Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med 4.4.2016"

Transkript

1 Allmänna kortvillkor 1 (9) I bruk från och med De allmänna kortvillkoren består av Allmänna villkor för betaltjänster och Speciella kortvillkor. Om villkoren står i konflikt med varandra ska Speciella kortvillkor tillämpas. I ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTJÄNSTER 1 Villkorens tillämpningsområde De här villkoren tillämpas på kort som kortinnehavaren beviljats av Tjänsteleverantören och på korttransaktioner som sker med dem. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande. Med ett kort kan utföras korttransaktioner som debiteras ett bankkonto som anslutits till kortet (debitfunktionen) eller en kredit som anslutits till kortet (creditfunktionen), om kortet har en kreditfunktion. 2 Definitioner på begrepp I de här villkoren tillämpas följande definitioner: Auktorisering av betalning innebär att den täckning som behövs för en betalning reserveras på ett bankkonto eller en kredit och/eller att kortets användbarhet kontrolleras. Automatkort är ett specifikt kort som Tjänsteleverantören lämnat till kortinnehavaren för användning i bankomater i Finland. Bankkonto är det konto som kortet är anslutet till. Bankomat är en automat som kontanter kan tas ut ur. Betaldekal är ett klistermärke som möjliggör kontaktlös betalning och som fästs på en mobiltelefon och som kan användas för att betala belopp på högst 25 euro. Betalkort är ett kort som kan användas för betalningar. Ett betalkort kan vara ett credit-kort, ett debit-kort eller ett kombikort. Betalningsfri månad är en månad som avtalats separat med huvudkortsinnehavaren då den avtalade månadsbetalningen för krediten inte ska betalas. Betalterminal är en apparat som läser kortdata, gör nödvändiga kontroller och vidarebefordrar uppgifterna om korttransaktioner elektroniskt. Betaltjänster som avses i det här avtalet är beviljande av kort och genomföring av korttransaktioner. Business Card är ett kort anslutet till ett företags bankkonto som får användas endast för att betala kostnader i anslutning till företagsverksamheten. Credit/Debit-kort (Kombikort) är ett specifikt betalkort som Tjänsteleverantören lämnat till kortinnehavaren för användning i Finland och utomlands och som dessutom på basis av separata avtal kan användas som ett kontodebiterings-, betaltids-, kreditkort och/eller instrument för att anlita tjänster från andra företag som Tjänsteleverantören har avtal med. Debit-kort är ett specifikt betal- och automatkort som Tjänsteleverantören lämnat till kortinnehavaren för användning i Finland och utomlands och med vilket de transaktioner som skett debiteras bankkontot. Distansbetalning innebär att produkter och tjänster betalas via telefon-, postorder- eller internetförsäljning med Kortdata, genom att mata in Kortdata i köpmannens elektroniska betalningsblankett eller genom att uppge Kortdata för köpmannen per telefon eller att en betalning förmedlas till säljaren via en operatör. Företag är ett företag som verkar för Tjänsteleverantörens räkning, en annan bank eller ett företag godkänner kortet som betalningsmedel. Huvudkort är det Credit- eller Credit/Debit-kort som också har ett parallellkort anslutet till sin kredit. Insättningsautomat är en automat som kan sätta in kontanter på ett konto som anslutits till kortet och som kontanter kan tas ut ur. Konsument är en fysisk person som i egenskap av användare av kortet ingår avtalet huvudsakligen för ett annat syfte än för näringsverksamhet som personen bedriver. Kontaktlös betalning är korttransaktioner som sker med en kontaktlös kortläsare. Kontaktlös kortläsare är en betalterminal som avläser kortdata utan fysisk kontakt. Betalterminalen är utmärkt med en symbol som påminner om en radiovåg. Kontantuttag i affärs kassa (cash back) är en tjänst som en köpman eller något annat företag erbjuder där kortinnehavaren kan ta ut kontanter i samband med inköp. Ett kontantuttag i affärs kassa kräver alltid ett kortinköp och det utgör alltid en del av ett kortinköp. Kontohavare är den person till vars bankkonto kortet är anslutet. Kort är såväl Kortdata som ett fysiskt kort (till exempel ett plastkort eller en betaldekal). I de villkorspunkter som är de viktigaste med hänsyn till Kortinnehavarens ansvar uttrycks den här dubbelbetydelsen för klarhets skull med hjälp av uttrycket "Kort och Kortdata". Kortdata är kortets nummer, uppgifter om kortets giltighetstid och den tresiffriga säkerhetskoden på kortets frånsida. Kortinnehavaren är en person som Tjänsteleverantören har beviljat ett huvudkort eller ett parallellkort. Kortkod är den personliga hemliga kod som Tjänsteleverantören har överlämnat till kortinnehavaren eller som kortinnehavaren valt och med vilken kortinnehavaren godkänner korttransaktionen genom att slå in koden. Korttransaktion är en betalning på eller uttag av medel från ett bankkonto eller insättning på ett bankkonto (debittransaktion) eller en betalning på eller uttag av medel från en kredit eller en extrainsättning som ökar den outnyttjade krediten (credittransaktion) som sker genom konkret medverkan av ett kort eller där kortdata ges för att genomföra transaktionen. Om kortdata används för en annan tjänst, är det inte fråga om en korttransaktion. Kreditgivare är ett kreditinstitut som hör till OP Gruppen och som Kunden har ingått ett avtal om anslutning av kredit till kortet med. Kreditkort, dvs. Credit-kort, (Visa och MasterCard) är ett specifikt betalkort med en betaltids- och/eller kreditfunktion som Tjänsteleverantören lämnat till kortinnehavaren för användning i Finland och utomlands och som kan användas för att anlita tjänster från andra företag som Tjänsteleverantören har avtal med. Kund är en person som ingår det här avtalet med Tjänsteleverantören. Med kund avses också en intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Köpmannasamarbetskort är ett kort som tillhandahålls i samarbete med Tredje part och som kan omfatta en stamkundrelation hos Tredje part. Nättjänstkund är en kund som har ingått ett avtal om Andelsbankens nättjänst (nedan nättjänstavtalet). OP Gruppen består av OP Andelslag, dess nuvarande eller framtida dotterföretag (såsom OP-Kortbolaget Abp och OP- Processtjänster Ab, Pivo Wallet Oy, Checkout Finland Oy och OP Företagsbanken Abp), bolag, företag och stiftelser som ingår i

2 Allmänna kortvillkor 2 (9) samma koncern (såsom OP Försäkring Ab) och deras dotterföretag, OP Andelslags medlemsandelsbanker och deras dotterföretag, OVY Försäkring Ab, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt övriga nuvarande och framtida företag och stiftelser där minst en av dem som nämnts ovan ensam eller tillsammans med någon annan som nämnts ovan utövar ett bestämmande inflytande. OP-nättjänsterna är ett allmänt namn för OP Gruppens vid respektive tidpunkt gällande elektroniska betjäningskanaler, som till exempel tjänsten op.fi, OP-mobilen och OP telefontjänsten. Parallellkort är ett kort som beviljats en annan person med kortinnehavarens och de övriga parallellkortsinnehavarnas samtycke och som är anslutet till samma kredit. Solidarisk kortinnehavare är en myndig parallellkortsinnehavare som tillsammans med huvudkortsinnehavaren ansvarar för att de villkor som ansluter sig till krediten iakttas och att krediten återbetalas, om inte annat avtalats i kreditvillkoren. Stamkundsfunktion är en till kortet ansluten stamkundsfunktion i enlighet med en tredje parts stamkundsprogram eller stamkundssystem eller en motsvarande stamkundsfunktion. Tjänsteleverantör är ett företag som hör till OP Gruppen och som ingår det här avtalet med Kunden och som har beviljat Kunden ett kort. Tredje part och Tredjepartsleverantör är en annan person, ett annat företag eller en annan organisation än Kunden eller ett företag eller samfund som hör till OP Gruppen. Visa Electron-kort är Debit-kort för användning i Finland och utomlands, med vilket täckning reserveras på ett bankkonto för de transaktioner som skett och transaktionerna debiteras bankkontot. 3 Avtalets ikraftträdelse och avtalstid Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av parterna. Tjänsteleverantören reserverar en leveranstid för ibruktagningen av ett kort. Avtalet gäller tills vidare, om inte annat har avtalats. 4 Avgifter för tjänsterna Kunden är skyldig att för ett kort, användningen av kortet och för tjänster som anslutits till kortet betala alla avgifter och provisioner, hittelön till den som hittat ett försvunnet kort samt den belöning för omhändertagande av kort som framgår ur punkten Kortavgifter i den servicetariff som gäller vid respektive tidpunkt vid Kontobanken. Kunden är också skyldig att betala belöningen för omhändertagande av kort, om kunden använder sitt kort i strid med avtalsvillkoren. Tjänsteleverantören har rätt att debitera serviceavgifterna och provisionerna från det konto eller den kredit som avtalats eller anslutits kortet. Den servicetariff som gäller vid respektive tidpunkt kan fås från Tjänsteleverantörens kontor och OP-nättjänsten på adressen 5 Kommunikation mellan Tjänsteleverantören och Kunden 5.1 Tjänsteleverantörens meddelanden Tjänsteleverantören ska anmäla ändringar i det här avtalet, villkoren för det och servicetariffen till nättjänstkunderna med ett meddelande i OP-nättjänsterna. Om kunden inte har ett nättjänstavtal, ska Tjänsteleverantören sända de meddelanden som nämns ovan skriftligt till den adress som uppgetts för Tjänsteleverantören eller Befolkningsregistercentralen. Korttransaktioner meddelas i enlighet med punkt 5.2. En eventuell spärrning av kortet meddelas i enlighet med punkt 13 i de speciella villkoren. 5.2 Information om korttransaktioner Kunden ges information om korttransaktioner antingen i OPnättjänsterna, med ett kontoutdrag på papper eller på fakturan. Nättjänstkunder har avgiftsfritt tillgång till information om bankkontons korttransaktioner i OP-nättjänsterna under minst ett års tid. Om kunden inte har ett nättjänstavtal, ska Tjänsteleverantören antingen sända kontoutdraget för bankkontot en gång per månad till den adress som uppgetts för Tjänsteleverantören eller Befolkningsregistercentralen eller så får kunden information om kontotransaktionerna på bankkontot på ett sätt som avtalats separat med Tjänsteleverantören. Med kunden kan avtalas om att informationen om betalningstransaktionerna på bankkontot kan ges oftare eller på något annat sätt utöver de sätt som avtalats ovan. Tjänsteleverantören debiterar i så fall en avgift enligt servicetariffen för den information som ges. Information om credittransaktioner som skett med ett kreditkort ges kunden med faktura en gång per månad. Kunden ska utan oskäligt dröjsmål granska kontotransaktionerna på kontoutdraget eller fakturan och omedelbart till Tjänsteleverantören eller Kreditgivaren anmäla de obehöriga eller felaktiga transaktionerna till Tjänsteleverantören eller Kreditgivaren. Referensräntorna på ett bankkonto eller en kredit och valutakurserna för betalningstransaktioner finns tillgängliga på Tjänsteleverantörens kontor och i OP-nättjänsten på adressen Delfåendedag Då Tjänsteleverantören ger information om korttransaktioner eller ett annat meddelande som gäller betaltjänster via OP-nättjänsten eller sänder dem till kunden under den adress som nämns ovan, anses kunden ha fått informationen eller meddelandet senast sju dagar efter avsändningen. 5.4 Gemensamma tjänster för flera kunder Tjänsteleverantören är skyldig att avgiftsfritt ge information om korttransaktioner på bankkontot och om ändringar i avtal, allmänna villkor samt servicetariffen endast åt den kontohavare som nämns först i kontoavtalet och Kreditgivaren är skyldig att ge information om credit-transaktioner till den huvudkortsinnehavare som nämns i avtalet om kortet med kredit. 5.5 Kontakt med Tjänsteleverantören Kunden kan sköta kontakterna genom att använda meddelanden i OP-nättjänsterna, ringa det kundbetjäningsnummer som Kreditgivaren anger i avtalet eller personligen besöka eller ringa ett av Tjänsteleverantörens kontor med nedan nämnda undantag: Försvunna kort ska i första hand anmälas per telefon till spärrtjänsten på numret (24 h/7). Under Tjänsteleverantörens öppettid kan anmälningarna också ske per telefon eller genom att besöka kontoren. Utanför Tjänsteleverantörens öppettid ska anmälan ske till spärrtjänstens telefonnummer. Krav och reklamationer ska ske skriftligt eller med ett meddelande i OP-nättjänsterna. 5.6 Betjäningsspråk Kunden kan enligt vad som Tjänsteleverantören tillhandahåller och beroende på kontor, betjäningskanal eller tjänst använda finska eller svenska då Kunden sköter sina ärenden. Om Kunden vill använda något annat språk än finska eller svenska, ansvarar Kunden för anskaffningen av och kostnaderna för de tolkningstjänster Kunden behöver. 5.7 Kundens rätt att få de allmänna villkoren för avtalen och servicetariffen De allmänna villkoren för avtalet och den servicetariff för betaltjänster som tillämpas under avtalsförhållandet står avgiftsfritt till buds för

3 Allmänna kortvillkor 3 (9) Kunden, Kundens intressebevakare eller fullmäktig med intressebevakningsfullmakt i Tjänsteleverantörens kontor. 6 Hur avtalet, avtalsvillkoren och tariffen kan ändras Tjänsteleverantören ska informera om en ändring i avtalet, villkoren eller tariffen i enlighet med punkt 5.1 i de allmänna villkoren för betaltjänster. Ändringen träder i kraft vid en tidpunkt som meddelas av Tjänsteleverantören, dock tidigast två (2) månader efter det att meddelandet sändes till kunden. Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll, om den kund som är part i avtalet inte före den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt underrättar Tjänsteleverantören om att kunden motsätter sig ändringen. Kunden har rätt att fram till den dag då ändringarna uppgetts träda i kraft skriftligt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om kunden motsätter sig ändringar, har kunden och Tjänsteleverantören rätt att säga upp det här avtalet i enlighet med punkt 16 i de Speciella kortvillkoren. 7 Information som ska ges Tjänsteleverantören och skyldighet att uppdatera kontaktinformation Kunden ska meddela Tjänsteleverantören namn, personbeteckning, postadress, telefonnummer och hemvist. Kunden är skyldig att underrätta Tjänsteleverantören om ändringar i ovan nämnda uppgifter. Tjänsteleverantören har också rätt att skaffa uppgifterna från Befolkningsregistercentralen. Tjänsteleverantören måste underrättas om ändringar i kontaktinformationen för att Tjänsteleverantören vid behov i exceptionella fall kan försäkra sig om att en tjänst som kunden anlitar, ett uppdrag som kunden lämnar eller ett meddelande som kunden sänt är äkta. Då Kunden svarar på Tjänsteleverantörens bekräftelsebegäran, ska kunden kontrollera att uppgifterna i den är korrekta. Om kunden har accepterat att uppgifter som omfattas av banksekretess sänds per textmeddelande eller e-post i stället för med ett skyddat meddelande i OP-nättjänsterna, ska kunden uppge ny kontaktinformation via OP-nättjänsterna eller ett kontor, om kunden vill att meddelandena ska sändas till ett nytt telefonnummer eller en ny e-postadress. Om ovan nämnda uppgifter har getts Tjänsteleverantören redan tidigare, kan Tjänsteleverantören använda de uppgifter som finns i dess kundregister. Gäldenären i ett kreditavtal ska dessutom på Kreditgivarens begäran lämna upplysningar om sin ekonomiska ställning och andra uppgifter som påverkar skuldförhållandet, om Kreditgivaren behöver upplysningarna. 8 Tjänsteleverantörens rätt att använda personkreditupplysningar Då Tjänsteleverantören beviljar och bevakar betalningsinstrument och krediten samt då den godkänner en borgen eller en pant använder den kundens eller förbindelsegivarens personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna skaffas ur ett kreditupplysningsregister som förs av en kreditupplysningsregisteransvarig (t.ex. Suomen Asiakastieto Oy). 9 Tjänsteleverantörens rätt att lämna och spara upplysningar Tjänsteleverantören har rätt att lämna ut upplysningar om Kunden i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt. Tjänsteleverantören har rätt att lagra information om kundens ärenden och transaktioner i sina datasystem samt att spela in telefonsamtal. Inspelade telefonsamtal kan användas för att säkerställa kvaliteten på kundbetjäningen och uppdragens riktighet. Tjänsteleverantören kan använda dem för riskhantering och dessutom som bevis för avgörande av eventuella tvister. Tidpunkten för ett uppdrag, en ansökan och ett avtalsslut jämte övrigt uträttande av ärenden verifieras ur Tjänsteleverantörens datasystem och/eller telefonsamtal som de spelat in. 10 Registrering av betalningsförsummelse i kreditupplysningsregister Försummelser av betalningen av en kredit får av kreditgivaren anmälas till ett kreditupplysningsregister och där registreras av registerföraren, om minst 21 dagar har förflutit sedan en betalningsuppmaning där kunden har påmints om möjligheten att registrera betalningsanmärkningen i ett kreditupplysningsregister efter förfallodagen har sänts till kunden och betalningen är över 60 dagar försenad från den ursprungliga förfallodag som nämnts i betalningsuppmaningen eller då registrering annars är tillåten med stöd av lag eller datasekretessmyndigheternas beslut. Rätt att registrera en upplysning föreligger inte, om förseningen med betalningen har förorsakats av ett i 7 kap. 34 i konsumentskyddslagen avsett s.k. socialt prestationshinder och kunden har underrättat Kreditgivaren om det före registreringen i kreditupplysningsregistret. 11 Ångerrätt vid distansförsäljning En konsument har rätt att frånträda kortavtalet i enlighet med 6 a kap. 12 i konsumentskyddslagen inom 14 dagar efter det att konsumenten har ingått distansavtalet eller den senare tidpunkt då konsumenten har fått förhandsinformationen och avtalet jämte villkoren för det. Om andra tjänster har anslutits till kortet, frånträds de i samband med att kortavtalet frånträds. 12 Force majeure En avtalspart ansvarar inte för skada, om parten kan styrka att skyldigheten inte kunde uppfyllas på grund av sådana osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som parten inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja ens med iakttagande av största möjliga omsorgsfullhet. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för en skada, om uppfyllandet av förpliktelser som baserar sig på det här avtalet strider mot Tjänsteleverantörens skyldigheter enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lag. En avtalspart som har drabbats av ett oöverstigligt hinder ska underrätta den andra avtalsparten om det så snart som det är möjligt. Tjänsteleverantören kan informera om ett oöverstigligt hinder till exempel på sina nätsidor på adressen eller i rikspressen. 13 Överföring av avtalet Tjänsteleverantören har rätt att överföra det här avtalet med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order. De rättigheter och skyldigheter som baserar sig på avtalet mellan kunden och Tjänsteleverantören gäller i förhållande till mottagaren av affärsrörelsen, om Tjänsteleverantören fusioneras eller delas eller helt eller delvis överlåter sin affärsrörelse. 14 Kundrådgivning och rättelsemedel utanför domstol I frågor som gäller det här avtalet och de här villkoren ska kunden alltid i första hand ta kontakt med Tjänsteleverantören. Eventuella krav ska läggas fram skriftligt. En konsument och en småföretagare kan föra en meningsskiljaktighet som gäller de här villkoren för behandling till Försäkrings- och finansrådgivningen ( eller Banknämnden som verkar i samband med den eller till Konsumenttvistenämnden ( 15 Tillsynsmyndighet Finansinspektionen övervakar de kreditinstitut och finansiella institut jämte de försäkringsbolag, fondbolag och värdepappersföretag som hör till OP Gruppen. Tillsynsmyndighetens kontaktinformation: Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors.

4 Allmänna kortvillkor 4 (9) 16 Tillämplig lag och forum På det här avtalet tillämpas finsk lag. Kunden kan väcka talan på grund av tvister som härrör ur det här avtalet mot Tjänsteleverantören i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. Om Kunden saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i Helsingfors tingsrätt. Tjänsteleverantören har rätt att väcka talan på grund av tvister som härrör ur det här avtalet i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller vanliga vistelseort. Om Kunden saknar vistelseort i Finland, ska tvisterna behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i Helsingfors tingsrätt. II SPECIELLA KORTVILLKOR 1 Tillämpningsområde och definitioner De här villkoren tillämpas på kort som kortinnehavaren beviljats av Tjänsteleverantören och på korttransaktioner som sker med dem. Utöver de här kortvillkoren tillämpas villkoren för kortinnehavarens bankkonto och för de tjänster som anlitas. På gireringar, som utgörs av bl.a. betalningar av fakturor eller girering av kredit till bankkontot från en kredit som anslutits till ett kort tillämpas dessutom Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet. 2 Beviljning av kort och användningssätt 2.1 Beviljning av Köpmannasamarbetskort Ett huvudkort kan beviljas till dem som registrerats som stamkunder hos Tredje part eller som registrerar sig i samband med ansökan om kort och som fyllt 20 år och som har en finländsk personbeteckning. Ett Parallellkort kan beviljas en person som fyllt 10 år och som bor i samma hushåll som innehavaren av Huvudkortet. 2.2 Allmänt Kortet kan användas för uttag av kontanter, betalning av inköp och tjänster eller insättning av kontanter på ett bankkonto som är anslutet till kortet. Dessutom kan Kortdata användas för att betala inköp och tjänster. Olika användningssätt behandlas närmare i punkterna Korttransaktionerna debiteras eller krediteras ett bankkonto (debitfunktionen) eller debiteras en kredit som anslutits till kortet (kreditfunktionen), om kortet har en kreditfunktion. Kortet får användas endast inom de medel som finns på bank- eller kreditkontot eller inom den kreditgräns som beviljats Användning av kortet som betalkort Kort med credit- eller debitfunktion kan användas som betalningsmedel och för uttag av kontanter i betalterminaler och bankomater. Apparater som innehåller Kortdata (t.ex. mobilapparater) kan användas för inköp i kontaktlösa betalterminaler. Kortinnehavaren godkänner att betalningens mottagare kan kontrollera kortinnehavarens identitet och anteckna kortinnehavarens personuppgifter, inklusive personbeteckningens signumdel, på verifikatet från betalterminalen eller på betalningsblanketten. Kortinnehavaren får inte godkänna en debitering, om tillräcklig täckning för debiteringen inte finns på bankkontot eller krediten vid tidpunkten för godkännandet Användning av Kortdata för distansbetalning (telefon-, postorder-, internetförsäljning) Kortinnehavaren kan med Kortdata betala produkter och tjänster kortinnehavaren köpt via distansförsäljning. Rekommendationen är att Kortinnehavaren betalar inköp med Kortdata endast till sådana internetköpmän som deltar i tjänsten Verified by Visa eller MasterCard SecureCode eller som kortinnehavaren av egen erfarenhet vet att är trygga. Kortinnehavaren får lämna ut Kortdata endast till sådana Tredjepartsleverantörer som tillhandahåller betaltjänster som Kortinnehavaren vet att är trygga. Kortinnehavaren ska ta del av en Tredjepartsleverantörs tjänst och villkoren för den innan Kortinnehavaren lämnar ut Kortdata till en internetsida, eftersom Kortinnehavaren ansvarar för sina villkorsenliga förpliktelser samt enstaka eller återkommande korttransaktioner som utförts med Kortdata. Ett korts hemliga kortkod får aldrig lämnas ut ens till en trygg tjänsteleverantör. Då kortinnehavaren använder Kortdata för distansbetalning är kortinnehavaren skyldig att iaktta anvisningarna från Tjänsteleverantören. Anvisningarna Betala tryggt på nätet finns att få i Tjänsteleverantörens kontor och OP-nättjänsten på adressen Tjänsteleverantören har rätt att av säkerhetsskäl begränsa användningen av Kortdata för distansbetalning. Vid internetförsäljning ansvarar kortinnehavaren för den maskinvara, programvara och de datakommunikationsförbindelser som krävs för internetförbindelsen, för att de fungerar samt för driftskostnaderna och dataskyddet, till exempel för brandmur och antivirusprogram Kontantuttag i affärs kassa Kontantuttag i affärs kassa kan ske endast i affärer som tillhandahåller tjänsten. Kontantuttag är en tjänst från den köpman eller något annat företag som tillhandahåller tjänsten, och den som tillhandahåller tjänsten tar eventuellt ut en provision för kontantuttag samt bestämmer maximibeloppet för kontantuttag. Den korttransaktion som bekräftas med kortkoden innehåller beloppet av kontantuttaget och kortinköpet Användning av kort i automat Automatuttag Med kortet och kortkoden kan kortinnehavaren ta ut kontanter ur Kontantautomater. Minimi- och maximibeloppet för engångsuttag med bankomat beror på den enskilda bankomaten. Automatinsättningar Med kortet och kortkoden kan kortinnehavaren i Insättningsautomater sätta in kontanter på ett konto som är anslutet till kortet. Insättningsautomaterna kontrollerar sedlarna och mynten samt returnerar oidentifierade och skadade sedlar och mynt i returfacken på automaterna. Kortinnehavaren ansvarar för att sedlarna och mynten tas om hand. De medel som tagits emot i en Insättningsautomat krediteras bankkontot efter det att medlen har genomgått äkthetskontroll och blivit räknade. Om Tjänsteleverantören har anledning att betvivla äktheten hos medel som den tagit emot i en Insättningsautomat, har Tjänsteleverantören rätt att kontrollera dem skilt för sig och vid behov sända dem vidare till myndigheterna för undersökning. Kortinnehavaren kan inte återkalla en korttransaktion efter det att kortet och kontanterna har lagts in i en Insättningsautomat. Kortinnehavaren är skyldig att på Tjänsteleverantörens begäran reda ut ursprunget hos medel som satts in med Insättningsautomater. Engångsinsättningar med Insättningsautomater är begränsade. Tjänsteleverantören har utöver den här automatspecifika begränsningen också rätt att fastställa separata kortspecifika gränser för insättningar. Om en engångsinsättning överskrider de här gränserna, returnerar Insättningsautomaten de överskjutande medlen till Insättningsautomatens returfack, från vilket kortinnehavaren ska ta hand om dem.

5 Allmänna kortvillkor 5 (9) 2.3 Säkerhets- och bruksgränser för kort Kortvisa säkerhetsgränser kan fastställas för bl.a. användning av kort i bankomat och inköp som auktoriseras. Credit/Debit-kort har skilda säkerhetsgränser för Debit-transaktioner som debiteras bankkontot och Credit-transaktioner som debiteras krediten. Kortinnehavaren kan ändra säkerhetsgränserna genom att underrätta Tjänsteleverantören om det. Tjänsteleverantören har rätt att av säkerhetsskäl eller någon annan grundad orsak ändra säkerhetsgränserna för kortet utan att iaktta förfarandet för ändring av kortvillkor. Tjänsteleverantören ska underrätta kortinnehavaren om att användningen av kortet begränsas antingen med ett textmeddelande, genom att ringa det telefonnummer som uppgetts för Tjänsteleverantören eller skriftligt. 2.4 Vägran att genomföra en korttransaktion Tjänsteleverantören får vägra att genomföra en korttransaktion, om bankkontot saknar tillräcklig täckning eller om kreditgränsen eller kortets bruksgräns överskrids, kortdata inte kan läsas, Tjänsteleverantören har skäl att misstänka att kortet används obehörigt eller om användningen av kortet annars inte är förenligt med avtalsvillkoren. Kortinnehavaren underrättas i samband med korttransaktionen, om den inte kan utföras. 2.5 Kortinnehavare som är minderårig, har intressebevakare eller som har gett intressebevakningsfullmakt Om Tjänsteleverantören beviljar ett kort åt någon som har en intressebevakare, ska kortavtalet undertecknas av intressebevakaren. Intressebevakare som har undertecknat ett kortavtal ansvarar solidariskt för att kortvillkoren uppfylls. Det första kortet överlämnas till kortinnehavarens intressebevakare, som lämnar det vidare till kortinnehavaren och ger den handledning i hur kortet ska användas enligt kortvillkoren. En kortinnehavare som har intressebevakare ska ge Tjänsteleverantören sitt namnteckningsprov antingen genom att underteckna kortavtalet eller kortöverlåtelsehandlingen. En kortinnehavare som har intressebevakare kan själv underteckna kortavtalet och får då ta emot kortet samt blir tillsänd den kortkod som hör till kortet, om det är fråga om tillämpning av bestämmelsen i kreditinstitutslagen om omyndig kontoinnehavare och förfogande över bankkonto. En person med intressebevakningsfullmakt kan komma överens med Tjänsteleverantören om användningen av kortet med stöd av en intressebevakningsfullmakt som fastställts av en magistrat. 2.6 Anslutning och användning av stamkundsfunktion Till kortet kan anslutas av Tjänsteleverantören godkända tredje parters stamkundsfunktioner. Användning av kortet och en stamkundsfunktion ger möjlighet att i samband med en betalning logga in i en tredje parts stamkundsprogram samt att utnyttja stamkundsprogrammets fördelar i enlighet med reglerna för stamkundsprogrammet. 2.7 Utlämning av kortdata till Tredje part Tjänsteleverantören äger kortet och kortinnehavaren får lämna ut Kortdata som kortinnehavaren har endast till en tjänsteleverantör som hör till OP Gruppen eller till de syften som nämns i de här villkoren. 2.8 Hur Kortdata ska behandlas i diskussioner med Tjänsteleverantören I telefon eller videomöten med företrädare för Tjänsteleverantören eller Kreditgivaren får man av dataskyddsskäl inte behandla Kortdata. 3 Användning av kortet, Kortdata och kortkoden Tjänsteleverantören ger Kunden ett kort och en hemlig kortkod. Om Kunden har valt sin kortkod själv, sänds ingen kortkod till Kunden. På ett betalkort finns kortinnehavarens namn och kortinnehavaren ska underteckna namnteckningspanelen på kortet. Kortet tillhör Tjänsteleverantören, och det får inte ändras eller mångfaldigas. Kortinnehavaren är skyldig att på uppmaning av Tjänsteleverantören eller företaget återlämna det fysiska kortet till Tjänsteleverantören eller Företaget genom att klippa magnetremsan och chippet i flera delar. Efter uppmaningen får kortet inte användas. Kortet och den till kortet anslutna hemliga kortkoden får användas bara av den kortinnehavare till vilken kortet har lämnats genom ett avtal mellan kontohavaren/solidariska kontohavaren och Tjänsteleverantören. Vid användning av kombikort ska kortinnehavaren vid betalningen uppge vilken kortfunktion som ska användas. Valet kan inte ändras senare. Vid kontaktlös betalning sker valet inte vid betalningen, utan Tjänsteleverantören uppger för kortinnehavaren vilket betalningssätt som används för den kontaktlösa betalningen. I samband med en betalning ska Kortdata ges antingen genom att låta en kortläsare fysiskt avläsa kortet eller genom att vid Kontaktlös betalning visa kortet eller en apparat som innehåller Kortdata för kortläsaren eller vid distansbetalning ge de uppgifter som behövs för betalningen: kortets nummer, giltighetstid och på begäran säkerhetskoden på kortets frånsida. Kortinnehavaren ger sitt samtycke till att en korttransaktion genomförs antingen genom att mata in sin hemliga kortkod i en betalterminal eller en automat eller genom att visa upp kortet eller en apparat som innehåller Kortdata för en kontaktlös betalterminal, genom att egenhändigt underteckna ett kortbetalningsverifikat, genom att godkänna korttransaktionen med en tjänst som innehåller Kortdata, genom att på något annat behörigt sätt ge kortdata, genom att använda kortet i en sådan betalautomat eller betalterminal som inte kräver kortkod eller genom att i OP-nättjänsterna godkänna en korttransaktion som genomförts med kortdata. Vid betalningar på internet kan kunden dessutom identifieras med en separat identifieringstjänst (t.ex. Verified by Visa och MasterCard Secure Code), om köpmannen anlitar en sådan tjänst. Vid en kontaktlös betalningstransaktion med ett litet belopp behöver man inte mata in någon kortkod i betalterminalen. Av säkerhetsskäl kan betalterminalen dock ibland kräva att man matar in kortkoden. Kortinnehavaren ska innan den gett sitt samtycke kontrollera den valuta som angetts för korttransaktionen, betalningens belopp och korttransaktionens riktighet. Betalaren kan inte längre återkalla en korttransaktion efter det att betalaren gett sitt samtycke på ovan nämnda sätt. Tjänsteleverantören har rätt att debitera bankkontot eller krediten med de korttransaktioner som godkänts på ovan nämnda sätt. En korttransaktion debiteras det bankkonto eller den kredit som anslutits till kortet senast följande bankdag efter korttransaktionens mottagningsdag. En korttransaktions mottagningstidpunkt är den tidpunkt då kortinnehavarens Tjänsteleverantör av betalningsmottagarens tjänsteleverantör fått de uppgifter som behövs för att genomföra korttransaktionen. En korttransaktion kan debiteras ett bankkonto eller en kredit inom den allmänna preskriptionstiden för fordringar. Betalningsmottagaren har rätt att göra en täckningsreservering för ett uttag eller en korttransaktion, varvid det belopp som debiteras inte längre är disponibelt på bankkontot eller krediten, trots att debiteringen sker senare. Debiteringen upphäver täckningsreserveringen. Tjänsteleverantören har rätt att svara på en täckningsförfrågan som gäller kortet. Biluthyrningsfirmor och hotell har enligt allmän praxis rätt att i efterhand utan kortinnehavarens godkännande debitera icke avbeställda hotellreservationer samt ofakturerade rimliga kostnader för bränsle,

6 Allmänna kortvillkor 6 (9) telefon, minibar och måltider, och andra kostnader förorsakade av kortinnehavaren. Den som godkänner ett kort som betalningsinstrument har rätt att debitera en avgift för kortbetalningen. En affär har rätt att sätta ett pris på kontantuttag och att ta ut en ersättning av kortinnehavaren i enlighet med det. 4 Växelkurs för valutor Inköp och kontantuttag med Visa-, Visa Debit-, MasterCard- och Visa Electron-kort debiteras i euro från det bankkonto eller den kredit som anslutits till kortet. Inköp i annan valuta än euro och kontantuttag omräknas till euro. Den referenskurs som tillämpas vid omräkning av valutan är beroende på kort den s.k. partikurs för respektive valuta som tillämpas i systemet MasterCard Europe eller Visa International. Till referenskursen läggs en marginal på högst 2,95 %. Kursen bestäms enligt den dag då transaktionen förmedlas till Visa International eller MasterCard Europe av det kreditinstitut som tog emot den. Referenskursändringar tillämpas omedelbart utan förhandsmeddelande. Information om växelkursen för den valuta som använts ges i efterskott på ett kontoutdrag eller en faktura. 5 Kortets giltighetstid Kortets giltighetstid framgår av kortet. Ett nytt kort sänds automatiskt till kortinnehavaren före giltighetstidens utgång förutsatt att kortavtalet, samt då det är fråga om kort med kredit, kreditavtalet och avtalet för det bankkonto som anslutits till kortet gäller och att kortinnehavaren har iakttagit villkoren för dem. Kortinnehavaren ska kontakta Tjänsteleverantören utan dröjsmål, om det nya kortet inte har anlänt till kortinnehavaren senast sju (7) dagar innan kortets giltighet upphör. Då giltighetstiden löpt ut har kortinnehavaren inte rätt att använda kortet. Tjänsteleverantören har rätt att begränsa kortets giltighetstid och byta ut kortet till ett nytt. Kortet får inte användas efter det att kortavtalet, kreditavtalet eller avtalet för det bankkonto som anslutits till kortet sagts upp eller hävts eller kortinnehavarens dispositionsrätt till det bankkonto eller den kredit som anslutits till kortet har upphävts. Då kortinnehavaren slutar använda kortet ska kortinnehavaren ta hand om att de övriga tjänster som eventuellt anslutits till kortet avslutas. 6 Kortets motiv Vid ansökan om ett kort kan kortinnehavaren välja motiv för sitt fysiska kort bland de alternativ som Tjänsteleverantören har, om kortet ifråga kan ha olika motiv. Om kortinnehavaren inte minst tre (3) månader innan kortets giltighetstid upphör meddelar Tjänsteleverantören annat, förnyas kortet med samma motiv. Om motivet inte längre ingår i Tjänsteleverantörens sortiment, väljer Tjänsteleverantören ett motiv bland de alternativ som banken har. Om kortinnehavaren vill byta motiv vid en annan tidpunkt än i samband med att kortet förnyas, debiteras för bytet en avgift i enlighet med servicetariffen. Tjänsteleverantören har rätt att utan ett särskilt meddelande sluta erbjuda motivalternativ samt slopa och lägga till motivalternativ för kortinnehavaren. Kortinnehavaren får inga rättigheter till det motiv som valts för kortet utan rättigheterna stannar hos Tjänsteleverantören. 7 Kontohavarens och kortinnehavarens ansvar Kontohavarna och kortinnehavarna ansvarar för att det finns tillräcklig täckning för uttag och betalningar. En kortinnehavare ansvarar för korttransaktioner som skett med sitt kort. Kontohavarna och myndiga solidariska kortinnehavare ansvarar för: 1) alla transaktioner som gjorts med kort som anslutits till samma bankkonto eller kredit, 2) alla korttransaktioner som gjorts innan Tjänsteleverantören tagit emot ett uppsägningsmeddelande och alla kort som anslutits till bankkontot har återlämnats till Tjänsteleverantören eller en bank i OP Gruppen, 3) alla korttransaktioner som ligger på Kundens ansvar eftersom de skett innan Tjänsteleverantören har tagit emot en sådan anmälan om försvinnande som avses i punkt 9.1 4) användningen av parallellkort. 8 Kortinnehavarens skyldighet att ta hand om kortet och Kortdata Kortet och Kortdata är personliga, och kortinnehavaren får inte överlåta dem åt någon annan person, inte ens åt en medlem av samma familj. Kortinnehavaren förbinder sig att förvara kortet och Kortdata omsorgsfullt och kortkoden isär från kortet. Kortet och kortkoden får inte förvaras till exempel i samma plånbok, handväska eller på en och samma plats i hemmet. Kortinnehavaren förbinder sig till att förstöra den utskrift med kortkoder som kortinnehavaren fått från Tjänsteleverantören samt att inte anteckna den på ett lättigenkännligt sätt. Kortkoden ska förvaras så att ingen annan, inte ens någon som hör till samma familj, kan få den i besittning. Då kortinnehavaren matar in kortkoden måste kortinnehavaren skydda tangenterna t.ex. med sin hand så att tredjeman inte kan få den i besittning. Kortinnehavaren är skyldig att regelbundet på det sätt som omständigheterna kräver försäkra sig om att kortinnehavaren har kortet i besittning, i synnerhet i situationer där risken för att kortet försvinner är stor på grund av ficktjuvar, till exempel i trängsel eller på restauranger. Dessutom är Kortinnehavaren skyldig att på liknande sätt försäkra sig om att kortinnehavaren har en apparat som innehåller Kortdata i sin besittning och att Kortdata som finns i apparaten inte kan missbrukas. 9 Kort och Kortdata som försvunnit och använts obehörigt 9.1 Anmälan om försvinnande Om kortet eller Kortdata försvinner eller kommer i främmande händer, tas omhand av en automat, kortkoden kommer i tredjemans besittning eller används obehörigt, ska det omedelbart anmälas till Tjänsteleverantören. Anmälan ska under Tjänsteleverantörens öppettider ske per telefon eller genom att besöka ett kontor eller per telefon till spärrtjänsten på numret eller till reservnumret från utlandet Utanför Tjänsteleverantörens öppettid ska anmälan ske till spärrtjänstens telefonnummer. Tjänsten håller öppet dygnet runt. Då anmälan görs ska kortinnehavarens namn, personbeteckning och telefonnummer samt det försvunna kortets typ samt att det är fråga om OP Gruppens kort uppges. Tjänsteleverantören och ett Företag har rätt att på krav av Tjänsteleverantören eller Företaget ta omhand fysiska kort. Då det har anmälts att ett kort försvunnit eller kommit i tredjemans besittning får kortet eller ett kort med samma nummer inte användas. Om kortinnehavaren ändå använder kortet, har Tjänsteleverantören rätt att på kortinnehavarens bankkonto ta ut belöning för omhändertagande av kortet samt övriga kostnader som användningen och omhändertagandet förorsakat Tjänsteleverantören. 9.2 Kortinnehavarens och kontohavarens ansvar för obehörig användning av Kort eller Kortdata Kortinnehavarna och kontohavarna ansvarar för obehörig användning av kortet endast, om 1) någon av dem har överlåtit kortet eller Kortdata till någon som inte är behörig att använda det, 2) kortet eller Kortdata har försvunnit, kommit i någon annans besittning obehörigt eller använts obehörigt på grund av att någon av dem av vårdslöshet försummat att förvara kortet och kortkoden i enlighet med punkt 8 och andra villkor som gäller användningen av kortet, eller 3) ingen av dem har till Tjänsteleverantören i enlighet med punkt 9.1 anmält utan obefogat dröjsmål efter det att saken har upp-

7 Allmänna kortvillkor 7 (9) täckts att kortet, Kortdata och/eller kortkoden har försvunnit, kommit i någon annans besittning obehörigt eller använts obehörigt eller omedelbart efter det att den obehöriga användningen borde ha upptäckts sedan Tjänsteleverantören lämnat uppgifter om de korttransaktioner som skett. Kortinnehavarna och kontohavarna ansvarar i de fall som avses ovan i punkterna 2 och 3 för obehörig användning av kortet upp till 150 euro. Den här begränsningen tillämpas dock inte, om någon av dem har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst eller om kortinnehavaren eller kontohavaren inte är konsument. Kortinnehavarna och kontohavarna ansvarar dock inte för obehörig användning av kortet: 1) till den del kortet har använts efter det att kortinnehavaren har anmält till Tjänsteleverantören i enlighet med punkt 9.1 att kortet har försvunnit, kommit i någon annans besittning obehörigt eller använts obehörigt, 2) om betalningsmottagaren då kortet använts på korrekt sätt, t.ex. i enlighet med kortbolagens regler, försäkrat sig om kortinnehavarens rätt att använda kortet. Kortinnehavarna och kontohavarna ansvarar dock alltid, om någon av dem uppsåtligt har lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt. 9.3 Tjänsteleverantörens ansvar för obehöriga korttransaktioner Då en korttransaktion genomförts obehörigt och det har klargjorts att kortinnehavaren eller kontohavaren inte ansvarar för att bankkortet använts obehörigt, ska Tjänsteleverantören återbetala korttransaktionens belopp till kontohavaren och återställa kontot eller den kredit som anslutits till kortet till den position som kontot eller krediten hade haft om beloppet aldrig debiterats. Kortinnehavaren har dock inte rätt till återbetalning av penningbeloppet i en kortbetalning eller någon annan gottgörelse, om kortinnehavaren eller kontohavaren inte anmäler en obehörig korttransaktion utan onödigt dröjsmål efter det att kortinnehavaren eller kontohavaren upptäckt transaktionen. 10 Icke genomförda eller felaktigt genomförda korttransaktioner 10.1 Spårning av korttransaktioner och debitering av kostnaderna Om en korttransaktion inte har genomförts eller har genomförts felaktigt, ska Tjänsteleverantören på Kundens begäran försöka spåra transaktionen och därefter underrätta om resultaten. Tjänsteleverantören får i ett sådant fall ta ut de avgifter som banken på grund av spårningen måste betala till betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltar i att genomföra korttransaktionen och är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om orsaken till att en korttransaktion inte genomförts eller genomförts felaktigt beror på att kortinnehavaren har gett felaktiga uppgifter, har Tjänsteleverantören ingen skyldighet att börja spåra korttransaktionen. Tjänsteleverantören ska dock genom skäliga åtgärder försöka få tillbaka medlen i korttransaktionen. Tjänsteleverantören har i ett sådant fall rätt av kortinnehavaren eller kontohavaren ta ut kostnaderna för försök att få tillbaka medlen Återbetalning av medel Tjänsteleverantören ska återbetala en betalning som debiterats ett bankkonto eller en kredit som anslutits till kortet, men som inte genomförts eller som genomförts felaktigt, om Tjänsteleverantören ansvarar för det skedda enligt punkt 14. Kortinnehavaren har i så fall rätt att av Tjänsteleverantören återfå de kostnader som Tjänsteleverantören eventuellt tagit ut i anslutning till den korttransaktion som återbetalas. Dessutom har en konsument rätt att av Tjänsteleverantören få ersättning för den ränta som konsumenten blir tvungen att betala på grund av dröjsmål. Tjänsteleverantören är dock inte skyldig att återbetala, om orsaken till att korttransaktionen inte genomförts eller genomförts felaktigt beror på att kortinnehavaren har gett felaktiga uppgifter, betalningen har skett i en annan valuta än euro eller en valuta i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör som deltar i att genomföra betalningen är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 11 Anmälan om icke genomförda eller felaktigt genomförda korttransaktioner En icke genomförd eller felaktigt genomförd korttransaktion ska anmälas personligen till Tjänsteleverantören eller Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål efter det att omständigheten upptäckts. 12 Förutsättningar och tidsfrist för återbetalning Tjänsteleverantören ska på kortinnehavarens begäran till kortinnehavaren återbetala hela beloppet av en korttransaktion som initierats av eller via en betalningsmottagare, om beloppet av korttransaktionen: 1) inte exakt framgår av det samtycke som kortinnehavaren gett, och 2) det överstiger det belopp som kortinnehavaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare konsumtionsmönster, villkoren i avtalet och andra omständigheter. Sådana betalningar är betalningar som tjänsteleverantören enligt allmän praxis har rätt att debitera i efterskott utan samtycke av kortinnehavaren. Kortinnehavaren ska begära återbetalning av Tjänsteleverantören inom åtta veckor från den dag då korttransaktionens belopp debiterades. Rätt till återbetalning föreligger dock inte, om kortinnehavaren eller kontohavaren inte är konsument, betalningen har skett i en annan valuta än euro eller en valuta i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om betalarens eller betalarens tjänsteleverantör som deltagit i att genomföra betalningen är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 13 Spärrning av kort och återställande av användningsmöjligheterna 13.1 Tjänsteleverantörens rätt att spärra kort Tjänsteleverantören har rätt att spärra kortet och hindra användningen av det, om: 1) säkerheten vid användningen av kortet har äventyrats, 2) det finns skäl att misstänka att kortet använts obehörigt eller bedrägligt, 3) kortinnehavaren inte på Tjänsteleverantörens begäran reder ut ursprunget hos medel som satts in med Insättningsautomater, eller 4) kortet ger rätt att utnyttja kredit och risken för att den kortinnehavare eller kontohavare som ansvarar för betalningen av krediten inte kan fullfölja sitt betalningsansvar har ökat väsentligt. Sådana fall är t.ex. kreditgränsen överskrids kortinnehavarens rätt att disponera det bankkonto eller den kredit som anslutits till kortet har upphävts kortinnehavaren har betalningsdröjsmål, registrerade betalningsanmärkningar och Tjänsteleverantören har på basis av kortinnehavarens beteende i övrigt anledning att misstänka att kortinnehavarens betalningsförmåga eller betalningsvilja har nedsatts en solidarisk kortinnehavare eller kontohavaren begär det missbruk av kortet misstänks utmätningsmannen har informerat om ett betalnings- eller prestationsförbud som gäller krediten kortdata har kommit i fel händer eller det finns misstankar om att de gjort det

8 Allmänna kortvillkor 8 (9) kortinnehavaren söks i skuldsanering, företagssanering eller konkurs kortinnehavaren avlider eller tillförordnas en intressebevakare Tjänsteleverantören omfattas av en arbetskonflikt. Tjänsteleverantören ska underrätta kortinnehavaren om att kortet spärras antingen med ett textmeddelande, genom att ringa det telefonnummer som uppgetts för Tjänsteleverantören eller skriftligt. Ett Företag och en butik eller annan affär har rätt att på krav av Tjänsteleverantören eller Företaget ta kortet omhand vid misstanke om att kortet använts obehörigt eller i strid med villkoren Återställande av kortets användningsmöjligheter Kortinnehavaren kan begära att möjligheterna att använda kortet återställs genom att kontakta Tjänsteleverantören via nätsidorna på adressen Möjligheterna att använda kortet kan återställas eller så kan kortet bytas ut till en ny motsvarande produkt då det inte längre föreligger grunder för att spärra kortet. Tjänsteleverantören kan enligt eget övervägande också byta ut kortet till en annan produkt. 14 Tjänsteleverantörens ansvar och begränsningar i det Tjänsteleverantören ansvarar gentemot kortinnehavaren för att en korttransaktion som motsvarar det samtycke som kortinnehavaren gett debiteras det bankkonto eller den kredit som anslutits till kortet och krediteras betalningsmottagarens bank eller internationella kortbolag. Tjänsteleverantörens skyldighet att genomföra en korttransaktion börjar från det att Tjänsteleverantören av betalningsmottagarens bank får ett uppdrag som gäller korttransaktionen och upphör då Tjänsteleverantören krediterat medlen åt betalningsmottagarens bank eller ett internationellt kortbolag. Tjänsteleverantörens skyldighet att utföra en insättning av kontanter som skett i en Insättningsautomat börjar efter det att medlen har genomgått äkthetskontroll och blivit räknade. Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella brister och fel i produkter och tjänster som köpts och betalats med kortet, utan köpmannen eller tjänsteleverantören ansvarar för dem. Kunden ska för köpmannen lägga fram sina anspråk på grund av produkter och tjänster som köpts med kortet utan dröjsmål efter det att kunden upptäckt ett fel i köpmannens prestation. Tjänsteleverantörens sekundära ansvar för produkter och tjänster som köpts med Kreditkort, dvs. Credit-kort, beskrivs i villkoren för Krediten. Tjänsteleverantören garanterar inte att automater, betalterminaler, OP-nättjänsten eller tjänsterna för trygga nätbetalningar fungerar utan avbrott utan kortinnehavaren måste vara beredd på avbrott i funktionerna, störningar i datakommunikationerna och automatspecifika avbrott. Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta kortinnehavaren endast den direkta skada som orsakats genom att Tjänsteleverantören handlat på ett sätt som strider mot betaltjänstlagen eller avtalet. Till sådana direkta skador hör nödvändiga utredningskostnader som kortinnehavaren haft för utredning av felet. Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för direkta skador som förorsakats kortinnehavaren på grund av en funktionsstörning eller ett fel i en automat eller tjänsterna för trygga nätbetalningar, om Tjänsteleverantören kunnat varsebli funktionsstörningen. Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för en skada som beror på att en tjänst använts i strid med anvisningarna eller på ett felaktigt sätt eller som beror på att Tjänsteleverantören har låtit bli att betala en betalning på grund av att bankkontot eller krediten saknat täckning. Tjänsteleverantören ansvarar för indirekta skador som den genom vårdslöshet orsakat kortinnehavaren endast när det är fråga om ett förfarande som strider mot skyldigheterna enligt betaltjänstlagen. Sådana skador är bl.a. utebliven inkomst eller vinst, en skada som beror på en annan förpliktelse som följer av avtalet eller en annan skada som är svår att förutse, eller det att kortinnehavaren inte kan disponera medlen på bankkontot på önskat sätt. Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för användningen av kort eller tilläggstjänster, för att användningen av dem är förhindrad eller för indirekta skador som uppkommit till följd av fel eller försummelse vid genomförandet av betalningsuppdrag. Kortinnehavaren har inte rätt till ersättning från Tjänsteleverantören, om inte kortinnehavaren underrättar Tjänsteleverantören om felet inom skälig tid från det att kortinnehavaren upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för indirekta skador, om kortinnehavaren eller kontohavaren inte är konsument. Kortinnehavaren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om kunden försummar det, får kunden själv bära en motsvarande del av förlusten. Skadestånd som Tjänsteleverantören blivit skyldig att betala på grund av ett förfarande som strider mot betaltjänstlagen eller avtal kan jämkas, om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till orsaken till överträdelsen, kortinnehavarens eventuella medverkan till skadan, vederlaget för kortet, Tjänsteleverantörens möjligheter att förutse och hindra uppkomsten av skadan samt omständigheterna i övrigt. Om en köpman eller något annat företag erbjuder en möjlighet att ta ut kontanter, är den inte skyldig att ge ut kontanter och Tjänsteleverantören är inte ansvarig för att tjänsten är tillgänglig. Tjänsteleverantören ansvarar inte för direkta skador som förorsakats kortinnehavaren, om det försäljningsställe som erbjuder Kontantuttag i affärs kassa inte förmår eller inte är villigt att ge kontanter med kortet. 15 Tjänsteleverantörens rätt att skaffa, lämna och spara upplysningar Då kortet används i en bankomat eller någon annan automat som tillhör en annan bank eller ett företag som verkar för dess räkning, registreras saldo- och transaktionsdata på kontot i ifrågavarande banks eller företags datasystem. Tjänsteleverantören har rätt att lämna upplysningar gällande omständigheter i anslutning till användningen av kortet till Företag som verkar för Tjänsteleverantörens räkning, till en annan bank eller ett annat internationellt kortbolag och till den som godkänner kortet som betalningsmedel. Tjänsteleverantören har rätt att överlämna de personuppgifter om kortinnehavaren som behövs för att tillverka kortet till korttillverkaren och dennas eventuella underleverantör. Tjänsteleverantören och Företaget har rätt att anskaffa och sig emellan byta ut sådana upplysningar gällande kontohavaren och kortinnehavaren som har anslutning till användningen av kortet och ge andra föreskrifter i anslutning till användningen samt att svara på täckningsförfrågningar gällande kortet och reservera täckning för transaktionerna. Tjänsteleverantören har rätt att lämna upplysningar om kortinnehavaren till ett företag som tar emot anmälningar om försvunna kort. Tjänsteleverantören har rätt att lagra information om kundens ärenden och transaktioner i sina datasystem samt att spela in telefonsamtal med kunden. 16 Uppsägning och hävning av avtalet Kortinnehavaren eller kontohavaren har rätt att för sin del säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att skriftligt underrätta Tjänsteleverantören om uppsägningen och återlämna kortet till en bank i OP Gruppen. Då kortinnehavaren har sagt upp avtalet och återlämnat sitt kort, får parallellkort som anslutits till kortet inte användas. Kontohavaren till det bankkonto som anslutits till ett kort och kortinnehavaren ansvarar dock för de transaktioner som har gjorts med kortet innan Tjänsteleverantören har mottagit meddelandet om uppsägningen och kortet. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp kortavtalet att upphöra två månader efter uppsägningen. På uppsägning av ett kreditkortsavtal ska dessutom tillämpas Speciella villkor för kontokredit.

