FÖR TJÄNSTEN AKTIA KORT De nedanstående villkoren tillämpas på användning av tjänsten Aktia Kort och de utgör avtalet mellan Kunden och Banken (senare Avtal). 1. DEFINITIONER Kund avser en person

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Allmänna villkor för brukslån

Allmänna villkor för brukslån Allmänna villkor för brukslån 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på brukslån som Danske Bank Abp (nedan "banken") beviljar sin kund (nedan "gäldenären"). Dessa allmänna villkor

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011 Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) Utöver Nordea Bank Finland Abp:s villkor för kortavtal tillämpas följande villkor på denna kredit: 1. Kreditgivare Namn Nordea Bank Finland Abp Hemort Helsingfors Adress

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen.

Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen. Användarvillkor för Visa Electron K-Plussa-kort 1. Tillämpningsområde Dessa användarvillkor för Visa Electron K-Plussa-kort tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar privatkunder och på användningen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016

Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016 De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska Speciella

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna kortvillkor för privatkunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar sina personkunder och på användningen av korten. Dessa

Läs mer

Allmänna kortvillkor för företagskunder

Allmänna kortvillkor för företagskunder Allmänna kortvillkor för företagskunder Gäller från 16.2.2014 1. Tillämpningsområde och definitioner av termer Dessa allmänna kortvillkor för företagskunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKULD, STUDIELÅN 1. Definitioner Kreditkostnader: det sammanlagda beloppet av räntor, kostnader och övriga avgifter som gäldenären är skyldig att betala på grund av kreditförhållandet

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) 02.2014

Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) 02.2014 Villkor för MasterCard-kreditlimit 1 (5) På denna kredit tillämpas Nordea Bank Finland Abp:s (banken) kortvillkor och följande villkor: 1. Kreditgivare Namn Nordea Finans Finland Ab Hemort Helsingfors

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Sammanlagda beloppet krediter, euro (bostad mm.) fast anställd företagare freelancer tidsbundet, upphör mån/år. egen delägande hyres hos föräldrarna

Sammanlagda beloppet krediter, euro (bostad mm.) fast anställd företagare freelancer tidsbundet, upphör mån/år. egen delägande hyres hos föräldrarna AVTAL OM HÖJNING AV KREDITLIMIT OCH KONTOUTTAG Detta dokument är en bilaga till kreditavtalet mellan kreditinnehavaren och Handelsbanken Finans Abp. 1 (5) Skicka avtalssidan i ett kuvert eller på annat

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna kortvillkor för kreditkort

Allmänna kortvillkor för kreditkort Allmänna kortvillkor för kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kreditkort ( kort ) som Sampo Bank Abp ( bank ), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR 1 AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) Följande villkor är i kraft för Kortinnehavaren av ett American Express-kort. Villkoren är bindande för Kortinnehavaren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) (11/2015)

Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) (11/2015) Eurocard Corporate Eurocard Purchasing Account Allmänna villkor (Företag) () 1 ALLMÄNT Dessa villkor tillämpas på konto som beviljats SEB Korts kontohavare, kort som beviljats kortinnehavaren samt kortoch

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012

Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 Bruksvillkor för elektroniska konsumenttjänster 14.1.2012 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Bruksvillkor ) avtalar Kunden och Itella Posten Ab om användningen av den del av de webbtjänster

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet

Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet Dessa allmänna villkor för förmedling av betalningar har utarbetats av Danske Bank på basis av modellvillkor utarbetade av

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Villkor för 1 (5) Stockmann MasterCard-kreditkonto 09.2015

Villkor för 1 (5) Stockmann MasterCard-kreditkonto 09.2015 Villkor för 1 (5) På denna kredit tillämpas Nordea Bank Finland Abp:s (banken) kortvillkor, Nordeas allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet, Stockmann Oyj Abp:s stamkundsvillkor

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) ankommande valutabetalningar Gäller från 1.2.2014

Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) ankommande valutabetalningar Gäller från 1.2.2014 Nordeas allmänna villkor för avgående och 1 (6) Vid skillnader mellan språkversionerna av villkoren gäller de finskspråkiga villkoren. 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas,

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor

PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor PlaceringsDeposition-konto 1 (5) Speciella och allmänna villkor Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast hela insättningstiden. Beräkning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen,

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer