...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...teckna el-konto, slipp höga elräkningar..."

Transkript

1 ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

2 Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper höga elräkningar som dimper ner när du minst anar det och som i värsta fall sätter din hushållskassa ur spel. Så fungerar el-konto Göta energis nya tjänst el-konto innebär att du kan välja att betala ett fast belopp eller olika belopp varje månad. Du kan också välja betalningsfria månader beroende på hur din privata ekonomi ser ut. När du tecknar el-konto ingår det en kredit på kronor, med möjlighet att utöka beloppet. El-konto fungerar som ett balanskonto och du behöver inte använda krediten om du inte vill. Har du pengar tillgodo får du ränta på innestående medel. Varje månad får du en räkning med ett kontoutdrag, där du ser inbetalningar och aktuellt saldo. Med el-konto slipper du oroa dig för höga elräkningar Med Utan

3 Betala elräkningen med konto eller kredit Med el-konto kan du välja att betala in ett större belopp direkt eller använda dig av krediten. Du har alltid möjlighet att jämna ut och få betalningsfria månader, t ex vid semestern och julen. Oavsett vad du väljer är det du själv som avgör månadsbeloppet. Det ingår alltid en kredit på kronor, men vid högre elförbrukning är det möjligt att utöka krediten enligt nedan. Förbrukning: Kredit: kwh/år kr kredit. Över kwh/år Automatiskt med Autogiro kr kredit. Om du kopplar Autogiro till ditt el-konto dras ett belopp som du bestämmer själv varje månad. Med Autogiro behöver du inte tänka på elräkningarna och du blir helt enkelt lite mer bekymmersfri. Kontoutdrag varje månad När du har ett el-konto får du varje månad din räkning tillsammans med ett kontoutdrag som visar aktuellt saldo. Här redovisas både skulder och tillgodohavanden. Du ser också vilka inbetalningar som har gjorts samt minsta belopp att betala. Utöver uppläggningsavgiften på 175 kronor tillkommer en månadsavgift på 15 kronor. Enkelt att starta och att avsluta Vill du av någon anledning inte ha kvar ditt el-konto behöver du bara skriftligt meddela Göta energi. Aktuell ränta Aktuell ränta finns på Har du frågor? Då är du välkommen att ringa vår kundservice på telefon eller besöka Snabbt och enkelt! Fyll i ansökan och skicka den till oss i dag så ordnar vi resten. Fördelarna med el-konto: a Enkelt och bekymmersfritt a Balansera dina el-utgifter över året a Möjlighet till kredit a Kontoutdrag och faktura varje månad a Pengar över när du behöver

4 Kontobestämmelser för el-konto Gällande från Parter Göta energi ab för egen och kreditgivares räkning. Kontohavare: Den sökande som beviljats Göta el-konto. Nedan benämns Göta el-konto som konto. 2. Ansökan om konto Konto beviljas efter ansökan och sedvanlig kreditprövning. Kontohavaren godkänner avtalet genom att underteckna ansökan. Kredit beviljas normalt om till kr. Begäran om höjning av kreditgräns skall ske skriftligt. Kontohavaren ansvarar för att den beviljade krediten ej överskrids. Efter att ansökan beviljats översänds bekräftelse på avtalet till kontohavaren. 3. Fakturering och betalningsvillkor Varje månad, som kontoutdrag utfärdas, framgår av kontoutdraget periodens ingående saldo, påförda elkostnader för föregående period, inbetalningar, räntor, avgifter utgående saldo samt lägsta belopp att betala. På kontoutdraget anges betalningens förfallodag, normalt den sista i månaden, med vilket menas den dag, som betalningen skall vara Göta energi tillhanda, d.v.s. bokförd på Göta energis konto. Kontoinnehavaren kan välja att betala enligt nedanstående betalningsalternativ: Kontohavaren betalar i förskott eller ett belopp överstigande kontoutdragets utgående saldo och utnyttjar då kontots sparfunktion. Uppkommet tillgodohavande på kontot berättigar till tillgodoränta baserad på referensräntan minus 1 %, f.n 1,5 %, och beräknas på tillgodohavandet varje dag, s.k. dag-för-dag ränta. Beräknad tillgodoränta gottskrivs kontot månadsvis. Kontohavarens behållning omfattas ej av insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Kontohavaren betalar hela kontoutdragets utgående saldo. Om kontoutdragets utgående saldo betalas debiteras inga räntor eller avgifter förutom månadsavgiften, för närvarande 15 kr som påförs i samband med fakturering. Kontohavaren delbetalar och utnyttjar då kontots kreditfunktion. Kreditgivaren äger rätt att avräkna alla inbetalningar efter eget bestämmande, vilket normalt innebär att erhållna inbetalningar i första hand avräknas mot avgifter, i andra hand mot ränta och i tredje hand mot kapital. 4. Autogiro och autogiromedgivande Kontohavaren kan i kontoansökan ange att betalning till Göta energi skall ske genom debitering av kontohavarens bankkonto, annat motbokslöst konto i bank eller person- eller plusgirokonto (nedan kallat betalkonto). Kontohavaren medger att uttag får göras från angivet betalkonto. Kontohavaren accepterar att banken skall godkänna att betalkontot får användas för autogiro samt att banken och Göta energi har rätt att i vissa fall avbryta anslutningen till autogiro. Göta energi erbjuder två alternativ vid autogirodragningar: Betalkontot belastas med ett fast belopp som kontohavaren fastställt. I händelse att lägsta belopp att betala enligt kontovillkoren är högre, belastas dock kontot med det högre beloppet. Betalkontot belastas för samtliga kostnader som belastats kontot. Kontohavaren förbinder sig såväl gentemot Göta energi som mot banken att senast bankdagen före förfallodatum hålla erforderligt belopp tillgängligt på betalkontot och medger att uttag från betalkontot får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter. Kontoförande bank är ej skyldig att prova behörigheten av eller i förväg meddela begärda uttag. Utdrag redovisas på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om kontohavaren får ett annat betalkonto eller byter bank. Kontohavaren kan genom kontakt med Göta energi senast fem bankdagar före förfallodatum begära att uttag stoppas. Kontohavaren kan genom kontakt med banken senast fem bankdagar före förfallodatum stoppa alla uttag från Göta energi. Har stoppet ej hävts inom två månader har Göta energi rätt att häva autogirofunktionen. Medgivandet gäller tills vidare och kan av kontohavaren genom meddelande till Göta energi eller banken återkallas. Medgivandet upphör då senast inom fem bankdagar. Bankgirocentralen (BGC) har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Bankkontohavaren medger att uppgifter ur bankens register om betalkontots nummer och adress får sambearbetas med BGC uppgifter till ett register. Autogirofunktionen innebär att alternativt sätt att verkställa betalning enligt kontobestämmelserna för kontot skall i övrigt gälla. 5. Räntor och avgifter Vid delbetalning belastas kontot med räntor och avgifter. Dessa ingår i underlaget för följande månaders ränteberäkning. Krediträntan, som är en månadsränta, baseras på en årsräntesats om referensräntan plus 11%. Krediträntan beräknas på kvarvarande saldo från föregående månad samt på kontoutdraget redovisade transaktioner. Uppläggninsavgiften för kontot är 175 kr och månadsavgiften för kontot är för närvarande 15 kr. Den effektiva räntan (inkl. månadsavgiften) är enligt Finansinspektionens normer 15,3% vid en utnyttjad kredit om kr kr. Vid förändring av räntor eller avgifter skall Göta energi meddela detta senast 15 dagar före förändringen t.ex. i samband med utsändningen av kontoutdrag. 6. Misskötsel Vid försenad eller utebliven betalning påföres kontot en påminnelseavgift som för närvarande är 50 kr. Eventuella inkassokostnader påföres kontot enligt gällande lag. Avgiften för övertrassering av kreditgränsen är för närvarande 50 kr. Vid misskötsel av kontot tillämpas en dröjsmålsränta baserad på årsränta + 5%. Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Göta energi bestämmer. Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av utebliven eller gravt eftersatt betalning, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar. 7. Namn eller adressändring Vid namn- eller adressändring skall kontohavaren omedelbart skriftligen underrätta Göta energi därom. 8. Överlåtelse Göta energi äger rätt att överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal på annan. 9. Giltighetstid Avtalet löper tillsvidare. Avtalet kan ensidigt från kontohavarens sida sägas upp för omedelbart upphörande när som helst under löptiden. Uppsägningen skall ske skriftligt. Innan kontot kan avslutas skall eventuella skulder regleras. Kreditgivaren kan med en månads varsel säga upp detta kontoavtal. Kontobestämmelserna skall dock tillämpas även efter avtalstiden så länge skuld kvarstår och även t.ex. med avseende på hanteringen av eventuell kommande skuld och tillkommande händelser. 10. Personuppgifter Kontohavaren samtycker till att Göta energi, i personuppgiftslagens mening, får behandla personuppgifter om konto och kontoinnehavaren som denne eller annan tillfört Göta energi, i syfte att Göta energi skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, marknadsföra andra varor eller tjänster som från tid till annan tillhandahålles av Göta energi/partners, samt för att kunna administrera faktureringen självt eller via annat bolag. Uppgifterna kan komma lämnas ut till Göta energis partners i marknadsföringssyfte. Om felaktigheter förekommer i personuppgifterna ombedes kontohavaren att snarast kontakta Göta energi. 11. Ändring av kontovillkor Göta energi äger rätt att under löpande avtal ändra gällande kontovillkor. Sådan ändring skall meddelas kontohavaren t.ex. genom brev eller kontoutdrag/faktura. Ändringen gäller då från närmast efterföljande månad. 12. Force majeur/ansvar Göta energi skall inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetens åtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lock-out, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. 13. Kundservice, alla ärenden rörande kontot handläggs av: Göta energi ab, Bultgatan 40B, Box 544, KUNGÄLV. Telefon: Göta energi ab Kungälv: Box 544, Kungälv Besöksadress: Bultgatan 40B Fax: Kristinehamn: Tullportsgatan 11, Kristinehamn Fax: Kundservice:

5 Snabb och enkel ansökan! Kunduppgifter Namn Kundnummer Klipp av här, vik ihop, tejpa och posta portot är betalt. Eller lägg i ett kuvert, skriv av adressen på formulärets baksida och märk kuvertet Frisvar. Fakturaadress Postnummer/Postadress Telefon dagtid El-konto måste tecknas av samma person som står för elavtalet. Kredituppgifter Jag önskar utöka min kredit till: Om du önskar Autogiro vänligen fyll i informationen nedan: Bankens namn Clearingnummer* Debitera mitt konto med Telefon kvällstid Personnummer *Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex xxxxx, utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer skall alltid börja med 6 (hittar du inte numret kan du skriva 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. Underskrift Jag försäkrar att i ansökan lämnade uppgifter är korrekta och förbinder mig att följa gällande kontobestämmelser, vilka jag tagit del av. Datum kr ( kwh) kr (över kwh) Om du inte önskar utökad kredit får du kr i kredit automatiskt. Kontonummer ett belopp motsvarande min el-faktura Namnteckning av kontohavare Bankkontohavarens personnr Bankkontohavare ett fast belopp varje månad om... kr Tänk på att samtliga uppgifter måste fyllas i för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av ansökan. Göta energi ab förbehåller sig rätten att göra en sedvanlig kreditprövning.

6 Frankeras ej Göta energi betalar portot. Göta energi ab Svarspost Kungälv