AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR"

Transkript

1 1 AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) Följande villkor är i kraft för Kortinnehavaren av ett American Express-kort. Villkoren är bindande för Kortinnehavaren från och med den tidpunkt då Kortinnehavaren tecknar sitt namn på Kortet eller använder Kortet för första gången. Kortvillkoren bifogas alltid till Kortansökan och Kortet. 1. DEFINITIONER Med Kort avses ett av American Express beviljat Kort som kan vara antingen ett Huvudkort eller ett Tilläggskort. Kortet är ett betalkort, vilket innebär att de varor och tjänster som skaffats med Kortet skall betalas mot Kortfakturan. Ett Huvudkort beviljas åt den Kortinnehavare som nämns i ansökan. Till Huvudkortet kan ytterligare fogas ett eller flera Tilläggskort, som kan beviljas åt make/maka eller sambo eller annan familjemedlem över 16 år som bor i samma hushåll som Huvudkortinnehavaren. Med Kortinnehavare avses en sådan privatperson som har beviljats ett Kort. Med Företaget avses det företag eller den organisation som godkänner American Express-kortet som betalningsmedel för sina varor och tjänster. Med Debiteringar avses alla belopp som debiteras i Kortfakturan, inklusive årsavgifter och andra avgifter, som baserar sig på innehav av kortet, dröjsmålsräntor samt alla övriga avgifter som skall betalas till American Express, dess dotterbolag eller delägda bolag. Med Kortfaktura avses faktura gällande de belopp som månatligen debiteras av Kortinnehavaren. Med Medlemsinformation avses uppgifter om Kortinnehavare, Kort och/eller Kortfakturor samt till dessa anknutna uppgifter. Med American Express avses bolaget American Express Services Europe Limited. Med Membership Rewards avses ett för Kortinnehavaren frivilligt Membership Rewards-program. De Kortinnehavare som anslutit sig till programmet tjänar Membership Rewards-poäng enligt Membership Rewards-reglerna. 2. BETALNINGSANSVAR Huvudkortinnehavaren svarar för alla Debiteringar som gjorts med Huvudkortet samt för alla Debiteringar som gjorts med vilket Tilläggskort som helst som har anknutits till Huvudkortet. Kortinnehavaren, såväl Huvudkortinnehavaren som Tilläggskortinnehavaren, svarar för alla Debiteringar som gjorts med ett Kort som beviljats honom.

2 2 3. ANVÄNDNINGEN AV KORTET OCH DESS GILTIGHETSTID Kortet är American Express-bolagets egendom och Kortinnehavaren skall använda Kortet i enlighet med dessa Kortvillkor efter det att han har tecknat sitt namn på Kortets baksida eller använt Kortet för första gången, om ej annan överenskommelse separat träffats med Kortinnehavaren. På begäran av American Express är Kortinnehavaren skyldig att omedelbart och utan dröjsmål returnera Kortet till American Express. Kortet är absolut personligt och det får inte överlåtas till en annan person och ingen annan person än Kortinnehavaren får använda det. Kortinnehavaren är ansvarig gentemot American Express för skador som uppkommer av att Kortinnehavaren använder eller behandlar Kortet vårdslöst. Då Kortinnehavaren överlåter enbart Kortnumret för betalning av en transaktion (till exempel vid postorderköp eller Internetköp) är Kortinnehavaren skyldig att iaktta de av American Express utfärdade anvisningar och rekommendationer som är i kraft vid tidpunkten. Kortinnehavaren får inte använda kortet till att lyfta kontanta medel, såvida ej annat skilt avtalats med American Express. Ifall Kortinnehavaren och Företaget som godkänner Kortet som betalningsmedel är en och samma (juridiska) person, och Företaget bedrivs i form av aktiebolag eller ekonomisk förening, öppet bolag, kommanditbolag eller enskild firma, får Kortet inte användas i företaget i fråga. American Express kan i enlighet med egen prövning och utan förhandsmeddelande vägra att godkänna en Debitering eller Debiteringar, och bolaget är inte ansvarigt gentemot Kortinnehavaren eller någon annan för de förluster eller skador som vägran förorsakar. American Express har också rätt att begränsa användningen av Kortet till att gälla endast ett visst land eller vissa länder eller att begränsa användningen av Kortet i vilket land som helst eller i vilka länder som helst, när som helst och utan skilt meddelande. Kortet är i kraft under den tid som anges på Kortets framsida och förnyas utan skild ansökan under förutsättning att Kortvillkoren har iakttagits och årsavgiften har betalats. 4. FAKTURERING OCH BETALNING American Express tillställer Huvudkortinnehavaren månatligen en Kortfaktura, ur vilken framgår de Debiteringar som gjorts både med Huvudkortet och med de därtill anknutna Tilläggskorten, samt den obetalda totalskulden. Kortinnehavaren förbinder sig att månatligen betala Kortfakturan senast på förfallodagen. Betalningen anses vara erlagd den dag då American Express får tillgång till penningbeloppet. Ifall betalningen sker efter den förfallodag som bestämts i Kortfakturan, har American Express rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1998/997) dvs. den av Ministeriet vid den aktuella tidpunkten bestyrkta referensräntan förhöjd med sju (7) procentenheter, samt övriga kostnader som har förorsakats av indrivningen. Ifall betalningen fördröjts mera än 60 dagar räknat från förfallodagen kan betalningsstörningen anmälas Finlands Kundinkasso Ab:s kreditregister. En förutsättning för anmälan är dessutom att borgenären minst 21 dagar före uppgifternas registrerande skickat gäldenären en skriftlig betalningsuppmaning, i vilken gäldenären påmints om möjligheten att registrera betalningsstörningen i Finlands Kundinkasso Ab:s kreditregister. American Express har rätt att med Kortinnehavarens samtycke direktdebitera den vid den ifrågavarande tidpunkten obetalda skulden från Kortinnehavarens bank- eller postgirokonto. Kortinnehavaren skall senast under föregående bankdag före förfallodagen hålla ett tillräckligt penningbelopp tillgängligt på sitt bankkonto. Ifall det inte finns tillräckligt med pengar att lyfta från kontot, har American Express rätt att debitera dröjsmålsränta och andra kostnader på det sätt som har fastställts i ovanstående stycke.

3 3 Betalningen erläggs i euro till det bankkonto som American Express har uppgett för ändamålet, såvida American Express inte har uppgett något annat betalningssätt. American Express har rätt att av Kortinnehavaren debitera kostnaderna för valutaväxling samt eventuella övriga utgifter och kostnader som skall betalas till bankerna på basis av valutaväxlingen. 5. ANVÄNDNING UTOMLANDS I enlighet med de lagar och förordningar som är i kraft vid den ifrågavarande tidpunkten får Kortet användas utomlands såvida American Express inte har begränsat användningen av Kortet på basis av det näst sista stycket i punkt 3. Debiteringar som Kortinnehavaren gjort i annan valuta än euro omvandlas till euro. Omvandlingen sker på behandlingsdagen för Debiteringen och därför kan datumet för omvandlingen avvika från det datum då Debiteringen gjorts, beroende på när American Express får informationen om Debiteringen. Om Debiteringen inte gjorts i US dollar sker omvandlingen via US dollar på så sätt att Debiteringssumman först omvandlas till US dollar och den summa man får i US dollar omvandlas sedan direkt till euro. Debiteringar som gjorts i US dollar omvandlas direkt till euro. Om den lagstiftning som tillämpas inte förutsätter användning av en viss växelkurs, förstår och godkänner Kortinnehavaren att American Express använder växelkurser som baserar sig på ur branschens sedvanliga källor valda noteringar (Interbank Rates) mellan banker, den vardag som föregår behandlingsdagen för Debiteringen. Till denna kurs tilläggs en omvandlingskommission på 2%. Om Debiteringarna omvandlats i uppdrag av en tredje part innan American Express får kännedom om Debiteringarna, tillämpas i den tredje partens omvandlingar den växelkurs som de använt. 6. REKLAMATIONER M.M. Det Företag som saluför varor eller tjänster mot Kortdebitering är ansvarigt för kvaliteten och egenskaperna hos den nyttighet som Kortinnehavaren köper samt för att de avtalsvillkor och lagbestämmelser som skall tillämpas iakttas. Ifall annat ej framgår av Finlands lag befrias American Express från ansvar av det här slaget. Kortinnehavaren skall påvisa att ett fel eller en brist existerar. Ifall en utländsk Debitering som har konstaterats vara felaktig gottskrivs i efterhand, korrigerar American Express det gottskrivna beloppet så att Debiteringen överensstämmer med den valutakurs som använts i den ursprungliga fakturan. American Express-bolagets ansvar begränsar sig till det ansvar som regleras i 5 kap. 16 konsumentskyddslagen. Angående ett fel i en Kortfaktura skall reklamation ske skriftligen till American Express inom fyrtiofem (45) dygn från dateringen av Kortfakturan. På begäran är Kortinnehavaren skyldig att tillställa American Express en egenhändigt undertecknad individualiserad bekräftelse över en oklar Debitering. Bekräftelsen ställs vid behov till myndigheternas förfogande. American Express är inte ansvarigt för huruvida Kortet godkänns som betalningsmedel. 7. FÖRSVUNNET KORT Kortet är ett betalningsmedel som skall förvaras på ett säkert sätt. Kortinnehavaren skall omedelbart underrätta ett av American Express-bolagets kontor ifall Kortet har försvunnit, stulits, skadats, inte anlänt eller om Kortet på annat sätt kan missbrukas.

4 4 Kortinnehavaren är skyldig att betala det belopp varmed Kortet debiteras efter det att Kortet har kommit i en obehörig persons besittning då: - Kortinnehavaren har överlämnat Kortet till en annan person, - Kortinnehavaren på grund av grov vårdslöshet har tappat Kortet, - besittningen av Kortet har gått förlorad på annat sätt och något meddelande till American Express inte har gjorts omedelbart efter att försvinnandet har uppdagats. Ifall American Express har fått meddelandet om försvinnandet utan onödigt dröjsmål och ifall dessa villkor till övriga delar har iakttagits, är Kortinnehavaren inte ansvarig för sådana Debiteringar som grundlöst har antecknats som Debiteringar efter att meddelandet gjorts, såvida Kortinnehavaren inte har handlat bedrägligt. Då Kortinnehavaren till American Express antingen muntligen eller skriftligen har meddelat om att Kortet har försvunnit, stulits eller inte anlänt, upphör Kortinnehavarens ansvar automatiskt för obefogade debiteringar som skett efter tidpunkt för meddelandet om försvunnet Kort. I annat fall svarar Kortinnehavaren till fullt belopp för all användning av kortet. Efter det att American Express på avtalat sätt har informerats om att Kortet har försvunnit, stulits eller inte anlänt, upphör Kortinnehavarens ansvar för annan än sådan användning av Kortet som efter tidpunkten för meddelandet har inträffat på åtgärd av Kortinnehavaren själv eller med hans samtycke. Ifall ett Kort som har meddelats vara försvunnet senare hittas, får det inte användas. I stället bör American Express underrättas om att kortet återfunnits, varefter Kortet i enlighet med American Expressbolagets anvisningar antingen förstörs eller returneras ituklippt till American Express. Ifall Kortinnehavaren tillställs ett ersättande Kort, till exempel på grund av att Kortet har skadats, är han skyldig att omedelbart förstöra det tidigare Kort som han eventuellt ännu har i sin besittning. 8. UPPSÄGNING AV KORTET Huvudkortinnehavaren har när som helst rätt att säga upp Huvudkortet och de därtill anknutna Tilläggskorten. Uppsägningen sker genom ett skriftligt meddelande till American Express och genom att returnera det Kort/de Kort ituklippt/ituklippta som uppsägningen gäller. En Tilläggskortinnehavare har rätt att säga upp sitt Tilläggskort genom ett förfarande av motsvarande slag. American Express har rätt att när som helst skriftligen säga upp ett Kort. Uppsägningstiden är en (1) månad. Uppsägning av ett Huvudkort omfattar alla därtill anknutna Tilläggskort. Ifall Kortinnehavaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor, i vilka skyldigheter särskilt ingår erläggande av betalningar senast på förfallodagen eller om American Express annars har särskilda skäl att misstänka att Kortinnehavaren inte kommer att betala Kortfakturan senast på förfallodagen, har American Express rätt att återta Kortet, varvid återtagningen träder i kraft omedelbart. Ifall Kortinnehavaren avlider, det finns betalningsstörningar gällande honom i kreditupplysningsreg istret, han söks eller han söker sig i konkurs, anhåller om skuldsanering för privatpersoner eller om företagssanering, eller det förordnas en god man för honom, återtas Kortet omedelbart. Återtagning och/eller uppsägning av ett Huvudkort omfattar alla till Huvudkortet anknutna Kort. Återtagning och/eller uppsägning av ett Tilläggskort omfattar endast Tilläggskortet i fråga. I och med återtagningen/uppsägningen av ett Kort upphör rätten att använda det Kort eller de Kort som återtagningen/-uppsägningen gäller. Ifall ett Kort sägs upp eller återtas kan de obetalda Debiteringarna bringas att förfalla till betalning i enlighet med 7 kap. 16 konsumentskyddslagen. Samtidigt upphör rätten att använda det eller de Kort som återtagningen/uppsägningen gäller.

5 5 Kortinnehavarens ansvar för Debiteringarna upphör först då alla Kort har returnerats till American Express och då alla fullmakter som Kortinnehavaren eventuellt har gett ett Företag har sagts upp. Kortinnehavaren svarar för Debiteringar som i enlighet med nämnda kortvillkor gjorts med Kortet innan Kortet har returnerats till American Express eller för alla Debiteringar som har gjorts med en gällande fullmakt. Kortinnehavaren skall informera American Express om sina misstankar angående missbruk av Kortet och Kortinnehavaren skall försöka få tillbaka Kortet i sin besittning. American Express har rätt att förhindra att Kortet används i ett Företag. Ifall ett Företag begär att ett spärrat eller ogiltigt kort skall överlåtas, skall Kortet överlåtas till Företaget. 9. KONSTATERANDE AV IDENTITET Kortinnehavaren skall på begäran uppvisa ett gällande identitetsbevis för att bevisa sin identitet. 10. UTTAG AV KONTANTER Det är möjligt att enligt separata Express Cash villkor lyfta kontanter från American Express-bolagets egna för ändamålet angivna automater (s.k. AutomatedTeller Machines eller ATM), från andra automater som anslutits till American Express-bolagets system, från American Express-bolagets egna kontor eller från andra verksamhetsställen som American Express i varje enskilt fall uppgivit enligt separata Express Cash-villkor. 11. MEMBERSHIP REWARDS En person som godkänts som Kortinnehavare av ett American Express-kort kan om han vill ansluta sig till Membership Rewards-programmet enligt Membership Rewards-reglerna. I övrigt finns bestämmelserna för insamling och användning av Membership Rewards-poängen i Membership Rewards-reglerna. 12. ÄNDRING AV KORTVILLKOREN American Express har rätt att ändra dessa villkor. Ändringen träder i kraft fjorton (14) dagar från det att Kortinnehavaren har fått ett skriftligt meddelande om ändringen. Ifall ändringen inte godkänns skall Kortet genast returneras ituklippt till American Express. Ifall Kortet inte returneras, eller det används efter det att ändringen har trätt i kraft, är ändringarna bindande för Kortinnehavaren. 13. ADRESSFÖRÄNDRINGAR MM. Ändring av namn, adress eller andra motsvarande uppgifter som gäller Kortinnehavaren skall American Express genast underrättas om. Ett Kort försett med felaktiga uppgifter skall returneras ituklippt till American Express. American Express svarar inte för extra kostnader (dröjsmålsräntor, indrivningskostnader) som eventuellt har förorsakats Kortinnehavaren eller för annan olägenhet som förorsakats honom, ifall Kortinnehavaren har försummat sin informationsskyldighet efter det att uppgifterna har förändrats.

6 6 14. BEFRIELSEGRUNDER American Express är inte ansvarigt för skada som beror på finländsk eller utländsk lagstiftning, finländska eller utländska myndighetsåtgärder, krigshändelser, strejker, blockader, bojkotter, lockouter eller andra motsvarande omständigheter. American Express svarar inte heller för skador som uppkommer på annat sätt, om American Express har iakttagit normal omsorgsfullhet. American Express är inte ansvarigt för skador i anknytning till användningen av Premier som inlösts av samarbetspartner inom ramen för Membership Rewards-programmet och ansvarar inte heller för de avtalsvillkor som samarbetspartnerna i Membership Rewards tillämpar. 15. INFORMATION Kortinnehavaren samtycker till att American Express har rätt a) att för administreringen, behandlingen och faktureringen av Debiteringarna och Kortfakturorna samt för behandlingen av de förmåns- och försäkringssystem som beviljats Kortinnehavaren att överlåta och på annat sätt uppge Medlemsinformation till företag som tillhör den världsomfattande American Express-gruppen, till alla andra parter, vilkas namn eller logo finns på Kortet samt till American Express-bolagets leverantörer och affärskompanjoner; b) att i det fall att ett förbud inte skilt utfärdas för American Express, använda sig av Medlemsinformationen för världsomfattande marknadsföringsändamål; c) att utväxla uppgifter gällande Kortinnehavaren med företag som förmedlar kreditupplysningar. De upplysningar som erhålls på detta sätt kan överlåtas till ett annat företag vid bedömningen av en kortansökan som Kortinnehavaren eller en medlem av hans familj har gjort samt då man bedömer annan betalningsservice eller då man eftersträvar att säkerställa att Kortet används på ett tryggt sätt; d) att utföra kreditövervakning vilket inkluderar tagande av kontakt med Kortinnehavarens bank och arbetsgivare, likaså att förmedla upplysningar om Kortinnehavaren till indrivningsbyråer och andra parter som deltar i indrivningen för att få en förfallen och obetald fordran betald; e) att analysera Medlemsinformationen för att den skall kunna användas för administreringen av Korten, fastställande av Debiteringarna samt för förhindrande av brottslig verksamhet; f) att utföra alla ovan i punkterna a-e) nämnda åtgärder såväl i Finland och inom Europeiska unionen som utanför dessa områden. Uppgifterna om Kortinnehavarna behandlas absolut konfidentiellt. Kortinnehavaren har rätt att på det sätt och i den omfattning som det stadgas om i personregisterlagen (523/1999) få kännedom om de av American Express registrerade uppgifterna om Kortinnehavaren. Ifall Kortinnehavaren har anledning att anta att en uppgift gällande honom inte är registrerad på ett riktigt eller exakt sätt, skall Kortinnehavaren utan dröjsmål ta kontakt med American Express. En uppgift som konstateras vara felaktig eller inexakt korrigeras omedelbart. American Express sparar de uppgifter som gäller Kortinnehavaren endast så länge som det är ändamålsenligt, ifall annat inte följer av tillämplig lag.

7 7 16. ÖVERLÅTELSE American Express har rätt att till ett annat bolag som hör till samma grupp överlåta de rättigheter och skyldigheter som bolaget har enligt dessa Kortvillkor. För att garantera Kortets internationella godtagbarhet har American Express rätt att konfidentiellt överföra uppgifter angående kortet inom sitt världsomfattande American Express kortservicenätverk. 17. TILLÄMPLIG LAG OCH LAGA FORUM Ifall det inte mellan American Express och Kortinnehavaren separat har avtalats annat tillämpas Finlands lag på detta avtal, likaså tillämpas finländsk lagstiftning på alla frågor i med anknytning till beviljande och användning av Kortet. Beträffande tvister som gäller eller är anknutna till dessa Kortvillkor är Helsingfors tingsrätt laga forum American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, Arkadiagatan 2, FIN Helsingfors, FO-nummer American Express Services Europe Limited, hemort London, Storbritannien. The Registrar of Companies for England and Wales, Reg. nr

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer