Villkor för användning av Visa-kreditkort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för användning av Visa-kreditkort"

Transkript

1 Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom dessa användningsvillkor tillämpas på kortet allmänna kortvillkor och villkor för de tjänster som används. Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner av villkoren tillämpas i första hand de finskspråkiga villkoren. 2 Beviljande av kreditkonto och kort Ett kreditkonto och kort kan utifrån en skriftlig ansökan beviljas myndiga personer som är fast bosatta i Finland och som har en regelbunden inkomst, fast bostad och som bevisat sköter sina penningärenden klanderfritt och som inte har några registrerade betalningsstörningar. Genom att underteckna ansökan försäkrar kunden att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga, förbinder sig att följa gällande användningsvillkor, allmänna kortvillkor samt servicetaxan. En myndig familjemedlem som bor i samma hushåll kan med sökandens medgivande beviljas ett parallellkort som berättigar till användning av kreditkontot. Parallellkortet berättigar kortinnehavaren att följa transaktionerna som registreras på kreditkontot. Huvudkortsinnehavaren ansvarar också för användningen av parallellkortet och för de avgifter och arvoden som uppbärs för det. Inköp och kontantuttag som görs av huvud- och parallellkortsinnehavaren samt andra debiteringar och avgifter som nämns i användningsvillkoren och servicetaxan faktureras på samma faktura. Avtalet träder i kraft då ansökan beviljats av banken. Som en indikation på att avtalet har godkänts får kunden ett kort och en kod. Banken har rätt att avslå en ansökan utan att lämna skäl till det, förutom då kredituppgifterna utgör det främsta skälet till avslaget. 3 Användning av kortet Genom att underteckna inköpsverifikatet eller genom att använda kortet tillsammans med koden eller identifieraren godkänner kortinnehavaren de avtal som han slutit och förbinder sig att betala den skuld som uppkommit av inköpen, kontantuttagen eller andra debiteringar till banken. Kortinnehavaren ansvarar för att den beviljade kreditgränsen inte överskrids. Banken har rätt att omedelbart häva kreditanvändningen om den överenskomna kreditgränsen överskrids. Kortet får inte användas om det finns fordringar som förfallit till betalning på kontot. Kortet kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med Visa-kreditkort. I Finland kan kortet användas till att göra uttag från kreditkontot i kontantautomater och övriga uttag och debiteringar på av banken angivet sätt. I utlandet kan kortet användas till att lyfta kontanter från kreditkontot i automater som ingår i Visa-systemet och på de servicepunkter som är berättigade att godkänna Visa-kreditkort. Banken har rätt att från kortinnehavarens kreditkonto betala affärernas eller andra rörelsers fordringar som uppstått då kortinnehavaren har använt sitt kort och som kortinnehavaren har godkänt för betalning genom sin underskrift eller den hemliga koden. Biluthyrningsfirmor och hotell har enligt allmän praxis rätt att i efterhand utan kortinnehavarens underskrift debitera ofakturerade rimliga kostnader för bränsle, telefon, minibar och måltider och 1 af 5 Sampo Bank Abp

2 andra kostnader förorsakade av kortinnehavaren samt icke avbeställda hotellreserveringar. 4 Kreditgräns Kunden väljer kreditgräns i sin ansökan. Den beviljade kreditgränsen framgår av fakturan. Den beviljade kreditgränsen är kreditkontospecifik och ett eller flera kort kan anslutas till kreditkontot. Banken har rätt att ändra den ansökta kreditgränsen. 5 Kreditränta 5.1 Kredit med rörlig ränta Inköp, kontantuttag, kontoöverföringar och andra debiteringar som gjorts under faktureringsperioden är räntefria fram till förfallodagen, varefter den obetalda skulden uppräknas med en ränta i enlighet med kreditavtalet. Den del av slutsumman som kortinnehavaren inte betalar på fakturans förfallodag är kredit med ränta. Totalräntan på krediten utgörs av i kreditavtalet överenskommen referensränta och marginal. Referensräntans värde justeras på räntejusteringsdagarna, som är den 1 mars, juni, september och december. Referensräntan är 3 månaders euriborränta utökad med 7 procentenheter. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, används som referensräntans värde värdet på referensräntan den bankdag som följer på justeringsdagen. Om referensräntans värde ändras på justeringsdagen ändras kreditens ränta på motsvarande sätt. Ränta räknas för tiden mellan den dag den räntefria perioden slutar och betalningsdagarna enligt de verkiliga räntedagarna. Året har 365 räntedagar. Räntan för ett kreditkonto är 11,81 % enligt referensräntan per den Den effektiva årsräntan för ett kreditsaldo på euro jämte arvoden är 11,81 %. Den effektiva årsräntan har räknats med antagande om att räntan och övriga kreditkostnader är oförändrade under hela kredittiden. Huvudkortsinnehavaren informeras om räntejusteringsperiodens ränteprocent i fakturan. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, fastställs den referensränta som skall tilllämpas på krediten i enlighet med författning eller myndighetsbeslut eller -anvisning som ges om den nya referensräntan. Om ingen ny referensränta ges genom författning, myndighetsbeslut eller - anvisning och kreditgivaren och kortinnehavaren inte når samförstånd om tillämpandet av den nya referensräntan, fastställer kreditgivaren den nya referensräntan efter att ha hört de myndigheter som övervakar kreditinstituten. 5.2 Dröjsmålsränta Om minimiamortering inte betalas senast på förfallodagen uppbärs på det försenade beloppet dröjsmålsränta för tiden från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än gällande referensränta enligt 12 i räntelagen. Dröjsmålsräntan är emellertid alltid minst lika stor som den ränta som uppbärs på krediten. 6 Fakturering och återbetalning av kredit Inköp, kontantuttag, kontoöverföringar samt kredit med ränta, kredit- och dröjsmålsräntor och andra avgifter som anges i dessa användningsvillkor och i servicetaxan och som görs på kortets kreditkonto debiteras huvudkortsinnehavaren i euro per konto en gång i månaden. Den totala kreditsumman som är i bruk framgår av fakturan. När kunden betalar den krediten som är i bruk till fullo senast på förfallodagen är de nya inköpen räntefria. Av fakturan framgår dessutom minimiposten, som är det mellan banken och kortinnehavaren överenskomna minsta månadsbeloppet. Minimiamorteringen innehåller ränta. Den minimiamortering som förfallit samt den del av fakturans slutsumma som överstiger den avtalade kreditgränsen skall betalas utöver den avtalade minimiamorteringen. Huvudkortsinnehavaren kan avtala med banken om en ändring av minimiamorteringens belopp. Fakturans förfallodag är den i kreditavtalet angivna förfallodagen, på vilken kortinnehavaren minst skall betala minimiamorteringen. Om förfallodagen inte är en bankdag flyttas betalningsdagen till nästa bankdag. Med bankdag avses en dag då bankerna allmänt sett har öppet i Finland. Betalningarna är bara giltiga då de har betalats in på bankens konto. Anmärkningar mot fakturan skall göras skriftligen 2 af 5 Sampo Bank Abp

3 inom rimlig tid, normalt sett sju (7) dagar efter att fakturan mottagits. För att kunna göra en anmärkning skall kortinnehavaren förvara verifikatet från korttransaktionen. Kortinnehavaren har rätt att utan avgifter betala större belopp än den avtalsenliga minimiamorteringen eller betala tillbaka hela skulden i förtid. Vid utnyttjande av kredit har kunden rätt till två icke på varandra följande betalningsfria månader om året vid tidpunkter som avtalas separat med banken och från och med en separat meddelad tidpunkt. Räntan för en betalningsfri månad ingår i följande minimiamortering. Banken skickar fakturan och andra meddelanden som rör krediten till huvudkortsinnehavaren på en av honom angiven eller ur Befolkningsregistret hämtad adress. När fakturan eller ett annat meddelande rörande krediten skickas till huvudkortsinnehavaren på ovan nämnda adress anses meddelandet har anlänt senast den sjunde dagen efter att det avsänts. 7 Speciella grunder för avslutande av kreditavtalet Om kortinnehavaren använder kortet i strid med villkoren och avtalsbrottet är betydande har banken rätt att upphäva kreditavtalet med omedelbar verkan. Om betalningen av en betaltidspost eller en minimiamortering dröjer längre än en månad och fortfarande är obetald kan banken låta fordringen förfalla till betalning i sin helhet. Banken kan även låta fordringar som ännu inte förfallit till betalning förfalla till betalning i sin helhet om kortinnehavaren har gett banken vilseledande eller felaktiga uppgifter som har kunnat inverka på beviljandet av krediten eller dess villkor, eller om kortinnehavaren har gjort sig skyldig till annat väsentligt avtalsbrott eller har försatts i konkurs. Om dröjsmålet med betalningen beror på att kortinnehavaren insjuknat, blivit arbetslös eller annan faktor som kan jämföras med dessa, skall detta s.k. sociala prestationshinder beaktas innan banken låter fordringen förfalla och/eller säger upp avtalet. Kortinnehavaren skall skriftligen meddela banken om ett socialt prestationshinder om han vill att det skall beaktas. Betalningen förfaller fyra (4) veckor, eller om kortinnehavaren redan tidigare fått en anmärkning om att betalningen är försenad eller om annat avtalsbrott, två (2) veckor efter att meddelandet om att betalningen förfaller har avsänts. Om kortinnehavaren betalar det belopp som försenats eller rättar till annat avtalsbrott inom ovan nämnda tidsfrist hävs förfallogrunden. För det belopp som förfallit uppbärs dröjsmålsränta enligt punkt 5.2. Även om banken inte skulle ha låtit krediten förfalla genast efter att ha fått kännedom om förfallogrunden, har banken inte avstått från sina rättigheter att åberopa den aktuella förfallogrunden. Banken har rätt att överföra den obetalda skulden till tredje part som ett indrivningsuppdrag. Kunden ansvarar för avgifter och kostnader som förorsakas av den obetalda skulden och indrivningen av den. Banken har rätt att anmäla och registerföraren rätt att registrera försummelse av betalningen av krediten i kreditupplysningsregistret, om det har gått minst tre veckor sedan kortinnehavaren efter förfallodagen sändes en betalningsanmodan med uppgifter om att betalningsstörningen kan registreras i kreditupplysningsregistret, och betalningen har försenats med mer än 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen som anges i betalningsanmodan eller om registreringen tillåts med stöd av lagstiftning eller annat beslut av dataskyddsmyndighet. 8 Avgifter och arvoden Avgifter och arvoden som enligt detta avtal skall uppbäras av kunden är följande: För det totala beloppet på kontant- och andra uttag och debiteringar som gjorts i Finland samt kontantuttag i euro i automater och banker i andra EU-länder debiteras en provision på 2 %. För övriga kontantuttag utomlands debiteras 2,5 % i provision och 2 euro i arvode. För en ändring av betalningsplanen debiteras 5 euro. 3 af 5 Sampo Bank Abp

4 För en betalningspåminnelse debiteras 5 euro. För en ändring av kreditgränsen på ansökan av kortinnehavaren debiteras 10 euro. För överskridande av kreditgränsen debiteras 10 euro. För kort som förnyas på kundens initiativ samt för ändring och skriftlig bekräftelse av koden debiteras 10 euro. För ett saldo- eller ränteintyg på kundens begäran debiteras 5 euro. Till upphittaren av ett förkommet kort betalas en hittelön på 10 euro, som debiteras kunden. Kunden debiteras en borttagningsavgift (150 euro), som erläggs affären, samt andra kostnader för borttagning av kortet, om någon försöker använda kortet i strid med bruksvillkoren. För en kopia av ett utländskt verifikat debiteras 5 euro. En utländsk bank har dessutom rätt att debitera ett eget servicearvode i samband med uttaget. Om banken på egen bekostnad måste skaffa nya kontaktuppgifter till kunden har banken rätt att debitera ett arvode på 5 euro för åtgärden i samband med faktureringen av nästkommande månadspost. För skriftliga utredningar debiteras 1,50 euro/verifikat och för kreditkontoutredningar 15 euro/timme, förutom i de fall då utredningen konstateras bero på bankens fel. 9 Villkor för direktdebitering av faktura Då kunden ansluter sin faktura för direktdebitering befullmäktigar han banken att debitera den i avtalet definierade minimiposten på förfallodagen. Kunden skall se till att det finns tillräcklig täckning för betalningarna på kontot senast en bankdag före förfallodagen. Om kunden inte godkänner debiteringen efter att ha mottagit fakturan skall han underrätta banken eller den egna bankens kontoförande kontor om saken senast fem (5) vardagar före förfallodagen. Fullmakten för direktdebitering av fakturan kan annulleras genom en anmälan därom till den egna kontoförande banken så att ingen avtalsenlig direktdebitering görs på nästkommande faktura efter anmälan. 10 Rätt till ändringar Banken har rätt att ändra kontoförvaltnings- och övriga arvoden i enlighet med detta kreditkortsavtal samt provisioner tidigast och därefter vart tredje år genom ett meddelande till kunden minst sex (6) månader tidigare. Om banken inte utnyttjar sin rätt till ändring ovan nämnda dag har banken rätt att använda sin rätt till ändring vid ett senare tillfälle och vart tredje år efter ändringsdagen genom ett meddelande till kunden minst sex (6) månader tidigare. Banken har rätt att ändra kortets och kreditkontots användningsvillkor genom att skriftligen meddela kortinnehavaren om ändringarna minst två månader tidigare. Banken har rätt att ändra de allmänna kortvillkoren och servicetaxan i enlighet med avtalsvillkoren. 11 Överlåtande av avtal Banken har rätt att överlåta detta avtal med samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att höra kunden. 12 Uppsägning och hävande av kortavtalet Huvudkortinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, till följd av vilket även dispositionsrätten till parallellkortet upphör. Innehavaren av ett parallellkort har för egen del rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra med en (1) månads uppsägningstid. Efter uppsägningen slutbetalas den kvarvarande skulden enligt gällande användningsvillkor. Då avtalet har hävts eller upphört på grund av uppsägning upphör rätten att använda kortet och kunden skall returnera kortet klippt i flera delar till banken. Banken har rätt att utan villkor säga upp en av kunden outnyttjad kreditlimit med omedelbar verkan t.ex. om bankens soliditet äventyras eller till följd av myndigheternas åtgärder. Banken har rätt att häva kreditkonto- och kortavtalet om kortinnehavaren väsentligt bryter mot avtalets villkor eller om banken har vägande skäl att anse att kunden har gjort sig skyldig till missbruk 4 af 5 Sampo Bank Abp

5 av en kortfunktion. Avtalet upphör med omedelbar verkan på grund av hävandet. 13 Avtalets giltighetstid Detta avtal gäller tills vidare. 14 Tillämplig lag och rättsplats På detta avtal tillämpas finsk lag. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom överläggning kan kunden hänskjuta ärendet till prövning av konsumentklagonämnden. Om meningsskiljaktigheten hänskjuts till domstol för prövning kan talan väckas i tingsrätten på kundens hemort om kunden inte vill väcka talan i tingsrätten på bankens hemort. Om kunden inte är bosatt i Finland behandlas eventuella tvister vid Helsingfors tingsrätt. 5 af 5 Sampo Bank Abp

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter Nr FINANSINSPEKTIONEN ANVISNING 102.1 Dnr 50/520/96 Datum 28.5.1996 Gäller fr.o.m. 15.8.1996 tills vidare Ersätter anvisningarna: Till kreditinstituten 1(7) Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer