AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR"

Transkript

1 1 AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) Följande villkor är i kraft för Kortinnehavaren av ett American Express-kort. Villkoren är bindande för Kortinnehavaren från och med den tidpunkt då Kortinnehavaren tecknar sitt namn på Kortet eller använder Kortet för första gången. Kortvillkoren bifogas alltid till Kortansökan och Kortet. 1. DEFINITIONER Med Kort avses ett av American Express beviljat Kort som kan vara antingen ett Huvudkort eller ett Tilläggskort. Kortet är ett betalkort, vilket innebär att de varor och tjänster som skaffats med Kortet skall betalas mot Kortfakturan. Ett Huvudkort beviljas åt den Kortinnehavare som nämns i ansökan. Till Huvudkortet kan ytterligare fogas ett eller flera Tilläggskort, som kan beviljas åt make/maka eller sambo eller annan familjemedlem över 16 år som bor i samma hushåll som Huvudkortinnehavaren. Med Kortinnehavare avses en sådan privatperson som har beviljats ett Kort. Med Företaget avses det företag eller den organisation som godkänner American Express-kortet som betalningsmedel för sina varor och tjänster. Med Debiteringar avses alla belopp som debiteras i Kortfakturan, inklusive årsavgifter och andra avgifter, som baserar sig på innehav av kortet, dröjsmålsräntor samt alla övriga avgifter som skall betalas till American Express, dess dotterbolag eller delägda bolag. Med Kortfaktura avses faktura gällande de belopp som månatligen debiteras av Kortinnehavaren. Med Medlemsinformation avses uppgifter om Kortinnehavare, Kort och/eller Kortfakturor samt till dessa anknutna uppgifter. Med American Express avses bolaget American Express Services Europe Limited. Med Membership Rewards avses ett för Kortinnehavaren frivilligt Membership Rewards-program. De Kortinnehavare som anslutit sig till programmet tjänar Membership Rewards-poäng enligt Membership Rewards-reglerna. 2. BETALNINGSANSVAR Huvudkortinnehavaren svarar för alla Debiteringar som gjorts med Huvudkortet samt för alla Debiteringar som gjorts med vilket Tilläggskort som helst som har anknutits till Huvudkortet. Kortinnehavaren, såväl Huvudkortinnehavaren som Tilläggskortinnehavaren, svarar för alla Debiteringar som gjorts med ett Kort som beviljats honom.

2 2 3. ANVÄNDNINGEN AV KORTET OCH DESS GILTIGHETSTID Kortet är American Express-bolagets egendom och Kortinnehavaren skall använda Kortet i enlighet med dessa Kortvillkor efter det att han har tecknat sitt namn på Kortets baksida eller använt Kortet för första gången, om ej annan överenskommelse separat träffats med Kortinnehavaren. På begäran av American Express är Kortinnehavaren skyldig att omedelbart och utan dröjsmål returnera Kortet till American Express. Kortet är absolut personligt och det får inte överlåtas till en annan person och ingen annan person än Kortinnehavaren får använda det. Kortinnehavaren är ansvarig gentemot American Express för skador som uppkommer av att Kortinnehavaren använder eller behandlar Kortet vårdslöst. Då Kortinnehavaren överlåter enbart Kortnumret för betalning av en transaktion (till exempel vid postorderköp eller Internetköp) är Kortinnehavaren skyldig att iaktta de av American Express utfärdade anvisningar och rekommendationer som är i kraft vid tidpunkten. Kortinnehavaren får inte använda kortet till att lyfta kontanta medel, såvida ej annat skilt avtalats med American Express. Ifall Kortinnehavaren och Företaget som godkänner Kortet som betalningsmedel är en och samma (juridiska) person, och Företaget bedrivs i form av aktiebolag eller ekonomisk förening, öppet bolag, kommanditbolag eller enskild firma, får Kortet inte användas i företaget i fråga. American Express kan i enlighet med egen prövning och utan förhandsmeddelande vägra att godkänna en Debitering eller Debiteringar, och bolaget är inte ansvarigt gentemot Kortinnehavaren eller någon annan för de förluster eller skador som vägran förorsakar. American Express har också rätt att begränsa användningen av Kortet till att gälla endast ett visst land eller vissa länder eller att begränsa användningen av Kortet i vilket land som helst eller i vilka länder som helst, när som helst och utan skilt meddelande. Kortet är i kraft under den tid som anges på Kortets framsida och förnyas utan skild ansökan under förutsättning att Kortvillkoren har iakttagits och årsavgiften har betalats. 4. FAKTURERING OCH BETALNING American Express tillställer Huvudkortinnehavaren månatligen en Kortfaktura, ur vilken framgår de Debiteringar som gjorts både med Huvudkortet och med de därtill anknutna Tilläggskorten, samt den obetalda totalskulden. Kortinnehavaren förbinder sig att månatligen betala Kortfakturan senast på förfallodagen. Betalningen anses vara erlagd den dag då American Express får tillgång till penningbeloppet. Ifall betalningen sker efter den förfallodag som bestämts i Kortfakturan, har American Express rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1998/997) dvs. den av Ministeriet vid den aktuella tidpunkten bestyrkta referensräntan förhöjd med sju (7) procentenheter, samt övriga kostnader som har förorsakats av indrivningen. Ifall betalningen fördröjts mera än 60 dagar räknat från förfallodagen kan betalningsstörningen anmälas Finlands Kundinkasso Ab:s kreditregister. En förutsättning för anmälan är dessutom att borgenären minst 21 dagar före uppgifternas registrerande skickat gäldenären en skriftlig betalningsuppmaning, i vilken gäldenären påmints om möjligheten att registrera betalningsstörningen i Finlands Kundinkasso Ab:s kreditregister. American Express har rätt att med Kortinnehavarens samtycke direktdebitera den vid den ifrågavarande tidpunkten obetalda skulden från Kortinnehavarens bank- eller postgirokonto. Kortinnehavaren skall senast under föregående bankdag före förfallodagen hålla ett tillräckligt penningbelopp tillgängligt på sitt bankkonto. Ifall det inte finns tillräckligt med pengar att lyfta från kontot, har American Express rätt att debitera dröjsmålsränta och andra kostnader på det sätt som har fastställts i ovanstående stycke.

3 3 Betalningen erläggs i euro till det bankkonto som American Express har uppgett för ändamålet, såvida American Express inte har uppgett något annat betalningssätt. American Express har rätt att av Kortinnehavaren debitera kostnaderna för valutaväxling samt eventuella övriga utgifter och kostnader som skall betalas till bankerna på basis av valutaväxlingen. 5. ANVÄNDNING UTOMLANDS I enlighet med de lagar och förordningar som är i kraft vid den ifrågavarande tidpunkten får Kortet användas utomlands såvida American Express inte har begränsat användningen av Kortet på basis av det näst sista stycket i punkt 3. Debiteringar som Kortinnehavaren gjort i annan valuta än euro omvandlas till euro. Omvandlingen sker på behandlingsdagen för Debiteringen och därför kan datumet för omvandlingen avvika från det datum då Debiteringen gjorts, beroende på när American Express får informationen om Debiteringen. Om Debiteringen inte gjorts i US dollar sker omvandlingen via US dollar på så sätt att Debiteringssumman först omvandlas till US dollar och den summa man får i US dollar omvandlas sedan direkt till euro. Debiteringar som gjorts i US dollar omvandlas direkt till euro. Om den lagstiftning som tillämpas inte förutsätter användning av en viss växelkurs, förstår och godkänner Kortinnehavaren att American Express använder växelkurser som baserar sig på ur branschens sedvanliga källor valda noteringar (Interbank Rates) mellan banker, den vardag som föregår behandlingsdagen för Debiteringen. Till denna kurs tilläggs en omvandlingskommission på 2%. Om Debiteringarna omvandlats i uppdrag av en tredje part innan American Express får kännedom om Debiteringarna, tillämpas i den tredje partens omvandlingar den växelkurs som de använt. 6. REKLAMATIONER M.M. Det Företag som saluför varor eller tjänster mot Kortdebitering är ansvarigt för kvaliteten och egenskaperna hos den nyttighet som Kortinnehavaren köper samt för att de avtalsvillkor och lagbestämmelser som skall tillämpas iakttas. Ifall annat ej framgår av Finlands lag befrias American Express från ansvar av det här slaget. Kortinnehavaren skall påvisa att ett fel eller en brist existerar. Ifall en utländsk Debitering som har konstaterats vara felaktig gottskrivs i efterhand, korrigerar American Express det gottskrivna beloppet så att Debiteringen överensstämmer med den valutakurs som använts i den ursprungliga fakturan. American Express-bolagets ansvar begränsar sig till det ansvar som regleras i 5 kap. 16 konsumentskyddslagen. Angående ett fel i en Kortfaktura skall reklamation ske skriftligen till American Express inom fyrtiofem (45) dygn från dateringen av Kortfakturan. På begäran är Kortinnehavaren skyldig att tillställa American Express en egenhändigt undertecknad individualiserad bekräftelse över en oklar Debitering. Bekräftelsen ställs vid behov till myndigheternas förfogande. American Express är inte ansvarigt för huruvida Kortet godkänns som betalningsmedel. 7. FÖRSVUNNET KORT Kortet är ett betalningsmedel som skall förvaras på ett säkert sätt. Kortinnehavaren skall omedelbart underrätta ett av American Express-bolagets kontor ifall Kortet har försvunnit, stulits, skadats, inte anlänt eller om Kortet på annat sätt kan missbrukas.

4 4 Kortinnehavaren är skyldig att betala det belopp varmed Kortet debiteras efter det att Kortet har kommit i en obehörig persons besittning då: - Kortinnehavaren har överlämnat Kortet till en annan person, - Kortinnehavaren på grund av grov vårdslöshet har tappat Kortet, - besittningen av Kortet har gått förlorad på annat sätt och något meddelande till American Express inte har gjorts omedelbart efter att försvinnandet har uppdagats. Ifall American Express har fått meddelandet om försvinnandet utan onödigt dröjsmål och ifall dessa villkor till övriga delar har iakttagits, är Kortinnehavaren inte ansvarig för sådana Debiteringar som grundlöst har antecknats som Debiteringar efter att meddelandet gjorts, såvida Kortinnehavaren inte har handlat bedrägligt. Då Kortinnehavaren till American Express antingen muntligen eller skriftligen har meddelat om att Kortet har försvunnit, stulits eller inte anlänt, upphör Kortinnehavarens ansvar automatiskt för obefogade debiteringar som skett efter tidpunkt för meddelandet om försvunnet Kort. I annat fall svarar Kortinnehavaren till fullt belopp för all användning av kortet. Efter det att American Express på avtalat sätt har informerats om att Kortet har försvunnit, stulits eller inte anlänt, upphör Kortinnehavarens ansvar för annan än sådan användning av Kortet som efter tidpunkten för meddelandet har inträffat på åtgärd av Kortinnehavaren själv eller med hans samtycke. Ifall ett Kort som har meddelats vara försvunnet senare hittas, får det inte användas. I stället bör American Express underrättas om att kortet återfunnits, varefter Kortet i enlighet med American Expressbolagets anvisningar antingen förstörs eller returneras ituklippt till American Express. Ifall Kortinnehavaren tillställs ett ersättande Kort, till exempel på grund av att Kortet har skadats, är han skyldig att omedelbart förstöra det tidigare Kort som han eventuellt ännu har i sin besittning. 8. UPPSÄGNING AV KORTET Huvudkortinnehavaren har när som helst rätt att säga upp Huvudkortet och de därtill anknutna Tilläggskorten. Uppsägningen sker genom ett skriftligt meddelande till American Express och genom att returnera det Kort/de Kort ituklippt/ituklippta som uppsägningen gäller. En Tilläggskortinnehavare har rätt att säga upp sitt Tilläggskort genom ett förfarande av motsvarande slag. American Express har rätt att när som helst skriftligen säga upp ett Kort. Uppsägningstiden är en (1) månad. Uppsägning av ett Huvudkort omfattar alla därtill anknutna Tilläggskort. Ifall Kortinnehavaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor, i vilka skyldigheter särskilt ingår erläggande av betalningar senast på förfallodagen eller om American Express annars har särskilda skäl att misstänka att Kortinnehavaren inte kommer att betala Kortfakturan senast på förfallodagen, har American Express rätt att återta Kortet, varvid återtagningen träder i kraft omedelbart. Ifall Kortinnehavaren avlider, det finns betalningsstörningar gällande honom i kreditupplysningsreg istret, han söks eller han söker sig i konkurs, anhåller om skuldsanering för privatpersoner eller om företagssanering, eller det förordnas en god man för honom, återtas Kortet omedelbart. Återtagning och/eller uppsägning av ett Huvudkort omfattar alla till Huvudkortet anknutna Kort. Återtagning och/eller uppsägning av ett Tilläggskort omfattar endast Tilläggskortet i fråga. I och med återtagningen/uppsägningen av ett Kort upphör rätten att använda det Kort eller de Kort som återtagningen/-uppsägningen gäller. Ifall ett Kort sägs upp eller återtas kan de obetalda Debiteringarna bringas att förfalla till betalning i enlighet med 7 kap. 16 konsumentskyddslagen. Samtidigt upphör rätten att använda det eller de Kort som återtagningen/uppsägningen gäller.

5 5 Kortinnehavarens ansvar för Debiteringarna upphör först då alla Kort har returnerats till American Express och då alla fullmakter som Kortinnehavaren eventuellt har gett ett Företag har sagts upp. Kortinnehavaren svarar för Debiteringar som i enlighet med nämnda kortvillkor gjorts med Kortet innan Kortet har returnerats till American Express eller för alla Debiteringar som har gjorts med en gällande fullmakt. Kortinnehavaren skall informera American Express om sina misstankar angående missbruk av Kortet och Kortinnehavaren skall försöka få tillbaka Kortet i sin besittning. American Express har rätt att förhindra att Kortet används i ett Företag. Ifall ett Företag begär att ett spärrat eller ogiltigt kort skall överlåtas, skall Kortet överlåtas till Företaget. 9. KONSTATERANDE AV IDENTITET Kortinnehavaren skall på begäran uppvisa ett gällande identitetsbevis för att bevisa sin identitet. 10. UTTAG AV KONTANTER Det är möjligt att enligt separata Express Cash villkor lyfta kontanter från American Express-bolagets egna för ändamålet angivna automater (s.k. AutomatedTeller Machines eller ATM), från andra automater som anslutits till American Express-bolagets system, från American Express-bolagets egna kontor eller från andra verksamhetsställen som American Express i varje enskilt fall uppgivit enligt separata Express Cash-villkor. 11. MEMBERSHIP REWARDS En person som godkänts som Kortinnehavare av ett American Express-kort kan om han vill ansluta sig till Membership Rewards-programmet enligt Membership Rewards-reglerna. I övrigt finns bestämmelserna för insamling och användning av Membership Rewards-poängen i Membership Rewards-reglerna. 12. ÄNDRING AV KORTVILLKOREN American Express har rätt att ändra dessa villkor. Ändringen träder i kraft fjorton (14) dagar från det att Kortinnehavaren har fått ett skriftligt meddelande om ändringen. Ifall ändringen inte godkänns skall Kortet genast returneras ituklippt till American Express. Ifall Kortet inte returneras, eller det används efter det att ändringen har trätt i kraft, är ändringarna bindande för Kortinnehavaren. 13. ADRESSFÖRÄNDRINGAR MM. Ändring av namn, adress eller andra motsvarande uppgifter som gäller Kortinnehavaren skall American Express genast underrättas om. Ett Kort försett med felaktiga uppgifter skall returneras ituklippt till American Express. American Express svarar inte för extra kostnader (dröjsmålsräntor, indrivningskostnader) som eventuellt har förorsakats Kortinnehavaren eller för annan olägenhet som förorsakats honom, ifall Kortinnehavaren har försummat sin informationsskyldighet efter det att uppgifterna har förändrats.

6 6 14. BEFRIELSEGRUNDER American Express är inte ansvarigt för skada som beror på finländsk eller utländsk lagstiftning, finländska eller utländska myndighetsåtgärder, krigshändelser, strejker, blockader, bojkotter, lockouter eller andra motsvarande omständigheter. American Express svarar inte heller för skador som uppkommer på annat sätt, om American Express har iakttagit normal omsorgsfullhet. American Express är inte ansvarigt för skador i anknytning till användningen av Premier som inlösts av samarbetspartner inom ramen för Membership Rewards-programmet och ansvarar inte heller för de avtalsvillkor som samarbetspartnerna i Membership Rewards tillämpar. 15. INFORMATION Kortinnehavaren samtycker till att American Express har rätt a) att för administreringen, behandlingen och faktureringen av Debiteringarna och Kortfakturorna samt för behandlingen av de förmåns- och försäkringssystem som beviljats Kortinnehavaren att överlåta och på annat sätt uppge Medlemsinformation till företag som tillhör den världsomfattande American Express-gruppen, till alla andra parter, vilkas namn eller logo finns på Kortet samt till American Express-bolagets leverantörer och affärskompanjoner; b) att i det fall att ett förbud inte skilt utfärdas för American Express, använda sig av Medlemsinformationen för världsomfattande marknadsföringsändamål; c) att utväxla uppgifter gällande Kortinnehavaren med företag som förmedlar kreditupplysningar. De upplysningar som erhålls på detta sätt kan överlåtas till ett annat företag vid bedömningen av en kortansökan som Kortinnehavaren eller en medlem av hans familj har gjort samt då man bedömer annan betalningsservice eller då man eftersträvar att säkerställa att Kortet används på ett tryggt sätt; d) att utföra kreditövervakning vilket inkluderar tagande av kontakt med Kortinnehavarens bank och arbetsgivare, likaså att förmedla upplysningar om Kortinnehavaren till indrivningsbyråer och andra parter som deltar i indrivningen för att få en förfallen och obetald fordran betald; e) att analysera Medlemsinformationen för att den skall kunna användas för administreringen av Korten, fastställande av Debiteringarna samt för förhindrande av brottslig verksamhet; f) att utföra alla ovan i punkterna a-e) nämnda åtgärder såväl i Finland och inom Europeiska unionen som utanför dessa områden. Uppgifterna om Kortinnehavarna behandlas absolut konfidentiellt. Kortinnehavaren har rätt att på det sätt och i den omfattning som det stadgas om i personregisterlagen (523/1999) få kännedom om de av American Express registrerade uppgifterna om Kortinnehavaren. Ifall Kortinnehavaren har anledning att anta att en uppgift gällande honom inte är registrerad på ett riktigt eller exakt sätt, skall Kortinnehavaren utan dröjsmål ta kontakt med American Express. En uppgift som konstateras vara felaktig eller inexakt korrigeras omedelbart. American Express sparar de uppgifter som gäller Kortinnehavaren endast så länge som det är ändamålsenligt, ifall annat inte följer av tillämplig lag.

7 7 16. ÖVERLÅTELSE American Express har rätt att till ett annat bolag som hör till samma grupp överlåta de rättigheter och skyldigheter som bolaget har enligt dessa Kortvillkor. För att garantera Kortets internationella godtagbarhet har American Express rätt att konfidentiellt överföra uppgifter angående kortet inom sitt världsomfattande American Express kortservicenätverk. 17. TILLÄMPLIG LAG OCH LAGA FORUM Ifall det inte mellan American Express och Kortinnehavaren separat har avtalats annat tillämpas Finlands lag på detta avtal, likaså tillämpas finländsk lagstiftning på alla frågor i med anknytning till beviljande och användning av Kortet. Beträffande tvister som gäller eller är anknutna till dessa Kortvillkor är Helsingfors tingsrätt laga forum American Express Services Europe Limited, filial - sivuliike, Arkadiagatan 2, FIN Helsingfors, FO-nummer American Express Services Europe Limited, hemort London, Storbritannien. The Registrar of Companies for England and Wales, Reg. nr

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card

Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor för American Express Business Gold Card och American Express Business Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 augusti 2010 1. Introduktion För American Express Kontohavare

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Medlemsguide American Express Corporate Card

Medlemsguide American Express Corporate Card AMERICAN EXPRESS BETALSYSTEM Medlemsguide American Express Corporate Card American Express Services Europe Ltd, England, filial Organisationsnummer 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister) American Express

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord betaltjänster, betalningar, betalkort, betalningsinstrument, banker, banktjänster, betalningsöverföringar, konsumentskydd PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för betalningstjänster ordf. Tuomo Antila sekr. Tia Möller

Läs mer