9 Allmänna kortvillkor 9 (9) Tjänsteleverantören har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om kortinnehavaren har brutit väsentligt mot kortvillkoren eller då det till kortet anslutna bankkontot avslutas. Kortinnehavaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om Tjänsteleverantören har brutit väsentligt mot kortvillkoren eller förpliktelserna enligt kortavtalet. Tjänsteleverantören ska sända Kunden ett meddelande om uppsägningen eller hävningen skriftligt eller på ett avtalat elektroniskt sätt. Tjänsteleverantören ska återbetala de avgifter och provisioner som en konsument betalt till den del som de hänför sig till den tid som följer efter det att avtalet upphört. Om Tjänsteleverantören eller kortinnehavaren/kontohavaren säger upp avtalet eller om Tjänsteleverantören häver avtalet, upphör avtalet också vad gäller den egenskap som har beviljats av företaget. Tjänsteleverantören har rätt att informera det företag som har beviljat tilläggstjänsten om att avtalet har sagts upp eller hävts.

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR

SPARBANKERNAS KORTVILLKOR SPARBANKERNAS KORTVILLKOR Sparbankernas kortvillkor innehåller följande allmänna och speciella kortvillkor för Visa-korten; Allmänna kortvillkor Specialvillkor för Visa Debit-kort Specialvillkor för Visa

Läs mer

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR

AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR 1 (10) elektroniskt vidarebefordrar korttransaktionerna för att debiteras betalningseller Visa-kreditkontot. AKTIA BANK ABP:S VISA-VILLKOR I dessa Visa-villkor definieras Aktia Bank Abp:s ("Banken") 1.

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

ALLMÄNNA KONTOVILLKOR F.1 16.6.2010/3 ALLMÄNNA KONTOVILLKOR I ALLMÄNNA KONTOVILLKOR II ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TIDSBEGRÄNSADE KONTON III SPECIELLA VILLKOR FÖR VALUTAKONTON GODKÄNNANDE AV KONTOVILLKOR Finansinspektionen har godkänt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Allmänna villkor för Kundavtalet

Allmänna villkor för Kundavtalet Allmänna villkor för Kundavtalet Innehållsförteckning Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna villkor för avgående och ankommande

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag

Innehåll. Allmänna villkor för 1 (32) Nordea Bank Finland Abp:s elektroniska tjänster för företag Allmänna villkor för 1 (32) Innehåll Allmänna villkor för...2 Tillämpningsområde... 2 Struktur och tillämpningsordning... 2 GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA...2 1. Tjänster och ibruktagande av tjänsterna...

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

Funktioner som ingår i korten och 1 (9) villkor som tillämpas 01.2014

Funktioner som ingår i korten och 1 (9) villkor som tillämpas 01.2014 Funktioner som ingår i korten och 1 (9) Nordea Bank Finland Abp:s och Nordea Finans Finland Ab:s (senare Nordea) kort innehåller en eller flera funktioner som hjälper kortinnehavaren att använda de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna kortvillkor för privatkunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar sina personkunder och på användningen av korten. Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11 Villkor Betal- & Kreditkort 2015-01-11 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sörmlands Sparbank (org. nr. 516401-9639), Box 156, 641 22, Katrineholm, 0771-350

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer

Allmänna kortvillkor för företagskunder

Allmänna kortvillkor för företagskunder Allmänna kortvillkor för företagskunder Gäller från 16.2.2014 1. Tillämpningsområde och definitioner av termer Dessa allmänna kortvillkor för företagskunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen.

Kortinnehavarens tjänsteleverantör banken eller det betalningsinstitut som tar emot uppgifterna vid en korttransaktion och utför transaktionen. Användarvillkor för Visa Electron K-Plussa-kort 1. Tillämpningsområde Dessa användarvillkor för Visa Electron K-Plussa-kort tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar privatkunder och på användningen

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 1 juli 2012. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan om

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Gold Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D30 X52299UR07 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning : 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet.

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. 1. Avtalet 1.1 Avtalets parter och objekt Avtalet kan endast tecknas av företag

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 KONTO BRUKSKONTO Månadsavgift för Danske kontot 2,00 Brukskonto, kunden 0 17 år 0,00 (Ungdomsbrukskonto)

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten Fr o m 19 Oktober 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...12 Villkor för Företagskonto och Depåkonto Kontotypvillkor

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Kontovillkor Fritidsresor Blue Card

Kontovillkor Fritidsresor Blue Card Bilaga 1 Sida 1 av 7 Kontovillkor Fritidsresor Blue Card April 2016 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Regeringsgatan

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) Version 1.0.6 (4.9.2014) Gäller från 1.1.2014 1 VERSIONSHISTORIK Version Datum Giltighet Ändringar 1.0.2 7.5.2013 1.1.2014- Första

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:122

Regeringens proposition 2009/10:122 Regeringens proposition 2009/10:122 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Prop. 2009/10:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011

Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) 11.2011 Villkor för Visa-kreditkonto 1 (5) Utöver Nordea Bank Finland Abp:s villkor för kortavtal tillämpas följande villkor på denna kredit: 1. Kreditgivare Namn Nordea Bank Finland Abp Hemort Helsingfors Adress

Läs mer

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS 01.06.2012 REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR DRYCKESFÖRPACKNINGAR AV GLAS Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är återvinning

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

Frågor & Svar om betalningsstatistik

Frågor & Svar om betalningsstatistik Frågor & Svar om betalningsstatistik Europeiska centralbanken och Finlands Bank har även tidigare samlat in betalningsstatistik, vad är det som förändras nu? Europeiska centralbanken utfärdade i november

Läs mer

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR

REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR REGLER FÖR ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR PANTFÖRSEDDA RETURPLASTFLASKOR Suomen Palautuspakkaus Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är återvinning och återanvändning av dryckesförpackningar som utnyttjas som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Servicetaxa för dagliga banktjänster

Servicetaxa för dagliga banktjänster 1 (5) Servicetaxa för dagliga banktjänster Utdrag ut servicetaxan för privatkunder: paket för dagliga banktjänster, konton, kort, betalningar och konto-information Gäller från 14.12.2015 14119 PAKET FÖR

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Ansökan Swedbank American Express

Ansökan Swedbank American Express Ansökan Swedbank American Express Prova första året utan årsavgift och få 1000 SAS EuroBonus extrapoäng! 495 kronor/år Fyll i här, texta tydligt Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer